Goudsche Courant, woensdag 25 september 1940

TWEEDE BLAD WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1940 te Charleroi een waar schandaa awaalf uur is de heer s7uit Ede döor aan l fM w arm eenige genees tekende oorzaak met zyn auto in de twcht van den weü naby Wekerom heeren betrokken waren die byzonderde biljetten afleverden met het oog op de vrymakmg Van sommige orgwekkenden toestand is de man BHITEiUND AFRIKA DE STRIJD BIJ DAKAR Francch communiqué De Franache admiraliteit publiceert inzake de gebeurtenissen bij Dakar het volgende communiqué Op 23 September verscheen eenBritseh eskader bestaande uit tweepantserkruisers verscheidene kruisersat torpedojager en troepentransportacbepen voor Dakar Toen de Franscheautoriteiten geen gevolg vfenschtente geven aan den cisch van den vroegeren generaal de Gaulle om de stadover te geven en het door hem gesteldeultimatum was alge wezen opende hetBntsche eskader het vuur op Dakar Tqdedk den strijd werd een van onzeduikbooten de Persée lot zinken gebracht toen zy op heldhaftige wyzetot den aanval op een Britschen kruiser overging Deze kruiser werd getroffen Het grootste gedeelte van debemanning der duikboot kon geredworden Op bevel van de Gaulle werden vier landingspogingen in Hufisque en twee andere meer ten Oosten van Dakar ondernomen Al deze pogingen werden verijdeld Daarop richtte de Britsche admiraal Dinsdag om 1 30 uur een tweede SpaaBsche persstemraen over Dakar De Britsche overval op Dakar wordt door de Informaciones een nieuwe piralenstreek genoemd welke waardig aansluit bU de heldendaad van Oran De zeeroovermethoden van Engeland sedert Drake vormen een lange traditie Wat een ras eenmaal in het bloed zit kan ook door eeuwen niet veranderd worden Overigens is het typisch dat de Engelschen zich juist in Centraal Afrika begeven ofschoon zij toch eigeniyk In het moederland veel meef gelegenheid hadden om met hun vijanden te strij den Maar klaarblijkelijk aldus het blad kunnen krijgslieden van Z M den koning van Engeland niet klaar komen met Duitsche vliegers en geven zij er de voorkeur aan verafgelegen borlogstooncelen op zoeken E 1 Alcazar wijst vooral op de politieke strekking van het tegenwoordige EngelschFraimche conflitt Volgens de opvatting vam dit blad bestaat tusschen Engelarid en Frankrijk de facto de oorlogstoestand Spanje is dubbel geïnteresseerd bij de ontwikkeling in West Afrika aangezien het ïlaar ook belangen heeft te verdedigen El Pueblo gelooft dat de Engelsche actie niet zonder invloed kaft blijven op den diplomatieken toestand ITALIË BRITSCHE TORPEDOJAGER IN DÉN GROND GEBOORD Naar de Corriera della Sera uit Tanger meldt heeft een vliegtuig van onbekende nationaliteit in de nabyheid van Gibraltar een Bntschen torpedobootjager aangevallen en tot linken gelDracht AZIË DE KWESTIE INDO CHINA Commentaar op Hull s verklaring De woordvoerder van het Japahseh departement van Buitenlandsche Zaken beeft gezegd dat l t bepalen van een standpunt ten aanzien van de verklaring van den Amerikaanschen ftaatssecretaris betreffende Japans ojs treden in Fransch Indo Qiija ovêr bodig geacht kan werden De vaststellingen van den Franschen minister van Buitenlandsche Zaken en van den gouverneur generaal Decoux vormen den besten commentaar op Hull s mededeeling Spr gaf een ontkennend antwoord op de vraag of de Japansehe regeering er van op de hoogte was gesteld of en welke tegen maatregelen de V eenigde Staten zouden nemen De berichten over verdere gebeurtenissen in Frêinsch Indo China zoo vei klaarde de woordvoerder komen vertraagd binnen odat de tóestand van het oogenblik nog niet volkomen duidelijk is Volgens de laatste beijichteij van Japansehe militaire zijde echter kan worden aangenomen dat zich geen vijandelijkliedejj meer voordoen Het is natuurlijk wel moeilyk aldus de woordvoerder een reeds aan den gang zijnden strijd stop te zetten Zelfs wanneer in den tussehentij4 desbetreffende bevelen worden ontvangen De arrestaties in Singapore NOG ENKELE JAPANNERS IN ARREST Ten aanzien van het Japansehe protest van gisteren by den Britschen ambassadeur Craigie in verband met de arrestaties der Japanreezen in Singapore heeft de woordvoerder van het Japansehe departement van Buitenlandsche Zaken opgemerkt dat er een onderscheid bestaat tusschen de indertyd uitgevoerde arrestaties van Engelschen in Japan wegeijs verdenking van spionnage en de arrestatie der Japanneezen in Singapore Want ten eerste bevind zich onder de gearresteerde Japanneezen een lid van het consulaat generaal ten tweede zijn de Engelschen binnengedrongen in het gebouw van het consulaat generaal en ten derde is de safe van het consulaat generaal Volgens de verklaringen van Craigie van gisteren tegenover den viceminister van Buitenlandsche Zaken Ohasji zouden weliswaar van de acht gearresteerd Japanneezen zes zijn ontslagen maar deze Engelsche maatregel is volkomen onvoldoende vooral daar zich onder de nog in arrest zijnden ook een lid van het consulaat generaal bevindt De vice minister van Buitenlandsche Zeken heeft derhalve t r£tond passende maairegeltn gceischt OniTSCHLANfD EINDE VAN DEN ZOMERTIJD Volgens de verordening betreffende den zomertijd van 23 Januari 1940 zal voor de gebieden van het Groot Duitsche ryk op 6 October des ochtends om drie uur de zomertyd eindigen Op dien datum zullen de openbare klokken des nachts om drie uur gesteld worden op twee uur Steeds heviger aanvallen op Londen REEKS VERSCBKIKKELIJKe LÜCHTSLAGEN De Duitsche vergeldingsaanvallen op Engeland gaan voort Onophoudelijk hebben de militaire doelen van hét eilandenryk een uiterst zwaren bommenregen te doorstaan Ondanks de stre nge Britsche censuurmap regelen valt uit de berichten over de Duitsche aanvallen op Londen op te maken dat de slagen der vergelding toenemen en dat de aangerichte schade zich steeds krachtiger doet gevoelen Duitsche luchtstrydkrachten hebben Londen met e n waren hagel van brand en brisantbommen bestookt Boven de monding van de Theems heeft een reeks verschrikkelijke luchtslagen plaats gehad Ondanks het zeer h=vige Juchtdoel eschut waren de Duitsche aanvallers door de Londen sche versnerring heer gednrjen aldus het D N B In een bericht uit Londen van Stocklïolms Tidningen wordt pemeld dat de Duitsche luchtaanvallen op Londen de laatste 24 uur ziin verscherpt De Daily Mail van 24 September bevestifj in een bericht dat de doejen der Ottitsche aanvallen OD Londen van milita rer Sard ziin De Diiit che bommen schriift het blad ziin biina steeds Jn de buurt Van havenwerken bruM fen snoorliinpn plectfisehe cenfralfs telefooncentrales wefkmi iniren pakhuizen en regeeringsgebouwen gevallen De Londenselie radio over de aanvallen P erifs bii onsondergang zoo deelt de Britsche radio mede zijn de Duitsche eskaders zcoals gebruikeUjk tot bun nachtelyken aanval overgegaan Pas tegen het aanbreken van den ochtend kon hef luchtalarm wofden ongeheven De vijand heeft onverstoorbaar ziin aanvallen voortgezet ofwel met afzonderlijke machines ofwel in kleine groepen De meeste branden welke des nachts ontstaan waren had men voor den ochtend kunnen blusschen doch een deel daarvan vlamt nog voorti RUSLAND SPOORWEGVERKEER MET FINLAND HERVAT Naar uit Leningrad wordt gemeld is op 23 September in overeenstemming met het Sovjet Russisch Finsche verdrag over het spoorwegverkeer van 6 September de spoorwegverbinding tusschen de Sovjet Unie en Finland hervat De eerste goederentrein is gisteren by Enso de grens gepasseerd In het vervolg zuHen goederen en personentreinen uH de SoVjet Unie naar Finland in twee richtingen over de grens ryden via Vyborg en over Kexholm VATICAAN HET VATICAAN EN TAYLOR Omtrynt de geruchten dat Myron Taylor de vertegenwoordiger van Roosevelt bij bet Vaticaan om gezond leidsredenen met meer naar Home terugkeert en door een ander vervangen zal worden verklaart men in welingelichte kringen van het Vaticaan dst deze geruchten althans voor zoover het hun oorsprong uit Vaticaankringen betreft geheel valsch rijn Noch op het Vaticaan noch van daar uit heeft men ooit verklaard dat Taylor niet terugkomt In normale omstandigheden kan men derhalve uit niets voorspellen dat hy niet zal terugkeeren AMERIKA Het verdrag van Havanna BATiraCATIE AANBEVOLEN De Senaatscommissie voor de buitenlandsche politiek heeft de plenaire vergadenng aanbevolen het verdrag van Havanna te ratificeeren Dit verdrag voorziet in gemeenschappelijke maatregelen van de Vereenigde Staten en de LatynschAmerikaansche landen ter bescherming van de souvercinitei der Engelsche Fransche en Nederiandsche bezittingen op het Westelijk halfrond De commissie heeft kennis genomen van een schriftelyke verklaring van minister Huil die het onvereenigbaar met de pqlitiek der Vereenigde Stcten en de verdediging van hét Westelyk halfrond acht dit Europeesche bezittingen op dit halfrond ruilobjecten ter regeling van Europeesche moeilykhcden of het tootieel van den strijd wegens dergelyke moeiUjkheden zouden wórden MILITAIR BUREAU VOOR PUBLICITErr Roose elt heeft een Militair byreauvoor publiciteit in het l ven geroepen welks taak volgens een officieele mededeeling er in t estaat radio telegraafen telefoondiensten aan te passen aande behoeften der landsverdediging Hetbureau moet o m plannen ontwerpenvoor snel en effectief werken van allenoodige mstallaties in tyden van eenmiliPair gevaarlijken ioestand Het bureau dat n ar uitdrukkelyk wordt verklaard geenerlei censuurvolmachtenheeft en ook geen recht heeft tot hetovernemen van welke bedryven ook bestaat uit den voorzitter def federalecommissie voor verkeerswezen en uiteen vertegenwoordiger van het legeren een van de vloot benevens uit deonderstaatssecretaHssen in het staatsdcpartement en het minsterie an financiën FRANKRIJK NIEUWE KRIJGSRAAD INGESTELD In Frankrijk zal volgens berichten uit Viehy een krygsfaad worden inge steld ter behandeling van processen wegens misdaden of byzonder ernstige intriges tegen de eenheid en de belangen van FrankrylfjWtat betreft processen die geen lang vooronderzoek noodig hebben omdat de feiten duidelyk zyn Vonnis wordt binnen twee 4agen geveld Hooger beroep is met mogelyk Het v nis wondt binnen 24 uur voltrokken De aanklacht wordt gesteund door een regeeringscommissaris die by decreet wordt benoemd De krygsraad bestaat uit een voorzitter en vier leden die alien by decreet ber iijd worden BELGIË SCHANDAAL TE CHARLEROL Enkele dagen voor den oorlog kwam er te Charleroi een eugdige dienstplTchtigen Deze valsche documentei werden soms afgeleverd tegen de betaling van aanzienlyke bedragen Ook personen die zorgden voor het werven van klanten alsmede een bediende van het psjihiatrisch instituut te Antwerpen waren bij de zaak betrokken VerschiHigrfe onder hen waren aangehouden toen de oorlog uitbrak Zy werden echter kort daarop in vryheid gesteld Nu verneemt men dat het parket van Charleroi het onderzoek ten laste van de betrokkenen zal voortzetten BALKAN DE EMIGRATIE DER DUrrSCHE HOE MENEN DIT BESSARABIË Gisteren is een begin gemaakt met de emigratie der Duitsche minderheid uit Bessarabië Maatregelen zyn getroffen voor het opnemen van 45 000 Roemenen van Duitschen oorsprong n het Duitsche ryk Duitsche jongelieden te Constanza hebben tievel gekregen zich met de emigranten naar We3ren te begeven Men verwacht dat op 15 November 150 000 mannen en vrouwen vit het vroegere Roemeensche gebied naar Duitschland teruggekeerd zullen zy DOCUMENTEN IN ROEMENIË VERDWENEN In de eerste dagen van het nieuwe Roemeensche regime zyn belangryke acten en documenten verdweneh die voor het oude regime belastend kunnen zyn Zoo zyn de regeerihgsinstructies aan de censuurautoriteiten uit de jaren 1938 1939 die ih binnenlandsch zoowel als buitenlandsch poliiek opzicht hw vroeger regime ten zeerste hebben gecompromitteerd op het oogenblik niet te vinden BIHNENLAHD AUTO TE WATER GERAAKT Drie dooden Gisteravond laat is door tot nu toe onbekende oorzaak een auto in een sloot by Oüdesluis N H gereden De drie inzittenden een ongeveer twintigjarig meisje en twee heeren kwamen hierby om het leven Men vermoedt dat de bestuurder door de duisternis is misleid De auto kwam uit de richting Schagen De politie heeft de zaak in onderzoek KNAAPJE VERDRONKEN By het spelen aan de haven te Zaltbommel is de achtjarige Jacobus Werner te water geraakt en verdronken Toegepaste kunstmatige ademhahng mocht niet meer baten DOODELIJK ONGEVAL IN 0E STAATSMIJN EMMA Gisteravond omstreeks kwart voor tien IS de 49 jarige handlanger P L v Geenen op den losvloer van de staatsmijn Emma tusschen twee mijnwagens bekneld geraakt Hy werd hierby zoo ernstig aan de borst gewond dat hij korten tyd later is overleden Van Geenen woonde in een gtzellenhuia te Hoensbroek AUTO TEGEN EEN BOOM GEREDEN tegen een JiooiTi gereden In hoogst In den afgeloopen nacht omstreeks naar he ziekenhuis te Arnhem vervoerd De auto werd aan de voorzyde geheel vernield AANBESTEDING Vanwege den Rykswaterstaat is heden aanbesteed Het uitvoeren van baggerwerkvoor de haven van burg Hy uitvoeren van baggerwerkm de buitenhaven van Nykerk De laagste mschryver was J Pranger te Alkmaar in massa voor ƒ 6 825 Brandplaatjes in Noordelüke provincies BOMMEN NABIJ DELFZIJL In de provincie Drenthe in de on geving van Smilde en in Friesjand r al by Opsterland zyn brandplaatjes g vonden Naby Delfzijl zyn eenige Engelsche bommen neergekomen Er is geen noemenswaardige schade aangericht AANGEi EDEN EN GEDOOD Door onvc jrzichtig de trambaan overte steken 1 gisteravond ongeveer louur de 42 j rige J H wonende in de Statenlaan te Den Haag in de Regentesselaan aldaar door een motonvagenvan lyn 12 gegr en De heer H dieper rywiel reed werd tegen den grondgesmakt tengevolge waarvan hy eenschedelbasisfractutir kreeg Tydens hetvervoer naar het gemeenteziekenhuisaan de Zuidwal is hy aan de gevolgenoverleden RAOlGNiEUWS Doi eniai a Sfpttmber JAARSVELD 411 4 M N c ll V S OO Nieuwsberichten ANP ld Schrift j nn meditatie 8 2S G Ude muziek Rrp 8 35 Grainotoonmuzlek HM Pianovooidi nht en ïramofoonmunck lO M Gewijde ii i k V PR 0 6 3 Cyclus Lezen In den Bijbel N CE V 45 Berichten IM Vragen van den dag AN P 745 Reportage of muziek 1 35 Amhem che orkestverecniging opn i 8 00 Nieüwsbench ten ANP Toespraak Wat i het belangrltkste opn I 8 15 Ver o g concert opn l 810 Causerie liatuur en genade 8 50 Schriftleiing 8 55 9 00 Nieuwsberichten ANP sluitin KOOTWIJK 1875 H V A R A 7 00 Benchien Duithch 7 15 Berichten En 7 30 Graniofoonmuziek 8 0 Nieuwsberichten ANP gramofoonmuziek 10 40 Orgelspel 11 15 Berichten Enge sch 11 30 Gramoloonmuilek lï OO VARAorkest 12 45 Sleuws en economische benchien ANP 1 00 VARA orkKl 2 00 Berichten Duit ch 2 15 Gramofoonmu iPk 2 45 Eimeralda 3 J0 Berichten Engelsch 3 45 Gramofoonmuziek 3 50 Causerie Kinderkleeding 4 20 Gramofoonmuziek 4 25 Keukenpraatje 4 55 GrajT ofoonmuziek 5 00 Berichten Duitsch 5 15 Nieuws en economisc e berichten ANP 5 30 Eimeralda en solist 6 15 Berichten Engelsch 6 30 VARA orkest TM Vragen van den dag ANP 7 1 Orgels pel 7 30 Reportage 7 50 Orge peI 8 00 Berlcl r Duitsch 8 15 Nieuwsberichten ANP 8 25 G mofoonniuziek 8 30 Berichten Engeisch 811 Gramofoonmuziek 8 53 9 00 Nieuwsberichttr ANP sluiüng RECHTSZAKEN DE VERZAKKING VAN DEN LEIDSCHEN STADHUISBOUW De zaak waarin huiseigenaren schadevergoeding eisciien vpor verzakkingen ontsta by den bouw van een nieuw stadhuis te Leiden kwam heden weer op de rol der civiele kamer van het Haagsche gerechtshof 2 ooals bekend zyn de gemeente en de aannemers tot overeenstemming gtkomen over een voorstel dat u n huiseigenaren is gedaan ten einde tot een minneUjke schikking te komen Over dit voorstel is nog steeds gci n ovei enstemmmg bereikt Nu het tref fen van een onderlinge schikking mislukt IS werd het hof gevraagd ei n d g te bepalen ten einde te trachten op de zitting tot een schikking te komen Dit zal thans gebeuren op 2 October a s OJVS KORT VERHAAL HET STAARTPi ttMER DOOR BERT LOVEN VET was louter toeval toen I I Jimmy Laughton zich laat m I I den avond op den straatweg bevond op enkele kilometers afstand Van Londen Toen hij de laa tste bocht wilde inslaan hoorde hy achter zich het geluid van een auto die met zeer groote snelheid naderde Instinctmatig ging hy terzijde van den weg loopeh want de bocht was scherp en of het kwam doordat de wagen wegens de groote snelheid slipte of dat de bestuurder de bocht niet goed nam een verschrikkelijk gekraak bewees dat er van den auto niet veel meer overbleef daireen chaos vaji plaatwerk en verbogen onderdeelen Daartusschen lag het lichaam yan een man wiens gelaat geheel verminkt was Het wa niet moeilijk te zien dat deongelukkiige dood was en het eersteoogenbhkistond Laughton door de plotselinge catastrophe verbluft er besluiteloos Maar dat duurde niet lang dadelijk schudde hij de sentiminteelegedachten van rich f en keek om zich heen Geen levand wezen vertoonde zich in den omtifèk en rustig alsof het zijn dagelijksche bezigheid was doorzocht hy de zakkien van den Verongelukte Geen oogenblik kwam het by hem op welk een afschuweiyke daad hy verrichtte Vele jaren van misdaad hadden zyn gevoel afgestompt en met een gryns faalde hy alles van waarde uit de zakken Weer keek hy spiedend rond en by het flauwe Hcht van de man onderzocl t hy doi inhoud van een portefeuille Een bundeljte bark papier bertevelis enkele brieven waren hem in handen gevallen Vluchtig las hy den naam op het kaartje John C Baily Juweher 67 Oxfordstreet Londen Jimmy Laughton k rde den juwelier goed Hy wist dat hy ongetrouwdwas en met een oude huishoudsteralleen woond f Zyn hebzucht as opgewekt en toen zich nog steeds niemand op den straatweg vertoonde was zyn plan gemaakt Zoo vlug mogeiyk sleepte hy het lyk het bosch in dat zich kiloineters ver langs den weguitstrekte en r imde het wrak van denauto op Cangs de boschpaden en zywegen door niemand opgemerkt bereikte de misdaiger de hoofdstad De zware slagen van de Westminster kondigden aan dat het twee uur was Nog waren de straten met geheel verlaten maar Jimmy s plan was gemaakt Hy wist precies op welk punt van Oxforstreet de winkel van Baily was en door een doolhof van straatjes bereikte hij den achterkant van hrt huis waarbinnen het f üin voor het grypen lag Nog nooit had hy zich zoo veilig gevoeld De sl lelbos welke hy uit enzak van den doode had aehaald overbrugde alle m oeilykheden aan eeninbraak in een juwelierswinkel verbonden en nauweiyks een uur laterslenterde Laughton onverschillig dnorde straten In zyn zak bevond zich eenschat aan bankbiljetten goudstukkenen edelgesteenten Als in een roes liep hij voort tot hy eindeiyk zyn woning bereikte Aan trouwen had hy nooit gedacht Leeg en jerlatcn kwamen de kamers hem voor maar cfn b k op zijn verworven rykdomïhen deed een he scjien gloed vpn vreugd j n h m i Telien tellen en rekenen tot de zon reeds hoog aan den hemel stond en toen hy tenslotte het lAtste bankbiljet door zijn vingers liet glijden was het tien uur in den morgen Nu restten h nog een aantal papieren die hy ict de bankbiljetten uit de bj andkast had genomen Het eerst viel zij n oog op een briefje waarop in het Fransch stond Banque dé France Concours Hippique a Monte Carlo Nombre 19866 Certificaat pour Ie Grand Prix de Huit Millions Francs Jimmy Laughton kende door jarenlangen omgang met de iniei tjonale misdadigerswereid voldoende Franrch omte begrypen dat hy een lot in handen had van de jaarlykSche lenrennen te Monte Car o waarop met een beetie geluk een hoofdprys van ac ht miilioen franc kon vs len Bovpnriien as het een prachtig itaartniynmer Een negen en drie zessen Voor een man als Jimmy was het kinderwerk het bedrag m ponden sterhng om te rekenen en hy k am op een kapltaaltje van rond tienduizend pond Mafkr hy zoo Jimmy JLaughton niet zyp wanneer hy niet dadelyk het gevaar iiad nj ezien dat an het bezjt an hiet lot verbonden v as Hi had echter ook gezien dat het lot aan toonder gesteld was en dapr de eigenaar dood tas haalde hy onverschillig zyn schouders op In ieder geval bewaren mompelde hy en zorgvuldig legde hy het in de bovenste lade van de kas Met een verholen glimlach Ins hy dien middag voor eengfigarenmagazyb ie berichten omtrent het ongeluk er n gehc mz nr en f efstal gevolgn John C Baily en juwelier in Oxfordstreet De politie stond voor een raadsel wanf Laughtrn had zyn werk gcedgedaan en nooit zou hy zöo dom zyn zich door buitensporige uitgaven teverraden Als de zaak geluwd wasging hy naar Amerika en niemand inde Oude Wereld zou Jimmy Laughtonooit Weer zien Drie maanden waren er verloopenen in dien tyd zou zelfs iemand diehem nauwkeurig in het oog hield niethebben geloofd dat Jimmy iets met dezaak te maken had Hy leefde sober pakte vaa alléf aan wanneer er iets viel en de sluwe vos had btie verdacht hem met het geval vergeten en demisdaad werd in deanrialtn van de politie als onoplosbaargeboekt S Het kvvcm Laufhton voor dat het ftu langrsriierliand tyd werd zyn zaakjes te jiil i 00 voorzichtig mogelyk xi Smden Engeland te verlaten J lr ze s nu het hy zich met door br tdle ove rn i red veTleiden en hy bcilüot de reis niet in Londen maar m L vcrpool aan te vangen Zijn door diefstcl veriiregen bezittingen pakte hy m een klein onooglijk uiti end valies or daarna ging hy voor Hot lafitst de stad m om in een hem b oki d k oiiioliuis een sobere 1 aaltiid ts nuttigen Van het krant nrck boven de tafel nam hij een blad om de beste reisge4egenheid uit te zoeken toen zyn oog glotsieling bleef rusten op een groote advertentie Even ïat hy beduusd to n las hy de annonce hog eens over Een onbestemd gevoel overweldigde hem Aan het lot van de paardenrennen te Monte Carlo hatfhy in het geheel niet meer gedacht maar het nummer 19666 stond in zyn hersens gegrift 1 hier i d r i nummer 19666 als winnaar van den hoofdprys Acht milUoen francs Tien duizend pond sterling Het duizelde m zyn hoofd en een breede gryns trok om zyn mond Je moet maar geluk hebben mompelde hy en een uur later wandelde hy zoo kalm mogelyk met het waardevolle papier in zyn zak naar het wisselbureau waar het lot tegen Engelsche ponden ingewisseld kon worden Onderweg had hy nog even aao eenmogelyken valstrik gedacht maartoen hy jprerwogen had dat het eenlot wa 5 mt door iedereen gekocht konzyn en nopit over het lot gerept was by het onderzoek aarrelde hij nietmeer en stapte resoluut het kantoorbinnen De man achter het loket schonk ernauwernood aandacht aan het papier Hij knikte glimlacherd en verzocht Laughton een oogenblik plaats te nemen terwijl hy het geld u t de brandkast ging halen Jmirny haalde verlicht adem toen hij den man emdelyk terug zag komen en deze langiaanv het geld voor hem uittelde Wilt u even met my meegagn De kmeen van den misdadiger knikten Hy bad de stem afkomstig van in pecteur Tom Davies de bekwaamsten speurder van Scotland Yard maar al te goed herkend Hy was gevSngen dat ontveinsdehj zich niet en hy verwenschte hel Ho en alle mog bjke paardenrennen In een zykamertje varzocht de detective hem om plaats Ie nemen J Eincielijli hebben we je Laughtor sprake Davies op yskourien toon Je bent wel slim geweest maar toch nog niet slim genoeg Je hefet één groote fout gemaakt vant je hebt over het hoofd gezien dat mijnheer Baily een Av ri or J r tl volle ver trouwen genoot Toen de juwelier van zyn vacantie terugkwam en haar het lot liet zien zei hij jj een opgewekte bui dat zy de heUt zou krygen als op zyn nummer de hoofdprys viel De huishuidster knoopte het nieiallefen in haar oor maar ze schreef helnummer 19666 op in haar huishoudboekje Ze wist dat Baily het by deandere papieren in zijn brandkast gesloten had e n by den diefstal was ooi het lot verdwenen De dief had het meegenomen en wij moesten dus wachten tot de trekking had plaats gehad Wy rekenden erop dat jy doordat er ge onderzoek naar het lot werd ingesteld overmoedig werd In werkelykheid waren onze nasporingen niet gilstaakt Wy zociten yvcrig door en plaat ten in aiK groote bladen advertenties met ce mededeeling dat op nummer 196fi6 v n devMonte Carlo courses de hoofdprj was gevallen Het is dus niet waar si de misdadiger tusschen zyn tanden D hoofdprijs is niet op myn nummer gevallen 7 Dat IS een gemeene streekl Davies glimlachte Op nummer 19666 viel in hi t grheel geen prys zei hy laconiek mos toch is het niet zoo n gemeene stre i als jil denkt De misdaad van jou waJveel gemecner Het was een scljurkerstfeek om een ongelukkiga aan zi ylot over te aten en hem bovendi nog te berooven De stem vaij den detective scherp geworden en hy boog zich I Laughton over opdat deye hem te vooral goed zou verslaan Maar ik verzeker je JimnvLaughton dat ilt al myn invloed aar zal wenden om je minstens tien jasr ver je misdaad te laten nadenken 1 Nadruk verboden Auteursrer t