Goudsche Courant, woensdag 18 september 1940

WOENSDAG ISrSEPTEMBER i m MITEIUUIB bmtsi Aden wMd e at v jaademk toe stel neeiï seteten Em eic a vUegbiig keerde Terwxlgeu nveriet 9p xUabasis tnug Te Sara Said tc NoordWesten van Galiabat werd een vqandelük vUegtuig door onze tootellea op den beganen grond vernield De vijandelijke luchtaanvallen op Assab Hassaoea Hermil ea Asmara veroérzaakten geen schade Te Diredaoea werd niemand gewond en geringe schade aan een hotel aangericht Een vüandelük toestel werd vermoedelük door het luchtafweergeschut van de marine neergeschoten Een vijandelijk vUegtuig van het type Blenheim dat zich naar Malta begaf landde per vergissing op het vliegveld van Pan tellaria waar het overmeesterd werd met de bemanning bestaande uit twee officieren en een onderofficier De schipbreukelingen van een Ekigelsche mailboot van 5800 ton die door een onzer onderzeeërs op den Atlantischen oceaan tot zinken gebracht was zlJn te Lissabon aan land gezet De verovering vaa Solium Voljjens een verslag van het front in de Popoio di Roma zyn de Engelsche forten en verstekingen van Solium reeds den dertienden September in de mctrgenuren doM de Italiaansche troepen veroverd Aan de inneming van Solium ging een kort maar hevig artiUerieduel vooraf Daarop braken de Engelschen plotseling het geschutvuur af en beginnen in de groote haast Solium te ontruimen Kort daarna verdwenen de gemotoriseerde Engelsche troepen in Oostelijke richting langs den weg naar Sidi el Barani Een gemotoriseerde compagnie van Italiaansche berg artillerie marcheerde SoUtmi het eerst binnen gevolgd door n bataljon zwarthemden en verscheiden batterijen De in Solium binnenrukkende Italiaansche troepen troffen de stad volkomen leeg en verlaten aan Slechts weinig Bedoeinen waren zichtbaar bü den mtocht in deze stad die overigens uitsluitend door inhoemsche bewoond wordt EFFECTENBEURS AMSTERDAM FONDSEN tf r DM RLOOr J 1 E NOTEEBING St t eeaiBgen Ned iaad tadië 17 Sept 18 Sept 10 u ion N MN uw 4 tH IN M bU 1 M 4 Hit MM Mil IMS L tm Uu Grootboek 1 1 t 1816 la05 0 S TH JMi Cert V Jnitht A 7 MM Grootboek obl S V 7JH IMI IOOOt H issT ueas rr 77 i i Ms s i m i I M4Certificaten t i M bootboek obl 2 i 2 M IStS IndW UWC Si i SIK itaninm tm s im nn U37 IIUU urn A 3 MM t HN BmlUatMB DU Obl 30 Sl i 3 h tUi H dito veria Engel 4 dito ketllngv 4 dito 31 3 dito kettlngv 3 j Frankr 82 41 3 dlto kettlngv 3 CU MOw i Bank en Gtei Niife Kol Bank 14 Med Ind HüodeUb Hli f Med Hand ua e v A M dito Bese A OBUCAmtN OUnrSCHLAND rj 3 JiaEJUCHT VAS HBOm VergeldiüRCvluchten AANTALLEN 09 LIVCBPOOL EN GLASGOW Het opperbevel der weermacbt deelt BMMte De vergeldingsvluchten naar Londen werden in den loop van den 17den Sqrtember voortgezet evenzoo in den matbi Van 17 op 18 September met toeBcnunde heftigheid Er zün bommen van alle kalibers geworpen op de WestIndia London en Victoria Docks op waterleiding en gasfabrieken op statfauu en andere strategische doelen Nieuwe groote branden waren overal het gevolg van deze aanvallen Andere aanvallen in den loop van éea dag waren gericht op het vliegveld Cnqrdon alsmede op vliegvelden en strttegische doelen van de Zuidoostkust Liverpool is overdag en s nachts h haaldelük aangevallen De vliegtuigfabrieken te Liverpool Speke werdoi ernstig getroffen Ook de Noordelykate groote havrai van Engeland Glasgow is in den afgeloopen nacht aangevallen Bü een aanval ten Noorden van Ierland is een Bntsch stoomsdiip van 5 000 ton zwaar beschadigd In drai afgeloopen nacht hebben wederom Britsche vliegers in Noord en WestDuitschland woonwUken gebombardeerd en eenig e woonhuizen beschadigd De vijand verloor gisteren zeven vliegtuigen tüdens luchtgevechten en tiintóidoor afweergeschut Vier Duitsche vSegtuigen worden vermist iM t n uw Ie MO 4 MH UMIe lM4 mti IMSblf 1M n is40ic gMt itt UMIlU M 4 W UMflMÏ UMfSOSS WW amisoBt Tl 1 31 Moa tvt ftn ICM SOOl U tl iWO i urn t mn 1W7 o t mi MM 1 ÏT O L 7 wn o t t tm t ven o i M f HH Prolon atl IK n vte GcM toeaiiiit Amateidwn UM IVt Dito la lMI IM Apeldoorn Ie mr Deventer im t BmmoTen in Va I Oeldertand MM Dito e J tela I Dito 10 l ael 1iX m Z Btta iS l i Ü Dito 2e ISH S Baarlem MM 1 n l iw rdenl n4V Dito 38 Meard HoUaiul UM Dito 2e UW tV H Dito 3e ISa t Dito Se 10 1 19 X a Rotterdam MM IT Dito 1 en a MW Dito 1 1931 IVf ïilburg 1 1 I i t trecht Pr tl t T Dito ïem 1 Wt HypoflMdütaakea ctkaan h 1 iBd rie ex A damiche Hjrp L 4 Dito i 7 Fr Gron Hyp leen Da en Va Ji Dito pandb t Gron Hyp B J Holl Hyp B dito I Hyp b van HederL Sene M taaul Hyp Il MJIJ V H Cred Pandb mu JlJi b to K ff Noordh Hyp b Pandbr t Overyss a b dita 4 Rott Hyp b dlta 4 ld dito 31 ütr Hyp b 4 Westl flyp b KB FF Jl ZeeuwKhe HJi Bk4 Idem 21 Holl Can Hyp Hd S Ned O FrtoSiT Pandbr JJ H West nd Pac 4Va la Ned Soheep ïarb ld 4 Rott Sch Hypb id 4 Idem 3V I ewer s Zeep Kil oSrWt Dntttche fm oi kettintnrklaitec Du grooU p U t e f r ld id id id id ld id id id id Id id id id u mt ÏIX IIK 4J Wi 4M 1 m itH OH SH H OH DUITSCHE VLIEGERS WEER OP WEG 3 Groote aanval op Malta TALBIHtE VEBWOESTNGEN AANGERICHT Een afdeeling Italiaansche duikbommenwerpers begeleid door talryke jagers heeft een aanval gedaan op de luchtbasis Mikabba op Malta een der gewichtigste oorlogshavens in de MiddeUandsche Zee Alle gebouwen en opslagplaatsen van materiaal en munitie zün vernield Bovendien zün drie Britsche vliegtuigen op den i grond vernietigd toen zü trachtten op te stijgen Eenige Engelsche jagers die deItalianen wilden aanvallen werdenafgeslagen Twee Britten storttenIjrandend neer Uit foto s is gebleken dat de op het vliegveld aangerichtescèade zesr groot is Dé vUeglWJdsenen de Ic kalen voor de manschappenzyn verwoest v AZIË De eischen van Thailand aan Frankrijk Groote verwoestingen in Londen O ieuw xi naar het D N B verneemt Dnltsehe gevechtsvliegtuigen inds den vroegen ochtend naar Londen onderweg tn de eerste plaats zün dit gewapende v rlienningstoesteUen die de uitwerking van de jongste naehtelUke aanvallen moeten vaststellen Volgens de eerste berichten hebben de Duitsche bommen weer zware schade aangericht Ia bepaalde wQken van Oostelijk Londen sUn heele hnisenblokken die gisteren nog aanwecig waren verdwenen Op een plek valt een groote krater waar te nemen waaruit rook opstOgt Te oordeelen naar de ligging van delen krater vermoedt men dat het hier een treffer betreft op den ondergrondseheu spoorweg Ook in de buurt van het havengebied zyn tal van nieuwe br aadha a r den ontstaan Dl 21 J r m ijoH 119 ill 200 I29X U1 I04H 1I0 HOM Korte berichten p IMl c r 1 p 1 2 t rl p IMS c t r p 1M4 c r S p 1M c 11 p 1M7 c f r t p 1M e r Ksnverslona Kasae 4 t I G Farben C van O 71 IG Farben C van AawL I ISMWintersbaU Oblig t t Duitsch KaUsyadlcaat T 32 idem idem i t 12 Ver KorUnduittle C ▼ A M omtaehs ttmbm met e 4 a a u 61 il s SS 51 m m 212 211 f2 Berlijn t IMS Kuhrverband iSXI V t M H RuliTverband 7 3 S Duitsche Rentenb IMS T 41 Ver Duitaebe St leen T o Bayeriache Hyp bank T 2 il Deutsche Unol werke t Gelaenkircfa Bergw f MH Gutehoftttuncahnte T Harpener Bergbau 4 I Phoenix Akt CeaelU $ S Rheia Kibe Union T SO D Ridir Chemie 4 Sl èna en H l k a MM Ver stahlwerke 1 idem idem f Viktor Gewerkietaaft Vt SI M Rhein Weslph iSlStr T Idem idtm t Hagener Strasaenbalm I 411 Vereln Glanzatotf Aand Wlntershaa Akt Ges AUilL M FRANSCHE REGEERING ZAL STATUS QUO HANDHAVEN Naar uit Vichy gemeld wordt hebben de regeermg van Frankrük en die van Thailand sedert enkele dag i onderhandelingen gevoerd over een grenscorrecie aan de rivier de Mekong Deze onderhandelingen vorderen uitstekend De Fransche regeering is derhalve zoo heet het verder verrast door de territoriale eischen die de Siameesche regeering plotseling gesteld heeft en die in geen enkel verband met de loopende onderhandelingen staan Op een officieele vraag van den Siameeschen gezant heeft de Fransche minister van Buitenlandsche Zaken geantwoord dat de Fransche regeering besloten is den politieken status en de territoriale onschendbaarheid van Indo China onder alle omstandigheden teg eiken aanval te verdedigen en dat derhalve de gestelde eischen met in overweging genomen kunnen worden SCANDINAVIË De versperringsballons boven Zweden TALIË LTGERBEJUCHT VAN HEDEN vSidi el Barrani beaiet BBTTSCH VEBZET GEBROKEN Het 193de Italiaansche weermachtbericht luidt als volgt In Noord Afrika hebben de troepen int het moederland en die uit ï ibye aatstgenoemde hebben ook bü deze actie ten voUe hun groote krygsmansdejgden en hun volstrekte trouw aan Italië opnieuw betoond bij de voortzetting van hun zegevierenden op j marsch Sidi el Bartani bezet h mels l breed op 100 km van de oude grens van Cyrenaiea gelegen pn zü zün dètnde een nieuwe basis en stellingen voor de achterhoede te organiseeitn Overal werd het hardnekkig verzet van den lyand gfsteund door gepantserde afdeelmgen gebroken Onze luchtmacht heeft zich erscheidene maleH met bommen en machinegeweervuur in den strijd gemengd Vyf vyandelyke ïoestellen van het type Gloster stortten brandend neer een werd vermoedelijk neergerrhoten Vier van onze toeilellen worden vermist De vüand heeft nachtelüke aanvallen sndemomeB op Benghazi en Dema die ih de haven va fc Benghazi het vertes van een landingiteiger en een torpedol oot veroorzaaKten alsmede enkele branden die me terstond meester was Te Derna werd geringe schade aan een mailboot berokkend Een vijandelgk vliegtuig werd vermoedelük neergejGboten Op Malta bombardeerde een formaIJe Picchiatelli duikbommenwerpets begeleid door jagers het vliegveld van Micabba waardoor brand en i onzienlijke schade ontstond en ver ielcie op den beganen grond ten minste drie vliegtuigen Nadat vüandelüke jagers getracht hadden zich aan hetj gevecht met onze escorte vliegtuigen te onttrekken vielen zü de duikbommenwerpers aan die op hun beurt een knditiipui tegenaanval deden eo twee trQandelüke toestellen omlaag brach eo Twee van onze liegtuigen worcan venaist In OostAfrika bombardeerde onze tdhtmacht Boma beneden SoedSn iarb een versterking beschadigd en and ia e ai kampemeitt ve oorzaakt werd TljdMS eöl v enningsvlucht Mkker m m 142 142 I4J 45K Divenea Rh Elbe IJB Ver SUhlw Ber St dt neet W ClUesServ l90RobI Idem 19Sa oM i Rhein Westf elect 1927 obl Limb Steenk obl Bataafsche P M oW 4 idem obl 31 2 Int Merc SJ G O obl Amst Grondbr b S Nat Grondb lilt i Ned Grondbr b 4 CHem de F c v obl $ idem met keiting verkl Atchis Topeka 4 Cenir Pac 4 Kansas C 3 Miss Kansas S Norf en W Gee 4 Sout i Pac Goudobl Souti Pac Hyp 4 Amst 1874 100 3 dilo 1000 3 dito Olymp L 100 3 Witte Kruis I8M BelgièAnlw 1887 2i j dito 1903 2 B P M C V Obl 3 i Frankrijk 1924 7 dito m kett Nw Int Hyp Pandb 5 7 M IM m m Indiutttoök 10 liand Eand a V k n A y 110 n 97 9M MH EEN GEVAAR VOOR HET L AND De Engelsche versperringsballons die in toenemend aantal over Zweden drüven worden een gevaar voor het land De Zweedsche luchtmacht en het afweergeschut zün reeAs in actie gekomen Met haar lange kabels hebben de ballons ook den bekenden zender Motala beschadigd zo S iat de öttzendingen gestaakt moesten worden Ook de burgerwacht verleent medewerking bü de bestrijding van het gevaar Zelfs boven Stockholm zün Engelsche ballons gezien FRANKRIJK AMERIKANEN BEZOEKEN KRUGS GEVAN6ENKAMPEN IN BEZET FRANSCH GEBIED Op grond van de tegemoetkomende houding van de Duitsche bezettingsautoriteiten zün naar de Fransche pers meldt 50 Amerikanen in staat gcsteU dezf dagen de Fransche krygsgevangenkimpen in het bezette Franstfhe gebiei te bezoeken f aar vernomen wordt zullen zü b deze gelegenh d medicamenten en chirurgische appara I WW I Oh K 167 129 111 UN 130 l S U 4 DEELEN VAN DBIELUK VA MEMLING GCVONDEN De Belgische kunstkenners B en Beyaert hebben twee paneelen b kend al het werk van den eeuwschen Vlaajnschen schildet Memling Het zün de beide kanten der vleugels van een JS drieluik uit het jaar 1472 lende de boodschap van den Gabriel aan Maria Op de Meiril tentoonstelling van 1939 werden p J paneelen toegeschreven aan lecrliMr van Hamlng Thans is na naM rige Oil erzoekingen de echtheid dubbelzinnig vastgesteld De fi T zün van en drieluik tif zaagd w van het middenstuk ziö bevindt de Pinacotheek van Viocenza Oe E de binnenkanten der vleugels J deelHiitbMin de kunstverzameiinï ierpont Morgan te Mew York MARKTBERICHTEN 210 J7I mn 112 no 4 24l 27 IM 171 III 271 KM I04M lOIV J I fSK 9 I2 9S I2t 7 124 14 tra die vaa Ameriiaansch ajde ge t sehonkoi zijn aan de verschillwle kampen overdragen Het lid van het Bockefellennstituut dr iVleicis Carrel heeft nadat de Duitsche bezettingsautoriteiten voor dit hulpwerk toestemming hallen verleend naar Amerika getelegrafera d om nog meer zi enverpiegingsmateriaal te b omen AMERIKA De militaire bMfes voor de Ve Staten WESTUIIDSCN RIEUWS Druiven naar de koelhuizen mNDEB DAN AMDESS DOOR GESTEGEN EXPORT ONDE SANDELINGEN MKt tWtV Het blad P M meldt uit Washington dat de Vereenigde Staten met Peru onderhandelen over het afst n van militaire bases op Peruaansch gebied ten behoeve van de verdediging van den Westelüken toegang tot het Panamakanaal Men overweegt volgens het blad in ruil vopr deze bases leeningen aan Peru te veAtrekken Het blad E lib e b a t e keert zich in scherpe bewoordingen tegen Jiet streven vender Vereenigde Staten naar het verwerven van militaire bases in Uruguay El Debate spreekt van imperialistische gebaren waarvoor Xatünsch Amerika niet onverschillig kan blüven De poUtieke beqweUagen te Washington Minister Huil heeft op een vraag naar den stand der besprekingen tug schen de Vereenigde Staten Engelanden Australië welke te Wa ingtohworden gevoerd geantwocrc dat hiervoorloopig sprake is van een uitwisseling van inlichtingen over den oestandin het Zuidelüke deel van den Stillen Oceaan Een beslissing is nog nia ge nomen = Vqot enkele ondernemers worden in tKet Westland druiven iggtkocht om deze in de koelhuizen op te slaan Men hc t hierdoor ooals gewoonhjk het aanbod van druiven op de markten over een langdurig tüdvak te verdeelen Toch zullen er dit jaar niet zooveel druiven in de koelhuizen terecht kométi als voorgaande jaren en wel door het feit dat de veilingprijzen thans hoog zün waardoor het risico van bewaren grooter wordt Aan de Westlandschf veilingen worden thans dagehjks enorme groote hoeveelheden druiven afgeleverd voor export naar Duitschland Voor de blauwe druiven wordt meestal de prys van 0 40 p r kg besteed Mfat thans voor de koelhuizen wordt veriiande ld wordt betaald met circa 0 2 per kg AK KunatitJde tlole mn UH Berkel Patent H Calv Olief C ew tiH Centr Suiker Fokker 1 5 Ima Broi en Unie tlH i Ned Ford Aut l PhII gew 54 lSJM Phil P W IJ2 BoUe aBj Am C en F C v A ZIK II Am Enka td MH Anac C ld tm lIX Bethl St td ttH Gener M id 41 Intern N m verk 2iH Idem met verk C v A Kenner C Itii XH N Am Av IJM N Am R I M Param Bep St lti H v £ Leath VS Steei W Blectriclteit Cities Ser C V H 5 Comm and S Int Tel and Tel ji Nortl Am Cy 17K Radio Corp 4Ii Alg Expi Mfl KedJ Leb Petmema Dordtsehe ïetroleum Kon Ned Petr tH m Periak Petr BEURSOVERZICHT Vliegende vestingen voor Engeland HULL 18 NWt OP DE HOOGTE Bü een ontvangst van de pers heeft Huil gezegd geen veritlaring te kunnen afleggen over de vraag of de Amerikaansche regeering aan Engeland motortorpedobooten en z g vliegende vestingen zal leveren De minister deelde mede dat hü niet op de hoogte was van dep stand dezer kwfestie Cont Oil C PhUlps Petr Shell Union lé tide Water t m Holl Am L nii nn Jav Cli Japan Mjn iw 2M KN SM Il f 1JIH Kon Pak MtJ IWM Ned Sel eepT Urne in inX Bott Uoyd ami Stoomv Mtj Nederl ItOM Sniker H VA OT J Javasche cultuur 2IIM N IS I Ill Ver VorstenL Cult 9iM Mt Vergeleken met de rengst een maand geleden vertoonen de rijksmiddelen over Augustus een daling van omstreeks drie millioen gulden Deze vermindering is voornamelijk te wijten aan de rechten op den invoer welke bü een raming van f 9 piillioen slechts ƒ 5 2 millioen opbrachten Voor een zeer belangrük deel kan de oor zaak hiervan worden gevonden in het rvolkomen ontbreken van het bandelsverk er tusschen ons land en overzeesche gebieden Door den oorlogstoestand m Europa y het aan het scheepvaartverkeer liet meer langer mogelük ons land te bereiken Hoe funest het wegvallen van de voorheen zoo bloeiende NederlamUche scheepvaart voor s lands financiën is behoeft niet nader te worden verklaard Dat het helaas voor achepen vrijwel onmogelyk geworden is onze havens te bereiken blijkt mede ten zeerste op de opbrengst der loodsgelden over Augustus met zeggen en schrijven nauwehjks ƒ 1000 tegenover een raming van ƒ 66 666 Na een onderbreking van twintig jaar is de scheepvaart op den Dnjestr hervatt De Fransche ambassadeur te Washington Henry Ham heeft een Amerikaanach persbiericht gedementeerd dat Duitschland de uitleveringvan 85 pet der levensmiddelenvoorraden van het onbezette deel van rankrijk geêischt zou hebben Het depart lmenit van Oorlog der V S heeft 35 700 officieren en man j schappen van de burgerwacht gelastzich voor opleiding bü het leger aan te melden De datum is op den ISden October bepaald Zü zullen worden toegevoegd aan de 60 500 leden vande burgerwacht die eergisteren zyningelüfd Naar vernomen wordt bevindthet Zweedsche koopvaardüschip Laponia zich op 300 mül van Kaap Hatteras Noord Carolina tengevolge vaneen tropischen orkaan in moeiUjkheden Het schip heeft noodseinen uitgezonden Het door de Engelsche blokkade ingetreden gebrek aan levensmiddelen en grondstoffen heeft Frankrük gedwongen het oog op de productie van ersatz t richten Naar uit Vieby gemeld wordt is men yverig aaS het zoeken naar vervangingsproducten voor benzine Men wint reedssuiker en olie uit wijndruivcn en doetpogingen om de sojaboon aan te planten Tegen den lOden September zijn het prpÈidium en het plenum van den Slavaakschen staatsraad ter vergadering bijeengeroepen De Kronpnnzessin Cecilie en de Kaispr WiUielm II mailbooten van dl NorddeWIKhe Lloyd die in den wereldoorlog door de Vereenigde Statenm beslag werden genomen en thanste Baltimore liggeji zullen gesloopt vorden Het eerste schip is in 1918 door de Amerikaansche regeering als troepentransportschip gebruikt Hel militaire gerechtshof teBoedapest heeft twaalf personen we gens spionnage ten behoeve van buitenlandsche mogendheden veroor deeld tot tuchtliuisstraffen van 3 totJ 15 jaar Volgens berichten uit Halifax is in Nieuw Schotland en NieuwBrunswyk door een hevige tornado geweldige schade aangericht De kustvaart heeft zeer geleden Vele kleinevaartuigen zyn vergaan Op vcjeplaatsep ligt het verkeer geheel stil Naar uit betrouwbare bron verluidt zal ex koning Carol van Roemenië zich niet in Portugal maar in Spanje vestigen J3 t Spaansche regeering heeft daarvoor toestemming verleend we e Wilson Co Baltimore Chic Milw dito C v p A J nun Centr J tH Mis Kan NY CenU NY Ont Penns R South Pac C iJ SouUi Radw Zr Wabash R Canad P jl dito Kett De jongste bankstaat der Nederlandsche Bank geeft eenige opmerkelüke veranderingen te aanschouwen In de per 16 September j l geëmdigde week daalden e bionenlandsche wissels met ruim 7 millioen tot ƒ 78 27 millioen hetgeen voornaraelük een gevolg is van de verminderirtg van fiet oi de bank ondergebrachte schatkistpapier van ƒ 77 tot ƒ 70 millioen Een flinke stüging geeft de goudvoorraad Ie zien Door de voortgezette aankoopen van het in Nederland aangeboden goud steeg dit bedrag in een week Ëjds met ƒ 8 millioeiv t rwül in de week daarvoor een stüging van ƒ 3 millioen aanwezig wa Ondanks de betere koersen gedurende de laatste dagen bluft de handel op de Amstertfamsche effectenbeurs van zeer geringe afenetingen Amst Rubber loot Bandar Rubber Deli Bat Rubber Hessa Rubber Ind Rubb C Kendeng Lembar MajangI OostJava Rub i Oostk 500 14W Rotterd Tap Salatrl Plant Serbadjadl n Selau Sum R 7SM Ver Tnd o Wai Sumatra Zuid Preanger Interc Rubb In het centrum der belangstelling stonden hedenmiddag binnenlandsche industneele waaren Zoowel Aku s als Unilevers konen een zeer krachtige koerestijging boeken De kooper van Aku die zich gisle en had teruggetrokken was vanmiddag wederom aan de markt Reeds onmiddelUjk na opening werd de 90 procent grens gen akkelük overschreden Bü ruimen handel wist de noteering vervolgens tot 91 aan te trekken Hierna werd de handel geringer gepaard gaande met een dalende belangstelling Tegen het slot van de beurs kwam evenwel van vele kanten tegeHjk zoo n omvangrijke vraag naar voren dat de noteering zich tot 93 procent wist te verheffen Daarbü werden de aan den dag komende winstpemingen goed opgenomen Een levendige belangstelling bestond eveneens ten aanzien van aandeeleti Unilever A d Bank aand HoU Bank Unisdito Inc Bank dito Ned Ind Esc n dito Nederl Bank A Ned Hand Mt 2S0 Rott B Ver Twentsch B A Reichsb Deutaldie Aand Fransche B 3 C V r Dito Ketllngvcr a Uiwpref Cert Dito Kettmg v rt Alg Nont gew A Batavia Marg FWb V d Burgh s pr wd A ƒ 100 Dito B 1000 Cart en Pap Fab SchoKe A Gouda sterinck dito Gruyter en 2n A prel I and Dito B winstd pref Heemaf aand Hemek A Holl 31 ra fab aand H laffS4a aand l Holl Bet Mt A Holl draad en kib A Holl Kunstz lid A Intern Viae A Kon Ned Eout Ind iand Kon Br Stcem dito Lever B en tjnie G A Dito 7 Cum br A Dito lOOO C V ir A Dito ƒ 100 S C ir A Dito lOOO dito Lyempf A Meelfab d Ned BC N G en S F land Ned Ka eU dltb N scheepsb rotj dito Rott D Ml dito Schelde dito Li Dill Nat B2 dlU Scholten dito Stoomspinnerij SpanJ dtto Stork dito Tiirtjnstra Pre A Utr Aaph ta GeWA Dito pref winatd A Ver Bl tab dito Ver Chem fab aand Ver Pap fabr d Ver Ned Rub f aand Ver Touwfabr dito WerkspoiNT A d Waalenidlier dtte Wilton Feyen ge A vera L en B Scheepvaartaandeelcn werden bü opening wederom vrij druk verhandeld Evefials gisteren kwamen na het bekend maken van de eerste noteeringen vrü wat verkooporders los zoodat een verdere rüzing werd tegengehouden Scheepvaart Unie Oude Booten en Japanhjnen wisten per saldo 2 procent te verbeteren In de cultuurafdeeling waren niet veel veranderingen waar te nemen Amsterdam Rubber steeg 1 procent de incourante fondsen veranderden nauwelijks Van suiker aandeelen wisten H V A s een viertal punten op te loopen Tabakswaarden lagen kalm echter goed pryshoudend in de markt De handel in Konimklyke Olie had niet veel te beteeTcenen Tegen het einde van de beurs werd een koerswinsth van ruim 3 procentj verkregen Een uitgesproken vast voorkomen vertoonden wederom Npderlandsche stAatsfondsen De gestaffelde leening vtefd druk verhandeld en kwam spoedig boven de 82 procent te lig en De overige leeningen zoo l Oude als Nieuwe Schuld wisten zich eveneens aanzienlük te verheffen De oorzaak van deze verbetering kan worden gevonden i het feit dat de verkoopers zich in den laatsten tijd hebben teruggetrokken aan den anderen kant kan men hoe langer hoe meer een uitgesproken neiging tot beleggitfgsvraag ijaamemen Duitsche fondsen werden iet boven det pryzen van gisteren Verhandeld OKLnSCBE CROÜNTEMVCILINO M Seji Bloemkool Ie rt 7 2S UOO i m 3c srt FOO 7 30 kojnïtommers groen Ie srt 3 90 5 50 Idem witte Ie srt 390 41 alles per 100 stuks rt ode kool 2 90 4ao savfvye koo 2 O 5 60 groene kooi XM iM allee per 1 0 kg lajade Ie srt 1 00 2 1 per JOO stuks peen J90 4 70 per lOO bos andijvie tja 1 50 pel MX stuks selderij 100 2 80 per 1 0 bos spiiiaae 2 00 7 10 postelein 3iia 439 slokpnncessen 7 00 17j00 stamtMTtncesseal SA 12 40 snytHHinen G O ls oO Jluitsche prinoeüsen W SO pronMxxmen 4 oa t so blau we druiven as 0a ts 0 aUes per 100 kg 1 enikeil l 80 per t stuks tamaten 74t lli per 100 kg mtitaneK iu Uf 4 Sl 00 Idera net en suUEei 0 UJ r4dem irbaiik I S OO20 00 alles per UW tuks Osld op prolongatie 2 procent CFFICIEn 8 VALDTAKOBItSBN Drak NRDEBI ApsCBB MNK H sCtembw ValnU s New York Hmht fltlf u Bertttn 1SJ M43 BalatnM IZ tiU Stockholm 44J1 44J Zflridi 4IM 4ZM fitawVotk Vi JSSSmIbi l iS r 4 4 7 aucta 41J0 aae