Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1940

w w NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN iyrijdag 20 ulfe Jaaricanfc No UDSCHE COL BANT Directeur P TIEICB Pastgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 4S L België in den smeltkroes der hervorming Vlamingen willen er niets meer van weten en vertrouwen het zaakje tiet En met recht Zy werden meer Am eens bedrogen Zij laten zich niet verleiden lM r het door de pecker aanlofckely voorgestelde beeld van de groote emm ensatie die het Vlaamsdhe vttOaéeel zou vinden in de nieuwe e sterke orienteering naar Duitschland tegenover den vroeger al te grooten Invloed van Frankryk Een factor van vrede voor de toekomst binnenslands aeMen de Vlamii gen dat niet Het kan niet anders dan uitloopen op een wedstrijd tusschen pTO en contra Duitschland tusschen pit en contra Frankrijk Het zou in elk geval en splijtzwam blyven in het Bel ische staatsverband Daarom wiUen de Vlamingen thans de gran 9g opruiming van alles wat aan den Tioe eren toestand herinnert door te voldoen aan de nationale aspiraties der heide volksoroeoen Vlaanderen naar Hn Nederlandsche Wallonië naar zfln lï ransrhe geaardheid Beli ië zegt den Vlamingen die bewust en conseqoent oordeelen niets meer In Rome gaat alles rustig zija gang Fransch en Engelsch bezit aan onroerende goederen zijn door den oorlog Italiaansch eigendom geworden Slechts enkele artikelen De mogelijkheid dat België blijft zooals het was is uitgesloten 9 qtl tzwcnn tusachon Wolon on Vlamingen Groote woardeering voor Konjlng Iioopold De Groot Nederlondsche gedachte daalde heeft erbü gedacht dat dit schoonste punt in het hart van hét oude Rome met alle omliggende itriten en gebouwen aan de Italiaansche jurisdictie onttrokken is geweest ïijdens hef pauselijk bestuur over den vroegeren Keritelijken Slaat waren heel wat staten erin geslaagd onder voorwendsel van artistieke of wietenschappelijke stichtingen enkele vfen de schoonste plekjes der Eeuwige Stad n hun bezit en onder hun macht te brengen I Geen macht der wereld scheen later in staat ooit weer verandering in dezen voor Italië uiterst vernederenden toestand te brengen vooral wanneer men bedenkt dat bepaalde regeerihgen met name juist Engeland en Frankrijk hun deel vfin het lichaam der Eeuwige Stad jtils even heilig en onvervreemdbaar waren gaan beschouwen als de beruchte buitenlandjche concessie in China Men kan zich misschien eenigszins een vocffsleUing vormen van deze groteske ontwikkeling en van de gevoelens die hierdoor in het hart der Italianen moesten worden opgewekt wanneer men hoort dat het voor de Romeinsche bevolking niét mogelijk was ooit een blik te werpen in het superbe Palazzo Famése dit meesterwerk der renaissance waaraan meesters hebben gewrocht als SangaUo en Michelangelo gedistribueerd Van oilmen Romemtchen correspondent E oorlog is er tot dusver nog niet in geslaagd het gezicht van de Eeuwige Stad te veranderen Natuurlijk maakt de Italiaansche hoofdstaltgeen uitzondering op den algemeene regel der nachtelijke verduistering die voor alle oorlogvoerende landen in gelijke mate geldt en men ziet ook overal de bekende schuilkelders al nede breed uitdi Bndbe kleedingen welke enJMe van de allerkostbaarste monumenten uit de Klassieke oudheid veilig overhuiven maar hiermede is ook alles gezegd In de eerste weken van den oorlog waren er enkele nachtelijke bezoeken van vermoedelijk Fransche vliegers die evenwel zonder moeite door het Italiaansche luchtdoelgeschut werden verjaagd zonder ook maar één bom te hebben kuhnen laten vallen Sindsdien is alles kalm gebleven ofschoon de bevolking uiteraard op alles voorbereid bluft Het leven Myft echter zijn gewonen gang gaan en zooals gezegd merkt de vreemde bezoeker bijna geen wijziging tegenover vroeger op Door de prachtige boulevards van het nieuwe Rome evenals in de schilderachtige steegjes van de oude stad pulseert het leven der metropool het mannelijk element is ook onder de burgerbevolking nog meer dan ruimschoots vertegenwoordigd In de talrijke elegante winkels evenzeer als in de volkszaken en op de markten is van al het goede der aarde te kust en te keur te koop Slechts koffie is verdwenen en voor suiker en waschzeep is een gedeeltelijke distributie ingevoerd maar overigens bestaat voor iedereen en alles nog de grootst mogelijke vrijheid D BUITENUND AZIË Om Indo China GEEN JAPANéCHE TROEPEN Of HANOI GELAND Betreffende de conferentie fa het keizerlijke paleis te Tokio welke giite ren heeft plaats gehad en drie nren geduurd beeft verklaarde de wo xrdvoerder van het departement van Bui tenlandsche Zaken dat hij buiten het geen in het officieele communiqué vermeld is niets over den inhoud der besprekingen kan mededeelert Er zijn overwegend nationale aangelegenheden behandeld De woordvoerder sprak vervolgens tegen dat Japanxehe troepen zooals verluidde in Hanpi geland waren Het feit dat de in Japan aangekomen vriendschapsmissie van Thailand Siam overwegend uil jiooge officieren bestaat verklaard de woordvoerder daarmede dat stellig besprekingen met J pansche militaire autoriteiten gevoerd zullen worden De Yomio erl Sjimboen meldt uit Bangkok dat de regeering van Thailand alle berichten over een binnenrukken van Siameesche troepen in Fransch IndoChina en over een sdiending van het Indo Chineesche grensgebied door Siameesche vliegtuigen officieel als onjuist heeft tegengespaaken De Siameesche aanspndnn Domei meldt uit Hongkong dat een vertegenwoordiger der Siameesche regeering bij hef Fransche gezantschap Sebiedsaanspraken ten aanzien v Indo China heeft gesteld die een nog verdere strekking hebben dan de door Frankrijk afgewezen eischen Chineescbe troepen aaa de grens van bdo China De Chineczen hebhen het toezicht op het traject van den Indo Chineeschen spoorweg dat tusschen Koenning en de Indo Chineesche grens loopt op zich genomen Van bevoegde Chineeschc ziide verklaart men dat dit fralert on incesch gebied ligt en dat ue 3iineesche regeering krachtens een overeenkomst met Frankrijk controle op dit traject kan oefenen AMERIKA Büeenkomst van Amerika ansche burgemeesters regering De Italiaamche machteloos Het werd aan de Italiaansche regeering onmogelijk gemaakt tot de dringend noodige saneering der oude straten rondom de Piazza di Spagna over te gaan het wijdsche park der Villa Medici schoof zich als een wig tusschen de hooggelegen stad rond om de Porta Pinciana en de lage stadswijken van de Campus Martinus de bevolking tA eindelooze omwegen dwingende De Fransche bezitting van de Villa Strohlfem vormde op gelijke wijze een ondoordringbare scheidsmuur tusschen de Porta del Popoio en de Valle Giulia en vormde tegelijk een gastvrij asy voor buitenlandsche kunstenaars terwijl er geen Italiaan ooit in werd geduld Toen Mussolini eenige jaren geleden de vrijwel ongeschonden bewaard gebleven Are Pacis het beroemde vredesaltaar van keizer Augustus dank zij de meest moderne en vernuftige methoden uit de peilloos diepe ondergrondsche modder waarin het in den loop van tweeduizend jaren wa weggezakt tot bUJde verrassing van ie goheele beschaafde wereld wist te it n opdelven toen bleken enkele grooie D jKsiuKKeii van ae nreeae marmeren fries te ontbreken Zij waren al in vroegere eeuwen opgehaald en hadden hun plaats in de Fransche Villa Medici te Rome gevonden De Fransche regeering dacht er evenwel niet aan de ontbrekende stukken aar Italië af te staan ofschoon zij zich toch in de Italiaansche hoofdstad bevonden zoodaf men ermede genoegen moest nemen de leemten in de marmeren fries waarop de portretten van de meeste bekende Romeinen uit den tijd van keizer Augustus destijds natuur getrouw waren gebeeldhouwd door groote gipsplaten te vervangen En toen eindelijk de Italiaansche regeering eenige jaren geleden aan de genoemde Villa Medici een gedenkplaat wilde plaatsen ter herinnering aan den grooten geleerde Galileo Galilei die terwille van zijn wetenschappelijk genie eens in deze villa werd ge angen gehouden toen werd dit haar door de Fransche conccssie mogendheid bruusk belet Wat al te lang reeds den Italiaanschen trots heeft gekrenkt dat heeft de oorlog thans met één pennestreek weggevaagd Al het Fransche en Engelsche bezit aan paleizen kerken en openbare goederen dat een waarde van ongetelde millioenen uldens vertegenwoordigttiwordt in deze dagen en weken geleidelijk onttigend en gaat in Italiaansch bezit over alnnede en dat weegt het zwaarst het komt nde lÜk mier Italiaansche souvereiriteit r§t d slaakt nu ook d ce kan weer rrüer admnoi Een genaardige toestand Indien hit uiterlijke beeld van Rome dus tot dusver nog niet de minste verandering heeft ondergaan dan geldt dit niet in gelijke mate voor bepaalde verhoudingen die voor den vreemden bezoeker niet zonder meer in het oog springen Wie van de Nederlandsche toeristen die ooit een bezoek bracht aan de Eeuwige Stad heeft zich hyvoorberld hii ziir nrn von nfrpn Hr het oude Some rekenschap ervan gegeven dat zoovelen van de prachtige kerken schilderachtige plaatsen en en kostbare paleizen die hem in verrukking brachten feitelijk in t geheel niet tot de Italiaansche hoofdstad behoorden ma r buitenlandsch bezit vormden Zeker wist hij van den vroegeren Kerkdijken staat en van het verdrag van Laterancn waardoor Italië aan den Paus de onbeperkte souvereiniteit over bepaalde gedeelten van Rome heeft gewaarborgd Maar hebben wg ook geweten van de mih of meer souvereine eigendomsrechten die sommige landen geldend maakten en angstvallig verdedigden ten opzichte van de kostelyke Villa Medici en een groot gedeelte van Rome s schoonste openbare park de Villa Borghese en de f Pincio Wel geen toerist die de weer looze trap van de Piazza di Spagna bewonderend af SAMENGAAN VAN ALLE ENGELSCHSPREKENDE VOLKEM In de jaarvergadering van Amerikaansche burgemeesters waarop ook zeven Canadeesche ambtsgenooten genoodigd waren heeft de voorzitter Laguardia verklaard dat de tenuitvoerlegging Van het wapeningsprogramma 80 procent waarschijnlükiijkheid biedt dat de oorlog Amerika niet zal bereiken De eerste burgemeester van Ottawa Lewis zeide dat de instelling der Amerikaansch Canadeesche verdcdigingscommissie voor de redding der democratie vérstrekkerde gevolgen kan hebben Terwijl de Britsche en Amcrikaansche volken vroeger hun eigen weg zijn gegaan zullen wellicht in de toekomst alle Engelschspreken de volken vereenigd opmarcheeren Indien de internationale toestand slechter zou wonden waarop nen voorbereid moet zijn zal het oogesblik voor een pog nauwere amenwerking tusschen de Vereeniple Staten en Canada naderbij komoi 204 € HUUUt Zon op 7 24 ooders 19 44 Maan h 21 19 onder 12 14 Men is verpUclit te verduisteren Tan sonsondergani tot zoast tkonist Lantaarns van Toertaifien moeten mr na zonsond rIfang ontstdimi worden va M S H MM 54 J I ti SJK MM 5 St f vt 7 Van onzen VJ B correspondent Brussel Septetmber 1940 AL België in zön ouden staat weiier uit den chaos zooals dirf zich thans afteekent doch die lingzamerhünd weder vorm begint aan te nemen herrUzen Het ziet er niet naar uit want België is geen natie maar een staat Daarom dringt men aan op scheiding van het Vaalsche en het Vlaamsche element Naast al de vragen van materieelen aard die de bevolking hier bezig houden vragen over disfributie en consumptielcwesties gaat voor velen toch deze éne boven alle andere wat ïal de geebteiyke en moreele constructie zijn waarin het land van morgen iijn plaats zal moeten vinden In dit verband durf ili al niet meer te spreken over België want moet i wij do ineeningen gelooven die zich hieromtrPi t kruisen dan zou België zijn tijd hebben gehad rn zou er in de toekomst een geheel nieuwe constellatie komen waarvan de groote beteekeni 7ou uitgaan naar een of anderen vonn van Gmt Nederland De Vlaamsch nationalisteii In die richting woi dt althans sterk geyverd door de Vlaamschnationalis ten En hun actie heeft veld gewonnen nu dr Borms uit de Fransche gevangenschap is teruggekeerd waarhtm de afechuwelijkste behandeling tebeurt is gevallen vsin de zijde der oplitsende en haatdftigende Waalscheloldaten Dit zijn geen volksgeIinoten van ons zegt dr Borms injip openbaar Wü willen nu en voorallijd los van de Walen Wijwillen één zijn met het Noorden Wij willen het ideaal van Willem denZwijger Het is wel een goed na te gaan hoe de pers als weergeefster of beïnVloBd ter van de publieke opinie op deze brandende vragen van den dag reageert De dagblacleii Wy kunnen ze daartoe verdeelen in drie groepen De eerste groep zouden Wij willen vorm uit bladen als Met Algemeen Nieuws het ende R K blad De Standaard Hi t Laatste Nieuws van den levluehten liberalen mini ster Hoste en La Gazette de Charleroi Bete couranten verschenen vri iwel zonder redactiewijzigingen Zij staan thans op het standpunt daf de democratie overwonnen is en dat de nationale gedachte overheerscht In de tweede groep willen wïj vooral noe gaan Volken Staat Het blad werd uitgebreid verbeterd naar inhoud en vorm nu het wordt gedrukt 00 de persen van de Antwerpsche Volfcsgazet het ijiet meer verschijnende sociaaldemocratische orgaan van d n gevluchten burgemeester van Antwerpen Kamiel Huysman Volk en Staat heeft aan zijn richtlijnen niets veranderd Het faat meer dan ooit op de bres voor het antiparlementarisme en voor een wereldbeschouwing die zeer nauw verwant is aan de nationaal socialistische In de derde groep willen wij noemen het Brusselsche dagblad Le So ir dat tengevolge van de vlucht an de eigenaren de directie honfdJMaclie en redactie een geheel ander I ad w geworden en bij alle esscntiople vr itukkpn een geheel and v richting uitgaat dan vroeger Alleen de naam bleef De gevolgde eg is een andere 4 e democratie it nOrMOOv Het moet in niet verbazing wekken dat de bladen in eerste instantie lenoemd zich afzijdig houden in den HJd rond gelijk welke politieke gejhchte Eén ding staat voor hen vast 1 democratie is n orsdood Maar rnar Dat is de groote vraag waarop 1 panelen antwoord te gever Groe ring om een nationale kern ware n gewenscht uitgangs en binding ieL Maar België kent twee na JSÖ JO In één ataatsoverkoepe d iHint i zidi acbaren toad een nationale idee zooals in Nederland voor bladen van deze groepeering moeilyk Het is voor hen ook moeiluk zich tegenover den overigens zeer correcten bezetter uit te spreken want dat zou misschien leiden tot onaangenaamheden en die wenscht men te voorkomen Daarom is men uiterst Sober om niet te zeggen angstvallig en zoekt men steunpunten voor den wat zij noemen natiohalen volksgeest rondom de figuur van den krijgsgevangen koning Leopold die voor hen een nationaal bindingsteeken is door zün nationale persoonlijkheid Ommcrwaai Volken Staat en de bladen van de richting als L e S o i r staan volop in den strijd voor een nieuwe oriënteering van Europa naar de opvattingen van Duitschland Economisch en sociaal en dus ook politiek oriënteeren z zich naar Duitschland en dat brengt vanzelf meë dat zij welbewuste tegenstanders zijn geworden van de vroegere verbondenen van België en van Engeland in de eerste plaats Zy zyn ook vijanden geworden van o en h tui dprs de eigen regeering die zóó veel fouten heeft begaan dat men er jiiej aan denkt ze ooit te willen redden Een der grootste fouten van die regeering was dat zij zich niet heeft ontzien om bij de be7etting des lands het economisch leven zóó grondig te vernielen dat het volk de eerste dagen en weken als lamgeslagen lag en daardoor dankbaar de hulp moest aanvaarden van een bezetter die hef was alges9hilderd als barbaar Het is iedereen opgevallen dat deze bezetter in geenen deele heeft gebruik gemaakt van de pijnlijke situatie waarin de Belgen zich bevonden De andere groote fout die de regeering beging was dat zij in het buitenland koning Leopold lasterlijk heeft aangevallen en hem heeft verantwoordelijk gesteld voor het l ezwijken van Frankrijk onder de Duitsche slagen In Vlaamschnationalistische kringen kiest men derhalve openlijk partij voor koning Leopold Zij wenschen hem te behouden maar zouder toch zeker niet willen dat hij in den weg zou staan aan de verwezenlijking van hun ideaal dat uitgaat naar Groot Nederland georganiseerd op volkschen dat is nationalen en socialen grondslag in een nieuw geordend Europa Dat GrootNederland zier zij in hereeniging van Vlaanderen met Noord Nederland Brussel en Fransch Vlaanderen inbegrepen Ook bladen als L e S o i r leggen prnote T narrlr in oan rïr Hnp rnor den koning Maar wat men dor laatsten ttjd daarin ook sterk op den voorgrond ziet treden is de gedachte aan een België der toekomst dat een verbindingsteeken zou vormen tusschen de Germaansche en Latijnsche beschaving een aaneensluiting en een synthetiseering daarvan In Le So ir vindt men deze gedachte zuiver en concreet uitgedrukt in de woorden van den voorvechter er van Raymond de Becker België is steeds België Zi in aardrijkskundige ligging zijn bevolking zijn affiniteiten zyn gebleven wat zij vroeger waren en dat alles maakt van ons land een kruisnunf een plek waar de Romaansche en de Germaansche cultuur elkaar ontmoeten Dat is echter niets anders dan het oude Belgi sche stand ount waarbü de affiniteit naar het Romaansche sinds meer dan een eeuw ten nadeele van het Germaansch voelende Vlaanderen uitsluitend domineerde en het laatste onderdrukte Het spreekt vanzelf dat de VIaming r van dat standpunt niets moeten hebben en het sterk bestrijden Daarom bestrijden zij ook vinnig iedere poging om te komen tot een federalistisch België een verbond van Vlamingen en Walen pogingen die den laatsten tijd uit het vroegere franskiljonsche kamp weder opduiken De vogelaar met soet eilnit Alles wat vrrwger fel vijandig tegenover Vlaanderen tond kweelt thans als de vogelaar op de ontroerendste wflze over federali me De VESTING LONDEN TWEE WEKEN ONDER VUUR t Aamvfdlen onverpootd voortgezet Tal van burgen getroffen Ook in dan atgeloopen naeW i de Dnitcche luchtaanvallen hmdea voiHigeset Verscheidane kanaa aaa Owt en Westkust alamda wapen en andere fabrlekea la midden en Zuid Engeland iDa g bombardeerd De Londensche correspondent van de Hearst pers KnicJkerbocker meWt dat steeds meer teekenen wijzen op êoi omslaan van de stemming in Londen De Engelschen beginnen hef opgewekte vertrouwen dat zij tot dusverre bezaten te verliezen Meri komt o steeds meer Onder den indruk van de toenemende schade in de hoofdstad De aandacht is getrokken daor een radiorede waarin een generaal zeide dat de laatste tien dagen uit de lucht heftig op Londen gehamerd is De nachten zijn vol lawaai en inspannend vocar lichaam en geest Onder het opschrift Engelands kancanen hebben geen tijd om af te koelen meldt Stockholms Tidningen uit Londen dat de afgelo qie nacht weer door veelomvattende beschadigingen gekenmerkt is Nog nooit hebben de Duitsche vliegtuigen zoa laag boven de stad gevlogen De lucht trilde van het aantal ontploffingen en dreunde van de kanonschoten van het Engelsche luchtafweergeschut Londen is een vesting die thans al twee weken onder vuur ligt Koning bezoekt geteistenie wijken De koning en de koningin hebben drie Londensche wijken bezocht die sterk onder de Duitsche bomaanvallen geleden hebben Zij onderhielden zich met de geredden en met de leden der passieve verdediging Op een afstand van 25 meter van den hertog van Kent is een tijdbom ontploft toen hü de geteisterde wijk van Londen bezocht De bom was ia een tuin terechtgekomen De noodige maatregelen waren genomen opdat er geen schade zou worden aangerichL De Brltwhe eeqsaaa Donderdag te 14 uur was te Hew York geen enkel bericht over luchtaanvallen uit Londen ontvangen De verklaring daarvoor is dat krachtens de nieuwe Britsche censuurregelmg het seinen van begin en einde der alaimen verboden is omdat dit nadeelig voor de veiligheid gebleken is Amerikaansche beriddw De New Yorksche bladen bevatten weer uitvqerige berichten over de Duitsche vergeldingsactie tegen Lon den zoowel van eigen correspondenten als van persbureaux In die berichten wordt onder meer gezegd dat nu oofc in het Zuidoosten van Londen aanzienlijke schade is aangericht door explosieve en brandbommen terwijl in het industriewijken geheel vernield zijiu Voor de stations van de ondergrondscheSstonden de menschen weer in rijen om den nacht in de tunnel door te brengen hoewel de autoriteiten het publiek hadden aangemaand bet verkeer in de ondergrondsche niet te belemmeren De correspondent van de NewYork Times zegt dat de censuur niet toelaat dat veel over de schade aan militaire objecten roedegedeeld wordt Het is van belang aldus deze correspondent dat de lezer dit weet opdat hij zich een duidelijk beeld van den toestand kan maken Er zijn natuurlijk vele burgers getroffen doch velen hadden het ongeluk zich op plaatsen te bevinden waarvnt men moest aannemen dat zij het doel der Duitsche luchtmacht zouden zün Engelaeh eeaunonl aé Het door Reuter per radio venpreida officieele communiqué van het bigelsche ministerie van Luchtvaart en dat van Binnenlandsche Veiligheid over de gebgurtenissén van den Iaatst i nadit bevat weer slechts weinig feiten loodat het geen volledig bespld van de ge beurten issen geeft Er wordt gezegd dat huizen en industriegebouwen door de Diiitsciie bommen getroffen Werden dat in het E t End schade aangericht en een fabriek in brand geschoten werd en dat in dit district het aantal gewonden en dooden aanzienlijk ia Voorts wordt medegedeeld dat aek in andere deelen van het land jMa men vielen b v in Lancashire Esses Surrey Beikshire Kent de Midlands en in het ZtMwesten