Goudsche Courant, dinsdag 24 september 1940

TWEEDE BLAD X DINSDAG 24 SEPTEMBER j940 De ontwikkeling van hettooneel in Duitschland rWat in zeven jaar bereikt werd Geen gepatenteerde stijl BINNENLAND DE LEGITIMATIE VERPLICHTING Controle treedt 1 October in werking De commis ris generaal v or deopenbare veiligheid en hoogere JSS enpolitieleider deelt officieel het volgende mede De verordening nr 129 40 van de secretarissen generaal van Binnenland sohe Zaken en van Justitie betreffen de de verplichting tot legitimatie treedt voor de Wadden eilanden en in het kustgebiedjvan het bezette Ne derlandsche M Sed begrensd door dé lijn DeiUf HSder Nbórd HoUandsch Kanaal fKlkmaar Uitgeest Beverwijk Velsen J Santpoort Haarlem Heemstede Bennebroek alsmede voor de geheele provincie Zuid Holland en in de piwincie NoordBrabant ten Westen van de spoorlijn loopend van de grens der provincies Gelderland Noord Brabant over Orten s Hertogenbosch Vught Boxtel Best Acht Eindhoven Valkenswaard in de richting NeeiT elt op 1 October 1940 in werking Voor het overige bezette Nederlandsche gebied zal voor 1 November 1940 geen controle op de legitimatieveiplichting worden uitgeoefend HOE TE HANDELEN BU HET VINDEN VAN BRANDPLAATJES Officieel wordt medegedeeld Zooals reeds meermalen is bericht werpen Engelsche vliegers steeds weer brandplaatjes boven Nedferlandsche gebied uit De bedoeling van deze minderwaardige wijze van oorlogvoering is niet alleen de oogst en have en goed der bevolking te vernietigen maar ook menschen te verwonden Het is van buitengewoon belang dat ieder weet hoe hij handelen moet bij het ontdekken van deze plaatjes Allereerst moet verhinderd worden dat de plaatjes brand veroorzaken Ieder voor zich dient dan ook op te letten of bij het overvliegen van Engelsche vliegers brandplaatjes uitgeworpen zijn Wanneer men ook maar kan vermoeden dat dit het geval is moet er onmiddellijk naar worden gezocht De plaatjes moeten dan verzameld en op een plaats waar zij geen gevaar kunnen veroorzaken worden vernietigd Hierbij dient men erop te letten dat deze plaatjes niet met de han worden aapgeraakt Ze Inoeten met een voorwerp bijvoorbeeld met een houten latje opgelicht en in een emmer met water gelegd worden aangezien bij aanraking anders 1 verbranding van de huid en vergiftiging mogelijk Is In ieder geval moet bij het vinden vah brandplaatjes dit aan de plaatselijke politie medegedeeld worden Deze verzamelt ze en zorgt voor dé vernietiging Plaatjes welke door de bevolking zelf verzameld zijn moeteti in het water liggend bij de politie worden ingeleverd Dus ook hierbij dient de grootste voorzichtigheid en oplettendheid in acht te worden genomen NIEUWE SPOORBOEKJES 25 SEPT VERKRIJGBAAR Het op 1 Juli j l uitgegeven spoorboekje waarin de talrijke aanvullingsbladen waren opgenomen is door de vele veranderingen welke er sindsdien plaats hadden wederom voor de praktijk ongeschikt geworden daar intusschen niet minder dan 32 aanvullingen noodig zijn gebleken om het met goed gevolg te kunnen gebruiken Aan dezen toestand zal nu zeer tengerieve van de reizigers binnen enkeledagen een einde komen omdat de Nederlandsche Spoorwe jen een derdeverbeterde uitgave het licht hebbendoen zien Reeds Woensdag a s zal hét nieuwe boekje verkrijgoaar worden gesteld zoowel bij den boekhandel als bij de A K O jongens op de stations ONDERSCHEIDING VOOR KORVET KAPITEIN CHRISTIANSEN De Führer heeft aan den commissaris voor de zee en binnenvaart inNederland korvetkapitem Karl Christians voor bijzondere verdiensten in de oorlegseconomie alsleider van het Hamburger kantoorvoor de walvischvangst het ooilogskruis van verdienste verleend dathem toegezonden is met een eigenhandig schrijven van den rijksmaarschalk DIEFSTAL VAN KRUISBEELD OPGEHELDERD Na ijverig speuren door de recherche is de U reehtsche politie gisteren overgegaan tot de arrestatie vtn den dief van het kruisbei lu uit de kathedrale kelrk ar de Lange Nieuwstraat alhier Het IS een achttienjarige magazijnbediende m de Bngittenstraat werkzaam Hij werd dcor de politie gistermiddag van zijn werk weggehaald en overgebracht naar het bureau van politie aan de Tolsteegbri Hij bekpnde dat hy het kruis begraven had op het terrein van de sterrenwacht en het Corpus had meegenomen Hij had dit e gens onder d go ieer te de Bilt m een sloot verstopt Bovendien k ram door de arrestatie aan het licht dat de jongeman die een hartstochtelijk verzBmelajjr van oudheden is eenige maanden geleden uit het centraal m useum een houten Christusbeeidje met gebonden armen had ge tolph Dit beeldje is thans tèrug I D heer dr E Schmidt Burgh Kulturreferent by het BUkscommissariiat beeft reeds éenige maXen blijk gegeven van groote belangstelling voor de NederlAndsche kunst en de uitwisseling op cultureel gebied tusschen Nederland en Duitschlaitd o a door het organlieeren van lezingen in beperken kring door desljundiige Duitschers op verichillend terrein Maandagmiddag sprak de heer Frenzel reterent bij het ministerie van Propaganda te Berlijn voor een klein maar uitgelezen gezelschap van toonieelschnjvers regisseurs en andere bij het tooneel in Nederland betrokkenen in de Oude Doelen te Den Jiaag over het tooneel in Duitschland Devheer FreA l zeide de aanwezigaa te willen dienen als gids door het bonte en eer veelzüdige Duitsche tooneeltóven Berlyn waar het tooneelleven zgn hoogtepunt vindt in het owie Staatlichfc gcbauspielhaus en in Ket tjieater on Kurfiirstendamm geeft avond aBn avsod een buitengewone verséheid enheii van stukken tooneel o T l jperettes cabaret en dat gaat den geheelen winter door Maar ook buiten Berlijn bloeit hel tooneel Eï itjn tenminste zes of zeven steden zooals Weenen Münchfen Hamburg Böchem Frankfort am Main die op dezelfde hoogte staan En verder moeten ook Stuttgart Düsseldorf Keulen Bfeslau enz genoemd worden Over het geheele land verspreid ggen dj schouwburgen die avond aan avond volle zalen trekken En dan zyn er nog djs talrijke Landesbühnen reizende tooneelgezelschappen die met auto of trein tot in de kleinste dorpen komen en er belangstellmg voor het tooneel wekken JaafJuks vmdt de Reichstheat er estw che plaats waar verschillende ensemples samenkomen stukken itOKoeren in onderlingen wedijver en d ussies houden over het tooneel Het tooneel kent geen financieele zorgen meer De rneeste theaters zijn sinds 1933 door het Rijk overgenomen en groote sommen zijn gevoteerd op grond van het beginsel dat het tooneel da zuivere kunst brengt gesubsidieerd fnoet wofden en dat de intendant van een Sfhouwburg zonder financieele zorgen vrij moet kunnen werken MA er zijn vrij wat schouwburgen die de subsidie al spoedig terug betalen om dat ze op volkomen noi male wijze kans zien wmst te maken De leiding bij dit alles heeft het ministerie van Propaganda Deze naam zou een verkeerde voorstelling kunnen wekken Door het tooneel wordt geen propaganda gemaakt maar het ministerie bevordert de cultuur en stelt op royale wyze gflden beschikbaar oudat de intentanten zich ook kunnen bezig houden met experimenten zelfs zulke waarvan zij weinig verwachting heb ben Slechts wanneer een intendant voortdurend misslagfcn bijjkt te begaan hebben wij natuurlijk het recht eeo at er in zijn plaats te twnoem I er hunner heeft zijn eigen verantwoorde lykheid hetgeen trouwens niet anders kan bij een zoo uitgestrekt terrein en zooveel schouwburgen De taak van de Retchskulturkammer Daarnaast zorgt de Reichskulturkammer vuor de vorming der tooneclspelers evenals voor de tilmacteurï auteurs radioartiesten De kamer voorkomt vooral dat dilettanten die het vak niet verstaan het toch uit oefen yi zij geeft raad aan jonge kunstenaars laat hen gedurende 2 of 3 jaar opleiden en verstrekt ten slotte na een s oort examen ook een diploma Zoo helpen beide instanties den tooneelspeler zonder in ambtenarij te vervallen Zij dienen het theater ook 4oor de mobjliseermg van de bezoekers Kraft durch Ficude heeft zich in dit opzicht verdienitelijk gemaakt terwijl d Tl aterring der Hitlcrjeugd hetzelfde doet onder de jeugd Niet alleen middagvoorstellingen die niet door de arbeiders kunnen worden bezocht maar ook speciale E vondvoorstellingen wor den georganiseerd voor het opgroeiende geslacht Hoe en wat er gespeeld wordt Het Duitsche tooneel kent geen gepatfl nteerden stijl Er i s een voortdurende ontwikkeling maar wel wordt o eraI gezocht naar de groote lijnen en een zuiveren helderen slijl zohder bombast Er worden allerlei experi menten gedaan zoo bv ort den toeschouwer en het tooneel nader tot elkaar te brengen en de scheiding zooveel mogeluk op te heffen Wat de stukken betreft wordt er in Ouitschjand vrijwel aljes gespeeld van Aeschylos tot Manfred Resner vat het eigen land en het buitenland aan belangrljfes ïQplevert en opgeleverd heeft Daarblf wordt alleen de eisch gesteld dat tie inholid der stukken niet in ftryd is met de beginselen van het nieuwe Duitschland Het society stuk ziet men graag aar toch is er een onderscheid by vroeger Zonder schoolmeejrterachtige lessen op het tooneel uil te deelen wordt b v het huwflyksprobleem anders opgelost dan vroeger De jonge dramatiek titcht bij den toeschouwer energiek te ontwikkelen en hem niet slechts naaj huis te sturen met een vagen indruk die hem niets speciaals zegt Historische stof wordt niet meer uitsluitend als interessante geschiedenis behandeld maa men zoel ebeurtenissen uit vroeges tijd die K aan de menschen van onzen ty HetS te zeggen hebben en iif in zekeren zin keerpunten waren de geschiedenis f iOok wordt vaak stof van politieken aard gedramatiseerd sociale kwesties worden l €handeld In de pers worden tal van vraagst ikken besproken die het tooneel betreffen en daardoor wordt ook de belangstelling van het publiek voor deze kunst gewekt Kunstkritiek o kunstbeschouwing De gioot€j pers is de bemiddelaartusschen tooneel en publiek Daarbij isgebroken met de gewoonte dat decriticus met een vooropgestelden ejschnaar een stuk gaat zien en alleen zegt wat hij in het stuk mooi en niet mooivond De p rs in Duitschland levei geen kritiek mec r waarbij het om allerlei andere dingen gaat dan alleenom het stuk en de opvoering ervan maar een kunstbeschouwing waarbyzij dient te begrijpen hoe vaak vooreen jongen kunstenaar een afbrekendekritiek zijn loopbaan kan vernietigen Ten slotte aldus de heer Crenzel kan niemand m de toekomst zien Wijweten niet hoe het tooneel zich inDuitschland in de eerstvolgende jarenzal ontwikkelen maar wij zijn tevreden dat het bezoek aan de schouwburgen is gestegen en dat onze tooneelgezelschappen niet meer failliet gaan Er zijn veel nieuwe schouwburgen metruimte voor veel meer publiek gebouwd én aan zeer vele daarvan hangtavond aan avond het bordje ausverkauft D t is een geweldige verbete ring bij 15 jaajj jgeleden De oorlogsomstandigheden in de verduisteringhebben slechst weinig invloed gehad De voorstellingen beginnen een Jialfuur vroeger en soms hebben wij destukken wat bekort j Een warm applaus beloonde den heer Frenzel voor zyn boeiend referaat waarna de aanwezigen nog gelegenheid hadden vraaen te stellen én een collectie foto s en eschriften over het toonee in Duitschland te bezichtigen DE BEHANDELING DER DUITSCHE GEÏNTERNEERDEN Bijzonderheden in een brief uit Kobe Omtrent de behandeling der Duit iclie geïnterneerden m NederlandschIndië zijn bijzonderheden vernomen A elke vervat zijn in een schrijven van 9 Augustus iiit Kobe Aan dit schrijven cntleenen wij de volgende passages In e barakken van Ngawi zijn mvertr kBn voor ongeveer 30 40 menschen angeveer honderd Duitschersophuisvipt In de vertrekken warengeen jièubels aanwezig De teerstenachten moest op den grond geslapenworden men zat op den grbnd aangezien geen toelen aanwezig waren De Duitschers mochten niets m hetkamp meenemen geld en het weinigedat zij blj het oo meedoogenloo e onmiddelliik wegvoeren nog in hun zakken hadden werd afgenomen InNf awi ziin ongev er duizend Duitschers De poort i der afzonderlijkebarakken vverde streng bewaakt uitgaan was verboden De natuurlijke l e oeften werden verricht m een inde vertrekken opgestelde ton welke s mireens en s avon Js werd gereinigd N a eenige dagen mochten zij ophet platte betonnen dak der barakkendes ochtends en des avonds wandelfn evenals op een binnenplaats tusschendê zeer sterke nrikkeldraadversperrin Eerst na enkele dagen kregen zijtoiletvoorv erpen welke door deDuitsche vrouwen waren overhandigd m het kamp uitggleverd Wd s hende ochteitds geschiedde om half zesen werd gedurende 5 tijt 10 minutenvoor iedere ploeg in de waschlokalentoegestaan Tegelijkeniia moest i dien t d het lijfgded worden gewasschen Annge ien iodpr met meer bi ich had dpn de Meeren waarin hij geïnterneerd werd zi in de toe standen zeer onvprkwi kkelijk Scheerm e sen verden niet toegestaan de verzorg pg is benfdenf iedere cntiek Des ochtensds vóór het ontbijt een ko slechte koff e en e n stuk brood zoo groot als twee vuisten aan een kant met zeer dunn marsarine en slechte marmelade gelmeerd Aangezien het bezit van messen van lederen a rd verboden was moest dit brood zoo goed als het ging verslonden worden Des middags moest worden aangetreden en met twee emaille borden en een lepel werd een dikke slechte soep en inderdaad rijst en iedere hoe veelheid met sp venjen Csnmbal uitt avonds een herhaling van het ontbot Na ongeveer 14 dagen werden stroo en zakken uitgeleverd waarvan de geïnterneerden zelf hun stroozakken moesten vervaardigen Na ongeveer 4 weken werd verlof gegeven tot uit reiking aan de geïnterneerden van matrassen en klamboe s die door de Duitsche vrouwen waren verstrekt Voorzichtigheidshalve moest den geheel nacht het licht in de vertrekken branden Stoelen varen tot het vertrek der verslaggevers niet verstrekt evenmin tafel zoodat de maaltijd op den grond moest worden genuttigd De geïnterneerden moesten hun eten zelf koken maar er war en voldoende koks onder de gevangenen Na onge veer drie weken werd een kleine can tine ingericht met meubels van den Deutschen Verein in Soerabajêl waarin de geïnterneerden voor hi 10 centen welke hun dagelijks werden uitgekeerd iets konden koopen Kofi fie kost 2 cent en een reep chocolade 8 cent De heer die op Onrust was geïnterneerd en later in Ngawi geïnterneerd werd deelde daar mede dat Ngawi beter was dan Onrust Het is te betreuren dat van Onrust tot dusverre hier in Japan geen rapport ontvangen is over de laatste weken aangezien daar immers ook de heer Frühstück vermoord doodgeschoten is Er is helaas geen twyfel mogelijk aan den door van den heer Frühstück aangezien beschrijvingen van de teraardebestelling bekend zijn De toestand zou zoo zijn dat de gevangenen zonder uitzondering sterft zijn afgevallen zoowel door detgebrekkige verzorging als ook door deL afschuwe lyke behandeling Omtrent Heroverbrengen Wan alle geïnterneerden naar Atjehiitw alleen nog te melden dat reeds eenige transporten daarheen geschied waren en de mededeeling dat de Duitschers daar niet bekend geworden plaats zelf hun barakken moesten bouwen Het is niet mogelijk hun post toe te zenden De brieven worden den gevangenen voorgehouden zoodat zy dan wanneer zij dichtbij gekomen zijn mogen lezen Overhandigd worden zij echter niet Omgekeerd is het den gevangenen veroorloofd tweemaal per maSnd een levensteeken te geven Da vroawen Duitsche vrouwen van wie bekend was dat zij actief hebben deelgenomen aan partijacties zijn zonder uitzondering tezamen met haar kinderen geïnterneerd Zij krijgen dezelfde soldatenkost als de mannen En aanvankelijk ook alle kinderen Aan moeders met zuigelingen is toegestaan zoo noodig zelf de geëigende kindervoeding te bereiden kon zich nauwelijks goed houden bij deze berichten Niet geintemeerde Duitsche vrouwen zijn veelal bijeengebracht Vrouwen mat een eigen vermogen kunnen maximaal 150 gtd opnemen Waar dit niet fnogelijk is wordt een ondersteuning gegeven van 36 gid per maand Er zijn echter vele gevallen waarin slechts 15 tot 19 gld wordt betaald Als kindertoeslag is toegestaan 5 gld voor kinderen tot 5 jaar en 9 gld voor kinderen tot 18 jaar Melk hiervoor ko reeds 10 gld Dit is een korte samenvatting der algemeene wederwaardigheden die echter voortdurend onderbroken werden dpor berichten over de afschuwelijkste persoonlijke chicanes en vernederingen Bij de algemeene interneering waren niet vo do3rde mili tair n a nwezig om huiszoekingen te verrichten Er werden particulieren hoofd zakelijk jonge Nederlanders aangewezen om in de huizen alle correspondenties voorwerpen van waarde documenten enz weg te nemen Na onderzoek zullen deze zaken teruggeven wotden maar er zijn vele gevallen bekend waarin deze dingen verloren zim gedaan en bovendien bij de huiszoekingen groote ra vage werd aangericht De Weerlooze vrouwen geraakten binnen korten tijd in een zoo zeliuwachtige stemming dat vele symptomen van ineenstorting ver toonden vooral tengevolge van de voortdurende verhooren betreffende vele op een of andere wiize ook vaak slechts door domme buurpraatjes ontstane verdenkingen Samenvattend is helaas ondubbel zinnig bewezen dat de haat der daar wonende Nederlanders alle perken tp buiten gaat De geïnterneerden v or pn als strafgevangenen behandeld zij kr igen ook gevangeniskleeding en uniform en en de weerlooze i rouwen zijp uitgeleverd aan de willekeur van den ernstigsten aard der Nederland ne autoriteiten verzoekt terstond naar Tokio te vertrekken en om il deze te ranporteeren m de hoop een beles lot te kunnen verkrijgen De besprekingen in Batavia KOMEN IN ACTIEVER TADIÜM Nu de leiÜer d er Japansche delegatie Ichizo Koba vasji is teruggekeerd uit Bando rg waarheen hij Zaterdagavond per vliegtuig vertrokken was zullen de JapanscnNedrrland Eche besprekingen r ar men aanneemt deze week in eeji actiever stadium komen jDe ontwikeling der on derhandelingen wordt in verband met de wijziging in de toestanden in Europa nhet Verre Oosten jnet groo te belangstelling gevolgd De beide delegaties hebber voyge iS eek Dinsdag een gemeenschapp lijke bijeenkomst m Hijlel des InBps gehouden Daarna is vrtplvuldiEJJnformeel contact onderhouden vkraarnemers achten het van beteeken is dat de gouverneur generaal jhr Tjarda van tetarkenborrh Stachouwer den heer Kobayasji had uilgenoodigd het afgeloopen weekeinde in zijn paleis te Buiterzorg te kam en ijnorbrengen Aan deZe uitnoodiging hjd de Japansche minister evenwel geen gevolg kunnen geven aangezien hij zich onwel voelde en sterk van de warmte e lijden had o n w lke rede hij naar ENGELSCHE VUEGBSS TER AABDE BESTELD In den loop yan de vorige weck zijn in ons land twee Engelsche vliegtuigen door Duitsche nachtjagers naar l eneden geschoten Zaterdagmiddag zijn de stoffeltjl 3 resten van de bemanningen der Britsche toestellen te Amsterdam ter aarde besteld Op het kerkhof waar drie Engelsche vhegers werden begraven vormden Duitsche militairen de eerewacht en het vuurpeleton Een Oberleutnant voerde het woord terwijl een dominee eenige bijbelteksten las en het Onze Vader bad De drie kisten werden in de groeve neergelaten terwijl een Duitsch muziekkorps het Nader mijn God tot TT speelde Ook op een ander e plaats vormde een afdeeling Duitsche militairen de eerewacht Een dominee sprak naar aanleiding van psalm 103 een afscheidswoord en sloot met het Onze Vader E n Oberleutnant bracht hier namens het Duitsche luchtwapen den drie gesneuvelden den laatsten groet Ben muziekkorps van het luchtwapen speelde gewijde muzi k Er bestond voor de begrafenisplechtigheden leer gpoote belangstelling FIETSENDIEVEN GEARRESTEERD Zondagmorgen wandelde een beWfoner van de Indische buurt te Amsterdam wiens rijwiel de vorige week gestolen was over het Waterlooplein en tot zijn groote vreugde vond hij inderdaad zijn fiets teru g nog wel In gezelschap van de fiets van zijn buurman welke ongeveer gelyktydig gestolen was De man waarschuwde onmiddellijk een agent die den koopman aanhield en naar het bureiu Linaeusstraat overbracht Hiermede was een oude zaak tot klaarheid gekomen Dezelfde koopman was namelijk reeds aan het begin van detorige week door een brigadier van politie aangehouden toen hij de beide gestolen fietsen per handkar vervoerde Ook toen was hij naar het bureau overgebracht waar hij verklaarde de fietsen van twee mannen te hebben gekocht Ook d eze beide mannen werden aan een verhoor onderworpen doch zij verklaarden pertinent dat de fietsen hun eigendom waren en het tegendeel kon toen niet bewezen worden Tha s zijn zij wederom gearresteerd en is hun misdaad wel bewezen Bovendien is nog een deYde fiets opgespoord die eveneens naar alle waarschijnlijkheid door hem ggstolen is waar zij hem tegelijk met de beide andere aan den koopman aanbeden doch waarvan de eigenaar nog niet is gevonden Zij zullen binnenkort voor den officier van Justitie worden geleid GEVAARLIJK SPEL Gistermiddag vonden twee tienjarige jongetjes van de families Don en van der Kraats beiden woonachtig te lEde op de heide een hoeveelheid ontplofbare stof Zij namen hun vondst mee naar huis waar zij een hoeveelheid ervan in een patroon deden Midden op den eg brachten zij dit tot ontploffing door r met een hamer en een spijker op te slaan Met een hevigen Wial ontplofte het projectiel tengevolge waarvan de tienjarige jongen Don ernstig aan de linkerhand gewond werd Een vinger en een gedeelte van den duim werden afgerukt Nadat hi door een dokter verbonden was is hij voor operatief ingrijpen naar Wageningen overgebracht Het and re ventje bekwam geen letsel ERNSTIGE AANRIJDING TE troORSCHOTEN Gisteravond omstreeks half acht waren in het burgemeester Vernedepark te Voorschoten verschillende jongens aan het eikels verzamelen Ten einde een grooteren voorraad te verkrijgen kropen enkelen door een haag waardoor z ij op de trambaan kwamen van de blauwe tram richting Leiden Met bMn Bij het naderen van een electrische tram uit de richting Den Haag namen zij de vlucht maar een de 12 jarige Joh V d P wonende aan de Voorstraat aldaar kon blijkbaar niet meer weg komen en werd aangereden zeer ernstige hoofd vleesch en b wonden werd hij opgenomen en Kj omwonenden binnengedragen alwaar hij is verbonden door de doktoren Keegstra en Kerkhof Nadat hem geestelijken bijstand was verleend is het slachtoffer in zeer zorgwekkenden toestand naar een ziekenhuis te Leiden overgebracht L ANGERE G jpiGHEIDSDUl R WEEKEIKDRETOüRS De dfrectie van der Nederlandsche spoorwegen is met ingang van Vrijdag a s tot een belangrijke verruiming van de weekeind retours overgegaan De geldiglieidsduur van deze reisbiljetten is n l jnct een vollen dag verlengd Men kan dus van ee n weekeindretour in den vervolge vier volle dagen gebruik maken t w van Vrijdagmorgen eersten trein af tot Maan dagavond laatsten trein De weekeind retours hebben hun oorsprong te danken aan het feit dat met Pmk toren 1939 de wilde hisdiensten van hoegerhand werden opgeheven Toen besloot de directie van de Nederlandsche Spoorwegen als tüCERNE EN KLAVntHOOl Daar het nog steeds veelvul g vooh komt dat lucerne en klaverhoui tot veevoeder vermalen wordt wordt door het Rijksbureau voor de voedsel voortiening in oorlogatlJ4 met naJnik aan herinnerd dat dit op grond vaii het Veevoederbesluit 1939 yerboden In afwijking van de tot heden gevol de gedragslijn lal in den vervolge t strengste op de naleving van dit vcn bod worden toegezien Belanghebben drai wordt aangeraden hiermede in d to comst T ening te houden RADIOTOESPRAAK VAN KAPrrEIN VSRSLDXS De reterve kapitein L 3 Versluyi heeft na de demobilisatie r jn mannea van 21 13 R A nog een in een open brief toegesproken In dezen brief kwamen zooveel behartigenswaardig en mannelUke denkbeelden tot uitint dat de wensch werd geuit den inhoud van dezen brief voor de radio in oree deren kring bekend te maken D A V R O Is daarvoor beschikbaar gebleken zoodat de heer Versluys op 28 September tusschen 7 45 en B uur sayon ds de tof uit iljn brief voor de radio zal b andelen KIND VERONGELUKT Maandagmiddag miste m n het 8 jarig jongetje van den landbouwer Kemper te Haarla by Nyverdal Na eenig eken vond men het kind ia een bij het huis staande schuur onder een laadbak van een melkwagen D dood was reeds ingetreden Vermoedelijk is het jongetje op den wagen aan het spelen geweest en is de bak door een of andere oorzaak vaa het wagenstel geschoten met het gevolg dat het kind onder de bak terecht kwam fep onmiddellijk doodgedrukt werd RECHTSZAKEN VEROORDEELING WEGENS FOTOGRAFEEREN VAN MILrrAIR WERK Een Nederlandsch onderdaan is veroordeeld wegens overtreding van de verorcjening van den Rijkscommissaris over maatregelen op het gebied van nieuwsberichten en fotografie van 28 Juni 1940 Hij heeft tegen het uildrukkeiyk verbod in foto s van eea Duitsch militair werk gemaakt Een Duitsche krijgsraad heeft hem een boete van ƒ 150 opgelegd Van ver oordeelingtot vrijheidsstraf is alleen wegens den jeugdigen leeftijd van deit dader voor dezen keer afgezien ONVERBETERLIJKE ZAKKENROLSTER Een in 1872 geboren vrouw stond op 10 September terecht voor da Haagsche rechtbank Zij bekende in de laatste zeventien maanden epii twintigtal diefstallen van portemorinaies en taschjes ten nadeele van bezoekers van de Hema of van de algemeene markt m Den Haag op haar geweten te hebben De ten laste gelegde serie begon op 31 Maart 1939 doch in de veertig daaraan voorafgegane jaren had zij al elf veroorde lingen wegens diefstal enz ondergaan De Officier van Justitie had een ge vangenisstraf van twee jaren te en deze onverl eterlijke dievegge gevorderd Vandaag deed de rechtbank uitspraak Zij werd confonn den ei sch veroordeeld tUÜHTVAART Vliegongelukken in Amerika GENERAAL OMGEKO MEN Te Bloomfield in den staat Kentuc ky is weer een legervliegtuig neer gestort De inzittende is dood De vliegtuigwacht van Jacksonvilla in FlondaV heeft intusschen in een moeras ten uidoasten van den staat Georgia het wrak van het legervliegtuig ontdekt waarin brigade generaal Honeycutt en twee officieren den dood gevonden hebben Bijzonderheden zijn niet te verkrijgen voordat het toestel dat tot het uiterste puntj van den staart in het moeras zit gelicht is KUNST EN LEHEREN GRAND THEATRE TË GENT WORDT NEDERLANDSCHE OPERA Volk en Staat meldt dat de bekende Gentenaar Hendrik Caspeele regisseur aan de Koninklijke Vlaamsche Opera te Antwerpen die o ni m samenwerking met Emiel Hullebroeck een paa geslaagde zangspelen schreef tot tótuurder van den lyrischpn stadsscho uwburg te Gent benoemd i Dit beteékent meteen het einde va i het Uermaarde Gjand Theatre aldaaT Vvaar zoo vervolgt het blad onze verfr schte cultuurmenschen dulendK een eeuw den scepter gezwaaid h toen en waar de laamsc e kunst nu eh dan langs epn achterdeurtie beschroomd mocht binnensl pen Wy zullen voortaan te Gent o zen Vlaamschen lyriachen schöiiwburg bezitten waar nog uitsluitend Vlaamsche kunst hoogtij mag vieren In de nabijheid van Valladolid Sp lis een ernstig ontploffingsongeluk ontstaan in een kruitdepot P werd materieele schade aangericht en verscheidene slachtoffers vielen y oorzaak dei ontploffing Ls nog onoe