Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

VRIJDAG 27 SEPTEMBER IMO II II HW m everleffikr M tocmBeatmt aü bedoeld in artikel 22 ier devicxen♦erorflening ♦ 1940 geoortooH iöïtll I Aamemél k is daft anitafm van die go feren geen betalmgsrerplichtingen meer bestaan of Isaoc zullen OQtsuan Z Me goederen naar bel joacétti vm ét wBbteajuren der kvocmc iten en acE Btn Bid w rden in ef uM vo rd TOOT lhan4el3de IciBd A utmdand REGELING VAN HET DEVIEZENVERKEER Bepmngen voor hei grensgeotea ea 3 nt gaeêtTm nisg ut xwh A reizigermietvoir in het algemeen De In en uitvoer va l o e rei Kle m direct alfi lid in bet N ¥ V er Het ▼ eror nin enbli r fcé at een derde nitvoermgsbeskrit wsa de Secre tiUtMBGeneraal van de dèjiartenuiB tet va Financiën van HamM Nijverheid £ Sclieepvaar en v Landbouw en Viiacherij betreffende de regeling v ii lm deviezefiterKeer Artilel 1 1 Voor 4è toepassini W dit bealult ür zjjn uitvoértritsVwrsehrJIten V ordt VK ïtaflir onder 3 Qrensgebielf Het gebied behoarende tot die Ke Jerland hi gtmeentin die altiwns met f n deel van hei gecieeRtegebted niet vwtier dan t5 K M van d Doft cbe grens van bet bezet Kederleodache bied vervfjderd liggeh b Hel krachtens de Duttscbe devieïenvoorschriflen als zoodanig a geyiezeft gebied aan de Netferöncfseh grens 2 ensieiréners Personen die Wrynen de grensgebiewoonl aldaar verWijven 3 Grensgangers Gienabewoner die een bedrijf gelege fa bet grensgebied van het nabuurland regebnatig loon daaronder mede begrepen salarissen provisie enz iaitvangen en die onv de plaats te bereiken waar zij hun arbeid verjncjiten regelmatig de grens lang een bepaald kantoor overschryden De Secretaris generaal van het jpepa rtement van Finanacn kan met bmdenie werking besh ssen of een bepaald persoon als grensbewoner of grensganger js aan te merken of niet Arükel 2 1 Het is aair grensbewoners zohder vergunning van het deviezeninstituut stoorjoofd bfl ieder grenseverEchrwiing binnenlandscbe betaalmidde len uii te voere tot te hoogste vijl guiddi ten hoogifte echter twintig gul fie è r maand 2 Het s aan grensbewoners verboden bij iedere grensoverschrijding betaalSniddelen tot een hooger bedrag j dan vyf gulden in bimrenlandspfie geJd oort in te voeren en tot een hooger bedrag dan twintig gulden per maand ï et deviez Binsliluut kan in bijzondere gevallen deie bedragen verhoograi Kinderen beneden den leeftijd vpn veertKn jaar niogen bedragen waarvan de uit en invoer overeenkomstig de vwrige leden geoorloofd is slechts dan medevoeren wanneer deze bedragen soodig zUn voor schoolbe zoek De Secretaris Generaal van het Departement v n Finanriëri kan voorschrijven dat de uit en invoer van betaalmiddelen e ereenkomstig de vo nee leden slechts langs bepaalde graas kantiaen en gedurende bepaalde uren geoorloofd i Artikel 3 Ib afwijking vaa het tiepaalde in artikel 2 is bet aan grensgangers geoor loofd op grond van loonverklaringen hunner werkgevers betaalmiddelei tot ecivwaarde van ten hoogste hun loon in 6t uit te voeren Artikel 4 I ifet is grensbcwoners geoorloofd zonder overlegging Tan de in artikel 23 van de Oeviezenregeling 1340 bedoeide documenten roerende goederen In of uBt te voeren mits deze goederen naar kct oordeel van de ambtenaren der invperechten en accünzen Niet zijn bestemd voor bande of bedrijf Dienen voor dé persoonlijke behoeften van de gfënsliewaneTs i Contant zün gekocht dan wel worden verkocht Artitel In afwükii van bet bepaalde in de artikelen 2 en 4 is het aan binnealandK e giensbewoners die in het bent zijn van een vergunning van den In pecleut der invoerrechten t acciinïen geoorloofd 1 Zonder ovetlegging van de in artikel 22 der deviezenverordening 1940 bedeelde documenten in het bezette Nederlandsche gebied voor wiortgebrachte roerende goederen tot een verkoopwaarde van ten lux ste vijftig uiden per marktdag nit te veeren en terug te voeren 2 De met den rerkoop dezer goederen verkregen opbrengst tot een aarde van ten hoogste vflftig golden per marktdag in te voeren Artikel 8 Medegevoerde fcetaalnilddelen of roe rende foedercn vorden ook dan als uitgevoerd aangemerkt indien in redeI kheid moet worden aangenomen dat Ö in Irijd met de vixHrafgaattde bepaUnges voor uitviaer naar het buitenland bestemd zijn Artikel 7 De vwor de uitvoering van dit beduit Boêdige bepalingen worden dowr den secretaris generaal van bet dqwrtement van Financiën uitgevaardi b In d Nederlandscbe Stastseonrast af ekondiid ArtiWt Dit betluit treed in werking i den vijfden dag na tijn afianditing Voorfa ia verschenen een vMrde oltvoeris besluit X dcyercterhseo neraal van de iN ffMMl B va ÏFïnailcffni van Handel N verkeid en Scheqnsaart en v ain Landboow en Vis scherfj betreffende de regeling van het deviezenverkeer Artftel 1 e Het is aan inge2eteBeii tóe het bezette Kederlandsche gebied tifdelü verlatei nder vergunning van betdeviezenmütuut geo t4ooid betaal Widdelen B eidswaardige papierenjuit te voeren tot de maxima en in de geldsoorten door het deviezeninstituut te bepalen Deze maicjmB en geld sqort6rt worden lÈ de Nederlj ndsche staatscourant b ekcnd gemaakt Voor het inredenemen van regfatermarkcfcAjues naar DttftsdiIaBd gelden geen maxima Artikel 2 Ingezetenen dlic voornemens zja het bezette Nederlandsche gebied tijedlö fc te verlaten ert die in het bezit zün van een geldig paspoori en een geldisshe Passierschein zijn bevoegd zonder vergunning van het deviezeninsfifuut van deviezenbanken buitenlandsche betaaldmiddelen en buitenlandscbe geldswaardige papieartikel 1 bepaalde maxima in de aangewezen geldsoorten tegen betaling in bmnenlawdsche geJdsoort te verkrijgen en over de aldns verkregen waarden buiten het bezette Nederlandsohe gebied voor reisdoekinden te beschikken Artikel 3 1 Het is aan ingezetenen verboden bij terugkeer binnen het bezette Nederlandsche gebied binnenlandSche betaalmiddelen en binnenlands e geldswaardige papieren tot een hoogere gezamenli e waarde dan de faö het verlaten van het bezette Nederlandsche getMcd door ben uitgevoer een o ereenkonistig de geldende voorschriften opgegeven bedragen kt te voeren 3 Heeft hun verblijf buit het bezette Nederlandsche gebied korter geduiird dan den bij het verlaten van dit gebied opgegeven vermoedelijken duur dan is de mgezetene verpBeM de tii lgtf iiv eiiie m di éfn we tt in te voeren niet aftrek van de bedragen waarover hy op grond van de krachten artikel 1 liepaaldc maxima gedurende de dagen van zijn verblijf in het buitenland kon besrfiikken 3 I ingezetene is verpiicftt buitenlandsche betaalmiddelen en buitenlandsche geldwaardige papieren welke door hem bij terugkeer binnen het bezette Nederlandsche gebied worden ingevoerd biilnen drie dagen na dien terugkeer overeenkomstig artikel 9 der deviezen verorden ing liMO rechtstreeks of door tusschenkomst van een deviezenbank aan de Nederlandsche Bank aan te bieden Gelijke verplichting bestaat wanneer de ingezeteme niet bmnen veertien dagen na de verkrijging der buitenlandsche betaaldmiddelen en boiteniandsehe geldswaardige papieren het bezette Nederlandsche gebied heeft verlatat Artikel t J Het is aan ingezetenen die ep bet tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit tijdelijk buiten het bezetteNederlfflidsche gebied veroeven verboden by lenlljkeer binnen dit gebiedbinnenlandsche betaaldmiddelen enbinnenlandscbe geldswaardige papieren m te voeren tot een hoogere gezamenijjke waaide dan vü onderd gulden Het deviezeflinstitttut kan in bijzondere gevallen het in het vorigelid genoemde bedrag verhoogcn Artikel 5 Het is aan niet Sngezet ien die bet bezette Nederlandsche gebied binnenkomen verboden binnenlandscbe betaal middelen en bmnenlandscbe geldswaardige papieren in te voeren tof hoogere bedragen dan de door bet deviezeninstituut te bepalen maxima Deze maxima worden in de Nederlandsche staatscourant bekend gemaakt Artikel 6 De deviezenbanken i bevoegd aonder vergunning van het deviezeninstituut middellijk of oomiddeiliik tea gunste van een binnen het bezette Nederlandsche gebied vertoeveadc nietlngezetene Buitenlandsche beiaalmiddeleii io te wisselen tegen binnenlandsche betaalmiddelen uitbetalingen te doen op binngnlandsche geldswaardige papieren en binnenlandsthe vorderingen tot de fcor het dv iezen institu tt te bepalen maxima Deze maxima worden in de Nederlandsche staatscourant bekend gemaakt ikitikel 7 1 Het is aan niet ingezetenen ior r vergunning van hei deviexesiastituut geoorlooM de b j be4 bimiaikemen van het belette Nederlandaeiie gebied ingevoerde betaalmiddele en geldswaardige papieren uit te voeren feederen als reiMragage ii zoMer Artikel 8 van de ambtenaren der invoerredrtert en accönzen niet worden in of ujtgevoerdr met de bedoeling om de bepalingen van de deviezeuverttfdeamg 19 1 te fmtdaikca Artik a MedegevoerSe betaatmiddelen of roerende goederen worden ook daa als uitgevoerd aangemerkt indien ia redelijkheid moet worden aaDgenemen dat z m sikïüd nei de vqerafgaande bepaUragea vvor tiit oet naar het btiitenUnd betitemd zijn Artil ia Het verlaten ea bet binnenkbfaen van het bezate ïtede l ndsche g ed met inartitneming vaa de bejiaTiiiïgm der VoMafgaanide arlikelen ür sMits geoorloofd langs de door den secreta risgeneraal van het departement Tan Financiën uitgevaardjigd en in de Ne derlandsche staatseotiranf afgekondigd Artikel 12 Dit besluit treedt In wetkJngBP deu VQfden dag na zijn afkondiging JKAOEKE TOEUCHXING De gisteren verschenen verordening 153 regelt ter uitvoering van de 0eviezenverordening 1949 de toepassing van de deviezenbepalingen op het kleine grensverkeer tusseiien DuitschJand en het bezette Nederlandsche gebied Zij sluit aas op de reeds tdtgevaardigde vo ordeiing op het grensverkeer met België Grensbcwoners dat zön bewoners van de grensgebieden Irannen voortaan zonder toestemming vaa het DeviezenInstituut bii iedere grensoverschrijding binnenlandsche betaalnuddelen tot ten tQogsie vyf giaiden ten hoogste echter twintig guldei per maand uitvoeren of Bivoeren Bovendien mogm personen die in het naburige grensgebied geregeld werkzaam zijn een arbeidsloon in zijn geheel op grond van loonverklaringen hunner werkgever in en luivoerui Ook bepaalde roerende zaken zooals voorwerpoi voer pet oonlóJk gebruik e d kunnen zonder Rieo inen uitgevoerd werden Verordening 154 is eveneens een tiitvoeringïverordening op de Deviezenverordening 1949 en heeft betiekking op het reizigersverkeer Teneinde de beogte der bedragen die ia hi zigersverkeer zender to ti het Deviezenmstitutit m ïoerd OMgen Vf kff 89 bewegelijk te hoWïe i i e at ordening in het a mees ge St bepaalde maximuttl grenzen maar machtigt zij het Deviezeninstitiiut tat va tstelling van deze grenzen Opmerking verdient dat voor reizea naar Duitschland geen maximumgrenzen gelden voor bel medenemen v i tegistetmarkreisdwqnes Bij terugkeer in Nederland mag de reiziger slechts die bedragen in binnenlandsche betaalmiddelen weder mïoeren die h j bij het vertrek overeenkomstig de voorschriften beeft aangegevm Buitenlandsche betaalmiddelen moeten door den reiziger die m Nederland terugkeert bmnen drie dagen na zijn terugkeer aan de Nederlandsche bank worden Éangeboden De diefstal vut distribatiebonnen WEER TWEE AUIESTATIES De recherche van het burtau Adelaarsweg te Amsterdam onder leiding van commissaris M O F van der Heul zet met groote kracht hét onderzoek inzake den diefstal van distributiebonnen uit hef liantMH Laanweg voort Ib den loop van den dag zijn gisteren opnieuw tWee mannen gearresteerd waardoor het totale aantal arrestanten tot elf is gestegen Acht van hen zfln reeds voor den officier van justitie geleid De beide arreatanten vin gistere hebben het grootste deel van de bonnen ongeveer twee derde van d i bidt van dai rijwielhandelaar K hij wien een deel van het gestolen gate is aangetroffen opgekocht Zü betaalden hiervoM de som van 1706 golden Het tweetal is vo wloopig in verzekerde bewaring geateKf DE ONTnNMNG TAN HET Nla AWOOKSFKONT In het beriebt van den Persdienst van het N V V betreffende de ontbinding van het Nederlandsche ArbeJdsfront dat opgenomeB it m ons avondblad van gisteren komt de volgende zin voor Door de wijziging van het werkloozenbcsluit 1917 kunnen ook de werfctooze leden van bet N A F direet al lid in het verbaod van het N V V worden apgeiM aen Naar genoemde peritdienst ons mededeelt moet de e zinsoedc ab volgt luiden tand worden opgenomen Dooi de wözigioc van t v wsönaften van den Kjksdieast voor de WerjclooslteidsverzekeriBfe kunnen ook je fede van bet KAJP itie werkjffas Gasgencraflonen woar het tyrwMtw wKvoKofttt mt D d $ Ften e rten v Waterstaat en van Handel NijTerheid e Sebeei vaart wüxen in verband met de inkrimping van de benzinetorwtfiiiqtenh waarmede nu en in de naaste toekomst rekening gehouden zal moeleii worden op de raogelijkhedea welke gasgenetaforea voor bet wegvervoer bitden Belanghebbenden wordt aangaraden zich voor het verkr en van een vergunning voor het gebmik van deze apparaten tfe irenien tot den Rijksinspeeteur va hef verkeer in het betpi ken distiirt Teneinde het generatorgebruik te bevorderen zal zoeveel mogelijk aan geniratorwageiA Bij het verleenen van bandenvergimwiBgew voorrang verleend worden ferwfll bovendien de belasrtingved höogSig bij gebruik yan andere jnotorbrandSto dan ben ine is opgeheven Wat de brandstof voor generatoren betreft wordt er net nadruk op gewezeiv dat de ge ruikers te dien aanzien gerust kanten zijn Het aantal te verleenen vergunhirfgen wordt in evereeiratemmin g gehouden met de aanwezige brandstel zoedat redelijkerwijze aangenomen BTdg worden dat voer lederen generator waar voer vergunning is verleend voldoende brandstof besehifcbasr zal if n Sten kan zieh wenden tet den rijksfcspecteur van hel verkeer ir h J Noomen Laan Copes van Cattenburch No 7 s Gravenhage Tel 1I4I5 alsmede tot den rijksinspeeteur van het verk eer P 3 t Biesta Pieter de Hooghweg 108 Eotterdam Tel 35463 HET KINDCRBnSLAGrONDS De waarsemend secretaris geimaal waarnemend hoofd van het departement van Sociale iZaken heeft in verband met artikel TO der Kinderbijslagwet en de verordening no 3 194 van den Hijks oennjissarJs veer I t bezette Nederlandsche gebied liet vo ende bepaald Hel Hijkskind bijslagfDnds wonft brfieetd door het besttmr der Hyksrerzekeringsbenk De innlag van de premiën voor het Bijkskind d iJ9lagfoTids geschiedt door de Baden van Arbeid met inachtneming van de betreffende wettelijke bepaKngen Omtrent de wijze van inning der premiën kan het bestmrr van het HijkskmderbSsIagfonds na overleg met de Baden van Arbeid nadere uitvoéringsvoprs rifl ▼ astrteilen i Be vaststêffiiig i de foellennin van de Ttinderbfslagen welke ten laste van bet Rijkskinderbijslagfon komen ge achieden door de Ra n van Arbeid Omtrent de wijze van uitbetaling der kinderbijslagen kan het bestmrr van het Hijkskinderbijslagfonds na overleg met de Raden van Arbeid nadere uitvoeringsvoerspltriften vaststellen ZESDE lONBEBTBEIN XS KOTtESDAM AANGEKOMEN Gisteravond te ongeveer vijf voor half zeven is op station D P te Rotterdam de zesde kindertrein uit de fetraark aangekomen Ongeveer 85ff Nederlandsche kind ren die zes weken geleden naar de Ostmark reisden i jn hiermede na oenige gehikkige gezonde vacantieweken in het vaderland teniggekomen wol van het schoons wat zij daar allemaal hadden gezien Leider van dezen trein was de heer Hacker van de Kmdleraktion Ter verwelkoming waren op hef station aanwezig de heer H S van der Waals van het Rotterdamsche kinderevacualiebnreaa en een groote groep ouders Met dezen trein kwamen behalve de kinderen uit Brabant Noorden Znidholland cmgeveer tweeiionderd Rotterdamsche kmderen mee Men zag niets dan gelukkige gezfchtjes en bij menig gelukkig weerzien streomden de traantjes weer rp eIqk Velen waren getooid in de typisch Ostmarksche kleeding en allen sjouwden groote pakken met zich mede waarin vele geschenken waren geborgen door de pleegouders meegegeven Zaterdag komt de voorlaatste kindertrein aan en Maandag de achtste en lap tate met ongeveer aehthond d vacantiegangertjes BUWIEUHEVEN GEVAT De arrestatie van een rijvrfeldief heeft de recherche afdeeling van de potterdamsche politie op het spoor gcbtacht van een wijdvertakt nef van rijwieldieven en helers In totaal heeft men een ne ntal arrestaties kunnen verrichten n ongeveer 40 rijwielen zijn inbeslag gennmen AAN DE 6ETCn 6EN OTEKLEDEN De K jarige S Nap die in den nacht van Zaterdag ep Zondag j I bij de pont te N megïB in bet irit meter diepe ruim van den amlegsteiger viel en daarbij nstige kncitzmgcB en een heEsenachudding pliepy ia g a te set t ovededen BOöe BEZOEK M m OKSWaS Gisteren beeft ée gmeitt ltaKtaiissat fër Finanx tmé Wbtwhaft r kssüaistcr FiaebbJN een kexoefe aOXNtht aan és cstK cd monelkwarikatifCD ta lersekcv omimmmmms f i i j i i Suikerdistributie Van Zaterdag 28 S efte wbei bls tot en met Vrijdag 25 October a s geeft d met IW seonmierde feen van bet algemeen dótributiebonboekje recht op het koopen van een kilogram tuika Brooddistributie CSedmBKie het t dvak vsai Maandag 19 SqvbanbCT tot en met Zend ft Oetottcr a s geven de met Jf graam aém boitnos van het braoéboniMielcje ksanteo tetIA op het kogpca van 39W gram roggebrood Qf SMO gnmi ander brooid KUe der bomtèii geeft rlxalve reefat op het knopcD van 12S gram roggebrood of 100 gram ander iKOöd De bacine welke 8 October nog niet gritruiikt zijn zullen voorts nog geldig z tot en met Dinsdag 8 October ajt Wefke Bon L TCBQWItfQCibltvis KWtBe MtOOB MM 7 gennnunerde dDbbeteebonnea van het 2e broodbonboekje 2SM gram roggebrood of Z09t gram ander brood Bik der enkele t as uiCT KS gram roggebrood ef IW gram ander bnwd vator de p e riod e vak 23 t m Z9 Se ember met X dagen extra gel glieids SUffiJER BON No It 1 K G fnfter geldig tot en met tS October HEEL BON No 71 tVi oas tanvefaioem of tarwemeel of boekweltmeel of roggebloem of roggemeel of cetfrfjzend bakmeel geldig tot en met 4 October BOTER EN 1 BONS S tot en met IZ van de boterfcaart 2S gram frater geJ K trt en met 18 Oetober BONS S 6 en 7 vav de vetkaarf tS gram margarine of 254 gr betor geldig tot en met 18 October 90N S van de vetkaart 250 gr gesmolten sp svet of 250 gram boter geldig t m 18 October BONS 9 t m 12 van de vetkaart C50 gram boter met 10 cent redactie per 250 gram geldig tut en met 18 OcMter VLEESCH BON n TIeeseb I ons Tieescit beea iidegtcfen óf een rantsoen vlecschwarcn Boa 01 Worst Tieescbwaren rantsoen t l ee mh waren geldig t m 29 September met een week extra gehligheidsduar HPX QF KOTFIE BOW N 73 Hou Me of H pao kaiBe geUig tot en nt 27 Se p t emb er a PETROLEUM FETROLEVMZEGEL Feriode VI 2 L petroleum gelffig van 9 Scpteatbcr t m S Noveoiket GRÜTTERSWAREN B H no 41 ZSf gram rijst of rijstemcel geidlg tot en met 4 October BON Bo 54 2S graün bavernraat of havervtokltcn of gort f gistten gehfig tot en met 4 October BON no 28 lOO gram malzena of griesmeel of poddSngpoeder geldig tot en met 1 November BON no 15 100 gram macaroni of vcrmfeeüt of spaghetti geldig tot en met 1 November ZEEP BON B 104 1S gr eenbei toHctwep 6f IZt gr hntsbondweep öt tut gr lacbt zeep of 2S gt aee pp e ede r if 123 gr neipvlokkcn it 254 gr zeifwerkeade wasefamiddelen if 200 gr Tlocibare zeep geldBg van 25 September t m 18 October Desa boa geldt oeh ram gexinawaseh per 8 K G droog wasehgoed BON now 116 50 gr scheerzeep óf één tube seheererême of één pot asdieaieep GeM van 31 Aagastos t m 31 Beecaibcr 0 erna be éca nmbocn toüetacep raag verkodrt worden tun ttak toHeiaeer vm tfe oude aamrne teH i ii g van 75 gram KOLEN Tol 30 september kan me bU handelaren koopen 20 van het verbribfe van AprU 1939 tot en met Klaart 1940 LEVERTRAAN Al i f f ap bn va 200 ex per taritf per week VOOR DE HUISDIEREN MW m 5 vo koadea rm 1 Vm fcpt giMp t M kg BantfadiKMtf toq n W Kr Mea rae i Bi kg Idhia graey Pfikf Ukm groep V 4 kg i ai gMep VI S kg mom ao S f o tdti f O vaar featlea vMltAal IH kg kattenbrood RfMisara Te fa irt op rt raat GETOEI ICX S OfOOJSCSti Het kantongerecht te Rotterdam fieeft gistena vfHdtSkade Wken behandeld tegen personen die artikel 1 van do vecaadming van den S ksGomnussaria in t bezette gebied batreffende de verkeersbeperkingen hadden vertreden Dut artihcl vcrixMt zoeals raea weet dat z die de B i duitsche nationaliteit niet bezitten en in een bepaald deel van het fiind vepbigiv n zich tusschen jtt en 4 uur buitenshijis bevinden De kantonrechter mr It Rensraa legde hun allen een geldboete rmi ƒ J5 sufce 5 dagen hechtenis op alsmede een voorwaardelyke hediteni straf van drie dagen met een proeftijd van een jaar De tósch die do anabtenaar van het O M mr R H P H IW Grasso stelde was in op één na alle gevallen een gpidboete Van dertig ggWen te vervaiigen do fwoitig daigfn hechteni en een voorwaardelöke hechtenisstraf van zeven dagen met een jaar proeftijd POGING TOT BBANDSTICHTING De 38 jarige kellnèr J S kwam op 27 Juni jl onder invloed van sterken drank in een kwade bui tlfliis Hij gooide zijn vrouw het brood dat zij voOT hem had klaargezet naar het hoofd greep vervolgens een bui petroleum en beigoot daarmede do meubelen in de voorkamer waarna hij een brfiliende lucifer op den grond wierp mi vloerkleed vatte vlam doch gelukkig wist de vrouw die ging k ken wat baar man uitvoerde verder onheil te voorkomen Gisteren stond de kellna voor de Haarlemsche rechtbank terecht Het bleek dat hij al eens eerder voor een dergelijk feit was veroordeeld Da officier van justitie eischte acht maanden gevangenisstraf waarvan vier maanden voorwaardelijk iet de bepaling dat verd geen alcohol meer zal mogen dnnken De rechtbank zal op 18 October uitspraak doen PtVNDERING IN OORLOGSTUD Voor de rechtbank te Zwolle stond gisteren terecht Gh A te Harderwijk verdacht van plnndMing te Nijkerk tijdens de jongste oorlogsdagen Het betrof hl een van de ergste gevallen Verd had van alles en nog wat gestolen een rijwiel strgközeira schoenen een petroleunistel verschil lende kleedingstukken e d Volgens ver was het een zekera van D geweest die hem had overgehaald naar Nijkerk te ga if Bij een schuur zagen zg daar militaire uitrustingsstukken en fiet n liggen A heeft to i een nieuwe Fongerad mesf ets meegenomen zeggende Dat is een goede fiets voor müa vrouw Vervolgens heeft hiJ uit ver schillende winkels goederen weggenranCTi gelijk hierboven reeds opgesomd De Officier van Justitie zeide in zijn requisitoir dat verd op rooftocht ia uitgegaan en alles van zijn gading heeft meegenomen Spr eisebte daar verd reeds yyfmaal wegens diefstal is veroordeelll een jaar gevangenisstraf De rechtbank zal over 14 dagen uitspraak doen DIEFSTAL IN DE OOKLOCSOACEN Het gerechtshof te Arnhem heeft uitspraak gedaan in de zaak tegen K de D een 27 jarig loswerkman ts Harderwijk die en 14 Mei in de oorlogsdagen verschillende goederen zooals hemden kousen jokken enx heeft gestolen De poUtierechter te Zw rile veroordeelde hem tot negen maanden gavangenisstraf met aftrek Het hof te Arnhem heeft dit vonnia bevestigd De Botterdamsche re tbank veroordeelde den a4 jarigert W R V d W te Rijswijk tot een gevangenisstraf van vier maanden en den 21jarigen J C S en den 25 jarigen A J M S beiden te RijswiiJt elk tot zes maanden gevangenisstraf weg i4 diefstal uit hotel Central te Rotterdam op 14 Mei gepleegd DIEFSTAL VAN WOtXEN DEKENS In Juli van dit jaar liebbm een sergeant een keHner eh een Ijroodbezorgcr ruim tweehonderd militairo dekens ontvreemd uit een school t Haarlem De diefstal was spoedig ontdekt en op 12 September stond het drietal voor de Haarlemsche rechtbank terecht Het O M eischte roowel tegen den sergeant als tegen den kellner anderhalf jaar en tegen den broodbezorger negen maanden gevangenisstraf De rechtbank veroordeelde gjsterea den sergeant tot één jaar en den kellner van wien het plan was uitgegaan tot één jaar en drie maanden gevangenisstraf Over den broodbezorger zal een reclaaseeringsrawjort vr üen uitgebracht VAtSCHE MUNTERS STAAN TEKECBT Voor de Rotterdamsche rechtbank stonden gisteren drie mannen terecht die zich hadden schuldig gemaakt aan valsche munterij De 20 jartge loswerkman P V was in aanraking gekomen met twee merktkoopliéden den 20jarigen 3 P V en den 22jarigen A C v K De laatsten hadden plannen valscbe guldens te maken maar zü kenden da juiste legeering niet Daartoe riepen zjj de hulp van P V in die ieti tan scheikunda afwist Gezamenlijfc maakten dejnann ii een aantal gulden Be officier ntr Meischke tamMê tegen F V cea gevimgexdMlisf van één jaar en zes nMaad t R Mielb Verd J P V is meer acbuidlf daa de vorige verd Tegen hen eiaehta sar twee Jaar gevaagenisstrat De ver K Woft stee ontkennen Blaar uit de ytPtgen v er ho eren is het ta laste geiqed VeldeefNle bewezen Spr eiscMe f eB K een gevsmgeniaatrat van twc iaar en ze maandes Hr Lourens nar Bakker es mr Vaa der tinden pleitten clementie llitspraken Jff October