Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1940

DINSDAG 24 SEPTEMBER 1940 de recht n n belangen van Frankryk ia het Verre Oosten t tullen eerbiedigen Ten t de van het sluiten ao dt wapensUlstand heeft de toenmalige gouvemeur genertal van Indo China generaal Catroux op het uitdrukkelijke verlangen vm de Japansche regeering de Indo Chineesche grens tegenover China gesloten en 0e aanwezigheid van een JapanSche controlecommissie onder generaal Jiisjihara op het gebied van Tonking toegelaten Op 10 Juni bedt generaalfNisjibani van de Fransche overheid ka Indo China den doortoch der Jaimm he strijdkrachten door Tonking naar de provincie Yoeang en naar China geëischt Op dezen eisch is afwijzend beschikt De gehecle maand Juli is de toestand betrekkelijk rustig gebleven Op 2 Augustus heeft de Japansche minister van Buitenlandse he Zaken Matsoeoka nog eens den doortocht geëischt daar anders de Japansche regeering genoodzaakt zou zün haar legers bevel tot een doortocht met geweld te geven Dp Fransche regeering heeft deze eischen ver Worpen Overeenkomstüg den zin voor de werkelijkheid heeft de Fransche regeering echt toch weer besloten te onderhandelen teneinde daarbij zoover te gaan als mogelijk was De eigenlijke militaire besprekingen tusschen gouverneurgeneraal Decoux en generaal Nisjihara zün daarom zoo moeilijk geweest omdat Frankrijk slechts zwakke Japansche strydkrachlen m Indo China kon dulden teneinde de eigen troepen in Indo China niet in gevaar te brengen Van het begin af aan aldus Baudoin is de regearing der Veresnigde Stalen van de onderhandelingen op de hoofte gesteld ï e Vereenigde Staten hadden hel maar al te duidelijk gemaakt dat zü in de kwestie an Indo China niets kon uitrichten Alleen door een rechtstreeksche overeenkomst met Japan dat zonder buitenlandsche druk geschiedde is IndoChina te redden geweest D § Fransche regeering heqft aan China verzocht zün troepen nist de grens naar Tonking te laten overtrekken Frankrijk zoo besloot Baudoin heeft vertrouwen in het woord dal de Japanneezen op 30 Auf gegeven hebben ENGELAND ENGELSCHE KONING SPRAK INDEN SCHUILKELDER Naar Stockholms Tidnfngen uit Londen meldt werd er lak voor het het begin der rcdev ring v an den Ehgeischen koning gistermiddag luchtalarm gemaakt daar een Duitsch vliegtuigeskader Lond en aanviel De Engelscïie koning was genoodzaakt zich naar den schuilkelder van Buckingham paleis te begeven Daar was by wijze van voorzorg een mierophoon opgesteld Van daar uu hield de koning toen zyn rede tot het Britsche ryk QINNENUNO Bomnten op Koog aan de Zaan SLECHTS MATERIEELS SCHADE Vannacht zyri in Koog aan de Zaandrie bommen gevallen uitgeworpendoorEn lsche vliegers Het warenbommen van 150 kg Zij hebb i uitsluitend materiêele schade aangericht In een weg werd een gat geslagen anl 50 meter diepte en vijf meter middellijn J twee andme bommen kwamen b een sloot en op een rijwielpad tciTecht N SAMENWERKINd üSSCHEN NEDER LANDSCHE PUrTSCHE POLlTffl Ven henen is een buitengewoon politieblad dat o m een brief bevat van den secretaris generaal wnd hoofci van het departement van Justitie ian den procureurs generaal fungeercnd directeuren van politie ten einde te kunnen voldoen aan de formes Ie vereischten voor het bewijs n strafzaken en wel in het bijzonder om van geconstateerde ovrartredingen door een bevoegd opspMings ambtenaar proces verbaal te kunnen doen opmaken zoo deelt de secretarisgene nial in dit schrüven mede heeft de Befehlshaber der Ordenungspolizei bepaald dat met ingang van 25 SeptemIxir a s de z g Verkehrsüber wachungs Kommandos zich bU de uitoefening van juin dienst zullen doen vergezellen lan een daartoe door de ter plaatse bevoegde Nederlandsche politie autoriteit ter beschikking te stellen Nederlandschcn poliüe ambte naar Uiteraard zal deze opsporingsbevoegdheid diCTien te bezitten behoorende tot marechauasee rijksreldwacht ot gemeentepolitie Deze Nederlandsche politiebeambteneemt deel aan de controle door de Verkehrs überwadiungakommandos Hy ontvangt van dit kommaodo de door de Duitsche ambtenaren van geconstatjerde strafbare feiten opge maakt Anzeige wanneer het een geval betreft dat tot de competentie van den Nederlandachen rechter behoort Ter aanvulling van deze Anzeige en conform het door hem by ziJn dienst uitoefening peisoonlQk waargenomen maakt de betrokken opsporingiambtenaar wNvoii e overeenkomstig het wetboek van strafvordering pmoesverbaal op en levert dit met bijbehoorende stukken waarander de sclir ftelüke aangifte van Iwt Vcrkehrs üh TwachBn i oimmat lrf op IHTERUli PUrr HLAND UEGXKBtmCBT vAKmaüf BonuiaiiTftl op Cambridte reBOELDINO V K AANTAL OF Het opperbev l d w enn t maakt bekend Tlidens gewapende vertienningsvluchten boven Zuid Engeland heeft het luebtwapen ook gisteren miliuirc doe Jen met bommen bestookt Daarbij ont umden verscheidene luchtgevechten die voor de Duitseiie vlki n succesvol verliepen Dei MiMa letten formatie gevechuvliegers haar aanvallen op hondeti ea andere voor den oorlog belangrijke centra in Engeland voort BU de Millwallen India dock akmede in de buurt van WauSthall en Hydepark en op andere plaatsen konden ware branden worden waargenomen In l4verp ol ontatonden eveneens iware branden Als vergelding voor het werpen van bommen door de Engelschcn cp de oude Duilschs universitcitsstad Heidelberg welke m hel geheel geen militaire doelen bezii werd Cambridge met bommen bestookt EenJge vijandelijke i i tns werden opnieuw met mijnpn afgesloten In der nacht van 23 op 24 September deden Btitsche vliegtuigen aanvallen cp eenige plaat rn in NoordDuitsch land met als hoofddoel Berlyn De bommen richtten in buitenwijken en woonbuurten vaa BerUjn beschadiging fn aan woonhuizen aan Een aantal burgers werd gedood of ewond Noch in Berlijn noch in andere plaati werd niiiitairt schade aangericht De vüand verloor gisteren 2i vliegtuigen in luchtgevechten Een vliegtuig werd door de luchtdoeiartiUerie neergehaald Zes Duitsche toestellen worden vermist Engelsche mededeeHngen In net draadlooze bericht van Reuter over de mededeeljng van het ministerie van Luchtvaart wordt medegedeeld dal den afgdoopen nacht Londen wederom hyt voornaamste doel is geweest der aanvafUcn van het Duitsche luchtwapen dat ook in verscheidene plaatsen in het Zuidoostei en in andere deelen des la ds bw fjyn wierp op militair economisch belangrijke en tailitairc doelen Het Engelsche ministerie verklaart d t bij de aanvallen op Londen die zijh hebben uitgestrekt over vele wukfn der hoofdstad huizen en verscheidene industrieele installaties getroffett lün Meer schade aan militaire bflargrijke objecten geeft het Engelsche ministerie niet toe Het getorpedeerde evacuatiesclup BllTTSCHE PEKSSTESfMEN Oeen tniddel laten de piatocratiscne f EkiceUche regeerders onbeproefd om het Amerikaansche volk daar te brengen waar zij hel hebben willen schrgft de Bei linef BoersenZ e i 1 u n g naar aanleiding van het Engelsche bericht over de torpcdeering in een schip met kinderen op reis V£i £ a elaitti naar Canada door een Duitsche duikboot Hoe komt het vraagt het blad dat Londen pas zes dagen later met zünbericht komt Het schip zou zonder waarschuwing getorpedeerd zijn Het is bekend dat alle Engelsche koopvaardüschepen bewapend zijn De licht innigheid waarmede Lopden het kfven vaii Engelsche kinderen op het spel zet is des te misdadiger Zeer kenmerkend is het bovendien dat men in Ijonden niet eens den naam van dit geheimzinnige schip noemt van een torpedecring door eon Duit Che ddikboot spreekt hoewel men daarvoor geen enkel bewijs kan leveren en het door Londen vermelde tydstip der ontploffing veeleer er op duidt dat het sphip op een mün gel open is Ten slotte wijst hel blad er op dat de passagiers slechts gedeeltelijk uit kinderen hpstonden en dat zich onder de overige passagiers verscheidene hoogepolitieke personen bevonden tie Deutsche Allgemeine Zeituag schryft dat wat er ook met het schip gebeurd is de verantvroordin voor het verlies aan mensöicnlevens uitsluitend ChurchiU en lijn plutocrat enkliek treft Het schip dat zooals de Times openlijk toegeeft m konvooi voer en zooals alle Britsehe koopvaardiischepen be rapend was heeft door oorlogsgebied gevaren en moret er dientengevolge op rekenen bij oriogshandelingcn betrokken te vrtirdCTi Het is een onverantwoordelijke lichtzinnigheid nm kindertranspm ten aan een ttergelijk gevaar bloot te stellen De Berliner Lokalanleiger verwijst nur berichten volgens welke het sem kindersehip Mar een bewapend BriJsch koopvaard Kdiip was met goedemi goud vj d telm en i lsdae agenten voor Noord Amerika emigranten en politieke personen am baoBL De kinderen had men uitsluitend als kogelvangers op züa maM ais gttalie matieriaal voor NoonlAaBWftkaaiMcite gevodens n eo mal Zeer gegrande twijfel mtt mm of alia txh mo heeft toeeedragen als men in Britsche courwj M kan le c i ITAMl LBGgRBVmCHT VAN HEDSN Port Soedan geboinbaédeerd Het Italiaansche hoofdkwartier maakt in het weermachtsbericht no 1U9 het volgende bekend In Noord Afrika werd Mersa Matroe opnieuw met succes gebombardeerd De vijandelijke lu taanvallen op Tobroek en Bardia maakten geen slachtoffers De aangerichte schade is gering In Oost Afrika dwongen onze verkenninvivliegtuigen vyandelüke atdeelingen In de buurt van Todignac en Lioean Rudolfmeer tot den aftocht Een van ome luchtformaties bombardeerde het vliegveld van Port Soedan waarbij tien vliegtuigen op den begancn grond ernstig beschadigd werden Een andere formatie bombardeerde het vliegveld van Aden De vyand hernieuwe zü n bombardementen op Goera Adioegri Sciascuamanna en Deredaoea Een persoon werd gewond De schade is gering RUKSMINISTER RUST IN ROME De Duitsche rüksminister van Opvoeding Rust is vanmorgen om 8 uur in Rome aangekomen Op het station werd hij verwelkomd door den Italiaénschen minister van voeding Bottai die met een vroegeren trein uit Florence was aangekomen Voorts waren aanwezig de Duitsche ambassadeur te Rome von Mackenscn met alle ambtenaren der ambassade en alle ambtenaren van het Italiaansche ministerie van Opvoeding Op pt stfitionsplein stonden leerlingen dei s holen van Rome opgesteld Ministi Rust liep langs hun rijen AZIË DE FRANSCH JAPANSCHE OVER EENKOMST Verklaring van admiraal Decoux Uit Hanoi wordt gemeW dat de gouverneur van Fransch Indo China admiraal Decoux een verklaring heeft afgelegd over het sluiten van de Fransch Japansche overeenkomst waar in hy meedeelt dat Japan de territoruie onschendbaarheid van IndoChina en de Fransdie souveremiteit over heel Indo China principieel erkend heeft Ais tegenprestatie hiervoor en als uiting van vriendschap heeft Frankrijk aan Japan bepaalde voordeden van militairen aard verleend De uitvoeringsbepalingen van de overeenkomst zijn te beschouwen ais een bewijs van blijvende FranschJapansche vriendschap In dezen geest zijn bepaalde vliegvelden ter tieschikkmg van het Japansche leger gesteld waarmede Frankrijk jegens Japan zim groot vertrouwen bewezen heeft Inric China handelt met zm voor werkelijkheid door als nabuur van Japan met deze groote mogendheid van het Verre Oosten vriendschappelijke betrekkingen te onderhouden Ten slotte deed de gouverneur een beroep op het land zich in den nieuwen toestand te schikken opdat de vrede in IndoChina bewaard zou blijven De Teriiezen aan IndoChiBecsGhe zijde Een woordvoerder van de Japansche troepen in Frifcsdi Indo China heeft verklaard dat Ijj de botsing van gisteren met de X genstand biedende Indo Chineesche Otepen in Dongdang 240 krygsgevangeneiK onder wie verscheidene Fransche o cieren in Ja pansche handen zijn gevallen Bovendien heeft het Indo Chineesche leger 131 dooden en verscheidene stukken gesthuf en ander oorlogsmateriaal verlaren De Japansche troepen leden slechts geringe verliezen De woordvoerder sprak de verwachting uit dat met het oog op de overeenkomst geen verdere tegenstand meer zou worden geboden De beteckenis van Singapore Mochten de Vereenigde Staten zich nestelen in Singapore dan zal Japan daartegen optreden met alle ter besdiikking staande middelen zoo sc irijft de Kokoemin Sjimboen De Vereenigde Staten en Engeland moeten dat wel bedenken De handhaving der heerschappij ter zee in het Westeiyk deel van den Stillen Oceaan is voor Japan een levenskwestie De Tsj oegai Sjogo Sjimpo merkt op dal met Japans actie in Indo China de mogelijkheid is verk regen ook op Singapore druk uit te oefenen De waarde van Sinftapore ah steunpunt is daardoor verminderd en zal op een goeden dag nog geheel verdwynen Baadom vnr ie oadïérliguidelingea De Fransche minister van Buitenlandsche Zaken Baudoin heeft aan buitenlandsche journalisten de ontwikkehnf geschi erd van de JapanschFransfdie ondjferhandelingen zoo wordt uit Vichy gemeld Hij verklaarde dat Frankrijk alleen door zich bereid te toonen met Japan tot ezn accoorc te gei akeo het terrein vo6r deze onilerhandeiingen kon effenen D r de op 22 September oaderteekende over ïcnkomsl harft Fiankryk zich verplicht aan de Japan dae cischcn te volic n DISTRIBUTIENIEUWS De nieuwe zeepbon NUMMER IM TOT EN MET 18 OCTOBER D secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel Nüverhei l en Scheepvaart maakt h l volgende bekend Gedurende het tijdvak van 25 Septeml er tot en met 18 October a s geeft de met 104 genummerde bon van het algemeen distribtntebontxiekje re t op het koopon van 150 gram toiletzeep nieuwe samenstelling of 120 gram huishoudzeep of 200 gram zachte zeep of 250 gram zeeppoeder of voorzoover voorradig 125 gram zeepvlokkcn of 280 gram zelfwerkendc waschmiddelen of 200 gram vloeibare zeep Voorzoover de verpakking dit toelaat kan de verbruiker desgewenscht gedeelten van bovenstaahde hoeveelheden in combinatie op één bon koopen Men zal dus b v op één bon 60 gram huis oudzeep plus 100 graro zachte zeep kunnen verkrygen Wasscheryen zull voor de behandeling van de gezinswasch gedurende bovengenoemd tydvak de me 104 genummerde bon van het algemeen distributiebonbockjc van hun clientèle in ontvangst kunnen nemen voor het koopen van wsschpoedcr en wel één bon per acht kilogram droog waschgoed De was scherij ml per bon 800 gram waschpoeder kunnen bestrekkcn BEURSOVERZiCHT De beJaogstelIing voor de locale industrieele fondsen op de Amsterdamsche effectenbeurs was heden vergeleken met de vorige dagen sterk geluwd In het centrum van de algcmeene aandacht stond de Amerikaansclie ifdeeling Het is wel zeer merkwaardig hetgeen men uit het koersverloop tan de vorige dagen kon waarnemen dat de attentie hed n in hoogen mate uitging naar Amenl aansche shares Zoowel U S Steel als Bethlehem Steel werden buitengewoon levendig verhandeld Vooral ten aanz en van het cerstgenoen de fonds kon men van een willige stemining spreken i ingezien bij een vorigen koers van iS de note ring heden onder beurs opliep tot 52 Ook Bethlehem Steeb kwamen aanzienlyk hooger e liggen Hier betrof het een koersstyjing van 68U lot iets beneden de 71 Goede belangstelling bestond eveneens voor Republic Steels die by na IH dollar tot 18 konden oploopen Zeer druk verhandeld werdeii eveneens koperfondsen Zoo stegen Anaconda Copper van 21 4 tot 23 Kfnnecott van 28 tot 30V4 Goede aandacht werd eveneens l esteed aan spoorwegaandeelen waar vooral Pennsyvanian Railroal en Illino niet onaanzienhjk stegen Voor binnenlandsche industrieele fondsen was zooals reeds gezegd de animo aanzienlyk gedaald Bij een vorigen koors van HOU werden Unilevers op 113 geopend Tegen het slot van de beurs rad een flauwe houding in zoodat de notcéring beneden de 110 kwam te liggen Een d Iing derhalve van 10 7c Aku s i waren eveneens wat lager Maar na een daling tnt beneden de 102 trad tegen hel slot weer een klein herster in Een vm vast verloop gaven aatideelen Philips te aanschouwen dié heden slechts weinig beneden de 190 openden Onder invloed van de algemeenc marktconstellatie trad onder beurs een daling in lot 184 r hetgeen nog s teeds 2 hooger was dan gisteren De minder courante soorten waren over b t algemeen kalm en gded pryshoudend Voor cgltuuraandeelen bestond heden weinie belangstelling Vrij flauw waren H V A die na 370 later in den middag 368 noteerden Bubberaandoelen en labaksfondsefr waren vergeleken met gisteren Nauwelijks veranderd Eenige affaire bestond in olies zoodat by opening een noteerins van 242 tol stand K Aram Weliswaar kwam later in de i middag ook hier een rlagere koers tol stand maar per saldo werd toch een winst van 4 behpald Een zppr vaste houding legden Ni d taalsfondsen aan den dag Blijkbaa ïwas flinke beleggingsvraag aanwezig hetgeen zich vooral in de nie iwf Siuld openbaarde De gestaffelde lening steeg niet minder dan met 1 tot omstreeks 85V4 De 4 oWii aties met bel faciliteit kwamen iets beneden pari te liggen Ook voor Inri sche obligaties bpstond evenals de vorige dagen goede kooplust waardoor de noteering ook voor deze fondsen sterk opliep Gemeenteleeningen en pandbrieven profiteerden eveneens van de gun stige stemming op de beleeijingsmprkt Duitsche obligatiën waren niet veel veranderd Geld op prolongatie 2 4 OTFirirKI V I rrT KO ISEN DEIt VBDERLANDSCHE BANK 34 September Tilula i New York t t SSVi I WVh Beriyn t 75 ts l 75 43 Brussel ƒ 30 II 30 IT Helllllkl 13 81 13 a Stockholm f4 J l 44J0 Zurich ƒ 42 91 43 m B ll UlMer New York l 1 86Ve ƒ I MVi Bruwiel 30 08 30 20 Stockholm f 44 76 1 4J4 Zürtch 42 87 43 M KOERSEN NEDERLAND SCH CI EARINOINSTITUVT Koersen voor slorUngen op 24 Sept 4840 tefen wpHchtlnaen luidende in Belchsmarkrn 75 38 Belgis 30 14 Zwltaersche francj 41 77 Lires 87 Deemehe kronen JB 40 Koovche kronen 42 80 ZwcedKhe kronen 44 85 TiJodiijche kronen toude schulden 42 T ehlich kronen nieuwe ftchulden S4Dtnwr foude chu denl 3 43 Dm r rJpuwp schil d T 4 23 f e f n 1 EFFECTENBEURS AMSTERDAM FONDSEN MET DOORLOOrENDE NOTEERING StaaMecniBgen Nederiaad Indlë 23 Sept 22 Sept 40 Ie lOOO 4 M m 40 ie MOOS t W M 40 bil I lOOO 99 IDil 1911 rUOO SI HH nh Oroolboek obl SVi IIM lM6 ig obl 9 74M rSM Cert V Jnschr a 71 ntt Grootboek obl 7 H 7514 1B3 I 1000 3 H 1937 f IMO 9 7 ION 1998 1000 3 131 tm HH SlK H Certificaten 21 M tUi Grootboek ohl tSJk Uh 1939 tndl 1 1000 ïi 1937 Indl nOOO 3 81 1937 lnllll 1000 A 3 7IJ Bultenlaatf mi Cül 30 51 a JIH JI 1 J0 dito verki Engel 4 dito kettinav 4 dito 31 a dito kettlngv 3 j Prankr 33 41 3 dito ketitngv Chje Milw 5 j Bank enj2i4d bat Kol B nk y T 117 155 Ned Ind Hand sb VH W Ned Hand MJjT Ciy A 90 92ti dito Resc A A Industrieën AU Kunstzijde Uiiia iO7it i0S I0IM 2K BerkelB Patent il 49 Calvé Oliet C gewT 1 Il Centr SuUter IM IM Kokker 205 JO t Lever Broi en Unie 12JH II7X 114 lHX Ned Ford Aut 234 7 Phll gew 186 179 U9K K7K Phll PW 1J7 135 BuiteBland Am C en F C v A 21 2IH 22H 22I Am Enka ld 4014 41 Anac C ld J 21 22 23K Bethl St ld MM 70 Gener M id 41 H M Intern N ni verk 2 H 24 Idem met verk C V A Kenner C Jm 2 I4 SH XH N Am Av HH 1S N Am B 2I1H 20 Param Rep St 164 1811 I7H I8 U S Leath US Steel 4SH 90M Electriclteli CiUes Serv C v R 54 t Comm and S tt Int Tel and Tel 24 24 North Am Cy i6 VH Radio Corp ii 4N 4H Aig Expl MiJ Red L Pctrolenm Doidt che petroleum 2I4J4 117 Kon Ned Petr 24 2J5 242 238 Perlak Petr Cont OJ C 4 ItM l Phllip i Petr 29 I9H Shell t n on Ji jji jj a Tide Water 5 H U S HoU Am L lOO lOl IO H 999 Jav Ch Japan Lijn 3 1 8 133 lM K N SM 132 110 iM l29M Kon Pak My 2Ü9H 199 Ned Scheepv Unie IWn 1 IJ9 4 H7J Rott Lloyd I H lliX II7H Stoom V Mu Nederl II6H III 119 4 SBiker H VA 178 374 4 K 6 Java che cultuur 220 217 4 M ISU II6K Ver Vorstenl Cult 94 4 9SH Uij tand Takak Oeli Balsvla 14414 148 144 De l Mi 2IHH X7H 20 = M 7 Senemhah I63 t IM 4 185 4 Spoorwegea Wilson Co A J4 ilk H Batumore Oh ii 4 Chic Milw ta ti ditoC v P A l H l min Centr 78 8 Miss Kans 19 93 NY Centr 1 4 9 9 NVlOnt Penis B 1 18I Sodth Pac C South Railw iix Wab jjï R Canad P 34 dito Kelt V Rubber Amst Rubber 1000 208 4 210 KtH KItH Bandar Rubber 141 Deh Bat Rubber 15 l 150 He sa Rubber 98H Ir d Rubb C Kendcng Lembar l H 132 Majangl 5 S Oo5t Ja a Rub 99 104 Oostk 500 117 lirX l notterd Tap Salatri P ant Serbadjadi ttii 90 Selau Sum R 8 Ver Ind O Il 144H Wai Sumatra Zuid Preanger é Interc Rubb i 34 3K J4 Industrieën A d Bank aand 96 99 4 Ho l Bank Unie dito 85 90 Ine Bank dito 8714 Ned Ind Esc m dito 72 Nederl Bank A Ned Hand Mi 2S0 aand 88H Rt tt B Ver aand lOO Twenlsch B A A 101 iHelchab Deutache Aand Fransch B 3 C Y A n Dito Kettingverkl Unipref Cert Dito Ketting ïert m Alg Norit gew A WH BaUvia Marg rab tsH N V d Bergns pr wd A 1000 Dito B 1000 Cart etl Pap Fab Scholte A 112 Gouda tcar ne dito 485 1 Gruïter en ZHf A pret aand Dito B win pi et Heemat aand 0 K Hemek A Hon St m lab aand n39 9 Hollandia aand 190 lloll Bet MO A 308 298 Holl draad en kab A IMX Ho l Kunsti Ind A 107 MH Intern VUc A 48 7 Kon Ned Zout Ind aand 4 0 440 Kon Br Steem dito 215 Lever B en UnleG A Dito 7 Cum IJT A Dito 1CK1J C V pr A 108 Dito 100 a Cpr A 97H 101 into I looo dito 100 100 Lycmpl A IIU 17S Mcel ab d Ned BC 290 250 N G en S r aand 38014 Ï90 Ned Kaften dito WS 4 W N bCheepsb mij dito 13 111 Rott D Mi dito 785 286 Schelde dito Dllo flat Bt dito 58 55 Schollen dito Stoomspinnerij SpanJ dito 78 M Stork dito I07i 117i Twtjnatra Pret A IX Vu Asph la Gew A 94 Dito prei wlnttd A 8 Ver B tab dito m H Ver Chem fab aand 104 10 Ver Pau labr v G 1 Ver Ned Rub labr X aand J57 lA Ver Touwlabr dito Werkspoor A Mto 147 15J Wes ersulker dito Mlon Feyen gew A ijo OBUGATIBN Slaataleeoiiigeii Nedwlaad 194a 1 im NU HM IMO 1 S00 9l8 99K IMle 1W4 9lS 93K 1940 bif 100 4 983 99U 1040 20 500 4 9J 93lJ 1940 bU M0 1 9111 99S laas nooi 91 1938 IMti 1037 ioo 3 nu ao 1837 500 3 7 nZ 1938 100 3 tJV UH 84 It 900 9 3 82H 84 4 19U O I 100 193S O I A 800 3 19S7 O I 100 3 o 1997 O I SOO 1 1937 O L 100 9 77 1937 O I 00 9 Prolonntla 2M Provlne en GtmL laaalngeii Amsterdam 1938 V t Dito Ie 1937 3 84J UH Apeldoorn Ie 1937 31 Arnhem 1038 3 Deventer 1930 8 tndhoven 19 9i Gelderland 1938 3i Dito 8 1 Ie Ig 38 a Dito lO J 2 lg 38 2 Cravenhag igu DIU 1936 3V 90X 90K DiU 1937 1 m H Groningen 1938 9 Dito 2e 1938 S Haarlem 1938 3 TfU Helmond 1937 3 Illlvers lo j 38 JVa 92 92M Leouwarden 1921 4i Dito 1838 Noord Holland 1938 3 Dito 2e 1938 31 3 2 Dito 3e 1838 9 7 71H Dito 3e 10 1 1038 21 6 Rotterdam ItX V 4 Dito 1 en 9 1937 OK l Dito 1 1338 31 OH 82K Tilburg 1 1937 3l 82M Utrecht Pr W Ji KH Dito gem ï 9V Hjpotbeekbnnk cricuuuB lai Nedniaad A damsche B rp L 93 Dito 31 84 tS Fr Gron Hyp leen Da en Va 31 1 90 l Dito pandb l3Vi 9 Gron Hyp B Pb 31 8J 8J Holl Hyp B dito 4 Hyp b van Medtrl Serie M Ji Insul Hyp b 77X Mü V H Cred Pandb i 1914 89 Nat Hyp b dito 3V Ned Hvp b Veend 3Vj Dito K 3 89 9 4 Noordh Hyp b Pandbr 91 OveriJu H b dito 4 89 UH Rott Hyp b dito 4 mH ld dito 31 79M 80 Utr Hyp b 4 3J WesU Byp b KX m St ZeeuwEcbe H b Bk 4 Idem 31 Holl Can Hyp gid 5 Ned O Fneaeba Pandbr 91 N West and Pac 41 Ie Ncd Scheepa verb ld 4 iH MH Rott Sch Hypb ld 4 Idem 3V Lever s Zeep MD Obl 4 77 Duitsche foadse BUt kettlngverklarUig I u grootb p 1940 c 8 r 79 ld ld p 1941 e I r TOM ld d p 1943 c 8 r 70X id ld p 1943 c 8 r a 70M t ld ld p 1944 c 8 r J 1 id id p 1948 c 8 r ï JOK ld ld p 1947 c 8 r 9 i ld ld p 1948 c 8 r 9 Konversloni Kasae 4 74 75 IG Farben C van O 88 99 IG Fa ben C van Aand 125 124 Wlntersi all Oblig 8 71 71 Duitoch Kallsyndicaat 1 ilH 5S Idem idem 6V 52 Ver Korklndustrie C v A 3 Pultache foBdaea met c r voor couponU QerlUn liOS 81 48 Ruhrverband 1927 4i 55 58 Ruhrverband 7 57 58 Duitsche Bentenb 1923 7 45 45 Ver Duitsche St leen 7 48 4714 Bayensche Hyp bank 7 71 Deutsche Llnol werke 7 Gelsenkirch Bergw 9 67 70 Gutehoffnungshute 7 51 5114 Harpener Bergbau 8 51 sm Phoenuc Altt GeMllS 6 58 4 RhelR Elba Union 7 51 5l Ruhr Chemie JO 5044 Siemens en Halake OVi Ver Stahlwerke 7 Idem idem 8t 5114 Viktor Gewerkschaft 81 55 98 Rhein Westph Elektr 7 50 idem idem 8 49 1 Hagener Strassenbalm 8 48 1 VereSn GUnzatotf Aand f W ntershall Akt Gei Aand 102 104 DIveMca Bh E be Un Ver Stahlw Ber Stadt Elect W Cltie Serv 1808 ob dem 1B58 obL 5 Rhein Westf elect 1927 obl 8 Llmb Steenk obL 4 Bataaf sche P M obl 4Va 97 9714 idem obl 31 I0 1 Int Mere SJ C G obl 6 Amit Grondtir b 5 Nat Grondb 1919 S 96t Ned Grondbr b 4 Chem Oe F c v obl S idem m t kettingverkl Atchia Toveka i Centr Pat 4 i Kansas CS Miss Kansas 5 f Norl en W Gec 4 J South Pac Goudobl South Pac Hyp 4 Amst 1874 100 9 dllo I 1000 3 dito O ymp L 100 3 98 100 4 Witte Kruis 188S 6714 België Antw 1887 dllo 1903 2 B PM C V Obl 3 FranlcrOk 1924 7 dito m Jtett w Int Hyp 8 ndb 8 IT A iev Goudr A 258 258 Mn De Maas Cv A 10914 mX My O staee A Int Mere Mar $ Krian Sulk A 8J Pagottan A 154 Suiker Cult MtJ A 198 Ver Vorst C WinsUand Areftdsb A H7 Besockl A Soekow Landb A Amst Thee Cult A 8 14 Banj Thee Rubb A 34 24H Rongga I andb A fedcp Cult A Slndangs Cult A BIfiuwh Vriessev A 45 45 Bijenkorf A Houth Atberta A Houlh Jongeneel A I04H Houth Pont few A 1 Houth Pont pref A Maxwell A 31 34 Muücr W H A Dit 52001 73000 A N MIJ v Havenw A Zeeh Sab Cv A Kreuger A Peruv Corp C v A Dito kctuadxrkl DHo C V Prei dito D to kettingverkl w Cv r w A 8