Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

oal Vrijdag 27 September 1940 No 981 HOE HET KABOUTERDORP Verhaaltjes zonder R VERDWEEN Het water van de beek sleurde de pad le8toelenhui8jes mee Niek kreeg een nat pak DAT KOMT ER VAN N CSat Niek zei moeder liet gt te hals over kop tussen het kroos enbeurt met je gaat niet fietsen de eenden in het water De eenden Hé moeder toe nou ik kan kwaalOeo luid en vlogen vleugelklepliet aj xo go l CD ik kan helemaal peroid op Tussen het kroos kwamWj Jtna el een rote zwarte vlek daar was Jk blöft van Jans fiets al Je bent Niekje in verdwenen Bog wéèl te klein o alleen te gaan Een ogenblik later kwam hlJ weer üeLsen ita daarmee uit Ga au maar met je ttein spelen Nick hoorde wel aan moeders stem dat vi meeDdd wat 7 zei En als Niek nu een aardige gehoorzame jon en was geweest zou hjj kalm tiehben ledaan wat moeder hem aanraadde of m der geval een spelletje hebben verzDnnen dat wél mocht Maar iaX was nu juist zo jammer zie ie Riek was helemaal iriet gehoorzaam CD aacdis fiÜ was héél dikwüls hru taal en ontevreden en al deed hy er de l n jas in het gras en stapte hetmoele nu nóg zo n verdriet mee hij gter in Dat was niet zo heel ergwerd maar met anders diep aan de kant Intussen kwaown Nu ook weer ht ked boos naar k moisen uit de huizen toelopen moeders ntg moeder stond te stro oe groenteboer bukte voorover en stak Ken en had heus geen t d zich verder j j hand naar Niek uit Maar die met Nieks boze bui te bemoeien Het g versuft dat hö er niet aan was toch ook al te mal Niek wilde cht de hand te grijpen Hij ging Bu w d met alle geweld fietsen maar e j onder bil was nog maar acht jaar en kon hoogstraiB en klein pleintje zonder Toen deed de groenteboer oog een r 6 r r r s Z S r t rit bed iag mo e jirömi dor v i t W middel in het water en ter had gestuurd had zij tfld om naar het verhaal van den groenteboer tochtie aken door de drukke straten an de stad waarm hij met z n g et bove het watèruïtkwam HU uders en broer zus wuonde Jan Pjj kermde van ptjn die dertien was ging ied e dag op j j j de li s naar school en had uit goed gebeuren kon want een Allerlei mensen gaven goede raad en blyVen om bü te komen van de schrik zo kwam het dat Niek na een kort moeder het Jans fiets maken en paste poosje ahweer staan kon Tussen twee Niel geduldig en lief als altijd op grote jongens in werd hg overeind Toch Öp de fiets begreep zü er niets van maar toen den Gelukkig was bet nog niet de stoet voor haar eigen huis i komoi laat MNMKll ltl MaHlKS lMH lMHt a t heid STiek wel eens even geholpen in een stille straat Had hij dat nu maar niet gedaan want nu had je de poppen aan het dansen Ik mag nooit eens wat liromde Niek Heea zei moeder Nooit Ennu maak je dat Je weg komt Ik wil jouw brutale praatjes niet meer boren Hog één woord en je gaat voor strafnaar de aidder DkkT had Niek helemaal geen zin in en da fesos hQ de wüate ipart n slenterde met een boos gezicht de ttraat op Er acen eoi paar schoolvrientQes van Niek aan het spelen Ze reden om heU hardst met ée autoped Anders vond Niek dat altüd een leuk pel hü had nogal lange i enen en won het had intak Haar nut Niek had nergeiw zin in En toen kwam er een héél ideugend pUui bü hem op Jans fiets stond tegen een boom in de straat Jan zelf at in huis en maakte zqn huiswerk Voor de volgende dag O i e zou voorbopig wel niet naar buiten komen En Niek twdacht dat hü best stilletjes kon gaan fietsen Voorzichtig hep hu naar de fiets toe n even later reed hq parmantig de traat uit Nu dat ging nog weL Hij kwam geoi voertuigen tegen en toevallig was bet heel stil op straat ant de andere jongens bleven met kun aiAopeds op het trottoir Toen kwam hü op de singel Hè de bocht hikte mooi Zie je wel dat hu kon fietsen Moeder dacht nog altijd tot h9 een klein jongetje was En daar reed hü nu net zo flink Us Jan Nidc werd er xb verwaand an dat hü niet eens de grote groenteWagen zag die juist de andere hoek tan de singel kwam omrijden En vö6r ki er erg in had zat hü inet in neus bpvent f Dat was een schrik Niek wist w l Wat h doen moest het stum crailooien T at deed hü ook maar hoe Met een ruk vloog hü de andere kant op OU doo het enn en icffci ccht het water van de singel ia Zün llets bleef nog net op de kant liggen O o wat schrok die Niek Bü plot boven zijn gezicht helemaal zwart van de modder op de txidem van de sii iel en hü gUde zo hard hy kon Tenminste dat dacht hü In werkel jfcheid piepte hij maar wat want de modder en het water zaten hem m de mond en hü k o n niet eens veel geluid geven Gelukkig was dèt ode itaet nodig Want de groenteboer had gezien wat er met den jongen gebeurde en was vhig van de bok gesprongen Hij gom pakte Niek pardoes bü zijn haar dat De Umge schoolmeester bleef aandringen en praten maar het hielp niet ogenblik later lag hij m het gras op het droge gezet De groenteboer laadde Jans verbogen fiets op zijn kar en zo gin het in optocht naar NielA huis Thuis De kleine Moeder was juist klaar met strijken en keek het raam tilt toen zij het gejoel en geschreeuw hoorde Eerst Bi Jk pomp te 33ju 1 it Matmun Oaan opmittmmdatn V REDIG lag het Kabouterdorpje Eikeklam di in bet grote bos Het was een alleraardigst fleurig dorpjt bqna nergens hl Kabouterrijk zag je zulke fris en vroUJk geverfde paddestoelen uisjes als hier Het waren dan ook vrolij ke luchtharlige Kabouters die er woonden Uinstens enkele maleo per jaar hadden ze groot feest oi dan ging het daar gezellig toe dan kwamen aUe Kabouters met hun vrouwen en kinderen naar buiten waar in de zonneschijn allerlei kraannpjes stonden opgesteld schommels waren opgezet en onder een grote paddestoel het dorpsmuziekcorps zijn mooiste wijsjes ten beste gaf Dan werd er gefeest en gesnoept en gedanst van je welste en het was daar op het dorpsplein de liele dag een rumoer en een jolijt dat je horen en zien vergwgl En als s avonds de zon was ondergegaan dan kwam er nóg geen eind aan Want dan werden er honderden lampen van eikeldopjes aangestoken en bü het feestelijke schijnsel daarvan werd de vreugde nog tot laat voortgezet Maar de Kabouterkinderen warra dan nattairtijk naar bed Ja tiet waren vnol e Fransjes die Eikeldammers Dicht bq het doSp stroomde een water dat zü de Rivier noemdrai want voor de Kabouters was het een breed water al was het dan in werkelijkheid maar een klein smal beekje Het dorp lag op en öi plek in het dichte bos er Bïiheen stonden lioge bomen die tegenover de peuterige Kabouterpaddestoelenhuisjes ontzagHjk hoog en dik leken Daar leefden dus de Kabouters van Eikeldam en ze waren vrolijk en luchthartig Ja soitis wel een beetje t e luchthartig De burgemeester was een oi ewekte dikkerd met een geweldige fcuik te luisteren Zij bedankte hem heel hartelijk en gaf hem een kop gloeiende thee want de man was ook dóómat Nu verder Uep het allemaal gelukkig é ed af De dokter gaf bevel dat Niel een paar dagen in bed moest was werd het plotaeling héél stil en moeder kreeg eea bang voorgevoel Toen zag zy Nidt doodsbleke en kletsnat Zq holde naar beneden z j luisterde maar nauweUjks naar de verwarde verhalen en zü pakte Niek ir en bracht hem naar bed Niek huilde verschrikkelijk maar moeder sei niets En misschien vond hij dat nog veel erger dan hondexd standjes Pas to de jongen warm en ttl in En Niek zelf Nu ik kan jullie de verzekering geven dat Wj volkomen genezen was van zgn opschepperü en zün brutaliteit Hü was later nog wel eens ondeiQgend maar nooit meer mb als deze k er en moeder dacht dikwüls bü ztehzelf Dat natte pak heeft ons Niekje toch maar goed gedaan Ja ja door schade en schande is hg wys gewbr tuinman Emtumhtl Iristt nat Is saMcitai Blotmpjtt tvtn nog getfoM Eent nvn gttet oarf wtvtUl te Elen grote te met hem viHinde de schoolmeester dat was een verschrikkelük magere kabouter met een grqs dtm baardje Hü stond bekend als een zeer geleerd man en hü Uep altijd heel ernstig met zgn banden op zün ri g Ocri las hü veel ui oude dikke boeken De ontddddng van den sdioolm ster Nu was er de laatste tüd een zekere tweedracht gekomrai in het dorp De bewoners waren in twee partüen verdeeld aan de ene kant stondm de burgemeester 1 zün aanhangers aan de andere kant de schoolmeester en zijn vrienden De party van den burgemeester was verreweg in de meerderheid en de aanhang van ten schoolmeester was slechts heel klein Voortdurend waren er kibbelpartüen die de rust en orde in het vredige Eikeldam dreigden te verstoren Dat kwam zo C een goede dag deed de schoolmeester die een verre wandeling in zün eentje bulten het dorp maakte een ontdekking die hem tot ernstig nadenken stemde Hü stond laag bü de beek en keek 1 staarde in diep gepeins verzonken Thuis gekomen zat hü nog l ng in zyn stoel onder de lamp en peinsde nog voort over dat wat hü had gezien Hü schreed een heleboel een papier en rekende en dacht tot hü er hoofdpijn van kreeg en naar bed ging Zelfs toen sliep hü nog niet in maar dacht nog verder De volgóide dag stapte de lange schoolmeester ernstig met zyn handen op de rug naar den burgemeester Daar bleef hü lang praten en de dikke burgemeester hoorde hem aan eerst verschrikt ma r toen spottend en eiodelük km hü n lachen niet houden St je VOO daar kwam die magere s oolmeester niet me r en niet minder voorspellen dan dat Eikeldam de langste tqd had bestaan Hohoho daar moest de gemoedelüke burgemeester eens braaf om lachen zün dikke buik schommelde ervan op en neer Het was toch ook immers al te dwaas wat Oe schoolmeester allemaal vertelde Ree hoor dat praatje was te mal daar wild de burgemeester niets meer van horen De schoolmeester bleef aandringen en praten maar het hielp niet de burgemeester wilde er nüets van geloven Toen ging de schoofaneester teleurgesteld en boos heen Wacht maar eoB zou de burgemeester hem geluk moeten gevenv maar dan was bet te laat Wat was het dan eigenlyk dat den schoolmeester zo ongerust maakte Kqk dit had ü ontdekt eenjeind buiten het doip stond een boom naast de beek die was helemaal vermolmd en hing over het beekje heen De laatste tüd was die helling erg toegenomen en het zou niet zo lang meer duren of de boom zou afbreken en vallen Maar dan Dan zou beef Worden atgedamd het water zou die hindernis nAoeten omtrekken en daarbü zou het peil van de beek een heel stok ryzen Het zou een ramp worden voor Eikeldam want bü het overstromen van de beek zou heel bet dorp wegspoelen Dat was het waarvoor de schoolmeester den burgemeester wilde waarschuwen En toen hü geen gehoor vond ging hü er piet anderen onfer prateh De een gaf hem geluk de Airier haalde er zijn schouders over op Verreweg de meeste Kabouters sloegen zün beweringen in de wind Eikeldam bad al zo lang bestaan en nooit was er een ramp voorgekomen zeiden zy Waarom zouden ze zich nii cqjeens ongerust moeten maken Slechts enkelen dachten wat dieper na over de woorden van den schoolmeester en vonden dat hü gelyk had En dat was nu de oorzaak van de onrust in het dorp Voorzorgsmaatregele De schoolmeester en zün aanhangers Heten het er niet by zitten Ze besloten zelf maatregelen te nemen voor de tyd dat het ongeluk zich zou voordoen Ze zochten een dikke stevige boom uit aan de rand van het dorp daar gingen ze aan het werk Ze bouwden een houten ladder tegai de stam op die steeds hoger werd cHpgetrokken ledere dag zwoegden ze aan dat moeilyke werk hoger en hoger werd de ladder Op enkele meters boven de grond was een groot gat in de boom daar was de boom hol Daarheen bouwden de schoolmeester en zyn makkers de ladder Als ze daar zo in de hete 2on aan bet werk waren kwamen vele kaboutera van de tegenpartij staan toezien en die lachten hen dan uit Ze noemden de scboolmeesterparty trappenbouwers en wezen grinnikend op hun voorhoofd Maar de anderrai gingen door met hun taak en stoorden zich niet aan de spotters Emdelük was de hoge ladder gereed en nu begon ander werk ze brachten dag aan dag grote voorraden eten naar boven en borgen die in het gat daarboven Altüd meer totdat er eoi massa büeen lag Toen waren zü g eed ledere dag maakte de schoolmeester na schooltyd een wandeling naar de beek en inspecteerde de toestahd van de vermolmde boom Ea meester is het al zo ver Vroegen de Kabouters spottend als liypeinzQid terugkwam Nog een paar dagen zei deschoolmeester En de anderen schaterden Een vreemd geluld Maar op een avond hoorde deschoolmeester een vreemd geluid Hüging op onderzoek uit en zag datop korte afstand van het dorp het wB ter naderde De boom was gevallenen de beek overstroomde de omgeving De schoolmeester holde naar het dorp terug met de armen zwaaMnd ei luidkeels roepaid Het water komt Het waterkomt De Kabouters hoorden zün geschreeuw en ze liepen verontrust uit hun huisjes naar buiten met lantaamtjes in de hand Redt u Allemaal de ladder t het water stügt snel ea komt hierheen waarschuwde dringend deschoolmeester En ja nu zagen allen dat hü gelyk had in het schynsel van de maan zagen ze liet water naderen het begon al ajn de voet der bmtenste paddestoelhuisjes te oeten Nu stond in een oogwenk de hele bevolking overeind Het was eoi jammeren en klagen m aUes liep door elkaar mannen en vrouwrai met kinderen op de arm De klok van het gemeeitehuis werd geluid Maar nu liandelde de schoolmeester Hy sprong cp een steen en riep met een stem die al het rumoer oversctireeuwde Gaat allemaal aditer elkaar deladder op Boven m het hol züb we veilig zo lioog komt het waterniet ea daar is voedsel Naar bomi ordel k en vhigl De Kabonto s waren vergeten dat ze eenmaal den mageren schoolmeester hadden liespot Ze spoedden zich naar de ladder en de hele bevolking klom naar boven langs de trap die de schoolmeester en de zynen zo zorgvuldig hadden gdxHiwd In enkele minuten was alles in veiligheid boven en de Eikeldammers stemden hoog ea droog in de holte van öe boom En het was hoog tijd ook het water van de beek vkieide het dorp in ea de paddestoelhuisjes werden meegeslewd Zwygend keken de Kabouters naar de ondergang van faun dorp Toen keerden ze ctt om en danfctfti den schoolmeester voor zyn wüze voorzorg d hua nu het leven had gered Zelfs de luchthartige burgemeester stond nu te trillen ep zyn tienen en hy moest toegeven dat de schoolmeester toch gelyk bad gehad Later stichtten de Kabouters een nieuw drap Nieuw Eikeldam En met algemene stemmen werd de wüze schoolmeester tot eereburger benoemd O ZO JSlak wat kruip jy langzaam z de tiond kük m y een lopen Wel wer ei de slak ik wil met je wedden wie van ons het vlugst loopt maai dan moet jy je hondehok op de rug hemen eerlük is eerlük T OPKOPFINGEN van de raadsels uil het vorige nummer beZenj klOof grOot deKen scHat boNen vlEes beEst fiEU paCht toRen scHop weZel gaXen HAVER 0 A E NODIG 1 E E GAREN Kees moest naar het PUSTKAN TOOR voor een BRIEFKAART en een TFJ F GRA U Als de twee jongens elkaar ontmoeten zün ze allebei evendicht bü aartemi Sikkel Bikkel Nikkel Wikkel Dit is eefi leiA speOetje on net een paar vriendjes en vrleodiniietjes te qielen Ook vader en moeder grote broer a zus mll er graag aan meedoen ledere medespelende krygt een stuk papier co een potlood Eén van de spelers gaat au een verhaaltje vrrteLen bijvoorbeeld het volg de JEr was eens een h sid die een groot stuk vlees had gevonden en dat nu in zün bek naar huis droeg Toen hü over een brug moest keek hü In het water en zag daar zijn spiégellieeld De hond dacht dat bet een andere bond was en werd z6 woedend dat Wj ajn bek open deed om die andere hond te bijten Ploem daar viel bet stuk vlees in t water Nu bad de bond niets AUe spelers moeten dit verhaaltje nu na vertellen dat wil zeggnt op papier na vertellen dus 1 tea opsteUetje over maken maar zooder één keer de letter r te gebruiken Zo byvoorbeeU J££ n jong hondjp had een stuk vlees gevonden en dit tb zün bek genomen Na een poosje kw an hü bü een dam Toen hij om zich heen keek zag hüin de golfjes zyn spiegelbeeld Toenontstak hü in zo n woede dat hü zünb open deed otn toe te büten Hü dacht nameUjk dat hjj een tweede hond zag Ptoem nu vid bet stuk vlees uitzyn bek en In de sloot Nu b l de bo d niete It zien dat dit nog lang niet t Soms moet je hele woorden en zmhen verdraaien om één enkele r te vermüden Wie bet vlugst klaar Is en bet beste verhaaltje beeft gemaakt is winnaar Denk er saa 4Bt je het opstel altlja even naleest want Je ziet eén r zo gemakkelyk ava bet hoofd Wie wil nu e is bet volgende verhaaltje proberen Liesje had van haar grootmoeder een nieuw rüwiel gekregen Ze was er dolblü mee Direct ging ze er mee naar buiten en liet het aan aUe kinderen zien De volgoide dag maakte ze al een grote tocht naar Rüswjjkl ondanks het verzet van moeder Nataurlüfc wa Liesje eigenwys geweest 1 Ze was niel gewend zolang rond te toeren Ze werd zo vreselijk moe dat ze niet meer goed kon lett i en onder de tram kwam Gelukkig werd ie niet erg gewond maar ze moest toch nog veertien dagen m bet ziekenhuis liggen Dat was een harde les voor Liesje maar ze verdiende het Wie niet naar moeder luistert moet Xfei zelf weten Wie kan hier vlug een verhaal zonder één enkele r van maken T RAADSELS z X X X X X X Z X X X X X xzxxxxzxx xxxxxzxzxxx xxxzxxzzx X X X Z X z z X X X X X X Z X X Plaats op deze figuur horizontaal de volgende woorden 1 raedekluiker 2 schrüfwerktulg 3 naaidraad 4 schry f werktuig voor lel 5 vaartuig door wind voortgestuwd najaarsbloem 7 korporaal vsn de ruiterij S andere naam oor dieren 9 sterk bouwmateriaal 10 slaapplaats 11 medeklinker Het woord van no hnJaantaal komt ocrit op de middelste rij verticaal te staan 2 In de volgend zinnen kowen 23 namoi van dieren voor De boter is erg week hoor Neem niet te veet ik zal maar andere nemen en haal nieuwe Zelden bad Ik a a last mee Smeer je brood maar en doe zelt jam erop Aardig gauw kom c zo er doorheen dat weet ik wel Is de lust er al van de Ixinnen Ik ga appels halen trek sterke thee er is toch ta de bus Haast je en trek je schoenen toch aan je moet weg Ans is al vooruit gegaan daar en die raak je nog kwUt Merger maak ik kersen in en dikke verse prulmen er gaan ongeveer honderd in een fles Ik zal r wel veel suiker voor nodi hebben 3 Mim eerste is een gebouw mijn tweede de stam van een werkwoord dat lymen naar zich tofbalen betekent mün derde is een dier dat in bet watei leeft Mün geheel is ren vertrdc In het eerste Jan hoorde de klok daan Daarna boorde hü nog II maal belc ea halve uren slaan dus bij eUcaar 12 maal In het geheel telde hij 63 slagen Hoe laat was het toen hü begon te luisteren S Hoe kan men met 11 lucifers 5 vier kantjes leggen