Goudsche Courant, woensdag 25 september 1940

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1940 AZie De Fransch Japansche overeeakonui ten proefballonnetjes die met boven treken jnoeten worden aangevoerd ontwikkeling van jijn expansie naar Egyptische volk den afloop van deza en Engeland die zicfi rAogelakerwijs land zijn afgestaan üjn naar f voorraden moeten oMeven alsmeda dagmiddag door den Italiaanschen l g plaats waar de7e voorraden zkih niser vSn Buitenlandxche Zaken bevinden Duitschland heeft geen tekort aan petroleum en benzine Generaal von Schell zegt Genoeg voor tien jaar Thans nog meer petroleum don toen de oorlog begon cijfermateriaal dat Kessler in zijn artikel naar voren brengt doch den Duitsclifcn petroleumtoestand eens on lorrENUM BÜÏTSCBLAND AANVALLEN OP ZUID ENGELAND TEBWOESTINGEN IN NEWCASTtE EN CAMBRIDGE Gisteren zijn den geheelen morgen voorwarende Duitsche luchtaanvallen boven ZuxdEegeland aan den gang geweest De aanvalsofajecten werden behalve door Londen ook door andere vfxH den oorlog belangrijke plaatsen in de Zuidelijke graafschappen gevormd Een vljegtuigenfabriek te Southa nnpton gebombardeerd waarbij zware treSers konden worden waargenwnen Bij de loïhtgevechten zijn volgens de tot duiverre ontvangen berichten achttien Brifcche toestellen neergeschoten Een Duitsch vliegtuig wordt vermist De itTiiiinaBg VSB Landen Volgens berichten uit Londen ii metde oittiuiming van Lorpden door nroeders en kinderen begonnen Deze maatregel die rond eervhalf millioen kinderen omval wonJt gemotiveerd doorde luchtbombardementen en het in talryke wijken van Londen bestaandegevaar vooor bet uitbreken van besmettelqke ziekten VerweestingcB ia Newcastle Bij de door het luchtwapen gisteren uitgevoerde aanvallen hebben ook de industrieele installaties van Newcastle zware brnitreffers gekregen In verscheidene voor den oorlog belangrijke objecten onl ftonden groote branden Van verre sf zichtbare rookwolken hangen boven de vernielde plaatsen De vergeldingsaanval 19 Cambridge Naar goed ingelichte kringen te Berlin mededeelen is de vergeldings aanval op Cambridge met de ïwaarste strijdmiddelen ten uitvoer gelegd Behalve een groot aantal dynamietbommen van middelzwaar külibei en brandbommen werden ook de zwaarste bonomen newgeworpen die zichtbaar groote scliade he bben aangericht Door Duitsclie verkennmgsvliegtuigen worden de benchteh van de aanvallende vliegtuigen lievestigd dat in het tadsgebted van Cambridge verwoestingen en branden zi n ontstaan Des ochtends was uil versch idc i brandhaarden een uitgestrekte vuurgloed ontstaan waardoor groente deelen van het land in een rookwolk waren gehuld Deze onmiddellijke vergelding wordt door bevoegde Duitsche zijde de ecnige mogelijkheid geaebt den Engel chen het waanzinnige van hun aanvallen op plaatsen zooals de universiteitsstad Heidelberg bij te brengen Koorscbe visschersboot door Engelsche vliegtuigen aangevafleo Een groote viss liersboot die m nnbavc m midrden Noorwege n lag is naar t Noorsehe telegraaf agentschap meldt Zondag door Engelsche vliegtuigen aangevallen en met machinegeweren beschoten Aan boord van een motorkotter werd de zoon van den kapitein door een Engelsche kogel getroffen en stierf een uur later Een ontboden geneesher kon geen hulp meer bieden Drie andere visschers werden gewond Een Duitsch HiOodekruis vliegtuig zorgde voor het vervoer van de gewonden die onmiddellrik naar een ziekenhuis werden overgebracht De boo en zijn door de kogels letterlijk doorzeefd Dulfsehe perg over de Engebebe uvalkn fi Berli De Berlijnsche ochtendbladen leveren n heele reeks gedetailleerde beschrüvingen en ooggetuigeverhalen welker belang nog versterkt wordt door talrijke foto s het bewijs dat de door de Engelsche vliegers in den nacbl van Maandag op Dinsdag neergeworpen bommen systematisch gericht waren ap niet militaire doelen Het resultaat van hun onderzoek kenmerken de ÉPaden in diepgaahde commeriaren Men kan kyken waar men wil 100 schrijft de Berlifcer Boerse n z e i t u n g er is geen enkel militair of militair economisch doel getroffen In de keuze der civieje objecten is echter ongetwijfeld systeem Het is het systeem van Churchill bó wien zich degenen moeten gaan beklager die de nog in grdotere mate voort te zetten vergelding te voelen zullen krijgen De in denzelfden nacht neergeworpen vlugschriften worden in de Deutsche A llgeme ine Zeit u n g sarrastiseh beantwoord Deze vlugschriften zoo schrijft het blad laten de Berlijners volkomen onberoeni Zy lijn mo plomp dat niemand er in vliegt Wij ouden geloof moeten slaan aan de verklaring van ChuTcSill dat Engeland reusachtige voorraden lev£nsmid elet lieeft opgeslagen om ze ons na de capitulatie van Duitschland ter beschikking testellen Churchill een der voornaamste deelnemers aan de uithongeringsblokkade van den wereWoortog zouden w deze onzelfzuchtigheidtoescltTiiYen Verbeeldt hü zich werkelijk dat wü vergeten hebben datna d wapenstilstand van Uit neg 00 000 Duitsche vrouwen en kinderen zijn verhongerd De Völfcischer Beobaeh ter chrilft De Britten hebben reeds in tijden to n bij andere volkeren alleen de mannen streden hun zeemacht 1 wanneer het niet ging ock hun faadmacht ki het veld gebracht tegen vrouwen en kinderen De berueiite bcantjl aatjes ksnmerk£n geest en dori van deze ooilogvoeriog weUicht bet best Op hetzdfde arglistige peil staan de leugenachtige strooibiljetten In de 414 maand dat Engelsche nachtelijke aanvallen worden ondernomen is geen enkel militair of militair economisch belangrijk doel ernstig troffen of zeUs vorar langen tqd vernield C3uirchills luchtwapen is slechts in staat een guerilla tegen het Duitsche achterland te voeren Alle waarnemingen en gedachten betreffende de Britsche oorlogvoering komen aldus de Berliner Lokal Anzelger neer op dit eene punt de Engelschen willen het Duitsche volk ffen niet alleen de soldaten maar meer nog de weerlooze deelen van het volk ndat zij daarvan op grond van hun oorlogsopvatting pellet succes verwachten Dat ertiter stempelt hun oorlogvoering in alle als Duitschland denkende volkeren tot een misdaad WE EflOM ENCELSGBE POGING TOT EEN AANVAL OP BEKUJN In den nacht van 24 op 25 September hebben eentge Britsche vliegtuigen wederom een po ing ondernomen om Berlijn aan te vallen Krachtig luchtafweervuar verhinderde den aanvaller om gericht zijn bommen neer te werpen In verschillende buitenwijken echter werden eenige woonhuizen door bommen getroffen waardoor slachtoffers vielen onder de bevolking Brardbommen vielen ook op een ziekenhuis maar richtten door het krachtdadige ingrijpen der veiligheids en hulpdiensten geen schade aan Verdere büzonderheden omtrent den omvang der schade kunreii op het oogoiblik nog niet worden medegedeeld DE ENGELSCHE AANVALLEN OP DE BURGERBEVOLKING En de radior ede van luchtmaarschalk Joubert BCITSCHE PEKSSTE Ar IBN De radiorede xan dtn Britschen luchtmaarsehalk Joubert uitgesproken voor Amenka wordt door de Berlijnsehe ochtendbladen eensgezind gezien als een èfficieele bekentenis dat hel Britsche luchtwapen bij zijn nachtelyke aanvallen op Duitschland in het eheel niet de opdracht heeft Zfln bommen op militairs doelen te werpen maar uitsluitend cie burgeroevolking en nietmiütaire doeien te treffen Berliner Boersenzeit u n g schrijft Deze verduideluking is de te meer welkom daar zij afkomstig IS van een persoonlijkheid die verantwoordelijk is voor het optreden van oe Hoya l Air Force De Britsche luchtmaarschalk persoonlijk heeft Churchills nroordbevel tegen de Duitsche burgerbevolking bevestigd en er een uitleg aan gegeven die een schril licht werpt op het afgrondeiijke cyn sme der Bntsche oorlogvoering Ons luchtwapen zal deze misdaad tegen leven en eigendom der Duitsche burgerbevolking wTeke i SVanaejr Churc ii l pioclit gelooven door deze speldeprikken de Duitsche leiding nerveus te maken dan veigist hij zich geweldig Ook de Deutsche A 1 1 g emeine Zeitung constateert Wij hebben thans van de meest bevoegde Britsche zijde de beVestigmg in handen dat het Engelsche luchtwapen instructies heeft om niet op militaire doel9n maar op de burgerbevolking in EngeSand zün bommen neer te werpen Tot dusverre heeft liet officeele En geland nog steeds de leugen staande gehouden dat de Royal Air Force militaire doelen in Duitschland aanvalt De Britsche luchtmaarschalk zelf heeft deze leggen thans doen eindigen en de instructie van ChurciijILl m lir ar naakte brutaliteit aan hs enbaar prysgegeven De Voelkisr erBeobacht eV wijst er in i verband op dat de Engelsche 1 egers in den nacht op Maandag ederom aanvallen hebben gedaan jp landelijke wocnstreken en vestir flgsgebieden m het Zuidwesten van ae rijkshoofdstad en de uitsluitend or de vernietiging van civiel leven en oed gerichte brandplaatjes iri den gouw Maagdenburg Anhalt en Potsdam hebben neergevv orpen Dt ieder uur tcïnemende Britsche scliuldfekening wordt opgeteld op een nanier zoodanig dat onder de verp terende kracht van de Duitsche zwaaru I en die omdat dat alleen beslissen kan zijn m den oorlog gecoricentreerd zijn op militaire doelen de oorlogsmisdadigers aan gene zijde van het Kanaal sidderend en bevend in de kleinste muizengaten zullen wegkruipen 1 Het bezoek van Serrano Suner ONDE HCHJD MET VON RIBBENTliijP De rUksminister van Buitnlandsche ZakenJ Von Ribbentrop he ft gisteravond opnieuw e langdurig onderhoud gehad met den Spaansche minister vin Binnenlandsche Zaken Serrano ufter De as kent geen compromis NA DE BISPREKINGEN TE ROME Officieus wordt uit Berlqa gemeld den strijd van de as bestaat geen compromis dus ook geen compromisvrede De strijd tegen Engeland wordt op alle fronten gestreden Deze beginseloi zijn van welingelichte zyde in verband met de beëindiging van de jongste besprekingen te Rome in het lidit gesteld Deze besprekingen zoo werd hieraan toegevoegd hebben alle vraagstukken bestreken die voor de overmeestering an Engeland van belang zyn waarmee ook alle in bet buitenland opgela genoemde beginselen in strijd zijn wel juist gekarakteriseerd zijn Het feit dat in den strijd van de as geen compromis en dus ook geen compromisvrede bestaat en dat de strijd legen Engeland aan alle fronten gevoerd wordt geldt niet alleen naar voorts in politieke krmgen vernomen wordt voor de militaire maar ook voor de politieke acties van de as De besprekingen te Rome hebben zich derhalve natuuTiijK ook r iet tot de militaire aspecten beperkt Het geniale dat men er ongetwijfeld eenmaal in za erkimnen ligt voor de opvattingen hier hoofdzakelijk daarin dat midden onder het militaire conflict met Engeland reeds met t hoogste verantvsFoordeli ikheidsbesef de nieuwe politieke organisatie in groote trekken vastgesteld IJ Deze nieuwe organisatie zoo werd verklaard waarover thans de stnjd j aat wordt 4i nrdcor gekenmerkt dat ze precies het tegendeel van de doeleinden der machtspolitie van den tegenstander vormt en vervuld is van het streven cm alle staten die den zm van de huidige gebeurtenissen begrijpen en alle volken die de benoodigde levenskracht en de benoodigden wil in iiCh dragen tot gelijkgerechtigde leden an de Europeesche gemeenschap te T aken Uit dit oogpunt draagt de huidige oorlog naar betoogd werd het karakter van een ordeningsoorlog die het oude laat sterven en bet nieuwe doet ontstaan Deze oorlof is thans reeds beslist omdat het nieuwe Europa reeds duidelijk waarneembaar bestaat IT AHÊ Na de besprekingen te Rome TELEGRAMMEN Tl SSCHEN CIANO EN VON RIBBENTROP Na afloop van de besprekingen ir Jïotne heeft de Duitsche rijksminister van Buitenlandsche Zaken VonHibbentrop by het verlaten van Italië aan zijn Italjaahschen ambtgenoot graaf Ciano een telegram gezonden waarin hij zggt met groote voldoening vervuld te zijn dat ihij in opdracht van den Führer juist in dit tijdvak van de aanvallen op Kngeland belangrijke kwesties der gemeenschappelijke politieke doelstelling en der toekomstige vorming en beveiliging fer levensruimten van Duitschland en Italië met den Duüe en graaf Ciano heeft kunnen bespreken en zooals steeds de volledige over eenstemming van opvattingen heeft kunJT en vaststellen Graaf Ciano heeft hierop geantwoordmet een telegram waarin hij zegt datde te Rome gevoerde besprekingenweer eens in dit historische oogenbhkde volkomen solidariteit der asmogendht d n en absolute overeenstein nningder gedachten over de nieuwe ordeningbeWezen hebben welke de Führer enc Duce na de defmitieve overwinningzullen vestigen MUSSOLINI ONTVANGT MINISTER RUST Mussolini h eft in tegenwoordigheid van den Italiaanschen minister van Onderwijs den Duitsche minister van Onderwijs Rust otvange n en met hem een hartelijke besp ekmg gevoerd BELGIË DALENDE WERKLOOSHEID De werkioosheid in Belgfë wordt voortdurend mmder ongeacht het feit dat de laai te w en vele duizenden vluchtelingen en gevangenen naar hun vaderland zijn teruggekeerd en daard oor de vraag naar werlc steeds toenam Alleen m Juli zijn door het streven van de Duitsche en Belgische autoriteiten Tond 120 000 werklooz cn aan weii geholpen 50 000 hunner worden gebruikt bij werkzaamheid van den wederopbouw en by noodmaatregelen 50 000 anderen konden door de wederoplevmg van het bedrijfsleven aan het werk worden gesteld De overigen 20 000 kregen werk en brood in Duitschland Ook in Augustus liep in eenige vakken vodral bij de metaal ndustrie en by de bouwvakken de werklooMieid verder terug De statis tieken wijzen üit dat ondanks de in die maand in zeer groeten getale teruggekeerde vluchteimgen en gevangenen het totale aantal der werkloozen verderis gedaald en eind Augustus nog sleehts 446 O0O tegenover SOG OOO in t begin van de maanj bedroeg In totaal kofiden van 1 tot 31 Augustus ongeveer 200 000 Belgische arbeiders BI het arbeidsproces worden ngeschakeld ENGELAND De Eligelsche koopvaardij SCHEEPSRUIMTE TE KORT De Britsdie minister van Scheepvaart Ronald Cross heefl in een radiorede den toestand der Bi rche koopvaaic ij besproken Hij zeide da de scheepsniirote diejgpgriand ter beschikking staat niet toereikend is cgji alles aan te voeren wat njodaakelijk is voor de voortzettirg van den oorlog Men moet bedenken aldus Cross dat Engeland uit Europa vrijwel niets meer kan betrekken en dat vele pri ducten die vroeger op het vasteland gekocht werden thans van verre Dit heéff een aanzienlgk tijdverlies tot gevolg Ook het convooistelsel werkt langzaam en v Toorzaakt vertraging Men moet aan de toekomst denken en zich vooralJ voor oogen houdei dat de EngeEciie scheepvaart wellicht nog sterkjfer beperkt zal worden De bevolking moet daarom n t alle goederen en in htt bijzonder met levensmiddelen zuinig omgaan en alleen het strikt noodzakelijke koopen De slaap een nieuwe vijand CRITISCHE PERSSTEM Vele Engelscjie blade beklagen zich over de gebrekkige bescherming tegen Duitsche luchtaanvallen en stellen hiervoor de Londtnsche regecring verantwoordelijk De Daily Herald schrijft b v De En elschen leiden thans een wild en abnormaal leven De slaap wordt voortdurend door luchtaanvallen onderbroken Vele Engelfchen brengen uren door in slecht geventileerde schuilplaatsen In de afgeloopen veertien dagen hebben vele menschen in Londen als gevolg van het ontbreken van gas en dergelijke dmgcn dagenlang zonder warme maaltijden gezeten Het blad eischt dan voor den winter in het geheele land een openbare voedseh w trekkn Tenslotte bek aagt het blad zich ove de gebrekkige medische hulp en over het gebrek aan klinieken en ziekenhuisbedden In de News Chronicle eischt Vemon Bartlett van het eorlogskabmet een man met zeggenschap over alle ministeries ten einde het dringende vraagstuk van luchtschuilkelders en gezondheid voor den vv inter te regelen Hiervoor moet zelfs de productie van ilfeftuigen wijken Wamt het is belantjrijker dat de bevolking der groote steden rust verzorging en een dak boven het hoofd heeft Op den duur is het niet voordeeliger voortdurend het gVduld van de bevolking op het spel te zetten Verder eischt de geheele Engelsche pers voortzetting van de Engelsche kindertranspo rten over cen Atlantischen oceaan ENGELSCHE DUIKBOOT VERLOREN Officieel wei d medegedeeld dat de Engelsche duikboot Thames over tijd is en als verloren moet worden bfschouwd fVon onsen V P B corrcspondent Berlijn Sept 1940 1 N het Ldndensche economische blad Financial News is onlangs een der voormannen uit de petroleum industrie met een sensationeele onthulling gekomen Deze voorman is de heer Kessler een der leidende persooonlijkheden van df Royal Dutch Oil Company een man die tevens diirecteiir is van tal van andere petro leum maat chappijen en die op de petroleumcongi essen in den tijd die achteir ons ligt een gewichtige rol vervulde Het opschrift dat Fmancja News boven het artikel vaij den heer Kesslerzette luidde Dujtschland gaat denoliehonger te emoet en het onderschrift luidde Zes maanden voorraadvoor den totalen oorlog Kessler zegtin het artikel woordelijk dat de Geallieerden den oorlog zuUen hebbengewonnen wanneer zij Hitler schaakmat kunnen zetten op het gebied vande petroleum De e woorden zijn echter alleen van toepassing zegt Kessler indien Hitler een aanvalsoorlog ingrooten still waagt Indien daarentegen de oorlog op rustige wijze wonjtgevoerd zou het volgens den beerKessler veel langer duren om denstrijd te winnen t J grond van petroleumhonger Geen eqfers maar waarheid Wy willen hier r t ingaan op het DRIE HOOFDPUNTEN De militaire overeenkomst over IndoCluna welke Japan en Frankrijk te Hanoi gesloten hebben omvat naar de Petit Parisien meldt drie hoofdpunten 1 Japanst e troepen zuUcB iik Tonking landen in de buurt van ae Qiineesche grens Zij wortt in kc eei ste plaats ter bescherming van de luchtsteunpunten gebruikt Z De Japassche strijdkrachten zullen over drie lucht5teunpunten beschikken 3 De Japansche vlooteenheden zulleti xJcii niet in de haven van Tonking concentreeren doch telkens zal een schip worden toegestaan de betrokken havens binnen te loeien 1i Rossisch oordeel over lBdi ChiBa Prawd publiceert een uitvoerige commentaar op den opma rsch der Japanners in Fransch Indo China die officieus geacht kan worden al onthoudt hefr blad zich volkoifien van bet formuleeren van een eigen standpunt Voorts ziet men af van elke polemiek tegen het optreden van Japan en ook van de anlders zoo veelvuldige sympathiebetuigingen voor China Het artikel staat afwachtend en neutraal tegenover de nieuwe phase der gebeurtenissen in het Verre Oosten aldus het D N B Het blad noemt het optreden tegen Indo Chma een nieuwe schrede naai de verwerkelijking van de Japansche eipansie naar het Zuiden die He regeermg Konoye a s een der dringendste opgaven in hjar program opgenomen heeft De beweegredenen voor het optreden van Japan ziet het blad in het streven om China van de tujtenwereld at te snijden Tot dat doel heeft Japan reeds destijds van d autoriteiten in Fransch Indo China de sluiting van de Chineesche grens en van Engeland de sluiting van de grens van Burma gcëischt Ten slotte is het vo w niemand een geheim dit Japan op alle mogelijke manieree naar l ëindiging van den oorlog met China streeft die volgens Japansche opvatting de noodzakelijke voorwaarde vooor de verdere het Zuiden vormt Het Moskousche blad maakt dan melding van de toespelingen in de Japansche pers dat de Japansche plannen voorjoopig slechts een beperkt doel nastreven en de belangen van de Ver Swten en Engeland met al te zeer raken Daartegenover stelt de Prawda de herhaalde verklaringen van de Amerikaansche bladen en de Engelsche pers volgens welke Indo China een wapenplaats vormt dié zoowel tegen China en Nederlandsch Indië als teijen de Phüippijnen als mede ftndere Nederlandsche Engelsche en Amerikaansche bezittingen in den Stillen Oceaan kan worden gebruikt niet tot dpn Atlantischen Oceaan beperkt ma ir zich ook tot de Stille Zuidzee zou kunnenjuitstrekken lapanscbe ambaasadcor bq Ciaa De Japansche ambassadeur is Din Een der vooornaamste oorzaken van het Japansche optreden zoo meent de Prawda s de steeds uitgestrekter samenwerkirg tusschen de Voir Staten den afgelegd De afstanden in het Westen waren nog veel grooler De afstand Sedan Biarritz bedraagt reeds 1300 kilometer Daarbij speelt de motoriseering een groote rol Tegenover de bewering van Kessle dat de Duitsche oorlogvoering bij denvoortgezetten bewegingsoorlog jaarlijks rekening zou moeten bodden nwfeen petwieumtekort van 18 millioenlo n kan er op worden gewezen datDuitschland zijn troepen altijd zoodanig heeft opgesteld dat zijr zichsteeds uit eigen middelen van brand t voor hun n n konden voor itvanais voBT een laagduiic ondtp fcoud waarty naar Tan JapansdM lijde wsrdt vernomen de internat nale tMsiaad speciaal met het oog op den Jaiianschen opoiarsefa in InteCIbj werd besroken De arrestaties te Singapore SCBEET PKOTIST BU BRITSCBKN AHBASSABEVR De Japansche plaatsvervangende minisfler van Buitenl Zaken Ohasji heeft naar Domei meldt Dinsdag den Britsche ambassadeur ontboden om zeer scberp te protesteeren tegen het optreden van de Britsche autoriteiten te Singapor en de arrestatie van leden van het Japansche consulaat generaal alsmede de huiszoeking in het gebouvr van het consulaat en de venegebng van de safes aldaar De ministef eischtg taimiddeUijke regeling der incidenten AFRIKA Egypte s moeilijke positie TUSSCHEN TWEE VUREN De ontwikkeling van den politieken toestand in Egypte is naar in Italiaansche politieke kringen verklaard woidt een onbetwistbaar bewijs voor het feit dat Egypte zich niet in den oorlog wil laten sleuren en dat de Egyptische regeering destijds slechts onder den steeds sterker geworden Engelschen druk tot het afbreken der diplomatieke betrekkingen met Italië besloten heeft Het aftreden van de vfier Egyptische ministers en de antwoordteirf van den Egyptisïlien ministerpresident laten zoo verklaart men hier duidelijk uilkomen hoe mëeilijk en delicaat d positie van Egypte in het kader van het Engelsch Egyptisehe verdrag van bondgenootschap en tegenover een oorlog geworden is waarbij Egypte geen belang heeft en dien het Egyptische volk niet wensch Italië volgt inet de grootste aandacht en het grootste b rip maar ook met volle sympathie voor het Egyptische crisis f FRAiNKRIJK BENOEMINGEN IN VICHi De Fransche regeering heeft naar uit Vichy verluidt den admiraal Esteva tot resident generaal van Tunis benoemd welke fu tie bij het dusver slechts voorloopig bekleedde Voorts heeft de Fransche regeering den Franschen gezant LSsmartres voor een tijdvak van drie jaren tot sadhouder in Andorra benoemd m plaats van den oude i stadhouder Lamond Korte berichten nka teruggekeerd Zij zullen wo vervangen door andere torpedoboo jagers van 1600 ton en van een moderner type Het Britsclie nvinisterie voor 4 h Voedselvoorziemng heeft bekend gemaakt dat alle boeren hun roggevoorraden moeten opgeven alsmeda Twee Amerikaansche torpedobootjagers welke te Lissabon waren gestationneerd en die van helaeye model zijn als die welke aan E S 7 4ien zonder hun toevlucht te aeuen tot den voorraad van den vijand Daitschland heeft zeUs VM d vluchtelingen gezorgd Vooral in Frankrijk waren da troa pen bijna geheel en al op den motoraangewezen zonder nog te Hvkenvan het luchtwapen welker motorentien maal zooveel verbruiken ais diavan een motor van um auto Kn nuzwijgen wij nog van het verbruik aanbenzme der pantsertroepen en dermarine Voorts moet er op worden gewezen dat Duitschlifnd motorbrandstof ter i esphikfcing heeft gesteld van d vluchtelingen in Nederland België en Frankrijk hoewel de buit dien men op dit gebied in genoemde landen aantrof voor zoover deze niet door den vijand was vernietigd niet byster groot genoemd mag worden De heer Kessler kan er van overtuigd zijn dat Duitschland beslist niet zoo royaal met zijn voorraad zou hebben oragtsprongen indien dit niet mogelijk was geweekt De door den direcjg der Royal Dutch Oil Company Jppaakte berekeningen ten slotte fwaarin hij een poging doet om Duitschlands petroleumvoorratien te schatten zijn reeds daarom onjuist wijl Duitschland niet alleen uit eigen productie geweldige hoeveelheden motorbrandstoffen verkrijgt maar elk jaar nog millioenen Sovjet Rusland betrekt De berekeningen van Kessler mogendan al in goede aarde vallen hü daEngelschen doch daarin zijn noch d buitenlandsrhe hulpbronnen ditDuitschland bezit juist in die landen welke rifk ziin aan motorbrandstoffen noch ook Duitschlandsyigen productiejopgenemen Als randschrift viérmelden wij hier alleen nog dat Duitschlands r itorbrandstoffen thans nadat de crlog een jaar heeft geduurd niet alleen niet nn aangetast doch dat zij nog veel r 7 n d i dj oor bo n