Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

VRUDAG 27 SEPtEMpER I940 r Bu tttdand IN TO niAAK Ali ROOSEVELT vrroKsnou Ter e genheid v n de opening vanhet nieuwe vliigie d te Washignton zou Bocsevelt een rede gehouden beo ben die per radio zou w rd n uit gezonden Wegens den regen is de Ptechtigheld uitgesteld tot ZaUrdag 20 uur Greenwiehlyd NeoBwien Ruim veertig Lon en che wijicen gebombardeerd Zeer zware schade aan Engelsche vliegtuigfabrieken Oa kmr Ipb mitncanuniMaiis W wta sili S U fc il teda wnM door de KooMetw MMen als hal begin van e n nieuwe ordenmg m hel leven van den Nuorschen staat en a bet Nior tche voOt gi nm t t Aften losten sitreekt v n a n bl t tri eii oogeiibbk in het leven van i ikiJ dat met het Dun Kortt berichten sMMfRwarkan Het r t op gtWn van aan besluit der i idr paity n de Duitse riiksn mister voor d Oovotding heeft bepaald dat erd ovhliends op de acholen geen on errich zal worden gegeven indien m den origen n ht na midiJcrnachtluUitalajm Wiven Dn verzuu deonderr cht zal des middags worden in haald De I lsehe onderstaatseaeretari van Buitenlandiciia Zaken dr Qralinaici die met een speciale opdraelt op weg naar Canala waï Kah m het dorp Pbramithia lo heti d g pu heeft t e d Z e dorp Karunaia werd een vrouw noe Ufhe boere l ti d rya plannen om rt der var 5 zoir en nIch ar den Alba r eM ngsbi k te traden opgegeneeschen patiict Daut Odja eventerEL j 1 een sleii m Eg s get egedood Zy heet Genial Hoggia Dejelj j j yp tweederde var vrouw verzette zich zeer moed rWt p jgj uit e pnken vi r klacht g tegen haar mrordenaa er viel na zich n et een b te hebben verdedigd Het bencht dezer drie nieuwe m dadcn die zich voegen by de lange reek moorden en vervolgingen die sedert ruim 70 jaar Woee doen vloeien in Tajamoeri tecfl m Albanië a levendigste beroering gewekt BVISZOEKINGEN TE ROESAREST Mar chappcn van den legioanairen ordtfd ensl hebben bij den Engelschcn uigtnieur Treasy in Ploest een htiis zoeking verricht en heboen uiterst bezwarende docitmetMen verdachte vioeiatoffen en brandbommen die n eenvoudige re servoiïS twee door et u lo d ge cheiden vloeiïtoffcn bevatten Na deze ontdekking zdd oog huicziek ngei verr cht by een aantal ande e Engelsche Neder land sche en Roemeensche irgenieurs waarvan ue re Uita en nog met bekend zyi Ingenieur Treasy ia Canadees en Vkas r eeds m lïlS a s majoor en assistent van den Engei chman Masterson be trokk by de sabotage in het Rotmeensche petri euiii gtbied n i g landen AANSPORINC TOT EENBBB Op zin ver aardag is krnmg Chr s tfrtif im DenepTaHtc g ï ereR overal wa iij n ne f pci badr eiwheef barttiijk duor de bevolk r g eh td té Van het tialkon v ap zijn paiew hiS i e ke irg een korte toespraak waanhy aanmaande tot l e bevvarer var een waardige éénheid omda het land zich 7w het hest kan handhrven Ot regeen g ve tegenwoordigeri va de weemacht en het presid uip Van hit lijk ha pallen nt kwame Hen ko ng hun ge ukvie scher aa bied n Z n bedrag van 2 25l W kroon dior vr k I li eengeb ei zi v lgtrj der v ensch va iin K i g riirn be ten d voor human aire en et nschappel jke doele nsi en Het Engelsche échec voor Dakar Twee pantserkruisers buiten gevecht gesteld Teleurstelling in de Engelsche verrassing in de Amerikacmsche pers G at nntdd c hebben Duitecht amllngen g Tefh liegtunen de acini m Zuid Engefand voortgezet a duj htrt JJ B Kaar wy tcmemen M oa en Miugaven b Mtddiesborcugh m t borrmen jn het iwaarite kaliber gestookt De bomirlen kwamen vlak na etkaar iB deTieof ovtns to ontfrioilirtg Bovendien verneemt mèn dat de ha cninataUatieb H Whitby succesvol met bommen van mMdelbaaf knhber zijn bestookt De imt itaf ingen v rooraa Kten zwire braaden tr ontUoBden iuchtgevechf rt in net vcj ioqp waarvan naat to fiasipire vtniomen is de Engelinhen twee vliegtuigen van het type Hurricane v rlor n On er d vwmt den ooriog belangïyM objecten d de Duttaehe verg ld4 g luchtcn tegtn toonden tot loei an hun aanvallen kieken taan tnedfl op de eerste plaats taliona en mterc verkeenlnstaUatlei Het l gt vofWi de hand dat vernlelmsen of ietltt beschadigingen van a Ie ver ketrimidd en oor een rewac t o atadjali linden de ernstige grijlgen niedcen htibben Bij de omnogtlijkJieW om Ide arttcidcrii uit de hoofdstad o uit de o iigevmg hitrvan tydig n i r de iKang voor den oorlog belangrjlte weiptplaatsen te ervoeren komt e fhajii nood akelykrr dan oort gewcr Alk toevoer van materialen m gevaar Ba de onlangs verscherpte bcpalmgen K ik de Engr SLhe censuur autonttitcn Is lief v aar iehljnli k aan een vergissing w deze m lantie te wiiten wanni i r mD a 1 1 y H e r a 1 d van 24 Sept zondor het Ui willen bevestigen raedede t dal inidngs Duitsche bommen die z ï M QB van di IfO gevallen op partici lar grondbfzit vailen m Londen een cJigenoemd Matton hebben getroffen Wanneer hierby dan nog verraden i ordt dat de spoorbaan werd omgc idroeld de rails veibogen v prden en dat i 1 heidene kraters werden geshgen er dat bij dit slJes nog een trein in dize pumhoopon is gereden blykt hieruit ovprduidtiUk de tnfiektrheid van de Duitsrhe vlug r bij den aan V al pp de hun opgedragen doe en dicvoor den oorlog belangryk zijn aloushet ï 3iM De Oazette de Lausanne meldit cvei df aanval en vjn oensdag op de mJitaire doelen van Londen dat het Du tsche lucht I wapen op het Londeusche gebied een dfr hevigste aanvallen heelt j ondernonten vielke inds hit bcgm van den ooi log heeft plaats gchcd I Daarby waren brisantbommm J van hel zwaars kaliber gebruik j Ook zijn er bowlerden brandbom j men geworpen pn waren er tal van A branden verwekt Volgens Ie Jongste beriehten zouden ruim veertig yken van Londen gebona V bardeerd z n E n groot deel dtrliicbtaanvallen waa op het centrum dcr hoofdstad geoHicentreerd geweest Het ix echter nog niet mogi Tuk de veroorzdjikte schade te v e i i Eageisdte Tliegtulgenfabnekea vemicUgd By de aanvallen der Duitsche luchtmacht op de Bristol motorenfabrtek en de fabriek Filton is wederom een der be angrijkste Britsche vliegtuigenfabrieken vernietigd door recht atreekache treffer De talryke bran den lyn van zoo grooten omvang dat de schade m geen maanden te herstelten IS Op dezelfde uze zyn reeds de vhegtuigenfabrieken Pobjoy Air Motors en Aircraft Ltd en Short Brothers Lid te Rochester de Vickers Aviat on Lid te Wevbndge en de Havvker Air craft Ltd in Kingston aangevallen en vernield Uit neutrale buitenlandsche kfimgen wordt m dit verband gcmeH dat den laatsten tyd duidel ke teekenen van een verzwakten tegenstand der Brrtsche luchtmacht waargenomen konden orden hetgeen er zeker cp wijst dat de Bntsche vliegtuHi productie zeer groote schade heeft feieden ElacheM Tsn Fngelsche IKatare nieeaing Naar de Qaily Mail oerich heeft het blad leedi honderden bn van van n Inten omvangen waarin H wraak voor de aucccsvolle Dtfitaelie bcantmrdeincciten miiitaire en oorlog ecmtomisrhe doelen m de Britsche hootdital en tn andere Engelsche ste4 i bet lukraak rn algemeen bombardwren van Gferlijn en andere Duttsche teden ordt fe ise it Zoo tehryft S r Henrjr Lawson uit Cattenek Yorkthire W j moeten Dtiilsehe steden inrt den grond gelijk asaken Ida Tumbull ry St Ed Hfliida vraagt Waarom worden de kv dttralen en wiijfeh van Berlyn iel tnel bommen bestookt Een lezer dt Southampton schrijft Laat on BerItin lukraak 4 uur lang bombardee ren Dat zou een Iet z jB voor deDuit£che Hunnen Mevrouw H McIUe Smith uit DarUord vraagt OÜITSCHLAND CIANO S BEZOEK AAN BERLIJN Voortzetting van besprekingen te Rome OffiCitus wordt te Berlijn gtmeldOmturnt t bewrk van den Italiaaaschei mmiiter van BuitmlandadieZaknt erliin zijn voor het oogen blik g gegevcrs van officieele tgdc beschikbaar We Uciit zfl men evenwel niet ver bi zyden de waarheid z jnais niri aanneemt dat de besprekingen die graaf Ciaro met den Duitschenminister van Buitr landsche Zaken teBerlyn zal voeren als Voortzettirg ztjnte beschouwen van de gesprekken diete Rome gevoerd zijn tydins het bezoek van den rykfn mister van Buitenlandschc Zaken aldaar Nieuwe duikbootvloot bestaat vijf jaar DAGORDER VAN ADAORAAL RA£DER De opperbevelhebber der marine admiraal Raeder heeft een 4 80ider uitgevaardigd in verband met het feit dat de nieuvie Duit che duikbootvloot heden vijf jaar bestaat In htt katste deel van dezen dagorder ordt gezegd In het front tegen Engeland staat gti op een belangryke plaats Het blijve uw hoogste doel het vertrouv en van het Duitsche volk m u m uw capaciteiten en uw overw nnmg te rechtvaardigen Heil onzen Fdhrcr Naar het DKB nog verneemt heeft de duikbootvloot in den hande soorlog tegen Engeland tot dusvetre 3 120 000 ton f chi epsruimte tct zmktn gebracht Van de Engelsche oorlogsschepen ziiii in den grond geboord Het slagschip Royal Oak het viiegtuigmoederschip Courageous zes torpedobootjugers verscheidene duikbgoten en kanonn rbooten de hulpkruisen Andania Carmthia Dunvegan Castle Scotstown en Transsj Ivania een groot aantal bewakings en geleidevaartm gen en gewapende treilers De Britsche slagschepen Nelson en Barham en de kruiper BelfaM zyn em ttg beschadigd eSs oor geru men Ujd aan den dienst onttrokT 7M Amerikaa In che hylp voor China BESTKUDING VAN JAPANSCH GEVAAR De New York Daily News meldt u t Washington dat de regee ring van de Vere rigde Staten aan Fransch Indo China alle tiesehikbarc hulp van wapenen met mtzondenng van deelneming aan den oorlog heeft toegei egd onder voorwaaide dat de kolonie den stryd tegen Japan doeltreffend zal voeren Zoowel Washington als Londen knoopen volgens het blad daaraan de verwachting vast dat vastberaden tegenstand van IndoChina ook aodere Fransche kolomen tot s eun aan den Franschen gewezen generaal de Gaullc zal bewegen Be rmarMh der japaa aesen in ladeCWaa De Japansche troepen die Woensdaitochteitd m de buurt var Haipongaan land zijn gegaan zijn naar hethoofdkwartier van het JapanWhe legerin Zuid China meldt m LanWm binnengerukt dat hel e ndpunt i4 v an denHanoi naar de Chireesche glens loopenden simorw y Van tevoren was in Langson een overeenkonwl tUMchen Fransche en Japan che officieren tot stand fekomen C ce verbreking FnHmell v ai wwicne ai iitaKinim Van bevoegde Chmccsehe zyde wordt verklaard dat China voorloopig niet derkt aan een verbreken der diplomatieke betrekkingen met de regeermg te Vichy daar de toesttind ia Indo China nog alle mogel kheden c$N n aat De Chmeesche troepen am Ae grens van Tndo C ma ni men voorloopig slechts een afwachtende houding aafi i wmmmmifmm ENGELAND De in Gibrallar aangeridite schade u il mDEa08N M MMKM GEwoaripx GUterochtend weiden tw c vliegtuigen van onbekende nationaliteit die twven Gibraltar verschenen hevig door de luchtdoelartilleme Iwichoten aoodal zy moesten eRikeet i D door het bombardement op Gibraltar aangerichte schade is volgcna Ie Uaitfid ontvangeB bencbtcn builMCnroM poot Zoo is het scbouw Vfn é lto rinecktb totaal vernield De pisfabriekcn bij de z g puat van Europa werden viisehiUendc malen getroffen De omliggende huizen slou n ut Talryke buizen van de waterleiding lyn ge sprongen zoodal de kelders vaï Vele huizen oqder water Uepen en ook eemge straten blank staan Een bev apend koupvaardtischip dat patrouilleerdev w dooc een tioin tot zin ken gebracht Ook de ek ctraehe cea irale van de maiinewerf vverd dotr een zwaren boratreffer builen bedrijf gesteld De Londensche radio tneldt d t tiet bombardement vaa Woenadaf op GlJgraltar dne uur hcvft gedtutrd Er w xl n ongeveer S06 bommen ge i r pen Ongeveer hoéderd vbegtuigen hebbesi aan dit bombardertient dec ge nomen Aan mibtaire in lall ti t en n de haven is schade aan nekl Dn vliegtuigen zyn neergeschoten BALKAN Drie Albaneezev vermoord OPSCHTbDIVO Di ALBANIK Met blad Tomori meldt dat de laatste dagen drie nieuwe misdaden zjn gepleegd m Tsjamoeri en dat Ir slachtoffers dne AlbrreeïMi z jn In het diSrp Cloboean werd Mazar RegElr gt dood Hetzelfde lot onderging R a Officieel wordt te Londen mede gedeeld dat alle Engelsche stryakrachten en die van De Gaulle van Dakar zyn teruggetrokken na eei hevig vruurgevecht met d6Frar kustbatteryen en oorlogssch pen en na mul akte lasulingspogingen De Fransche admirolilcit m Vic bevestigt dat het Enge lsche eskadef voor Dakar Woensdagmiddag definitief den strijd heeft opgegev ei rsdat de beide pantserkruiser Resolution en Barham door zware treffers van de Fransche kustbatteryen en door het geschut van het slagschip Richelieu buiteit geveci t waren gesteld De Engellche terugtocht wordt teVichy als een volslagen nederlaag karakteriser L daar de Engelsche strydk n er ondanka haargeweldige sup lofiteit niet m geslaagd zyn in Dakar te landen enz ch van de haven meester te maken Een wemig roemryk succes irden fofelsehen overigens beschoren giWMMl nt tast gtmrt Hloidliadonder de burgerbevolking door debeschieting van Dakar MlWPiMPMMP FRAHiatUK VoiksfrontpoUtici in arrest hVtam N DfMMOY ONDiB Bt AnESYANTCN De rransclit Fageermg tweft veliK nt btnehten uit Viehy eea rteks voormv 1 ze v olkifrontp liUu te Peiievnism m Ut departement Indre geintemeeia Dit zijn d vootwaHge kabin t ph f van n minister iwesidiun Bium Jukt Modi da socialurtische Jsoéi irfge vaardifd Gnioibach ét vaarMtlift aocialisMsdte ministar van Thaêsxuxia Vincent Aunc n dt ywtMi aooaiis t sche minister vam fc watBl a ad tcbt ta ken VUxn Donnojr GKHSaAAI MPNTZIORR MPrCHK VUHCaSKR VAN HCT PRAHSCMC LKtOB Uil Vicky wordt iwHaM dat da mi Mster van Oorlaii gentraal Huntziger ts baBMind tot eptierbevelhebbw der Ftarj ic strydkTBcMen la fend SCANDfNAVre t Politieke crisis in Zweden opgelost KIERrwaONB STAAKT OPPOSmE van den Z w ietwn de regccrrg ec Ul het aanblijven ootre bord De ver j ardag van koning Christiaan Tbwts zitB nadere iMi nndtrbedeii bekaaid gewonden ovvr de liost g v n d iHAneniandsch poUtKke crisis in Zvreden die ootstaaa is door d p anniMv Van d n ZvteedKlien bctrenb rs4 oni uA de lefeer npcoi tie i t edw De Z i cb twnster va Bu lerlandsfhjpZaken Günther bee t rr zijn eetgisteren gehouden toetprs k op verzoek van koi mg Gu taaf van Zweden met betrrkking tri den enii igen buitefilsréschen p u keB tre stard er op g ei n dat een b nreitlandsrh politieke fii ij zeer i fr ï nwt Jit was Onder d n sntiruh BtaoBdcrhcden antrenl de gevecbtco Orrtrei t fttn stujd bij Dakar var Woensdflg yrt uit Vichy de eerste by r icnui Heden geme d Na een luchtge vecht tussehen Fiansehe jagers en Engelsche verkenners verscheen voor Dakar een Engclscl eskader bestaande uit twee padtwrschepen twee zware 1 ru sers er twee torpedt booten Hef m de n ven gelegen Fransche pantserschip RieheLeu en de KUsbattery van I Bkar openden om negen uur een tevig s uur f i de Engelsche oorlogssehep i Ue Fransche onderzeeër Beveziert vlaai i er m i et Enplsehe pantser chsp Rjsi u un met een torpedo te treffen Dit srok zich u p terug zonder net vuur geopend te hebben Een tweede on do trof het andere Eng het e pantserschip aan dei boeg Frai iHe jagers schoten twee Enge fclse v iegtuigen neer walilpnnder eci katapultvltegluig K eet gevecht van slechts eèr half uur moesten de Britsche a log sc iepen z cH terugr kken De door de Engelschen afgevuurde granaten v lelen m da nabyheid van de Fraiuche kustbatteri zonder haar buiten gevecht te stellen De stad Dakar werd door tam salvo getmffcii a rby verscheidene tairgcrs gekwetst wer en Op ha Fransclie siagtch p Ric e iej viél eveneens een graiiaat dic evenwel s ladc koning en de gevlurhte rrgeenng als afgezet te beschouw en zyn maakt bet duidelyk dat de weg naar de vr held et zeUstand gHr d van het Nnor sdia valk enkel m alleen met hulp der beweging JiasjMial Samling kan Worden tngnlagen Tidens Tegn ttjogt dit de mei spanning verbeide rede van den Rifksmmmissana en emd geinaakt 1 re aan d n loestai li v l onztkeihejd He blad toept de Noran up ensgeziod te ztjr en aan da toakomit van bet land eenirach ig mee t werken Htt orgaan van Natqo lal Sam ms r r i 11 V Ik co tófateeit d im rei Ieen polmel ig van h teuJe paniif bewegii f n thir Zi blad na en I f I 1p al e r ga 1 u 1 aan eet b rr t r f gen Fi u tiidpvik In h t I 1 S I r sctien siMt welh erkec jte politieke n atret urenei n ki w rd heeft i i n i de iwv order eer tlldvak dat Naomi egee in het ve der heeft ingistort omdat het gertckl as raar f Westen AMFRrKA rfr AAR rB minmte sAUt BiiTscm A B t rrALit De n ga fs Ir n sier van F na i eie t Batrj nof é als vertrouwd medeweikiT van dea kc nirg bekend wat i Ie pers wedegedfe d dit van CM regeermgen dier Dl mrn srnip omPBRArHT tl NF AWRIKAAVSCm SVA TR 4LITr T ON E Te Ott a 11 nfl c ineatgedeeld lat et e ji de c ie hu paru er ter hi g Va ie MeXicaaiucM hliveri stad zan s het a itiche vi t h Wewr heeft opgitTacn De Wesef had sedert iaa ji Matyiar Ho pilegen e i wasihans unifeloopen Het sctip $ naar omr M e yk kon worden geeonatatearè btanen da dttor da l n Amerikaan cte conferentt vaa grttidde aR traiit ita e aasgthou CEI X AMERIKAAN mi SCHROOT NAAR SKTW Pres dent Ruose t hecjt lepaa l da yzeren s aaisrhroot Bet ingangvan Ig Ov j k Taï wrdtn u tgfv ird w j net es t Brittarn VI n ot edetliJig worst dt tB3a n j i ftré mtt de to nemerde oenoetten van liet Anirnki ai scfle tvapevpugrunma doch vo gtat Ati a ed Pres iS hel btt en jfe da hj n uMiart fi Japar ger c lt m r kMr Bakla cp t l ran r r er Vr Marili vrrauaau £ 81 cle t t z K V 7 ef k a konden herit llen ti ei ce fware wl rde aan de wio i e cr reparee or De Engelsche per i ontitemd Vo gtns berch er uit Lrra nde bladen ajJ a 1 ur oi w teirir rg over let ivii u van t den rjer loop DeNewsChru iicc rijft le erlijiv Het zou te willen aa eimn a pogirig van U Lj u e tig2 i tgiorie g LL d e góoac tlbt Ou i t s leeetopci weg uar dt OMi V t Aar e qp v jle lyoetm t vf var De Gaul i E m u t i voiken van De Oau 1 iei I te h r a 3 gt e tver ve v icl t rgei probeerei e n ul l iten rin r het a n eer e V oortiereiding van de t jar Dakar te wyiti Aasanluuunena p natemaaAI De Engelscl e tertlg ocht bi Dnkarvormt de si naatje v i kscheocliSt ublader d i i kei 1 1 r fie t e i Engehche i n Dei I k York rine knap generaal geen slag zondifr o Ria ir or v berai held tim hem te doorstaan De Engelsci è Isebben dit voc Dakar vergetdn n blad bernpt het besluit om den stryei niotaehrg af te bwken nadat de beschietins der Fran che stad reeds was begonnen en ialryhe bur g reeds waren acéaod terwyl een JandtngspogmK waa oMaomen De EaBtltehen en hun vrienden zeo merkt het blad op moeten deze nederlaag wet g iedpraten Ergelam s prf tige m geheel Afnka zal hierdoor inboetrr a ii dl h rache kust om Het leven e komen Naar uit Bergi n woidt gemelj ia het NoorSche hip Keret 1718 tgn gezonkei if den der bemannirij un hierbij om hit leven gekon rnHet t p oer in dienst van E land Bil het verjöian van iet Nd iwhe BKJtorwhlp Nome dat eveiieeisonoer Enijelsene cuntrolt któi d is e aa a dai it f t tilt twailf gestege i en 1 de C D 1 leathol t P VU n bf r n Noord id e n gfwond door I lm form die be tti ini dwi iit te iraKer van het xH lflf cV itfctr Df Chmee in ais ten vi fduiz nd dollar ea plunderden het ti Hnd nn dtn pi e tet RECHTSZAKEN Eeii lastige klant voor de politie ANOERI jaar GEV N GE1II $ STRA Hernaaiilely vas de 27 j rige ma d e gjslfiei ue gereeutsivof ie Anulii ü 1 j 1 t d V ordet t i nar tect raur e rjf d t Hj in Jen laa teR ti d j toe fende Had met een luin rf bl Je ren wt l we n g te ma k i 4 leefde Bi an verdukstenn gtn aarvaa voorai handelaïen rn r t tueai en de aupe waren Ondt si titi oanien mi cp ailer ei adfessed ie ür te tiet neni tot aei tmaal toe o n rad nto telien op proel m liandeii e krijgen N auAelyk as de lever eier verdweher of hij to g met flet Kusti ire apparaat naar oo tooper waar Hy vo r het toette J a 4 gi 1dfC incsaseerde ïehslotte hep rj lejjKi de lamp en twee recnercheurs g ngen er op uit om dei architect I net hui zyner oufeiv m de Keurheniusstraat e AmsSef Jct te srres eren H t wai e en feuter ko ide dag M Jan lar do weg vvas spjegelglad Juat kwam verdac lte üe j iaat nrijdea met n nieuwen auto dien hijook ev TOft had De reehenheurs ildrn Vtn ainhuiid maar op éat lOgT blut gaf vét hi gais en i ireed recht op da twee politiemaniK f rv ri reh iir w ten opzy e pnngen D auto at pte kw am tegp een boem erecHt en dra He n Iweeder r Je genoten de ree ercheu sVo den wagen af naar weer poon de bestuurder beide marnen oe6 if rjden Htft iiep hem echter fruet mee door iH spie cigUdde Wegdeiiflipte de au e lior den tweeden fentt en ie jc rvolgers namen de g e t rHrtd wasr door op de treepla if te pr ng n Flndeh k kon de man f r i 4 r rden Ewiigen tyd Is er nt V oOT i arr rec ni op 23 Mas j l wegt i ier J i ng ireermaien gepleegd rn egr i beirei ng tegi r iet lev eroordtelde tct spder a jaar fcêaniBPrt traf mei aftrek van voor Van dl verd n Hf e n zaK Spgfiego De procureurgeneraal mr J JVi Meeg Vv nd dj rt cel ter oog er gevolgd dfvir i het e n vat Hun pi e t dede rre e en daar j g tegen Li en de ar een deeiS voor waardenjwrwrkf kan dan ook zi ge n prake zyn Spr r Hju reerdi etn gevangemi ir f van a dtria f jaar zonder aftrek ai de or rnp jje hechtejjis rrr itl fk i be TOT DOODSiLAG OP ZUN Ml III MINNAAR ét rooiM aa sre L enis ge m een ja Hy d de vrr r 1 leir lery i r ei er te ten d euk leden vera n ha Tegenoviei MiKiaai f hè lie meisji r i c dfuiiin ndier zii het tK igd n Op Jol n e 1 Harli II jloi A ui a a 11 diar I geliefde a n ito an var e 11 r M et e H i i i et s tal aan er ontstond een w uordenw l ng c p I M ig haalde de A erda nm el lolVmci te voorw n daaiwed nn medeminnaar te r II I eg een steek m Teei n porte eii U nat voor ergef tl uren De o f i 1 j ivti e H erhHt erek wing id r i eux Hte een J l v nj im irif et aftrek van voorarrc t en erbe uiikkmgsteliing de regeer ng Op 10 Oetober zal de rechtbank uitspraak doen