Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

gj TWEEDE BLAD VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1940 w had hy aangeziar er een dik pak sneeuw op den weg lag uiterst voorzichtig gereden Uit de verklaringen der gehoorde n tuigen bleek echter dat het spoor van verdachte s auto geheel aan de Unkerzyde van den weg was gevonden De vertegenwoordiger van het O M achtte verdachte s schuld aan de sanryding en het als gevolg daarvan ontstane lichamelyke leUel bewezen en eischte 14 dagen hechtenis benevens ontzegging van de bevoegdheid om mo torrytuigen te besturen voor den tüd van 1 Jaar Uitspraken 10 October Paard op hol MUURTJE VOOR WONING OP FLUWEELENSINGËL OMVER GELOOPEN Toen de landbouwer Blokland uit Stolwyk gistermiddag omstreeks haU twee met zijn kaaswagen van de markt naar huis reed schoot op den hoek vaa de Tiendewegsbrug en den Fluweelei singel het boomenstel waartussehea het paard liep van het voertuig Het paard sloeg op hol en rende met het boomenstel achter zich den Ingel op Halverwege den singel week Jiet naar het trottoir af waarna het paard met de boomen in botsing kwam met het steenen muurtje dat vodr de woning van den heer A Dorgelo stoni Het ging met zooveel vaart dat het drie meter lange muurtje voUcomen vernield werd Het paard kon gegrepen worden het was aan de knie licht gewond De wagen was toen het paard er vandoor ging van de brug èf rechtdoor gereden Het voertuig hobbelda over het trottoir en het hekwerk het plantsoen van hel Amerika in waar de landbouwer door den schok van den bok viel Hij kreeg geen letsel Uiteindelijk is het paard weer voor den wagen gespannen en de reis naar Stolwijk voortgezet De landbouwer was tegen schade gedeeltelijk verzekerd Woninginrichting B de Jong Gouwe 89 Zaterdag 2S September haropen n w OBX gehaat varbouwda nagcndlaen Gaarne noodlgen wl U uit tot bezichtiging vaa onza meubel axpotitie welke gehouden wordt des middags van 2 6 uur tot en mat 5 October Aan deze tentoonstelling is verbonden een Expositie van werken van Me NELUE GOEDEWAAGEN en Mej RINI NAGTEGAAL STADSNIEUWS OOK GOUDA ONDER UITGAANSVERBOD OP EKRSTEN AVOND Z5 PERSONEN AANGEHOUDEN DOCH DE BEPALING WEKD SOEPEL TOEGEPAST Van heden f tot 4 nur op het politiebureau blilTCn en procea verbaaL De verordening waarbU het o m voor geheel Zuid HoUand verboden is zich tiuschen 22 en 4 uur in de openlucht op te houden heeft ook Gouda onder het uitgaansverbod gebracht Omdat de verordening pas laat bekend geworden was en nog niet iedereen de nieuwe bepaling kende is gisteravond de verordening nog soepel toegepast Dat wil zeggen de politie heeft weliswaar persoden die zü na 10 uur op straat aantrof aangehouden en naar het bureau gebracht maar de menschen zijn nog niet den geheelen nacht vastgehouden en verbaliseerd In totaal zijn vijf en twintig personen aangehouden Vier waren afkomstig van buiten de stad en daar deze uiteraard de reis niet konden voortzetten zijn ze tot 4 uur o het bureau gebleven De 21 ingezetenen bleken te goeder trouw n konden naar huis gaan Deze soepele houding heeft de politie alleen gisteravond aangenomen Met ingang van herten wordt zonder uitzondering ieder die zich zonder dringende noodzaak in den verboden tüd buiten bevindt tot 4 uur op het bureau vastgehouden en voorts wordt proces verbaal opgemaakt Overigens is den eersten avond weljfebleken dat men zich in het algemeen goed aan het voorschrift gehouden heeft Ook de treinreizigers dienen voor 10 uur binnen te Kijn Alleen ls treinen lie voor 10 uur hier moeten aankomen te laat zijn kan men nog naar huis gaan maar dit geldt niet voor den trein welks aankomsttüdstip na 10 uur valt Dit is er een de laatste trein uit Utrecht die hier om 22 22 moet aankomen welken het publiek dus niet meer kare nemen Wie met dezen trein feist moét tot 4 uur op het station blijven De biosc opvoprstellingen zijn in verried met de bepaling vervroegd en de cafe s sluiten jdig voor 10 uur In eori inubodryven met ploegenslelsel geschiedt de wisseling thans vóór tienen De alindacht wordt er op gevestigd dat de politie geen ontheffing van het uitgaansverbod kan verleenen zoodat het overbodig is zich tot haar te wenden Wie een vergunning wil hebben die alleen in zeer speciale gevallen w ordt verleend moet het verzoek daartoe richten tot den districtscommandant van de RJksveldwacht te s Gravenhage of tot den dictrictseommandant van de Nederlandsche marechaussee eveneens te s Gravenhage Er komt schot Wde uitreiking der identiteitsbewijzen ECHTER VOOR 1 OCTOBER ZIJN NIET ALLE FOTO S GEREED Na vandaag bestaat er nog één dag a s Maandag gelegenheid om in het bezit te komen van het identiteitsbewijiS dat met irigang van 1 October Voor lederen Nederlander boven 15 Jaar verpUchend is Nog altijd zijn er velen die hun distributie stamkaarten nog niet hebben laten geldend maken Nadat het de eerste dagen dp het uitreikingsburestu tn de voormalige boterhal onder het ftadhuis bepaald kalm was geweest is het deze week naarmate pasfoto s gereed kwamen wat druk se ker geworden maar een heel groo e drukte B er toch niet geweest integendeel de uitgifte heeft zidh over het algemeen gekenmerkt door een zekere geleidelükTieid Een enkele maal vormde zich een wat grootere rij en maar een by ondere omvang nam deze niet aan en met het wachten is het best medegevallen Op het stadhuis had men overigens toen duidelijk was dat de pasfoto s niet tijdig gereed konden zijn en in het tweede gedeelte van de uitreikingsperiode ook nog vele achterblijvers geholpen zouden nyDeten worden z n maatregelen genomen Er kwamen eenige tafeltjes bij en daardoor werd de capaciteit zoodanig verhoogd dat we vierduizend kaarten per dag gel Abonnementen en Advertentiën De Gqudsche Courant wordt elyn avond bij vele duizenden bonnes bezorgd in GOUDA Alphen a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Moereapelle Moordrecht Nieuwerkêrk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel O udeWSter Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxve n Woerden Zevenhuizen 5 f ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week 0 75 J per maand of t 2 25 per kwarUai buiten Gouda 18 cent per weck overal waar de bezorging plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels f 1 05 elke regel me r ƒ 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINj GEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels f 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speoaaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleine advertentiën alleen des Zatetdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bü vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureaur Markt 31 Gouda Tel 2745 en bif de plaatselijke agenten € Wm ik wm w Jngez Med ü 3C66 50 dend gemaakt konden worden en op deze manier is het extra werk vlot verloopen men kon de drukte volkomen aan De fotografen beginnen nu ook op te schieten De groote drulcle van het maken der opnamen is over en met man en macht wordt aan de aflevering van de foto s gewerkt Er zijn er reeds duizenderi de deur Mt Evïnwel men kan alles niet n pen paar dagen afwerken en bovendien komen er nog telkens menschen een foto laten maken die blijkbaar een rustiger oogenblik hebben afgewacht Bij informatie werd ons medegedeeld dat het wel in de tweede helft van de volgende week zal worden voor alle foto s gereed zijn Dit beteekent dat waar a s Dinsdag de verordening van kracht wordt niet ieder op tijd zijn identiteitsbewijs zal hebben Het aantal diergenen is uiteraard moeilijk te schatten maar in eik geval zullen op nog heel wat inwoners op 1 October niet in het bezit zijn vai een geldend identiteitspapier Hoe dat n u zal gaan is nog niet bekend Er zijn twee mogelijkheden de betrokkenen zullen of binnenshuis moeten blijven tjif men zal nog enkele dagen respijt moeten geven In elk geval verdient het aanbeveling dat degenen wier foto tijdig gereed is dea zekeren weg nemen en niet leven In de gedachte dat het de eerste dagen wel niet zoo krap zal worden genomen maar van de gelegenheid gebruik maken om a s Maandag hun kaart nog geldend te laten maken Op dezen dag kan ieder onverschillig de letter van zijn of haar geslachtsnaam zich aan het uitreikingsbureau in de boterhal vervoegen AT AAR ANNEER Schouwburg Bioscoopj Het geheim van luitenant Runeberg met Willy Birgel en Brigitte Homey Aanvang 7 uur Zaterdags vanaf 4 30 uur Zondag vanaf 2 uur Zi Sept 4 uur Ambachtsschool Ledenvergadering Vereeniging De Ambachtsschool voor Gouda en omstreken 28 Se t 5 30 uur Kattensingel S6 Start smgelloop estafette 28 Sept 8 uur De Beursklok Feestavond athletiekvereeniging Vires et Celeritas 30 Sept 11 uur Kunstmin Verkooping notaris J van Kranenburg 1 Oct 7 uur Nieuwe Schouwburg Opvoering Gaslicht door Tooneelgroep Het Masker Uit vroeger t den DE GOUDSCBE COURANT MELDDE 7S JAAft GELEDEN De burgemeester en Wethouders van Gouda doen weten dat door den raad dier gemeente is vastgesteld de volgende verordening Verordening op het in uit en vervoeren voerenvan rundvee enz J Art 1 De in en uitvoer van rundtvee versche huiden horens klaauwen Wn verder dierlijk afval is verboden Uit en naar de gemeente Broek evenwel is de in n uitvoer van rund ee tusschen zonsopen zonsondergsïng geoorloofd mits de geleider voorzien zij van een bewijs dat het dien dag door een rüksveearts gezond bevonden is Art 2 Vervoer van nmdvee versche huiden horens klaauwen en verder dierlijk afval tusschen zonsondergang en zonsopgarfg is verboden Art 3 De burgemeester is bevoegd van de bovenstaande verbodsbepalingen schriftelijk ontheffing te verleenen Art 4 De overtreding dezer verordening tot het constateeren waarvan al die beambten der gemeente bevoegd zijn wordt gestraft met eene geldboete van 10 tot ƒ 25 en gevangenisstraf van een tot drie dagen te zamen of afzonderlijk en met verbeurdverktóring van het vee of andere voorvoorwerpen waarmede de overtreding is gepleegd Art 5 Deze verordening waarby die van den 12n Sept j l wordt ingetrokken zal heden Worden afgekorfï digd en treedt terstond daarna n werking 50 JAAR GELEDEN In de vergadering van den gemeenteraad werd door den voorzitter medegedeeld dat dijkgraaf en hcemraden v an Schieland de gemeente hadden gesommeerd ter betaling van een som van ƒ 7541 25 als kosten van de verzwaring van een gedeelte van den Hoogen Schielandschen Zeedijk De vtoorzitter bracht in herinnering dat de raad eenigen tijd geleden had geweigerd bedoelde verzwaring voor rekening der gemeente te doen plaats hebben en wel op advies van een daarover geraadpleegdll rechtsgeleerde daar de gemeente daartoe niet was verplicht De voorzitter stelde nu voor de teruggave der kosten die nu gevraagd werd eveneens te weigeren Na een zitting met gesloten deuren werd op 25 JAAR r LEDEN Uit Ammerstol De heer P H v d Berg alhier is met algcmeene stemmendoor den raad benoemd tot gemeenteontvanger Rechtbank te Rotterdam FANTASIE RUKE KLEER MAKER LICHTTE DE V V V H OP De 31 jarige kleermaker G J P zonder vaste woonplaats gedetineerd heeft gisteren voor de Rotterdamsche rechtbank terechtgestaan terzake van oplichting Op 15 Mei had verdachte zich gemeld bij den leider van het vluchtelingenwerk te Gouda aan wien hij verteld had dat hij gevlucht was uit Aalten welke plaats gebombardeerd was In Aalten had verdachte naar hij vertelde een groote kleermakerij met zes knechts en tijdens zijn verblijf te Gouda was hy nog een bedrag van ƒ 2200 dat hy bij zich had gehad kwijtgeraakt Verdachte vroeg den leider nu om een bon waarop hij een costuum zou kunnen krijgen Aan verdachte s verlangen was voldaan en later had verdachte nog van een der dames van de Vrijwillige Vrouwelyke Hulp eveneens een bon voor kleercn gekregen eveneens door aldaar het on waié verhSal te doen dat hü vluehtehng was Bij deze dames had hü bovendien de onwaarheid verteld at hü door den burgemeester van Gouda was aangesteld tot administrateur van het yluchielingenkamp De leider van het vluchtelingenwerk de heer E van Dantzige verklaarde dat hü niet zooveel geloof gehecht had aan de praatjes van verdachte Deze hadden hem dan ook niet bewogen tot de afgifte van den bon Alleen de omstandigheid dat verdachte zich voor vluchteling had uitgegeven was beslissend geweest Indien getuige geweten had dat verd iemand was die Juist uit de gevangenis te Tiel was ontslagen dan zou hy hem in het geheel geen bon hebben verstrekt De leidster van de V V H mej M M Peeters hsid al evenmin veel geloof gehecht san de verlvaleij van verdachte die zelfs vrf tdd had dat hij driemaal door de vuuxlihie had moeten gaan en over lijken had moeten kümmen om het veege lijf te redden Getuige had echter wel aange nomen dat zijn mededeeling dat hij tot administrateur van hjet vluchtelingenkamp was benoemd waarheid was geweest en als zoodanig had zü hem de goederen doen afgeven waarom hij gevraagd had en waarmee hy zooals later gebleken is een kennisje van hem gelukkig heeft willen maken Het bleek dat over verd een psychiatrisch rapport uil uitgebracht waarin de psychiater tot de conclusie komt dat verd wegens zijn gestoorde geestesgesteldheid slechts ten deele aansprakelijk kan worden gesteld In verband met dit rapport heeft de vertegenwoordiger van het 0 M mr J C V Meischke 8 maanden gevangenisstraf te ondergaan in een bijzondere strafgevangenis tegen hem geëiseht De verdediger mr M J Pool was van oordeel dat verdaclite die wel degelijk een vluchteling was in zooverre dat hij niet wist waarheen hy gaan zou dus geen valsche hoedanigheid heeft aangenomen zoodat vrijspraak zal moeten volgen Mocht de rechtbank het bewys geleverd achten dan verzocht pleiter oplegging van een clemente straf APOTHEKERSDIENST TWEE AUTO S IN DE SNEEUW IN BOTSING De 27 jarige N Z uit Vlaardingen was op een avond in December van het vorig jaar met zijn auto uit Gouda naar Vlaardingen gereden Onder de gemeente Nieuwerkerk a d IJ ssel was zijn auto in botsing gekomen met een uit tegenovergestelde richting komende mihtairg auto tengevolge waarvan verdachte zelf een hersenschuddhig had bekomen en de naast hem zittende dame zulke ernstige verwondingen dat zij eenigen tijd in het ziekenhuis verpleegd IS moel worden Verdachte beweerde geen verklaring van het ongeluk te kunnen geven Volgens hem Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek P Weyer Gouwe 135 Distributiedata MAANDAG Stadhuis archief ingang voormaliga Boterhal 8 30 12 30 en 1 30 5 30 uur Geldend maken distributie stamkaarten als identiteitsbewys voor alle ingezetenen HEDEN EN MAANDAG Stadhuis archief ingang voormalige Boterhal 6 8 uur Geldend maken distributiestamkaarten als identiteitsbewys voor personen die op voorgeschreven data niet kunnen komen Advertentiën LIKDOORNS Ook Uw likdoorns en eelt verdwijnen onfeilbaar zeker door de onweerstaanbare werking van Gedézalf Per doos 45 cent by Apothekers en Drogisten O 1 528 6 Waar de risico het minst is Adverteeren in de dagbladpers levert vooralin dezen tyd de ministe risico op Want deze reclame kan men wanneer het noodig is direct veranderen of desnoods uitstellen Cebuco SCHOUWBURG BIOSCOOP Aanvang der Voorstellingen Weekcia en 7 uur Zaterdag 2 Voorstellingen aanvang 4 u 30 en 7 uur doorloopend Zondag van af 2 uur 3 voorstellingen doorloopend Einde der Voorstellingen half tien G 3079 30 FEÜIiLETON Nadruk verbodea ALLE SPOREN LEIDEN NAARULF tT Waar is Ulf dan vraagt Fritz Lore springt op en neemt een brief van d schrijftafel Hier zegt zy Fritz leest de haastig geschreven woorden Ljeve Moes lieve Lore schryft Ulf ik moet in groote haast op reis Helaas kon ik jullie niet meer waarschuwen Het kwam alles te plotseling Een bijna niet te begrijpen gebejutenis welke eensklaps in mijn leven is gekonaen Maar binnen enkele dagen ben ik jveer bü jullie Wees niet bang Hermsbach weet alles In haast vele lieve groeten van jullie Ulf Fritz heft het hoofd op hij legt den br ief voor zich op de tafel en geeft Lore een wenk om hem in de naaste kamer te volgen Hier trekt hü haar in een hoek Luister eens zegt hü de portiersvrouw verdenkt Ulf betrokken te zijn by den moord Lore onderdrukt een kreet Dat il toch onmogelük hügt zy Hü schudt geërgerd het hoofd Ounogelük of niet in ieder gevalis het hoogst onaangenaam dat UU juist nu met een onbekende bestem ming vertrokkeii is Maar je hAit toch gelezen valtzy hem in de ride dat zijn chefop de hoogte is 2Sel r een of anderezakenreis 1 Mogélyk aiè wordt hy maar vergeet den vreeiiwen zin in zyn brief niet over de ongeboflijke gebeurtenis in zijn leven Neetn eens aan dat de portiersvrouw begeert hem gisteravond gezien te hébben toen hy naar Hilde Merzbach goig Hy was gisteravond niet thuis Zy stamelt het Ddch eensklaps herinnert zü zich dat zy gisteravond omtien uur zelf meende gezien te hebben dat haar broer het huis binnenging Een doodelyke angst springt in haarop Kalm zegt Fritz vóór allesmoet je kalm blyven Hy trekt haarnaar zich toe en streelt haar over hethaar Op de trap wordea schreden enstemmen gehoord De politie fluistert zü opgewonden Kalm kindje kalm fluistert hü ik ga intusschen naar je moederen zal haar voorbereiden Ga met debeambten zoolang in een kamer welke het verste weg ligt van de huiskamer Het beste is naar je eigenkamer achter in het huis By na op hetzelfde oogenblik dat hü de hand op den knop van de huiskamerdeur legt wordt er gebeid Hü werpt haar nog een geruststellenden blik toe en verdwynt dan in de huiskamer in mevrouw Hartmann voor te bereiden Lore beheérscht zich Nu kalm blyven niet opgewonden zyn het gaat om Ulf om haar broer Met een onbevangen gezicht opent zy de deiff Een man staat voor haar die zijn ronden atyven hoed voor haar afneemt en vriendelyk lacht Juffrouw Hartmann vraagt hyen pis zy bedeesd knikt komt hijnaar binnen Dr Petermann commissaris van politie Hy zegt dit op een toonalsof het niets beteekent Lore gaathem voor en opent de deur van haarkamer U wenscht my te spreken De commissaris antwoordt niet hy gaat de kamer binnen draait het licht op en kykt rond Aardig ziet het er hier uit zegt hü goedkeurend en kykt haar onderzoekend aan Zy wijst naar een stoel Een poos lang heerscht er zwygen tusschen hen Lore die haar hart hoort kloppen verbreekt tenslotte de stilte U wilt zeker iets omtrent dezegeschiedenis van mü weten vraagt zü Enkel een paar kleinigheden zegt hy verontschuldigend waarom betocht u vanavond juffrouw Merzbach U bent toch geen leerling van haar Neen maar ik wilde een leerlingworden Lore had haar zekerheid teruggevonden Zü weet dat zü voorhaar broer moet vechten dat geefthaar plotseling reuzekrachten Zü zittegenover den commissaris de tafelis breed en bedekt met een bont gekleurd kleed De commissaris legt zyn hoed naast zich neer en trekt met zyn vinger de patronen van het kleed na Was u met juffrouw Merzbach bevriend ik bedoel kwide u haar goed Of kende u haar slechts zooals men buren kent Uleen het laatste antwoordt Lore en glimlacht zoowaar Een korten blik van den commissaris En uw broer juffrouw Hartmann Slechts een fractie van een seconde aarzelt zy met het antwoord Ik geloof zegt zy dan dat Ulf haar beter kende Hy ging vaak met haar wandelen Maar daar stak niets achter Waarom denkt u dat Omdat ja hoe zal ik u dat uitleggen Ik denk dat myn broer be greep dat juffrouw Merzbach geeiomgang voor hem was Dr Petermann trekt een verwonderd gezicht Sprak hy daar met u over Lore Jmikt Ulf en ik zyüTlieel goed met elkaar Wy bepraten alles samen Een korte pauze dan Maar hy was gisteravond bü haar juffrouw Hartmann Irore fronst het voorhoofd De portiersvrouw kan zich vergissen zegt zü kalm De commissaris kükt straks gezegd dat mevrouw Breit specht zooiets vermoedde U hebt mynheer Schroter gesproken IS hy soms nog hier Dr Petermann heeft zich over de tafelnaar haar toe gebogen Waarom zou Lore liegen Ja zegt zy hy is bij mijn moeder dieerg opgewonden is over deze geschiedeais Dr Petermann is boos Dat is niet erg verstandig zegt hij overigens wü hebben andere bewijzen dat uw broer gisteravond by juffrouw Merzbach was Wij vonden een kwitantie voorzien van zyn handteekening de datum was gisteravond Daar weet Lore werkelijk niets van Zy trekt haar schouders op Daar j heeft hy my niets van verteld com Jpnissaris Wanneer hebt u uw broer voor het laatst gezien juffrouw Hartmann Gistermorgen vroeg wü ontbytensamen Weer valt een oogenblik stilte Dr Petermann houdt zich met zyn hoed bezig hy strykt er zacht over heen legt hem dan terzyde en kykt er met een scheef gehouden hoofd naar Uw broer is op reis zegt hy met een vlakke stem u kunt mij natuurlek vertellen waarom en waarheen Lore moet een oogenblik haar oogen haar aan Höe weet u dat de por sluiten Dit is de beslissende vraag waarop zü heeft gewacht en waarvoor zü bang is geweest Nu komt het er alleen maar opaan kalm te blüven tiersvrouw dit heaft gezegd Lore voelt dat zU een domheid heeft begaan Omdat Fritz mynheer Schroter heeft mü d at Het spyt my commissaris ik weethet niet Haar stem klinkt volmaaktkalm alleen is zy iets luider dan zooeven Dr J etermann lacht haar vriendelijk toe U zeide daareven dat u alles met uw broer besprak Dat was wel een beetje teveel gezegd niet Wanneer is uw broer vertrokken Deze vraag zult u toch zeker kunnen beantwoorden Hy moest gisteravond in de villa van zyn chef in Wannsee werken waarschijnlyk is hij van daaruit vertrokken De commissaris denkt na Als deze reis zoo plotseling is vastgesteld kon hij u toch gisteravond niet meer op de hoogte brengen U hebt geen telefoon niet waar Maar hy had u vanmorgen vroeg bericht kunnen sturen Lore verwondert zich over zichzelf dat zy den bUk van den commissaris kan beantwoorden Hy heeft echter niet geschreven OD reis mn te mee op Dr Petermann zucht De hedendaagsche jongemannen zegt hy met philosophische kalmte hebl en een griezelig tempo niet waar Zy gaan reis zonder er maar een woord zeggen Zü nemen ook niets ee op reis geen toiletartikelen of derjgelüke en ook geen nachtgoe4 Lore maakt een handbewegihg Ik kan mü voorstellen zegt zii dat hü daar geen tyd voor had Wordt vtTVOlgd