Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1940

e anevB an uuw VRÏJ0AG 20 SEPTEMBER I940 andere wifze BBed B kuiwen v i gel tf f gericht is è en geweldige striudf den r Het ooi k i gièt ht kent een oude krachten in het hart van het Bntsehe Groot Brittannië aan j eeschfe markten voor den afzet v echter omgekeerd van kolen Iheeft veiloren Ook jongeluü die thnns og in de Britehe steen koolindustrie werkzaam tijn zun bi he4 leger ingedeeld en door ouder menscfien ver angen wordsr Londen lijdt ónder Duitsche mokerslagen Belangrijke oorlogsindustrieën en werven met bommen bestookt Verkeer in Londen in wanorde De arbeidsprestaties dalen I Ben straf en boete letterlbk aan zijn vermaan te houden De Daily Expres geeft tenminste de volgende beschrljviiig van een luchtalarm in het ministerie van arbeid In den kelder ging minister Ernest Bevin de minister van Art eid en Dienatplichl De Amerikaansehe officieren in lEngeiaad Volgens b richten uit Londen zijn twee van deSdoor Roosevelt naar Engeland gezonnen stafofficieren generaal Emmons en brigade generaal Strong gisteren naar de Vereenigde Staten terugAkeerd om Roosevelt rapport uit tetbrengen De leider der Amerikaansche militaire missie vice eid univ E B Ni It oi et 0 tf 2 PI IJ imTENUiB DE AANVAL OP DE STAD DER BARMHARTIGHEID Negen dooden verichei dene gewonden Duit sche pen hervig veront waardiil d Ou lrr Kt Tie J onjaanval op de l rRhl ns Btthel tiij Biek feld die lm e girhcule wereld aJs Stad der kannb rtJeheMl bekend staat ver emer wy d volgende bijzonderheden In VU n nacht op Donderdag vloog een Tuanoeluk vliegtw iMn tiSintig minaUrn voco een ovet liet gebied Hl de bincMing Betbel en wierp aebtereenvolfena acht brisantbom mCM uit diptls van vry zwaar kalifcer De eente bom trol den gro tn Winkel van de inrichting en lichlie aaaiienl jke materieele achade aan Daarbij werden drie leertonen in de gang geijwetst toen mi op 8 ö n schuilkelder wmrn n tweede beat Uot de vctpleegfcuieiiUBg voer wakzinügc en cpile tistlM kiMferen Klefai Bethel en sprang p ée eerste verdtepiiir Daardoor werd een slajipmal met viiifticn kinderen op dca iceftfid van negen tot ektlien Jmt getratfcR en t Ual verwoeat Vttt vrouweHjke verpleegden wai n terstond dood De anderen wares alle deels xwaarder deels Ucbter ttwvuL Twee andere patiënten gaven aa kan overbrenging naar hel ziekeniMis den geest Voorts verkeeren er teg twee in levensgevaar Deze kindmn lagen aeg in bed daar zij voar ket grootale deel volkomen kulpeloes waren en ia den h ten tQd tusaehen stann en aanval niet naar den kelder gebracht konden worden De derde bom viel omstreek tien neter van bovengenoemde verplocgJeiKhting m den turn en ontplofte iia r De scherven richtten schade ann het gvijouw aan en a in de eveneens op orottretks tien meter afstand gelegen verpleeginrichting Siloah Hier werden Iwee volwassen vrouwelijke patiënten gedood en een verpleegster ïwaar gewond De vierde bom viel een meter otf vylüen verderop vlak naa het lazaret en ziekenhuis Nebo m den tain en explodeerde op slechts acht neter van dit gebouw Hier werd slechts schadt aangericht door scherven De v id bom viel een 25 meter erder op het kerkhof van Bethel en vernielde een groot aantal graven Grafsteencn en doodkisten liggen ïondom verspreid De lesde bom kwam een vijftig meter verderop in een beschje terw t De zevejide en de achtste kwamen vlak naast de verpleeginrichting Magdala neer Hier t4 geesteszieke vrouwen ondergekraebt Oischoon be de bommen slechf p enkele meiers afstand insloegen werd hier slechts door scherven aan 4e buitenmuren en ramen schade aaa raieht en een deel van den inlioedel eid vemieM Op de gebouwen bevindt zich een froot riuideUik en ver zichtbaar rood kruis Voor het uitwerpen der bommen cirkelden een of meer vyandelijke vliegfuiKen eer mintiut of twinUg oov en de omgeving blijkbaar um de doelen te onderkennen Er kan geen twjifel aan bestaan dat zij in het achönse van de parachutefakkels de vele roode kmisen van de negentien IjEoiMfeVJiTke gebouwen hebben moeten opmerken Venatwaazdiglng ia de Baltacbe pers Onder groote opschriften zoöals De kindermoord van Bethel of Bommen vao Bngelsche misdadigers op het ziekenlittis Bethgj publiceert de Duit che pers verontwaardigde artikelen ver den Bnt ichen aanslag op de alom bekende mnchtmgen van ds Bodel chwirtjth bij BiekfeH in Westfalen De Deutsehe Allgemeine Z e i t u n g schrift onder meer Het maskei i thans afgevallen De böbelvaste Ecgclschen hebben Bethel het Jiuif Go aaBgcvaüen Hier zijn geen uilvluthteWmeer Hier ligt een jeheele stad waarin zich niets anders dan werken va i barmhartigheid bevinden niet anden dan ziekenhtrizen kmdertefeaiïen hjqiellen en woonhuiaen voor ér werkers der naastenliefde De rfrekenijig tal vreeselijk zifn 200aS het Engfiand verdient dat ons den oorlog verlUaarde doordat het a n kraeht overschatte dat den oorlog vooitaette omdat het de gebodrai kanaen herhaaideivh afwees t in dezen eoriof den str d tegen vtmiwen en kinderen heeft ingevoerd rrankrijk dat op soldalcske wijz treed is onderg aan verraden door zijn bondfwieot Thaa hcbhe we te doen met en itüaad dk ii aas de verachttag heelt ptj j ii B d P ea en dan osk verdiende slajcn krUgt De Lokal Anzeiger itcgt inrekende over de Engelschen Gelooven Ö nog Jtp niet dat wy op geheel ondericheiding die tusschen de con tinentale en de BritKhe oorlogiopvatting De eerste opvatting heeft den oorlog altüd gexien ab ecti strijd van litaat tegen staat terwijl Engeland altijd slechts den oorlog van volk tegen volk gekend heeft Als de Engelscher het wenschen zullen zij in den gtond gestampt worden Dan zal loonden slechts het ehte voorspel zijn Als zij den Ouitschèn voikstoom willen uitdagen mogen zy hel doen Dan is er echter aan ieder medelijden een einde gekomen dan spreekt nog slechts het dynamiet Ook de Boersenzeitung legt er den nadruk op dat de tDuitsche miUtaire maatregelen in overeenstemming zullen z Jn met het Engelsche oorlogsdoel en de schurkachtigheid der Britsche oorlogsvoering De Nachtai S scbrüft Bq de Duitsche luchtmacht ligt de beslissii r wanueer en ui welken omvang in Engeland wraak za worden genomen Dat heeft dan niets meer uitltaande met de correcte oorlogsvoering der Duitsehe luchtmacht tegen miUtaire en strategische doelen te Londen dat is dan werkelijk een strafexpeditie tegen het Engelsche volk volgens de moreele wetten der menschheid VERGELDINGSACTIE VOORTGEZET Zoeklichten boven Londen flitsen weer aan Het frontbericht van het D N B luidde gisteren Ook gisteren heelt de Duitsdie luchtmacht in weerwil van het ongunstige weer den geheelen dag de aanvallen op Engeland voortgezet eerst in kleine groepen later in ootere formaties Bij de vergeldingsaanvallen op de Bntsehe hoofdstad in den atgeioopen nacht ondernomen kon men met zekerheid een toeneming van het aantal nieuwe brandhaaden vaststellen naast de vele oyde branden die in het geheele stadsgebied nog woeden Opmerkelijk was dat ditmaal rondom de stad weer zoeklichten aanflitsten die den laatsten tijd geen dienst hadden gedaan Vermoedelijk houdt dit verband met het feit dat op 16 en 17 September meer dan 200 versperringsballons rondom Londen losge slagen zijn Zoeklichten noch versperringsballons kunn n de Duitsche luchtmadit beletten h ar vergeldingsvluchten tegen stratepsche doelen in het centrum der stad te ondernemen In den afgelooprn nacht is ook een nieuwe aan val gedaan op dp zeehaven Liverpool waarvan de Engelschen hoopten dat zij de haven van Londen tedeeltelijk zou kunnen vervangen Daar hebben de opslagplaatsen van grondstoffen thans de grootste van Enoeland zeer te lijden gehad Gisteren hebben officieeie Britsdie instanties verklaard dat alleen het weer der laatste dagen de En lsche vlochten boven het vijandeliike gebied verhinderd bad want aldus zeiden zii I igelsche vliegers werpen hun bommen slechts op nauwkeurig verkende doelen Derhalve is het bombardement op de zi enhuizen van Bethel zettelijk ondernomen TALIE Het bezoek van Von Ribbentrop r N or HET PAtAZZO VENEZIA ONTVANGEN De Dniti che miaisfer vao Buitenlandsebe Zaken Von Bibbentrop ii te 11 utu v n jL tXtêm Venesla aangekomen voor een eerste mderheod net den Dnee lo het blizyn van den Italiaanschen minister vaa Bidtenhuidscke ZakcB Ciaaa BcfauigstelHng in politieke kringen De besprekingen van minister Von Ribbentrop op het Palazzo Vcnezia bet Palazzo Cbigi hebben de levendige belangstelling van Italiaansche politieke kringen Men legt er den na ruk op dat von Ribbentrop niet alleen een der nauwste medewerkers van Uitier ia maar ook eoi der belangrqkste espooenten van de spilpolitiek Ook de avondbladen wijden uitvoerig artikelen aan de besprekingen De Giornale d Italia zegt dat na het regelen der problemen tusschen Roemenië en Bulgarije en na de liquidatie v n de internationale Donaucommisfie opnieuw een belangrijke stap is gedaan op den ft eg naar patificalie en opheldering tLsschen hen en de spilmogendheden Deze feiten hebben nationale en internationale gevolgen gehad die een onderwerp van gesprek voor Duitscliland en Italië kunnen vormo Wat den oorlog betreft de beide raogendlicden der spil zijn va stbesloten den strijd voort te zetten tot een totale ên definitieve overwinning Zg weten dat deze overwinning zeker is Zij weten dat bij de overwinning ook andere zeer met haar bevriende en repsi sentatieve volken belang hlsbben en dat nict leen als toeschouwer De Tribone wijst er op dal DuitscTiland den ring öm de Entsche eilanden steeds nauwer maakt terwül Italië een offensief heeft aangevsmgai njk Bovendien toont Spanje zich steeds meer solidair met de spilmogendheden Besprekingen dnardcD Z anr De besprekingen tusschen den duce en den Duitachee minister van Biiitenlandsche Zakht gevoerd in tegenwoordigheid van Ciano den Duitsche ambassadeur te Rome von Maekensen en den Italiaaiucheu ambassadeur te Berlijn Alfieri hebben ruim twee uur geduurd Sfeer vaa byzoadere har telOhheid Omtrent het eerste onderhoud datde Duitsche minister van Buitenlandsche Zaken von Ribbentrop als afgezant van den Fiilirer in het Palazzo Venezia met den duce en graaf Ciano heeft gehad wordt in politieke kringen vernomen dat deze bespreking gevoerd is in een atmosfeer van by zondere hartelijkheid De groote problemen waar het thans om gaat zoo verklaart men zijn aan een uitvoerige endiepgaande bespreking onderworpen Het is bü de asmogendheden niet gebruikelijk dat bij besprekingen die de groote problemen betreffen lang overen weer gepraat wordt of dat dewereld tot in bijzonderheden pp de hoogte wordt gesteld van hetgeen besproken is Een ding is echter zeker het onderhoud werd gekenmerkt door de wederzüdsche volkomen overeenstemming op alle besproken puntenOok is daarbij de groote voldoeningover den militairen toestand tot uiting gekomen De besprekingen met den duce zoo betoogt men verder worden gevoerd op het oogenblik waarop Duitschland en Italië tot dsn grooten aanval tegen Engeland zijn overgegaan Terwijl Duitschland het hart van het Britsche wereldrijk ui Europa aanvalt marcheert Italië op tegen de sleutelstelling van het Engelsche ktiloniale rijk in Afrika opdat eindelijk de weg vrij wordt voor de nieuwe orde waarvoor de asmogendheden streden Diner ter ccre vaa vaa Ribbentrop Von Ribbentrop heeft gisteravond aangezeten aan een diner dat Ciano te ztjner eere in de jachtclub heeft gegeven Tot de aanzittenden behoorden voorts de minister van Volkscultuur de Duitsche ambassadeur en de voornaamste leden van de Duitsche missie Andere leden dezer missie alsmede het personeel van de Duitsche ambassade en hooge ambtenaren van het ministerie van Buitenlandsche Zaken zaten tezelfdertijd aan een ander diner aan dat in een geest van harjelijke kameraadsdiap veriiep TERUZZI TE OME TEKBG De minister voor Italiaansch OostAfrika Teruzzi is gisteren van z tfn bezoek aan Duitschland teruggekeerd gisteren door de Duitsche lacht macht aangevallen Tyae Docks te New 1 Castle behom en tot de bdaagrqkste van Engeland ZQ idjD lao groot dat sij zelfs de 52 6M ton metende Berengaiia kunnen opnemen Over de Tyne havens kwam een groot deel vaa den ertsinveer Engeland binnea Voorts werdea te 1937 rand 8 miHiocn ton kolen S cakes over de Tynehavens verscheept In het haveagebiad aan de Tyne liggen belangri e wervea vaar den boBW van oarlogaacbcpea loeals b v VickersArmstrong en ArmstrongWbttworth De reparatiebedrijven van itae werven zön ia den oorlog van btiioBdere beteekenis Op de staatawerf te Cbatham die eveaeens gebombardeerd werd werden kruisers en torpedojagers gebouwd en gerepareerd De aan deac werf toegebrachte schade ia daarom zoo verstrekkend in haar gevolge amdal hier speciale installaties vaar bet rcyancrea vaa kiciiw aehadegfvallen aanweiig z n Glasgow dat in den nacht van 17 op 18 September werd aangevallen is een belangrijke haven voor ijzererts en ijzcralval aardolieprodOclcB en graan Over de haven van Glasgow loqpt een groot deel van de aanvoet en voor Noord Engeland In het havengebied van Glasgow liggen belaiigrijke Engelsche werven waarop kruisers torpedojagers mijnenleggers vliegtuigmoederschepen en zelfs slagschepen gebouwd worden Te Glasgow is verder rohd een vierde van de Engelsche scheepsmachinenbouwcapaciteit geconcentreerd AmncA t E ITALIAANSCHE PPMARSCH Britsche autoriteiten te Cairo voelen zich niet verontrust De verovering van Sidi el Barrani door de Italiaansche troepen heeft naar uit verschillende Engelsche uitlatingen blijkt de Engelsche combinaties over de vooruitzichten van de oorlogsontwikkeling m Afrika gewuz d Woensdagmiddag verklaarde de Engel sche radio dat de Britsche militaire autoriteiten te Cairo zich door de jongste ontwikkeling niet verontrust ge voeldeo Een feit i dat de Italiaansche opmarsch over 120 K M in drie dagen de nog tot Dinsdagmiddag te Londen gehoorde uitlatingen over de mogelijkheid van zulk een offensief weerlegt In berichten uit Cairo wordt bevestigd dat Sidi el Barrani doorjwee gemotorisseeöie c tennes is inAomcn Dinsdagavond zijra besprek een geopend tusschen den Eiyptischel bfnister van Defensie Mahinoed TsMny en den chef van het BQtsch Egyptische officierskorpi Elkiss PSsw et voorwerp van bespreking was volgêss een bericht van N y a D a g 1 i g A11 eh a n d a uit Cairo de houding van Egypte na de Italiaansche Btensoverschrijding In dit verband Ucelt het Zwcedsche bl d mede dat he staande Egyptische leger 873 offic cren en 24 000 nikn sterk is De verl ouding Engeland E yp e De Frankfurter Zeitung gaat in een hoofdartikel de beperkingen na die voor de Egyptische souvereiniteit uit het Anglo Egyptnch bondgenoöt hapsverdrag van 26 Augustus 1936 voortvloeien In deze overeenkomst die ook thans nog den rechtsgrondslag van de verhouding tusschen beide staten vormt daar het niet opzegbaar is werd weliswaar de bezetting beé ndigd verklaard maar desondanks bleven Engelsche troepen in hel land De bijzondere bestemming die zij in het land van een andere zoogenaamo souvereine regeering hadden wa i vastgesttld in de uiterst rekbal e bepaling dat zy moesten bUiven tot de Egyptjsdie troepen sterk genoeg waren om op eigen kracht de vrijheid en volkonten veiligheid van hef kanaal te waarborgen Andere bepalingen kwamen hierop neer d t Egypte geen overeenkomsten of verdragen met andere landen mocht sluiten die met het bondgenootschap in strijd waren en dat Engeland in geval var nood verplicht was Egypte te hulp te komen indien het bedreigd werd Deze verplichting tot hulpver De gevolgen der luchtaanvallen De Duitsche luchtaanvallen op Londen hebben met den dag onaangenamer gevolgen voor de bevolking van de Engelsche hoofdstad Volgens Aftonb 1 a d e t is Donderdag in Engeland het parool uitgegeven het rooken van sigaretten sigaren en pijpen op straat na te laten Dit wordt gemotiveerd met het branden ontploffingsgevaar aJs gevolg van vernielde gasbuizen De Londensche correspondent van de Ya die eenigen lijd buiten Londen is geweest meldt dat bij de hoofdstad zeer veranderd heeft teruggevonden Alle bewoners zyn bevangen door de verschrikkingen der laatste weken Het verkeer is volkomen in wanorde geraakt Het is geen uitzondering wanneer arbeiders twee of drie uur Je laat op hun werk komen In de arbeiderswijken hebben véle menschen geen der tehuis meer dan de schuilp aatsen Deze ontredderde menigte gelgkt op een somberen rouwstoet Vernietigende uitwerking In de uitzendmg van de Co umbia Broadcasting System die Woensdagnacht van Ijonden uit plaats vond heeft de omroepster een beeld gegeven van de vernietigende uitwerking van de voortdurende Duitsche luchtaanvallen Toen zij zich vpor de uitzendmg vsn h ar hotel naar de studio begaf had zU niet minder dan vijf maal dekking moeten zoeken Hef gebouw waarin de Londensche kantoren van de C lumbia System waren ondergebracht moest ontruimd worden nadat de beide bovenste verdiepirgen door bominslag volkomen vermeld waren Van acht ondervraagde Amerikaansche correspondenten hadden er zes de laatste week wegens door bommen aangerichte schade van Woning móeten wisselen De bevolking toont d i leening van EgJPte niet Egypte jegens Enithnd Ts thané van beslissende beteekenis zoo meent het blad want tegenwoordig is de situatie zoo dat slechts Engeland zich in oorlog bevindt niet echter Egypte Overigens heeft het verdrag aan het land nog groote lasten opgelegd en Londen veroorloofd om Egypte tot eepsteunpunt van zijn macht in het Oosten van de Middellandsehe Zee te maken In plaats van dichter bü de autarchiete komen en de Engelsche troepen tezien aftrekken naar de rigenlijkezone van htt Suezkanaal moet Egypte zich thans ƒ weer de niet ontziende militaire heerschappij van Engelandlaten welgevallen Het ligt voor de hand dat dit njet zonder gevolgen voor de binnenlandsche Doütiek van Egypte kon blijven Ook EfTTJte behoort tot de landen die zich door den last van hun bondgenootschao met Engeland niet laten neerdrukken en die niet meettcsleeot wijlen worden in de catastrofe van de Wp tersrhe mocendheden De Frankfurter Zeitung besluit met de woorden De Italianen weten dit zii zijn ook bekend met de moeilijkheden waaraan h t Egyptische nationalisme Jilootstaat Evenals voor Duitschland bestaat er ook voor Italië slechts een noodzaak den ïiigelschen vijand te verslaan Het i niet Italië s chuld als deze vijand ook op Egyptisehen bodem aat De duikbootoorlag Naar aanleiding vin de vruchtbare aet e der Italiaansche duikbooten op den Atlantischen Oceaan wordt er m politieke kringen hier op gewezen dat in opmerkelgke tegenstelling tot de Britsche methode de Hahaanschc duikbooten de neutrale scheepvaart met op onwettige wijze belemmeren Zoodra bij de controle blijkt dat de documenten in orde zijn kunnen de schepen de vaart ongehinderd en zonder ti dsverlies voortzetten Tevens merkt men op dat de duikbootvloot op den Atlantischen Oceaan veel meer resultaten afwerpt dan in de Middellandsehe Zee waar de vijandelijke scheepv rt zoo goed als verdwenen is ENGELAND Sir Le3rton naar Amerika MET SPECIALE OrDRACRT Volgens een bericht uit Lissabon zijn Sir Leyton en ftdere ambtenaren van het Britsche dcj rtement van Oorlogmet den Pan merican Clipper vandaar vertrokken Zij komen met eenspeciale opdracht naar de Vereenigde Staten ƒ DE STEKNKOOLINDt SmK De minister tan Arbeid Bovm heeft gisteren m f e lAgerbuis verkJaatd dat de arbeiddi s in de Britsche steenkoohndustrie in de toekomst niet meer in dezen tak van industrie te werk gesteld zullen worden doch voor den krijgsdienst zullen wwfden opgeroepen Deze maatregeliHs noodig gewordjn rfoordat Engeland de iro delijk de sporen van hetgeen z j moet doorstaan In de armenwijken waar de schuilkelders onvoldoende z jn bieden de mannen vrouwen en kinderen die tengevolge van de eindelooze slapclooze nachten onvermoeid zijn een jammerlyken aanblik Dalende aibcidqM estatic Het Malen van de arbeidsprestatie tengevolge van het voortdurend luchtalarm blijft de Britsche regeering met zorg vervullen De minister van Arbeid Bevin heeft er in een rede bü de Engelsche arbeiders op aangedrongen dat ZIJ evenals de vliegers en soldaten hun arbeid aan de machines tijdens luditaanvallen niet onderbreken De admiraal Ghoo rmley blijft nog te Loaden Oak MMte Amerikaansche duikboten aaar Eageland Het blad PM vffrklaart ait bevoelde diplomatieke kriilgen vernomen te hebben dat de Vereenigde Staten overwegen een aantal verouderde duikbooten aan CnAelaad af te staan Br schijnt hier tpMié te zun van de Sklasse waarvan Amerika 38 eenbeden bezit die verkocht of ingeruild zouden worden 3S vwgtuigen In den loop van d n nacht op Donderdag hebben het Ö N B verneemt zeer sterke Ij uitsche gevechtsformaties Londen fliTlingham Liverpool Newcas e en vfele andei evoonr den oo log belangrijke doelen met bommen van alle kaIibcr bestookt De Engelschen verloren 35 vlisgtuigen dertien toestellen zijn niet terug gekeerd FRANKRIJK pkTAW OVEE DE SOCIALE POLITIEK DeJRevue des Deux Mondes publiceert een artikel van mairschalk Petaiik over de sociale politiek in Frankrijk Pétain zegt daarin dat de BieuWe regeering reeds talrijke vraae stukken heeft geregeld waaraan de rege tingen der derde republiek zich niet feens gewaagd hadden De sociale wettjtn der derde republiek hebben het flevensniveau der arbeiders met verhbogd en de kapitalistische heerschabpij niet aangetast De economische middelen van het land hebben zij grodtendeels vernietigd Beter dan haaif voorgangsters kan de tegefiwoorditó régeeaing de sociale vraagstukken aaninuden Het gezin is de grondslag waajrop het sociale gebouw pioet nistenJ De opvoeding der Jeugd is daarmede nauw verbonden Het beroepsleven moet op eorporatieven grondslag georganiseerd wordeai De nieuwe socjale organisatie zal noch liberali e noch socialisme noch kapitalisme zijn Frankryk begrijpt thans dat hët zich vergist heeft toen het trachtte instituten en methoden in te voeren waarvoor ziin prond en z n klimaat niet geschikt waren FRANKRIJK HOPDT ZICC NAUW GEZET AAN WAPENSTILSTANIIS VnOSAGEN I De FranKhe minister van Btiitenlandsche Zaken Baudoin heeft naar uit Vichy gemeld wordt heden aa i een diner van de vereeniging der Ateerikaansche journalisten verklaard dat Frankrijk de laatste jaren alechtji het toonee va een caricatuur de f demo cralie heeft geboden Onder déndekmantel van een bedriegelijke r ctoriek heeft een latente oneenigheid alsmede een bevoordeeling van gunsteTngen in plaats van rechlvaardiiheid en broederschap te schraven isTniet voldoende Men moet beginnen met twee beptiiselen toe te passen die voorwaarde zijn voor lederen socialen hmbouw het recht van allen 00 arbeid en de plicht van allen otn te werken Deze lieide grondslapen zijn de moreele wet dis maarschalk P tain den Franschfn stelt Baudoin ping vervolgens over tot de buitenlandsche politiek en verklaarde in dit verband de wapenslilstandsverdraeen iiebben het aan Frankrijk OT crgelaten voor zijn veiligheid te zorgen Frankrijk waarborgt haar Het staaf niet afwijzend tegenover be pr kingen daarvan heeft Frankrijk reeds het bewü geleverd Frankrijk geflooft met aan de deugd Van een negatieve hpudin die voortvloeit uit miskenning dor realiteiten echter onder een formeele voorwaarde dat namelijk de eenheid an het imneriinn er d souvere niteit van Frankriik geëerbfedigd wordt Frankriik zal zich nauvfgezet aan de wapenstilstandsverdrageli honden Dit heelt het tot een eerezapk gemaakt BINC ANTISEMmSCHE BETOOOINGÏN IE NICE sir Volgens de Eclaireur dé Nice hebben zich ie Nice wederom antisemietische Pftoogingen voorgedaan Bij de Joodsche zaken zyn niiten ingegooid Op grond van de opschriften op de steenen die daarvoor gebruikt werden kan men aannemer dat de beloogers leden van de Franséhe volkspartij van Doriot waren 1 Het zelfde blad meldt dét te Nice vijftien buitenlandsche Joderi die heimelrfk de Franis e grens Waren overgekomen zijn v T ordeeW tot gevan Korte berichien Naar uit Vichy vernomenwordt zou de vroegere Franzcheminister van Luchtvairt Guy la Chambre zich aan boord van de clipper begeven hebben onj naar Frankrijk te reizen en zich daar ter be schikking van de Fradsche rechterlijke macht te stellen President Roosevelt zal hedenmiddag ter gelegenhei van het tweehonderdjarig bestaan der Universiteit van Pennsylvania e n rede houden De leider van de Hongaarsche nstionaai socialistische organisatie der pijlkruisers Szalasi is krachtens de ai rpe ne amnestie voor politieke gevangeiien in vnjhei 8 gesteld De Fransche politie is thans bezig mei het ondei zoek naar de vele plurSeringen en btiroovmgen die door Fransc ie burgers bij den aftocht van het Franache lager iri Parijs en vooral in de zuidelijke voorsteden gepleegd iijn Tof dusver heeft de politie 241 personen geerres ieerd Ruim 1300 personen worden e van bescWildigd an djze plunderingen te hebbea deelgenomen Ruim 7 processen zijn reeds aanhangig genHUj President Roosevelt zal Vrijdagochtend militaire installatie te Philadelphia bezichtigen en i den namiddag eien rede houden ter el ekl van zijn ercpromotie aan o universiteit van Pennsylvanië Na dén aanslag op de voortrekkerstoorti te Pretoria en de wrtwijding der nationale gedenkteeker te Bloemfofjtein en Harramith hewen aanhangers van Smuts tlianS het voottrekkersmonuraent dat in ISJ Paarl s onthuld omvergeworpen De Amerikaansche mmister Huu heeft verklaard dat de regeerhig o r Vereenig Stalen pr8 P snoodige ratificatie der conventie vsn Havanna nog vóór het f v tegenwoordige zitting van het ar Afjevaardigden