Goudsche Courant, donderdag 26 september 1940

aWSm i innwi i ii II f mm mtmmim m m Mll ilHW l mmémBSüÜi ££ RSTE BLAD UiipMMHHnMiMi DONDERDAG 26 SEPTEMBER IdfO i il4 9 wt MH l U UK 7tH 76M ni 1 rut ik nn IK IN uH m SM u 4 M tth 2 4 1 1 IM EFFECTENBEURS AftfSTERDAM VONDSKN MtnfltOÖBl OörENDK NOTKERmo Staatsleeningen Nederland Indie 25 Sept as Sept OBUC TUtN StaatileciiingaB N A ip4 SSSJj i 500 4 iï IMO ie 100 4 na IB40 lf ƒ 100 4 m W bit 600 4 P S00ï laarrma fgffj int MO a s ti 1 39 o t t ua n U 0 L 00 P J lan o h 100 ï ima o t soo a 1W7 o L no a laST O I 500 Pririonfatl tJK IH 2 UH 5 nu 40 1 ƒ 1000 4 O Ie 1000 4 40 bit lOOt 4 UU lOOO Vl Oreotboek efil JV J89S 190J bbl i Cert V Jnachr Otootboek obl iaat loooi 1 Ï7 looo 19 ƒ UMO S i CerlUlcaten Grootboek iriil tV lass Indli 1 1000 Si i 1937 Indl 1000 S 1037 Indi l 0a A 3 IM f n mi il I Amsterdam lR9g Si DltaltUaiiVi ApaMmm la 1937 AnUMm UMI Oennter IMO Eladkoven IBH OeMenanir ItM ai a to a 1 lel M Dito U i i lf3 tZ Gravenfaag 19 a Dito liao 31 Dito 09 I M Groningen 19M a Dito Ie 19 Haarlem 193 s Helmond 1931 31 Hllveri 10 J w li Leeuwarden 1931 4t a Dito 19 8 3 Noord Holland 19383 Dit U 1938 31 t 3 Dito 3e 1938 3 Dito 3e 10 1938 H a Rotterdam 19369r 4 Dito 1 en 3 193T 3t Dito 1 193S Tilburg 1 1937 3t Utrecht Pr J n jj Dito em SI 3 W BalteBlaaa Wé Wt Otl OW 30 t dito verkl Engel 4 dito kettingv 4 dito 3i i IM M dito kettingv Ji i Frankr 92 4 i dito kettingv CWe Mllw i Baak en Crcd last Kol Bank Ned Ind Handelsb N d Hand ttli C T A dito Besc A lis 101 I 9214 ladnatiieën Ala Kunattyde I7nla 94 lOlM Berkefa Patent 4 u Calvè Cflief a ge io Centr Suiker i s Fokker Ml Lever Broa en IJnle I07ii lil Ned Ford Aut HO Phil gew nr ilM Pb P w Buitenlsna C T A mt llfi 94 UW u I lOtK IOfK 144 195 117 11 iU 179 lllK 139 HrpotheekiMnlteii mritMaa U Nadwrlaad A damiche Hyp L Dito 3 Fr Gron Hyp leen Da en Va 3Vj Olto pandb 31 1 8 Gron Hyp B Pb 3i a HOU liyp B dito i Hyp b van Nederl Sene M SVi Inaul Hyp b My T H Cred Pandb Nat Hyp b dito 31 Ned Hyp B Veend 3i i Dito K SV Noordli Hyp b Pandbt ft Oreryia H b dltoj Rott Hyp b dito 4 ld dito SVi ütr Hyp b 4 WeatL Hyp b BB IT 31 ZeeuwKh H b Bk4 Idem 31 1 HoU Can Hyp ld 8 Ned O fneach Pandbr Si t N Weat and Pac 4 i te Ned Scfaeei verb ld Bott Sch IIypb td Idem 31 t ever a Zeep Mtt Obl 4 i Am C en P Am Enka ld 4 H JI 2 4 21M MK MH fH B 22K JI JOH MJ ISS 20N 4 17 1 SOKtl 7 9iM Anac C id Bethl St id Oener M ld Intern N m verk Idem met verk C v A Kenner C 30I4 29K N Am Av N Ara R Param Rep St UJ3 Leath U S Steel Mit 4 Ji Eleettleitelt Cltlea Serv C y R s i Comm and S fnt Tel and Tel ix North Am Gy jS Radio Corp JZ t Alg Expl MiJ 1 RedJ Leb GROOTE PARTIJ HAVER IN BESLAG GENOMEN Bij een een dezer dagen ingesteld onderzoek door controleurs van de afdeeling algemeene controle van den Centralen Crisiscontroledienst by een der grootste transportondernemingen te Amsterdam werd op een der zolders een partij van ongeveer 12 000 kg haver aangetroffen Daar het in verband met de huidige bepalingen uitgesloten is dat een veehouder een dergelyk enkelvoudig voer waarvan het vervoederen eveneens verboden is in voorraad kan hebben werd ee verder onderzoek ingesteld Hierfcij kw8m ast te staan dat Aa het tydstip van hei in werkmg trede van het Koninklijk besluit van 28 Augustus 1939 Staatsblad 8 9 j door diverse leveranciera tot en met heden totaal ongeveer tO OOO kg haver en ongeveer 5500 kg ander veevoeder frauduleus werd afgeleverd Wegens hèt vervoederen van deze partij haver werd de aftiemer verbaliseerd terwiil de nog aanwezige haver in beslag werd genomen Het onderzoek wordt met spoed voortgfezet en naar het zich laat aanzen zullen de vele verdachten in deze zaak zich straks niet alleen hebben te verantwoorden voor deze frauduleuse leveringen doch ook wegens het misdryf genoemd in de Prysopdryvings en Hamsterwet van 1939 daar de prijzen in sommige gevallen uitermate hoog waren t4 h 42i 2 4 i H 20H H ir i7é 8 M 90 91 m 9J Petroleuai Dorilsche petroleum H2 2 4 J lil chen hun aanvallen af te breken De verliezen ji an den tegenstander yaB rs werd in de Ionische Zee door idroeaen gisteren tien vliegtuigen een vijandelijke duikboot tot zinken Petr Kon Perla Cont Philipi Shell Union Tide Water Holl Am L Jav Ch Japan Lyn KN SM 77 ij Kon Pak My 200 Ned Scbeepv Unie IM 117 Rott Lloyd I J714 I tlu Stoomv M J Nederl iisjj ii anlk r HVA Xl M Javaiclie cultuur 211 NISU 2iJ Ver Voratenl CultMy aand Ttkak Dell Batavia ii9u Dell MO a H JOJ Senembab IHh O SpooiwegeB l è 29 99 4 l25Hia 128 it l é 29 8 lH 99 M f77 l 12I i H 194 1171 DM IK UiH a M Dnttaclw fenaiea mat kettlngreiUatlat Du rootb p 1949 e r t p 1941 c r 1 p 19430 S tl p 1948 e 8 r 8 p 1944 o 8 r I p 1948 s 8 r 1 p 1947 o e r I p IMa e r 8 Konversiona Kaai 4 I O rarben C van O n 7f n n 71 74 O i IS 8 ld id ld ld ld W l l t ld id M ld 109 92 91M IM 20IW 141 141 C na Aaad I G Farben WintenhaU V Oblii i Duttaeh KaliaymUcaat f idem idem 8i a Ver KorkiBduztrto a v A DirltaAa eBdaea met e Hb voor ceupoabL Berlyn 1938 i i Ruhrverband 1937 4t Ruhrverfoand T Ouitiche Rentenb 1988 1 Var Duitsche st Ie n T Bayeriache Hyp bank T Deutsche Unol werk T Gelaenidrch Bergw 8 Gutehof£nun ahuto T Harpeaer Bergbau Phoenix AM GMella Rheln Elbe Union T RulB Chemie 8 Siemens en Ha1ak 81 a Ver Stahlwerke 1 idem idem 81 a Viktor Gewerksehaft CS iRheln Weatph Xlektr 1 idem idem 8 Hagener Strassenlwhn 8 Verein GUniatott Aand Wlntershan Akt Gea Aand Divena Rh Elbe Ua Ber SUdt iciect W CtUes Serv 1800 oU 8 idem 1958 obl 8 x Rheln Wcatf elect 1827 obl 8 Umb Steenk oU 4 91 Bataalsche P M obl 41 1 Idem obl 31 a Int Mere SXO O obl 8 Anut Grondbr b 8 Nat Grondb 1919 8 Ned Grondbr b 4 Chem de F c v obL 8 Idem met kettina verkl Atcbls Topeka 4 Centr Pae 4 Kansas C 3 Miss Kanaas 9 Norf en W G c 4 South Pac Coudobl South Pac Hyp 4 Amat 1874 100 3 dito 71000 3 dito Olymp L ƒ 100 3 Witte Kruis 1188 Bel i Antw Jaar dito 1903 1 B PJ1I Cv Obl 3 t Frankryk 1934 7 dito m kett Nw Int Byp 8 Pandb 8 Wilson Co Baltimore Oh Chic Mllw dito C v P A BUn Centr Mtsa Kana NY Centr N Y Ont Penns R j South Pac C South RaJiw WabaEh R Canad P dito Kett V 4 JDE VOLKSCHE WEBKCEMEENSCBAT Naar men ons mededeelt is aenigen tijd geleden De Volksche werkgemeenschap opgericht die thans na eenige maanden voorbereidwide arbeid aan haar doel en organisatie meer bekendheid wil geven Deze werkgemeenschap is van meening dat slechts dan èen volksvernieuwing kan plaats hebben wanneer dit volk weer eerst dên weg weette vinden naar een sterk en gezond leven volgens eigen aard en eigen wezen Tegenover een opvatting waarin slechts sprake s van staatsburgers in elf soorten provincialen stelt de volksche werkgemeenschap het in de natuur gegeven feit vast dat onze lage landen bewoond worden door Friezen Saksen en Franken wier vestigingsgebieden nog immer duidelijk te onderscheiden zyn Verder acht de volksche werkgemeenschap het onjuist in dezen tijd eerst recht te wyzen op allerlei echte en onechte verschillen tusschen ons en andere Germaansche stammen en volken Zij gelooft dat in dezen tijd meer en grootere behoe te bestaat aan de bewustwording der we enseenheid aller Germaanache stammen en volken Voorts acht de volksche werkgemeenschap het niet tot haar taak behoorend zich bezig te houden met de toekomstige staatkundige verhoudingen in Europa Dat is het terrein der practische politiek en dus niet dat der werkgemeenschap Het hoofdkantoor is gevestigd te s Gravenhage Smidswater 8 Dr J Theunisz te Zwolle heeft het voorzitterschap op zich genomen DR TREIN GEVALLEN EN GEDOOD Gisterochtend omstreeks 11 uur is op het baanvak Lekien Den Haag van de N S een ernstig ongeluk gebeurd waarbij de 24 jarige medische student L P wonende te Oegstgeest wiens ouders in Den Haag woonachtig zijn om het leven is gekomen P bevimd zich in den trein op weg naar Leiden nabij Leidschendam leunde hü uit het raam en waarKfaijnlyk is daarbij de coupédeur opengegaan De man is op het naastl Mende baanvak terecht gekomen 46or e n uit de richting Leiden komendea trein gegrepen en gedood Het stoffelijk overschot i naar het gemeentehuis te Leidscliend m ovm sebracht n H H llh 3H sa 47 n SOM 40 ïiW M BuMer Amat Rubber lOOO Bandar Rubber DeliBat Rubber He sa Rubber Ind Rubb C Kendeng LemtMr MaJangL Oost Java Rub Oostk 500 Rotterd Tap Salalri Plant Serbadipdl Selau aim B Ver Ind O Wai Sumatra 7 u1d reBn e 202 204 144 144 9t 199 l I4M4 97 4 128 lOt n ft lOIH 117 löÖM 9M t 144 41 iH Indnatrieia A d Bank aand HoU Bank Unie dito Inc Bank dito Ned Ind ISsc m dito Nederl Bank A Ned Hand Mt 0 aand Rott B Ver aand Twentsch B A A Reichsb Deutsche Aand rranache B j c V A n Dito Ketnngverkl Uniprel Cert Dito Ketting vert Alg Norit gew A Batavla Marg Pab y d Bergh s pr wd A r 1000 Dito B 1000 Cart en Pap Fab SchoiU A Gouda stearine dito Gruyter en Zn A pret aand Dito B winstd pret Heemaf aand I i Heinek A 174 Holl St m ab aand 134 Hollandia aand HoU Bet My A Holl draad en kab A HoU Kuntta Ind A Intern Viae A Kon Ned Zout Ind aand Kon Br Steem dito Lever B en Unie O A Olto 7 1 Cum pr A Dito riOOO C y pr A Dito lOO 8 C pr A Olto f 1006 dito Lyempf A Meeliab d Ned BC N G en 8 F aand Ned Kabelt dito N scheepsb mti dito Rott D My dito Schelde dito Dito Nat Ba dito Scholten dito Stoomapinnery Span dito Stork dtto Twynatra Pnf A Utr Aapb UOvmJk Olto Dril wlnata K Ver K ab Ito Var ClHun fab and Vw Pap tabr v a Ver Nad ab fabr aand VW Tauvtabr dito mrinpoo A 9 UW 91 74 129 99h 9IN 9214 2J 130 97 1 3 104 114 90M III 93 119 491 looM o 137 lts 394 l S las 44 291 I4 l 103 W 309 101 198 iiiM Ntev Ooudr A My O Maas C tJk MU Oostaa A Int Mere Mar Krian Sulk A Pafottan A SuUwr Cult Ml A Ver Vorat C WinataattA Armdsb A M9 141 IN 194 las 99W 98H 147 19481 19714 IS 81 118 M MM IM M 128 It i Soakow Landb A Aast The Cult A Ban Thee Bubb A Benffa Landb A Sedep Cult A Slndanfs CuK A Blanwh Vrieasev A Byenker A Rautt AHMSta A Houtli foBtmmi A Bovth PoM law A H gHi Poat pr f A UiaSngi A Midler W ILI A Dito 83881 78088 A MltH V B B A Zeth Stb C v A Krwutar A Pnwr Corp Cv A 247 374 39114 127 214 JJ II4 llJt 8 117 lil 9Ïm mÏ III 194 81 m 89 81 191 102 4 lil 140 9t 148 iJWf 149 I4 K WMenulkar mm Wnm Fmm mn A Weyera I en Mto C J ll mo to IWtflBIVMlll ManlL e v earA a 199 M BVITEIURI j irrecHLAJfD urosRBsiucHr VAN amXN V rgeldmg aanrallen voortgezet BAVKN EN DOKDISTALLAI S HEVIG BESTOOKT Het oppwbevel van de weermacht niiwfct bekend Het Duitsche Idchtwapen heeft z n vergeldingsMUjvaUen op Zuid Engetend voortgezet In den loop van den ing ia O B dë vliegtuigfabriek Filton door talrijke bommen beschadigd Hierbü onderscheidden zich gevechtsformatiea van de derde luchtvloot in bijzondere mate Te Pljnnouth rondom Portland en Southend troffen bommen de haveo en dokinatallaties zw ar £ en bij Plymouth voor anker gelegen oorogtachip kreeg evenals een militair kampement bü Dungeties treffers die hun uitwerking niet iniiten In verscheidene andere steden van ZuidoostEngeUnd slaagde men er in fabrieksinstallaties en opslagplaatsen te verwoesten In den loop van den naWit richtten de aanvallen zich vooral op Londen waar weer levensmiddelenbedrijven alsmede haven dok en opslaginstallaties op beide oevers van de Theems succesvol met bommen van zwaai kaliber bestookt werden Talrijke explosies waarop uiigestrekte branden volgden konden ondanks slecht zicht onmiskenbaar waargenomen wor den De tegenstander zette z jn terreur acties tegen de Duitsche burgerbevolking voort Militaire schade ontstond door de Engelsche bommen noch in West en Noordwest Duitschland noch in Berlijn Evenwel vallen onder de burgerbevolking weer verscheidene dooden en gewondwj te betreuretr De DuUsche hoofdstid werd door verscheidene vyandelyke vliegtuigen zonder succes aangevallen Enkele optrekjes en buitenhuisje werden vernield Goed geplaatst vuur van het luchtafweergeschut dwong de Engel bedroegen gisteren tien vliegtuigen waaronder qcht Spitfires Een dezer vliegtuigen wen aan e kust van de Iloordzee door artillerie van de marine neergeschoten Zes eigen vliegtuigen worden vermist Een kleine duikboot onder commando van luitenant ter zee tweede klasse Wohlfahrt heeft iü een konvooi vier schepen van 25 000 br t tqininken gebracht waaronder een tarkboot Het leggen van mijnen voor Engelsche haven is ook gisteren voortgezet De aanvallen op Londen SOBEB BRIT8CH COMMlTNIOVfi In het door Beuter gepubliceerde vandaag door het Engelsche ministerie van Luchtvaart verstrekte communique wordt medegedeeld dat de Duit öh vergeldingsactie tegen GrootBiittaoje ook den afgeloopen nacht is voortgezet en zich heelt uitgestrekt over vele deelen van Engeland en Wales Naar het communique blijkt Wis fle zwaarste aanva weer op Londen gericht De schade die door het Duitsche luchtwapcn aan militaire objecten is aangericht wordt verzwegen Sr wordt slechts gezegd at in verscheidene deelen van hetJatoidenscne gebied branden veroorzaakt werden en dat schade is veroorzaakt in vele ueeien vau oc ivonueiiscne strteli Ook ir verscheidene steden in het Noord 1 a zijn branden uitgebroken Zware schade aan militaire objecten De New York Times meldt uit Lonaen dat de Dinslag door het Daiische luchtwapen aan militair böUngrtjke doelen aangerichte schad de waarste is gebleken die Lon leiv tot dusverre heeft geleden Naar tefTiiad verdtr meldt heeft t Duitsclv De stoaning onder de Londessche bevolking Volgens een te Rio de Janeiro door D N V uit Loitden ontvangen bericht bereidt de stemming der Londensche btvolking de Engelsche regeering iteeds grootere zorgen Men heeft de itwerking van de Duitsche bomaanvallen op het moreel der civiele beWlkinj In regeeringskringen onder diat De verschrikking der laatste W week hebb i een algemeen steeds nwkcr wordende zenuwoverprikketog teweeggebracht toonden verlangt IteM nog aiMr naar het einde van de hiefataanvauen Het streven der Brit prapagrada die steeds weer klM e aneedoten van de beweerde taadvutigheid en koelbloedigheid van nktn Londenaren publiceert prikkelt onder deze omstaadi eden lechts aar kalmeert evenmin als de berich § owr de beweerde nieuwe afweer ïlMden waarover da regeering led wear spntkt maar die de Duitte vliegmri tot dl v rra op geenerlel Ik h en kunnen wetrbouden nd k iaderan dag en icd ren t Mat toancggMMh ktmAt ia b n r i ITALIË WederzUdsche ctiviteit in de lucht Het Italiaansche hoofdkwartier maakt in zijn legerbericht no 111 het volgende bekend In Noord Afrika voerde onze luchtmacirt een vuandelijk bombardement uit op het vliegveld van Eldaba De vijand herhaalde zijn bombardement op Tobroek maar werd in zyn optreden belenmerd door het af weergeschut te land en van de marine Een vliegtuig werd met stelligheid neergehald Drie andere vliegtuigen werden omlaaggeschoten door onze jagers die optraden om te verhinderen dat de vfjandelüke machines naar hun bases terugkeerden Eenige woningen van burgers en een van onze veldhospitalen leden schade Vyf personen werden gedood en tien gewond onder wie twee vrouwen Vijandelijke vlooteenheden onderwanen een actie tegen Sidi el Barrani waarbij een persoon werd gedood en een auto getroffen Een van onze jachtformaties ondernam een gewapende verkenningsvlucht naar Malta Een toestel is niet teruggekeerd In de Roode Zee werd een konvooi door onze vliegtuigen laangevallen Ter hoogte van Aden deed een van onze verkenningsvliegtuigen een anv l op vijandelijke toestellen van het type Gkister Een vyjuidel jke machine welke naar zu n bases terugkeerde werd brandend neergeschoten In den Soedan werden vijandelijke verdedigingswerken van Otroeb door onze forma ties gebombardeerd Onze patrouilles dreven den vijand in de omgeving van Agiar el Zaeue op de vlucht Vijandelijke vliegtuigen lieten bommen vallen op Goera Soloio Kenya Adigalla waar tien inlanders gewond werden op Melemma waar een persoon werd gedood en drie gewond op Magi waar eveneens een doode te betreuren valt alsmede drie gewonden Een vijandelijk vliegtuig werd getroffen Het vijandelijke toestel waarvan gemeld was dat het getroffen was blijkt nu te zijn neergeschoten Een van onze torpedo gebracht Het grootste deel der bemanning is in veiligheid ITALIANEN BRENGEN DUIKBOOT TOT ZINKEN De luchtvaartcorrespondent van het Agentschap Stefani meldt dat eén nieuwe belangrijke actie door Italiaansche vliegtuigen is volbracht in een bijzonder moeilyk deel van de Middellandsche Zee waar een verkenningsvliegtuig de aanwezigheid van een vijandelijke duikboot had opgemerkt Terstond stegen twee watervliegtuigen op die na de positie van de duikboot te hebben vastgesteld maar met speciale bommen bestookten welke in de diepte ontploffen Direct na den eersten aanval kon men een groote olievlek nan de oppervlakte der zee waarnemen welke aantoonde dat de duikboot ge anken was SCANDINAVIË i De verjaardag van koning Christiaan IN GEHEEL DENEMARKEN FEESTELUK GEVIERD Heel Denemarken viert vandaag den 70sten verjaardag van koning Christiaan De deelneming van het Deensche vo lk aan deze gebeurtenis komt tut uiiuiukkii g Ui uc ief eiyKe vt iering die in stad en op het land is aangebracht met vlaggen bloemen en guirlandes groen Kopenhagen waar de koning verbljf houdt is op bijzondere wyze versierd Vooral de straten waardoor de koning met de koningin des middags zijn rondrit zal ondernemen zijn representatief versierd De vaartuigen der Duitsche marine ën de Duitsche koopvaardijschepen die in Deensche havens liggen laten de vlaggen wapperen BINNENLAND Vervanging vkn postzegels OP DE NIEUWE ZAL ALLEEN DE WAARDE AANDDIOINO VOORKOMEN Verordening no 152 bepaalt dat de op het oogenblik geldige gewone postzegels met een waarde van 5 cent en hooger door nieuwe zegels zullen worden vervangen waarop alleen de waande aanduiding zal voorkomen De uitvoenngs beschikkingen zullen door den directeurgeneraal der posterijen worden uitgevaardigd Hierbij kan nog worden iqigemerkt dal in alle door de Duitsche troepen bezette gebieden overal de daar tot dusver galdende postzegel ongeldig is vw laart en in plaats daarvan zegels zijn ingevoerd met het opschrift bezet gebied Wanneer thans in Nederland een nieuwe postzegelserie wordt ingevoerd dan wordt tdatmade ultefapojfkelijk een vnadiU gemaakt tusschea Ned land en da merigt bezette gebledan Overspannen zenuwen Milnbnidt sZcaawtabletteii mal Uspoedig w i r l tg kalm jBnale 40 en 75 ccatj 83 S Nederlandsch arbeidsfront wordt ontbonden OPDRACHT AAN DE LEDEN AANSLUITEN HU HET N V V MARKTBERICHTEN De persdienst van het N V V deejt mede DELFTSCBE VKEMAKIEÏ 2 Sept Aangevoenl werden D rd tiO runderen vette lulveren H nuchtere kaj veren MB mtimvutiwi 378 biggen 48 3Ch pen of l mmel n U geiten of bokken f i ♦ f 150 285 Varekoelen 1 100 f l s Magen varkens 14 4 Big gen ft 13 Vette temmeren 25 33 Fokschapen 30 ƒ 34 Geilen of bokken i l U DELFTSCHR BOTEKMARKT Gewagen 10 8 vaten boter wegende totaal 200 Pr i per ka 1 57V loi ƒ l O Hamlel vlug DELFTSèRB PLDIVÜEMARKT Kippen 0 75IJ KoRtjnen 0 60 2 SO jWe hanen 0 75 1 50 Oude hanen aS 1 40 I Veilingberichten PIJNACKER 25 Sept Natuursla Ie soort f 1 f 1 40 komkommers Ie soort f4 90 id 2e srt f4 30 f 4 50 beide per 100 stuks komkommerstekf f 15 00 f 35 00 per 100 kg tomaten A f5 50 id B f5 50 id CC f3 50 f 4 00 Idem bonken 3 60 f4 10 alles per 100 pond bloemkbol Ie soort f8 80 f 13 60 idem 2e soort f 4 30 f5 70 per 100 atuks snyboonen f 12 00 f 26 00 idem stek f 6 00 f 16 00 spinazie f 8 stampr boonen f 7 6 f 14 00 pronkboonen f6 80 8 50 spckboonen f 10 50 roode kool f3 90 f5 00 sav kool f4 90 f6 00 alles per 100 kg bos peen f3 80 f4 50 andyvie f 1 00 f 1 30 per 100 struik meloenen net f 6 00 f 20 00 id ananas f 8 00 f 20 00 per 100 stuks druiven Frankenthalers f 13 00 f 15 00 Alicante f 15 00 20 id 2e soort f 11 per 100 p perziken f2 80 peren f3 00 f 8 0O Bü besluit van den ieidir der natio naalsocialistische beweging ir A A Mussert is de organisatie van het Nederlandsch Arbeidsfront met ingang van 1 October ontbonden Aan de leden van het N A F is tegelykertyd de opdracht gegeven zich aan te sluitten bq het Neflerlandsch Verbond van Vafevereenigingen De mmiBsaris van het N V V de heer H J Woudenberg heeft aan de verschillende bonden order gegeven dat de leden van het vroegere Arbeidsfront onmiddellijk als Ud kunnen worden aangenomen Door de wijziging van het Werkloozenbesluit 1917 kunnen ook de werklooze leden van het N A F direct als lid in het verband van het NiV V worden opgenomen De leden van het N AJF kupnen zich aanmelden by de plaatselyke besturen in hun woonplaats van de voor hen gel schikten vakbond van het N V V Teneinde tegemoet te komen aan alle moeilijkheden di zich zouden kunnen voordoen is 4an het kantoor van het N V V Anjstel 224 226 te Amsterdam een tijdelijk Inlichtingenbureau verbonden waar ieder dagelijks de voorlichting kan verkrijgen die by de oplossing van het Arbeidsfront wellicht noodig zou kunnen zijn BEURSOVERZICHT Oe handel op de Amsterdamsche effectenbei rs droeg heden een onregelmatig karakter t H ipsW Toch blijft er ondanks He vermindere belangstelling op de aandeelenmarkt in het algemeen toch nog steeds interesse bestaan voor binnenlandsche industrieele fondsen Dit bykt wel uit het feit dat m de eerste twee dagen van deze week in aandeelen Aku byna ƒ 1 8 millioen stuks van eigenaar verwisselden Het fonds was vandaag weer aan den vasten kant De winstnemingen die het koerspeil omlaag drukten achynen tïjans opgehouden te hebben Aangezien de mededeelingen ter algemeene vergaderii door de beurs gunstig werden gecommenteerd wisten de aandeden vandaag weer eenige punten omhoog te loopen Er werd op een niveau begonnen dat ruim 2 procent boven den vorigen laatsten koers lag Onder beurs werd bij vrö levendigen handel nog een verdere stijging van 1 procent gesti en tot 104 4 procent Goed ge vraagd waren eveneens aandeelen UnUever Ook hier is de handel vrij groot hetgeen blijkt uit het feit dat in de eerste ttvee dagen dezer keek meer dan een half millioen aandeelen van dit fonds werden verhandeld De openingskoer werd dadelijk een viertal punten bOven liet vorig alot ingezet Spoedig bleek evenwel dat dit peil toch iets te hoog was gegeven aat jjezien de noteering daalde tot omstreeks 115 procent Later in den middag onderging deze koers vrywel geen belangrijke wyziging meer Philips bleven met omstreeks 180 procent aan den goed pryshoudenden kant De minder courante mdustrieele waarden veranderden niet veel De noteeringen van de meeste dezer fondsen is den laatsten tijd zeer belangrijk opgeloopen Nu h t prijsniveau dezer waarden belangrijk hooger is luwt de belangstelling eei igszins Ih de scheepvaarthoek was de stemming zooals reeds gezegd iets luier Holland Amerika lyn werden weliswaar omstreeks den vorigen koers van 99 procent verhandeld Ouda Booten uaaieniegen oaaiaen onaer beurs tot tatert ubb omstreeks 12S 4 procent na op 126 te zyn geopend Sdieepvaartunie openden Aanvankelijk iets hooger maar ook hier liep m het verdere verloop de noteering fractioneel terug Voor cultuurwaarden bestond zeer weinig attentie Aandeelen HVA s noteerden 365 procent Amsterdam Rubber konden na even beneden de 200 procent grens te zijn geopend later weer tot het vorige niveau van 204 procent oploopen Tabaksaandeelen lagen verlaten in de markt Voor de Nederlandsche staatsfondsen blijft een vaste stemming bestaan Dit wordt hoofdzakelyk aan de omstandigheid geweten dat per 1 Octoberi 8 s vry groote bedragen uit hoofde van verschillende lossingen vrijkomen die moeten worden herbelegd Zooals reeds herhaaldelijk m deze kolommen IS vermeld gaat de belangstelling voor een aanzienlijk deel uit naar de oude schuld die voor belegging zeer aantrekkelyk wordt geacht daar het rendement zich aan den zeerhoogen kant beweegt Zoowel de 2Vz procent integralen als 3 procent certificaten liepen heden verder op tot resp BiiVi a 86H en 78 hi tot 76 De nieuwere emissies konden zich op het niveau van gisteren vrij goed handhaven Een verder koersherstel wisten Indische leenmgen te boeken die al eenige dagen geleden de 80 procent grens flink wisten te overschrijden Van de Duitsche obligaties ondervonden Young leening weer eens wat speculatieve vraag zoodat de koers tydeltik opliep tot 33 prxent Geld op prolongatie 2 procent OrrlCISEL VAI ITTA oeKSBN Dna NCDEai ANoacBi bamk M Septerabar Valataa N w York 1 IJlf u B r IB iUM tn a Bruaael 80 11 10 17 iMMBki I at r aai StOEtduOin liêM fHM MHch lajn fVM Ktm Varfc iai e r lM f SroHN aaaa fMJi Stoekkelm a 4JI ZOrleb 41J7 4Sa4