Goudsche Courant, vrijdag 20 september 1940

VRUDAG 20 SEPTEMBER ld4C mmamm BBI WEDEROPBOUW VAn HET HUWEUJK IS Een teik door de Oostmark T HUIS WAAR DOLF HITLER WOONDE In Lconding bracht de Führer een deel van zijn jeugd door en bevkidit zich het graf van zijn ouders BOERDERUEN EEN IFIETS Een Brabantsche huwelykstoeipraak ONTWERP VOOR HET HERSTEI VAN 495 HOFSTEDEN MMeW rUng Bo r al fc aS n I i4Is er nog geen boekje vericUenen 1 $ Jdariyt de atnbfenaar uau den BurperlijJcen Statid die een huwelijks paar in dCn echt verbonden heeft zijn toespraak kan putten dan wordt dat hoog ii d De bruidegom m hef Brobanfsclie dorpje IJ een goedig mannetje en de bruid ziet er zelfs doodgoed uit Zij ïl ij beiden i t onbettfpelyk zwart Ze i en voor de proene tafel in de Tefens fien wu er een portret van den leider van het Duitsdhe rijk Ver leden en heden zyn m het eenvoudige vertrek vereenigd Het IS fiien schoolvriend van denr vroegeren bewoner van deze kamer die ons rondleidt Hu w eet met vereseering en efithousiasme te vertellen van de dagS n van weleer het verleden dat na de vereeniainf van Oostenruk rtiel DuitsehUnd ia o nauw verbonden t ANP meldt 0n2e Mb dcor de Oo tm rit wa fI volop gelcgenheu kreg ons hoojte te stellen van de oms ne4en waaronder de Nederland liViileren m dit gedeelte van land waren ondergebracht txM tcnflkiel ons een indruk tP van Idnd ên volk Vo hebben pr af rnpt véh menfichen van zeer irtEchJ enriPrt hsiifieg n Stand WÜ trouwzaal f on een klein dorp De te zwaar 2i n De vrouui ipoet ftem j o i i waAiaehyuoen raad gev n paaop ritd niet te roekeloos Een virsttfjidtoe zal den man nooit zijn plaats vooraan ontneT eiv zu zal nooit ontevreden zvjn als ze met voorop mag rudsji en 1 siuiir m honden itemcn Zulk een huuiefefc zdil getMar loopen te sRppen op Jieti mvif€hjk pad Ben fcng u onmiSaaf B Aet fietj oS de riröden het ts het evenuncht Het ie de heide Watr die ontbreekt gebeuren er vroeg of laat ongelukken en dan is de ïan dem niet meer te reparevfen Onthoudt rilt goed gelvkktge bruid en bruidegrrm Moge Vu hTitcelufcstandem fot in lengte ran dagen over rozen njden De huwelijksitoet verlaat de troutozoal All de bruidegom den hmWenaor posteert fluistert hij hem tn oor En wie mot t ftet ploatye betalen tebbtr ge aB teld door d hiiJl ber taan hat heden Hl vertelt hoe ée jjrpjcs éa dó dp UJe ichlMï sAl e ii t van dit séife land waar iMtrjand tcK veel vrietiden telt Wy ln fn slechts tevreden ei gelukkige fgn rl rti ontmopt die volop werlc dif weten diat zy in moeilijke fjitt nen die beseffen dat er hard ijïerKt JBOcl worden di weten hoe alionalt etnheid etn kostbaar d ji en die vol vertrouwen de toej ni van hun gelufde Oostmark te tt zi n Zg weten dat zij sich schijltnde dingen mpeten ontzeg jen lot het overgroote 4eel van de lm 1 ijiddelrn gedistribueerd is en jat 111 verschillende waren de voorrtdm kiem zim Maar er heerscht m l cr mkel op icht gebrek Noch in de snirsen van arbeidtr en burger locn m d reftaur nts waar men nog fcn ïtfr goed menu voorgezet kiljgt Dt Oclffark is doordrenkt van een poolt iiefd voor den Führer wiens iKirtrtt ir ttn nkele woning ortIjreckl niKh m einige zaal waar paIrcK biieenkomt Htt was organisatorisch goed gezien om 01S B don eersten dag an onzen Ie brengen naar hirt eenvoudige tins in Ijeondmg een plialsje in de iirecic omgeving vaït Lmz wanr Mt Hitte een deS 1 van zyn jeugd fcoT racht en wadr zich op het etn 0u1 i c l f itke keijhof het graf i ijti btidt ouders bevindt Tem ddeB van een prachtige natuur jmgeven TliJor vructltbare velden en tottmgaarden ligfjen öaar ropd htt idntjcraehtigt witgepleisterde Jceri k hü zen van het dorp waar eds r hu grus verleden menschen woon i n er werkten Opgfavin tn in de bijneid v in het dorp immers heb het bcwu jfleverd dat re is TOor en peddJende het Br Snzen tlj ferk hier een nederzetting wds e IMihitdienis van het plaatsje waar de Wer van het grooe Buitsche njk zun r gdjarcn doorbracht gaat terug tot Hf do eeuw Order de verwoestende Napokonehe oor ogen heeft Leondmg bitter eiin Inkwartiering en brandschat tlig kostte het dorp buna een half Wllici n Daar waar eens Kapoleon eenige ktfn Hoorbracht woonde Hitler bijna uf jaai Maar meer groole figuren Wrti ffden m het eertyds zoo weinig er de dorpje In de buurt van het or staat een boerderij Bauer in genaamd in Vroeger tijden betend aU TirDler Hof Na den ongefckk gen afloop van den Tiroler vrijleids= trijd en de terechtstelling van fen eldhaftigen Andreas Hofer nam 4 tummaals rcgeerende keizer Frans te ztrg op zich van de familie Hof r oor dat doel kocht hu Bauer m 6rl De dapperf zoo i van Hofer en fc b otrndc strijder voox de vnjheid Ji tf Spcckbaoher brachten in dat 4lii ifnigen tijd door Een klem dorp et groote figuren uit verledeij en 6 len i Püdlrs van den Führer kregen af H NovPtnber 1 Ö5 in Lfeonding het en t ostmpestei Bre lmayr ge C 11 ut Mi JU t iteX tt tjll i A iA tele maanden later m Februatu J899 belnk het gezm de vriendelijke wollig lan den stillen dorpsweg Adi f Hitler as loen een knaap W 10 jaar Slechts weinige jaren was t ac fainilie geguna rustig te genie an het dorpsche leven reeds in feiuar 1903 stierf de vader en op het Iffiic dorpskerkhof tegenover de wn hg gtiefeeft vond hij zyn laatste rust at Met het óog op de opvoeding re kinderen verkocht de moeder is en tuin en verhuisde naar Linz Eenvoudige ffortmwtnUng Seheel zoo als m het jaar 1903 staat hm ii g te droomen temidden luin en boomgaard Het is een vcudif pretentieloos huis zooals uorptwontng Inoel ztjn een spievan de eenvoudige arbeidzame k hg n hel land Wy kennen ock zoo op oijs eigeA platteland t v n kleur twee vensters aan re Z44e v n de breeze voordeur rliet huwje 5taat een eenzame api m een oonifmr er achter ligt j groot schuur en een boomgaard iwg gaan het huis famnen een br ede voert ons naar de zalderverdie waar een aa gezoIdcrde ruime er IS die haar Iwht krygt door een venster op het Wetten 1 h de er geweeM van den Führer van Ouitiche ruk A B de wanden fen met overgave en liefde gote teékenmgen die hu vele geleden maakte Het z in op de orogeviUf van Leoodmg Flitirer reeds op school een groote lie e ha4 voor ges biedems van land en volk en hoe hy graag teekende en schildeide Ook ah jongen was hij reeds een leider Hu was de aanvroerder VST zun kameraden Meegespeeld nam hij zijn vriendjes dikwuls mee naar de huiskamer waar een versöa pTing do kinderen dan wachtte Wy brengen Ook eeh bezoek aan t graf van de beide ouders vdn den Tuhrer Het kerkhof ligt vlak bij de woning Het is ook weer een echt dorpskerkhof Vriendelijk en eenvoudig een rustplaats vuor arm en rjjk ge iierd met vele bloemeh en eenvoudige kruisen en gedenkteekens Zoo IS ook het graf waarvoor wu staan Een eenvoudig gedenkteeken en heej veel bloemen Bloemen en kransen ook daar gebracht oor de Nederlandsche Itmderen die thans m het geboorteland van Hitlef Vertoeven en die een bezoek bracliten aan dit graf m het sj mbohsche Leondmg het symbool voor den Oostmark r van verle den en toekomst Nederlandsdbe Unie EEN ORDEDIENST Tl e Unie orgaan van de Nederlandiche Unie deelt mee dat emd Augustus iaii den Rijkscommissaris is verzocht een ordedienst te mogen oprichten Wu hebben de overtuiging aldu f bet blad dat indien de toe stea mmg daartoe wordt verleend dui zenden jonge mannen bereid zullen zun tot dezen dienst toe te treden Een Centrale Sociale Dienst et Vaa vermeldt veider De leid ng van de Nederlandsche Unie IS van meermg dat het op haar wegt ligt het initiatief te nemen om te komen tot een centrale miatsrtiap peiuke organisaie die in den meest u tgebrejden zin des woords de nationaie hu pverleenmg zal leiden en waar noojltg deze zelf ter hand te nemen Hieroij sta duideluk voor o gen dat een dergelijke Centiale Sbciale Dienst zonder medewerking van overheidswege wemfg kans van lagen heeft Het IS echter noodzakelyk dat hjt initiatief voor Sezen dienst uit h t volk zelf voortkomt en dat de overheid z dl beperkt tot het geven van een sancue Tevens zullen waar velerlei overheidsinstanties vaAouds op h t arbeidsveld der maatschappcUlke hulpverleenmg werkzaam zyn door deze medewerking van de ïlverheid ook deze irstanties in detsa enwerkmg opgenomen behooren te wordêh In zooverre is de medewerking der overheid onmisbaar De Centrale Dienst zal met inschakeling vande Korpsen Vrouwehjkre Vnjwilligers als middelpunt m nauwe samenweikirg met de Overheid Maatschappelijk Hulpbetoon de plaatseluke Armenraden Diaconien land bouwhuishoudingtn wonmgmapectri maatschappehjk w k den gtz2a enluken strijd kunnen aanbinden opd3t ondanks de oorlogsomstandigheden geeii Nec erlander van honger of koude omkomt Een maandblad Ten slotte wordt medegedeeld dat begm October het eerste nummer van Volk en Arbeid maandblad der Ned Unie verschunt Dooi autobus aangereden DOODELUK ONGELUK TE LEEUWARDEN Gisterochtend omstreeks zev n uur IS bu de Hoeksterpoortbrug tt Leeuwarden een verkeersongeval gebeurd waarbu de 44 jarige tuinman J Nauta werd gedood N kwam per ryvwel an den kant van den Gronijigerstraatvveg Achter hem aan reed een autobus uit Murmerwoude met arbeiders die te Leeuwarden werkzaam zun De wielrijder veranderde van richting zonder een teeken te geven Het gevolg w dat hu werd aangereden en op slag dood wa D bestuurder van den autobus remde uit alle macht tengevolge vraarvan de iHm slipte kantelde i nog een meten op het wegdfk voortschuurde De mz ttenden k m n er nog al taea af Eenige wrrk den werden door glasscherven gewond Zooalsi gemeld is dazor dageii ie foogUnd de eerste steen gé eg i rft W groote en mooie werk dat hei Bureau Wederopbouw Boerderutn zi ch toi gcsiejd heeft Over het gebeele land yn iff de oorlogsdagen men weet h0 ien £t boerderuen vernield eit o ajil m het gebied van de Grebbelmie mfet nam onder de gemeente Hoojfjind S teft behoeve van de verdediging vap dit Jebied een groote ravage vungetièxu Toen do oorlog m ons land een aitïdf had genomen w s het eohter nooAzakeluk de geleden schade zoo spoedig mogeluk te herstellen Hiertoe v rd uitgenoodt de heer A p van T hgoïd van dtn beuwkundi n die der Wrerin ermeerdiTectie die aan if hand V h dé aangerichte Jn ade f stênnfMihten in ons land vastst Ids v n waaruit d wederopbou w Van boerde men gfré eld ziouden wi rden Het waren plaatsen ja de geëie3en die het Zwaarst geteisterd waren nl Amers foort Voenendaal MUI Oeume en Dordrecht Hieruit dient ei ter niet te worden opgemaakt dat getroffenen m andere provincies zooal m Groningen Ovenjssel en Zeeland verwaarloosd worden In eerileTgenoeipde gebieden heeft men het zwaarst geleden in Amersfoort gingen 134 boerderyen vei loren in Veenendaal bedmast tiet aantal 149 De 495 boerderuen welke Jnömöitéel op het proferamroa staan zun toegewe n aan 99 architecten of groepen van architecten m totaal een lust vertegenwoordigend van 144 namen Van bet bureau wordt den boer mededeelmg gedaan van de toevMizmg waarop boer en architect overleg plegen en de laatste bu het distr ctsbureau een achet lan indient Aan de hand van dat ontwerp wordt door het bureau een besrtiotmg opgemaakt en de schade en de door den boer te vestigen hvpotheek vastgesteld Deze hypotheek bedraagt m de meeste gevallen tien procent van de bouwkosten Bu den herbouw woirden dan t v ens de aanwyzingen en adviezen van den cultuur tcchischen dienst te Utrecht n aanmerking genomen Het zun niet alleen boerderOeO diegebouwd zullen werden Ook noodstallen zijn dringend noodig en j uzullen er in Nederland ongeveer honderd Sebound worden die nrca vierduizend stuks vee zullen moeten fierbergen V Voorts is h t neodig enhanderdta woningen ui de Jbrovu ieUti echt te Verbelereti ï Be fiBanele kweitit Het IS echter tiict uusltiitend de organisatie van den opbouw die den organisatoren moeilukheden m den weg gelegd heeft De regeling der financieele kwestie bracht cvenctn probftmen met zich Tenslotte kwam men echter tot een oplossing De credittwaard iheid van het land bouwbedruf was door de evacuitie ernstig geschokt Begelingen moesten getroffen worden om oetalmgen weer mogeluk te maken Langdurige procedures waren hieriiu echter niet ge wenscht Een beroep op de boerenleenbanken b eek gelukkig met vetgeefsch te zyn Deze instelling verleent thans op advies vran eten voedsel commissaris vxjor de p rovincie Utrecht óredieteh welke er belangruk toe zullen budragen dat het landbouwbednjf i a den wederopbouw tot bi iei kan komen en kan bluven floreeren Dit wordt ook bevorderd door de uiterst liilluke regelmgen welke van de zude van het Bureau wederopbouw boerderuen getroffen zun ten aanzien van de hypotheken op de nieUwe tt bouwen boerderuen Een normale ontwikkeling van het boerenbednjf het blukt uit alle me e werking van overheidswege mag niets in den weg worden gelegd Uit het oogpunt van de voedselvoorziening aiieeji ia ae neropoouw vaii utt groootste belang Na vier maanden is het zichtoare werk thans begonnen in het vertrouwen dat binnen het jaar al het doorstane leed met de vervanging van het verloren gegane vergeven en vergeten is en dat de tienduizenden hectaren grond die dit jaar nog bezaaid zun zullen ui groeien tol Honderdduizenden hecta n waarpp het landbouwbednjf zich jelukkig en ongestoord kan vestigen HET AANMOEDIGEN VAN DB OPRICETING VAN GRAS DROGEKUEN Ook voor het jaar 1941 zal door het Rijk voor een beperkt aantal te stichten gra drogeruen respectievelijk uitbreiding van bestaands grasdrogeruen fmanciecte steun worden verleend Deze steun zal onder bepaalde voor waarden de v onn hebben van een subsidie ongeveer ter grootte van dMi aankoopprus van het eigenlijke grasdn gapparaat tn wul voorts de mogehjkheid bestaat dat voor den aankoop van grond gebouw enz tegen zakeUjke of persoon hjke zekerheid een crediet teren matige rente wordt verleend Nadere voorwaarden kunnen worden aangevraard bij den directeur generaal vaR den L indhoHW Departement van Landbouw en Visstherij te s Gravenhage Bu de toewu7mg zal door genoemden directeur enera l met de volgorde van bnnenka st v an de defliutieve aanvragen rekening worden getiouden ambtenaar uau den Burgerlyken Stand die hen zoo juist t erbondcn heeft sch fitt TOoerte te fifebtreii met zipt tpespraak zoo lezen we m de Ltmb Koerier Athter d sjaelen van bruid en bnndepom zitten d ge tuigen van suarskaTitcii en m de deuropening staan de dorpigenooten dte zoo maar es fcomen kijken en luisteren De ambteyiaat tt door dat Stille starre kijken leftuaf gepnfckeld Jm frommelt z n da dif neiging vertoont van achter óver te klimmen terug in de positie Gelukkige bruid en bruidegcm gelukkige familie van tan aan swirskanten t Huwelijk waarin BV zoo juist zijt x erbonden is iets dot sicclils door den dood onderhro tmtbondm kan worden Vondel V locet dat Anas nue groote dichter im I i Bommen op ons land VEtXE OPNIEUW GETROFFEN Gisternacht is ond i Veere door Britsche vhegers een aantal tydbommen neergeworpen die alle m het wei land aan de overzude van het kanaal im neergekomen Er werd geen schade aangerKht Ook op Woit Kaiwllc Gistermiddag is een dnetal twmmen buiten de kom der gemeente gevallen Een sloeg een trechter van zes meter de beide nde waren lichter De materieele schade is gering aangezien op de plaats waar de bommen neerkwa men de oogst reeds binnen wai gehaald De metaalnijverheid HET COLLECTIEF CON HIACT Men deelt on van werkgeveis dl het volglende mede In de metaalindustne waren reedl eerder collectieve contrarten geweest Hel watst dat van 1030 31 hetwelk toui na da w ietreden erisis met vtr ieag t werd ïn den aanvang van 1931 werden opnieuw ondr rhandcUngen ge opend doch bg het uitbreken van den oorlog in September 1939 voor oiibe paalden tjjd opgeschort Behalve de loo icufers was toen over den inhoud reeds oiereenstemmmg verkregen Eenise maanden geleden werden de besprekingen hervat hetgeen thans tot e n totstandkoming der collectieve overeenkomsten heeft geleid De inhoud komt de cijfers zelf daargelaten over het algemeen geheel overeen met de collectieve overeenkomst 1930 31 Zij bevat een persoon lijk minimum uuiloon en een minimum gemiddeld iniri ifomen en voert om dezelfde mdeehng der werkheden in drie vakgroepen een vacantie van een week en een bepaling betreffende de Werkhedenvertegenwoordiging BRANI m BUSSUM Gietermlddag om vuf uur wilde de bloemenhandelaar De Jager in de groote opslagplaats van bloemMi onder lun winkel aan den Huizerweg te BuESum een gedeelteluk gedemonteerd motorruwiel verplaatsen De loshangende draden van de accu maakten daarbij met elkaar contact en plots sloe uit den motor een groote vlam De heer De Jager lief van schrik den een oogwenk het geheele motorruwiel brand stond Toen hu met zand de vlammen wilde dooven stond de groote opslagruimte in lichter laaie en vonden de vlammen hun weg reeds naar buiten waar zu winkel en woonhuis bedreigden De vnjwilli brandweer die aanvankehjk met een roep arriveerde nikte spoedig met het geheele korps uit daar uitbreiding m dit wmkelblok dóór den sterken wind niet denk beeldig was De brandweer tastte zoowel aan den voorkant van den w nkel als aan de achterzude van de opslagruiirite de vlammen aan Deze trokkin toen reeds door het trapgat naar de boven dén winkel gelegen wonjng Zu wist uitbreiding te voorkomen De opslagruimte brandde gfheel uit Winkel en woonhuis kregen behalve eenige brandschade belangruke waterschade ONDERWIJZERES MISTE THEEHONDERD GULDEN Een onderwuzere tut Amsterdam Zuid heeft bu de politie aangifte gedean van den diefstal van ruim tweehonderd gulden Zu droeg dit geld bu zich in haar handtasehie In het schoolgebouw wear zij werkzaam is was toen plotsehng het geld verdwenen De vwrdenkmg rust op en Ö jarigen jongen die zegt geld i frirhben gevonden Hij IS kort daarop bu een horlogemaker ge imen met het gezegde voor een bedrag van honderd gulden aim horloges en klokken te willen koopen h eft daarover eea ve e gtnt mkt Ttcee ziAen gloeiend iiitf inekour ge smeed maar dat Is al iMel JonggeUdcn De tyden Deraiideren vooraltegeswoordig Als dieje Vondel nog esmotst dichten zou hij t anders doenHij zou het hutoclulc btjooorbeeld noemen een ftttt De wa u lm voorwiel dt vrouw het ocUerunel Wmwhet voortoiel gaat moet het achtervaittvolgen over het ongelijke leeentpadEn unit ge het ideaal huioehjk ver gelykt het dan met een tandeni dk man zrt boot e sttuirt ïou de iroifio met kunnen toren doft jiebeiiren Ier onj elufcfcen Sir komt btwegrKt i Ide dorp wnoo en 1 Zofüdfi de mwh oUeen r p n jde vrauv met i Ipe i ir s fc xon vitei GIFT V AN ƒ 100 000 VOOR DE BAKKERS Verschillende meelfabrieken in Nederland hebben gczamenliik een bedrag van f 100 000 gestort m het Bakkersfonds 1940 dat ten doel heeft het verkenen van hulp aai de door kr gsverrichtingen getroffen bakkers RECHTSZAKEN Ambtenaar lichtte de gemeente op ANDERHALF JAAR GEVANGENISSTRAF GEREQVIREERQ Een vToeger geacht en geëerd man e n uitstekend huisvader op wien naar men dacht niets was aan te merken stond gi teren terecht voor een trnstig feit een oplichting gepleegd ten nadetle van de gemeente lAmslerdam De 58 jarige man was m dienst van Maatschappelijken Steun als controleur van de teun4anv ragen Hij had o m tot taak het priveltveB van de aanvragers na te gaan en daar rapport Ower uit te biengen AanvankelUk girg alles goad hu vei diende een weekloon van ƒ 38 van welk bedrag hu kans zag zim kinderen een H B5opleiding Ie seven zoodat zu thans goede betrekkingen in de maatschappu bekleeden Het leek Of verd zeer ober leefde run volkstuintje was zijn eenige genoegen In werkflukheid gebruikte bu meer geld dan ii verdiende Hjj declareerde om zijn tekorten te dekken reiskosten oor reizen die hu nooit gemaakt had Zoo zou h j buv Ijaar Rotterdam en Den Haag zun geweest om de gangen na te gaan van steunaanvragers Door de uitgebrachte rapporten kreeig iemand geen steun De man reclameerde en het bleek dat het over hem uitgebrachte rapport volkonsen onjuist was Hij zou volgen den controleur een uitstapje naar Rotterdam hebben gemaakt en daar verschillende cafe s hebben bezocht De controleur had reiskosten jjedecjareerd en bovendien had hil naar un zeggen m eenige cafe s verteringen moeten maken om den aanvrager in het oog fe nouden In werkelukheid was de e laatste m 16 jaar niet te Rotterdam gewees De chef van v erd bree arev usn hu stelde een onderzoek m en verd legde weldra een volledige bekentenis af De officier van Ju stiti vond de feiten hoogst ern tig temeer daar irrrie l n dip tmn i o vt h V lw n door de vafcvhe rapporten zyn gedupeerd Het rapport dat door de reclasseenfng is uitgebracht luidt gunstig toch zal naar het oordeel van het O M een strenge straf dienen te worden opgelegd Spr requireeerde anderhalf jaar gevangenisstraf De verdediger mr S Radoks hield een uitvoerig pleidooi vk aarirt hu het overigens zeer correcte leven van verd schetste PI drong op de uiterste element e aan De rechtbank zal 30 October vonnis wuzcn Noodlottige aanrüding DRIE MAANDEN HECHTENIS GEEISCHT Zondagochtend 10 December j L werd op den Kleiweg te Rgswuk een knaap die met njn broertje op een soort vliegende Hollander reed door een auto zood mig aangereden dat hii aan de gevolgen is betweken De autobestuurder kon eerst vuf dagen later na een radio oproep worden opgespoord Het was de bakkersknecht GPV tegen wicn een vervolgmg op grond van art 307 Wetb V Str werd ingesteld Gisteren had de man die te HiUegersberg wotml voor de I htba k moeten verachunen doch daar htj in Duitschlawi werkt liet hu de zaak buiten zijn aanwezitbad behandelen Als eetu ge werd e n oni eman gehoord die voor het gebeurde doac den auto was achteroHJercden en op verrook was meegegaan als passagier I eie etiui vorklaarde dat de auto vennoedelqk door de gladheid wat te veel links op Welke Bon LsTcnsnidickadBftribatie BROCm Met 6 genummeid iUibb le bonnen vaa iMt 2e liModiMmbaekje 25 0 gram r c raa4 af 2MI gnlm ander brood Elk der enkek toiilf 12 gtaa rafgckiMd at 100 gram ander brood vaar ét yetiade vaal t Bi24Se ttenlMr M a agen xtra cldlfhcididnor BON Na 72 1 K O suikar geldig tat eiUBci 23 Sevtemlier MEEL BON No 11 2 4 OM larweUoea of tarwenieti of fc Ac Fi3tae i of raggêMaam oC ragsanuM af zeirrijKeii fettaicel veMis M en met 4 October BOTER EN VET BONS S to en taet 12 vaa de botetkaart 25 gnua boter gdAg lat en met M OctoUer BONS 5 6 en 7 van de veikaatt 250 gcam margarine of 250 gr boter geldig tot ed met 18 October BON g van de vetkaart 250 gr gesmoltea spgsvel of 250 graai boter geldig t m 18 October BONS t m U vaa de vetkaart 250 gram boter met U cent reductie per 2S0 gram geldig tot e met 18 October VLEESCH BON 79 84 89 a 4 1 M vleesch of vleesehwaren of tmgesreoHen vet bon 99 1 au Tieeschwaren gvldig t nw 32 September THEE Of KOTFIE BON No 7S H ons tliee al H pond koffie geldig tot ca mef 27 September PETROLEUM PE OLECMZEGEL Periode Vi Z ku petroienra geldig van September l m 3 November grudJerswaren SpN BO 41 250 graai lt st rdstemeL geldig tot en met 4 Okober BpN no 54 250 gram havar inout of havervlokken of goll of grutten geldic tot en met October ÖON na £ 8 IM gram maizem ol griesmeel of paddingpoeder geldig tot en latt 1 November B N no 15 100 gram macaroai oi vermicelH of spaglietti geltUc tajC en met 1 November ZEEP I B N no 115 15 gr eealMM tollctzcep of 120 gr InuslMMidstjep of 200 gr zacht secy M 250 gr xeejnweder of 125 ga MCpvlAkken of 250 gr MUwei kende wasclimiddelen of 200 gr vloeibare zeep geldig van 31 Angiistus t m 24 Septemiicr Deae bon geld ook voor gexlaa waach per 8 K G droog waseh goed BON no 116 SO gr seheerzacK V n tube scheercrême of Hm pot schecneep Geldig van StAngustus t m 31 December Op een bon een raotaoeateiWtzeep mag verkodii warden tfn stuk toiletzeep vaa daoude Sfunenstelling van 7S graia KOLEN Tot 30 S tamber kan aiea frit handelaren koopen 20 vaa bat verbnnk v a April 1939 tot aa met Maart LEVERTRAAN Alleea op IwnVnui arb bm VOOR DE HUISDIEI N BON no 5 voedelt kaart Toar honden van 1 t n 30 Sept groep I 10 kg IwBdaibrood graev II 10 kg iden groep III 8 kg idem groep IV S kg ideén groep V 4 kg idem grwcp VI 3 itg BON no 5 voederkaart voor katten van 1 t m 30 Se rt ai kar IH kg kattcnbrood I n den weg was gdiomen en dat h ft kleine karretje waarop de twee jon l gens zich voortbewogen wel door het Imkerspatbord van den auto was geraakt doch dat de autotiestuurder en hijzelf niet den indruk kregen dat aea ernstige aanruding was geschied Getuige had wel willen uitstappen om j£ich te overtuigen wat er was gebeurd het karretje lag met de knapen op den berm doch de bestuurder die niet in het tiezit van aan njbewus was gaf er de voorkeur aan om door te ruden Ook de politieagent die den Jongen in bewusteloozen toestand had gevonden en die tater het Iijk had overgebracht wetd als getuige gehoord Dr Hochat dw de secUe op het hjk had t err cht verklaarde dat de dood v ennoédell k door shock wra ingetreden De Dffjcwr van Justitie achtte bat ten laste gelegde bewe en en eischte drie maanden hechtenis roet ontziggmg van de bevoegdheid tol het beatta ën van motorr tuiigen voor don t d van eetijj r U 6lpraaï fc ctober