Goudsche Courant, woensdag 18 september 1940

i s4 M Donderdag 19 Sept 1940 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN 79e Ja rgan No aM30 Directeur T TIEISR Poatabo 48400 Bar Markt SL TeL 4t eurt on Ribbentrop naar Rome Bezoek van groote politieke strekking Eindstrijd tegen Engeland in beslissend stadium gekomen aldus de Essener National Zeitung I n De Duitsche rüksminister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop is gisteren voor een kort verblijf naar Eome vertrokken alwaar hy vanochtend zou aankomen Over dit bezoek wordt in ofticieuse politieke kringen te Rome verklaard Franco te gegovener tijd het gein totde actie zal geven Direct rijzen hierbü de kwestie Gibraitar en Marokko welke de laatste maanden geregeMdoor de Spaansche pers ter rake zyn gebracht ö bestaat nog steeds een Fransch dat hoewel dit bezoek een karakten Britsche garantie ze m I i da 3an Jeb gft ac nd al A lak te ag an de jrk nt DE ISLAM ONTWAAKT Twijfel aan Engelands macht in de Arabische wereld Streeft Ibn Saoed naar een pan Islamietische CDalitie Duitsch Italiaanstshe solidariteit is ïetten van alle trachtdi der beide J 1 roote werkelijkheid van de internationale politiek en de stuwende motor van d e geheeie Europeesche activiteit De Popoio di Roma schrijft dat z oaIs steeds ook bij deze gelegenheid de in behandeling komende kwesties rjiet positieve resultaten zullen worden opgelost van groote politieke strekking draagt het niettemin valt binnen bet normale kader der nauwe samenwerking ftisschen Italië en Duitschland Ten aanzien van het doel van het bezoek wordt opgemerkt dat dit tweeledig is t w een onderzoek naar alle politieke kwesties welke voor beide landen van beteekenis zön en een beantwoording van het bezoek dat de Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano onlangs aan Duitschland geb acht heeft BEBLUNSCHE FER8 OVER DE REIS Ook de Berlijn he ochtendbladen schenken groote aandacht aan de reis van Von Rfebentrop De Voelkischer Beobachter schrijft Niet alleen de strijd tegen Engeland doch o de midden in dezen strijd komendi en door den strijd geboren nieuwe ordening van Europa werpt vraagstukken en problemen op die zooals de uitspraak van Weenen heeft aan getooond door de staatslieden der spilmogendheden bestudeenj en opgelost moeten worden ledere gemeenschappelijke gedachtenwisseling brengt Europa een stuk verder naar de opjossingen die de volken van het tot dusverre van Engeland afhankelüke continent verbeiden Midden in den beslissenden strijd tegen Engeland tij dens de aanrollende luchtaanvallen tegen het Britsche eiland en tijdens den zegevierendend opmarsch door de zandwoestijnen van Noord Egypte binden Duitschland en Italië den hebn vaster en verkondigen dien geest van kameraadschjip die na de overwinning de geest in Europa zal zijn De Essener Na tionalz eit u n g bekijkt de reis vanuit de gezichtshoek dat overeenkomstig de ervaringen de gedachtenwisselingen tusschen de spilpartners dadelijk op den voet gevolgd worden door gemeensqhappelijke daden Diegene die den huldigen toe stand beschouwt ziet de in de naaste toekomst door het vastbesloten in verbonden mogendheden op te lossen vraagstukken duidelijk voor oogen Het is tot een korte formule teruggebracht de eindstrijd tegen Engeland die thans in een beslissend stadium is gekomen en aUe krachten van Duitac land en Italië m den t eslissenden stoot vereenigd zal zien De onherroepelijke ineenstorting van Groot Brittannië echter stelt alle in de naaste toekomst opduikende vraagstukken van de nieuwe ordening van Europa van het Middellandsche Zeegebiejl en van de wereld aan de ofie De o MUwende politiek vaa de spilmogendheden moet zich thans reeds met de oplossing van deze vraagstukken bezól houden DE OOBLOG IN AFRIKA De Berlijnsche corr van de Tel schrijft ojn Von Ribbentrop s reis volgt op d bezoeken van den Spaanschen minister Suner en den Italiaanschen minister van koloniën Teruzzi te Berlijn Geruchten willen weten dr t Suner die de plaatsvervanger v teneraal Franco is binnenkort even ena naar Rome zal vertrekken Deze diplomatieke activiteit hangt eUif e zamen met de nieuwe phase den oorlog in Afrika Met der 3taliaanschen opnfarsch tegen Egypte eeft de oorlog rond de Middellandpche Zee een nieuw aspect gekregen ongetwijfeld zUn daarbij vraagukken gprczen welke binnen afzieo i ren tijd geregekt moeten worden HMMK aspecten Ten eerste heeft m de vsrUaring r Suner te Beiii afgcdngd dat aan Griekenland a smetle een Britsch Fransch Turksch militair bondgenootschap Beide tractaten kunnen niet nalaten van belang te worden zoodra de oorlog in de Middellandsche Zee geïntensiveerd zal w orden Italiaansche troepen rukken op in de richting van Alexandtië één der belangrijkste steunpunten van de Engelsche vloot in de Middellandsche Zee Mocht het den Itajianen gelukken Egypte te veroveren dan zou dit een enorm strategisch verlies voor GrootBrittannië beteekenen en zal de vraag rijien waar de Engelsche Middelandsche Zeevlooi dan haar steunpunten zal betrekken Algemeen verwacht men te Berlijn dat de komende weken en maanden een uitbreiding der vijandelijkheden in Noorden Oost Afrika met zich mee zullen brengen In dit verband wordt reeds van het derde front ge sproken waar de As partners hun strüd voor een reorganisatie van Europa en de naburigei Europeesche invloedssferen voeren ITALIAANSCHE PERS VERWELKOMT VON RIBBENTROP Het bezoek van Von Ribbentrop staat in het middelpunt van de belangstelling der tltaliaimscfae bladen De As draalt niet en schuift niets op de lange baan schrijft de Messagg e r o Zy treedt des te sneller en beslissender op naar piate de op te lossen vraagstukken ingewikkelder schijnen Terwijl de onverbid4elijk e strijd tegen Engeland wordt voortgezet vervullen de asmo gendheden ook nog een andere taak door de ontwikkeling van een nieuw Europa te bespoedigen De byeenkomst te Rome zal daartoe een concrete bijdrage leveren De Corriere deUa Sera schrijft De heer Von Ribbentrop is het fascistische Italië steeds een hoogst welkome gast Het Italiaansche volk verwelkomt den vertegenwoordiger van het Ouitsche rijk met levendige sympathie en oprechte vriendschap De aan alle fronten zegevierende STILZWI GEN TE BERLtJN De New Y rk Time s meldt uit Berlijn dat dé bronnen Van militaire berichten op het oogenblik hetzelfde volko ien stilzwijgen bewaren dat in het verleden Iranneer belangrijke gebeurtenissen voor de deur stonden in officieele kringen te Berïijn in acht werd genomen DekióUécH uuö if fiUi Op 6 0ctober De JDentaehe Volfcswirt deelt mede dat in liet geheeie Duitsch J itjk op i Oeteber des ochtends te 3 nnr de klakken één uur achter nitgeaet snUcn worden Hiermede lal een dnde worden gemaakt aan en santertijd welke in het Nmorjaar werd ingevoerd tendnde langer lah het Aisiicht te kunnen genic t tn Deae maatregel zal ook gelden het beaette NederUndscHe geUed aaaAA Mm das Ap raiddelEnre i iee aeh e tijd lal geUen BUITENUNO AZIË DE ONDERHAfëELIN lf TE HANOL En de BritsdiAmerlkaansche houcBncr Het gemeenschappelijke Araerikaansche vertoog jegem In verband met Se thans aan dm lijnde ondfrliandeUngen lyf W tnsschen d Japansehe en di autoriteiteJ in Frans in d s O Mm wordt door de Kokoemin Sjla boen opgevat als een Engdnl Araerikaansche uitiog van welbewMte pogingen om het Japanselie tot verluasting van de oplosrinc Cliineesche kwestie te dwani Ten aanzien van een derga he Engelsch Amerikaanaelie lioudiaK toogt het blad dat Japan gedwongen ta zich op het ergste voor ie bereiden Het orgaan wijst erop dat de gevolg van dèn Europeesehen in vier groepen of ndmten lal verdeeld t w 1 De Europeesehe mimte ding van puitsebland Z De Amerikaansehe ruimte leiding van de Vereenigde Staten De Sovjet Rnssische mimtéleiding van de Sovjet Unie De groot Aziatische raimieleiding van Japan Het blad dringt er ten slotte Mi 4e regeering op aan voort te gaan met fect opbouwen van de groote Oost Aiiiritsche ruimte van gemecnseliappe ke welvaart met inbegrip van k zeegebied zonder aandacht te aan Ëngelscii Araerikaansche of interventie HULL OVER DEN TOESTAND Df INDOCHINA Os een vraag üoier den toeityid IndoOhina en ovöt het eventueel uitbreken van vijandelijkheden aldaar verklaarde Huil dat hy niet wiUte aannemen dat de Japansebë regeoing haar belofte de statiu quo to eerbiedigen zal breken Bij deze gelegenheid deelde EbiU verder nog mede dat de ondeifaandeUngen met Japan over het verdeden van het politietoezicht n de internationale nederzetting van Sjanghai n g geen vorderingen hebben gemaakt HET JAPANSCHE LEGER DES BKILS Meer dan honderd vertegenwoordigers van nationale vereenigingen organisaties eischen in een reaiMie de onmiddellijke ontbinding van het Japansche Leger des Heils De groeiende verdenking van het volk tegen een onoprechte houding en tegen een geheime samenwerking van het Leger des Heils met Engeland aldus wordt in de resolutie moet door maatregelen worden Terminderd De resolutie eischt tevens dat alle bescheiden vari het Heilsleger otmiiddellijk aan de regeering zullen worden overhandigd AMERIKA Hoover YÓi op de economischelbelangen GOUD ZAL GROOTE WAAROK DALING ONDERGAAN Oud president Hoover heeft in een rede voor de economische faculteit der imiversiteit van i enncylvanië voorgesteld dat de Ver Staten in plaats van zich met oorlogsgedadtten bezig te houden zich zullen voortiereiden op de verdediging der Ammkaansche economie na afloop vaii den oorlog door 1 de industrieele capaciteit van het land te verhoogen 2 zich vanbuitenlandsche grondstoftenmarkten onafhankelijk te maken en 3 wederzijdsche handelsverdragen te sluiten Daar het goud aldiM Hoover als internationaal betalingsmi del een groote waardedaling zal ondergaan moet met een periode van inflatie rekering gehouden worden Hoover gaf als zijn meening te kennen dat een deelneming van de Ver Staten aan den oorlog de hoop op het beboud van ieen vrije wereldhandel voor geslachten lang zal verijdelen Het denkbeeld dat den laatsten tijd in de Ver Staten wordt geprop gcerd volgens het welk de vrije landen na den oorlog zich in economisdi opzicfit zullen aaneensluiten tegen de totale staten noemde hü xtnzin BALKAN De Zuidelijke Dobroedcja DE KOMENDE INTOCHT DER BULGAREN Gdieel Bulgarije staat in iiet t eken der voorlwreidingen voor den intocht der troepen in de Zuideluke Dobroedsja die volgens het verdragj 21 September om 9 uur begint Op den dag en op hetzelfde uur zal te Sofia de buitengewone zitting van de Sobranje worden gehouden Den dag daarvoor zal het parlement de agenda aannemen die waarschijnlijk slechts twee punten bevat goedkeuring van het verdrag van Krajowa en het verleenen van een speciaal crediet voor de Zuidelijke Dobroedsja ten bedrage van ongeveer een millioen lewa De pers publiceert een oproep tot het I uitsteken vart de vlag in stad en land De voor den intocht bestemde troepen zijn reeds pp de vier hoofdwegen waarlangs de intocht zal geschieden geconcentreerd De overdrachtscommissies hebben naar de pers meldt de haar in het verdrag toegewezen sectoren bereikt en daar de werkzaamheden aangevangen De Bulgaarsche leden der commissies werden overal door de Bulgaarsche bevolking met vreugde verwelkomd In de Zuirffelijke Dobroedsja worden eveneens voorbereidingen getrotten voor de feestelijke ontvangst der Bulgaarsche troepen Duizend iandbouwtraeton 1 De Bulgaarsche minister van Landbouw B grianoff heeft voor het uitzaaien van de wintergewassen in de Zuidelijke Dobroedsja 1000 landbouwtractors in gereedheid doen brengen Deze zullen zoo mogelijk tegelijk met de troepen het land binnentrekken om aldus volgens den wenSch van den minister op symbolische wijze uitdrukking te geven aan de vreedzame bedoelingen van Bulgarije in de Zuidelijke Dobroedsja Z Hi op 7 22 onder 19 46 Maan op 20 51 imder 11 03 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkonut Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsondergang ontstoken worden f Van omen V P B correipoudent H ET kraakt in alle Meken der aarde Het Britsche weieldrijk wankelt 9p zijn grondvesten Het heeft lang vertrouwd op zijn overwicht over de Arabieren en hun Sjeilcs doch thans begint het overwicht te erdwijnen onder den invloed van de Italiaansche overwinningen in Afrika die bewijzen dat Engelands macht niet zoo groot is als men in de wereld van den Islam aannam Toen twee jaar geleden de Kadi van Derua den du e als beschermer van den Islam begroette en hem plechtig het symijolische zwaard des geloofs overhandigde sprak de Mohammedaansche hoogwaardigheidsbekleeder in eeniggzins overdreven bewoordin gen van 400 millioen m nschen die in Mussolini den vervuiler van hun wenschen zien Dat klopt niet geheel Maar toch is het aantal aanhangers van den Islam in de wereld veel grooter dari men algemeen aanneemt Van NoordAfrika tot in het Zuiden van OostAfrika van gaiestinia tot Japan treft men Mohammedanen aan In het geheel zullen het er ongeveer 250 millioen zijn Op de pan Islamietische universiteit te Ka i ro Al Ahzur iten studenten die uit alle deelen vaji de wereld komen Zü bestudeeren niet alleen de wijze lessen van den Koran Zij doen ook aan politiek En als ie Mohammedaan aan politiek doet spreekt hij ook over Engeland want in de wereld van den Islam vertegenwoordigde Engeland tot dusverre de macht bijna overal waar men tot Allah bidt In hef jaar 1926 daagde emAae 13 a Saoed de SCANDINAVIË De Engelsche versperrinssballons in Zweden DE AANGERICHTE SCHADE Uit alle deeten wan Zweden komen Wrichten binnen over de zware bes adigingen die door den storm los slagen Engelsche versperringsballons met hun sleepkabels hebben aangericht Het groote Zweedsche electri citeitsbedrijf Trollhaetta heeft nog steeds niet alle zware beschadigingen kunnen herstellen De stroomlevering voor de Bergslag spoorlijn die naar het mijngebied leidt Icon neg niet worden hersteld Het grootste gedeelte van de provincie Bergslagen is op het oogenblik zond stroom en alle industrieën Ii gen stil In den loop van de afgeloopen 24 uur moesten de door de Engelsche ballons beschadigde geleidingen van den spoorweg naar Katharineholm me r dan acht maal worden gerepareerd Het Zweedsche treinverkeer heeft groote vertragingen Sneltreinen hebben een vertraging van één tot vijf uur Op een kruispunt in de drukste buurt van Stockholm is een trein blijven teken door gebrek aan stroom waardoor het geheeie verkeer een heelen tijd stil stond Volgens de laatste berichten komen vanuit het Westen nog steeds nieuwe ballons boven Zweden DEENSCH RDSSISCH ECONOMISCH VERDRAG GETEEEXND De Deensche minister van Openbare Werken Larsen en de leider van de Deensche handelsdelegatie gezant Hasle zijn gisteren ontvangen door den Russisehen volkscommissaris voor den Buitenlandschen Handel Mikojan Naar vernomen wordt houdt men rekening met de mogelijkheid dat een RussischDeensch handelarerdrag spoedig onderteekend wordtf Een nader bericht meldt dat het verdrag gisteren onderteekend is FRANKRIJK AANKLACHT TEGEN DALADIER EN GAMELIN INGEDIEND 4 Het departement van Justitie deelt mede zoo wordt uit Vichy gemeld dat het openbaar ministerie van het staatsgerechtshof thans de aanklacht tegen Daladier en Gamelin die zich in het kasteel Cbazeron Bevinden heeft ingediend Conferentie van den Islam in Mekka Daarop beriep de Groot Mufti Haj Emin een pan Islamietische conferentie naar Jeruzalem Een derde maal werd de conferentie niet meer gehouden de Engelschen hadden de deelnemers in Palestijnsche concentratiekampen opgesloten Turkije het vetst van dea Islam afgeweken Homogeen is het gezicht van den Islam niet het wordt ontsierd door een menigte organisaties secten en bonden © n de godsdienstige doeleinden zijn daarbij steeds saamgeweven met politieke oogmerken Aan de spits staan de Wahabieten een soort secte die haar aanhangers telt van Noord Afrika tot aan de Golf van Aden in Palestina evengoed als in SaudiArabië waar de heilige steden van den Islam liggen Daarnaast heeft men nog een 3eweging van de Sjeiks den Bond der Ulemas bepaalde verbindingen die onder het Arabische Comité staan en samenwerken met de Geheime Orde der oopstandige sjeiks 4ie vooral in Syrië en Palestina tal van aanhangers telt Hun hg f ntrale echter is Mekka tti de h Kcher over dit gebied Ibn Saced gaat thans in de geheeie Arabische wereld door voor een bijzonder beschermeling van Allala Merkwaardigerwijze is de staatTdie eenmaal de opperheerschappij van den Islam belichaamde Turkije thans het verst van allen van al deze bewegingen afgedwaald Hio is het eindpunt van een ontwikkeling die reeds vóór den wereldoorlog liegon met de Jon Turken die ook het oude Kalifaat van zijn aanzien beroofden Onder Atatfirk is het proces v de secttkuiseeHnf een ge ids NOG VERDERE BENZI NEBEPE feKlNG DnOE PERIODE TOT 6 OCTOKUt VERLENGD De ieaetaris generaal waan wia n haofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart fel overleg met den seeretarls g en a i f l waarnemend hoofd van het departement van Waterstaat maafct b en De huidige beniine dtnatie tai mm land maakt een nog verdere beperkiiv dringend noodxakelijk Niet alleen aal dese beperfciaf fa mdea moeten worden in een verminderde toewijzing voor de Octoberperiode doch ook zal het voor lederaa benzineverbmiker noodzakelijk 4b aich zelf daar waar mogelijk iril eigen beweging beperking in het varbniik yan benaine op te leggen Het i de plicht van lederen staatsburger dat hij zooveel mogelijk bijdraagt tot bat In stand honden van het rrnnoininiih leven Men lal zich dos Keer op keer weer hebben af t vragen vöór men met ziJn auto rijdt Jb het wei dringend noodzaMijk dat ik dit doer n vc 19 et IOC Van overppiswege moeten in dit verband tevens de volgende maatregelen genomen worden Het bi beschikking van14 Aagustos 1940 aangewezen tijdvak van 1 tot met 36 Sept 1940 zijnde de derde noterbrandstofdistributieperode wordt ver lengd tot en met 6 October a4i Als 4de distributieperiode worit niettemin aangewezen het tijdvak vMa 1 tot en met 31 October 1940 Als gevolg hiervan zullen w errerkoopers van 1 tot en met 6 October a s loowel de thans geldende coapoaa met groenen opdruk op grijzen ondergrond welke bevestigd zijn aan de air grijien ondergrond gedrukte vergunning o ra voorzien van het groene cijfer 3 mogen aeceptoeren ls de voer October ontworpen coupons met g lea opdruk op lichtgrijzen ondergrond bevestigd aan een op Uditgrijzen ondergrond gedrukte vergaaning waaray oJn in gele kleur het cijfer 4 voarkomt Speciale aandacht van wederverkoopers wordt nog gevraagd voor den thans verschoven datara yan laatste inzending aan leveranciers rva opplakvellen met eoapons In tegenstelHng met de laatste alinea van een sehrUven d d 16 dezer hetwelk aan wederverkoopers uitgegaan is onder bat hoofd Motorbrandstofbeschikking 19M no 1 wordt de uiterste datuaa waarop September conpons nog aam leveranciers ter aanvulling van dea voorraad raogen worden IngezondeB iMpaald op 7 October aj it 1 g 1 1 P s d L r 1 verwereldlijking en verstaatlijkin s van het Turksche mohammedanisna verder voortgegaan Het betreft hier niet een cultuur of keikelijke politiek daarachter stond de politiek van hci Foreign Offke die leidde tot het voorAziatische viermogendheden verbond en ten slotte tot het bondgenootschap tusschen Turkije en Engeland in 19311 Engeland kan niet meer op de Arabieren steunen Nog meent Engeland te kunnen steun en op de vorsten en volken met wie het langs verschillende wegen en in verschillenden vorm een bondgenootschap heeft gesloten Egypte Transjordanië Irak Iran en de katoen produceerende landen van het Nabije Ooaten Doch de Italiaansche overwinningen belonen meer en meer indruk te maken ïp deze volken De in dienst van Engeland slaande Emir Abdullah van Transjordanië wiens koninkrijk ingeklemd ligt tusschen Palestina e Egypte moet reeds met een bedenk lijken tf genstand te kampen hebben Dat in Irak reeds langer dan dit Jaar antiBritsche stroomingen bestaan dat wept iedereen de moord op den Brit schen consul in Mossooi sprak dujdelijke taal Tusschen de regeering van Iwan en de Anglo Iranian Oil Cy die voor de Britsche admiraliteit werkt be stonden groote meeningcsverschillen De anti Britsche gezindheid in Mokka in SaudiArabië in Yemen neemt van dag tot dag loe In Hadarmaut heerscljt cgpenlijke o tand tegen het Britsche gezag Naar men verneemt zouden in Yemen reeds Syrische officieren zi a aangekomen ojn de troepenmacht te reorganiseeren In Arabische kringen beet het dat Ibn Saoed die onder de Islamieten wei het hoogste aanzien geniet de mogelijkheid ziet opdoeipen van een pan Arabs chc coalitie een doel dat hij reeds jarenlang h oft nagestreefd zonder dat het eigenlijk ooit vasten vorm heeft aangenonien Thans schijnt doof de ontwikkeling van den oorlog tegen Engeland menige hinderpaal die den heerschar aan de Roode Zee in den weg stond te ziJn vervallen Het itaakt aan alle zijden in de Arabische wereld en bet Britsche Riik wankelt op ziin grondvester r