Goudsche Courant, woensdag 25 september 1940

EERSTE LAD OELFTSCHE COURANT WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1 56 SJ m 45 rsi 4 4 17 71 70 SIK SI 1 na sm n 50K t 5IH 4 56 1 50 47 17 6E1IRS0VËRZICHT fEFFECTENBEURS AMSTERDAM tram zoomede het iich vaithoudenaan voortuigen is verboden 4 Wielruders die van richting veranderen of die in dezelfde richting verder willen gaan moeten dit aan anderedeelnemers aan liet verkeer t ü d i gen duidelijk kenbaar maken Dit ontslaat niet van de get odcn zorgvuldigheid Wanneer wielrijders van rijwielpaden of jangs den weg k opende strooken de richting van den rijweg inslaan dienen zij in t bijzonder op het overige verkeer te letten 5 Wielf jders moeten van rijwielpaden wanneer deze in goed berijdbaren toestand verkeeren ook gebruikmaken Wielrijders die deze algemeene richtlijnen welke aan het reeds geldende Nederlandsche recht ontleend zijn niet volgen worden aan een strenge bestraffing onderworpen Bij wielrijders van wie de leider der groep tegen de jwrkeerstucht en disci pline zondigt kan op bevel der politiebeambten in daartoe aangewezen gevallen op den weg de lucht uit de banden genomen wonden Verwacht wordt dat de wielrijders door de bepalingen van het wegverkeer goed in acht nemen rekening houden met het feit dat dat verkeer door den oorlogstoestand reeds bijzonder gespannen is By zonder oplettend diene men t ün teg over de voertuigen en voertuigcolonn der Duitsche weermacht Speciaal zij er de aandacht op gevestigd dat van colonnes voertuigen der weermacht vanzelfsprekend in ieder geval voorrang moet worden verleend Nederlondsch Roode Kruis OBLIG TIKN StaatsleeningMi Nederlain schip vergaaiii Door Britsch oorlogsschip nabij Schouwen beschoten FONDSEN MET DOORLOOPKNdI NOTEEItING StaatsleenlBgen Nederland Indië 24 Sept 25 Sept n U 1000 4 100 loo 1H K nn nu nti 40 2e 1000 4 40 bit lOOO 4 ISlI lOOO Jl Grootboek otlL SVt I896 190S obl 3 Cert V Inschr 3 Grootboek obl 3 183S lOOO S UÏJ lOOO 3 1S3 nOOO 3 3V Certificaten IV Grootboek obl 1933 IndiC 1 1000 3 é 1937 Indlë 1000 3 IKi Iiidie r 1000 A 3 ♦ Ml H Ui De slachtoffers die bij den laffen overval van een Engelsch oorlogsschip op het Nederlandsche Roode Kruisvaartuig dat naar wü vernemen de L A Z H ijl zijn te betreuren zijn de volgenden Door het kapseizen van de reddingsboot worden vermist tweede machinist J Maarseveen oud 42 jaar wonende te Umuiden matroos D Roxid 21 jaar wonende te Scheveningen matroos M L Grutterswijk 23 jaar wonende te Den Haag matroos W van Leeuwen wonende te Haarlem matroos J W Koster 24 jaar wonende te Haarlem en matroos A Sweers 23 jaar eveneens wonende te Haarlem Door de ketelontploffing is gedood de trimmer C Hermsen wonende te Haarlem Zijn leeftijd is 29 jaar Door de ketelontploffing zijn gewond 2e machinist W A Cassee 32 jaar wonende te Umuiden Hy kreeg brandwonden aan gezicht en bovenlichaam 2e Stuurman M van Duyn 20 jaar wonende te Katwyk Hij heeft lichte brandwonden aan het gezicht en aan den rechterhand gekregen De trimmer C W L Cornet 29 jaar wonende te Haarlem die een nbfrac tuur heeft gekregen De gewonden ziJn overgebracht naay het Gemeentezikenhuis aan de Zuidwal te s Gravenhage Het lyk van den trimmer is vanmiddag van Hoek van Holland naar Haarlem overgebracht De L A Z 11 is de vroegere Indus en zee sleeper van de firma Smit en Co De tonnage van Jiet vaartuig is ca 800 ton De bemanning bestond uit 18 man De L A Z 11 die na den overval werd opgejpikt door een ander Nederlandsen hospitaalschip is naar Kotterdsm gesleept waar het vaartuig op de werven van de Rott Droogdok I Maatschappij zal wordun gerepareerd Zevea dooden Ia dm Mcbt vaa SI w S Septenber hmlt ilefc ia de naWPeid na bet Baad Seiuiawen m ebeaHeab atIiaiimlit die opnieuw de anwropulenie a Hidw4ae vaa de Enfeiselien ataiMit Nederlaodaeh Baode Knii etiip trefd daar aticbeoa de lunteekeneii aa kal Saade Kinii rerllebt tn veraf e den waren door een Engelsch ooriafweiilp beschoten Zeven Nederlanden verlorea hierdoor bet leven Ia deq nacht van Zondag op Maandax lac het Nederlandsche Eoo Kmbaebip dwars van Schouwen voor aaker toen tefen 3 15 smorseiu een Kacelsch oorloKSvaartaig lichtlcogels afnhaot De lupitela jan bet Roode Kraioclilp verlichtte hierop het op het aelilp aaofebracbte froeta kenteelien van het Roode Kruis en liet de sirenes toden Ondanks dit werd het schip taeh door de Enjelschen onder vuur fenomen Bet kreet een voltreffer in de ketelhistallatie welke ontplofte Bij het te water laten van een boot verdronken ses leden van de bemanning Door bet ontploffen van de ketel werd een man gedood een zwiyir en drie andere licht gewond Het schip moest de haven binnengesleept worden De militaire bevelliebber in Nederland de generaal der luchtmacht Fr ChrisUansen heeft als eerste hulp den aehterbltjvenden van de aan den Engelschen overval ten offer gevallen leven Nederlanders een belangrijk bedrag ter beschikking gesteld X l5l 6 M UH IK II BnltenUM yti tDH mi xh Dtl Obl 30 ei i dito verkl Eneel 4 d lo kettingv 4 dito 31 2 dito kettingv 31 1 Frankr 3J 4l j dito kettingv Chx Mllw S Bank en Cred Inst Kol Bank Nfd fnd Handelsb Ned Hand Mi C V A dito Itesc A I5S 9 101 01 92W Industrieën Alg KunstiIJde Unl Berkei s Patent Calvé Oliet C gew Centr Suiker Fokker Lever Bros en Unit Ned Ford Aut Phil Phil IH lOiH 91 164 IH 4 i JJ7 9S I0I 4 M lis 201 I0 K M1 IM m myi 1 5 Hypotbeekbanken werkiaam ia Nederbudt gew U9H HW PW 13J i ft J32X 2J5M BUITENUND 6 Britsche vliegtuigen probeerden ook in den afgeloopen nacht vliegende boven NoordwestDuitschland de rijkshoofdstad aan te vallen Krachtig afweergeschut hinderde de aanvallers bij het werpen van hun bommeji Een ziekenhuis en eenige woonhuizen kregen treffers De branden welke ontstonden konden door den vciligheidsen hulpdienst sr el gcbluscht worden De vijand verloor gisteren 18 vliegtuigen in luchtgei c jTïn en twee andere door afweerg schul Vier Duitsche vliegtuigen worde rmist Majoor Moelders en majoor Gallandbehaalden hun veertigste luchtoverwinning De eerste luitenant ter zeePrien heeft op zijn jongste tegen den 45 130 b r t scheepsruimte tot zinkengebracht Hiermede heeft de eersteluitenant ter zee Prien behalve de vernietiging van het Britsche slagschip Royal Oak 151 400 b r t vijandelijkekoopvaardijscheepsruimte tot zinkengebracht Mét deze resultaten staat hijaan de spits van alle duikbootcommandanten 9 99 4 9SH I25 I2 127 12 200 136 137 117KM4M 116 116 ITALIË LEGERBERfCHT VAN HEDEN Vijandelijke bombardementen Het Itaiiaansche hoofdkwartier maakt in het weermachtsbericht lir 110 het volgende bekend De vyandelijke luchtmacht heeft Tobroek gebombardeerd en met branden brisantbommen woningen van burgers alsmede burger en mili Jaire ziekenhuizen getroffen en voorts in de heven een ledig schip Er vallen vijftien dooden te betreuren Zeventig personen werden gewond Een vijandelijk vliegtuig werd door de luchtdoelbatterüen der marine neergehaald Een vijandelijk vliegtuig heeft bommen geworpen op de oase van Koefra waarbij eenige burgers gewond werden en liohtK schade werd aangericht In Oo3t Afrika hebben onze lu tformaties vijandelijke vliegtuigen en militair inrichtingen te Boera Kenya gebombardeerd voorts een vesting en troepenafdeelingej in de buurt van Wajir en vijandelijke afdeelingen in de omgeving van Coeneina noordelijk Gallabst Een vijandelijk vliegtuig wierp bommen 6p Diredaoea zonder slachtoffers te maken of schade aan te richten 1 o JÓ3 347 211 213 9X 205 4I64M 1 I9N 9934 J 202 204 144 144 5 BINNENLAND UH 01 4 117 WAARSCHUWING AAN WIELRIJDERS BEPALINGEN IN AFWACHTING VAN DEFINITIEVE KEGELING lOOlf 81 144 62 34 SH DUITSCHLAND LEGERBERICHT VAN HEDEN Koopvaardüschepen tot zinken gebracht NIEt WE SÜCCESSE VAN LUITENAjNl PRIEN Het opperbevel van de weermacht maakt iiekend Het luchtwapen ondernam tal van bewapende verkenningsvluchten naar Zuid Engeland en wierp daarbij bommen op Londen en op andere centra van militaire doelen In het gebied van 99 UH 91 74 129 Strengere verkeersvoorschriften De commissaris generaal voor openbare vAligheid voor het bezette Nederlandsche gebied mtakt in opdracht van den Rijkscoir missaiis bekend Zooals in de couranten reeds is medegedeeld kan een nieuwe ordeningvoor het wegverkeer in Nederland tegemoet worden gezien Talrijke ongevallen welke zich in den laatsten tijdhebben voorgedaan en die zeker voor t meerendeel door wielrijders veroorzaakt werden makei het noodig voorhet rijwielverkeer nu reeds eenigedringende maatregelen te nemen m afwaehting van de definitieve wettelijkeregeling maatregelen welker strengenakoi iing gewaarborgd is doordat depolitieorganen verscherpte bepalingenin acht zullen nemen De wielrüder heeft zich zooalsieder die deelneemt aan het openbaarverkeer op den weg zoo te gedragen dat het verkeer niet in gevaar kan worden gebracht HU moet verdelr ervoorzorg dragen dat een ander niet benadeeld of meer dan de omstandighedenonvermijdelük mitken gehinderd wordt Wielrijders moeten steeds de uiterste rechter zijdevltn den weg ber ü n De politieheeft in t bijzonder Ie letten op demeest strikte nakoming van deze bepaling Wielrijders mogen in beginsel zooals dit in gemeentelijke politieverordeningen van de lifeeste grootere steden in Nederland ree js is voorgeschreven slechts met tweeën naast ei k ar rijden Bij inhalen echter mag slechts afzonderlijkgereden worden Bestendig rijden naast 114 90M II 174 IM 2 S I63X 103 OH K 147 J74 JMK 127 Ut 5 811a 115 1 De verfeidingsaanvallen op Londen wel sterke krachteaaalsmede op ander belangrijke militaii e centra als de liaveiicomplexen van Liverpool en OwiHl duurden van het invallen der dvjhtecnia tot het aanbreken van den i t MMIkatradttn w den geplaatst vooral in da haven en verkeenwer n mn 1 1 IM I4 K 145 I De joneste weekstaat vau de Nederlandsch i Bank geeft wederom een verdere stgging van den goudvoorraad met bgna f 2 millioen te aanschouwen tot f 1 130 millioen Zooals bekend werd destijds de inle ering verzocht zoowel van banken als van particulieren een proces hetwelk nog steeds ziJn voortgang schijnt te hebben Dat nog een groot l rag aan goud in ons land na het uitbreken van den oorlog aanwezig was blijkt wel uit het fejt dat door aankoop het ingeleverde goud van f1115 millioen op 15 Juli j l steeg tot f1133 millioen op 19 Augustus Nu een daling met f 19 millioen op 26 Augustus is de goudvoorraad thans weer tot f 1130 millioen geste gen Gezien deze cijfers komt men tot een totaal van bijna f35 millioen aan ingeleverd goud Welk gedeelte van de goudvoorraad der Nederlandsche Bank bij het uitbreken van den oor log in ons land aanwezig was valt moeilijk te zeggen Zooals bekend hadden in de voorafgaande maanden omvangrijke goudzendingen vooral naar de Vereenigde Staten plaats Men kan echter gevoegelijk aannemen dat niet al het goud dat in de kelders van de Nederlandsche Bank berustte werd verwijderd Het nu nog in ons land aanwezige goud is dringend noodig voor de voorzieningen van ons land met goederen afkomstig uit de tot hel Europeesche continent behoorende landen Wel bestaan er nu met tal van landen clearingkassei maar daarenboven zal het noodig blijken te zijn aanvullende betalingen met goud te doen plaats hebben Werkobjecten van den Opbouwdienst LV OVERIJSSEL EN DRENTHE Als vrucht van de samenwerking tusschen den Rijksdienét voor de werkverruiming en den Opbouwdienst zal zeer binnenkort een aan vang gemaakt kunnen worden met een aantal belangrijke werjiobjecten in de provincies Overijssel en Drenthe Het 77ste korps dat momenteel bezig is met opruimingswerkzaamhedén aan den IJssel oever zal gelei delijk Öe wegverbetering ter hand nemen in de omgeving van Deventer en zich voorts ook wijden aan het uitdiepen van het stroombed van de Schipbeek verwijderen van het stroortizand en egaliseeren van den bodem Een afdeeling van het 26ste korps te Almelo zal worden ingezet bij de uitvoering van het uitbreidingsplan der gemeente Wierden Twee afdeelingen zullen worden tewerkgesteld bij de ontginning van het Wierdensche veld terwijl de vierde afdeeling zal wprken in de staatsbosschen Nüverdal Het 27ste korps te MeppelHooge veen zal werkzasm ziin bij het verbarden van wegen in de gemeente Staphorst ten behoeve van het wa terschap Hasselt en Zwartsluis en voorts ontginningswerk verrichter nabij Lanikhorst terwijl tenslotte dit koros als taak toegewezen krijgt den aanleg van een nieuwe begraafplaats te Hoogpveen Hët 33ste korps Steenwijk zal ontginningswerk verrichten in den Giethoornsche polder en nabij Willemsoord en voorts de bebossfhing van e n gedeelte van het oefeningsteTcin in Steenwijk te hand nemen Het 34ste korps Ommen en Dalfsen is reeds aangevangen met verbetering van zandwegen aldaar terwiil voorts bosch en landontgin ninffswerk op het landgoed Junne en Bosrhwerk in die gemeente Ambt Harder berg op het programma staat De voorloopi ffe vonrbereidint van de e werken is door den rijksdienst voor de workv erruiming geschied Voor een aantal objecten is reeds de toestemming van belanghebbenden verkreeer voor andere is het overleg ro R iande Eenige groote v rken in de ge noemde provincie Ii2 r fn het verschiet meer speciaal op het gebied van de ontginning wat van zoo groot be ang is in verband mPt de voedsel voorziening van ons land De effectenbeurs stond hedenmiddag weer twns sterk onder den invloed van het wereldgebeuren De uitbreiding dqr vijandelijkheden tot West Afrika alsmede de ondoorzichtige toestand van de krijgsverrichtin gen in het Verre Oosten gaven aanleiding tot eenige terughoudendheid Sterk op den voormjond traden bij opening binnen andsc e industrieele fondsen Vooralsnog moest vooral in Aku s eenig aanbod worden verwerkt Dit had tot oorzaak dat de eerste noteering niet minder dan 3 procent beneden pari kwam te liggen even later zelfs tot 96 procent daalde Toen echter de verkoopopdrachten waren uitgevoerd trad oen kehtering in waardoor het fonds weer boven pari noteerde Tegen het slot van de beurs werd op een niveau van lOHi procent gehandeld Eenzelfde gang van zaken gaven Unilevers te zien Ook hier werd een stuk lager ingezet Later in den middag kwam evenwel goede vraag naar voren zpodat het fonds per saldo met 112 procent nog boven gisteren kwam te liggen Aandeelen Philips verloren aan het begin 6 procent maar wisten successievelijk weer tot even beneden de 180 procent te stijgen De minder courante fondsen in deze afdeeling lagen goed pnjshoudend in de markt voor sommige specialiteiten werden zelfs hoogere prijzen besteed Voor cultuurwaarden wis weinig animo aanwezig Zoowel rubber als suikerfondsen lagen eenigszins verlaten in de markt Amsterdam Rubber bleef zich onder beurs omstreeks het peil van 203 procent bewegen H V A s schommelden tusschen de 363 en 367 Tabakswaarden veranderden nauwelijks met uitzondering van Deli Mij die een tweetal punten daalden tot 205 Vi n Deli Batavia die tot 139 4 terugliepen Voor schecpvaartwaarden wast de stemming eveneens iets gemakkelijker HoUand Amerika Lijn kwamen weer beneden pari terwijl Oude Booten 2 procent daalden tot 127Vi Scheepvaart Unie was met 137 procent niet veel veranderd Olie s lageB kalm en verlaten in de markt Wel werd met 233 procent een viertal punten beneden het vorig slot geopend later in den middag wist de noteering weer tot 235 procent aan te trekken Onder den invloed van de lagere koersen die Walstreet e aanschouwen gaf waren ten onzent de Amerikaansche shares eveneens wat lager Koperfondsen konden zich vrij goed handhaven in verband met het feit dat voor het product een prijsstijging is ingetreden tot 12 dollarcent Zoowel Anaconda Copper als Kennecott Copper veranderden per saldo niet veel Staalwaarden lagen eenigsziens lusteloos De koersverliezen waren evenwel niet groot Spoórwegaandeelen konden zich vrij goed handhaven ja onder beurs zelfs iets oploopen Nationale reclasseerings dag OP A S ZATERDAG Zaterdag 28 September a s is de Nationale reclasseeringsdag Dan zal in ons geheele land gecollecteerd worden ten bate Fan de reclasseering ten bate van hen die zich of niet economisch hebben kunnen handhaven of zich niet hebben luymen aanpassen aan bepgrkte financieele omstandigheden of die hun driftigen of onbeheerschten aanleg of hun drankzucht niet hebben weten te beteugelen De opbrengst der collecte zal ten goede komen aan het Nederlandsche genootschaj tot zedelijke verbctennj van gevangenen de R K reclasseeringsvereeniging het Le er des Heilj de Nederlandsche vereeniging tot aischaffmg van alcoholhoudende dranken de Interoationale orde van goede tempelieren en de Nationaal Chriatclijke grficelonthouders vereenjging Juist in dezen tijd nu ernstig toezicht moet worden gehouden op ver Wederom bestond er voor Nederlandsche Staatsfondsen een zeer levendige beangstelling die de noteeringen zoowel van oude als nieuwe schuld belangrijk deed oploopen De gestaffelde leening kon verder een half punt oploopen tot 86 procent Zeer vast lag ook de 3 pct leening 1936 in de markt die bij een vorigen koers van 92 i heden stegg tot 95 procent De nieuwe 4 pet emissie 1940 die gisteren een vol punt waren opgeloopen konden zich goed handhaven Integralen waren eveneens aan den hoogen kant de 2 procents emissie steeg tot 66 3 pct certificaten tot 78 i Voor Duitsche obligaties bestond een iets gemakkelijker houding Youngloening daalde tot even beneden de 29 procent Geld op JSrolongatie 2 procent OmclEELR VALcrrACOERSEN DRK NKDEKLANDICHC BANK as September Valuta s New York 1 88 t 88 i Berlijn 75M r75 43 Brussel 30 11 30 ir Helsinki 3 81 3 8811 Stockholm 44 11 44 9 Zurich 42 91 43 00 Bankpapler New York 1 88t r IJOV Bniasel ƒ 30 0 30 20 Stockholm f44 7 44 94 Zurich 42 87 43 04 JONGETJE VERONGELUKT Een gespan van den veehouder M uit Maartensdijk reeds i isteren het 5 J arige zoontje van den heer J v E schillende in normale tijden lastige lop dea Dorpsweg aan dat lich met zyn doch au gevaarlijke elementen is de reclasseering zeer belangrijk en ver autoped op den weg bevond Het knaapje werd tegen den grond gesmakt Buitenland Am C en F C v A Am Enka id Anac C ld Bethl St ld Gentr M id Intern N m verlc Idem met verk Cv A Kenner C N Am Av N Am R Param Rep St 17X US Lealh U S Steel ioti Elecirlcltett 6 2 l X Cities Serv C v R Coir m and S Int Tel and Tel North Am Cy W Radio Corp A g Expl Mij Red Leb Petroleum Dordt che petroleum 217 Kon Ned Petr 242 211 Perlak Petr iJont Oil C 16K H Philips Petr M Sh Al Union JA S Tldo Water i2 a Hon Am L 0 2 Jav Lh Japan LtJn 13J 1M KNSM 32 129X Kon Pak MiJ 19 Ned Scheepv Unie 139 4 1S7X Rott Lloyd 117H Sloom V Mit Nederl II9X Suiker HVA S70 JM Javasche cultuur 217 NIS U II6K Ver Voritenl Cult 93 My aand Takak 114 209 207 liiH Spoor tegea k tH Dell BaUvla Deli M Senembati 19UK Wilson Co Baltimore Oh Chic Mllw dito C V P A min Centr Mies Kans N Y Centr N Y Ont Penns R Soutti Pac C South Railw Wabash R Canad P dito Kett T Rubber Amst Rubber 1 1000 209H lOtH Bandar Rubber 143 Dell Bat Rubber 144 4 150 Hessa Rubber 9434 Ind Rubb C Kendeng Lembar 132 Majangl 54 Oost Java Rub 104 Oostk 500 Ill Rotterd Tap Salatrl Plant Serbadjadt 90 Selau Sum R Ver Ind O h4K Wal Sumatra Zuid Preanger 61 Interc Rubb H Ht Indiistrieia 99 4 90 A d Bank aand HoU Bank Unie dito Inc Bank dito Ned Ind Esc m dito Nederl Bank A Ned Hand Hij 290 aand Rolt B Ver aand Twentsch B A A Reichsb Deutsche Aand Franscbt B 3 C V A n Dito KettingverU Uniprel Cert Dito Ketting vcrt Alg Nortt gew A Ba avla Marg Fab V d Bergh s 90 pr wd A 1000 Dito B t 1000 Cart en Pap Fab 491 Scholte A Gouda stearine dito Gruyter en Zn A pref aand Dito B winstd prei 104 l 9 29S 164 104 47 410 Heemaf aand Heinek A HoII St m fab aand Holtandia aand Hoü Bet MU A Holl draad en kab A Holl Kunst Ind A Intern Vise A Kon Ned Zout lOI 109 175 250 390 391 131 2U Ind aand Kon Br Steem dito 215 Lever B en Unla OA Dito 7 Cum pr A Dito noOO C V pr A Dito lOO 8 C pr A Dito t 1000 dito Lyempf A Meeifab d Ned BC N G en S F aand Ned Kabelf dito N sch epsb mtJ dito Rott p MIJ dito Schelde dito Dito Nat B dito n Scholten dit Stoomspinnerij Span dito 10 Stork dlta 11714 Twijnitra Pret A 1 ütr AspIï faGeleA Dito prei winstd A Ver BI fab dito I t Ver Chem fab aand 10 Ver Pap fabr O 13i Ver Ned Bub fabr aand ui Ver Tonwfabr dito Werkspoor A dlta 151 Westersuiker dito IMO Ie f 100 4 Wh loan 1 BA fc WK IM te f 900 1940 ae r 100 4 1 40 bit 100 1940 2e SOe 4 1 40 bU HO 4 1930 I 100 3 91 1 UU 1930 SOO 3 19 100 1 19Ï7 MJS OK M IW flooi im tSOO 3l 1 3S O l 100 SVa 1935 O I 900 SI 1917 O I 10 3 SI II Mr 1937 O I SOO 3 1931 O I 10 3 19St O I 900 3 Proiongatie rroTJoe en Ocm laanlagea Amsterdam 1939 3 a Dito 1 1937 8 IIM Z Aiieldoom Ie 193131 Arnhem 193a 3 Deventer 1920 S Eindhoven 193S 3 Gelderland 1B38 31 Dito 8 j lelg 38 J Dito 10 2ei 3 J 2 s Gravenliage 19S1 90K WH Dito 1936 3V nit Dito 1937 I 31 1 Groningen 1933 3 Dito ae 1038 3 Haarlem 193 3 m UH Helmond 1937 3Vj HUvers 10 j 38 Zl j Leeuwarden 1921 41 1 Dito 1938 3 Noord Holland 1938 3 Dito 2e 1938 3J i I BOll 94 2 u 13 Dito 3e 1938 3 93 91 H UH H Dito 3 10 J 1938 2V Rotterdam 1938 37 4 Dito 1 en 3 1937 31 s Dito 1 1938 31 Tilburg 1 1937 31 1 Utrecht Pr 37 3Vs Dito gem 37 3i s A damscha Hyp L m Dito i i II Fr Gron Hyp leen Da en Va 3i Dito pandb SVs I Gron Hyp 8 J b 3V 1 HoU Hyp B dito Hyp b van Nadert Serie M 31 f Inaul Hyp b Mt V H Cred tni Pandb Nat Hyp b dito 31 Ned Hyp b Veend 3 i Dito K 31 1 Noordh Hyp b mi 80 fH 9I SI 95 Pandbr 3i Orerijss H b dito 4 Rott Hyp b dito 4 ld dito 3Vi Utr Hyp b 4 Westl Hyp b EE FF 31 t Zeeuwsche H b Bk 4 s t Idem 3Vs Hou Can Hyp gld I Ned O Frlesche Pandbr SVi N West and Pac 4i i Ia Neid Scheeps UH verb ld 4 Rott Sch Hypb ld 4 Idem 31 2 Lever s Zeep Mij Obl 41 a Duitsche fondsen met fcetUngverklarlng p 1940 c 8 r t p 1941 c 8 r I p 1942 c g r 1 p 1943 c 8 r 1 p 1944 0 8 r a p 1946 c 6 r a p 1947 c 8 r 1 p 1948 c 8 r X Konversiotui Kaase 4 I G Farben C van O I G Farben C van Aand wmtershail Oblig 8V1 Dultsch Killsyivdicaat 1 idem idem Ver Korkindustrie C Du grootb ld id id id ld id id ld Id id id id 90 124 i èV 8 Id id Duitsche fondsen met cert voor couponbl BcrUJn 1325 8V1 Ruhrverband 1927 4Vs Ruhrverband 7 Duitsche Rentenb 1929 7 Ver Duitsche St leen 7 Bayerische Hyp bank 7 Deutsche Linol werke 7 Gelsenkirch Bergw S Gutehoffnungshute 7 Harpener Bergbau 8 Phoenix Akt Gesellf 6 Rheln Elbe Union Ruhr Chemie 8 Siemens en Halske 61 1 Ver Stahlwerlte 7 idem idem SVs Viktor Gewerkachaft 8i tBllem WeaSBh Kektr 7 idem IdfflT 6 Hagener Strassenbabn 8 Vereln GUnzstoff Aand WlntershaU Aki Ge Aand Uivcr eii Rh E be Un Ver Stahlw Ber Stadt Elect W CiUes Serv lOOS obl Idem 1958 obl 5 Rheln Westl elect 1927 obl 8 Umb Steenk obl 4 BataaLsche P M 9714 obl 41 IJ idem obl 31 1 Int Mere SF G O obl 8 Amst Grondbr b 9 Nat Crondb 1919 9 Ned Grondbr b 4 Chem de F c v obl 9 idem met ketting verU Atchis Topeka 4 Centr Pac 4 Ka aa C 3 Miaa Kansas 9 Norf en W Gec 4 South Pac Goudobl South Pac H p 4 Amst 1874 lOO 3 dito I 1000 3 too 10 lOOM 7 dito Olymp L lOO 3 Witte Kruis 1888 Belgl Anlw l8g7 f t dito 1W3 3 B PM C V Obl a s Frankrijk 1934 7 dito m kett Nw Int Hyp t randb 251 iim 191 lUM NIev Ooudr A MIJ De Maaa C vA MIJ Oosteee A t 150 Int Mere Mar Knan Sulk A nm Pagottan A Suiker Cult Mij A Ver Vorst C 161 1 53 121 1714 WInitaand Arendab Beaoekl OM 24l sa 04 8 lOI Soeko Landb Amst Thee Cult BanJ Thee Rubb Rongga Landb Sedep Cult Sindangs Cult Blau nVriess ï BUcnkorfHoulh Albert Houth JonaeneelHouth Pont gew A Houth Pont pref A Maxwell A Muller W H A Dito SJOOl 79000 A N M J v Haïenw A Zeeh Sab Cv A Kreuger A PeruT Coit Cv A DUO kctUncimrkL Dito C V Pnt dlttf Dito kottiacmfcl H Cv getrA