Goudsche Courant, donderdag 19 september 1940

TWEEDE BLAD DONDERDAG 19 SEPTEMBER Stadsnieuws Uit vroeger tyden Uithuizige eenden DÜÜR GRAPJE VOOR DEN EIGENAAR Den glunderen landbouwer uit BergDe schroelstoombcot Stad Gouda ambacht die gisteren in de korte zit DE GOUDSCBE COURANT MELDDE 75 lAAR GEIDEN Gouda aan den loöpenden band op de kiek Overstelpende drukte in de fotozaken waar men het werk niet aan kan en tijd te kort komt s öezon onöeRQAAt en de winkels niet zijn verlicht worden de straten somber en leeg In de huizen waarvan de ramen goed zijn veri t o rd brandt dan het heht Iii Je guzellige sfeer yan 4en huiseliiken kring lezen taUooze vaders en moeders hun krant de Qoüösche couRanc waarin zij ieder voor zich en ook huiTHcinderen vanhun gading vinden Dan gaat de krant vanNiand tot hand In die sfeer kan iedere winkelier en zakenman op rustigewjuze tot zijn afnemers spreken Dat is het juiste momentom hen opmerkzaam te maken op datgene wat hy henheeft aan te bieden Winkelier en zakenman als de zon ondergaat mogen de donkere winkels het publiek niet meer trekken Het licht in de liutsliamer bestraalt dan Uwe aankondigingen in de Goudsche Ciourant Len brengt Uwe afnemers tot U Zorg daarom dat Uwe aankondigingen steeds in de Goudsche Courant verschijnen die eiken avond onder duizenden pogen komt Vertragitig in uitreiking der identiteitsbewijzen het gevolg We hadden op een paar duizend personen gerekend en er ïün er maar enkele honderden gekomen zoodat we het gemakkelijk afkunnen en jreelal nieti te doen hebben zeggen de ambtenaren die in de voormalige bo terfaal in het archief van het stadhuis zetelen op den eersten dag dat ge l genheid bataat de distributiestamkaarten te ten geldend maken als identiteitsbewijs dat ieder Nederlander boven 15 jaar van 1 October aj af bü zWi moet hebben Houd op aldus de fotograaf stroomen menschen kcwnen hun foto laten maken en t is zoo druk dat het personeel amper gelegenheid heeft fttit te nemen en desondanl kunnen We het werk op geen stulcken na af Aldus de merkwaardige tegenstelMbg de een wacht op de foto en de itder ziet geen kans haar tUdig klaar te krügen Het gevolg is dat er moéi lUkheden ontstaan en dat het niet wraSrschUnlUk is dat ieder tijdig z n identiteitsbewijs heeft Vde wegbUfvers op het toAuis Op het stadhuis had men de zaken keurig geregeld Ruim twintig duizend inwoners komen voor een bewijs in aanmerking welk aahtai over negen dagen is verdeeld zoodat men er per dag een goede tweeduizend ver wacht Aan vier tafeltjes al naar gelang de geslachtsnaam luidt worden de papieren m orde gemaakt geduren de acht uren per dag hetgeen er ongeveer pp neer komt dat per uur een 27S identiteitsbewijzen moeten worden geldend gemaakt wat aan elk tafeltje drie per miniJut beteekent Dat is werken onder joogen druk maar de organisatie is zoo dat men vertrouwen heeft dat het gaat Personeel van de Arijeidsbeurs en het Distributiebureau ia te hulp gekomen en zoo zitten aan elk tafeltje twee ambtenaren om de formaliteiten te vervullen papieren na kijken vragen stellen het beroep op de kaart invullen de foto aanhechten en vervolgens met het gemeentestempel waarmerken Dan komt er als extra service nog bü het afknippen van de foto s want hoewel de maat duidelijk is gepubliceerd maken al heel weinigen de foto te voren pasklaar en zoo moet ook dat nog ai orde genaakt worden Iemand aan de deur wijst de bezoekers den weg en zoo is alles er op berekend om in het vereischte hooge tempo te werken wanf het is geen kleinigheid om in zoo korten tijd zoovelen menschen het identiteitspapier uit te reiken En nu hokt het Gistermorgen om half negen toen de deur openging stond er een groepje van 25 personen te wachten maar eerder dan zij aangroeide verminderde de rij en na een half uur was het al niet meer noodig even te staan ieder kon zoo doorloopeu en was oogenblildcelijk aan de beurt Het bleek dat er klanten te kort waren en althans over dein eersten dag kan men al zeggen dat veleh die hadden moeten komen niet geweest zijn Op volgende dagen kunnren dezer er moeilijk tusschen door geholpen worden en voor de wegblijvers zal dus later even gelegenheid moeten worden gegeven hun stamkaart In orde te laten brengen Er wordt nog wel bekend gemaakt hoe dit zal gaan Stormloop op fotowinkeK De oorzaak De foto s zyn niet klaar Het blykt voor de fotografen volslpgen onmogelijk in enkele dagen ruim 20 000 foto s af te leveren Zij op hun beurt zeggen dat het ondoenlijk is in zoo korten tijd de geheele stad te bedienen dat de bescdhikbare t jd te gering is en dat bet noodzakelijk is het tijdstip van invoering der kaarten een paar weken later te stellen De fotografen hebben het nog nooit zoo druk gehad Gedurende eenige dagen hebben de menschen rijen dik voor de winkels staan wachten om gekiekt te Warden en hier en daar dijde de stroom aoo uit dat er een agent moest komen pgi de straat voor het verkeer vrij te houden en het gedrang wat te doen luwen We hebben graag werk maar dxt is niet te doen we worden er gaar van zegt nen ons in een fotozaak We hebb en xtra personeel aangenomen en allenjzijn van s ochtends zes tot s nachts twaalven in de weer maar er is j n doorkomen aan Zoo volkomen worden We door de opnamen in beplag genomen daf er geen geiegenheiö bestaat de foto s te wntwiltkelen Wanneer zijn ze klaar is de stereotype vraag en ieder krijgt tenantwoordr eind volgende week in de hoop d t we ePHSHNioor zijn Liiikeroor voor knip Wie voIgtT De opnamen g an aan dén loopen den band drie per minuut NCaat u maar zitten gezicht naar rechts hierheen kijken rechtop zitten knip Wie volgt De meeste menschen vinden hrft toch wel een gebeurtenis Als ze nu toch gefotografeerd moeten worden dan moet er meteen maar een mooie foio gemaakt worden Dus verschijnen de meesten in hun Zbndagsehe kleeren keurig gekapt t in dè gang wordt nog eens vluchtig toilet gemaakt Dat doen uiteraard m st de dames die overigens verschillend reageeren de een vindt het een mop en de ander bloost doch de fotograaf is bet om het even Die knipt maar wie volgt En steeds ma r weer rinkelt de telefoon ziJn de foto s klaar O die telefoon zucht onze zegsman t Groeitje over je hoofd heen We zijn gekookten gebraden En als maar pasfoto smaken wai t voor al het andere werkis geen tijd dat blijft voor late liggen v k Ben in geen drie dagen naar bfed geweest klaagt een andere fotograaf ik heb geen beenen meer om op te staan en in plaats dat je er door kt komt er steeds maar weer nieuw werfe bü Maar nu moet ik eersteens een beetje bijkomen en een deel afwerken en daarom sluit ik een paar dagen Zoo gaat de stad op de kiek Gouda houdt het linkeroor voor o die dameskapsels die niet op zij willen en kijkt vriendelijk in negen zaken knipt tegen eenheidsprijs en de fotograaf knipt en zucht Eind volgende week hoopt men door de drukte heeé te zijn is gezegd en bij dit vooruitzicht ligt het voor de hand dat er voor het geldend maken der stamkaarten wel een paar daagjes zullen bijkomen EXAMENS MEESTER EN GEZEL Bij de te 0trecht gehouden examensvan de Vereeniging tot veredeling vanhet ambacht zijn geslaagd voor meester timmeren de heer J van Eijk envoor gezel htiisschilde yn de heer J V d Heuvel Jr beiden alhier izal 24 September de dienst hegmren tusschen Gouda Moordrecht Oudtr 4cerk a d IJssel en Rotterdam sa JAAR GELEDEN Uit een advertentie Groote Kaasmarkt te Gouda Oijdergeteekenden 25 kaashandelaren berichten hiermede aan belanghebbenden dat zij de zoogenaamde vier Groote Kaasmarkten te Gouda niet meer zullen bezoeken hebbende deze geen reden van bestaan meer en noodigen daarom de Landbouwers die Haas wenschen te markten en Handelaren die ondergeteekenden wenschen te spreken uit voortaan den daarop volgenden ochtend Donderdag als op gewone Marktdagen te C uda te komen 25 JAAR TELEDEN Ut Waddinxveen Wat beeft de opbloeiende industrie het uiterlijk voorkomen van Waddinxveen in weinige jaren veranderd Wel was de gemeente jaren geleden een nijverheidscentrum doch dreigde als zoodanig te niet te gaan Als een Phenix is echter de industrie uit haar agch verrezen Een schitterend bewijs daarvoor is de kurkwarenfabriek die hare voltooiing nadert Gemakkelijke verscheping op de Gouwe een sluis naar de terreinen en een goede verkeersweg en het pad is gebaand m de Noordkade de zetel der oude papierindustrie te maken tot een centrum van de nieuwe nijverheid van Waddinxveen KACHELS VAN HET RUK VERKOCHT Twee man van Opbouwdienst aangehouden De politie heeft een wachtmeester en een soldaat van den Opbouwdienst aangehouden die ten nadeele van het rijk eenige kachels resp hadden verduisterd en ontvreemd Beiden zijn aan het bureau ingesloten BERTELMANFONDS AVONDNUVERHEmSSCHOOL Aan de Avond Nijvefheidsschool bestaat het B t lmanfbnds dat ten doel heeft jongen die de school wenschen te bezoeken maar daarvan afzien in verband met de onkosten van teekengereedschap enz daaraan te helper De directeur is gaarne bereid inlichtingen te verstrekken ting voor den kantonrechter ver scheen kwam de uithu zigheid van dieno eenden op een duur uitstapje naar Gouda te staan In tal van plaatsen kan men vertellen van zwanei en eendenplagen die ontstaan als de dieren niet vastgehouden worden en wegzwemmen om bij een ander de boel plat te loopen en kaal te eten Onze eendenhouder raakte feitelijk door zwanen in de moeilijkheden want het was niet de eerste keer dat hij verscheen Al tweemaal was hi voor de groene tafel geweest wetci het niet vasthouden van z vanen en de laatste maal was de uitsp aak ƒ 25 subs 10 dagen voorwaardelijk Het trof wel heel slecht dat z n zes en dertig eenden den Ijoer waren opgegaan op het moment dat de proeftijd nog niet verstreken was t Waren allemaal kuikens van nog geen zes weken zeide man en ik wist niet dat ze weggezwommen waren Ik ben een dierenvriend voegde hij er aan toe alsof hy zeggen wilde ach die lieve kleine beestjes mogen toch ook wel eens wat De eigenaar verzocht den mWdenweg te bewandelen maar de ambtenaar van het O M voelde daar niets voor nu de man na twee veroordeelingen niet op den goeden weg is gebleven De ƒ 25 van de voorwaardelijke veroordeeling moeten thans ook betaald worden en daar hield de ambtenaar rekening mede door voor het nieuwe feit ƒ 10 subs 4 dagen te vorderen Conform deed de kantonrechter mr A J M Conincx uitspraak Burgerlijke Stand GEBOREN 13 September Jan Cornells zn van J C Koren en N van Eijk Lethmaetstraat 30 September Jacob Hendrik zn van H Harms er K Swart Oosthaven 1 September Andreas zn van M J A Agterberg en H C De Wit Krugerlaan 213 GETROUWD 18 September H vanWaas en J W Annaars OVERLEDEN 17 SeptemJ r Petronella Martjna Kersbergen geh met G Moleman 55 j TOT CLASSIFICATEUR VAN SLACHTVEE BENOEMD De Nederlandsche Veehouderijcen trale heeft den heer C Teekens O zn alhier benoemd tot lid eener Commissie belast met de classificatie van slachtvee op ontvangstplaatsen in ZuidHolland f Kapper z n ia een mooi vak zegft jubilaris G V d Berg VIJFTIG JAAR DE MENSCHflï VU DEN NEUS GEBAD Tja dat zou ik heusch niet kunnen zeggen want ik heb er zooveel bij den neus gepakt en de heer G v d Berg die morgen zijn viJftig jarig iiffiBeum als zelfstandig kapper hooj t te herdenken strijkt zich in een nadenkend gebaar over het haar als we bü een praatje in zijn saloh aan de Kleiwegstraat de vraag stellen hoeveel maal hij in zijn zoo langjarige uitoefening van zijn vak geschoren heeft G V d BERG Vroeger schoor ik wel vijftig men hen op een dag doch het aantal varieerde in al die jaren sterk vertelt hij Als we het gemiddelde aantal ccheerbeurten c het stellig niet te hooge cijfer van honderd per eek ste len dan is het een klein rekenkunstje te becijferen dat de blijmoedige jujiilaris die nog dagelijks met volle foibitie het mes hanteert in al dien tijd toch zeker een kwart rail lioen maal het publiek in letterlijken zin bij den neus gehad heeft En dan het haarknippen nog Als jongen van tien jaar ging ik verhaalt hij m n broer in de Korte Groenendaal tusschen schooltijd al helpen met inzeepen maar zet dat er maar niet in want dat was stilletjea wnt voor je twaalfde mocht je toen niet werken Op m n twaalfde jaar héb ik een maand lang zelfstandig de zaak van mijn broer waargenomen Toen ik vijftien was ging ik als bediende naar Rotterdam om op mijn twintigste jaar voor me zelf m Gouda te beginnen eerst öp de Lage Gouwe tegenover en daarop op de Hooge Gouwe naast de Lichtfabrieken Na vyf jaar het bedrijf te hebben uitgeoefend ging ik naar de Kleiwegstraat en daar zit ik nog De oude tijd Uit den ouden tijd weet de jubilaris veel te vertellen Dat was werken n Rotterdam s Ochtends om half zeven ging de deur open en eerst s nachts om één uur was het sluiten waarna de boel nag opgeruimd moest worden om des morgens vroeg weet te beginnen Dat waren dagen Vrijdagsnachts kwam er van slapen heelemaal niets want dan moest de étalage gedaan worden Dat duurde wel tot zes uur fiH een half uur later stond de eerste klant voor de deur Des ZateTda s werd er tot drie uur gewerkt en dan was de zaak des Zondags weer van zeven kot een uur open In dien tyd kostte het scheren vijf cent en het haarsnijden een dubbeltje Maar dat lang geopend zyn is gelukkig geweest en by toen vergeleken is de toestand veel verbeterd constateert de heer v d Berg doch aan den anderen kant is het vak er niet op vooruit gegaan nu Zooveel menschen zich zelf scheren Maar niettemin i K mag tevreden zijn want ik heb altyd m n brood verdiend t Was wel werken maar ik heb het steeds met veel plezier gedaan en sta nog met plezier in m n zaak en wie een luchtig hart heeft treurt niet zegt de jubilaris Dat het een leven van werken is geweest blijkt ook wel hieruit dat hy dit jaar voor het eerst eens met vacantie is geweest Vyf dagen vertelt hy j Jwist niet hoe ik het had 19 Scpt 7 anr Daniël Spreekbeurt Woudwijk 19 Sept 7 38 am Vr e EvugellaA gemeente Bijbellezing ei bidstomt 25 Sept t unr Duilël Cursus E H B O 3 Sept 11 uur Kunstmin Verkoeling notaris J van Kranenburg 1 Oei S uur Nieuwe Schouwburg O voering Gaslicht door Tooneelgro Het Masker APOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts allééi voor recepten apotheek Teept Gouwe 136 Distributiedata MORGEN St Cftthutna gasthnii 9 4 M nun Uitreiking vleeschkaarten voor personen wier geslachtsnaam begint meteen der letters U tot en met Z Stadhuis archief ingang voormaUge Boterfaal 8 3 12 30 en 1 30 5J nurs Geldend maken distributie stamkaai ï ten als identiteitsbewijs voor perso j nen wier geslachtsnaam begint met de letter B VOOR VREEMDEUNGEN MORGEN Poliliebureaa Maritt 27 10 4 uur Aanvragen verblijfsvergunning voorvreemdelingen die vóór 1 Maart 1938 hier te lande zijn gekomen en niet inhet bezit zijn van een geldig paspoort wier geslachunaam begint met eender letters K tot en met P Kapper zyn is een mmi werk zegt de in het vak vergrysdeVeteraan met enhousiasme Er zit iet rettigs in als iemand met een baard onlange haren bij je komt en dan te zff gen dat hy keurig de deur uitgaat En dan het is een levend vak want je hebt met menschen te doen je staat ga heel in het leven En midden in het leven en in zyn I werk staat hij nog ïouda s oudste actieve kapper by wien verschillende van zijn tegenwoordige collega s als jongeren in de leer zijn geweest Al is er nu doordat twee zoons in de zaak zyn wat meer tijd om een pijpje te rooken een half onsje per dag maar niets zeggen het mag niet van den dokter met hart en ziel is de de heer v d Berg nog bij zyn werk en des pchtends als eerste present Een opgewekt en vitaal mensch Nog vele jaren Ambachtsschool bestaat heden dertig jaar Heden bestaat de Ambachtsschool van de Vereeniging De Ambachts school voor Gouda en omstrekei dertig jaar Het jubileum werd op den jaarlijkschen promotiedag m Maart van xlit jaar in den Nieuwen Schouwburg reeus gevierd OPENING TOONEELSC U OEN IN ONS GENOEGEN Het tooneelseizoen van de sociëteit Ons Genoegen wordt op Dhisdag I October geopend met een opvoering van Gaslicht een Victorian thriller in drie bedrijven door Patrick Hamilton te geven door de tooneelgroep Het Masker onder regie van Cruy Vciorbergh die ook het stuk vertaaldt heeft en voorts een der rollen speelt De andere medewerkenden ziJn WiUy Haak Ko Amoldt Lize Servaes ea Lies de Wind Voor de komende wintermaanden zijn in totaal zes tooneelvoorst ellinêcn in het programma opgenomen i rvan Het Masker Het Residentie Tooneel en Het Nederlandsch Tooneel er elk twee verzorgen FEUILLETON schuift hij de deuren nog verder van ell aar Zqo heeft hij van af zün plaats eeti blik m de huiskamer waar de zonnestralen ongehinderd binnenvallen Hy gaat weer achter de schryftafel zitten en wacht op de telefoon Voor hem liggen verschillende vellen papier en potlooden het zou kunnen zyn dat hy tydens het gesprek enkele notities moet makeii Bij de gedachte aan dit gesprek moet hü lachen Daar heeft een Amerikaansche firma voor het aanstaande Kerstfeest reeds nu by Theo Hermsbach 100 000 kleine handveijtilatoren besteld Teclinisch speelgoed voor het doel nauwelijks te gebruiken Hermsbach he t moeite gehad die dmgen in Duitsxniand te krygen tenslotte heeft hij een firma ge onde k weUce zich bezig houdt met reparaties en Ulf Hartmann kan de vertegenwoordigers v de Amerikaansche firma vanavQnd vertellen dat Hermsb ach de bestelling zal leveren Het moeten wonderlijke menschen zyn die Amerikanen denkt Ulf dat zü voor zulke dingen welke meef speelgoed zün dan waardevdl geld uitgeven Als hy aan zulke dingen denkt dringt zich telkens opnifeuw een andere vraag aan hem op i amelyk dat hü het voornaamste voor zyn loopbaah mist kennis van andere volken hun land en hun mentalit eit Nadruk verboden ALLE SPOREN iflDEN NAARULF Roman van RITZHANNS Bewerkt door E KOK 1 UU Hartmann slentert langzaam deof te Kc ningatraat naar Wannseer De zon werpt haar stralen over A aarde en tooVert op de wijde vlakt ran het meer èöi sprookje Hel lichteh de zwellende zeilen De atoombooten toeterdi vrooUjk en langs Hartmann isneUen de talrijke uxe auto s welke hun passagiers ondanks het vergevorderde uur naar de havens het meer of het strand brengen Kerel Hartmann wat doe jü hier in Wannsee Het een r k blijft DI staan hij liep iuist zoo heerlijk te soezen zoodat h bü bet getuid van de stem een beetje pschinlt 3St lumeraad utt de zeOÜnb Wannsee Paul Boderich taat voor hem UU begroet zi kamerjiad harte m sf UÜMI je naar het clubhuis is er iets bizonders van Ujk Gavraagt hü avond Roderich lacht De kleine Teske heeft zich gisteren verloofd en nu is er voor de leden een extra bowlavond Heb jij dan niets van Friedel Teske gehoord verleden jaar winter waren jullie toch zoo vaak bij elkaar Hartmaim zucht Verleden winter was alles nog anders daUweet je immers Roderich Ik schen de betrekking bij THerj aangenomen en sedert kèin ik Sfl ii welyks toe my met privé dingen bezig te houden Ik wist niet eens dat Friedel Xeske zich verloofd had Je bent een vreem de kerel geworden JJlf waarom heb je die btrekkmg aangenomen Waarom houcf je haar Ulf kykt den ander met een eigenaardigen blik aan alsof hy hem wilde witrj ragen of dat niet vanzelfsprekend was Je weet zelf dat ik miJ voor alles wat de eccnomie betreft interesseer Toen Theo Hermsl ch mij na myn afgeleegd examen aanbood zyn secretaris te worden heb ik niet lang geaarzeld Tenslotte is Hermsbach een van de flinkste en succesvolste groothandelaars die wij hebben Ik heb ontzettend veel in dit half jaar bij hem geleerd De betrekking welke ik bij Tlieo Hermisbach heb is een springplank en geloof maar dat i t dteze z il gebruiken En je zuster lee gaat ct haar Sedert jü je niet Jieer bü ons op de club laat zien hoort men niets meer van haar Lore heeft altijd nog dé betrekking bij BrSgmsky en Co in de Mauerstraat Zie je dat is ook een reden waarom ik die betreltking heb aangenomen ondanks het yele tydroovendewerk dat er aan verbonden is Dat begryp ik niet goed ant ootjit Rodnrich verwonderd r wat iht t Lore er mee te maken Roderich wij kennen elkaar nu g genoeg Je weet ondor welke omstandigheden wij leven Het kostte moeder de grootste moeite mij mijn stadie te laten voltooien Vaak heb ik gedacht dat zij daarvoor van het geld dat Lore verdiende gebruik maakte k wil echter niet dat Lore nog lan S P een kantoor zit Zij moet wel flra trouwen moeder worden en gelukkig zijn Zij moet dat wat zü verdient kunnen sparen zoodat zij niel met leege handen staat Vk ben ouder dan zij en voel mij voor haar verantwoordelijk dat moet je begrijpen Roderich kijkt den ander niet aan Hartmann is Waarlyk een ander mensch dan hij Ploetert en tobt omdat hij thuis een moeder en een zuster heeft zitten die het nog eens goed R oeten gaan in het leven Hü Paul Roderich daarentegen vergenoegt er zjch mede het geld van zijn vader vp een aangename wijze te laten rollen Set beetje werk dat hij op het kan toor rail zijn yader doet is niet noemenswaard En wat doe i je op dezen m oien oinefavond in Wann see vraagt hy al op het punt vanatscheid te nemen Ulf Hartmann lacht Ik werk Roderich Mijn chef is op reis Wij verwachten vanavond echter nog een belangrijk gesprek uit het uitenland Daarom móet ik zoolang in zijn villa gaan zitten totdat de telefoon schelt Nu veel plezier wenscht Rode t ich hem en voelt heelemaal niet dateze gedachtenloos uitgesprokenwensch een weinig ironisch klinkt Ulf kijkt hem een beetje spottendna Hij is ervan overtuigd dat Roderich niet veel idee omtrent zijn Ulf s aangelegenheden heeft Hij werpt eenblik op zijn horloge Het is kwartover zes Over een kwartier kon hetgesprek komen hij moest zich haasten Met vlugge stappen loopt hüdoor de Koningstraat De villa van zynchef lag in een stille zijstraat Karl Licske de oude tuinman wacht hemop aan het tuinhek Hij is de eenige die op de groote villa aanwezig is Nu Lieske begroet Ulf hem het is hier een beetje eenzaam hé Lieske neemt zyn pijp uit zyn mond en schudt het hoofd Men heeft zijnwerk mijnheer de tuin moet onderhouden worden en de kamers moetenook een beurt hebben andens vervuilt allfe I De chef komt f Waarschijnlijkoycrmorgen al terug Öeske hij heeftdaar straks met mi Jfetelefoneerd De oudr Lieske kijkt ilotseling op L e e d ngd ov ii gen al d umag ik me wei haa Usii en ik moet nog spuiten alles moet in orde zijn als mynheer terug komt Ulf knikt hem vriendelijk toe en springt dan de paar treden van de waranda op Hij gaat een groote deur dóór en komt m de hall van het huis Onmiddellijk links ligt e biljliotlieek welke voor het grootste gedeelte door een geweldige schrijftafel iiigenomen is Op de schrijftafel staat in een zware broqzen lyst het portret van een vrouw Ulf Hartmann is hier al vaak geweest want het kwam heel dikwyls voor dat hij na sluiting van het kant r hier nog met zijn chef doorwerkte Het portret van de vrouw heeft hem telkens weet opnieuw getroffen Maar Theo Hermsbach is nïet getrouwd en de foto toont ook geen gelykenis met hem dus een bloedverwant moeder of zuster schynt het niet te zijn Ulf had nooit ittss gevraagd Maar nu hü in den groeten schriiftafelstoel gaat zitten bekijkt hy opnieuw het portret Het is alsof er een geheim achter zit Hij legt sigaretten klaar schuift een aschbakje Dy de hand en zoekt dan m de groote boekenkast naar een boek hierby komt h langs de tepote schuildajiren welke de l liomeek van de woonkamer scheiden Hü schuift de deuren en eind van elkaar en ziet nu at de tegenovr gelegen deur van de woonkamer in den achtertuin uitkoiTiit Daar het in de bibliotheek altijd ten beetje df nker is doort at de warc gord inen zoowel het geluld als het licht dempen