Goudsche Courant, woensdag 18 september 1940

fWEEDE BLAD WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1940 ADVERTEN nEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer f 0 20 J yan Ket Raadhuis ƒ 100 voor kleeden INGEZONDEN MEDEDEELINJ onder de tafels in de Raadszaol GEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 elke regel meer f 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief ƒ 1730 tot verlegging en gedeeltelijke vernieuwing van den Bleekerssingel over eene lengte van 480 M ƒ 530 voor vernieuwing van de l Tjg aan het einde van de Oerde Kade met herstelImgen aan de vleugels ƒ 850 tot vernieuwing van de toogbrug achter de St Jafiskerk bij de Kosterswoning ƒ 700 tot vernieuwing van de brug in de Lage Cïouwe over het water Achter de Vischmarkt ƒ 800 tot inrichting van het benedenhuis wyk F No 13 voor woning van den Binnenvader en Binnenmoeder van het Weeshuis ƒ 366 tot vernieuwing van de vloeren van de eetzaal van de meisjesverblijfkamer in het Weeshuis De post Kosten van verlichting en verwarming en van het schoonhouden der school lokalen is ƒ 250 hooger geraamd dan j vorige jaren daar het wenschelijk j wordt geacht aan de hoofden der fséholen toelagen te verleenen voor het Van den heer T Burger Twaalf1 doen aanmaken der kachels en vullen STADSMIEUIVS Schenkingen aan de I Stedeiyke Mu ea Sedert de laatste t gave 20 Januari 94 i zyn de navolgende voorwerpen IfQ de Stedelijke Muéea geschonken of truikleen gegevenSchenkingen Van den heer J Spruyt SpieringiBaat 107 Reeschaaf uit het jaar 1768 erkt I B aftomstig van diens Péhoonvader den heer Ruysch verleterde opgav Van d i beer A Jonker Kzn Huize Juliana alhier een d tal portefeuilles uit het midden der vorige euw benevens een gebruikt Quitanticboekje dienende voor kooplieden en rhippers van 179L Van den heer H Wjiaskant FJuweelen Jingel 46 alAier een fraaie porseleinen püpt koi Van gebr F en A Th PoleC steeniouwers Graaf Florisweg alhier een lardstecnen zuil pnet kapiteel afkomitig van de voormalige Korenbeurs Van Mevr James Van dei Hoop Biier een Engelsche theepot rood decor 18e eeuw Van den heer K Petit Westhaven ler een achttal photo s van het llterieur van de Moriaan benevens een lljftigtal photo s uit vorige jaren bij jïlegenheid van feesten jubilea wed trilden enz genomen Van Mevr de Wed M J Laurusse Hoogendijk Westhaven alhier een KStal afbeeWingeh van de voormalige forten van Gouda en van het Stadtuis Van Mevr de Wed A IJselsteyn Jonker Vest alhier een vijftal lithoo s 4an stadsgezichten van G J Verspruy Van Mevr de Wed Van der Hoeven Tijstesman Oosthaven alhier een oude Nieuwjaarsbrief en een zeer oude oto Van de Directie der ElectrischeCentrale alhier enkele oude tegels jen 17e eeuwsch potje op 3 pootjes en en klein aarden kannetje Van den heer G de Keizer Raam 133 2 schaven resp van 1733 eh 1760 Van den heer R de Bruyn te Waddinxveen door bemiddeling van den lieer J Vis alhier een oud komfoor Ooudsch aardewerk Van den heer H van Vlaardingen firma Hoogendök alhier een eikenhouten zeefinstallatie 18e eeuw benevens 4 zeven vervaardigd van varkensleer an den heer C Kamphiuisen Gouwe koek Peperstraat alhier een eiken reisioffer met sipeedwerk i 1700 Van deEerw zuster supérieure van let R K cïWdegesticht St Vincentius Westhaven alhier een vijftigtal mun ten 2e helft 19e en begin 20e eeuw Van den heer T J Gravesteyn Gouwe 42 alhier een rol 18e eeuwsch behang imitatie tapijt eh een rol oude randen midden 19e eeuw Van den heer J Boelhouwer Karne leUcsloot alhier een gevelsteen nifet ket jaart 1570 afkomstig uit een toisje aan den Groeneweg Van den heer J de Jong firma Prince Gouwe 106 alhier twee plattejrondeiï van CJoLrtj cij een oude priisIÜ t van aardewerk Van de erven Fokkers door bemiddeling van den heel C A Verschut Doelestraat alhier eerj bronzen documentenkoker Van de firma J Vergeer Zonen Peperstraat 78 alhier feen oud uitlangbord de Zwaan en twee zeer oude toestellen om verf af te branden Van den heer L D yan Vreuajingen Wijdstraat alhier een 18e eeuwEche iepenhouten optica met 41 fekleurde opticaplaten en fragment Hist van 1845 en 25 oude koperItavurfes Van den heer P G Mtiylwijk Crabethpark alhier een kleine koperitavute voorstellende het laatste uthentieke poortret van Piet Hein Abonnementen en Advertentiën De Goadsche Courant wordt eiken avond bj vale duizenden abonnés bezorgd m GOUDA Alphen a d Riin Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moercalielje Moordrecht Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Beeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddmxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS woor Gouda 17 cent per week 7S per maand of 2 25 per kwarSal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorgmg plaats vindt Postabonnement per kwartaal f 3 15 Alles bü vooruitbetaling KWARTJESRUBftlEK kleine advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regeU 0 25 elke rè el meer WO maximum grootte 6 regels iTitsluitend bij vooruitbetaling inzending tot Vrijdagmiddag xai i Opgaaf van abonnementen en t f advertentiën in te zenden aan het f t Bureau Markt 31 Gouda Tel t f 2745 en bü de plaatselijke agen i ten t l mn m Wm KV KWHK mm sww WWKw morgen Sluipwijk èen laat Gothiekgebeeldhoïiwd bovenstuk van eengevelsteen ± 1500 Van Mej J P M Groenendal huize Juliana alhier eén militair zakboekje van den heer G Groenendal van 1832 en een certificaat waarbij deze heer gerechtigd wordt tot het dragen van het Metalen Kruis een dito zakboekje van den heer Groenendal van 1850 en een paspoort van denzelfden heer van 1863 Verder een zwart gelakte tabaksdoos met vogelversiering midden 19e eeuw en een beenen pijpenwroeter beiden eveneens afkomstig van den heer G Groenendal Een kopje en schoteltje gedateerd 18 81852 toebehoord hebbende aan Mevr Hennan de Grooot grootmoeder der schenkster Van de erven L van Wingerden door bemiddeling van den J C van Wingerden Bleekerssingel 13 alhier een mahonie pijpenlade Van den heer J van Aalst Gouwe 176 alhier 2 oude inhoudsmaten schepel en halve schepel 18e eeuw Van den heer A AÏiders Kuiperstraat 39 alhier een twaalftal pijpekoppen Van den heer H Maaskant Fluw Singel 46 alhiei 2 photo s In bruikleen ontvangen Van den heer B C Helbers Jr te Overschie een bokaal met d eksel waarop afgebeeld hertjes en een rijmp je betreffende Linnaeus en zijn buitengoed de Hertenkamp Van dr A J M Lamers te sHer togenbosch een twaalftal zilveren pijpenwroeters ter aanvulling van een reeds vroeger door hem in bruikleen gegeven verzameling Van den heer M van Leeuwen te Montfoort een 5 tal fraaie Duitsche pijpekoppen en een zilveren pijpewroeter Uil vroeger tyden DE GOUDSCHE COURANT MELDOfi 79 lAAR GELEDEN Uit een advertentie Op Woensdag den 27slen September 1865 des avonds ten 6 ure zal de commissje van de openbare Teekenschool eane openbare zitting houden tot het examineren en aannemen van Jongelieden die den ouderdom van 12 jaren bereikt hebben het Teekenoriderwijs verlangen bij te wonen welk onderwijs op Maandag den 2den October e k penen aanvang zal nemen Namens de Commissie van de openbare Tèekehschool Van Iterson secretaris 59 JAAR GELEDEN De begrooting van de gemeente Gouda vooor den dienst van 1891 bedraagt aan inkomsten en uitgaven ƒ 365 457 34 4 Op de begrooting der uitgaven komen o a de lgende posten voor ƒ 4500 voor eej vergrooting der 2e Bewaar oöJrwaartoe eerlang door B en W een voorstel zal worden ingediend 1 5000 tot demping en rioleering van de Zijl tusschen de Vrouwensteeg en de Nieuwe Haven ƒ 275 tot vernieuwing van den vloer van de vestibule der steenkolenbakken met welke werkzaamheden vroeger de kweekelingen belast waren Het voornemen bestaat het aantal gesalarieerde kweekelingen te beperken Voorts staat op de Begrooting een Memorie post tot verbouwing der voormalige Gasthuiskerk Bmnenkort zal n l door B en W een voorstel worden ingediend tot inrichting van gïnOerad gebouw tot bewaarplaats voor het Oud Archief en de Librye Op de begrooting der inkoms ten is het bedrag der plaatseluke directe belasting uitgetrokken op ƒ 46 000 De heffi oezer belasting tot een maximum van ƒ 35 000 is goedgekeurd Verhooging daarvan wordt echter noodig geacht zoodat eerlang een voorstel tot wijziging van bovengenoemd maximum aanhangig zal worden gemaakt 25 JAAR TELEDEN Naar wij vernemen hebben de rechtsciie ledpn van den gemeenteraad die m de jongste zitting benoemd werden tot leden van de commissies van bijstand allen voor deze functie bedankt m verband met resultaat der wethoudersverkiezing in de jong ste faadszitting DE Ie 2e EN 3e KLASSE DER R H B S THANS IN HET WEESHUIS De Directeur van de R H B S is er in mogen slagen om de leerlingen der Ie 2e en 3e klasse weer onderricht te geven Van het Wees en Aahnoezeniershuis zijn de noodige lokaleit daarvoor beschikbaar gesteld Vandaag zijn de lessen aangevangen voor de leerlingen van het eerste leerjaar morgen voegen dan die der 2e en 3e klasse Onderzoek naar liggring en omvang van kleivoorraden OVERLEG MET RUKSPROEFSTATION TE GOIJOA In de gisteren gehouden vergadering van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rijnland te Leiden wees de voorzitter de heer D ten Cate Brouwer er op dat de belangrijke dakpannen en draineerbüizenindustrie in de Rijnstreek in de laatste jaren gedwongen is de klei steeds verder weg te halen In dit verband bepleitte hiJ het instellen van een uitgebreid onderzoek naar de ligging en den omvang van voor de Rijnlandsche industrie in aanmerking komende kleivoorraden Het bureau der Kamer werd gemachtigd daartoe in overleg te treden met het Rijksproefstation voor klei te Gouda Andere werktijd voor belastingdienst IN WINTER KORTER IN VOORJAAR LANGER In verband met de verduistering heeft het departement van Financiën voor de winjermaanden een nieuwe dagindeeUng yoor de belastingdiensten vastgesteld In de maanden November December Januari en Februari zal van 9 tot 4 30 en des Zaterdags van 9 tot 1 uur gewetkt worden Het tijdverlies dat door dit korter werken ontstaat zal in de maanden October Maart April en Mei moeten worden ingehaald Hiervoor is de regeling nog niet precies vastgseteld doch vemicedelijk worden de werkuren dan van 8 tot 12 en van 1 36 tot 5 30 uur Gevonden voorwerpen Omtrent de navolgende gevctiden voorwerpen kunnen aan het bureau X politie inlichtingen worden verkregen op alle werkdagen van 9 lot 8 uur overtrek van kussei bruine actetasch alpinomuts heerpijas dasspeld kinderschortje porteir onnaie met inh hond ftAtemer sleutel kindertaschje kindercape glas met ring van koplamp 1 paar gymschoenen portemonnaie met inh portemonnaie zondermh transportrijwiel rijwielbelas ting merk bos sleutels bla jw mutsje donker blauwe dameshandschoen geruitelap stof armbandje jongenspet sigarenaansteker pakje met inhoud Lipssleutel zweep zakmes kopjesdoek ieem eetketei blauwe ceintuur mmer Voorts kan men inlichtingen inwinnen omtrent gevonden textielkaarten een gevonden bankbiljet en een gevonden zilverbon Verkeer twee wekeri over Zwarteweg NOORDWEG WORDT AFGESLOTEN BEHALVE VOOR HIELRMDERS In verband met de werk amheden voor den tunneltwuw woi t met ingang van a s Maandag het verkeer over den noodweg over het spoor bij de Spoorstraat voor den auur van veertien dagen afgesloten voor alle verkeer met uitzondering van rijwielen Het verkeer wordt over den Zwarteweg omgeleid LAAGSTE INSCHRUFSTER De Rijkswaterstaat heeft gisteren aanbesteed het maken van de opritten naar de brug over de Dieze te s Hertogenbosch met bijkomende werken Laagste insschrijfster was de N V tot aanneming van werken vooiheen H J Nederhorst alhier voor ƒ 31 78 RUKSPJOSTSPAARBANK Op het po stkantoor is in don loop van Augustus op spaarbankboe kjes ingelegd ƒ 35 854 4 en terugbetaald ƒ 147 717 07 Er is dus f 111 862 13 meer terugbetaald dan ingelegd Het aantal nieuw uitgegeven ooekjps bedroeg 29 w AT 1 AAR f ANNEER Schouwburg Bioscoop Mag dat wel Erika met Karin Hardt en Paul Klinger Aanvang 15 uur 18 Sept 7 8 30 oor Hulshoadschool Tentoonstelling Huishoudelijke voorlichting in distributiettjd IS Sept 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen U Sept 8 aar Daniël Cursus E H3 0 Sept 8 uur Concordia CabaretvoorsteUing Ensemble Ferry Sept 7 nur Daniël Spreekbeurt Th Woudwijk 19 Sept 7 30 uur Vrüe Evangelische gemeente Bijbellezing en bidstond 25 Sept 8 uur Daniël Cursus E H B O 30 SepJL 11 nur Kunstmin Verkooping notaris J van Kranenburg AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des hachts alléén voor recepten apotheek Xeepe Gouwe 136 Distnbatiedata MORGEN St Catharma gasthuis 9 4 30 uur Uitreiking rleeschkaarten voor personen wier geslachtsnaam begint met een der letters O tot en met T Stadhuis archief ingang voormalige BÓterhal 8 30 12 30 en 1 30 5 30 uur Geldend maken distributie Stamkaarten als identiteitsbewijs voor personen wier geslachtsnaam begint met een der letters G en H VOOR VREEMDELINGEN MORGEN Politiebureau MarkJ 27 10 4 wu A anvragen verblijfsvergunning voor vreemdelingen die vóór 1 Maart 1938 flier te lande zijn gekomen en r i t in iet bezit zijn van een geldig paspoort wier geslachtsnaam begint met sen der letters E tot er met J SPORT VOETBAL Vergadering van Gouda Gisteravond hield de voetbal er athletiekvereenigmg Gouda onder voorzitterschap van den heer J v Tilburg in Het Schaakbord haar jaarvergadering De jaarverslagen gewaagden van een sportief gunstig jaar Voorts bleek er uit dat zoowel het aantal leden als dat der donateurs iets was gedaald In het bestuur kwam een wijziging doordat da heer W Tause die sedert 12 jaar een functie daarin vervulde gemeend had cm gezondheidsredenen te moet n bedanken en vervangen werd door den heer C Sligter Ook de juniorencommissie onderging eon verandering daarin werd de heer W de Waal vervangen door den heer C Stuurman terwijl in de kascommissie in de plaats van den heer M Slingerland gekozen werd de heer H Koster De v ele overige commissies beven ongewijzigd PLAATSELIJK NIEUWS Haastrecht KABELBALLON NEERGEHAALD Over deze gemeente is gisterochtend een losgeslagen Engelsche kabelballon gedreven In de buurt van Oudewater heeft een vliegtuig het gevaarte neergeschoten Bergamliacht DBUK ZWeHJAAR Het ingang vao heden is het zwem bad Voor het publiek gesloten jlr il dezen zomer druk bruik van gemaakt LOOF OER BEVOLKING Ingekomen L C van Zoest van Den Helde W Blanken van Rotterdam A van dfer Laan van Rotterdam Vertrokken A C den Haan naar Veghel C Post naar s Hertogenbosch J vanEyk naar Veghel v Boskoop PRBI KBECRT VOOR I RUDAG Geref Gem nam half 7 Ds Lamaix van Rotterdam COÖP VEREENIGING JDE BOSKOOFSCHE VEILING 17 September Rozen per bos Ellen Poulsen 26 et Wendland 34 51 et Butterfly 23 36 et Dorus Rijkers 22 28 et Florex 25 39 et Gloria Mundi26 40 et Rosalandia 23 40 et Rosa Mundi 18 30 et Vierlanden BOBO et Polyantarozen 45 60 et BriarcUf 30 je et Pichtold 30 45 et Steward 23 5S et With Kordes 28 49 et Gemengde rozen 20 31 et Diversen per bos Clematis Durandi 10 17 et idem Mevr Ie Couttie 81 et idem Prins Hendrik 88 et Gladiolen 6 8 et Dalia s 5 7 et Chrysanten gr bloemig 50 60 et idem tros 8 12 et Physalis Francetti 15 22 et Moordrecht HOOG WATER Tengevolge van den hevigen storm liep het water in den IJssel hedenmorgen zoo hoog op dat dit bij verschillende buitendijkbewoners de huizen binnendrong Door het rechten en uitbaggeren van de rivier loopt het water thans hooger op dan voorheen MOORDRECHT ZONDER BENZINE Deze gemeente zit momenteel zonder benzine De pomp die nog beschikbaar was IS geheel leeg Hierdoor zyn verschillende autobusbestuurders verplicht hun benzine in een andere gemeente te koopen WERKTIJD GEWIJZIGD Aan de Tapijtfabrieken 1 in verband met de verduistering het schaftuur in den middag verkort De tijd dien men s morgens later begint wordt in de middaguren ingehaald Recuwük BURGERLIJKE STAND Geboren Jan z van L H Biesot en H Kroon Agatha H A dr van W V Roon en H A A Dullemond Macht ltje dr v N Oosterwijk en P Schouten Jari z van J v d Bas en G Oüstrom Overleden Manus de Kamper 65 j echtgenoot van A Boer LOOP DER BEVOLKING Ingekomen A Nieu eveen uit Mijdrecht C de Gans uit Amersfoort Vertrokken J de Gans naar Hoorn G Don epaal naar Den Haag L C Hoppenbrouwers naar Hooge en Lage Zwaluw r I M DE KAMPER t Op 65 jarigen leeftijd is alhier over leden de heer M de Kamper gepemsionneerd gemeenteveldwachter Van 1915 tot 1933 is de heer De Kamper gemeente veldwachter te dezer plaatse geweest Schoonhoven OPBRENGST COLLECTE De coilecte voor de Nationale Reclasseering h ft alhier opgebracht ƒ 94 86 FEUILLETON Nadnik verboden De zonderlinge erfenis 41 Duizend vragen lagen op haar lip en maar zij sprak er slechts een it De man die ons de schenkmg lleeft gedaan komt ook Natuurlijk knikte hij Zij staarde naar den grond EerIjk gezegd ben ik bang Voor hem fluisterde zij Alles was zoo griéfze Zoodra u de dingen duidelijk zulttien gaat u daar ook anders over löiken antwoordde h ij En nuUtet u aar uw zaken want de Favoriet zal piorgenavoAd zonder ar flinke directrice moeten draaien Toen den volgenden avond het groo oogenblik gekomen was bleek dat W meisjes Riedeier feestelijke voórWTeidingen ladden gemaakt In de wWnastiekzaal was een lange tafel Wekt kaarsen verspreidden hun citt gelig licht De stoelen stemden de tafel geschikt en aan het bo einde van de taftl waar Knauer ats zöu nemen stond een ge nrich armstoel e genoodigden waren reee s allen aanwezig Dokter Knauer wilde om negen uar begmnen Drie minuten voor negen uur trad Hanni bevend van opwinding op hem toe Zij zijn er allen alleen hij de man die ons de schenking deed is er niet Zijn blik gleed in het rond Hij ïal pas komen als hij den tyd ervoor geschikt vindt antwoordde hij zacht en zich naar haar overbuigend fluisterde hij nog zachter u bent mooier dan ooit Hanni Zij zweeg zij was veel te opgewonden om daarop te kunnen antwoorden Maar haar blik vol warmtewas voor het oogenbli u genoeg voorhem De aanwezigen namen hun plaatsenin Rechts van okter Knauer zat degeneesheerdirecteur en aan dienslinkerzijde zat de oude heer Ryde eenbeetje grappig om aan te zien wanthij was de eéijige die een rok hauaangetrokken Naast hem z t Hannien tegenover haar Lore naast wieBering een plaats had gevonden Hanni s buurman aan haar linkerzijde v ks Schmidt Rcimann Muller Bertha en Landmann hadden de andereplaatsen bezet Met denilokslag tan negen uur verklaarde dokter Kn de zitti ig voor geopend Zonder nlSere inieiding begem hij met zijn ophelderingen Het gaat er om begon hij een vermeend raadsel op te lossen Dit raadsel luidde Waaroif zoekt een onbekende man juisj de twee meisjes Riedeier uit als rentmeesteressen van een deel zijner bezittingen De oplossing is zeer eenvoudig want zij ligt ten grondslag aan de levensgeschiedenis van dezen man die even kort als eenvoudig i Het i s vele vele jaren geleden dat en man zijn vaderland verliet en overzee ging om daar zijn geluk te probeeren Het ging hem langen tijd slecht doch opeens kw am èen toeval hem te hulp hij vond petroleum in den grond welken hij als bouwland had gekocht Had de man tot nu toe alleen gestreefd naar een bescheiden welstand nu greep hem de gouddorst Hij had kapitalen noodig voor den aankoop van andere stijkken land waarin hij olie vermoedde dat kapit al bezat hij niet Hij nam een rijke vrouw en in den loop der jaren werd hij schatrijk Hü had zijnDuitschen naam afgelegd wat kon hem het vaderland schelen Zijn huwelijk w d diep ongelukkig Twee kinderen groeiden op maar jn hun aderen vloeide het bloed der moeder Doch hoe ouder de vader werd hoe meer het heimwee hem te pakken kreeg En nu pas herinnerde hij zich dat hij thuis bloedverwanten had Bloedverwanten die nriisschien reeds lang gestorven waren Zijn vTüUW hield van groote feesten en vele gaeten n ter gelegenheid van een dergelijk feest sprong een vuurwerkprojectiel uit elkaar endood de de vrouw De weduwnaar probeerde na dit ongeluk zich meer bezig te houden met zijn kinderen hij wilde menschen van hen maken Zijn zoon was vier en twintig en zijn dochter negentien jaar Hij nam zijn zoon bij zich in de zaak maar het mei sje liep van Hiis weg nog lordat hij een plan voor haar gemaald had Een jaar later hoorde hij dat zij gestorven was ergens ver weg in eera wereldstad Dé rest is vlug verteld zêide Knauerjftaastig de zoon gedrpeg zich flink en zijn vader besloot hem naar Duitschland te zenden ten eerste om zijn vaderland te leeren kennen en ten tweede om zaken te doen Maar in Duitschland aangekomen verbraste de zoon al zijn geld richtte een luxueus huis in dit vrienden waarin wij ons thans bevinden en verzamelde alle mogelijke elementen om zich heen Hij was een speler en dreef zijn losbandig leven tenslotte zoo ver dat de politie aan zijn practijken een einde maakte Den vader bleef dus niets gespaard Hij bleei alleen in een land dat het zijne niet was en had nog maar een verlangen zijn vaderland terug te zien Hij reisde er heen en zocht de plaatsen op waar hiJ als kind gewoond had Ontsteld hoorde hij van de autorfteiten wat er met zijn zooiT gebeurd was en bezag diens nalatenschap een villa een verloopen bioscoop en vierduizend mark Wat zou de oude man daa i Tle doen WeggevenlëJ a maar aan Wie Aan men schen die alleen ondank keilen Aan menschen die hun weldoener niet voor een gek aanzagen Ja als er nog amilie van hem in leven was maar misschien leefde er toch nog iemand uit zijn familie Hij onder zocht en stelde vast dal allen werkelijk gestorven waren Alleen t jvee meisjes waren er nog de dochters van zijn broer Een kreet weerklonk Hanni en Lore hadden dezen geslaakt dus toch de oom De oom die naar Australië was gegaan Knauer stak beiden over de tafel z t handen tegen Ja nep hij et is de gesfhiedenis van uw oom die ik verteld heb en hij laat u door mij verzoeken niet alleen de schenking die hij u gegeven heeft aan te nemen maar hem ook te vergeven Hij was verbitterd hij had in niemand meer vertrouwen Ja toen hij u beiden indertija deze schenking gaf gebeurde dit hoonend Hij wilde er zich enkel van overtuigen dat ook ü de twee meisjes Riedeier niet beter dan bnderen waren hij wilde zien of u niet alles zou verspillen wat tt in den schoot was gevallen Hij verplichtte u de goederen te beheeren met het bittere virmoeden dat hij nog eens zoü beleVen wat zijn zoon hem had aangedaan om echter beschaamd en verheugd getuige te worden van uw energie en flinkheid Schaamte hield hem ervan terug zijn masker op te lichten Hij wU het pas afnemea als u hem kunt vergeven niet alleen omdat hij u zuUc een harde proef heeft laten ondergaan maar ook omdat hij zich nooit eerder om u heeft bekommerd O alstublieft zegt u waar wij hem kunnen vinden fluisterde Hanni En Lore die o wonder van opwinding niet kon spreken stamelde afgebroken woordtn vol vreugde en ontroering die maar voor één uitlegging vatbaar waren k Vw torn ke taak op Knauer lachte vroolijk droeg mij een moeilijke maar het is ftiij vergund deze taak tot een mooi einde te brengen En zich tot den ouden man aan zijn linkerzijde wendend de man op wien niemand had gelet en die voorover gebogen zat riep hij jublelend Sta op mijnheer Ryde sluit uw beide nichtjes in uw armen En zoo gebeurde het Snikkend omhelsden de meisjes den gelukkigen ouden man en dit gebeurde dezei avond nog vele malen want twee gelukkige bruidsparen hadden nog veel tegenover elkaar goed te maken Sedert dezen ged nkwaarrfigen avond is het vredig en vroolijk in de villa in de Thomasallee want ér gebeuren geen geheimzinnige dingen meer E I N D £