Goudsche Courant, woensdag 18 september 1940

J WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1940 Bmtmntomé BOiBAIWEMENT VAN LONDEN NOG HEVIGER GEWORDEN Fémekm werdm soms doméén hom in puin gelegd Storm en renen geen hindernis De maU beriditeii van seutrale irijile ver éi BaMfielie aanvallen op ndeii la den nacht op Ohuidas zUa gphitor Md bbuiencel i B Terwijl 4i iMitiib étgen aator Ae bemtlkkif 41e nH liic wm owtotaan Apt 4e grond bijeen Zeik op de trappen zaten raensehen te apen De correspoiHÜeirt kon bijna niet op bet Jjerron komen 29onder p kaamnd te trappen Het it de drang tot zelfbehoud die de arme bevolking van Londen er toe brengt hun toevlucht diep onde den gnwid te tM der tmusehe aanvaHeii lang l f ken Reeds in den middag koopen del menicmm een kaartie van twee pance Zij brengen kussens en eetwawp soms flk matrassen mede Als het treinverfteer stilstaat wordt de geheele ruimte mibeslag genomen De Engckche ragecring heeft dyor deie ontwikkeling toe te laten een moeüök probleem eschapen dat door de TSews Chronicle treffend wordt nieuwe Spanje welke be vust streefde boord genomen en in Li = abon aan land naar een verx anping van hpt ver gezet kond p smerige perrons Duizenden vernield BUua de gebeele fabricatie DE OPMARSCH in N O Afrika Giarnak d Italia Itaiié s actie iS een vrijheidsoorlog voor Egypte Eagelsclién l ed m wcDihopigen tegenstcmd op tij eens weer thuis zulkai lua on ingelaclie bammea o kerfchol tezamtn met het Italiaansche volk ie Het kerkhof van een plaatsje in hel toekomst van dit werolddcel te vordistrict Rendsburg is voigens een dour f ordenen Minister Terurzihet DJTB ontva ngen ooggetuigfibi Wema dat hem li dens liin berioht in den nacht van Zondag opf het Westen de geheete grootteMaandag door Engekche bommen io ly Duitsche ovei ttinn = is getaal vernield T i de luneh werden de hislo Het plaatsje aldus schrjjit de oog l plaatsen van Potsdam beziehtctuige ligt ver van het groote vcrj 8 ier Een k al of rivier is hier even ï XenBXl uit Hetitjii wsrtiviike ï l Ll rj Italiaansche minister van KalomimX of ook m ea tói ii 1 Ten fl heeft Berlijn muixair oi ook maar een voor de oor t sir logscconomie waardevol objict Stom verbaasd staan wu op het kerkhof zoo gaat de ooggetuige voort Rome aanvaarden pstcravond verlaten om zich npar j Neurenberg te bepeven Vandaar zal generaal Teruzzi den terugreis naar jMSicrhaiid tiaam moeatea de LonItenaarg tot kan vttrr tm Ang awrta éetittm 4at h t tontlufd ew eiit an jenltik hevigeib gewuwden Naar men vefneemt iiaelt de iritwwrklng Her aativalleni cleh xelta verveelvoaitficd hl de indmtrlew laB d de Ariekeii sema dow en nketen tMim van liet xwaarste lÈ tber in IpiiiB gelegd Het bombardement moei adlh voor taenaeben niet sterke senuwen die op kilometers af stand hl de iKshiiEkelders der mnniwijfcen zaten onveadcageltjk geaveest zijn Het Inchtdoelgesehut is den g heeleo nacht Jn juitie geweest doch de nitwerking was ftU Ondanks aorm en regen gaan de asnvaJlen masH het J3 fiI B veraieieml op landen voart Steeds op ieuw klink n de sirenes n kondigen het naderen van nieuwe Duit che vliegtuigen aan De Engelsehe iUfbtdoélartiUerie is biü de tactiek v n den voortdurenden aanval gedwongen gew Wige hoeveelheden munitie te gebruiken De aanvallen ondervinden van het verJtwistende ipebnidc van munitie geen binder Het pervuur wotdt doorbroken en de bommen worden op de van tevo amn bepaalde doelwitten geworpen van Londen Onlnilming g aat voort De t ondensche correspondent van de Stockholms Tidningen meldt dat de ontruiming vao Londen re verscheidene dagen aan den gong 3S Ieder die het even kan betalen zendt vrouw en kinderen tiaar de provincie Toen de correspondent door de rMeelctraten ging waao hel anders dridc is rnxs het er stil en eenzaam Over de toesfanden in de onder ignojui che die als schuilgclegenheid ter beschikking gesteld is schrijft het blad Londenaws slapen ia een feige stsdefingen bokken onder den JDUrrSCHLAND ENGELSCHE LEUGENS Over aAvallen op Berlin KESJtBOF OOOK BOMUIËN GETKOfTEN Yksr willioen Beriyners n vele honderden diplomaten en neutrale buitenlanilgche journalisten Je Berlijn zijn geTOiken voor rfe onwaarheid yan de m ieelmgeri van een officieel tSSiwtJsch communique geworden Be publicatie van het Engelsehe ministerifi van Luchtvaart maakt naatelijli bekend dat Engelsehe vliegtuigen in den narfU van Zondag op MsBsdag j l militaire doelen in het NoOTd Westen n Berlijn de lucht haven v n Tempi Ihof en een electrijTChe central met bommen aange v lieB hebben Zoealt S dere Berlijner weet hebÖJCTi in bedoelden nacht de Engehcnc vliegtuigen niet eens den rand van Grefft Berlijn geaaid In dezen nacht ds ntth het Noord Westen van de st d djoch we doel in Berlijn ooTt aangc WalJen Overigens is het sedert bet bo m van den oorlog nog geen vijandelijk vliegtuig gelukt ook maar één enkele bom op de luchthaven Tempjl of te laten vallen Bevoegde instanties te Berlijn zien in dit geval ben ieuw voorbeeia van de wadrde die JSan officief e Engelsdue communique s toegekend moet worden tmauuxmam VÊMsmxumm De BerlijBsche avondbladen komen og iimaal terug typ de valsche beaicbten van het Britsohe ministene tun Luchtvaart De Deiit he Allgemeine S itur B eelirWft Het Londenschc mnwttT e ven l tva rt beeft het iï lt i n PWsdammCTstation U P m g i gd Gee enkele reiziger heeft Wrvan iels bemerkt Ten einde de MjjïPnbrrirhten geloofwaardiger te 1 wordt het Zoogenaamde brawkjc van een Britschen vlieger getyiJeerd met de woorden 4it Ü on grootsV schandaal Konhtg George b de admlralitelL Koniox ïearge heeft zich gisteren naar de adnriiaUtelt begeven Er werd juilt hiehialatm gemaakt De Voning werd ontvangen door den eersten lord der admiraliteit alsmede door vlootadijiiraal sir Dudley Pound Hij bezocht de oorlogszaai en bestudewde de kaarten waarop de Jongste wijzigingen in de situatie ter zee wares aangegeven Salxlveriiliidiag LendenNew York rerfcroken De kabelverbinding tusschen Londen en New York is Maandagavond tegen middernacht plotselinjj verbrc en Idüs een bericht van United Press Men vermoedt dat de toevoer van sterkstroom te Londen door bommen getroffen eil defect geraakt is 0e in Kngefauid wonende Amerikanen De Daily Telegraph meldt dat ongeveer 200 in Engelsjid levende Amerikaaen den wensch hebben geuit naar Amerika terug te keeren Er bestaat echter zoo sclirijö het blad voor de Amerikanen geen mcfgelijkheid naar huis te kunnen terugkeeren IliÏMtlie nidn vtrze In mod De Armstmng fabriek te Birmingham kan haar opdrachten u t het buitenland niet meer uitvoeren naar uit betrouwbare bron verluidt Bij een der laatste liachtelijke aanvallen waarbij ook zware treffers geplaatst werden ap de Italls Boyce iabrieken werden sileen al vijiduizend motorrywielen is verlamd in het officied bericht verwerkt Doe vertelt t faü in den nacht van Zondag ap Slauidag boven Berlin in een onweder is geraakt Daar de inwoners van Berlijn niets jVan een onweer heb ben gemerkt zal het wel de Duitsche luchtdoelartUlerifi geweest zün Oe BritscKe vli er vertelt dan verder dat een motor niet meer werkte e i hö desondanks j bommen op Ivet vliegveld van B Iijn Tempelhof heeft geworpen Het is hem zelfs getakt op een enkelen motor 45 minutem lang hoogte te houden tot de tweede motor weer begon te werken DH bericht is ons welkom te schriift het blad verder Door onwsrarhedien die ieder oogcnblik door talIcmze mensdien gecontroleerd kunnen iwforden heeft de Engelsch leugenitèchniek zich zelf overtroffen roodat niemand in de wereld ha r nog gelooft AI deze berichten zijn er op gericht de eigen bevolkmg zand in de oogen te strooien Kiaarbiykelyk is de Britsche regeering van meening dat z bfl de verwoestende uitwerking van l et Duitsche bombardement aan de algemeen lechter wordende stemming alleen nog het hoofd kan ibieden door onverstooi baar te liegen en te loocSienen Wü gelooven niet aldus schrijft deL o k a 1 A ri z e i g e r dat Ret de Engelsehe piloten zün die zulke enorme zwendelaryen uithalen Want tenslottezün er onder hen soldatenkarakters ahet kan hun niet onverschillig zijn dat de Royal Air Force het algemeengdach der werdd opwekt Keen behalv £ enkele piloten zU het de afficieele bureaux in Londen die lieüunen wij weten ook waarom Wwr e wp ée graven lagen z jn Jhans bömlrediters Graftsruisen deelen an srittmken uit d grond gerukte mïenstluiken en boeaen liggen door ds kraiftt der ontploffing her en vmt op h t kerkhof vcri eid Naar de bewoner van het dorp vertellen vloog het Engelsehe vliegtuig zeer toag Het g onl der motoren was niet alleen duidelyk te h i n doch de vlieger had kort Ie voren ook een hchtkogel uitgeworpen De voeding Tan den Ouilsclieii soldaat anuANOBUKK ntOEVEK ZIJN GENOMEN OM 0E VOEDINGS WAAIHH too mOOG MOGELIJK TE DOEN ZIJN De sMdaat mardieert niet slechts met de voeten doch ook met de maag Met énte oude soWatenwijsheid wordt eén door het D N B van deskundige militaire zijde ontvangen artikel ingeleid De Duitsche legerleiding aWus dit belangwekkende artikel heeft met een open oog voor hetgeen noodzakelijk is er voor zorg gedragen dat het Duitsche leger niet sletihts goede stafchefs doch ook goede intendanten ter beschikking staan De nieuwe strategische vorm der oorlogvoering stelt hoogere eischen aan levensmiddelen en mnnitievoorziening De inrichting wan geschikte levensmiddelendepóts was een schitterende prestatie der intendanten Toen het Duitsche leger plotseling in Noordelüke richting naa Duinkerlcen zwenkte moest de geheele ravitailleerirg terstond in een andere richting geleid worden Tienduizehd ton voorraden werden zonder gebruikma king der spoorwegen t f der opmarschwegen van de troepen in één dag tot 30O K M ver in de nieuwe maischlichting geleid en afgeleverd Bij het begin van het ïVansche offensief stonden rond ï 8 millioen ton goederen voor de verzorging ongerekend de munitie en brandstof gereed Oc deze hoeveelheden werden bliksemsnel in de nieuw inge slagen richfingem gedirigeerd Een nieuwe taak jp het gebied der verzorging stelden de speciale apens als vliegers tanks en bergtroepen Een voedingsmiddel van bijzonder hooge waarde en daarbij nog gecomprimeerd moest gevonden worden om deze troepen waaraan zulke hooge eischen worden gesteld op de juiste wijze te voeden Hier kwamen de laatste ervaringen van de voedingsmiddelenexperts van pas In onvermoeïden laboratoriumarbeid hebben levensmiddelen chemici tezamen met den Relcjisnaehrstanci dit leeRi opgelost Op baaSs van de producten die Duitsehiand in groote hoeveelheden erft nwesten de proeven genomen worden rogge suiker en asrdappdlen leverden voor troepen waaraan hooge eiscjien worden ge teld het speciale g econcentreerde voedingsmiddel ïtel ging ex vooral om een rijjt aan vitaminen zijnd eten samen te stellen Er werden vleesch concentraten samcngesteid Deze bev alten gerookt spek edelsojaboonen gedroogd fruit groene pajirika en boschbessen Hier werd lecitihi ae aan tsegevoegd Deze SMnenstellinj bevat I e veldtoehtet in Polen Noorwegen en Frankrijk zoo besluit het artikel hebben ie juistheid bewezen van de theorie de goed gevoede so daat is tot de grootste prestaties ir staat Het bezoek rmn Teruzzi TOESFKAAK VAN GSNEKAAL WTTE8 VON StT Ter eere van d i te BtrUjn ver toevenden Italiaanacdien minister van Kolonfei Teruzzi heeft nöksleider generaal Hitter v ai ï in hotel Kaii serhof een lunch aangeboden waaraan o a rljksmin ster Lammers rijksltider BouWer röksminister Todfen de lUIiaansi e hii tenant generaal Somma deelncioen Generaal Sitter von Ef zeide in zijn toespraak zeer verheugd te zij i in minister Teruzzi den man te kunnen begroeten die de Italiaansche politiek op bet continent waar ook de Duiteciiera zich thuis voelen en waar V1ie velden bü Lcmden vernield HKT FRONTBERICHT VAN HET D N B Het frontbencht van het D N B luidde giste Tn oh volgt Als zichtbaar suocet van de jtmgste Duitsche bomaanvallen op de vliegvelden bU Londen kon geconstateerd worden dat van de tien tot dusverre nog bruikbare vl egveWen fii de omgeving van de Britsche Woofdstad er thans niet minder dan ze vJn door weigerichte bommen totaal pnbruikbaar zijn gemaakt Zij zijn dusdanig vermeld dat een Inbedrijfst ling binnen afzienbaren tijd niet te Verwachten is Tegeft den middag begonnen de Duitsche vergeldingsaanvallen met onverminderde kracht Alleen op den dag moest in de Britsche hoofdstad reeds vjif maal luchtalarm gegeven worden Idit lederen keer verscheidene uren duurde In den nacht is de kracht van dl neergeworpen bommen van alle soorten kaliber tot vanochtend vroeg nog i anzienli k toegenomen Gejveldige branden in havens düj dokken wspenfabrieken en andere militaire objecten geven den weg aan van de Duitsche eskaders bommenwerpers Over de principieele beteekenis van het opnieuw optreden van de Duitsche marineartillerie aan de Kanaalkuet bij de acties tegen Engeland kan geen twijfel bestaan De Duitsche kustbatteyijen ge en hiemifde aan dat de weg door het Kanaal thans door haar practisch is afgestottoi De verhouding tot Spanje SPAAN8 E reSS OVER BEZOEK VAN SIJNER De Madrileensche bladen zijn geheel onder den indruk van de ontvangst van den in Berlijn vertoevenden Spaanschen minister van Binnenlandsche Zaken Serrano Sunér De bladen leggen er vooral den nadruk op dat de aanwezigheid van een van de meest vooraanstaande vertegenwoordigers van het nieuwe Spanje in Berlyn van historische beteekenis is daar hierdoor een eerste persoonlijk contact tusschen de leiding van het nationaal socialistische svndicaüstische Sipanje en het nationaal Socialistische Dufscbland tot stand is gekomen Ihformazione schrijft dat geheel Spanje met de grootste belangBtplling de reis van zyn minister volgt ABC schriift dat de bevrijdingsoorlog van Spanje de plaats van dit land aan de zijde van de jonge en vrije volken ondubbelzinnig heeft vastgelegd Deze orienteering van Spanje is niet alleen te vcfrklaren uit een ge oel van dankbaarheid tegenover die naties die in het moeilükste uur van Spanje aan de zijde van de nationale beweging stonden en haar Woed voor de geboorte van een nieu w Spanje vergoten hebben Het is voor alles het resultaat van de ideolou sche helderheid van den schepper van het De Eomeinsche bladen woi den geheel beheerscht door den opmarsch van de Italiaansche troepen in Egypte De acüe van maarschalk Grazsani rtuit naar tGioinale d I t a 1 i a opmerkt op een verbitterden ja b jna wanh gen tegeastsnd die echter den opmarsch der italiaansdie troepen niet tot stand kan brengen Door de jongste versterkingöi heeft Engeland in EgypW ongeveer 000 man uit aHe deelen van het Bi itsche imperium samaifetrokkcn die niim voorzien zjjn van oorlogsmateriaal en daarbij de besdukking hebben ovea jfl onderd vliegtuigem en duidend pantserwagew Wanhofige Eagclsclhe tegemi nd De Giornale d Italia sd tijft dat ÖJ ItEliaansclie trossen tij Imn ze A xcnden opmasch voer Sidi Batrani Z4 m aangekomen dat en toraggenhoofi vormt van dc t weede TSnisch verdedigingslinie tiestaande uit artillerie en Bachinsge weerposten besclKrmd door forten en vliegvelden De Itaèla ansche trocpin bevinden zic i bij SSdl Bsrrani t ichiig kjomstsr over de grens en zuUisn n ig 130 kilometer moeten aflej gen om do versterkte slcllingm van Mersa Jïïtrt ek te bereiken De rtaüaflen stnülen t p een wapftofi gen 1 genstarid v n de Engelschen die in Egypte aanzienlijke strijdkrachten hebben somonRetrokken Op 1 Aug bevonden zien in Egypte 110 000 manschappen voornamelijk bestaande uit onderde en aditeritaaUe Europa vm het liberalistische tijdperk door een nieuwe pohtMtke en sociale aMe in de wtreld Saner Ml Frbk De te BerHJn vertoevende Spaansche minister van Binnenlandsche Zaken Serrano Suner heeft gisteren een bezoek gebracht aan den sijksminister van Binnetilandsche Zaken Frick Bii deze gelegenheid vund een vriendschappelijke gcdachtenwisseling over de wodenydtche ar l ei dt ed y plaats In aansluiting daarop f£é minister IJ ick 7Un Spaanschen collega en dien gezelschap uitgenoodl 9d tot èen retfeptie waarop ook de Spaansche ambassadeur te Berlijn aanwezig was Van Duitsche zijde ziu oen oji den rüksleider SS Himmlcr rijkslelder Ley rüksleider Rosenberg rijjts er chef Dietrich ri kiérbeid leidcr Hierl alsmede sta t ninister Miessner staatsaocretaris von Weizsaecker den Duit ichpn ambassadeur te Madrid vron Stohrer en r jks eiH leider Axmann Rfloeii e feU Spaanaehm Ter gelegenheid van het bezoek van minister Serrano Saner heeft de Spaansche ambessadetlr generaal Espionosa de los Monteros in de Spaansche ambassade te Berlijn een asrandneceptie gegeven Weer Bri o1 e bommen op België IN ANTwÊiiPEN 1 DOODEN De Belgische burgerbevolking is in den nacht van Zondag op Maandag weer het sla chtoffcr van Britsche bomaanvallen geworden De Engelsehe vliegers wierpen op verscheiden plaatsen die gesrerlei militaire objecten bezitten weer brand en brisantbommen Bijzonder zwaar werde de bewoners van Antwerpen getrpffen Daar f oegen Britsche bommen in enkele dopr arbeiders bewoonde wijken ih Enkele arbeidershuiren stortten in Omstreeks veo tig burgers werden gedood De op n inding onder de bevolking van Antwerpen over dit optreden der Engelschen is buitengewoon groot PORTUGAL BEMANNING VAN GETORPEDEERD SCHIP IN LISSABON Maandagmiddag heeft een groep Engelsehe zeelie n die met reddingsvesten aan in de straten van Lissabon liepen groot opzien gewekt Het betrof hier 13 Engelsehe officieren en 5 Injiische matrozen an bet Engelsehe vraifhtschip St Agncs 5183 brt dat in de buurt van de Azoren waarschijnlijk door een Duitsche du il boot is getorpedeerd en daarna door kanonschoten in den grond is geoord Italië De geheelc bemanning kon zich In d reddingsbooten begeven en is door het Amerikaansche schip Exochorda aan Engelsehe hindoes Australiërs en Rhodesiérs Hierbü moéten nog worden gevoegd 80 000 man die uit Palestnna naar Eofpte zijn gestuurd De Engeibche legerleiding achtte deze strijdKrachten on Coldoehde en zeer kort geleden zijn in Egypte nog 30 000 solda ten aaiigp kcnien In totaal bescliikken de Engslschenover 230 000 soldaten die de bescbikkinjE hebben over 560 vliegtuigen lOÖO pantserwajens van alle soTiten kaliber tienduizenden mitfiaiUcurs en automatische wapens Engeland dat van Egypte een centrale heeft gemaakt voor oorlogsoperaties tegen Italrë en zgn kolcaMaie bezittingca heeft ih Juni een vergeefsehen aaaval ondefnomcn op Cyrenaica Dit offensief weid afcesla en kwam vanUit Egypte Het is dom te ben eren zooals de Ëritsche propaganda doet öat de Italiaansche aclie een tiedreiging beteekentvoor de onafhankelijkheid en de vrijheid van Egypte De ïtaliaansche actie aldus beslu 1 het G i o n a 1 e d Italia is uitbuitend gericht tegen de militaire strijdicrachtcn die Elnj eland op Egyptisch grondgebied aameptrekt De Italiaansche actie R et beschocrwd worden als n vrijheidaoorlog voor Egypte Sedert twee maanden it cister i weer voor het eej st luchtalarm te Cairo gemaak t Het duurde tö min Er heeft volgens Reuter Éeen nfcei vëuidelqk vlipgfuig boven de stad gevlogen Gisterochtend is ook te Alexandria luchialann gemaakt dat dertig minuten duurde Een oanval is echter niet AZIË JAPAN GAAT ERNSTIGE TOEKOMST TEGEMOET Waarsdhuwing v a Konoye OPROEP TOT KEMWmm De Jppansche premier Konoye leeft flsl€i iH M geil ét leden va va i M reidende commiarie votu een nleawa m U em al i ractiiiir ce a iMw dat e sItaaMe waarhi Japan lich br vindt In de nabije loekom st m ernstiger ad wardcD Het Japansdie valk aiact aich werkelijk als één jMn ver eidgen fn fcae nattwdSeVsis t boven te kaoKn zoo verklaarte da mxmiet eu w au er ay dat de tijd dat de uitdrukking als één man loute als een toevoeging beschouwd kaa wevdoli tot het verleden behoort Konoye duidde den aard van de itti gende crisis niet nader aan Inmiddels ii de voorbereidende commissie ontbonden na smds 28 Augusttis j l zesmaal vergaderd te hiAiben met de aanvaaHmg van eea program en nevenbepalingen voor d niem nationale beweging die officieel nog geen naam heeft D commissie heeft aan Konoye de beslissing gelaten omtrent den naatn van de beweging de vaststelling van den zetel de regeling der betrekkingen tus when den pjwnier en den voorzitter dr benoeming Van vice voorzitter en de gedetailleerde organisatie van de werkzaamheden van het hoofdkwar tier Admiraal Kosjiro Oikawa miijiatcr van Marine heeft bekend gemaakt dat de vloot in samenwerking met het leger eiiergiek 70u deelnemen aan d totstandkoming van de beweging DE JAPANSCH FRANSCHE ONDEItHANDEUNGEN In de Japansch Fransche onderhandelingen te Hanoi over de IndocHinee sche kwestie is naar in Weiii elichl Fransche kringen verluidt een over eenkomst bereikt welke door beide par tijen is goedgekeurd maar nog niet gepubliceerd Op dezen grondslag zoo verklaart men worden de onderhandelingen zoowel in l okio als in Hanoi op bevredigende wijze voortgezet SCHE af AFGESLAGEN Chiiieesehe troepen ter sterkte van ongeveer 00 000 man hebben getracht Ts tsjan een strategische stad in het Z O der provincie Sjahsi te heroveren Zij werden echter met zware verliezf door de troepen van het Japanachejarniiwen teruggedreven SCANDINAVIË thetnbotsing in zweben mSCHT VEEl SJLACHTOfVfHS Te Góleborg Zweden zijn gistermiddag op een station in eea voorstad twee personentreinen 4 volle vaart op elkaar gereden vBi beide treinen zjjn twee wagens verpletterd Het aantal sladitoffen moet zeer groot zijn Een nade bericht meldt Volgens é tot dus erre ontvangen berichten zijn acht personen om het leven gekomen en dertig personen gewond Men vreest dat het aantal slachtoffers nog zal sti igwi HCLP AAN FINLANB Het Zweedsche ministerie van Volks voorziening deelt mede dst Zweedsdie zijde 22O0 varkens geschonken zjjn aan de emlgrantöi oit de afge itane gebieden in Finland Ook Amerika verleent hulp Het uit de V S terugkeereode lid vm den Fmscböi xiiksdag mevrouw Kylikki Pohjala heeft namelijk medegedeeld dat bmnoi kort een nieuwe gift n het hulpcomité Hoover namelyk geneesmiddelen levensmiddelen eA waarde van een nuilioen dollar te verwachten ia BALKAN i DB MINDERHEDEN IN ROEMES Slaalslfider generaal Anuuitscu herft er in een oproep aan alle Roenienen op gewezen dal alle individueele icUe tegen minderheden behoorende tot volken die buren van Roemenie iJOr slechts Roemenië ten nade kunne strekken Zulke acües zullen stmig o derdrukl en Jestraft worden ONDFKrOEK TKGEN CHEF VAN KOEMEENSCHEN GEHEIMEN DIENST teerde van den geheimen dienst van neralen staf is geweest in de 1 B0 tot zyn iiedea plaats geh dee g m i J bende afzettmg en arrestatie lioem iei uit e even beeft zonder to van verantwoording af te diaptóitiefondi bedroeg in L id miUioen ha itoeg daarop v r Tr en bereikte in het begrootines a = 1939 40 de recordhoogte van 3H lioen lei Een spéciale commit e een onderzoek instoLen naar t rk van de e geldrn Het minister presidiura deelt cieel mede dat de gisteren Moroesoff die jareoiaag o