Goudsche Courant, maandag 23 september 1940

OUDSCHE ndag 23 Sept 1940 klff B § No 20433 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Een Engeltche perMtem over de besprekingen Öe Sun day Times vnklaart mntrent de besprekingen t Washington tusschen den Aiierikaanschen roinitter van Buitenlandschc Zaken Coiddl Huil den Eugelschen ambassadeur Uaü Lothian en den Australischen gezsst Casey dat de verdediging van dan Stillen Oceaan de toekomst van Singapore als vlootbaris en de wapentnmsporten naar China over Burma in he geding zyn Ook andere mogendheden hebben er belang bU inzonderheid NederlandschIndië China en de SovjetUnie 23 MILUOEN KILO BOMMEN OP ENGELAND 6000 Indmtri en fabrieksitutallatie betchadigd of vernield Engelsche haveAê 200 maal aangevallen vliegvelden en fabrieken 700 maal Het Doitsefae Inehtwapen heeft naar het D NJB verneemt sedert 10 Augustus 23 mlUloen kg boaunen van alle kaHbers op militaire objecten in Groot Brittaoje geworpen In den de afgelbopen zes weken ver hevigden luchtoorlog zijn de belangrijkste Engelsche havens aan alle kusten in ongeveer 200 aanvallen bestookt met 8 mUlioen kg springstof In denzeUden tijd werden 700 aanvallen naar vliegvelden en indu strieinstallaties in Zuid en Alid denEngeland met inbegrip van Londen ondernomen waarbij 13 millioen kg bomen werden aeergeworpen 6000 Industrie en fabrieksinstallaties waarvan alleen reeds 1400 in Londen werden beschadigd of vernield 20 procent der gas en eleetrieiteitsinstallaties in groote Engelsche steden werden deels vernield deels voor maanden onbruikbaar gemaakt De belangrijkste verkeersknooppunten en honderden kilometers rails werden voor het transport van personen en goederen onbruik baar AUeoi in Londen zijn vier hoofdstations vernield en drie belangrijke ondergrondsche trajecten in puin geworpen Door branden ontstond alleen in de levensnüddelenpafchuizen graansilo s mi maalinstallaties van de Engelsche havens éen verlias van lU milliard BJM Zoo luidt de UDans van den vemietigingsveldioeht van tea weken tegen de Engelsche oorlogseconomie aldus het D N B paniiOTS rukken doChina binnen Gl9Ste bezorgdheid over de erikaansch Engelsch Conadeesche besprekingen te Washington an de vrede in de Stille Zuidzee gehandhaafd yven Van het vraagstuk Singapore hangt het verdere lot van Japan af Eeimmatiea meldde D Hiiei dat aideeUotfen van het Japansche ea de narine betfonnen zijn uit het Noorden Indo China binnen é rakken Men verwacht dat na aanvankelijken lichten tegenstand M7dere acties vreedzaam kunnen worden uitgevoerd aldus het yHi Ï8che persbureau ftca conununlqné van het iielzerlijlie algemeene hoofdkwartier deelt mede ii de trijdkrachten van tart Japanscbe leger en de Japanscbe vloot vreedMsn Fraoseh Inde Chlns xUn blnnengerukt volgens de bepalingen van de j weeokomst die met de autoriteiten van Fnuuch Indo China ZondagmiddagJtt tand is gekomen De overeenkomst werd om 16 uur 30 Japansehen 0t tot tand gebracht De strijdkrachten van het Japansche leger en de X amwhe vloot trokken vandaag vreedzaam het Noordelijk deel van Fransch I Mto China biaoeB Ofwhoon er eenige wrijving schijnt te zijn ontstaan bijJbt overtrekken van de grens door de Japansche troepen wordt verwacht IMh bet cmnmuniqué dat het binnentrekken ponder verdere belemmering Mtrokken zal worden NadM wordt medegedeeld Wij heb ben ons buitengewone moeite getroost m er zorg voor te dragen dat al onze troepen tot de kleinste eenheden toe mUMag op de hoogte warei gebracht van de sluiting der overeenkomst Wij lehwven dat ook stappen zijn gedaan ooo dn autoriteiten van Fransch Indo Wna Bet schijnt echter dat hun troepen het vuur heboi c4Miqf nd doordat j de bevelen h n niet bjdd m bereikt aangezien het laat in den nacht was Bet is tterst betrenrenswaardig dat dit Is gebeurd en er moet naar gestreefd worfea nitbreiding van dit conflict te voorkomen Wij verwachten dat de toe M aa zal warden genoimaliseerd zoodra de bevelen opheldering zullen hebkaï versduUt aan de Indo CUneesehe troepen Wij verwachten dat onze mursch zal worden uitgevoerd zonder verdere maaagename iaeidenten Japan en Singapore Het D N B meldt uit Tokio De te Washington gevoerde Engelsch Ameri kaansche besprekingen worden door de Japansche pers vooral daarom grondig van commentaar voorzien omdat naar haar meening het vraagstuk Sin gapore en daarmee de Japansche pi tiek nopens Oost Azië en den Stil Oceaan aan de orde gesteld is DeHotsjiSjimboen vraagtjtSiina de intocht van de Japansche of het nog mogelijk is den vrede in de Stille Zuidzee in stand te houden Voor eventueele gebeurtenissen ut dit gebied dragen Engeland en Amerika de volle verantwoordelijkheid omdit zy hier de atmosfeer opzettelijk vergiftigd hebben Het blad neemt aan dat nauwkeurige EngelschAmerikaansche afspraken omtrent Singapore bestaan en is van meening dat de tot dusver gpede betrekkingen van Japan tot Nederlandse h J n d i ë en 1 Indo China verstoord en de uitvoering van de taak van Japan in het Verre Oosten doorkruist wordfn iadien de vloot van de VA maar maal dit steunpunt bezet houdt Van t vraagstuk Singapore hangt het verdere lot van Japan af Daarom moet Japan alles doen vm Amerika t opdringen te beletten De Tokio Asahi Sjimboen uit zich in gelijken zin en betoogt dat het Engelsch Amerikaansche optreden vroeg of laat economische en misschien ook militaire gevolgen moet hebben Onder deze omstandigheden is de plicht van Japan in overeenstemming daarmee op militair terrein en op dat van de buitenlandsche politiek voorbereidselen van beslissende l ete enis treffen De Vomioeri Sjimboen verwijt de V S als neutrale natie dat zü reeds bedekt aan den oorlog deelnemen Japan zou door de Engelsch Amerikaansche samenwerking in den Stillen Oceaan langzaam geworgd moeten Ook dit blad eischt evenals de Tokio Asaki Sjimboen energieke maatregelen van de regeering Onrustige Zondag De Londensche oorrespondent van Stockholms Tidningen meldt dat de Duitsche vliegera Zondag vluchten hebben gemaakt boven ZuidEnge and De wolken maakten het hun mogclyk 200 wordt in dit bericht gezegd zich te verbergen om vervolgens hier en daar door de wolken heen te komen en hun bcmmenlast neer te werpen Er zyn talryke plaatsen in Engeland met bommen bestookt De voornaamste aahval was weer gericht op de Oosteiyke en Zuidelyke deelen van Londen Er zija geweldige branden ontstaan die slechts moeilijk konden worden bedwangen De aanval was feller en erger dan in de voorafgaande nachten Het aantal slachtoffers is groot Verder wordt in dit bericht gezegd dat terwyl het telegram wenj verzanden verdere aanvallen nog aan den gang waren en dat op deze aanvallen de gebruikeUjkc nachtelijke groote aanvallen direct zouden volgen De Londensche radio maakt bekend dat de luchtsirenes Zondag zestien maai in werking getreden zyn bi het door Reuter verspreidde communique van het Engelsche ministerie van Luchtvaart en van het mmisterie voor de Binnenlandsche Veiligheid wordt meegedeeld dat in den afgelonpen nacht het Duitsche luchtwapen weer onophoudeiyk heeft aangevallen waarby Londen weer het voornaamste doel geweest is Het communiqué spreekt van schade aan huizen en industriegebouwen op verscheidene plaatsen Het deelt verder mede dat ook eenige steden in hel Zuidoosten van Engeland en in andere streken van het land zyn aangevallen Een eigen bericht van Reuter dat evenmin als het officieele communiqué vermeldt dat de Duitsche aanvallen op militaire doelen gericht waren spreekt van vernielingen in het Noordwesten aldus het D N B De Associated Press meldt over de aanvallen van gisteren en van vannacht dat Londen met zware bommen is overladen en dat in de Zuideiyke stadsdeelen talryke branden ontstaan zyn Engelsche aanvallen op DuitschUwd In den nacht van 23 op 23 September zyn Britsche gevechtsvliegtuigen in drie golven via Nederland naar NoordDuitschland gevolgen Eenige vliegtuigen dionfen door tot de marie Japanners in Singapore gearresteerd De autoriteiten van Singapore heb4 en volgens de Tokio Asahi Sjimboen bekend gemaakt dat verscheidene in Singapore wonende Japanners zyn gearresteerd Nadere bijzonderheden ontbreken DE STRATEGISCHE BETEEKENIS VAN DE 2UID C INEtSÓHg 2ËË JtrtMscH asm CHNEtSCH BEZIT DOOR J WI BEZET MMNSCNCMVI EOS O BWtSCHE VLOOSTEUNWINTEH FRANSCHE A AMERIKAANSCHC Ka JAmNSCHVUXmrEUNPUNT BWTSCHEVIWtE SELANOCN JDe schermutseling aan de grens Betreffende de schermutseling tusJAen de Japansche strijdkrachten en U troepen van Fransch Indo China uby de Noordelyke grens by Oong 4iq op ongeveer 100 mijl ten N O van Siaoi en ten Zuiden van Loengtsjau itttt de wordvoerder van het Japan rtm departement van Buitoilandsche ÜSttn de volgende verklaring afge ftitsch Amerikaansche Zuidzeegebied wel nw gc oftioieele eonimen kssehftbaar atjn tooot men zich I lapansehe kringen ernstig ver ds persberichten uit over Britsch Amerikaaa famenwerfcinx la het Znldzee naar aanleidiiy van de be tassehoi HoU Lothian en noemde kriagea volgen naar a h S i ra b e e a schrijft nanw verdrne eatwikkeiiaf van Saerntaaasehe suBenweildDr besetonwt eM emrdradit van i vlestkasb te Siacapore Biet Useaa aairtaWar dat AaunOa Mi d a earlsr te BaiêiH desh tcnsM ids een em r éa Japanscbe fat het WesAdWce deel vut mardeer ds vsMUfiag van Ondanks de overeenkomst die tusite Japan en Frankrqk tot stand was Mmmen betreffende Fransch Indo Uia na langdurige onderhandelingen im welke Japan aanhoudend gelen verdraagzaamheid aan den dag ptet gelegd heeft zich een schermut fltag voorgedaan in de grensstreek Fransch Indo China DU moet gepMl geweten worden aan misverstand Mi den kant van Fransch Indo China mim wordt verwacht dat de overiWtomst die gesloten is tusschen Jl mi en Frankrijk vlot en vreedWöll ia worden uitgevoerd waarbü wtesrd het Fransche misverstand uit geg moet worden geruimd Aangettipe huidige overeenkomst tusschen en Frankrijk gebaseerd is op fcame besprekingen tusschen de landen zou er geen bezwaar NSB kunnen bestaan van eenlg ander toWHi land de tfenwe i e1a Oost Ailë anMr wordt gebracht De Tom i o er i Sjimboen beschouwt de BritschAmeri Eaaiische samenwerking als een Ameji kaansche uitdaging aan Japan Naar aanleiding van de besprekingen tusschen Huil Lothian en Casey laat deAsahiSjimboenin een hoofdartikel de waarschuwing hooren dat Japan voorbereid moet zijn op BritschAmerikaanschen druk Het blad wijst er op dat de Britsch Amerikaansche samenwerking concrete vormen aanneemt en betoogt dat Japan op militair en diplomatiek terrein voorbereidingen moet treffen om op elke gebeurlijkheid bedacht te zijn tnncHBEzrr rnANscH eniT NCOERLANDSCH SCZIll MElnKAA OCH ¥ De A s a h i ziet in den Britsch Amerlkaanschen stap een demonstratie met het doel de houding van Japan ten aanzien van Indo China te beteugelen en maant de regeering en de natie ten volle voorbereid te zyn op toenemenden Britsch Amerikaansche öpik die waarscliijniyk in militairen of economischen vorm zal worden uitgeoefend om de pogingen van Japan tot Ihet bevorderen van den voorspoed eni onderlinge samenwerking in Oost Azië te belemmeren Geen territoriale eischen Het Japansche departement van Bui teniandsche Zaleen maekt officieel bekend il De minister van Batienl ndsche Zallen Matsoeoka heeft in Augustus met den Franschen ambassadeur te Tokio in vriendschappel ken geest gehouden besprekingen gevoerd tot oplossing van het conflict in China en tot het verkrijgen van een positieven opbouw in het Verre Oosten Op grond van deze besprekingen is een overeenkomst bereikt krachtens welke het Japansche leger en de Japansche vloot in Fransch tndo China de van militair standpunt uit noodig geworden maatregelen mogen nemen Daarop werden te Hanoi tusschen de militaire autoriteiten van Japan en van Fransch Indo China onderhandelingen gevoerd ter verkrUgmg van concrete besluiten In den middag van 22 September werd een overeenkomst bereikt Een woordvoerder van het departement van Buitenlandsche Zaken heeft inzake de gemelde botsingen tusschen Japansche en Fransche troepenonder fdeelen aan de Noordelijke grens van Fransch Indo China verklaard dat op grond van de overeenkomsten tusschen Japan en de autoriteiten van Indo troep i in Indo China niet beteekent dat Japan territoriale eischen aan Fransch Indo Chjna stelt of wil provoceeren Wat de botsingen betreft deze schijnen op een misverstand te berusten NA DE BESPREKINGEN T E ROME De rol van Spanje NIEUWE bespm kingen VERWACMT Aan het einde van het bezoek van Von Ribbentrop aan Home si hrijft de Voelkischer Beobachter dat uit het feit dat drie besprekingen zijn gevoerd tusschen den duce en den minister de byzonder verre strekking blijkt van de thema s welker omlijsting al naar het vorderen der voorbereidende werkzaamheden wordt inge vuld De l esprekingen te Rome aldus hetblad hebben vooral bijgedragen tot opheldering van de taken die voor detoekomst zullen voortvloeien uit het functioneele behooren van Afrika lotEuropa Het ligt voor de hand dal derechten en aanspraken van den eenen partner die van den anderen behelzen en dat er van dit gro ote gezichtspuntvoor geen van beide eenzijdige voordeelen bestaan j Het blad wijst op de solidariteit van Spanje met de asmogendheden en constateert Wat Spanje vopr dï erovering van een betere toekomst aan offers heeft gebracht verzekert hel land in den nieuwen toestand een plaats die het waardig is Zijn blik richt zich daarby op Afrika waar het nieuwe en belangryke taken vindt en het is bereid me de te werken aan devormingvan den toestand die uit 4ezen oorlog zal V o o r t V1 OAiefl Evenals alle volkeren van Eiifropa kan ook Spanje alleen dan vry enibeveiligd l estaan wanneer de wetten v6n den natuuriyken groei niet meer geitoord worden door Engelsche intriges DeNationaalZeitung schrüft over de beteekcnis die gehecht moet worden aan de besprekingen in Kome l i HeHtHaoH Zon op 7 28 cmder 19 37 Maan op 2X11 onder 15 03 Men ia verplicht te verdnisterea van zousondergaiig tot zonaopkomst Laataams van ToertuiiieB moeten uw aa sonaoodcrgaag Mitatdnm wordaa WMSI Keeds volgens de weinige aanduidingen die tot dusverre daarover gegeven zyn kan geen t wyfel meer bestaan Met het vertrek van den rijksminister van Buitenlandsche Zaken uit Rome zyn de besprekingen weliswaar uiteriyk geëindigd maar by den zeer groeten omvang van het complex problemen en de geweldige beteekenis daarvan voor dezen oorlog kan zonder meer verwacht worden dat het thema ook in den eerstvolgenden tyd verder zal worden uitgebreid BespreHiiigen met andere staatsli den en nieuw contact van de spil zullen waarschüniyk in de eerstvolgende dagen het uiterlijke kenteeken zyn van de ontwikkeling die hier op gang is gdtomen Dinetour F TUSTER Postgiro BMO Bur Markt St TaL 274S 4 BUITEIIURD BALKAN Engeland s f alen op de Balkan Staten SVS8ISCH BLAD OVER DEN TWEEDEN IMPERIALISTI8CHEN OOHLOG Het blad Krasnaja Swesda pu bliceert een artikel over het onderwerp De tweede imperialistische oorlog en de Ballcanstaten waarin wordt gezegd dat vanaf de eerste dagen van den tegenwoordigen oorlog de Engelsch Fransche imperialisten als doel voor oogea hadden de Balkanstatöi aan hun controle te onderwerpen en deze aan grondstoffen ryke gebieden voor het verwezenlijken Van hun plannen n l de vernietiging van Duitschland en de overval op de Sov jetUnie dienstbaar te maken Deze plannen werden op huichelachtige wyza door vage toespelingen op de z g verdediging der democratie vrijheid en onafhankelykheid der Balkanstaten verdoezeld terwyl de Balkanstaten in werkeiykheid in de plannen der generale staven van Londen en Parys de rol van wisselgeld in het groote spel speeldeh Het blad geeft dan een uitvoerige beschrijving van de pogingen der Wee tehjke mogendheden om de staten van ZuidoostEuropa voornameiyk Turkye Griekenland en Roemenië door haar beroemde denkbeelden onder haar controle te krygen Tegeiykertyd moest de economische positie va Duitschland in de Balkanslaten op iedere wyze worden ondermynd waarby alle middelen van beloften en leeningen tot dreigementen en daden van sabotage toe aangewend zouden worden By het behandelen van den stryd der groote mogendheden om de heerschappy in de Balkanstaten wor it er op gewezen dat Roemenië zich heeft losgemaakt van de EngeJsch Fransche garanties Het Hongaarsch Roemeensche geschil is bygelegd UuitschIrnd en Italië hebben de onocherdbaarheid van het Roemeensch staalsgebied gegarandeerd Ook hot vraagstuk van de Zuidelyke Dooroedsja is opgelost Deze jongste gebeurtenissen toonen aan dat de tegenaanval van Duitschland op den Salkan zeer intensief gevoerd is Over de houding van de Sovjet Unie ten aanzien van de Balkan v aagstukken schryft het blad dat midden in den oorlog de Sovjet Unie een machtige factor is geweest in den stryd voor het handhaven van den vrede en de veiligheid op t Balkan schiereiland AMERIKA Critiek op Roosevelt VERKIEZINGSREDE VAN WILLKIE In een te San Francisco gehouden verkiezmgsrede heeft de republikeinsche candidaat voor het presidentschap WiUkie hevige aanvallen gedaan op Roosevelts buitenlandsche politiek dia hy ten deele voor den oorlog in Europa verantwoordelyk achtte Roosevelt heeft in 1933 te Londen gehouden economiscJ e conferentie geton edeerd en daaraiede de democratische wereld de laat mogelykheid om zkik te herstellen ontnomen In plaats van den wereldl andel te bevorderen en den wereldvrede te verzekere beeft Roosevelt zkh met binnenlandsch poUtieke conflicten ingelaten Wanneer Duitschland overwint aldus spr zouden da Ver Staten eenzaam tegenover de totalitaire wereld staan Z ou echter Engeland overwinnen dan zouden onrust en opstanden Europa verscheuren en demoraliseeren Dat Amerika overal buiten staat blykt in elk geval het resultaat van de buitenlandsche politiek der laatste acht jaren De Ver Staten hebben alle naties Engeland uitgezonderd van haar illusies beroofd en zich haar antipathie op den hals gehaald Niettemin pleitte WiUkie voor steun aan Engeland binnen de door het verstand en de doeltreffendheid geboden en door onpartydige deskundigen vast te stellen grenzen De be langen van Amerika in het Zuidzeegebied worden naar de meening van Willkie het best gediend door een vry en sterk China en daarom dient China economische hulp te worden verleend WUlkie bepleitte ook het verwerven van nog meer luchtvaartbases in het Zuidzeegebied Brandenburg By Potsdam en OrSnienburg stieten zy op het spervuur van het afweergeschut van groot Beriyn Op eenige plaatsen ontmoetten zij nachtjagerS die boven Beriyn een beveilingsvlurht maakfen Door het levendige en welgerichts afweervuu durfden da En elscheu den afweergordel niet te passeeren Zy keerden na eenige lichtbommen te hebben uitgeworpen terug zonder eèn bom te hebben neergeworpen aldus het D K B