Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

TWEEDE BLAD VRIJDAG 27 SEPTEMBER 1940 FRUITVEILING Peren Triumph de Vienne 12 IB ct Legipont 16 17 4 ct Beurré Hardy 14 18 ct id Merode 8 12 ct a Lebrtm 7 11 ct Maagdeperen 6 11 ct Klaasjesperen 5 8 ct Gieseman 6 16 ct St Remie 8 10 ct Bergemothperen 8 ct Zwijndr wijnperen 7 10 ot Appelen Gronin ger Kroon 4 8 ct goudreinetten 8 12 ct notarisapel 5 12 ct Present van Lantéren 6 9 ct Princess Noble 4 2 ct Zoete pippeling 5 18 ct Lsjboenappels 4 H ct Br Seedling 4 e cL Bismarck 4 fl ct alles pes kg OP SCBAriBSIVlJEISSCm d en varkensvleescfa a en fonnen verkrijgbaar is zijn vele begonnen met het slachten schapen welk vleesch zoni verkrijgbaar is 0ia £N JhUBBLeUM TAN B£N SEER B aeOGCNDOOKN Het 50 jarig jubileum van den heer B Hoogendoorn touwslager in dienst bij den heej Van der Lee alhier is op zeer hartelijTce wijze herdaclrt Reeds vroeg in den morgen het begon al om half zeven was di woonkamer van het echtpaar als t ware in een Woemenhof herschapen In den naifiiddag toog het echtpaar wegens benzinebesparing moest B Hoogendoorn het halen per auto achterwege blijven naar het kantoor waar de jubilaris op zeer waardeerende wijze door zün patroon den heer C G van der Lee werd toegesproken Nadat ten huize van Hoogendoorn reeds een mooie ruststo als cadeau was bezorgd werd den jubilaris op kantoor bovendien een gesloten ooui rt ter hand gesteld Ook van de zijde ijjner medearbeiders had de heer Hoogendoorn vele hartelijke felicitaties in ontvangst te nemen Ook door dezen werd hem een enveloppe met inhoud overhandigd Het geheel is voor het eehtpaar een onva etelijke dag geweest BURGERLIJKE SZA1 Overleden Johanna Schouten 83 jr wed van H Kamermans ÜITSL 4G VERKOOPING Notaris Jhr Bowier heeft verkacht het woon en winkelhuis met paldniis staande op den DonkereRaarfl bewoond geweest door wijlen den heer L van Vliet In bod gebracht op ƒ 2900 werd het pand op f löOO afgcmrind door den heer J Hendriks te Snelrewaard PREDIKBEURTEN ZONDAG Ned Herv Kerk waorm 10 uur ds de Leeuw van Polsbroek n m 2H uur ds P J Steenbeek Geref Kerk voorm 10 en ti m 3 uur ds W van Oijk VERPLICHTE LUCHTWACHT Alhier is een veiplichte iacbti stSicrmingsdiEu t inBestelri van desi Jivonds 8 tot s morgens 5 uur Er komen drie maal drje nmn in dKustl vsn nvie geregeld twee man op straat toezicht houden iM OK J £ MUSTCRIOS JSOUSm Toen de landbouwer J v B uit Ifekendorp zidh Woensdagavond na een hezoek aan den heer Verheul op den Ouden Singel gehracht te hebben huiswaarts begaf geraakte hij met zijn rijwiel in het slootje vlak bü de woning van den heer V Deze schoot yiings toe en bracht hem en ook het rijwjel op het droge Na van den schrik bekomen en van droge kJeeren voorzien te zun kon de wielrijder de reis voortzetten MEKENVÉIMNG Aanvoef 2130 eieren Prijzen p r 100 stuks kipeieren groate ƒ 6 20 6 8Ü heneieren kleine i 4 25 4 60 PKEDIIUBECRTEN VOOB ZJONOAG Nederl Herv Kerk dorp Reeu i wiijk v m 10 en n m 7 uur ds W i Vröegmdeweij Kei Herv Kerk SlutpwUk v m 16 uur en ij m 3 30 uur ds E R Danste Geref Kerk brug v m 10 en n m 658 tniT ds P Warmenhoven BVRGERLUKE STAND Geboren Machtellje d van N Ooslerwilk ea BctxaneJla Schouten Alida d van D L Saiiakel en Mar rig e H Keia dsia aU Jaaaimijatje Jo hSBsa Maria docbter vjaji C J Hars kSD ea IViJntje Bont Ariwldus Anue z vaa 3 Batelaan artsalhia en Neei Ds W G Bovendorp Burgerllike stand Bevedusik n M Z Kok a agtntaml 24 Sejpleinber JdatbJlda Helena Catharina d van J F F an Loon enM de I an e Scheltemaatraat 19 Maria Theodo Evefdina d van H Th V rbri öe n B Hleüer Wester1kadeiS 2i September Meeltje Jtfarie d van A G endoora en N M Ver itieulen 3e Kade 18 Getrouwd 25 September M J de Jfoi en C M van den Eng L van den Heuvelen C Hommels W T J Beelen en E A van Dök B J Boer en G 3 de Korte D C Ouwerfcerk en W WfltenburSNG J van der yiier en C Ba iihe A Bfll en M 3 Boos H vanBhiün en G J Veitraan P Oversloot ea 3 C van den Hoek Overleden M September Dirkje v n Zutphen geh met W J Nellestein 86 jaar 33 September Jacobus Bykerk 48 j WüJem Vermü 3 j SPOBT AIHUETIEK Vire k p ren fefeet ISN KRACHTIGE VEREENIGING MET VEELZIJDIGE WEKK ZAAMIIEIO De athletiek vereeniging Tires et Celentas bestaat 1214 jaar Indien het ean vereeniging als Vires door haar doelstelling geen club met flinke finantieele inkomsten is mogen gelukken na 12 jaar sterker en gezonder dit feit te mogen vieren dan ij de oprichting het geval was dat geeft aanleiding genoeg tot vreugde Geboren urt het krachtig initiatiïf van enige enthousiasten werd VipfS op 10 Maart 1928 opgericht De toenmalige voorzitter leidde de vergadering gezeten op de brtig in het gymnastieklokaal der Kopschool Na nog geen uur van bespreking was Vires tot stand gekomen Vanaf dit moment heeft de vereeniging zich ontwikkeld tot een krachtig instituut dat steeds het belang van een gezonde sport beoefening voor stond Als athletiekvereeniging waren ds zwarthemden iooals de leden op sintelbaan en veld werden genoamd bekend als eerlijke maar taaie en enthousiaste verdedigers van de zw groen roode clubkleuren Op gymnastiek gebied heeft Vires zirti alleen in de eerste jaren bewogen Behalve het animeeren onder de leden van de wedstrijdsport nam Vires ter propageering van de athletiek reeds van de eerste jaren of de arganisatie van verschülende wedstrijden ter hand Noemen wij slechts den P P W den jaartijkschen parkloop die in Z Holland zoo n warm onthaal heeft gevonden dat deze wedstrijdl ais opening van het Zuid Hollandsch seizoen staat aangemerkt Daarnaast fceeft Vires steeds geijverd voor een betere regeling van de licha melijke opvoeding voorde jeugd Kosten nog moeite iverden spaard om de jeugdafdeelingen in stand te houden en de Goudsche jeugd een zoodanig lichamelgke ontwikkeling te geven dat soi op lateren leeftjjd als krachtige menschen de maatschaHpu konden betreden Maar ook voor de ouderen werd gezorgd Afdeelingeni voor dam en heerai jfaiioren in 1938 opgericht vonden van de oprichting of een groote belangstelling Door al deze krachtige initiatiefnemingen is Viree groot geworden Er werd begonnen met 15 leden en thans telt de vexeeniging i i na MO leden Met huidige ledental heeft uiteraard onder de omstandigheden te lijden jgeliad Maar het Vires bestuur herfft al voor zooveel moeilijkheden gestaan dat ook aan deze wel weer met succes Jiet hoofd gebodfen zal worden Vires is met recht een vereeniging door en voor de leden De wefkzaamheden komen niet neer op enkele bestuursleden Dezen vormen de kern maar worden bijgestaan door hardwerkende commissies Zoo werkt iedereen mede om van de vereenigmg een verband te maken dat door een uiterst kameraadschappelijke sfeer uitmunt Naast de athietiek sport hebben ook andere takken van sport fle aandacht Men herinnere zich slechts de vele handbalwedstryden die Vines teams speelden en de deelneming aan wafi delsportdagen Met recht kan worden zegd Vires heeft haar bestaansrecht bewezen Een vereeniging die altijd op de bres heeft gestaan voor een gezonde lichameiijkei constitutie ler Nederlandscbe bevol king een vereeniging die msi xuUtCi bescheiden uiddelen zooveel moeilijkheden het boott beeft eboden ja Ti schijn kwam zeo n vei eeB fin dient gesterkt en krachtiger tiit te vobt i bij en m i paal in haar bestaan de algemeene waardeerinf Onder de tuudige msdaodighedeiB heeü het bestuur tietuea ivan en openljikie ïeectvMxinc Jkuücs moseiyrk zullen de leden in intiemen kring het iubilew vaa Ixh vereeniging herdenken TEBUGTBEKKINGEN VlQi OEELNEMEBS AAN mNCmMJOW Chaiu startoi ncfeii ploegeii De ungelloqp wau voor alles aanvankelük heel voonixiedij ging krijet nu met tegeiislac te kampen drie üaagache ploegen s L de twee van Trekvogels en S H O T hebben zich t iigeetn kken Voorts hebben ook AchlUe n Alphia bericht van verhindering gezonden zoodat nog negen pJoegm resteBren Niet anmogeiyk is dat alsnog een oi twee teams van ée o opbouwdienst zullen starten Deze zullen dan hij de niet K N A U ploegen DJC Itordrecht en Velocitas Gouda worden ingedeeld PIteORAMMA 6 OCTOBER Het programma voor 6 October vermeldt voor de Goudsche eüttallen de wedstrijden O D S Gouda O N A Qljrmpia G S V RouwkDDp Waddinxveen D O N K Scheveningen II Gouda II H V V ni O N A U Qlympia II Schoonhoven II O N A Ill Xerxes IV Gouda III G S V U Vaar de elftallen uit de omliggende plaatsen zyn de volgende ontmoetingen vastgesteld Gouderak Alphia Ammerstolsche Sportvereeniging M 6 V Bodegraven Moordrecht Haastrecht Oudewater Schoonhoven Spoorwijk VfffilBlU N V B PROCaiAMMA VOOR A S ZONDAG Afdeeling I Ie klasse D F C Herraes t Gooi Stormvogels Sparta Feijen oord D H C K F C D W S A D O 2e klasse A Z F C Alkm Boys Zeeburgia W F C West Frisia D W V A F C V V Z Ze klasse B Watergraafsmeer Hercules Kemnemers Velox H F C Hilversum Edo R C H H B C Spartaan Afdeeling 11 Ie klasse Haarlem Blauw Wit HJB S V U C C V V Xerxes QO S Ajai V S V Hj C 2e klasse Emma B M T Spartaan ViosMartinit Neptu Unitas Quick i eiiedreeht H V V 2e klasse B Overmaas Vriendenschaa r V Dl U V S s v v O D S Fluks Gouda 3e klasse B GX D S 1 De Musschen B E C V O C E D S Scheveningen H v Holland S V C Postduiven 4e klasse D B T C Ursus Wassenaar O B Ewart Blauw D D V K V D S Quick Steps Rijswjjk Schoonhoven Kranwi burg Spoorwij k 4e klasse E s Gravenzande Wit Blauw Rava D V C Celeritas Naaldwyk D S O W t K Concordiia Oliveo Delft Soa Reserve Ie Wasse A D O n S V V tt Quick II D H C II Feijenoord n Sparta II V U C nOvermaas II Hermes II Xerxes II Rese ve 2e klasse A H V V U Scheveningen II Gouda ÏI D H C Hl AJ3 0 IV H3 S in U V S H j C II Reserve Se k se D Feijenoord IV 4Bai S U H v HöU U S V V IV D Hi n vjx UI D H C IV The Rising Hope II Neptunus JV Hollandiaan n Afdeeling IH Ic klasse A G O V V nj c Hen gel o Heracles Enschede Ensch Boyï Quick Tubantia Wageningen Go ahead Afdeelitif W Ie klasse Ijmbur is NA iC Noad M V V Ixonea JtdiaBsi Boerammd P S V Eiixfeoveo WiBcm II B V V adsnond PLAATSEUJK NJEUWS Bergamtiaclit PREDIKBEURTEN VOOR ZONDAG Ned Herv Kelk vjn 10 uur en n m 2 30 uur Ds Ewoldt njn 4 uur Zondagschool GereT Kei v m 10 nur en njn 2 30 iDs Terhaak Uitgteredene Ned Herv Kerk v m 10 uur en n m 2 30 unr LeesdioiEt Boiikoop VttXfmaSEÜRTEti TOfHl ZONDAG Ned Herv Keïk vjn half 10 en Jijn 3 uur Ds Jaoobs Geref Kerk vjn half 10 en nam half 3 Ds Petersen Chr Geref Kerk vjn half 11 en nam half 6 Ds Kleisen Rem Geref Gem vjn 10 jiutr Ds Zuurde Geref Bern v m lalf 10 an nam half 6 de heer Bel van Batterdam ZONDAGSDIENST DOKTOREN A S Zondag zal Zondagdiénstworden waargimomen door jlr C H Flim telef 88 r ootfp mwaasuGma BÉ BOBKOePfiOHE VEHJNG 26 Sept Rozen per os Hadtey 36 SI ct Butterfly 27 41 ct Else Poulsen 18 26 ct Rosalandia 20 27 ct Stewai 20 34 ct Wwidland 18 4 ct Wilh Kopdes 16 36 H Edith Helen 31 ct Pechtold 32 44 ct Briarclif 20 35 ct E G Hill 2Lct KIen Poulsen 16 20 ct Gloria Mundi 26 40 ct Aug Noach 16 23 ct Gem rozen 10 16 ct Diversen per bos CSirysanten gr bloemig 40 18 ct idem tros 13 15 ct Pljysalis francetti 1 26 ct Clematjis Durandi 19 26 ct idem mevr Le Coultre 1 30 ct idem Prins fiendrik 50 75 ct rumsuotiit PREDIKBEimXEN VWM ZONDAG Ned Berv Kerk M 80 u v m Ds W de Voogd V d 8ti taen Ned Herv GCTeï v M u vjto n 7 30 n m £ v G de Tater GereS Kerk tO 90 t van n 2 30 u JX m Leesdienst Moercapcuc PRE IKBEa TEM Ve B XOHDéGi Ned Herv Kei VJn H i n m 9 uur Ds Verkeik Geref Gem vaa U en njn 2 30 uur Ds Hoffman Nieuwerkei a d IJsseL BEEN GEBROKEN De twintfgjarige onderwijzer J B Irad heK ongeluk tiij het wandelen uit te glijd met het gevolg dat h j Tiet linkerbeei brak Per siekenauto werd hij naar het UEkenhiBE j udc ia ver voerd De faE a lende geneeseer constateerde ean vr4j ernstig geval daar het bovenbeen spintalvorming was gebroken Hel slachtoffer 2al ge BE SCHOOL VHtamT tm GERSSTAtOEra Nu ide voorgenomen houw van een nieuwe to L school krachtensvecorde rtfaig van den Regeeringscommissaris voor den wederopbouw niet zal torn nen doorgaan jsal men er toe overgaan de meest noodzakelijke restauraties te dóen verrichten FKEmKBEtTRTEN TOOR ZONDAG Med Herv Kerk v ni tO u en n m 6 u Ds VoUenweidar Geref Kerk v m SM v n an 2 u Db Rijksem Geref Gem Leesdaeast Ondei4ceilc a d Usad namasMrmsBEN oor dommms Ked Herv Kerk 10 en uur Ds J G Woelderink Wijkgebouw 10 en 6 30 uur de heer A de Redelijkheid g X w Cierel kerk 10 en 30 uur Ds D A Vogel OE MOUINKAATS MLOCPMffT Het talud van den Useldijk ter plaatse waar vootheeh óe terreinen van de steenfabriek JQe Molenplaats den dijk buitenzijds begrensden is tlifans gereed n van een hazaltfeeiea ibeschoaili g voorzien Xlonderdag heert mien de plaats die Jeitelijk nu weg gegraven is maar waaromheen men nog een kade he U geUden voljie58mpt Het water staat nu tegen den dflk welke eerst de inwerking van het water moet ondergaan en dei gdélijk olijl en alvorens men met het verwijderen vBB de kaSe zal Iwginnen VOOR VEILIG VERKEER Een aantal lan£s den Lagew staande boomcn en palen worden deze week van en witte baad voorzien voor de veiligheid van iet verkeer Ku de stxaatuerlichtiog niet ibrandt is het des avonds op den X gewetg zeer dou er Het is reads vaoq ekoniem dat an Ifie er tuisten de iboomen lerecht kwam im door de aduisteuüs aiislejd irüna te water roed EIERBN VEIUNG AangevBerf 11 117 kigpeaeirren pr f 6 15 6 60 hsnneneieren ƒ 4 15 4 30 kalkoeneieren f 6 75 7 00 ecndeneientn f 4 26 4 45 Iks per iOO kippen i fl W 1 00 konijnen f 1 65 1 95 GEVONDEN VOORWERPEN Donker bruine ceintuur en helastingmerk Inlichtiafen bij flen gemeenteveldwachter He Wal WUlnmina d imu Kaiaiiei van Eyk en Johannes Vos Ondertrouwd Jan de Bruin 27 j en Hendriks Geertruida Wflhelmina Buttenbertg 26 j Johannes Ltmbertus Jaspers 28 j en Maria Catharina Fransisca Beelen 22 j Getrouwd Leendert Hendrik Vos 27 j en Neeltje van Zwieten 23 j Pieter Comelis Boon 31 j en Adriaii 1 Sliogman 26 j Overleden Manus de Kamper 85 j in leven gemeente veldwachter in deze gemeente Johanna Verbeü weduwe van Johannes verdus Zwaan GEVONDEN VOORWERPEN BelfBtingplaatje met touwtje door dfn heer J M Vonk Oud Bodegraven belastingplaatje op den Nieuw dorperweg terug gemeente secretarie armband polshorloge bos sleutels te bevragen bij den heer J Wonder em LOOP DER BEVOLKING Gevestigd In Weth Venteweg H 133 Bertha Meert en gezin uit Vlaardingen Raadhuisweg E 65 Fr If Stevens ui Amsterdam Zoutmansweg £ 29 G C Meijer en gezin uit Rotter dam Weth Vente eg H 170 G Hemraenet uit Rotterdam Platte weg H 340 Johanna C Buis uit Gouda Weth Venteweg C de GJans uit Amo sfoori Kaagjesland H 31 Wed J Verdonkuit Mijdrecht Vertrokken Gerarda T Huiden naar Rotterdam uit afdeeling Sluipwijk P C Boon naar Boskocjpj Platte weg H 259 naar Utrecht Waddmxveen BiniGGRLIJKE STAND Geboren Arie Elzienus z van Aric Hoogerbrug en G E van Vlie Maria Johanna d van T C van den Berg en J Spruitenburg G e h u w d H C T Janssen en M A A Wesseling Overlijd cn G van der Water 62 j echtgenoote van J A de Bruin C F van der 3raaf S9 j echtgenoot van J V d Water J C C van Rooselaar 33 j vENtmmmtEunEVKN TE I78SVM OPGESLOTEN Den lu a dfjen tjjd w rd de emeettte Bussum onveilig gemaakt docff rijwieldieven waaidoor vele r4j wielen vin eigenaar verwisseldEin J e politie stond aanvankelük voor i raadsei liooh thans schijnt enig Kcht in de zaak gekomen te 2iin Met medewerking van de politie le Naarden m eentge burgefrs heeft de Bussumsche politie thanc de hand wieten te l gen op een bende rijwieldieven Gisteravond zat in een café te Sussum een man die zich vreemd gedro Eén andere besoeker besloot den man te volgen n hij zag dat d £ man uit een portiek een fiets weg nam By zette een achtervolging in onder biet jeroep houdt den ef Eenige jongens door het geroep opmerkzaam gemaakt zelrtan eveneens een achtervolging in en op den Rijksweg onder Naarden wisten zu dei ipaa te grupen en aan de Naardensche politie over te leveren Deae bracht den dief naar Bussum over waar hij opgesloten wer4 Daar hij onder den invloed van sterken drank vetkeorde kon hij nog met gehoord warden Het is een 35 jaiiee Amsteidammer WADDUiXVSGN UOOPT HET HASS OM IDENXIXCarSUBEWUeEN Nog duizendoi inwoners moeten komen Met nadruk wordt er aan herinnerd dat zij die bun distributie stamkaart niet laten voorzien van een goedgelükende gewaarmerkte foto of verzuimen zich op andere wijze een voorgeschrev£n identiteitsbewijs aan le schaffen op 1 Oct er a s hun waaing niet zullen Juuiien verlaten Men trekt zich daarvan blijkbsiar niets aan Er is nu reeds twee wfiken gelegenheid geweest om de distributie stamkaart te laten bijwerken doch er moeen nog duizenden Waddinxveeners komen Men bedenke dat niet allen op het laatste moment kunnen worden geholpen De secretarie kan ook geen ijzer met handen breken IntUBSchen had de Buasumsche poüüe ook niet stil gezeten Bij een rijwjelhandelaar werd een fi aangE bodea door den 20 jari8en M uit Bussum De rijwielhandelaar vertrouwde het zaakje niet en waarschuwde de politie Deie hield den man aan ai nam hem een verhoor af M noemde levens twee SH dere peascmen die schuldig zouiten zijn aan rywieldiefstallen Dit twseM de 6Djari8e V en ziin 36 JBrige 200 wenden in den af geloopen nacht vsm bed 0 cht Bet drietel bleek in combinatie te werken In verband met Isst onderzoek ontbreken op het oogenbhk verdere gegevens HONDERDJARIGE IN DEN HAAG Maandag 30 September as hoopt heer L van Dorsten te s Gravenh e zijn lOOsten verjaardag te beleven INBRAAK IN KI EEDINGMAGAZUN GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden 2 baaHJes stroo biJ G A meer Wel voor den grossier f winkeher die op deze bonnen een niepwe toewijzing kon kriJRen De inbrekers z jn èannengekom B door de deur met een beitel te foreeeren In den af eloopen nacht is ingebmken in oen kleedingmagazijn gevestigd in het perceel Dapperstraat 45 le Amsterdam £ en groote partü dameskousen en heerensokken benevens migeveer 450O textielbonnen zi n gestolen Deze bonnen zijn reeds gebruikt ei van Rhijn Henegouwerwe 101 paarl publiek geen LUK EVONAEN LANGS i SPOOBOUK Gistermorgen heeft men langs de oorlijn Hengelo Oldenzaal het lijk fcvonden van den 35 jarigen man H 2 I Verondersteld wordt Jat de man zich naar en wachtpost lan de Jpoeriijn heeft willen begeven n dat hij toen door en trein is gegrepen n eedood kousen en alpino bij de Geeij Kerk weg 62 portemonnaie met inhoud h j Mej de Hoest Zuidkade 1 kinderportemonnaie met irih bij de Haan Kleikade44 bruin zijden shawltje bij J de Gier Burgemeester Trooststraat 74 rol gaas bij den Brugwachter der Rijksbrug brü by Mej Pols Akkeroord 11 te Moordrecht Te bevragen op het jJolitiebureau rijzweep en regenkapje Als verloren werden aangegeven 2 roodzijden portemonnaies met mhoud WAGENS SCHOONMAKEN SM BIETENCAMPAGNE JMMHCIIERUCHT m ZEKSOWSCUTLAANDEREN WAARGENOMEN In Zeeuwseh Vlaanderen heeft mea gisteravond het noorderlicht waargenomen Aan den heMeren sterren hemel waws een ijle zachtroode kleurdie gloed waar le nemen terwijl zich op den achtergrond daarvan lichtfüoene vlekken vertoonden Merlusscben schoten verschillende mse gekleurde stralen op Aanvankelijk meende men dat op groote afstand een brand woedde ai de stralen die opschoten aan de werking van zoeklichten te moeten toeschrijven doch bet grootsche rustige beeld deed concludiëeren dat men hier met een natuurverschiinsel te doen had Ket K NJiJJ noterade een vry sterke magnetische storing welke de oorzaak is van Iijoorderlicht Landbouwers worden herinnerd aan de verplichting in den bietencam pagnetijd de bietenwagens van sl kreslen enz te ontdoen alvorens deee op de openbare wegen mogen rijden Indien men hiemrede geen rekening houdt zal men zich aan onaangenaamheden blootstellen SLOOTENSCHOVW Op 21 October a en volgende dagen zal de gewone najaarsschouw worden gehouden over de slooten e d genoemd in de algempene politieverordening Overtreding van de voorschriften wordt gestraft WRAAIEN MAKKEEin N Den eigenaars en beheerders van draaien over slooten worden verzocht de einden aan de wegzyde te voorzien van witte blokken zoodat een behoorlijke markeering van de grens tuascbea weg en water wordt verkregen wel ie gedurende de duisternis goede die isten zal bewyzen voor de veiligheia van het verkeer ENGEIvSCHE KKAKfmOMMKK Oi HET NOOB ËN I S LANDfi In den afgeloopen nacht hebben Engelïche vliegers op verschillende plaatsen in het Noorden des lands brandbommen en brandplaatjes gewoi en De schade is overal zeer gering Nabij St Anga Parochie zijn drie brandbomraen op bouwland terecht gekomen Nabaj Coevorden z ijn brandplaaljes Egevonden In de buurt van Ooitstelliwgwerf is oea begin van brand veBoorzaakt doordat de uoervaliende brarKfc laatjes het dak vaa en boerderij vlam hadden doen vatten Natay de vuurlorei van Tejcel ïijn bOHunen neCMeworpen Ue echter in we teraditkwMnedQ Zevenlïoizen VÓÓR TOELATWGtü EXAMEN lESLAAQB Op grond van het gehouden examen zijn tot de eerste klasse van d Rijkslandbonw winterschool te Dordre it toegelaten de heeren W A Dogterom I P v d Torren en J Vente allen alhier IBEDIKBEmtTEN TOOR ZONDAG Ned Herv Kerk v m 10 uur Ds iOijke van Gouda hak ail d Sotte n m 3 uur Ds 35 Tak Geref Kerk v m Ifl en n m 3 nia