Goudsche Courant, woensdag 25 september 1940

TWEBDE BLAD WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1940 SPCRT Uit vroesrer tqden Zevenhuizen UITGAANSVERBOD OVERTREDEN Tegen een inwoner dezer gemeente is procesverljaal opgemaakt wegens het zich tusschen 10 uur njn en 4 uur v m buiten bevinden aan de Rotte Oudewater DE GEMEENTERAAD ATBLETIEK Ook Velocïtas in den singelloop DE GOÜDSCHE COVBASt MELDDE 75 JAAK GELEDEN In de zitting van den gemeenteraad wordt gelezen een voorstel van B en W na advies 11 hebben ingewonnen van de pi sdioolcomm houdende eenige wi jzigingen in de regeling der openbare scholen als 1 de bepaling van het JBftoolgeld der burgerschopl voor jongens op f 1 per maan 2 de bepaling van den ouderdom der toe te laten leerlingen op de jongejufvr school op negen jaar enz Ter visie Op voorstel van B en W wordt afwyzend beschikt op het verzoek van N Pruiseiïberg tot aankoop van het terrein van de oude hurfkerk en besloten lot den publieken verkoop B en W brengen ter tafel en voorstel tot wijziging der verordening op den inen uitvoer en het vervoer van rundvee enz om naniplyk o a bij de straffen in art 5 te voegen pet verbeurdverklaring van het vëe En is de verordetiing met deze wijziging opnieuw Vastgesteld 50 lAAR GELEDEN Tbt waamranend directeur van de IJsel Stoomtramweg Maatschappij is benoemd de heer J M Vas Visser Z5 JAAR BELEDEN De afdeelin Gouda van den Ned Barbiersen Kappersbond heeft aan den raad een adres gezonden waarin verzocht wordt een verordening sam n te stellen waarin bepaald wordt dat het verboden is een winkel inbegrepen barbiersen kapperssalons voor het publiek geopend te hebben Ie vóór s morgens 5 uur en na s avonds 11 uur op Zaterdag op den dag voorafgaande aan den Hemelvaartsdag Ivan 29 November tot en met 6 December en van 17 tot en met 24 Decenlber 2e op andere dagen vóór s morgens 5 uur en na s avonds 9 uur Hllr PARCbCRS VASTGESTELD Voor den Goudschen Singelloop heeft zich nog een deelneemster aangemeld de Goudsche vereeniging Velocitas Het parcours is vrywel elyk aan voorgaande jaren slechts hebben veranderingen die verschillende straten hebben ondergaan eenjge kleine wijzigingen noodzakelijk gemaakt en tevens een heropmetmg van het trajact welke gisteravond met een door gemeentewerken welwillend afgestaan meetllnt is verricht De start die op 5 30 uur is bepaald is als gewoonlijk voor de timmerfabriek van de firma de Wilde aan den Kattensingel waarna de eerste 800 Meter geloopen wordt tot de eerste wisselplaats ter hoogte van het pand Jouwe 137 Na een 400 Meter loop wordt weer gewisseld by den rijwielhandel Th Peek op de Gouwe De derde wissel ligt 200 Meter verder bij het Postkantoor Vervolgens moet na 100 Meter voor het pand Oosthaven 58 het stokje worden overgereikt Daarop volgt de tweede 800 Meter die via de fjieuwe Veerstall en de noodbrug naar Fluweelensingel 56 voert De tweede 400 Meter eindigt by Bleekerssingel 73 De laatste wissel na 200 Meter is ook op den Bleekerssingel voor het pand no 29 terwyl de finish voor Bleekerssingel 13 is Aanbod van een ètr leden om graOt touw te geven voor afzetting der bavenlunten in verband met gevaar bij verduistering In de gisteravond gehouden raadsvergadering waren alle leden tegenwoordig Gimstig werd beslist op een voorstel van B en W om aan de weduwe Derks alhier restitutie te verleenen betreffende de door haar betaalde hondenbelasting B en W stelden voor het vischwater der gemeente over het jaar 1940 1941 te verpachten aan de Wed C Burger voor den prijs van f 35 Hiertoe werd besloten Ingevolge voorstel van B en W werd besloten tot continueering der kasgeldleeningen ad f 40 000 en ƒ 10 00 resp aangegaan met de N V Pharus en de N V Pharusbank PLAATSELIJK NIEUWS Alphen a d R Un DOOR VERDWAALDEN KOGEL GETROFFEN Voorbijganger aan knie gewond Gisteren werd in de Hoofdstraat een hond door een auto overreden Het dier werd zoo ernstig gewond en jankte zoo erbarmelijk dst een passeerende Duitsche militair medelijden kreeg en besloop den hond met een revolverschot uit zijn lyden te verlossen Hij waarschuwde de omstanders uit den weg te gaan waaraan zij voldeden Nadat het doodclijke schot gelost was bemerkte de heer A van Beusekom die juist passeerde dat hij was getroffen De kogel is na den hond te hebben gedood vermoedelijk tegen de straat teruggeketst en hem in het linkerdijbeen e ven boven de knie gedrongen De heer van B is naar het academische ziekenhui te Leiden vervoerd nadat hem eerstf hulp was verleend Gevonden voorwerpen Omtrent ae volgende gevonden voorwerpen kunnep aan het bureau van politie inlichtingen worden verkregen op alle werkdagen van deS V m 9 tol des n m 8 uur Shawl blauwe overall verduisteringskapje van achterlicht rijwiel en van rywiellamp blauw kinderschoentje rijwielbelasttngmerk oorbelletje bruine mantelceintuur Rozenkrans medaille met kettinkje étui met foto s schakelarmband met steentjes poes roode dameseeintvur blauwe alpinomus werkschoen paar bruine lederen handschoenen gewicht broche met bruine steentje rijbroek zakmesje vulpen lichtbruine Ijond portemonnaie niet herinneringspenning heeren rywiel bos sleutels roodbruine damesportemonnaie bruin colbertjasje grijs gestreepte ceintuur dameshorloge hond wit met zwart lichtgryze regenjas rood regenkapje kussenovertrek jas dassspeld kinderschoentje grijze kindercape paar gymschoenen verder kunnen inlichtingen worden bekomen over distributiebonnen VERBOUWING SINT CATHARINA GASTHUIS TOT VLUCHTELINGEN VERBLUF O 3058 29 INDIEN U GBHKBL ONAFHANKELIÜK VAN BENZINE wilt zijn en U toch Uw vrachtwagen noodig hebt vraagt dan inlichtingen omtrent BELLAY GENERATOREN UI Auto Centrale Utrecht N V TeL Unh VOOKSTRAAT69 UTRSCHT y U 3055 36 oskoop BIJ A NRUDING ENKEL EBROKEN Mej Truus Tol wonende Loeten gemeente Hazerswoude had Maandagavond aan den Reyerskooperweg het ongeluk om door een wielryder te worden aangeret n met gevolg dat zy een enkel brak Nadat zij bij d e familie Nieuwesteeg was binnengebracht is zy naar het ziekenhui te Leiden vervoerd en vandaar na te zijn behandeld naar de ouderlijke woning KERKDIENSTEN VERVROEGD Met ingang van 6 October zullen de namiddaggodsdienstoefenmgen in de Chr Geref Kerk in plaats van 6 om 3 uur aanvangen COÖP VEREEN DE BOSKOOPSCHE VEILING 24 September Rozen per bos lElse Poulsen 35 et Rosalandia 20 28 et Hadley 53 63 et Butjjerfly 22 45 et August Noach 26 32 et Wendland 38 52 et Edith Helen 33 et Ste 4 42a HACC TlCEnNO 4 KLASSE 3 LQST TUXKma VAN WOENSDAG 2S SEPTEMBEB IMO HOOGE PBEHlEN tOOO 11303 t aOO 2447 f 100 16580 piemiCn vjur ƒ 1 9 538 83 865 874 Bet werk aanbesteed Het werk voor de inwendige verbouwing van het voormalig Sint Catharina Gasthuis aan de Oosthaven ten behoeve van de inrichting van dit gebouw tot verblijf voor de hier verblijvende Rotterdamschl vluchtelingen is gisteren aanbesteed Van de veertien inschrijvingen was de laagte van de firma J Slegt alhier voor ƒ 8197 De gunning geschiedt later 36 1833 2003 2183 2391 289S 77 3072 3825 3835 4331 46284884 4947 5026 5516 5672 5780 5S5Ó 5996 6105 1626528 7145 7319 7404 7417 7558 7666 7592 8545 8884 8973 8895 9659 9810 10301 10887 10890 11042 11083 1133011415 11525 11814 12082 12235 12241 12496 12579 12624 1301513150 13208 13440 13632 13686 14007 14204 14312 14598 1606116209 18M0 16326 16477 16769 16841 17175 17265 17492 1757717682 17939 18097 18198 18703 18897 18901 19202 19232 1974019909 19910 30388 20466 20616 30967 Verbeteringen 4de klaas late en 2de lUst premlën f 60 moet zijn t 66 1ste ftlst No 14909 en 16908 biyren onver anderd G 3054 38 W straks heeft aangezien I mijnheer Hartmann op reis Dat is wel eigenaarüig Fritz keert zich onwillig naar haar toe Wat is daar voor merkwaardigs aan vraagt hy eërgerd De portjersvrouw mnikt Nou ik vind het gek hij gaat anders nooit op reis en juist nu nu er zoo iets gebeurt gaat hy op reis Zy kykt triomfantelyk naar de andere bewoners en neemt bevredigd waaf dat men toestemmend knikt Ook de agent heeft het gezien Wat wilt u daarmede zeggen keert hif i ich tot mevrouw Breitspecht Zy springt byna van opwinding Nou iedereen in huis weet toch dat mflnheer Hartmann zich buitengewoon voor juffrouw Merzbach had geïnteresseerd Gisteravond heeft hy haar nog bezocht om tien uur nog stel u zooiets voor JL Klets onderbreek Fritz Mynheer Hartmann was gisteravond heelemaal niet hier in het huis Mevrouw Breitspecht kykt hem met een vemietigenden bli an Op de trap worden stenmien gehootd het parket arriveert Als eerste komt de commissaris Dr Petermann Hy bekykt met zyn koele heldere oogen den agent en daarna Fritz Schroter Wie bent u7 vraagt hy kort Fritz noemt zijn nèam Ditis de man die den moord ontdekt heeft zegt dfl agent Dr Petermann monstert Fritz nog de schouders naar binnen te kunnen kyken Dan schreeuwt zij luid en schel zoodat Lore die niets heeft gezien zenuwachtig in elkaar krimpt Hu een doode bloed Fritz Schroter duwt haar met geweld terugai houdt ook Lore met een handbeweging tegen dan gaat hij langzaamvooruit bukt ich maar staat dadelijkop Zijn gezicht is erg bleek Gauwl roept hij Lore toe loopnaar beneden en bel de politie op eris hier iets gebeurd Wat dan vraagt Lore Maar Fritz geeft geen uitleggingen Schiet op dringt hy aan Lore kijkt even om en dan snelt zij de trappen at Fritz gaat vbbr de deur staan Debuurvrouw kijkt hem met grooteoogen aan Is zy dood vraagt zij Fritz knikt Ja zegt hü drukt de lippen op elkaar slikt en zegt dan vermoord Zy stormt de trappen af en schreeuwt Help moord Help Het wordt druk in huis Men schen komen te voorschijn kijk el taar aan ylcn naar twiven Ffitz aat als een i eru voor de iCletst u toch niet zoo stom zegteen resolute vrouwenstem MevrouwBreitsMcht de portiersvrouw schuifthaar dïeede figuur tusschen de menschen Wel wat is er gpbeurd Züwil langs Fritz hroter het huis binnengaan Halt zegt Fritz rustig en verspert haar den weg Minna Breitspecht zet de handen in de zijden Wat wil je jonge man wil jij mij verbieden in het huis te gaan Wat gaat het jou aan wat hieï gebeurd is Wie ben jij hè Fritz ziet zichzelf p otF in het middelpunt van de b ngi elling staan Ik ben de verloofde van juffrouwHartmann zegt hü haastig münmeisje haalt de politie Waarom kykt de portiersvrouw hem zoo aan en waarom lacht zü zoo onbeschaamd Kijk eens aan zegt zjj dat iszeer interessant i V ar menschen zegt de groentenkoopiran Weichert die beneden eenzadk drijft en van wien het verhaalgaat dat hy lid is van eeii nieuwereligieuze secte Willen wy ons inhet aangezicht van den dood niet eenbeetje betamelykèr gedragen Drvind deur van HUde Merzbach s luis Wees verstandig aegt lij tot de poli ie al Ia bewoners ik heb de ten waarschuwen neen da u malle pra at verkondigt mevrouw Breitspecht en treft zegt ik at nie politie binnen voordat mand komt i Heel verstandig piiijst de gepen ïiopn erde beambte vpn qe derde etage maatregelen Fritz Schroter terzyde te duwen Gelukkig duHtt iti dit oogenblik een helm op Daarachter komt Lore een beetje buiten adem Zij is niet naar de telefoon egaan maar J BMkerk t OMDEBWUZEB AAN DE OFENBABE IJUGEBE SCHOOL C Op 48 3arigeD leettüd is plotseling overleden de heer J Bijlterk onderwijzer aan de openbare lagere school C aan de A G de Vrijestraat D heer Bykeric die 28 Augustus 1892 werd geboren is 29 jaar sinds S Mei 1911 bU het onderwas werkzj am geweest Hü begon zyn ioopbaaii ais onderwyzer in zyn geboorteplaats Steenwykerwold om nog hetzelfde jaar in gelüke functie te Oldemarkt te worden benoemd Hier was de beer Bykerk tot 1928 Jn welk jaar hy hoofd werd van de openbare lagere school te Wilsum zyn derde standplaats in West Overysel Sinds 15 October 1927 was hy onderwUzer te dezer tede waar hy achtereenvolgens was verbonden aan de voormalige openbare lagere school no 6 in de Keizerstraat de voormalige opleidingsschool A en hierin ian school C waarvan hy tevens waame mend hoofd was De heer Bijkerk die in het bezit was van de akte landbouwonderWlüs 1 0 was voorts als leeraar verbonden aan de landbouwcursussen te Haastrecht Stolwyk Vlist en Beiersche Altyd heeft hy zich beyverd om de schooljeugd liefde voor de natuur bfj te brengen Hij was eeö der leiders van het werk voor de schooltuintjes die indertijd aan den Graaf Florisweg waren gevestigd en ook is zvjn naam verbonden aan tentoonstellingen in zyn school van door de leerlingen opgekweekte bloemen Met den heer Bykerk een hulpvaardig en sympathiek onüc Tvüsman heengegaan dien velen zich met waardeering zullen blijven herinneren De teraardebestelling zal geschieden Vrydag om 12 46 uur op de Algemeene Begraafplaats alhier w AT AAR ANNEER tS Se t 8 uur Daniël Cursus E H B O tS Sept 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen se Sept 2 30 uur Blauwe Kruis Vergadering Ned Christen Vrouwenbond spreker ds P G de Vey Mestdagh £ 6 Sept 7 30 nor Vrije Evangelisclie gemeente Bijbellezing en bidstond £ 8 Sept 4 uur AmbachtsschooU Ledenvergadering Vereeniging De Ambachtsschool voor Gouda en omstreken 88 Sept S 30 uur Kattensingel 86 Start singelloop estafette 36 Sept 11 uur Kunstmin Verkooping notaris J van Kranenburg 1 Oct 8 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Gaélicht door Tooneelgroep Het Masker AFOTHEKERSDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weyer Gouwe 1 5 Distributiedata MORGEN Stadhuis archief ingang voormalige Boterhal 8 30 12 30 en 1 30 5 30 uur Geldend maken distributie stamkaarten als identiteitsbewijs voor personen wier geslachtsnaam begint met een der letters M N O P en S VRUDAG Stadhuis afdeeling lievolking 6 8 nnr Geldend maken distributiestamkaa en als identiteitsbewijs voor personen die op voorgeschreven data niet kunnen komen FEUILLETON Nadruk verboden ALLE SPOREN LEIDEN NAAR ULF 6 Toch brandt er licht zegt Lore en belt opnieuw Nieuwsgierig en ongeduldig wachten zü alle drie op hetresultaat Maar in het hUis blyft allesatil Nu breekt mijn kfomp zegt debuurvrouw als zü toch licht laatbranden Zij heeft misschien vergeten hetuit te draaien meent Lore Fritz Schroter doet ook een poging hi beukt met de vuisten op de deur Misschien is zij in slaap gevallen zegt hij of is er iets anders met haar gebeurd Onder zijn kracbtige lagen springt de deur plotstting open ziJ was klaarblijkelyk maarTios m het slot getrokken Neen ihaar zoo iets lacht debuurvrouw Priu Schroter wacht eei oogenbllk wil de deur dan weet dicht trekkiai Een oogenblik zegt hü en duwtde deur voorzichtig c De buurvrouw gaat dp haar teenen F Tan om over Fritz Schroter bree ward 28 2 et Wüh Kordes 36 49 et Pol tetha rozen 40 60 et gemeng jftozen 16 25 et Diverlen per bos Clematis Durandi 16 23 et idem Prins Hendrik 51 73 idem Mevr Ie Coultre 1 70 et Physalis Francitti 16 25 et troaChry santen lö 14 et Hekendorp VOOR ZINDELUK VEEVOEDER Teneinde over een goed en zindelykveevoeder te beschikken heeft men by de aardappelstoomerij vs n deCJebrs Slingerland een waschinstallatie doen aanbrengen waifrdoor thanade aardappelen die voor veevoeder worden verwerkt eerst behoorlykworden gereinigd SALARIS VERDUBBELD Het salaris van den heer J Jansen als schoonmaker van het raadhuis is van f52 op f104 per jaar gebracht VLEESCHKEURINGSKRING De Vleeschkeurihgskring waarbij deze gemeente is aangesloten heeft in het eerste jaar van zijn bestaan een winst gemaakt van ƒ 2n7 35M e uitgaven hebben bedragen ƒ 17 9W 13 en de inkomsten f 19 124 48 De winst zal over de aangesloten gemeenten worden verdeeld Lekkerkerk VAN DAK GEVALLEN I etselaar ernstig gewon en later overleden Gistermiddag omstreeks vier uur is de 58jarige metselaarskneeht A Hoogenboezem door onbekende oorzaak van het acht meter hooge dak der Nederlandsche hervormde pastorie gevallen Dr J Kalman die spoedig ter plaatse was constateerde een gebroken ruggewervel In zorgwekkenden toestand is het slachtoffer naar zijn woning gebracht waar hij later is ge storven Moordrecht ARM GEBROKEN Een speler van het tweede elftal van de voetbalvereeniging Moordrecht had Zondag het ongeluk tydens een wedstrijd zyn arm te ijreken Ouderkerklk d IJssel OOP DER BEVOLKING Ingekomen van Den Helder J Kpmpman en gezi van Rotterdam c Kuyper en echtgenoote idem F Verztjden en gezin idem F Woltering en gezin Vertrokken naar Zwammerdam G Bos en echtgenoote naar Wageningen H VonkNoordegraaf naar Delft E van den Heuvel Schoonhoven SLUITING ZWEMBAD Aanstaande Zaterdag zal het zwembad buiten de Veerpont voor het publiek worden gesloten Het bad trokin het afgeloopen seizoen een druk bezoek 1 BURGERLUKE STAND Geboren Jan Bastiaa i zoon van P Stigter en K A den Oufjen Jan Roelf zoonvan T van Ruiten en T t Meyer Vli t fROKP AANGENOMEN De heer M Verwey theol candidaat heeft het beroep als predikant van de Ned Herv Kerk te Neerlangbroek aangenomen LANDBOUWCURSUS Uitgaande van de Jongerengroep van den Bond van Kaasproducenten zal een tweejarige landbouwcursus worden gehouden Tot leeraren van dezen cursus zyn benoemd de héeren F van den Bo erd te Schoonhoven en J Kooman te Willige Langerak dadelijk naar den poUtiepost in de buurt Achter haar verschijlit een tweede agent Alles maakt voor de agenten plaats Ook Fritz Schroter stapt terzijde Mevrouw Breitspecht kan helaas niets zien omdat de agent en Fritz Schroter haar den toegang versperren De eerste beambte komt terug en knikt zijn collega toe Moord zegt hü tot den ander tioop gauw naar beneden en bel het hoofdbureau op De man snelt heen en de andere beambte neemt den wachtpost by de deur over wiprt De menigte op de trap groeit steeds aan en de agent laat zyn oogen hier en daar heen gaan en kykt de menschen aan y bent het die den moord ontdekt hebt zoo wendt hU zich tot Fritz Schroter die naast hem stalt en als deze knikt gaat liy irt Wacht dan tot het parket t u moet getuigen en dat meisje Hy siryst met het hoofd naa Lore Hartmann die bevend van opwinding naast Fritz Schroter staat Fritz neemt ii ar hand Dat is niets voor jou hier ga naar je moeder en kalmeer haar Je wilde immers ook zien wat UU heeft geschreven Misschien heeft hü juUie verteM waarom hü vertrokken is en waarheen of wanneer iiü terugkomt Lore knikt mechanisch en terwydert zicht Mevrouw Breitspecht dia haar even nakykt wendt zich dan tot Fritz zü heeft weder den eigenaardigen blBt in de oogen waarmede zy hen daar Advertentlëiï Heden behaagde het den Heere tot oftze diepe droefheid plotseling van ons weg te nemen onze innig geliefde m zorgzame Man Vader Zoon Broeder Behuwdbroeder en Oom de Heer JACOBUS BIJKERK in den ouderdom van 48 jaar H BIJKERK Langman ALBERT TINI JAN Gouda 23 Sept 1940 Krugerlaan Zl Liever geen bezoek Geen bloemen 367 4 De teraardebestelling zal plaats hebben Vrijdag 27 Septejnber a s te 12 uur vanaf hef sterfhuis 12 45 uur op de Algemeene Begraafplaats te Gouda Eenige bespreking volgde op eat voorstel van B en W om afwijzend te beschikken op het verzoek van W M Verheul te Hekendorp inzake schadevergoeding wegens schade aan dienstleiding der waterleiding Oe raad ging tenslotte aceoord met het voorstel van B en W Tenslotte werd besloten tot het verhuren van de krotwoning B 466 aan B Wouters ad ƒ 0 35 per week om door dezen als schuur te worden gebruikt In verband hiermede informeerde de heer van Maanen naar de mogelijkheid van opruiming der krotwonhigea in de gemeente De voorzitter antwoordde dat deze zaak reeds lang aandacht heeft en nog in studie is In de rondvraag adviseerde de heer van der Lee tot het zoo spoedig mogelijk omzetten der kasgeldleening in een vaste leening Verder besprak hij eenige te nemen voorzieningen in ver band met het gevaar bij de verduistering De voorzitter zeide dat miaschiea een noo straatverlichting zou mogen worden aangelegd en dat deze zaab ïy den luchtbeschermingsdienst inXj ehande was De KeS van der Lee deed hier nog mededeelingen van de bereidheit zijner N V om het benoodigde touw i j bruikleen af te s an tot afzetting v f de havenkanten Dr ten Gate Haifdtnn MMiiniiifscke Zsiiuwzialtin U Dondtrdag 20 S pl kiwailg Rotterdam Eendrachtsw g 63 Nw Telefoon 31938 O 3057 8 Adverteer CJeen ander reclame middel geniet een zoo intensieve belangstelling dat geldt thans meer dan ooit eis 147S 1792 Seen ander reclame middel ook veroorlooft U zoo snel te beginnen en wanneer de omstandigheden dat noodig maken direct te veranderen of desnoods uit te stellen Aan een courant hoe groot haar oplage ook zij behoeft U geen drie weken tevoren Uw orders te sturen Een dag tevoren meestal zelfs denzelfden dag van plaatsing nog kan dat geschieden D garandeert U dat adverteeren in de dagbladpers voor U de minste risico oplevert L at hieri n de vlag van Uw bedryf ook in dezen tyd wap peren eens Wachten zegt hij laconiek en gee t den anderen heeren die hem zijn gevolgd een wenk Samen gaan zy het huis binnen en de deur wordt achter hen gesloten Dr Petermann blijft een oogenblik bewegenloos voor de doode staan De andera heeren van het parket blijven eveneens stil zy kennen deze gewoonte van hun chef Hy noemt dit Een oogenblik spoor ruiken Dan keert hij zich om Myne heeren Byna automatisch zonder dat een bepaald bevel noodig was ontwikkelt zich alles De fotograaf maakt verschillende opnamen De politiedokter knielt naast do doode en onderzoekt haar zorgvuldig De com missarisgaat mtusschen riet de andere heeren door het huis en onderwerpen alles aan een vluchtig onderzoek Op de oUÉSÏTvetsche schr jftafel welke de onderwijzeres in tdlen in haar kamertieeft staan ligt eiin briefje 50 Mark vijftig markl heb ik heden van juffrouw HUde Mürzbach ontvangen als provisie UlfHartmann Daaronder den datum van gisteren De commissaris maakt e n beweging met de hand Cnderzcek alles op vingerafdrukken Scbwei cert hebt u de lü niet de bewoners Van dit huis al gemaakt Geeft u eens hier Hü kykt haar vluchtig door Wacht aW hi by den naam Ulf Hartmann konitk Een ande beambte nadert hem Hier commissaris is de lyst der leerlingen van Juffrouw Merzbach ordt vervolgdj