Goudsche Courant, woensdag 25 september 1940

WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1940 reis door de Oostmürk et mooiste dat wij zagen LSTATT de parel van het Salzkammergut is een wereldberoemd plaatsje land met een indrukwekkend natuurschoonj jpJ P meldt jgtt a altud aan te bevelen in een tai lekere climax te brengen en i $ den organiisatoren van onzen door het mooirte deel van de ark het Salzkanunergut wonl gelukt gerst immers bezochten wU Unz de jde en Moeiende tad met de induEtr n in de buurt gelekmidden v n een lieflijke natuur a ging h t naar Gmunden en de bergen werden hooger de ur woestei overweldigender de ama i imposanter de dorpjes erachtiger D parel van het Salxkamnurgat Kaar het mooiste dat wij zagen was tatt de parel van het Saizkamt zooala het in een brochure de plaatselijke V V V terecht nJt uilgerfrukt Hït oeroude plaatsje ligt daar te nen tusschcn water en woud tusn rots en meer bij de zoutmijnen witte goud van Hallstatt Hsllstatt IS wereldberoe nd g wormet alletn omdat het zoo n schilchtig plaf tsje is maar vooral ddor opgravingcn die getuigen v n een tuur van vele duizenden Jaren van ftadje aan de Hallstaettersee Wc wandelen tusschen de oude iWerachtige huizen die reeds zoof geslachten bergarbeiders huis n Prachtig zijn die huisjes met S issche kleuren en hun vensters ierd met bloemen en planten De tijgt sterk en voert ons naar het khof een berpkerkhof wa r zooI de kathülipke als de protestante oners van het dorp een laatste plaat vinden Vanaf dit prachtige t genietfn wij een onbeschrijfelijk i Jiitzicht e er het vreedzame het droömende rimpellooze en op het zware bergmassief Sarstein Sechserkopel Grubberg ppenstein en Hir fchau Alm W otwen een wijle op het kleine kerkwaar de graven ronder uitznndeg bedekt zijn met kipurige bloemen Het valt cp dat er moeilijk een r tevreden en vriendelijker volk worden gevonden dan in het oerHallstatt Alles getuigt er van e leveiwlust van zin voor choon d Ieder huisje hoe klein ook is Iverzorgd is frisch geschilderd in pasteltinten is gesierd met bloeBijzonder schilderachtig is het rktplein met zijn prachtige gevelen als centraal punt de oude put Uit de historie Een bezoek aan de Pfarrkirche is moeite waard er is een prachtig isch altaar te bewoifideren met e schildenjen Langs een bedekte g verlaten we de kerk om via het ktplein naar het museum te gaan t ondergebracht is in een der öudgebouwen van Hallstatt de vroegevangenis een bouwsel uit het n van de zestiende eeuw en opelf en bezoek reeds overwaard het is ons in de eerste plaats te n om de verzameling zelf gewijd everblijfselen uit een periode van uizend jaar Reeds in het steetijdperk 4000 2000 j V Chr den en werkten in de omgeving Hallstatt menschen aangetrokken r het kó stbare witte goud het t dat in de mMnen in de buurt d aangetroffen Vondsten uit dien Van oeroude geschiedenis bewonn wij in het museum Zeer veel dsten getuigen van het bronzen dperk 2000 1100 v Chr Op het nstijdperk volede de z g n Hallttperiode een volk tan bergwerkers tigde zich m het plaatsje waar wij duizenden jaren later een dag toefden Uit dien tijd zijn draagen waarift het zout werd ver rd aanwezig Ook het kerkhof uit e periode is gevonden met honderskeletten waaronder nauwkeurig iMeriük van dit volk uit het grijs leden kon worden gereconstrueerd e vondsten zoowel van de skelet als van de gebruiksvoorwerpen sieraden maakten in één slag statt wereldberoemd 2oo zien we dat de geboortestreek den Führfr van het groot DuitRijk een der oudste cultuurwen van gurop is Duizenden jagelèden woonden in dit lijk ge nde land reeds menschen met een kunst een geheel eigen cultuur verbonden aan het land en aan werk Deze gebondenheid in tvorm aan den bodem demonM lich in het oude Hallstatt en het museum wel zeer duidelijk ocd op het gebied van de nieukunstuitingey valt er m het ammergut veel te bewonderen iige staaltjes gothiek vinden wij Vele kerkgebouwen De altaren in kerken te St Wolfgang en Hallzön werelcjberoemd In Steyr het bekende Bummerlhaus k rken van Kaénigswiesen Eferhet Mariabeeld in Fraimfttein llaar in Campem en de ruines in MuMVierlel ïijn evenioovele je an gt thi he kunst roMüsgsnce ii niet al te gocj vertegenwoordigd Eenige kasteclen zooal Weinberg en Hartheim een paar torens en oyde verdedigingswerken te Steyr en Enns en verschillende stiffen zijn in dien stijl opgetrokken Barok is de echt Oostmaiksche bouwstijl Een schitterend voorbeeld i St Flonan bij Linz waar Anton Bruckoer werkte en liegraven werd Als eqn prachtig staal van rokoko Stiftskerk van Wilherèag bij Oneindig veel te gemeten n wü dat in het Salzkamneindig veel te genieten is n land met een indrukweknatuurschoon hoogstaande kunstuitingen een vriendelijke en gelukkige bevolking en een roemrijke geschiedenis een land waar wij graag nog vele weken vertoefd zouden hebben Het is een land waar het zeer moderne b v op politiek gebied op gelukkige wijze gepaard is aan het oude en onvergankelijk schoone Naast enorme industrieën die den laatsten tijd verrezen zijn i aard f wezöi van de bevolking van het platteland van de kleine stadjes en de bergdorpjes volkomen onaangetast gebleven Op de prachtige wegen die overal verbreed en verbeterd zijn snorren de zware moderne vrachtauto s van stad naar stad maar daarnaast zien wij in de bergdorpjes de ossenkarren kalm en rustig langs de steile bergwegen rijden In dit prachtige land hebben zesduizend Nedeilandsche kinder kracht en gezondheid opgedaan Zij hebben in hun vacantie begrip gekregen van het leven en streven van het Duitsche buurvolk Riik aan herinneringen en en aringen zijn zij teruggekomen in Nederland Wij reisden met een groep van ruim 900 kinderen per extra trem terug Het was een vrooliik troepje dat op ieder station waar de trein in de Oostmark stopte afscheid nam van pleeRoiiders en vriendjes Het afscheid kostte In veel gevallen moeite we zagen tranen n de oogen van vele Oii tmavksche pleegmoeders Wü namen dankbaar afscheid v n d Fellner den Gauamtsleiter die zooveel zorg voor ons had op deze Drachtige reis waarop wii een indruk kregen van Jand en volk van de Oostmark BINNENLAND De diefstal van distribtitiebónnen DEEL VAN DE BCIT GEVONDEN Het onderzoek in den diefstal van een groote partij distnbutiebonnen uit het kantoor aan den Laanweg te Amsterdam met den daarna gevolgden kettinghandel in deze bonnen is door dé politie van het bureau Adelaarsweg onder leiding van den commissaVis Van der Heul met de meeste zorg en kracht voortgezet Zoo men zich zal herinneren was de buit verkocjit aan een melkknecht te Landsmeer Deze verkocht de bonnen wederom door tuïschenkomst van een zekeren J aan den frijwielhandelaar K Beiden zijn inmiddels reeds gearresteerd doch de politie had de bonnen nog niet terjiggevonden Gistermiddag is K wederom aan ten scherp verhoor omderworpen en ten slotte heeft hij bekend een deel van de buit onder den vjoer van zijn herstelpiaats te hebben verstopt Hier is het gi nermiddag aangètro ffen Inmiddels is alles echter nog niet bijeengebracht zoodaf het onderzoek wordt voortgezet DE WIJZIGING DER ZIEKTEWET In de toelichting op de dezer dagen verschenen verordenmg inzake wijziging der Ziektewet staat dat één der bepalingen ten doel hfeft een verplaatsing van de risico s der bedrijfsraden naar de Raden van Arbeid tegen te gaan In plaats vkn bedrijfsraden leze men echter bedrü fsvereenigingen LIJK OPGEHAALD By Roosteren is uit de Maas het lijk opgehaald van een tot nu toe onbekend gebleven man vaAmiddelbaren leeftjjd Omtrent de jorzaak en omstandigheden onder wei te de man te wat r is geraakt tast men in het duister VAN HET DAK GEVALLEN Gistermiddag omstreek vier uur is de 58jarige metselaarsknecht A Hoogen boezem door onbekende oorzaak van het acht mtte hooge iak der Nederlandsehe Hervormde paftcie t Lekkerkerk gevalleij D J Kaluan die spoedig ter plaats was constateerde een gebleken nlggewcrvel In zoi wekkenden oestandli het slachtoffer naar zijn woning febracht w ar hy drie uur later is gestwven OnUCHnNG VAN OBDE VAN GCNEESHEEKCN On wordt medegedeeld Na voelang name met eyn bclarigruk aantal beroepsgeittoten in den lande is pgericht de Orde van genee eeyen Het doel van deze orde is het propageeren van een corporatieve pidemng van de gezondheidszorg onder de genee eeren Van deze orde kunnen alle Nederlandsehe medici lid wordei Het is niet de bedoeling de i estaande organisaties te bestrijden ot te vervangen doch door propaganda in woord en daad binnen de bestaande organisaties te bevorderen dat de Nederlandsehe maatschappij ter bevordering der geneeskunst die lecd m groote m te een voorafbeelding i van wat een corporatie van gezondheidszorg behoort te z jn zich geheel in dezen zm ontwik kelt Het is tevens de bedoeling v an de initiatiefnemers naast d ze orde van geneesheeren de totstandkoming var overeenkomstige organen voor andere groepen die zich met de bevordering der volksgezondheid liezighouden te stimuleeren Een der initiatiefnemers arts H A I Ruhe te Hilvarenbeek heeft de gedachten die aan deze orde ten grondslag liggen neergelegd in een betoog dat oorspronkelijk zou worden uitgesproken op de op bevel van hoogerhand opgeschorte vergadering van de vereeniging van huisartsen Dit betoog wordt thans als artikel gepubliceerd in het orgaan van deze vereeniging J SCHOEMAKER TERAARDEBESTELD Eei root en een algemeen geachte en geliefde Hagenaar is gistermiddag op Oud ESk en Duinen te sGraven hgae teraardebesteld dr J Schoemaker oudchiiurg aan het gemeenteziekenhuis te s Gravenhage Talloos velen waren naar de begraafplaats gekomen om den overledene de laatste eer te liewyzen en tot hen liehoorden niet alleen tientallen oud patiënten maar bijna even zoo vele vakgenooten en vrienden In de aula waar op t orgel gewijde muziek ten gehoore werd gebracht sprak o m prof ir Van der Bilt die den overledene schetste als een chirurg van internationalen faam en als een der beste tet er s een der sympathiekste burgers die Den Haag tot nu toe onder haar gemeentenaren iiceft gekend BOND VAN KLEERMAKERSF ATROONS IN NEDERLAND Het hoofdbestuur van den Bond van Kleermakerspatroons in Nederland B V K heeft in haar vergadering van gisteren besloten tot het verplaatsen van haar bondsbureau naar Den Haag Een en ander geschiedt in verband met de reorganisatie welke zich in het maatkleedmgbedrijf voltrekt maar vooral ook omdat in verband met de textièldistnbutie een nauwer contact met de betrokken bureaux gewenscht is Tot directeur van het nieuwe bureau te Den Haag is benoemd de heer H W Veenstra te Meppel AANBESTEDING AUTOSNELWEG ARNHEM NIJMEGEN Gisteren heeft de R tafwaterst t teAttihem aanbesteed den aanleg van deaarden liaan voor de Noordelijke helftvan den autosnelweg Amhé m Nijmegen Er waren 15 inschrijvingen Laagste inschrijver was N V C J van der Hoeven Den Haag vqjir ƒ 469 000 DOODELIJK AUTO ONGELUK Gistermiddag om hslfzes is op den hoek van den Provincialen weg en de Julianastaat te Koog a d Z an een doodelijke aanrijding geschiedt Een 53 jarige wielrijder uit Zaandam die den weg overstak werd door een ml het l oorden komende auto gegrepen Hij was op slag dood Uit het onderzo4ji door de politie is vast komen te staan dat de chauffeur geen schuld heeft i RECHTSZAKEN Knoeiende penningmeester BEVESTIGING VAN VONNIS GEÊI8CHT De v m A damsclie burgerwacht kondigde eenige maanden geleden n feest aan een aankondiging die niet iét genoegen was van den 20 jarisen jongeman die iiela st iet de mnjng van contributies een soKipstie an ƒ 40 ten eigen bate had aangewend Ongemerkt was het geld opgemfekt in cafetaria s en aan sigaretten Onzijn tekort te dekken n im hij op het kantoor waar hg werkte e n bedrag van ƒ 190 aan bSnkpapier weg gesloten in een aangeteekend schrijven d t ter verzending gereed lag a eert pauwkeurig onderzoek viel d jongcm an door de mand Hij biechtte zijn schuld op en werd goaïresteerd Na vier dagen kreeg hij zün vrijheid terug maar de recjitbank eroordeelde hem tot zes maanden vangenisstraf waarvan drie maande voorwaardelijk werden opgelegd mgt een proeftijd van drie jaar an dit vonnis kwSm verd in appèl e phjcureurgeneraal mr J Versteeg vond de feiten te errtstig voor een geheel voorwaardelijke straf Spr re uircerde bevestiging van het von ni verdedi eer mr K Keune drong ffaet kÏKm op een voorwaardelijke traf aanK VerdachtiL van kwakzal j Si BOETE GEIUSCBT De rechtbank te AMsterdam heeft in haar zitting van gisteren de strafzaak behandeld legen den natuurgeneeskundige cosmoloog D T die door den kantonrechter wegens het onbevoegd uitoefenen der geneeskunde was veroordeeld op 22 April j l tot hooge geldboeten n l lol dr e boete van f 150 De man die thans verdedigd werd door mr J Heil ging van het vonnis in hooger beroep omdat hij van oordeel is dat hij niet strafbaar is daar hij 4e menschen niet medisch doch cosmologisch behandelt Aan verdachte zijn verschillende gevallen van overtreding van art 436 W v S ten la e gelegd De officier van Justitie mr Bosch achtte na het verhoor van getuigen het ten laste gelegde bewezen en vorderde bevestiging van het vonnis van den kantonrechter ƒ 450 twete De verdediger mr J Heil hield een uitvoerig pleidooi PI concludeerde op juridiscjie gronden tot vrijspraak De rechtbank zal over 14 dagen vonnis wijzen Echtelijk drama te Oosterbeek TWEE JAAR GEËISCHT In den avond van den 19den Juli va dit jaar heeft de 59 jange arbeide G C H tè Oostertieek zijn vrouw errtstig mishandeld H was dien avond om zeven uur thuis gekomen Omdat zijn vrouw er niet via s is hij naar een café gegaan waar hi tot half elf bleef en een zestal gla icn bier dronk Thu s gekomen zat zijn i VTOuw op hem te wachten Zij vroeg of hij koffie wilde hebben waarop de man in woede ontstak Hij greep een bloemtafeltje en ranselde haar daarmede af Toen dit wapen het begaf g ng hij haar met een stoelpoot en met zijn broekriem te lijf De vrouw probeerd te vluchten enging ten emde raad in de vensterbankvaji de slaapkamer zitten welke op deeerst verdieping is gelegen ten eindenaar buiten te springen als haar achtecj o er in de kamer zou komenVolgers de vrouw heeft de man haartoen een dmv gegeven zoodat zij naarbene4en viel en ernstig gewond bleefliggen Volgens de verklaringen vanden ineesheer die ixaar behandelde had zij een groote hoofdwond eenhersepschudding een diepe wonde aanden linker onderarm eek gebrokeiienirelj een bloeduitsti rting bij hetoog beneven tal van Schaafwondenopgplocpen Zij i thans nog niet genezen I H die wegens ernstige mishandeling van zijn echtgenoot zfch voor de Arnhemsche reciitbank moest verantwoorden ontkende dat hij de vrouw naar buiten geduwd had Uit het getuigenverhoor bleek datde vrouw vaker door ijaar man dievoor de tweede maal gehuwd was mishandeld werd Zeven jaar lang Izco zeide e subst officier van justitie heeft deze vrouA een ellendig leven gehad Hij eiïchte Wegens mishandeling zwa ar lichamelijk lewel ten gevolge hebbend Ijvee jaar gevangenisstraf Uitspraak t Octoljei VRIJSPRAAK GEËISCHT TERZAKE VALS HHEID INI GESCHRIFTE Gistermiddag heeft voor de Utreclitsche rcchttank tejreéht gestaan een 45 jarige directeur van een was Kherij u t Amersfoort terzake valschheid m geschrifte Op 20 Juli van dit jaar had verdacht bij de Rijksverkeersin pectie te eist een formulie ingezonden met dej bedoeling vergunning te verkrijgen voor het koopen van 1200 liter liertzine bestemd voor ziin drie auto s welke benzirie hij wilde gebruiken voor zijn wasscherij In werkelijKheid had hij maar verguhnmg gekregen enf met tw auto s te rijden zoodat delRijksverkeer inspcctie een aanklacht indiende omdat naar haar meenmg verdachte valschehik opgaaf gedaan hajl van benzine voor drie vrachtauto s Op en vraag Van den president mr Dnrhout Mees aarom verdachte dat had gedaan verklaarde hij geheel te goeder trouw gehandeld te hebben Inderdaad aldus verdachte mocht fk maar met twiee auto s rijden maar toen ik het fofrmulier thuis kreeg waarop ik moest in nillen hoeveel benzine ik wilde hebben Jieb ik me precies gehouden aan wat w gevraagd werd Pres Hoe luidde de eenste vraagop Het fnrntiilifr dap i Verd Er s ond hoevee auto s hebtu normaal in gebruik Pres Ja dat betcekende toch voorhoevee auto s mag u thans benzinevragen en dat doelt natuurlijk niet opde periode van vóór den oorlog toenmen net z ovtel benzine moCTt koopen ls nien wilde Verd Dap had er toch naar mijn meeiiing oeten stnanHoeveel auto s heeft u th ins in gebruik en hoeveel benzine wên aeht u daarvoor en niet zooSls hier stSat hoeveel auto s hebt u normaal in gebrufk Pres U had best kunnen liegrijpen dat de vcrkeersinspectie niet ander bedoelde dan Hoeveel auto s heeft Us 00 20 Juli in gebruik Vertl Bc t mogelijk maar dat heb ik er niet uit begrepen Irt ziin requisitoir merkt de o fici van Justitie mr Twiss Quarles Ufford op dat het er llen schim van h ft dal de verdachte opzettelijk het formulier heeft ingevuld Maar strikt genomen is aTdus s r de redactie van de bedoejde vraag ook voor een anderen U tleg vatbaar dus zal ilc wegen gebrek aan bewijs vrüspraali irio ten vragen De verdedi r mr Kooien kon zich roet dit requttitoir volkomen vereeni De doodslag te Rotterdam VERDACHTE TKIJGESPROKKN Da 29 jarige R S te Rotterdam die terecht had gestaan verdacht van doodslag eq den 37 jarigen C Visser op den Goudschesingel aldaar werd door de Botterdainsef rechtbank vrü gesproken Er was tegen S een gevangenisstraf van 6 jaar geeischt De verdediger was mr R I M H Brouwer VERDUISTERING Gisteren stond voor de Hotterdamsche rechtbank terecht de 34 jarige P B S gewezen secretaris administrateur van den Algemeenen Bond van Arbeiders bü Straten en Wegenbouw Hif werd ervan verdacht eenige jaren verduisteringen te hebben gepleegd ten nadeele van dezen bond in totaal tot een bedrag van eenige duizenden gulden De vader van S die een aantal jaren voorzitter was geweest trad ir Juli van het vorig jaar af waarna de penningmeester C tot voorzitter w d i enoemd De nieuwe voorzitter liet een onderzoek instellen naar het beheer van verdachte De uitslag was van dien aard dat de politie in de zaak werd gemengd en S werd gearresteerd Er waren door verd S declaraties ingediend die vermoedelijk niet juist waren ter wel verd voorts na het periodieke kasonderzoek lijstjes indiende van uitgaven die eveneens vermoedelijk onjuist waren Ook zou verd zelf in het kasboek niet gedane uitgaven hebben geboekt Verd ontkende het ten laste gelegde De accountant W die een onderzoek naar verd s beheer had ingesteld verklaarde dat verd verscheidene posten dubbel heeft geboek Uit het getuigenverhoor bleek dat verd zich vermoedelijk aan niet toelaatbare handelingen heeft schudig gemaakt BELD EN GOEDEREN BETALINGSVERKEER MET ZWEDEN In aansluiting op de publicatie van 12 Augustus jl maakt het Nederlandsch Clearinginstituut het volgende bekend Wederzijdse betalingsverplichtingen voortspruitende uit levering van goederen ingevoerd in Nederland respectievelijk in Zweden vóór 15 Augustus 1940 zullen worden afgerekend tusschen het Nederlands3i Clerringinstituut en de ClearmKnaemden te Stockholm Hetzelfde geldt voor vooruitbetalingen voor goederen verricht voor 15 Augustus 1940 welke doordat de levering niet kan plaats vinden worden gerestitueerd Voorts zullen op vorenbedoelde wijze worden verrekend bet ilin en wegens de hieronder opgesomde verplichtingen alle voor zoover zij voor 15 Aujiistus 1940 zijn vervallen Storingen hier te lande op grond van deze oude verplichtingen dienen ook verder overeenkomstig de publicatie van 12 Augustus j 1 te geschieden op postrekening no 2048 Nederlandsch Clearinginstituut bijzondere rekening of oo de bii ondere rekenine van het Nederlandsch Clearinginstituut bij de Nederlandsehe Bank N V te Amsterdam Voor deze stortingen is dus geen vergunning van het deviezeninstituut vereischt Voor zoover reed i stortingen tegen vorenbedoelde oude schuden heb n plaats pvonden zal door Jiet Nederlapdsche Clearinginstituut voor doorzendinjj van advie van storting aan de clearin naemden te Stockholm worden zori gedragen N éj we wederzijdsche verplichtingen wegens a Invoer van Nederlandsehe goederen in Zweden en van Zweedsche soederen in Nederland na 14 Augustus 1940 b Nc enkosten van het Nederlandsch Zweedsche goederenverkeer zooals invoeri echten zee en spoorWeexTschten provisies c Toezicht en montagekosten en da Trmede verband houdende loonen sal rip en en voorschotten d Patentkosten akmede onder voorbehoud van speciaal onderzoek in af nnderliike gevallen licentie s en oortgeljike ideëele prestalies bijv aul ur irechtpn filmhuren etc e Saldi onttaan uit verrekeningen der wederzijdsche administraties van het Nederlandsch Zvveedsche txist telegraafen sooorwegverkeer zullen voortaan worden afgewikkeld hinnen het kader der Nederland ichDuitsche en Duitsch Zweedsche learin Voor zoover Nederlandsehe importeurs onder de 12 Augustus j l gepubliceerde regeling reeds van het deviezeninstituut een vergunning dan wel een bindende toezegging hebben ontvangen oifi voor nieuwen goedereniavoer uit Zweden tot stortine op de bijzondere reftening van het Nederlandsch Clearinginstituut over te gaan zullen deze importeurs nader l ericht o xangen vnn het clearinginstituut n fflp reeds plaatsgevonden dan wel tSgi itane storting krac htens vorenbedoelde regeling voor verrekening over de I ederlandsch Duit che en Duitsch Zweedschè clearing in aanmerking komt Nieuwe aanvragen om vergunningen of bindcnSe toezeggingen om op vorenbedoelde wijze tot storting in de Nederland chDuitsche DuitschZWfeed oche clearing te mogen overgaan dienen als tot dusverre te worden gericht tot hel Devieieninstituut te sGrave hage dOof i middel van formulier b i met vermeltiing bovenet formuier Zweden Het viëz inj ituut zal deze aanvragen behandclm aan de hand van de voor den invoer van Zweejdwhe goederen voorziene mogiflijkheden Nederlandsehe crediteuren moeten hun vorderingen na ontvangst j an het bericht van storting van het clearinginstituut indienen door middel van het in de Duitsche clearing gebruikelijke formulier b in Ie ïenden aan de afdeeUn Zweden van t Nei nd h ole rfn n uut Wdke Bon L veaMriaMduKbWImli BROOD Met 7 geniunmerde dubbele boB oen van liet 2e br iodbonboekJ t 500 gram roggebrood et 20M gram ander brood Elk der enkele bonnen 125 gram roggebrood of 100 gnm ander iurood voor d periode van 23 i m 29 Septembef et 2 dagen extra reldiciicidsdnor BON No yt 1 KG raiktf geldig tot ca met 27 September MEEL BON No 71 V i ons Urwebloem of tarwemed of boekweitmeel of roggebloem of roggemeel ut letfrijzend bakraeel geldig tol en met 4 October BOTER EN VET BONS S tot en met 12 van Om boterkaart 250 gram boter geldig tot en met 18 October BONS 5 6 en 7 T n de vetkaarit 25 gram margarine of 250 gr boter geidig tot en met 11 October BON 8 van de vetkaarl 250 gr gesmolten spijsvet of 250 gnun boter geldig t m 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaarti 250 gram boter met 10 cent reductie per 250 gram geldig tot en met 18 October yLEESCH BON 01 Vleesch 1 ons vleesch been inbegrepen óf een rantsoen vleeschwaren Bon 01 Worst vleeschwaren rantsoen vleeschwaren geldig t m 28 September met een week extra geldigheidsduur THEE OF KOFFIE BON No 73 M ons thee ol li pond koffie geldig tot en met 27 September PETROLEUM PETROLEUMZEGEL Periode VI 2 L petroleum geldig van 9 September t m 3 November GRüTTERSWAREN ♦ BON no 41 250 gram rijst of Tijstemeil geldig tot en met i October BO no 54 250 gram havermout of havervlokken of gort of grotten geldig tot ep met 4 October BON no 28 100 gram maizena of griesweel of puddingpoeder geldig tot en met 1 November BON no 15 100 gram macaroni of vermicelli ef spaghetti geldig tot en raet 1 November ZEEP BON no 104 150 gr eenheidstoiletzeep öf 120 gr hnishoudleep of 200 gr zacht zeep M 250 gr zeeppoeder of 125 gt zeepvlokken èf 250 gr zelfwerkende waschmiddeleo èf ZOO gr vloeibare zeep geldig van 2S September t m 18 October Deze bon geldt ook voer gezins vraseh per 8 K G droog waschgoed BON ne IIS 50 gr seheerzeèp it één tnbe seheererême of éés pot scheerzeep Geldig van st Angustos t m 31 December Op een bon één rantsoea ii toiletzeep mag verkocht wor den een stuk toiletzeep van d oade samenstelling van 75 gram KOLEN j Tot 30 September kan men bij handelaren koopen 20 van het verbruik van April 1939 tot en met Maart 1310 LEVERTRAAN Alleen op bon van arts max 20O cc per hoofd per week VOOR DE HUISDIEREN BON no 5 voederkaart voor honden van 1 t m 30 Sept i groep I 10 kg hondenbrood groep Il 10 kg idem groep UI 8 kf idem groep IV 5 kg i iem groep V 4 tg Idem groep VI 3 kg idem BON no 5 voederkaart voor katten van 1 t m 30 Septetnbcr IH kg kattenbrood Voor den export naar Zweden do exportdeviezenverklaring Formulieren zijn verkrijgbaar bij dé Kamers van koophandel de banken en het Clearinginstituut Het crisis uitvoer bureau maakt in aansluiting aan bet bovenstaande bekfnd Het vereffeningscertificaat kan bg het crisis uitvoer burea J worden aangevraagd op de voor Duitschiand gebruikelijke wijze d i door middel van het gele aanvraagformulier hetwelk bij den Economischen Voorlichtingsdienst en de Kamers van Koophandel en Fabrieken verkrijgbaar is By dete instellingen zal binnen enkele dagen een handleiding foor de invulling van het genoemde aanvraag formuiier beschikbaar zijn Voor producten welke onder een uitvoermonopolie uit hoofde van de landbouw cnsiswet vallen is de afgifte van liet vereffenings certificaat door het crisis uitvoer bureau gedele gecrd 9 n de desbetreffende centralemonopoliehoudsters Bovenstaande re geling brengt geen wijziging in de verplichting tot het indienen van een vertock om dfepensatie rcaj uitvöermachtiging ingevolge fitvoerver bodenwet en het Crisis lanabouw uitv rmonopoliebesluit 10 i