Goudsche Courant, woensdag 18 september 1940

i TWEEDE B WOENSDAG 18 SEPTEMBER 19 H VONAU professeur de fr s i traducleur jure correipoBdaace 12 VMT rt 12 OOUQü Teieiooa 3508 0 2995 10 wjjzen dat ten aanzien van Nederlands taak in het nieuwe Eoroii de wezenlijke scheidingsiyn tusschen de pt tieke mëenindBa ia ons land ddess ligt dan waar men ze c dit oogenblik aehünt e lecc b De wezenlijke sch pidiü gi iBn loopt tnssdien voorstanders van de oude en die van de njemre orde en tot de votsstandera van de nieuwe orde Lehooren naxist de leidende perKOonliikhed£n van Nederlandsche U nJe en van Nationaal Front ook die van de N S B De Hemel behoede ons voor onderlingen burgerstriid zonder uitzjcht op redding van de alsnog bereikbare Nederiandsdie zelfstandigheid en bevordcre de bereidheid van deeenen die daarvoor de verantwoordelijkheki dragen om met elkaar en met teg ai elkaar de gelegenheid t benutten welke de Ghiitsdae overheid geboden heeft om tot de voor onze vr heid beslissende politieke wilsvorming te komen Adverteeren doet Verkoópen De Nederloaidsche Socialistische werk gemeettschap De N R Crt schrijft naar aanleiding van de oprichtine der N S W dat met dit b sluit de eerste der totdusver bestaande politieke partijen uit zichzelf getreden is op zoek naar een nieuwe zaak in een nieuwen tijd Men kan zeggen de S DA P had het gemakkeiyk Door de aanstelling van mr Rost van Tonningen tot commissaris van deze partij met haar leiding en uitsluitend beheer belast was het deze party al héél duidelijk gemaakt dat zij zich zou moeten vernieuwen indien zij wilde blijven voortbestaan En door de terzijdestelling van de bestaande leiding was bovendien de weg vrijgemaakt voor naar vernieuwing strevende krachten welke misschien ook elders te voorschijn zouden hebben kunnen komen Het zijn andefs dan in België waar Hendrik de Man de voorzitter van de Belgisch werkliedenpartij reeds op 28 Juni de socialisten voor een beweging van nationale wederopstanding heeft trachten te mobiliseeren dan ook niet de bekende leiders welke het parool uitgeven om de S D A P in de Nederlandsche Socialistische Werkgemeenschap te laten inkeeren maar mannen van onderop Dat verhindert allemaal niet dat de oproep Welken de sociaal democraten van gisteren tot de socialisten in Nederland ricbten om zich morgen in een nieuwe werkgemeenschap te hervinden waard is te worden gehoord De Nederlandsche Socialistische Werkgemeenschap werpt zich niet op als leidster van het Nederlandsche volk zij beseft zeer wel dat zij daartoe zeker niet als eenige geroepen zal zijn en de kripg waarin zij door handreiking zal worden opgenomen is wTjarschijnlijk nog n et voltooid Maar in haar programma klinken door werkelijkheidsbesef en doelbewustzijn beide krachtig genoeg om de werltzaamheid van de nieuwe gemeenschap meteen in het heden te durven plaatsen zoowel in haar uitwerking naar buiten als in haar bemoeiing naar binnen Het streeft naar de samenvatting van alle krachten van het Nederlandsche volk tot een ondeelbare gemeenschap op den grondslag van den arbeid Het wil de Nederlandsche volkshuishouding haar plaats laten vinden in de nieuwe oeconomische ordoiing die bezig is zich in Europa te voltrekken met ber houd van aard en karakter van ons volk Dat klinkt zoo simpel dat men geneigd zou zijn erover heen te lezen Maar het is voor het eerst dat in den kring van een da oude partijen er naar gestreefd wordt zichzelf naar de nieuwe omstandigheden te oriënteeren in bet begrip voor de buitenlandsche betrek dngen en in het inzicht voor wat er ook binnenslands anders worden mdet inplaats van tevergeefs te blijven trachten de veranderende omstandigheden te laten aaiipa ssen bij het eigen program Dit program is in zijn eerste stellingen een uitgangspunt en een grondslag krachtiger maar vooral actueeler dan dat waarop totdusver zelfs de Nederlandsche Unie steunt Het is een voorbeeld hoe men ook nu reeds over de gewichtigste vraagstukken van ons staatkund üe en volksleven spreken kan voor het heden en met behoud van den eerbied voor zichzelf En hoe nobdig dat is dat hebben we hier ter plaatse reeds den treuren uit l erhaald A s Zondag weer ▼ oetballeh Hoewel thans nog niet is komen vast te staan of het bestuur van den N V B het Verbod voor het spelen van competitie titieen vriendschappelijke wedstrijden ook nog voor a s Zondag zal moetai l ten voortduren viameemt het A N P dat stappen worde i tmdemomen om zoo spoedig mogelijk te komen tot opheffing VBO dit verbod Van de zijde van den N V B heeft men het als ee i onbilUjkheid gevoelfl dat de voetbal wedstrijden moeetai worden afgelast terwijl andere takketn van sport rustig hUn programma s iiebfaen mogen afwerken Het ligt in de bedoeling der wedstr jdleiding om vcor dtü komöid n Zondag indien mag het programma worden gespëerd Zgndag 15 Sep behoudens rai gen afhankelijk rgaair van serie tember vast te kele kleine wijzig van liet al of niet wedstrijden Hekendorp WAT OVERGEHOUDEN Öet aandeel in de winst gemaakt in ém Vtoecehkeurni ring J uaema eT waarlH dexe gêsoBeBtie H aangeriotea is war tSM voor Hekendsrp vastgesteld op ƒ 7 85 K£UU ffiN 1SM VWMVmOKCO In verltand met de verduistering BÜICB de avoaddJeostaa in de Ned Herv kerfe te Laace Buise Weide voorloopig des middafs i uur worden Debouden Waddinxveen NIET BVITXHSamS TUSSCHEN 11 EN S uur Vijftien persaaen hebbeo nacU p politiebureau moeten do rbreaeen Op last van de Duitsche militairt overheid heeft de burgemeester in de vorige week regelen vastfesteld krachtens welke iiet tusschen des avonds 11 en des morgens S uur verboden is zich Of den openbaren weg te Iwvinden De overtreders worden in eerste instantie naar het politielnireau gebracht waar zij lot s morgens viji uur moetefi verblyven terwui zij verder nog een proces verbaal krUgcn In de beide afgeloopen nachten zyn respectievelyk 7 en 8 personen aangehouden en naar het politiebureau overgebracht Deze zullen zich bovendien nog voor oen bevoegden rechter hebben te verantwoorden GEBINGE WESKLOOSHEID Bü de art eidsbeurs stonden de afgeloopen week 25 personen als werkzoekende ingeschreven Dit is het laagste cijfer van dit jaar y UIT DE PERS Beslissend ingrypen De Waag schrijft om Ook de binnenlandscbe politiek situatie schynt rup te worden voor een beslissend ingrijpen zooals de dingen thans loopen kunnen ze niet lang meer biyven loopen Het college van secretarissengeneraal dat eigenlijk nooit een echt college is geweest al had men Snouck Hurgronje zoo mm of meer ee presidentschap toebedacht dreig allen samenhang te verliezen twee belangrijke bestanddeelen als wij zoo mogen spreken zijn er uit weggenomen de positie en iwt geza £ van n paar anderen schijnen ernstig aangetast te zyn de homogeniteit zoo die er al ooit was is geheel verdwenen Alle samenwierking van Duitsche bpzettingsautoriteiten en Nederlandsch bestuursorganen dreigt in zuiver passieve gehoorzaamheid van de Nederlanders te zullen ontaarden Dit levert voor de Duitsohers evengoed bezwaren op als voor de Nederlanders Niet alleen de rechten maar ook de belangen van een bezettende macht eischen een tegenspeler een andere partij waarmedifcm i de dingen regelen kan in het npng van het bezettende leger eM rtgSSd als in dat van de bcvolkmg Van het bezette gebied Wanneer die tegenspeler er r iet is of wanneer hy zich geheel passief gedi aagt dan werkt het gecompliceerde mechanisme van een bezetting niet goed Men krijgt in de laatste dapen steeds meer den mdruk dat bet college van secretarissen generaal niet meer voldoende gezag heeft om het yacuum dat zich aan de Nederl ndsche ziide vormt geheel in te vullen Over de vraag wie daar het meest ongemak van ondervindt het Nederlandsche Ivolk of de Duitsche autoriteiten zou men wellicht lang kunnen redetwisten Belangrijker is echter het feit dat deze toestan4 nwt laog kan worden in stand gehoudoi ♦ J Unie en N S B Het Dagblad Men doet de werkelijkheid zeker geen geweld aan wanneer men vaststelt dat er bij het Nederlandsche Volk een geweldige afkeer leeft tegen de NSB en dat die afkeer hoe zeer ook bevorderd door oogegroode verdenkingen en beschuldigingen toch door het optreden van de N S B zelf feitelijk is aangeblazen J3it zou een even belangwekkejid als spannend verschijnsel ktuinen zijn wanneer de wrijving uitsluitend kon worden beschouwd als een burgerlijk gesrhil in rustigen vredestijd Maar zóó is de toestand niet Nederland is overwonnen Nederland heeft gecapituleerd en Nederland moet het vertrouwen van den Duitschen overwinnaar verwerven wil het een zelfstandige pjaats in het nieuwe Europa bereiken Ieder die de werkelijTcheid nuchter onder de oogen ziet moet t egrijpen dat de Duitsche bezettende macht in géén geval een Nederiandsch bewind zal toevertrouwen aan handen die weigeren mede te werken met Jicrsoonlijkheden uit die beweging die in de oogen van de bezettende overheid bijzondere titels op haaj vertrouwen kan doen geldjn Toegeven aan sentimenten van de massa beteekent in deze niets anders dan zelfmtschakelinK of wat nog erger is het bewt kstelligen van een soort geesteliiken oorlogstoestand tegen de feitelijke macht in het land Wij begrijpen volkomen dat de Nederiandscbe Unie evenals Nationaal Front niet i an denkt om zich over te geven aan een beweging als de N S3 die slechts weiijig weerklank in het vóik beeft gevonden en die niet op resultaten kan borgen van voldoenden omvang om n dezelfde mate het vertrouwen van het Nederlandsche Volk en dat van de Duitsche overheid te kunnen dragen Maar wij eenen goed t doen hierbij erop te RECHTSZAXEli HOOG MILITAIR GERECHTSHOF Oude heer in zyn voortuin neergeschoten Op den dertienden Mei werd saa middags om vüf uur in de Van Hoeylaan park Marlot te s Gravenhage alarm gemaakt op het gercht dat m een van de huizen parachutisten aanwezig zonden zijn By het onderzoek daarnaar ingesteld door een reserve luitenant der huzaren een wachtmeester en eenige andere militairen bleek dat in het aangegeven perceel geen enkele parachutist was te vinden Daarna wenachtc de luitenant de naastliggende huizen te inspecteeren en hij begaf zich met den wachtmeester daarheen Op het bellen deed een oude heer open tot wien de wachtmeester onmiddelijk het beVcl handen omhoog richtte De oude heer gaf vermoedelijk in zijn beduusdheid slechts ten deele aan dit bevel gevolg want hij stak één hand omhoog en hield met de andere de deurknop vast hetgeen den wachtmeester deed vermoeden dat de heer naar een revolver greep Bovendien meende de wachtmeester dat de oude heer den luitenant op zij drong Be wachtmeester loste toMi een tweetal revolverschoten en de luitenant meenende dat op hemzelf werd geschoten schoot eveneens De oude heer werd zoodanig getroffen dat hij korten tyd later in het ziekenhuis overleed De krijgsraad te Utrecht voor welk eoUege beide militairen zich onlangs hadden te verantwoorden sprak den wachtmeester vrij op grosd d it deze mocht denhen dat de bedoelde heer kwaad in den zin had en dat in die dagen van algemeene verwarring en angst voor parachutisten deze ook werkelijk op het meest onverwacht te voorschijn konden komen terwijl het begrijpelijk en zelfs in overeenstemming met beklaagde s plicht werd geacht dat hy onmiddellyk handelend is opgetreden toen ziin meerdere niet werd gehoorzaamd De inmiddels tot reserve ritmeester bevorderde luitenant werd ter zake van mishandeling tot een maand gevangenisstraf veroordeeld omdat hij zonder noodzaak het derde schot op den ouden man zou liebben gelost Heden werden de zaken tegen deze beide militairen in hooger beroep voor het Hoog Militair Gerechtshof behandeU welk beroep zoowel door den veroordeelden offreier als door den auditeur militair was aangeteekend Na langdurig verhoor vras het woord aan den advocaat fiscaal die ten aanzien van den wachtfeester concludeerde tot bevestiging van het vrüsprdtend vonnis en ten aanzien van den ritmeester tot drie maanden gevangenisstraf onSdat deze zonder eenige bedachtzaamheid bet sschot zou hebben gelost De ritmeester verdedigde zich met de opmerking dat hij zich niet bevvust was op den ouden heer te hebben geschoten doch het schot eenvoudig te hebben gelost in de ikbU ting vanwaar hij veronderstelde dat op hemzelf geschoten werd Mr van Es voor den ritmeesterfpleitend gaf uiting aan de gevoelensvan deernis met de nagplatcn betrekkingen van het slachtoffer den heerL W Taaie en wees er op dat betgeheele drama in nauwelijks eenhalve minuut was geschiedt en datwaar geen sectie op het slachtoffer isgehouden geenszms liewezeu kanworden geacht dat de ritmeester die als een kalm officier bekend staat 0P Kden heer T had geschoten l De uitspraak van het Hof volgt later Echtelijk drama TWEE JAREN TEGEN DADES GEOaCOT Voor de Roltcrdamsche rechtbank heeft gisteren terecht gestaan de 3Sjarige straatmaker J S te Rotterdam die op 2S Maart tegen middernacht op Katendrecht eemge schoten uit een revolver c rijn vrouw had gelost waardoor deze in de buik werd getroffen en ernstig werd gewond Vö dachte verklaarde zich nietsmeer te kunnen herinneren De 33jarige vrouw van verdachte verklaarde dat zij tegen den zin van haar maneen dancing had bezocht Op den bewusten avond bevond zij zich weer mde dancing toen haar man binnenkwam Zij liep onmiddellijTt naar buiten en haar man volgde haar Onderde woorden et zit er by je in enhet zal er wel in blijven schoot hijhaar vervolgens in den buik Zij kon de vlucht nemen en tenriji zi wegliep vuurde de man nog twee maal op haar Getuige ontkende dat haar man de bedoelmg zou hebben gehad haar te dooden doch uit het verhoor bleek dat hij baar eenige malen heeft bedreigd De officier van Justitie mr Renmer requisitoir nemende zei dat ver tachte uit jaloerschheid heeft gehaneW De man houdt zich van den domme maar hij Had wel degelijk het plan haar te dooden zoodat hier van doodslag kan worden gesproken Volgens een psychiatrisch rapport is de man niet geheel toerekenbaar Hiervan is evenwel nooit iets gebleken In aanmerking nemende dat de vrede tusschen man en vmiw is hersteld eischte spr twee jaren gevangemsstraf Mr H Verheul meende dat de vrouw feitelijk als verdachte had moeten voorkomen omdat zij schuld van alles draagt Dat de man vroeger nooit domme dingen heeft uitgehaald achtte spr geen reden om aan het psychiatrisch rapport te twijfelen DE TINIFOBMENZAAK De officier van Justitie bij de ammdjtssementsreefatbank te Almelo deüi niede dat de beer Van O verdacht in iz g uniformenzaak doca hem binvervolging is gesteld omdat is gg b ken dat hy geen schuld heeft aan eènig landsvoraderUjk mi sdr f De officier vertrouwt dat door déze mededeeling de heer van O volkomen ge ïiabiliteerd Js FLUNDEKING TE WOUDENBERG In de Mei oorlogsdagen vermistete Woudenberg zekere H B een overjas eenige manufacturen en een partytje sigaren By onderzoek bleek eenen ander zich in handen van den 22jarigen soldaat J van der L te bevinden die zich deswege te Utrechtvoor den krijgsraad had te verantwoorden ais verdacht van plunderingDe krijgfraad veroordeelde hem totdrie jaren gevangenisstraf tegen welkvonnis de beklaagde die zeide de goederen van een derde in bewaring tehebtwn genomen tijdens den terugtocht van de Nederlandsche troepenhooger beroep aanteekende De advocaat fiscaal eischte heden bevestiging van het vonnis Mr W Ch H van Dillen pleitte een voorwaardelijke veroordeeling en sprak de hoop uit dat het Hof rekening zou houden met het feit dat beklaagde een blanco strafregister heeft en met de omstandigheid dat het leger in terugtrekkende beweging was toen beklaagde de bedoelde voorwerpen onder zich had gentHaen De uitspraak volgt later KOLOIHEN Hét bezoek van Kobayasji HAND£LSOVEBI £G BEGONNEN De onderhandelingen tusschen Japan en Nederlandse hIn d i ë ter oplossing van economische vraagstukken tusschen de beide landen zijn te Batavia gistermiddag officieel begonnen De Japansche minister van Handel en Nijverheid Ichizo Kobayasji hoofd van de Jèpansche delegatie en de Japansche consul generaal te Batavia Otodzji Saitd kwamen met de Nederlandsche onderhandelaars samen in Kobayasji s kamer in Hotel des Indes Laatstgenoemden sionden onder leiding van den directeur van Economische Zaken H J van Mook Voorts namen van Nederlandsche zyd aan de besprekingen deel de directeur van Justitie K L J Enthoven en J E van Hoogstraten directeur van het bureau voor Handelsaangelegenheden De conferentie begon om half vier en duurde tot zes uur Omtrent het verloop der besprekingen is evenwel geen offcieel communiqué uitgegeven H aadcM lakcn besprskenT De wtópchijnlijke omvang der onderhandelingen tusschen Japan en Nederiandsch Indië werd gisteren door de Japansche per uitvoerig besproken Naar aanleiding van de onlangs door den Japanscben minister van Economische Zaken Kobayasji afgelegde verklaring dat de onderhandelingen zich tot har delsvraagstukken zoöden beperken geeft het te Tokio verschijnende blad Tsjoegai Sjogyo als zyn meening te kennen dat bij de besprekingen met den gonverneiir generaal van NederlandschIndië ook andere belangrijke zaken behandeld zullen worden Het blad noemt als voorbeelden de vraagstukken vaii het Japansche kolonisatierecht in Nederlandsch Indië de Japansche beleggingen in economische ondernemingen en de actieve deelneming aan het winnen van grondstoffen Tenslotte merkt het blad op dat de onderhandelingen met groote omzichtigheid gevoerd moeten worden daar Engeland en de Vereenigde Staten trachten de Japansche pogingen te verijdelen en ook van de zij4e der NederlandschIndischs ambtenaren een zekeren tegenstand verwacht kan worden RADiOIIEUWS JAAA VSU € 14 4 M A WMM S M meuwsbcrlcliten ANP gramofoon muziek ItjM Worgen wijding 16 1 Gramofoonmuziek IflJO Voor de vrouw WJ5 Ensembi De Aether VIrtuoozen 11 00 11 20 Huishoudelijke wenken 12J 0 Berichten Gramofoonmuziek 12 1 Nieuws en economische berichten ANP gramofoonmuziek 1 00 AVBOAmusementsorkest en sohst 2 06 Voor le vrouw 2 10 Omroeporkest opn 3 15 Cjclus In de fichünwerpe r 3 30 Ensemble Jorniy Kroon en gramotoonmuziek S U Nieuws n economische berichten ANP 5 J0 De Vagebonden en soUsteru VJ JLO tJ $ Cyöus J zen in öcn Bijbel A T R O 45 Berichten S M Gramofoonmuziek TM Vrag n van den dag ANP 7 1S Grianobxm muwek 1 20 Pianosoli 7 U Reportage Nieiivibberichten ANP eventueel gramofoonplaten 15 Omroeï ork Ft en oliste 855 9M Nieuwsberichten A NP KOOTWI IBTS M V A R IM Berichten Duit£cfa 3 U Berichten £ n £ 7 30 Gramofoonmuziek Om 8 00 Nieowsbej i ten ANP I0 9ê Zang pJano en gramofoonmu ek iêJê Orgelspel tl u Berichten Eiigelïch 11 30 Gramofoonmuziek 12 00 Esmeralda en solist 12 S0 Berichten Duitsch 12 45NieüWE en eotmoraische bericixten ANP 1 00 VARA orkest 2j00 Berichten Duitsch 2 15 Eerste Ï € en 3e acte van de opera La damnation de Pausl IN DIT BLAD S AdvertentlAn Gevestigd W RUTGERS TANDARTS KUEIWEQ 9B T L 30M Oouda Q 2983 T Joiig daaie 23 jaar zoekt piaatsinc Hulp in d Huisboudingi waar ae gelicel als hiiisgenooteopgenomen wordt Liefst niet ia ODuda Brieven No Q 2994 Bureau vaa dit Blad S n lU f ie waardevol W helpen U deze goed te besteden Bijzonder Voordeeiise Aanbiedinseii FLANELLEN GOETEBEN WIT WtMiKL FYAMA 8 goede kwaUt ten 4A YSF JO m sjjf In 7 punten per M 35 m9 rffen en gestreept j l X puEten vanaf 85 PITAMA FLANEL in rate talm co ook gekeperd T p po M S Ueu 35 IS 65 FTAHA S Toor Damn ea Reeren idenve flmnrï ds A2S CUeeTKEBPT FLANEL voor pyama s nieuwe desKlna 7 punten per M 45 NACHTHEMDEN 35 voor dames prlm flanel in nse adm en Meu 5 22 p a U $ 1 JJ JRÜHS TIJRFMARKT GOUDA 02996 f ABonneeRt u th ns k op de j C ouosche COURAnt Het nieuMre kwarteal vangt weldra aan Het aantal abonfté s op de Goudsdie Courant neemt van dag tot dag toe In Gouda zoowel als in d omliggende geineenten meUen de nieuwe atonné s zich daeelijks aan Dat ie heel be$r pelök BE OOVD8CHE COURANT BEEDT OAa AAN DAG WAT tBDfM INnZESSEERT Het actueele nieuws uit binnen en buitenland Het laatste nieuws uit Gouda en breede omgeving Uitgebreid sportnieuws De beursnotering Al wat de Hmsvrouw weten moet van de Distributie en alie IraisluHidelijice aangelegenbeden Alleraardigste lectuur voor de Jeugd Geeo eakel gexm kaa thaas de Goudsche Caanmt raissea teóa gtsjax moet tbaos deze krast Jezea en kewarca am al het wcteaswaanlige iat ae biedt De Caudsebe Ceiuaat ia de vrsaeliaak vaar ettea ag Voor f 2J25 per kwartaal f 7S pat maaid of 17 et per wede buiten Gouda 18 et kimt de Cannuit elkoi avond in buis Wie nog geen abonné is oo de medeleier geve zich thans op Abonnanentsi worden dageiyks aangenoaien aaa betHooMkantoor Markt 31 Gouda de beacfgers en deagenten in de gemeenten f BaaatraeM J SLde Graat Jan van Arkelstraat CMOi Stolwllk H van den Heuvel Boskoop C de Groot Zyde 320 Nienwerkerk a d Usel C M Kauüelt Kortenoord no 1 Oodewater Boekhandel Firma Rahn WaiMBoKVeen A Koster Jan Borkenskade 3 t Nog kunnen actieve agentHi worden aangesteld Ie Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Hekendorp Moercapelle Ma ai Jw al it OMe t he tk a 4 Oael Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Zevenhdzen Als öe zon onóeRQAAt en de winkels niet zijn verlicht worden de stralen somber en leeg In de buizen waarvan de ramen goed zyn verduisterd brandt dan het licht In de gezellige sfeer van den huiselijken kring lezen taÜooze vaders en moeders hun krant de Qouösche coucAHt waarifl zy ieder voor zich en ook hun kinderen vanhun gading vinden Dan gaat de krant van hand tot hand In die sfeer kan iedere winkelier en zakenman op rustigewyze tot zijn afnemers spreken Dat is het juiste momentom hen opmerkzaam te maken op datgene wat l ij benheeft aan te bieden WinkeUer en zakenman als de zon ondergaat mogen de donkere winkels het publiek niet meer trekken Het Ucht in de huiskamer bestraalt dan Uwe aankondigingen in de GDudiche Courant en brengt Uwe afnemers tot U Zorg daarom dat Uwe aankondigingen steeds in de Goudahe Courant verscfaünen die eiken avond onder duizenden oogen Jtomti l OVERWINT MOEILIJKHEDEN Zakenman gee Aan méér dan ooit aandacht aan Uw reclame en rat daarvan de kern tooeX J Couractenreclame Vraagt jnlichungea voorbeelden etc van courant nrecl nae rkende advertenlieburcaux of het Cebuco Dam 2a Amsttfd