Goudsche Courant, woensdag 18 september 1940

WOENSDAG 18 SEPTEMBER 194 vencheideae gia taat be a chad igd een paal irtUI éê U ag werf om rukt zich niet vooi adaan Gisteravond hall üen dreef een kabelb lk B ov r OoBtr oan Het bovengrendscbe electrische net het alamiearingsnet van de vrijwillig brandweer werden door een kabel beschadigd Gistermiddag omstradka een ir ia te Deurze bij Aasen een Enge s £e verspeiTingsballon aan en grond gekómen Vanaf Britea hadden de Nederlandsche en de Duitadhe politie de ballon gevolgd Het gevaarte dat een lengte had v n eenige tientallen meters bleef vlak bü de boerderij van Jacob Beyering te Oeurze in het i ik keldraad har gen TeVören had het al herhaaldelijk den grond geraakt en al gevolg daaryan was het op verscSiöerde plaatsen besd adigd Er was een kabel van ongeveer 306 naeter lengte aan de ballon bevestigd met een zware fcatrcL Desondanks werd geen schade van beteekenis aangericht De ballon bevatte vrijwel geen gas meer Het onderwijs by den Opbouwdienst ONDEUIICHT OVEREENKOMSTIG PKKSOONUIKEN AANLEG In een persconferentie heeft de kapitein van den Opbouwdienst J D Bakker verteld van het onderwijs dat deze dienst aan zijn mannen geeft om hen als flinke werkers geschikt te maken voor e i plaats in de maatschappij De leeftijden van de werkers in den Opbouwdienst vaiieenen van 19 tot 35 jaar de ontwikkeling varieert van analphaheet tot afgestudeerde aan een hoogeschool Hierdoor rust op allen die mede moeten werktn aan het onderwijs een zware taak Daatvoor schrikken zij niet terug Integenuteel zijn zijbezield met het vaste voornemen binnen kort aan de rond 50 000 leden van den Opbouwdienst overeenkomstig hun persoonlijkrai aanleg en vermogens een passende opleiding of verdere ontwikkeling te geven terwijl voor de goede vaklieden gelegenheid zal w orden geboden om zich te blijven oefenen zoodat hun tempo behouden blijft Indien de beschikbare tijd het toelaat kan ook z g herscholing om omscholing plaats vinden Het onderwijs omvat in de eerste plaats lager onderwijs dat deels klassikaal deels volgens de individueele methode wordt gegeven Vervolgens uitgebreid lager onderwijs en lessen in enkele vakken verband houdende met het bero van betrokkene aooals talen voor een kellner handelscwrrespondentie en boekhouden voor een kantoorbediende Belangrijk is ook het nii erheidonderwüs op ambachtssdiolen en in centrale werkplaatsen dan wel wear mogelijV volgers het leerlingenstelsel in fabrieken of bedrijven Dan is voorzien m land en turnbouwonderwijs cursussen aan zeevaart vaarten machinistenscholen practische opleidingen bijv voor lassthers automonteurs marconisten enz en schriftelijke technische cursussen voor hen die daarvoor over voldoende voorbereidend onderwijs en praktijk beschikken op het gebied van burgerbouwkunde waterbouwkunde handen reclameteekenen en van znivelbereiding Voor dit alles wordt gedeeltelijk aangesloten a n bestaande inrichtingen en instituten Een groot gedeelte van het onderwijs wordt door eigen krachten gegeven In den staf van den Opbouwdienst is een nauwe samenweiking tusschen Onderwijs en Arbeidsbemiddeling tot stand gebracht Zonder deze toch zouden beide instellingen hun doel niet kunnen bereiken Moet Arbeidsbemiddeling dus de behoeften peilen die in de maatschappij aan bepaalde werkkrachten bestaan en de aldus verkregen aanwijzing3n ten dienste van de leiding van het ondeiyijs stellen zij die met het ondwwijs belast zijn zullen aDe gegeven verzamelen zoodat een juiste inventarisatie van alle bij deh Opbouwdienst aanwezige arbeidsiorachten kan worden opgemaakt Deze invfftarisatie is het fundament van de B eidsbemiddeling en moet zoowel I ten nutte van den toekomstigea weric er ah den toekomstigen werkngmer komen Inriehtiiic vaa het Déerw f Behalve voor het algemeen ontwikkelend onderwijs zcl wdi voor de technische schriftelijke cursussen de individueele methode word 2n gevolgt Voor het nijverheidsonderwils het ïeevaart machinistenen binneavaartonderwijs lal van de bestajmde amljachtsscholen enz worden gebruik gemaakt Voort zullen raet eigen krachten cursussen word 3n gegeven op verschillend gebied bijv voor lasschers motonnonteurs marconisXi eerste hulo bij ongelukken enz Het Sand en tuinbouwonderwijs wordt met kracht aangepakt Van vele zijden zijn reeds toezeggingen ontvangaa waarbU men zich etoos beschikbaar telt voor het r van onderricht op dit gebied dat voor ons land va zoo b groote belang is en wellicht in de todtomst van nog grooter wpnrde varat Hierbij zullen theorie en practijk hand in hand rnofr nn helpeen mogelijk is doordat door den OpjDOuwdiensl vooral werken op bet gebied van landapuwinningefi rr iidverbetering tm ïinningïB en bi dra rbetering wort cn uitgevoe Tenslotte zal op velerlei gebied de belangstdJing worden gewekt door getuige een af veziEen indruk Een 5 Be iiKe een ai vezigen maruK Een oslagen wegens poging tot moord totWager van xerdacbtc verklaarde d r drie jaar gevartgenisstraf met aftrek I a m TUD vjiN oon w zun P T VCr ï TTSN Tn een militaire stelling bij Wou rt nberj had de ï5 r rise dienstplichtige soldaat J B op 13 Mei jl tcr ENGELSCHE jrABELBALLONS N NEDERLAND jooRD noixAND i nuts SCHADE AAfiGKBWm poor traf f en wimi 0p drift geraakt jjpor den straffen wind uit Wesj e riciitiag 4in Ut a verm Engelsdhe tcab isUoas van hun l ses wanen tofigeTukt Nederland af e r v n en h 1 j ver6oi eid ne plsatsen Mn jiK jparaningsöetten teicfMndnjea enz bcIiöiJ affligeTHdit Zaanllreek hebben twee jen balloos eènige draden vae ieetrisciie borenleiding der spoorJjnsterdam Alkmaar vernield i tnde 2 4 uur wau het tmnvernet Alkmaar gedeeltelijk gestagen moest over ei el spoor worMieid Een dak vaa een woonhuis Jen Beukenweg te Wonnerveer creneens beschadigd De tweede j rukte op den hoek wan den Hoojijjllf pns iaeialcn weg een bordje der grond terwijl in de buurt van Czaar Peterstraat verscheidene an0ts het moesten ontgelden Ook het igrasf en telefoonverkeer kngs de üorwegen tusechen Zaandein en jBierend werd gestoord Om kwart ur tien is het gevaarte in de middenenirter nabij Spijkerboor neergekoa en onsthadélijk setKaakt éf uur gisterraorfen kwam een i elsche kabelballoB over het üselfK uit de richting Volendam op het idje Hooiti aangedreven De ballon e ï er laag was n af en toe het lier raakte rukte boven land gekoeen paal van het elecrische net Ideir grond en kwam vervolgers bij teilioggebouw jn de femeente Blokneei Het omhulsel werd naar im ijvergebracbt Ook de dienst der N Z H T M tus 11 Slonnikendam en Edam is gistermrgen reslremd geweest en moest jieliiE n et bussien worden onderhouEen Engelsche ballon had namecenige draden van het bovennet licÖ waardoor kortsluiting onthet gevaarte vloog in brand en geheel in vlammen op Oalc Friesland ve Noord Bolland heeft ook Friesvan verscheidiene ballons bezoek Om haU twaalf kwam er een de ricliling van het Uselmeer geen die enkele tclefoonpalen uit grond rukte bef pas herstelde ische net opMeuw ontredderde om tiTOlgena bij Spannenburg zijn tocht I beëindigen Om 12 05 werd er c ieuw een gesignaleeKd die recht op liiaven aandreef Deze was gelukkig m laag dot hjj achter den Nieuwen feerdijk bleef haken Vervolgens gleed 4 ever den dok been en kwam tertt op een Rijnaak die in de werfciven lag Daar il men er in geslaagd len ballon onschadritjk te maken h Leeuwaarden wenden daar eenige iBms pannen van de deken geruMi nes vernield lichtleidingen beè djgd en vensterruiten vertiriJKeld het Diacoïieaienhuis sneuvelde een featel ramen Aan den Noordersingel iscerdï de kabel van een der ballons rond een echeepenwast waardoor m drie stukken knapte Ook werin dit gedeelte van de stad traden de Tadiodistributie oentra s verii ld waardoor een deel derf luistere vsm muziek verstoken wend Tuslen HeerenvSen en Akkrum verd kabel vanr het hooespannin net Wn hel Provinciaal Electriciteitsliedriif itschadiigd ten jevolge waarvan Jiet widelijke deel van de prwvineie Frieszonder stroom kwam Door omfttting slaagd men er na eenigen tijd il de tToomlev ring gedeeltelijk te tn stellen Uit Boden in Urente wordt gemeld fct een kabelhelion eenige schade aan electrische net heeft aangericht ter Sl te Wijk er een is neergekomen in boomgaard langs den weg Zwoile uex enter waarbij aar eenige fruit omcn schade werd aangericht Tenslotte vertoonde tich ook boven i H g een ksbelbaUon weöce door Kabelballon har Se hoofdstad ïegcn het einde van den middag is telen h hichtafweergeschut in de geving van de hoofdstad krachtig WEtking fetreden toen e i ver tWfing alk n welke op zeer groote ope door de Wes t enwincten werd voerd waargenonaen was De Hon dreef juist over het cïntrum stad en het slraatyerkeer werd Kendeefc getaakt ten einde rich schuiJpteatsen en portieken In veifttid te itellen Hoogstwaarschïjn is de ballon do r het geschut ge t want zi deroogen verloor zij j Honderd meter buiten de k st t IJsetaeer is i $ gedaald tadttafwcer he ft nog eet itofle cëiaeiit Een dame wei en OTlMTf aan den voet gewond ffog eer tadloas a Anna PauOowBa w rdt enield ar ciEt t Mh eiHi niet mioder l Vf 3g griwfee kidietbalieMi owe BdntwBi te 4e rtehting wan de Sear ée over dsn depende kabels werd het bo Welke Bon LeTeiism dd 3ead trilMSe BROOD Mat S II iiuili a t ilir kwnen Taai het ae i l boekje 2580 groi loggehroaé f W Siwn BMMrVnwa sik W iwnitm l i MMMi t IS gnuB Mggcitamd l IW gnn MAw hl a t twtmt t periade aa Wt nM epteiaftw wt t é gm cztM geMIglMlfcteor SUKER BON No 92 1 K G suiker tgeldig UA met 27 September MEEL BONN LTl 2Han tHw MoMi f snvOMd at hMkweitaieei t iimililw of lacgeneel af mtibttBema takausd iclfig tot ca net OetobM BOTER EN VET BONS 5 tat ea net 12 van de boterkaart 250 gram boter geldig tot en met 18 October BONS 5 t 7 vaa de v kaart 250 gram aurgarlne o 250 gr hater IsOmg tet a met 18 October BON 8 van de vetkaart 250 gr g esmolten qijsvet of 250 gram boter gefaBc i m M October BONS 9 t m 12 van 4e vetkaart ao gnm hater mtt 10 cemt reductie per 25 gram geWg tat en met 18 October VLEESCH BON 79 84 ea M 1 as vleeseh I vteesehvaren of ongesmolten vet bon 99 I ons Tleeschwaren geUic t n 22 Septeariier THEEOFKQFFn BON Na n H m flwe af H pond haffie KaMg tat ea met 27 Scvtember reTROLEüM VeTROLEDMZEGEL Periode VI s L p e tt al miu ldig van 9 September t m 3 Navonber GRÜTTERSWAREN BON ae 41 258 gnua rust of rijsten eel geldig tat Aet I October BON oo U 250 gram haver aaut f bavervlakkea of goi af grattea gtUke tot ca met 4 Oetnber BON na 18 180 groa naizeaa t g r ie s m eel oi pnddingpoeder geldig tot en met 1 Nbvember BON ao 15 108 gzaat aaacaruii of vermIceHi f spagbaMi geldig tot B BMt 1 ZEEP MON M IIS 158 gr aeataeifctaiMaeep M m gr haishaadxeep at 288 gr laaht aeep a SS gr aeeppaeéer W 123 gr xeeiivlokken èt 258 aeifwrrkende wasehnidéeleB U 200 gr vloeibare aeep geidlg van 31 Aogustas t m 24 September Deze bon gtid aak vaar geai wa sh per 8 B G Oroag waaehCaed BON aa U6 S8 gr aebeeneep af én tiAe scheererême of één pot scheerseep Geldig van 31 Augustas t m 31 Beeember Op eea liaa ééa raatsaea tailetaeep aiag vcrtHMsht wordea eea stak tailetaeep vaa de awie s am ma l t H ing vaa 75 gram KOLEN Tot 38 September kan men bij handelaren koopen 20 van hel veriiru k vaa April 1939 tot ea met Maait 1948 LEVERTRAAN Aileea v baa vaa atts max 200 ex per beaM par vreek VOOR 0 £ JEIUISDffiSFN BON no S Toedericaart yoor honden vn 1 t m 30 Sept greep I MfcclMiideabrg d CTeep n 1 kg Mea graep IH 8 kg Idem gmep tV 5 kg i4eai grs 9 V 4 hg JdoM gvuep VI 3 kg Mitta ON na 5 Toedckaaxt voor katten van 1 t m 30 September 1 kg katteabrooé voordrachten en af en toe door leer irijke excursies Met helT nderwüs wordt dus een uitgebreid en ve iï dig gefcied bestreken Door de groote verscheid snhcid is het niet mogelijk alle plannen in de afgeloopen weken ra daden o i te zetten en alles tot in detaife van bbven af te regelen Veel wordt overseJaten aan bf initiatief bM de korpsen en bij vele daarvan Z in met eenroti ige doch doeltrr fende middelen reeds daden verricht De loeic a t van Rotterdam m VEBBAND MET KANAALPBOJECT BUNMAIN BONAO Men heeft wri eens gezegd dat Parijs Frankrijk is maar in nog grootere mate is Londen Engeland AJs giootste stapelplaats ter wereld nam deze miiiioenenstad rè den oorkig san kadende plaats in op economisch en inancieeX gebied Het ziet er naar uit dat Londen deze ic cnHf plaats gaat verliezen ajduï meldt men ons van bevoegde Duitsche zijde en het wordt tiid dat Nederland zich bezmt op de groote perepectieven die de mitwikkeling der internationale verhoudingen den laatsten tijd op it Geografisch en organisatorisch is Eotterdam voorbestemd om de plaats van Londen in te nemen Met de plannen voor den wederopbouw van de stad is er dan ook rekening mee g ouden dat deze belangrijke havenpiaats in de toekomst ongeveer anderhalf miUioen menschen moet kunnen herbergen Hoezeer Rotterdam een brandpunt van handel en verkeer kan worden is te meer duidelijk wanneer men denkt aan het grootscfae kanaaiproject Rijn Main Donau waardoor Rotterdam een djrecte verbinding krijgt mêt Roemenië het land waar zich met medewerking van de Bsmogendheden een binnenlandsche omwenteling aan het voltrekken is Rotterdam gaat hoogstwaarsefaijnlqk een groote toekomst tegemoet NIEFWE DAGÏNDEEIING VOOR DEN BELASTINGDIENST Ket departement van Financiën lieeft voor de wintermaanden een nieuwe dagindeeling voor de beïatlingdiensten vastgesteld Deze komt hierop neer dat in de maanden November en Februe ri zal worden gewerkt van 9 uur tot 4 uur 30 en Zaterdags vas 9 tot 1 uur en in de maanden December en Januari van 9 uur tot 4 uur en Zaterdags van 9 tot 1 uur Hierdoor ontstaat echter apn vrij belangrijk tijdverlies dat in de maanden October Maart April en Mei zal moeten worden ingehaald Hiervoor is de regeling nog niet precies vastgesteld doch vermoedelijk worden in die maanden dip werkuren van 8 uur tot 12 nur en van 1 uur 30 tot 5 uur 3e NIETTW MOTORSCHIP VOOR DEN DIENST TEXEL DEN HELDER De N V T E S O heeft een nieuw mi torschjp aangekod t voor haar dienst Texel Den Helder Dit nieuwe schip is dertig meter lang en tmgeveer vijf meter breed en staat nog op stapel De verdere afbouw geschiedt onder toezicht van het sdisepsburecu Comelissen REGHTSZAKEN Zv zwager neeVgeattikcn NA RVZIE OVER POLITIEK EN OORLOG Gevangealsstnf van ééa tor geeuéht Voor de Rottefdamscbe rechtbank heeft gisteren terecht gestaan de 43jarige chauffeur J K te Rotterdam di op Zondag 9 Juni a een woordenwisseling roet zijn zwager den 38 jarigen J G ü in zjjn woning aan de Brederodestraat te Rotterdam dezen op straat aoodanig met een mes heeft gestoken dat de man enkele oogenblikken later overleed De verslagene was met zijn vrou en drie kiiideren bij zijn zwBger op bezoek geweest had er ruzie gekregen en was het huis uitgdoopen Later liep hij weer terug en schopte eenige malen tegen de deur van de woning van den zwager K was naar buiten gekomen en in groote woede had hij zijn zwager met een Iwoodmes nige steken toegebracht U zakte ineen en was vrijwel op slag dood Verdachte verklaarde dat hij zich niets meer van de gebeurtenissen van de ruzie kor herjnneren Efei agent van politie zeide dat verdachte toen hij hem arresteerde vrij kalm was Verdachte had c gè Dat heb ik gedaan daarbij klaarblijkelijk doelende op den aanslag De vrouw van den verslagene tevens zuster van den verdachte vertelde dat er op den bewusten middag o er politiek en den oorlog was ge Jroken waardoor er een geprikkelde stemming ontstond Er ontstond nizie U liep de straEt op doch kwam even later terug K heeft toen een broodmes uit de keuken gehaald n is er mee naar buiten geloopen Getuige rier Zei je mijn man n ffs dopnT Waarop verdachte ze Hij gaat er aan Getuige van E had vanuit zijn wo in het lijk zien liagen was Tiaar buiten gegaan en had K naast den rslapene ien stnan Get vroeg aan K Waanom heb je dat gedaan toch deze reageerde niet Hii maakte wager ie verslagene efnisszin s a ress ef was en dat indien er een ver ipËTtö had aats irdiad deae van V uitgesaan ra vt rijh Door den chef ctj een vroegei oatroon van er a e weriJcn varklaj rin en afeele d die de per 9OT at ï Ti3 chte in een zeer gtinstig dai icht stelden Bènalsltalr De off Her vam Justitie mr Hoeffeiran reouisitoir nemend zeide d t verda te in een opnemend oogewonden stemming verkeerd moet hel ben Wat er baitm gebeuid is taaravts zijn geen verUHiBgen nadat Biemaad het gexiap beea n verdaeble zidi bet xüet meer fcaa tactbUMfaa Er is ew fflw d geen twfld mm N de gebeurtenissen zich hebben taege agMi Na een korte wnssteBog heeft verdachte gestoken Verdachte is ten laste gelegd doodslag of mishandeling den dood tengevolge hebbend Wanneer raeo nu in aanmerking neemt dat er aneer wondea zija toegebiacht dan ina m tot doocblag eacidudeaiea doefa uit de getuigenverldariiigai a gel ekien en eveneens uit het psychiatrisch rapport dat mishandeling de bedoeling is geweest Het laatste rapport kotnt tevens tot de conclusie dat verdachte voor riin daad verminderd toerekeningsvatbaarheid aangerekend moet worden Alles in aamnerking nemend eischte siw een gevangeiusstraf van een jaar met aftrek Mk de Vrvse pleitte clementie Uitspraak 1 October Ik zal je dooT het bord heenslaan TEGEN VISSCHER DIE ONDER W f ERES BEDREIGDE 2 MAANDEN GEEISCHT Het Amsterdamsche gerechtshof heeft gistermiddag in hooger beroep de zaak behandeld van een 50 jarigen man uit Hoorn visscher van beroep die door den politierechter te Alkmaar veroordeeld was tot een gevangenisstraf van twee maanden wegens bedreiging met doodslag jegens een onderwijzeres van de school waar zijn zoontje de lessen volgde Volgens de verklaringen van drie getuigen alleïi onderwijzers te Hoorn was verd op 9 Februari van dit jaar toen zijn zoontje door de onderwijzeres van school gestuurd was haar komen opzoeken Hü verkeerde in zeer opgewonden toestand en zou h fir onder meer toegeroepen hebben Jk zal je met je kop door he bord heenslaan De onderwijzeres ie pas drie dagen op die school werkzaam was had zich ernstig bedreigd gevoeld temeer daar hij bij die woorden vlak langs haar hoofd met gebalden vuist tegen het berd sloeg Dit slaan tegen het bord gaf verd toe Hij verklaarde in de meening te hebben verkeerd dat deze onderwijzeres door een der andere leerkrachten tegen hem wa opgestookt De scheldpartijen ontkende hij echter De procureur generaal mr A A F 3 van Dullmen weest er in zijn requisitoir op dat verd reeds tweemaal wegens mishandeling veroordeeld was en bekend stond als een zenuwachtig en driftig mensch Hij vroeg bevestiging van het vonnis van den politierechter te Alkmaar dat twee maanden luidde Mr H Kenne die als verdediger optrad betwijfelde of hier sprake kon zijn van een bedreiging met doodslag en vroeg zich af of het luet eerder een geval is geweest van het luchten van het gemoed Over veertien dagen zal het Hof vonnis wijzen DIEFSTAL VAN EeV WORST Voor het Amsterdamsch gerechtshof stond gistermiddag een 38 jarige vrouw uit Soest terecht die zic h te verantwoorden had voor den diefstal van een worst uii een winkel Bij aanhouding was gebleken dat zij ook al eens lewerpaslei en een ui had weggenomen Door den politierechter te Utrecht was zij veroordeeld fot een gevangenisstraf van een maand De procureur generaal eischte in zijn requisitiMr bevestiging van het voonis van den politierechter Vonnis 1 October a s HOOG MILITAIR GERECHTSHOF Militaire gefaeamen verraden SOLDAAT TOT 5 JAAR VEROORDEELD Wegens het als militair opzettelijk bekend maken van de opstelling der Grebbelinie in Januari j l aan een bezoeker van n restaurant te Utrecht welke gegevens n ar meende aan Engeland zouden woraen d rgeg ven wo d de dieostpiiclrtigc soldaat M K P gi steren door het Hoog Militair Gerechtshof veroordeeld tot vijf jaar gevangenisstraf met ontslag uit den dienst en met ontzetting van de bevoei heid wn bij de gewapende macht ie dienen De advocaat fiscaal had bevestiging van het vonnis van den Krijgsraad te s Gravenhage drie jaar gevangeniss f met ontslag en ontzetting geëischt Bio8M oopdirecteur aiishandeld VEBOOKDJBXUNG VAN ZKiUCNV8Xn EGfaL van preventief en n et onUlag uit denmilitairen dienst overeenkomstig hetvonnis van den Krijgsraad te Gravcnhage i De dvoc8 t f sa had WThsoging van de straf töt vflf jaar gevorderd KmJGSRAAD Het Hoog Militair GerechtdW veroordeelde gisteren den 2 SjarigeTKOTl daat zieke nverpleger J K die in dten nVeht van 19 op 20 November jl den Ijj scoopdirec eur van der W iwdiens woning te ïill urg op hoogst ernstige wijze m t een zware ijzeren staaf had wjl lm inSa fW mm hot udn van munitie tijdens het gevecht xQi post verlaten omdat hij zijn voel hat bezeerd De jongeiaw mm e b vlucht gegaan en had een kih iete g pen toen hij een Roode Kruiaauto ontmoeMe Deze bracht hem aam een verpJ gin spost te Houten waai zun voetMmsri behai leid Intusschen waren aüo ksmerader in de stelling zeer verontwaardigd dat B zonder toestemming was weggeloopea Toen bleek dat B akhil zijn plicht m oorlogsgevaar had verzaakt were een vervolging tegen hetn ingesteld De krijgsraad veroordeelde hem tal 2U jaar gevaagmisstraf Gisteren had de man zkh in boagw beixiep voor den Krijgsraad te verantwoorden De president mr ï Jellingliau keurde het gepleegde feit scherp af en gaf te kennen dat beklaagde die van plan was een wandeling van twee kilraneter te ondernemen om zich oader medische behandeling te st JkB zeer goed op zijn post had kunnen blijven hetzij om munitie aan te d Ken hetzij ander werk te doen Blikbaar begreep beklaagde niet dat eSn ernstige plichtsverzuim met den dood had kunnen worden gestraft Beklaagde v rontschuldigde zleb met de mededeeling dat hij zenuwachtig was geweest en dat hij wel het plan had na behandeld te zUn BMir ziJn post terug te keren De anditeur militaire liir Polman aóhtte het gepleegde feit zeer ernstig en noemde den beklaagde een slertit soldaat In tijdeh van gevecht wordt van den man het uiterste gevorderd doch deze man ging ervan door M liet zijn kameraden in den steek Spr g geen aanleiding voor een aanmerkelijke vermindering van de door den Krijgsraad opgelegde straf en requireerde een gevangenisstraf voor den tijd van twee jaren Mr W Ch H van Dillen pleitte clementie De ditspraak van het hof volgt later RADIONIEUWS NIEUWE TAAKVERDEELING DER OMHOEPVEREENI GINGEN Met ingang van 13 October ZOOVEEL MOGELUK TERUG NAA VROEGERE NDDAGEN L zer dagen komt de meuwe zeodor van de Nozema te Lopik op de 415 M golf gereed Deze moet eerst nog wat proefdraaien maar tegen half October kan hij definitief voor den omroep bl gebruik worden genomen Tegelijke tijd wordt de zender Jaarsveld provisorisch verbouwd tot een 301 M goO en ais derde zendmogelijkheid heeft men dan nog de omlijstuig van de nieuwsberichten van Kootwiiic DB heeft een nieuwe taakverdecling voor de omroepvereenigingen noodzakelijk gemaakt waarbij men over een groater aantal zenduren de beschikking heeft gekregen dan tot nu toe hat geval as aldus lezen we In het VaiJ Bij de nieuwe taakverdeeüng vaa de omroet fereenigingen is men er vaa uitgegaan iedere vereeniging weer zooveel mogelijk te laten uitzenden op denzelfden dag waarop zij ook vroeger htnr uitzendingen verzorgde en waar aan de luisteraars gewend waren Tevens heeft thans het volgende schema voor de taakverdecling opgajteld dat op 13 Oct rf er in werkbv treedt A V R O i egelmatig op den Diaa dag Donderdag en Vrijdag K R O Dinsdag Donderdag m Zaterdag N C S V Maandag Woensdag ea Vrijdag V A R A Maandag Wue 3dag ea Zaterdag Dit alles geldt voor eheele dagen over de zenders Hilversum I en n respectievelijk op 415 en 301 metPi Wat betreft den zender Kootwijk krijgen de vier omroepvereenigingen een gelijk aandeel ir de omiijstitig van de nieuw slierichten Wat de V P R O betreft deze isendt zoolang de program na s des iümnd om 9 uur aÖoopen lederen w ricdag v m 18 30 uur tot 19 uur over 391 H op Hilversum II De V P R O krijgt op alle dagen dat de V A R A de uitrending verzorgt gelegenheid tot uitzending vaa een ncrc wijding vafi 10 uur tst lojae uur Op de Zondagen Wat betreft de Zondagen is de voigende regeiins vastgesteld Voor liat iiitz den van icerkdiensten zal rao veel mo ligk gebruik worden g ma kt van den eigen zendtijd van de betrokken omroepvereeniging Irderoi Zondag komen er drie kerkuitzendingen benevens een raorgenwijding vaa 8 2B uur tot 9J0 uur De ocbtenddieost valt tusschen lH en 12 uut ea de avonddienst tusschen 5 30 n 7 uur Hierbij is een en amier zoo goregeld dat als op den eenen zender een jierkdienst wordt uitgezonden op den anderen zender een gewone uitzending plaats heeft zoodat geen twee kerkdiensten tegelijk worden uilgeaonden De overige zendtijd op de Zondagen wordt gelijkelijk over de omroep v e ro e n igingen veté M De uitzendingen van den Pohtle Radio Omroep van ée Rotterdaaisdie Volksttniversiteit en van het Onderw stoods voor de Binnenvaart zuiiOB via Kootwük warden verzorgd De zenders Hiïveranmj I en II worden dos heel eevnld door den omroep en het