Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

tmmmmmmm De suikerfabricage begint Beukenootjes zoeken in hetHaagsche Bosch GJENERAAL VELDMAARSCHALK VON BRAUCHITSCH BEZOEKT DE ÜUITSCHE SOLDATEN IN ZUID FRANKRIJK DE AANKOMST OP HET VLIEGVELD Holland OE HERFST IS DE tUD VAN DE EIKELS KASTANJES EN BEUKENOOTJES Overal kan men de jeugd zien zoeken naar de begeerde vrucljteiv Efen aardige opname bij het Haagsciie Boscli fSchimmelpenninahj EEN DOOR ENGELSCHE BOMMEN VERWOEST ARBEIDERSHUIS IN EEN WEST DUITSCHE STAD DE SUqCERBIETEN CAMPAGNE IS BEGONNEN DE BIETEN WORDEN VOORLOOPIG OP HET LAND 0 GESTAPELD LATER WORDEN ZE VAN HIER PERAUTO NAAR DE SUIKERFABRIEK GEBRACHT Poivsoon p vwüppi i i Bf 1 1 aI pw j HH fe V fl LaaMï l Z£ SUÊiB M r te 1 r JHl PflHH B 1 W r P si 1 i 5 3 üSüS HRU © Hl ALTIJD WAAKZAAM GOED WINTER VOEDSEL VOOR HET VEE In de groole grasdrogerij te Badhoeve Holland EEN DUITSCHE WACHTPOST OP DE STEILE KUST bij Amsterdam Het gras en de kla4 worden eerst maOinaa gehakt fHoIUnd VAN NORMANDIË Hoilond ENGEI£CHE BOMMEN OP BERLIJN BIJ EEN NACHTELIJK BOMBARDEMENT VAN BERLIJN DOOR H3 GELSCHB VLIEGTUIGEN WERDEN OKZE HUIZK J H EEN STRAAT IN DE BINNENSTAD VERNIELtt D u he Pnuti DUITSCHE VOORPOOT OP ZEE EEN BOOT VAN OE DUrTSCHE MARINE HEEFT OP EEN PATROUILLETOCHT EKN BESCHADIGDE LICHTBOEI omUËKT MET BïkwAMEN SPOED WORDT DE SCHADE HERSTELD PiOvlKKm