Goudsche Courant, zaterdag 21 september 1940

ZATERDAG 21 SEPTEMBER H940 Levertroan op bon van Arts L v rtrcMni Ennlsi Soaostol H dl raa zonder Irogisterll Cle Goudsche Gaper Markt 6 Tel 2423 Q 3027 20 Wadarom v iicrl gbaar da bdcenda UlVJUC SCHEERMESJES Liunu per pedije 10 stuks 50 et Importeur rw DE KNIKKER Oostbcrven 3 O 3009 12 dames Permanent Wave van ons is voor U n sueoe Reeds vanaf ƒ 2 compleet SOLIOOX TANDPASTA tegen tandsteen 35 et JAC SCHAAP QROENENDAAL 63 TEL 2819 OOUDA 0 2716 15 NV IJzerhandel P Rond Pz Ruime keuzeVlekvrije Cassettes lepels vorken messen DIvaraa luxa arilkalan G VAN DAM Wi dsfraat 12 O 3014 16 zaak geopend tot 8 uur Zatordaga tot 10 uur No RE srra BLAD Advwtwntlën Mt4 vtr iiw4 AIR Mm DER WAMT p w Btmtst at Swtcmber l 4a a 2T a wte D B Ha f WIE WIL POLITIEDIRLOMA bebileR Voor persoaen van Ooudaen oniReving zal in Oouda in Oct en nieuwe mondelinge avondcursusIwgiBaea Lesgeld f 0 75 per week Vraagt gratis inlicblingen aan het RtB mSTITVUT VMT rOllTIEVAI MtEgWUS Laan van Meerdervoort S66 Den Haag O 3017 14 Motaris J VAN KRANENBURG te Gouda zal op Maandag M Septonber 194t veormiddagB eU wr met het oog op avondverduistering in zaal Kunstmin der Sociëteit Ons Genoegen aan de Boelekade aldaar publiek verkoopen de volgende alle te Gouda gelegen onroerende goederen WOONHUIS met grond a d Winterdijk 26 Verhuurd voor ƒ 5 p w WOONHUIS Turtsingelfl Verhuurd voor f 4 50 p w Vier WOONHUIZEN Ridder v Catsweg 8890 92 94 Elk verhuurd voor ƒ 4 p w PAKHUIS Lange WiUemsteeg 11 Verhuurd voor f 5 42 p mnd Te bezichtigen de laatste 3 werkdagen vóór den verkoopdag van 10 tot 12 en 2 tot 4 Our en op dien dag van 9 tot 11 uur Aanvaarding op den betaaldag 30 Oct a s Breeder by notities gratis b d notaris verkrijgbaar Q 2964 28 Dame zoekt zMfligi 2it Slsipkiiir mei pension Bij voorkeur met gebruik van hadkamer Br no 0 3013 bur v d blad 5 Te Koop Een vierwielige wagen op veeren Een stalen driewielige kar Een zware handwagen Allen op luchtbanden Fa J A P van Vliet O 3028 8 Kleiweg 57 Oouda Ivorol Tandpasta 10 25 40 an óO et BALT A DE JONQ OOSTHAVÉN 29 TIL 3364 BALJO SCHEERMESJI STADHUIS GOUDA 45 cant par pakja O 26 aouoA ht MhIL Inlil LiCiféJiEVr R NIARKT Plaats zoowel voor Ziekenfonds leden als voor Particulieren 6EIEEI GEBIT y8nai 3S pijnloos trekken inbegrepen Spreekuur lederen Donderdag van 9 Il uur O 1553 15 Veilig en rustig leeywijk arool Qemaublleerd Landhuis aalieal al gadeellelijk Ie huur Brieven no O 3038 bur v d blad 6 ARBEIO TOEKOMST Oude Ziekteverz Mij vraagt voor Oouda en omstreken een actieve jongeman als Vertaganwoordiger Ruime provisie na korten tijd vaste toelage DieMEe arbeid Br no O 3036 bufl d blad 7 Neen dat lijkt maar zoo het is een oud karretje opgeknapt door GIEL VAN WAAS Goau e 188 Gouda Voordeelig en vakkundig adres voor repareeren opknappen in en uitwendig Schoonmaken enz O 3012 16 Net Dagmeisje fevraagd zelfstandig kunnende werken Lange Tiendeweg 54 O 3045 5 Een goede Wekker bespaart veel ongemak Wekkers met Radium Luxe Wekkerklokjes in ruime sorteering bQ Aa Ma DE HnVL OOUWE 147 l a de Turimarkl O 3028 12 O 3020 60 RADIO TUoM Uheliifd Eén telefoontje en wij demonstreeren zondef eenige verplichting de nieuwste Philips Erres of Teiefunken Toestellen ETALAGE G A B E L O N J E LANOE TIENDEWEG 96 Vrije Brandstof f en II Uw Haard Haardkachel of Kachel te koopen Op heden nog groota sorfeering ook in die soorten waarin U alles kunt branden Uit voorraad leveren wij zoolang de voorraad strekt EIKEN TELEF 2235 G 303O 24 BERKEN DENNENBLOKKEN Radio Bell k ffS SO per 100 K G Zeugestraat 96 98 100 Oouda o 3008 40 Zeer geschikt voor haarden en kachels zoo lang de voorraad strekt Overjarig N euw dus niet gebruikt van f 167 60 nu f 127 60 Philips El ctrische Gramofoopl voor Uw Radio vanaf f2 75 per maand GEBJjaVANBRUÏNËSSEN i GOUDA Vrouwesteeg 25 Tel 2313 O 2639 50 iV SCHOONHOVEN Oude Haven is Tel 89 ADÉKO s Avonds in t duister bij wind en regen Kom je niet veel menschen tegen Liever zitten zij aan tafel Met een f ne AOCKO WAFE Groota aortaaring DaiDestasschen 4 voor 10 Cent Vraagt e Vw winkelier In NIEUWE NAJAARSKLEUREN EN MODELLEN Concurrearende prtlzan w GOUWE VERKERK i r f Overal verkrijgbaar Gouda Tei 2166 101 t o Groenendaalbrug Telefoon 3521 Q303450 Onaa saak ia ZATERDAGS TOT 10 UUR GEOPEND O 3025 16 Q 2010 Door lieer gevraagd een Geflieub Zit Siaapkanier Voor MODERNE BIJOUTERIEËN Brieven met prijsopgaaf O 3033 bureau van dit blad 6 o 3023 50 het meest gesorteerde adres AAtl VQll MOOren I Wijdstraat 13 DE KWARTJES RUBRIEK Kiken ZatAPdaa plaatsen wij in de Kwart S rubrlek kleine advertenties tegen een tarief van 1 3 smalle tekstregels ƒ 0 25 elke regel meer 10 cent bij vooruitbetaling Voor advertenties onder nummer aan het Bureau 10 cent verhooging Bewijsnummer 5 cent extra Brieven Itunnen ALLEEN worden aHieiiaaid eiiten dag van 9 6 uur Zaterdags van 9 1 uur BLOEMBOLLEN voor glas en pot r G L koop een Thuringla Penraa MiiBe Aan t zelfde adres n kosttmger gevr Adres C Fredrikse Schoenmakeru Haastrecht Te huur en net SLAAPKAMERTJE voor een vrouwelük persoon Adres Lange Dwarsstraat 35 K KOOP M vidkMiwi e ecB da ets KRUGERLAAN 99 fcww e Net Duitsch meisje öoa zoekt betrekking in huish Mr no 369S bur van dit blad mAüSlSO 8NABEN JAtSER WESTHAVEN 20 l p ffevraagidl m haUwas deHjike POKS M de Gans Peperstraat 36 2 H M TrM x n BmrI Wr adres b e N viaïöOüW uweriansingel M Tet 2M1 Groote voorraad lage prijzen B zut NET MEISJE zoekt dienst v heele of halve d of werkhuis v g g v Zuiddam Heerenstraat 15 6 Te huur een Zit en Slaapkamer of Ziten Slaapkamer F W Reitzstraat la NET MEISJE b z a voor dag betrekking 23 j v g g v N Beetsstraat 5 Verstelloi en maeUnaal stoppen van linnen en ondergoed tevens overtifemden repareeren enz Adres Steynkade 34 Gevraaffd JONGEN met het vak bekend Broer s Levensmiddelen Kleiweg 4 Ter overname aangeboden BRUINE ULSTER voor jongen 11 tot 13 jaar N Haven 45 TE KOOP AANGEBODEN een partijtje oud gebruikt timmediout tegen billijken prijs en vier groote Keulsche inmaakpotten zoo goed aJs nieuw Te bevr 3e Kade 127 BBANDHOIIT EN ZAAGWHtK gevraagd in het groot en in het klem 3e Kade 127 NET PERSOON biedt zich aan voor incasseering van wissels of iets dergelijks als bijverdienste Br no 3678 bur van dit blad Dame vraagt 2 of 3 kamers ongem of 2 kamers met keuken Br no 3679 bur v d blad VLtA NETTE WERKSTER 21 jaar v g g v M Spek Noordeinde 51 F Waddinxveen Gedipt COUPEUSE maakt aUe voorkomende kleedingstukken Truus Knigge L Tiendeweg 73 G ma Z of gemeob kamers met keakeo Liefst omg Burg Martenssingel Brieven onder no 3876 bur v d blad Voor reparatie timmerwerk en verbouwingen bij J HOEKSEL Bogea 3 A Opleiding Eagels en Didte HandelseorrespoBdentie Zoutmanstraat 66 GEVRAAGD 5 tegen maand afl en rente door ged ambtenaar met benevens vaste positie voor uitbreiding in rendeerend l edrijf Br no 3677 bur van dit blad Gevr It MEISJE boven 16 jr zelfst k werk 8 of 4 ocht p w Aanm S 7 uur Bleekersingel 77 Te JE p em xware motnr Car riir Merk Juncker Te bevragen 3e Kade 127 Te k oop een HEBRENBUWIEL eompleet te bevr Büderdjjkstraat 16 MuiiksdNl 0i lm Westhaven 39 Voor levering ea reparatie naar W T HOEKSTRA Rijks gedipl Horlog er Gouwe 81 Het adres voor nmde stokken rolkragen en stevnen is J Postmus Raam 142 TeL 3720 BoekMnderij D v LEEDWEN Turfsingel 23 Het betere aAtm voor inbinden van alle soorten boeken jaargangoi en muziek i PASFOIO S by Kunsthandel 3 V d VALK Markt 2 Te koop gevraagd 1000 k ISM M 2 toin of graslaad in of omtrek Gouda Br met prys en waar gelegen no 3698 bur v d blad Te huur vr bovenhuis co ben huisje Nieuwe Haven 12 en 10 z g n Laurierbuurt 1 2 50 en ƒ 1 90 p w Bevr Groenendaal 41 GROOTE ZITKAMER te huur Br no 3715 bur Van dit blad Eleetr SIQpert voor aeharen messen e i alle gereedschap Gouwe 143 Telefoon 2930 De loodgieter voor VASTE WASCHTAFELS Walestraat 12 Telefoon 2826 Kleine ganenb Kamer aangeb str water opklapbcd m of z pen on Steynkade 34 PIANOLES Degelijk onderwijs zeer billijke conditie Mej VERZIJL Oosthaven 38 Prima vet en ebroomvetleer WBBKMP NBK Van Maaren s Scfhoenhandel Viiverstraat 10 Te huur gevr medegebruik jn Garage of kl pakhuis liefst met kantoor en of kleine won iBr no 3708 bur v d bUd ol Tel 3458 Gouda Privé lessen DUITSCH SlechU 50 cent per les Br no 3709 bur van dit blad I Te huur groot PAKHUIS eentrum stad Bevragen Telefoon 2539 C J VAN DB PUTTE OpL Handelsex Fr D E en SpKrugerlaan 113 Gevestigd Gedipl Kraamverzorgster voor wijk en dagverzorgifS Cond nader over een Ie komen Zr DE VOS Kleiweg 110 Tüdelijk MMOwOle verkrijgbaar ook Knddoithee gelu aan gewone thee geen lindcWoesemthee Kldweg 14 ïlrlT l ffif met keuK Br no 3721 bwr van dit bla