Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

GOUDSeHE Vrijdag 27 Sept 1940 79e Jaargane No 20437 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETEB Postgiro 48400 Bur Markt 31 Tel 374B MM Ciano s bezoek aan Berlijn III Beslissend keerpunt in hef oorlogsgebeuren Het verblijf van Serrano Suner in de Oiiitsche hoofdstad Accoord van de spil met Spanje in het zicht Ook de kwttftio Oakar zal besproken worden Driemogendheden verdrag Eerbiediging van elkanders levensruim f e Wederzijdsche steun met alle middelen Tusschen Duitsehland Italië en Japan is vahdattg te Berlyn in de groote zaal der nieuwe rgkskansel€arg een driemogendhedenpact onderteekehd In aanwezigheid van den Führer werd in aansluiting op de onderteekening een staatsplechtigheid gehouden welke werd bijgewoond door de leden der Italiaansche en Japansche ambassades talrif ke rgksnanisters en rijksleiders benevens vertegenwoordigers van de binnen en buitenlandsche pers De onderteekening van het pact gescfaedde voor de rifksregeering door den r ksminister van Buiten landsche Zaken Von Ribbentrop voor de Italiaamsche regèering door den Italiaanschen minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano en voor de Japansche regeering door den Japanschen ambassadeur in Berlyn slatenheid om deze grenzen met alle zullen herhalen Het positieve belang Met DJI B meldt uit Berlin Het bezoek van graaf Clkno aan Her Ijjn slecbta enkele dagen na het einde der besprekingen fe Rome heeft in de geheele wereld sterk de aandacht getrokken Volgen de opvatting van Jiet Hamburger Frem d en b la tt wordt bet vermoeden bevestigd dat door het buitenlandsch politieke activisme der belde verbonden mpgendheden een bealiisend keerpunt bereikt is In het geheele oorlogsgebeuren De oorlog dio om de Poolsehe bagalelkwestie door Engeland en Frankryk als Europeesch conflict is begonnen aldus conitateert het blad is sinds de deelneming van Italië aan den oorlog overgeslagen op Afnkaanschen bodem tot aa de kusten van den Indischen Oceaan De oorlog heeft m zOn geographische uitgestrektheid en in de strekking der beslissingen die op het spel taan een wereldpolitieken omvang aangenomen Engeland strijdt den wanhopi en strijd om het behoud van het bestaande De verbonden spilmogendheden daarentegen vormen in hun politieke besprekingen de toekomst terwijl zJI uég slag op slag toebrengen aan de levensdraden van het wankelende impeWum De besprekingen van graaf Ciano te Berlijn zullen aanknoopen aan d gebeur tenissen te Bome In de eerste plaats blijft de overwinning van de totalitaire idealen bet beslissende doel Zij maakt eep uitbreiding van het militaire optreden en een verhoogd effect van dit optreden door politieke middelen nooidzakelijk Duitschland en Italië bezitten tengevolge van het toenemen in aanzien dat 2tj kunnen boeken op g ond van hun tot dusverre behaalde wapensuccesseri vele mogelijkheden in deze richting In de tweede plaat geven Duitschland en Italië vorm aan de toekomst ierwut 2ij nog strijden Hun Monroeleer voor EuropaenXAfp geeft den omtrek aan van de jpenzen hunner levensruimten maar ook hun vastbe dankbare velligheidsfactoren uit te nisten In de derde plaats hebben Duitsehland en Italië een duidelijke voorstelling van het uiterlijk der wereld dat na den Dnstuitbaren ondergang van de Britsche universeel gedachte practische vormen zal aannemen Zy handelen in overeenstemmmg daarmede op militair gebied en stellen huri politieke concepties daarop in Beide mogendheden marcheeren tezamen op tot aan de overwinhmg Zö kennen geen verschillen in hun opvattingen 01 tögensteilmgen nunner oelangen Zü zün de scheppers van de nieuwe van Ebgeland bevrijde orde omdat zü den wil hadden om alles daarvoor op het spel te zetten Dit alles Jcrygt door het bezoek van graaf Ciano een nieuwe noot en naar men mag aannemen een nadrukkelijkheid die in lie werelddeelen merkbaar ral zijn Spanje Duitsehland en Italië Naar aanleiding van het bezoek van raaf Ciano aan Duitsehland heeft nze V P B correspondent te Beriyn fc bevoegder plaatse geïnformeerd of J t nog steeds voortdurend verblijf Mn den Spaanschen minister Suner IMet de nieuwe Duitsch Italiaansche ontmoeting samenhangt en of er welpiBht een beraadslaging tusschen drie ogendheden te verwachten is Men wegert e ter in z ere mate deze vragen antwoord te geven I en krijgt den indruk dat de Wil Belmstraste er waarde aan hecht iedere ge onthulling van de loopende ImMtieke actie te vo nkainen Op é viM k hier êtm rrnmUlMi dM ar Al avü wtl PM e M WMakMMt ai Hfm te ta fditMtf biiWHi te BmHIb m M Mi kct atelaM MM daartof wB vcr mi atMMl te kqpalta MN Het latercontinentale tijdperk In ieder geval wordt nog uit goede bron bevestigd dat deze ontmoeting de voortzetting van de besprekingen te Rome vormt De besluiten die te Kome genomen zijn en de plannen die men daar heeft opgesteld 4jn thans dit kan men veilig aannemen in het stadium van rypheid en verwezenlijking getreden Zooais wij reeds hebben medegedeeld worden deze besluiten en plannen behecrscht door de gedachte der nieuwe ordening van Europa met inschakeling van het functioneel met Euro U verbonden Afrika terwiil zij tevens in het teeken staan van de uitschakeling van Engeland en de medewerking van die volken en staten die bereid en in staat gebleken zijn om in het licht van de prmcipen van de spil en de ideeën van de Duitsche en Italiaansche revolutie een nieuwe orde te scheppen Alle bladen wijden thans beschouwingen aan de nieuwe orde der continenten ojider leiding van de daarvoor in aanmerking komende groote mogendheden m welk verband men zich van het nieuwe slagwoord van het intercontinentale tijdperk bedient De actie tegen Dakar Dit slagwoord deze ideeën en principen liggen pngetw feld ook ten grondslag aan de besprekingen die thans in Duitsehland met Ciano voerd worden Men kan echter aannemen dat ook de intusschen voorgevallen Engelsche actie tegen Dakar niet onbesproken zal bloven In welmgelichte kringen geeft men hier als de Duitsche opvatting omtrent deze gebeurtenis te kennen dta de Engelschcn hiermede het vraagstuk van de strategische steunpunten a de Westkust van Afrka onmiskenbaar aan de orde hebben gesteld Inmiddels wacht men in Berlijn af of de terugtocht van de Gaulls definitief is of dat de Engelschen thans zelf de bezettingspoging dat Amerika in de Engelsche bedoelingen ten opzichte van een zich vastzetten in West Afrika moest stellen wordt daarbij te Berlyn geenszins over het hoofd gezien BUITENUNO DE NIEUWE ORDE IN NOORWFnFN Geen overhaaste gevolgtrekkingen t a V Nederland Uit Berlijn wordt door de V P B gemeld De reorganisatie van het I estuur in Noorwegen door Rijkscommissaris Terboven blijkt noodzakelijk te zijn geworden omdat de onderhandehngen met de Qude partijen schipbreuk hebben geleden en er tenslotte in Noorwegen nog een krachtige politieke leiding noodig was De houding van den koning en v n de uitgeweken regeering maakte iiet scherpe optreden tegen het koningshuis en de voormalige regeering noodzakelijk Op de vraag f hetgeen thans in Noorwegen geiieart niet norgen hi andere beiette landen bijyeorbeeld Nederland sal faaehicden weid in de Wilhelnutnuae geantwoMd Wat voor Noorwegen iwodiifceHlk la balMelt nog niet var andan benrtte taiiden met naaie vaw Nadwtead oaodaaka 4 DDrracHE natssnoMMEN De beteekenia der reorganisatie in No Hwegen die begonnen ia met de benoraninf van ataatsraden door den ctHmniMaris uit leidende kringen in Noorwagan walke belast zijn met de bahartiging der re ceefingnuken wordt donr de Barlünache ochtendbladen gatten in het M dat daarmede Noor v m w i haaU wordt uit de Mtai invtoetefeer Ifoww fea krijgt daarmede een belangr e tA in het kader van de nieuwe eantinentale orde die doOr de aa mogmtteden wordt nagcstreeft De Berliner Boersenzeit u n g stelt in het licht dat de basb van deze reorganisatie gelegen w in de liquidatie van het oude politieke systeem in Noorwegen d w z in de ontbinding der oude politieke partifen en de defintieve uitschakeling van h t koningshuis welks denken en zien gericht was op Londen Wat zich thans voltrekt zoo schruft het blad ia eenvoudig eenepisode in de meenatortiAg van een voor afbraak r pe wereld in de plaats waarvan Ouitschland en Italië een t etere toekomst zuUoi bouwen Noorwegen kan en naet daarbij de rol spelen die het pzien zijn geographische ligging en de waarde van zijn volkskracht en cQn huishouding toekomt De Deutsche Allgemaine Z e 1 1 u n g ziet in Noorwegen hat eerste duidelUke voort ecld voor de conaequente uitvoering van de Curopeesche reorganisatie op de punten die eens bastions van den Engebdien invloed in Europa waren In Noorwegen wordt een streep getrokken onder een politiek systeem dat het land tot een goedkoope invloedwfëer van het Britsche streven naar nacht heeft gemaakt De bijzondere beleckenis van deze gebeurtenis ligt naar de meening van het blad iA het feit dat evenwijdig met den triomSocht van de Duitsche legers de conatructicve maatregelen van het politieke fundament der nieuwe orde genomen worden Onder het opschrift De w is vrij schrijft de Voelkiacher Beobachter dat den Noren niett gedicteerd wordt Het blijft hun overgelaten in den geest van Tri dschappelyke gevoelens en met den wensch tot loyale samenwerking den weg naar nieuwe vormen uit eigen besluit te vinden Aan Iwt Noonche volk is thans gelegenheid gegeven zonder den last der oude hypotlidcen nieuw land te ontdekken Verkiariag fa Laaie De staatsraad voor volksvoorlichting en opvoeding dr Lunde verklaarde aan journalisten Noorwegen vedcert in de gelukkige omstandigheid in Quisling een staatsman te bezitten die den nieuwen tijd verstaat Het Noorsdie volk gaat een groote en gelukkige toekomst tegemoet na gebroken Ie he1 ben met valsche democratie met liberaUsme en marxisme H t Noorsche volk heeft thans zich zelf teruggevonden en iiaalt zijn kracht uit zijn eigen cultuur Daarom is de nieuwe ordening een Noorsche aangelegenheid in den besten zin van het woord AFRIKA HET FIA O VAN DAKAR Engelsche volk eischt grondig onderzoek Op bijgaand kaartje ia de ligging van Dakar Franach bezit in Weat AMfca aangegeven waar Engelsche onlogabodem te vrrgeef getracht h troepèmaan wal te zetten Cartognfitch bureau dalVadcrl OaffUa tpafij Naar te New York wordt gemeU heeft het fiasco dat de Britsche vloot bil HaW rtfm f T fcw fi tm 1 loden by oe Engelsdie openbare meening niet weinig ergernis gewekt Pers rn bevolking eischen stormachtig dat de voor den bok verantwoordelijke mannen ter verantwoording worden geroepen De parlementsleden die op het oogenblik op reces zijn hebben bijeenroeping van het Lagerhuis verzocht om de oorzaken van mislukking te onderzoeken Men levert niet alleen ciitiek op de Gaulle maar ook op de leden der regeering die bevel hebben gegeven nt de onderneming en die daarbij betrokken waren De voorriaamste opdrachtgever waa de briga DE TEKST VAN HET PACT ibtdriemogendhedenpaet van Berlijn heeft den volgenden tekst De regearingen vaa Daiischland Halic en Japan beichoawen het als een vaenraarde voor een dnurzamen vrede dat iedere natia der wereld de haar toekomende ruimte krijgt Zij hebben darlnUve besloten bU faun streven in de OrootOost Axia if lw roiaito en ia de Europeescbe gebieden lü aan zij te ataan en samen te werken waarbij het hna voornaamste doel Is een aienwe orde van laken In het leven te roepen en in stand te honden welke in staat d generaat Spears die als verbindingsofficier tusschen De Gaulle en de Engelsche regeering fungeert Men gelooft ook dat naar in hier ontvangen berichten wordt gezegd persoonlykheden uit de onmiddellijke omgeving van Churchill en de admiraliteit verantwoordely k moeten worden gesteld De parlementsleden eischen een diepgaand en openbaar debat Zij verklaren dat het land er recht op heeft de namen der verantwoordelijken e kennen Het aanzien van De Gaulle in politieke kringen is sterk gfscliokt Prestigeverlies voor Cfaurchill In de Vereenigde Staten heeft het tei gtrekken der Britsche vloot bij Dakar een uiterst pynlijken mdrui gewekt De bladen noch de polilici tracliten dit te verhelen Kenmerkend zijn de uiteenzettingen van den diplomatieken correspondent van het agentschap World Union Press die schryff Het gevaar bestaat dat Dakar zic i kan ontwikkeipn tot Ciurchills dipljmatiek Gallipoli Zijn prestige is vooral in buitenlandsch politiek opzicht geschokt De regeering De Gaulle in I onden n ordl ontbonden De als specialist voor e evacuatie aangestelde kol Lacoche heeft reed verklaard af te treden De andere Fransche emigrantenministers zullen moeten volgen De beWeging van De Gaulle in Frankrijk en m de koloniën zal zichj van dezen slag wel niet herstellen AZIË Belangrijke Japansche vericlaring aangekondigd DE HOUDING TEGENOVER AMERIKA V De woordvoerder van hel Japansche departement van Buitenlandsche Zaken heeft voor liedenavond Japanadien tijd een beiaogrirke verïclanng aangekondigd Op vragen betreffende Japan houding tegenover de Vereenigde Staten na de verklaringen van staatssecretaris Huil heeft de woordvoerder geantwoord dat Japan opvattmgen door talrijke uitlatingen en besprekingen tlONchen den Japanschen ambas adeur in Washington en é staatslieden der Varamigde Staten zeer goed bekend i B Bhi eoBHtimtaar is Dverbedig is het gedijen en de welvaart der daar wonende volkeren te bevorderen Het is verder de wensch der drie regeeringen de samenwerking alt te breiden tot die naties in andere deelen der wereld die geneigd iijn haar streven een soortgelijke richting als lij zelve te geven opdat aldus haar op den wereldvrede als eindoel gerichte streven verwezenlijkt kan worden Dienovereenkomstig hebben de legeeringen van Oidtsehland Italië en Japan het volgende overeengefconen Artikel 1 iapa erkent n erhiadigt de leMinc van DnltseMand en Malie bij de astalling van een nienwe arde in Europa Artikel S Duitsehland en Italië erkennen en eerUedigen de leiding van Japan bi De aanval op Dakar VERONTWAARDIGING IN MADAGASCAR De Fransche minister van Koloniën admiraal Platon heeft van den gou verneurgeneraal van Madagascar Leon Cayla het volgende telegram ont vangen De afschuwelijke aanval op Dakar wekt in Madagascar even groote verontwaardiging als smartelijke opwinding Onder deze omstandigheden stel ik er prijs op u opnieuw de verzekering te gei en van de volstrekte lovaut4 it der volVw voorwaarJci jken trouw der siamhoofden DUITSCHLAND Aanvallen op Spitfire fabrieken DUIKBOMMENWERPER BRENGT TWEE KOOPVAARDIJSCHEPEN TOT ZINKEN Donderdag strekten de aanvallen van het Duitsche lucht aptn naar het D N B verneemt zich uit over het geheele Britsche eiland Bommen vielen m het Noordoosten des lands in de Midlands evenals in het geheele Zuiden Nadat des middags de vliegtuigfabriek Filton bij Bristol door Duitsche vliegers was aangevallen werd Donderdag een zeer byzonder succe behaald bg een bombardement op de bekende Spitfirefabrieken by Southampton Geweldige branden en ontploffingen benevens beschadigingen aan hangars en spoorweginstallaties werden veroorzaakt door verscheidene inslaande liommen van zwaar kaliber In den loop van deze actie schoten Duitsche jagers IS Britsche vliegtuigen boven Engeland en het Kanxal neer Drie Duitsche toestellen worden vermist Naar eerst thans bekend wordt heeft een Duitsche duikbommenwerper van het type Ju 88 m het Noorderkanaal ten Zuidwesten van Port Patrik een m convooi varend Engelsch koopvaardyschip van 10 000 br t en een tankschip van 8000 br t tot zinken gebracht De bommenwerper cirkelde eenigen tijd boven de lenche zee om den toegang naar de Engelsche Westkust te controleeren In de ociitendscheovsring ontdekte hy een krachtig beveiligd convooi walks eenheden ver en Japan de Instelling van een nteawe eide ia de Oroot Aaiatisehe ruimte AriUcel 3 Duitsehland Italië mi Japan kotne oreiean b j hun streven samen toy werken op den hierboren aaa e tt gronAilag Zij nemen verder de wr pUcfattng op aOf eikander wedenijda te steuene nel alle poUtieke eemiomiaehe en niliuire middelen in geval een der drie verdragsluitende partijen wordt aangevallen door een nogendheid die op het oogenbUk niet ver wifckeld ia in den Europeeaehen ooriog af In het CUneesch Japansche conflict Artikel 4 Om het fanidige pact ten uitvoer te leggen zullen onverwijld gemeensehappelUke technische commissies hij een komen welker leden benoemd tnl len worden door de regeeringea van Duitsehland Itelië en Japan Duitsehland Italië en Japan verklaren dat de bovenstaande overeenkomsten op geenerlei wijze den politteken statns raken welke op het oogenblik bestaat tusschen ieder der drie erstegslnitende partijen en SeV jetSnsIand Artikel 6 Het huidige pact zal terstond met de i onderteekening van kracht worden a Hen jaren duren gerekend vanaf den dag van het van kracht worden Tijdig voor het afloopen van deaen termijn zullen de verdragsluitende partijen i geval een harer daaron verzoekt in onderhandelingen treden omtrent de vemieawing Het in het Duitseh Iteliaansch en Japaoseh gesteld verdrag is gedateerd op Z1 September 19U en onderteekend door den rijksminister van Buitenlandsche Zaken van Ribbentrop den minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano en ambassadenr Knrnsa i44 tHfH aMt Zon op 7 35 onder 19 28 Maan op 2 09 onder 17 44 Men is verplicht fe verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertui eo moeten uur na zonsoDderiuii ontstoken worden uiteen lang atm door het Noorderkanaa voeren Een door zyn grootte byzondtr opvallend koopvaardyschip werd midscheeps door een bom getroffen en kreeg na eenige mmutcn zware slagzij Deze aanval had de bemanningen der Britsche koopvaardysehepen zoo verrast dat zy overhaast m de booten gingen en zich door de oorlogsschepen aan boord lieten nemer De aanvallen op Londen en Liverpool Vieihonderdduizend kilogram bom men a n alle kahbers zyn by de felle aam allen van het Duitsche luchtwapen m den nacht van 26 op 27 September op Londen Liverpool Birkenhead en Southamiiton geworpen 250 000 kg bommen werden boven het tedelyk gebied van Londen neergeworpen Ter in Londen de treffers wederom langs de Theems in het West Indi Doek te land kwamen en geweldige verwoestingen aanrkhtten kon in Liverpool een groote lutgestrekte brand in da pakhuizen worden waargenomen Sehade te SoaUuHMtaa Naar da Amerikaansche scheejMradio omtretft den reeds gemeiden luchtaanval op voor den ojrlog t elangrijke objecten in Southampton in den loop van deit nacht van Donderdag op Vrydag meldt was dit de grootste aanval die tot diuvene is ondernomen op deze lielangrijke hav i i dit vloot steunpunt Groote industrieele installaties zoo wordt in het bericht gezegde zijn vemiek Een verwoed spcH uur trotseerend ondernamen de Öultsclie vliegtuigen den aanval op hun doi en en wierpen zy hun brlsanttM mm i neer Uit de miinhoopen der fabriekeis iQn vale daoa a lebarfM