Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

EERSTE BLAD VRIJDAG 27 SEPTEMBER iIMO 99K 9818 9IM 9 H 175 247 J49K M4 II 984 I97M 3 6 125 I274 211 16T 54 54 85 UH J IIMt effectenbeurs Amsterdam roN9se HKr mmwuhwbndb NonnsDtG bdü 27 Sept MO i lOO 09M StMtdecaiagoi NadMtaad Sept OOM 84 m HM ssw as II tIM nu TT H 8SK8TJ4 SIK 1H MM SiH H lOSK llO 49 K i 201 ll4 M9Jt I 177179 41 22 21K 39 2I 2I 86S 41 22 2I 141 19 17 IW 49H 4J IK J 16 I09H 2 lX 227 I5W 28 8K IH I4 8K 96 4 96 I25 IU I36 I24M 194 ISM 132 I1T 4 It5 ISXIIS I44 362 MH B8 I94 U4M I63K 4X 4 TX WI2K m 201 195 1 4D4 SS 9 MM UH I JM J 9SK 4 74 i3lM I05M 131 500 ma ITIX XHH 117 392 l 4M KM 4T 4I9K 311 I gestort iwid ET DRIEMOGEND MEDEN VERDRAG l Telegram aan Japantcheti keizer De konjng keizer tf n Italiï heeft een tel tm verzonden aan éen keizer van Japm Wt telep am heeft den volgen 4ai inboud Op hét oofenbEk d t de traditio mede vriendtchap welke het ïtaliaaaMiw volk verbindt met het krachtige JapiuMcbe voik h r bezegeUng vindt la het pact dat onverbrekelijk Italië DuitKhland en Japan vert indt wU ik ifae u mijn diepe voidoening tot ultdnï king brengen Ik bra r van overtaifld dat onze drie rijft tezamen de taak zullen verwezenlljl env die hun is Mngewezen door n ze oude en roemrfjke beschavingen w g Victor EmanueL ITALIË LEGERBEKICHT VAN HEDEN Haifa gebombardeerd Het Italiaansdie hoofdkwartier deelt In zUn weermachtabericht No 112 het volgende mede In Moord Atrika wag bedrUvigheid van verkenmingsafdeelingen Tydens de vijaoidelüke aanvallen op onze troe pen en op SoMoerti werd een persoon gewond Men heeft kunnen vaststellen dat een vliegtuig van de toestellen die f0 ren als wa schijnlük neergeschoten vermeld werdenv inderdaad Js neergehaald Onze luchtmacht bom bartjeerde het tetroleumcentrum Van Haifa en raakte de petroleumreseryoirs de militaire opslagplaatsen in de haven de pakhuizen de spoorweglünen en de havenwerken vooral in de duikboothfiven Ondanks het hevige luchtdoelgeschut keerden al onze vliegtuigen behouden ienxg In Oost Afrika bestookte onze luchtmacht met bommen van groot en klein kaliber een kamp ten westen van Gallabat Eeh andere formatie wierp bommen van klein kaliber op ytjandelüke Bf teelingen aan de oevers van de rivier Aabara in den Soedan Vijandelijke luchtaanvallen op Hargeisa Berbera Djidjiga Agordat en Goera verwondden in totaal twee manschappen eb veroorzaakte lichte materieete schade Te Metemma werden zes personen gedood en 23 gewoq buna allen behooren te tot de in idsche bevolking Twee vijandelijke vliegtuigen werden brandend neergehaald door onze luchtdoebrtillerie DUITSCHLAND LEGERBERICHT VAN HEDEN Militaire werken zwaar beschadigd Bet opperbevel van de weermacht maakt bekend Sterke krachten van het luchtwapen deden gisteren weer aanvallen op militaire en voor de oorlogvoering belangryke doelen In Zuid en MiddenBhteland In den loop van den dag hebben aideelingen van het vijfde vliegercorps de Spitfire montagefabriek Woolston by Southampton met bommen b ttookt en door voltreffers in haBen en andere fabrieksdeclen zware verwoestingen aangericht In ndere wapenfabrieken van MiddenEngeiand ontstonden hevige ontploffingen en aanhoudende groote branden Ook de havenwerken en gasfabrieken van Southampton leden door bomtreffers zware beschadigingea Bij Liverpool gelukte het een sluis en een koopvaardüschip te treffen Afzonderlek varende vijandelijke oorlogsschepen werden aan de kust van het Kanaal door welgemikte salvo s van de marine artillerie verdreven Verdragend geschut van de marine nam Bover onder vuur Aan de Schotsehe kust werd een convooi met bommen aangeyaJlen Twee schepen kregen voltreffers en geraakten in brand In den loop van den dag ontstonden er verscheidene voor het Duitsche luchtwapen uccesvxjUe gevechten Nachtelijke verfeldingsaanvaUen richten zich in de etste plaats weer tegen landen Voorts werden de haveneomplexen van Liverpool en Birkeniiead met bommen VBD zwaar kallbei bestookt Overal ontstonden zware branden In de pakhui sten van Liverpool brak een groote brand uit Bij de miUt ü1 e doelen van LoAden vooral ten Noorden en ten Ztiiden van de West India Docks konden taky ke omtploffingen met daarop eigende branden worden waargenomen Talrijke kleinere brandhaarden fmMaaden in het overige kerngebied ym de Britse hoofdstad De v and die overdag geen aanvalIsfc ondernam vloog in den nacht van i op Ï7 Sept Bber dechts met zwakke KttMm mar ntOet é B gië en HoORl rrMkrük en met fcond lijke tuigen n HiT t Noordwestdiiitsehe pMKgebied Lukraak geworpen bom richtten nergens militaire schade W Met Britsche iuchtwmien verloor 4i t a in totaal ÏT vliegtuigen waar I in lucbtgevechten en drie door iK doetitrtiUerie Zet Duitsche vliegnét kWffrfen niet t rug Een duik hoot ciii tw e gewapende vijandetjji fawyw ichapen vm ietemm WW b r i twt sinkeiu D bnnuming ymi een gevechtsvliegtuig Mier be ej Van kapitein Sfon h eft i bü de aaavallea op Midden EngfJ d door heldhaftig optrede bijzonder ondersctmden SCANDINAVIË Quisling spreekt te Oslo BBTOOGING VAN BE NASJONAIi SAMUNG De thans als eenige partij nog bestaande Nasjonal Samling heeft te Oslo een massabetooging georganiaeerd waar haar leider VMkun Quisling voor de eerste maal na de instelling der nieuwe orde het woord voerde Formaties in tmiform gaven den toon der betooging aan Reusachtige spandoeken met spreuken gaven het parool der Nasjonal Samling Met Quisling voor Noorwegen Majoor Quisling stelde de uwe orde in Europa in het middelpunt van ziJn uiteenzettingen Hij verklaarde Het nieuwe Noorwegen zal in overeenstemming met de gedachten van den tiJd en in het kader van de nieuwe orde wordmi opgebouwd weUce zich thans uitstrekt over geheel Europa Noorwegen i tot overeenstemming gekomen met den greioten Germaanschen broeder en zal nu zijtt plaats in het nieuwe Europa innemen Di het verleden heeft Engeland een tyranie uitgeofend over deezeeen evenals over het Eu he werelddeel Duitschland fl Kid tegen Polen door Engelan Kelfde wijze opgedrongen als de neutraliteit van Noorwegen herhaaldelijk door Britsche wiUekeur geschonden is Ook is Engeland geworden tot een rem voor de Germaansche ontwikkeling Ook op het gebied der economie heeft Noorwegen dat duidelijk gemerkt In dit verband kondigde Quisling aan dat hy zou strijden tegen het internationale financieeie kapitalisme welks winzucht Noorwegen hertiaaldeiyk heeft verhinderd zijn natuurlijke i ijkdommen op te bouwen De werkloosheid zal derhalve nu eerst doeltreffend bestreden kunnen worden De Nasjonal Samling zal naar Quisling aankondigde een vernieuwing van Noorwegen ten uitvoer leggen WiJ zullen de ontbindende krachten in ons volk bestrijden Ondanks de ontzaglijke middelen die door het oude systeem gebruikt zijn tot onderdrukking van de Nasjonal SamliS heeft de idee gezegevierd De oude paWijenwereld ligt thans begraven onder haar eigen puinen terwijl alle opbouwende krachten van het Noorsche volk zich aaneensluiten voor een nieuwe duizendjarige saga van de Noorsche historie Dat alles i de eerste stap op den weg naar de wederoprichting van de Noorsche zelfstandigheid tot de vörminfe vaacten nationale Noorsche staatsleiding Qnisflngs levensloop Vidkiin Quisling is militair Hy h ft de NooïSche militaire academie bezocht Ttians is hy 45 jaar oud Als militair attache is hij heriiaaldeUjk in het buitenland werkzaam geweest tot Fridtjof Hansen hem uitnoodigde voor verscheidene internationale hulpacties Na zijn terugkeer in Noorwegen bekleedde hy dé functie van Noorsch minister van Defensie In 1933 richtte hy de Nasjonal Samling op ENGELAND ENGELAND S GEBKEK AAN PETROLEtlM In een uitzending der Mutual Broadcasting heeft H G Shelley verklaard dat aangenomen moet worden dat ondanks den versterkten Amerikaanschen steun 60 tot 70 pet van de petroleumimport in Engeland gestremd is De bronnen in het Nabije Oosten op den Balkan en in Rusland leveren Engeland geen olie meer Geweldige olievoorraden en olierafinaderyen in de havens waarheen tot dusverre de voornaamste invper van Engeland ging zyn vernield Het in den grond boren van tankschepen door Duitsche duikbooten en vliegtuigen heeft verdere belemmeringen van den olie import met zich mede gebracht Het is geenszins uitgesloten zoo verklaarde Shelley dat de voor vele Amerikanen verontrustende passiviteit der Engelsche vloot en de in vergelyking tot Goerings acties steeds iïog zeer zwakke vluchten der R A F naar het vasteland hun odrzaak vinden in een acuut gebrek aan petroleum RAZZIA S TEGEN LEDEN VAN DEI S A Uit Belfast wordt gemeld dat de Noord Iersche politie wederom razzia s heeft ondernomen tegen leden van het lersche republikeinsche leger Zij heeft heele blokken huizen omsingeld eil der tig personen gearresteerd die vervolgens vervoerd werden naar het beruchte gevangenenschip dat reeds een onderkomen biedt voor den duur van den oorlog aan 200 lersche nationalisten die van hun vrijheid zijn beroofd BALKAN mn ERVS CLAVSCS IN jomjoSLAVIë Het blad Vreme meldt dat de ministerpresident de viceminister president de minister van Buiten landsche Zakeit de minister van SocÈïla Zaken en de minister van Staat het door den minister van Onderwijs ingediende wetsontwerp tot invoering van den numerus clausus aan de inricbtingep van hooger Sq Blidkikbaar m fipvm in Joegó Slavië beq rokai hebben Vfllgww het blad fé de definitieve tekst vsn éem verordening rut e n korte bespreking vastgesteld Het gaat erom eiken invloed van Tfrijmetselaarg en Joden uit te schakelen en krachtige maatregelen te hemen om dezen invloed op politiek sociaal en cultureel gebied te breken Een der laatste maatregelen in deze richting is de verordening welke beoogt het aantal joodsche scholieren en studenten te bepei en FRANKRIJK NOG EENIGE FBANSCHK GEMEENTERADEN GBSCBOBST Nadat ongeveer tien dagen geleden o m de gemeenteraden van Lyon Toulouse en Hontpellier hun functies hebbea moeten neerleggen zyn thans volgens berichten uit Vichy by dwrget ook de geme iteraden van Sete in het departement Herault en Castres in het departem it Tam geschorst Het stedeiyke bestuur is opgedragen aan speciale delegaties die dezelfde bevoegdheden hebben als de voormalige gemeenteraden AMERIKA DE LEBNINGEN AAN LATUNSCR AMERIKA Roosevelt heeft het ontwerp tot verhooging van het kapitaal der bank voor inen uitvoer geteekend Daarmede heeft het programma tot het verstrekken van Jeeningèn aan LatijnschAmerkia kradit van wet gekregen Dit programma voorziet in lepningen tot een totaal bedrag van ruim een faalf milliard dollar BINNENUND De nieuwe postzegels VERKOOP BESSNT VOOR ZOOVER MOGELIJK 1 OCTOBER A S Zooals reeds is medegedeeld zullen de postzegels in de waarden van 5 cent en hooger met uitzondering van het 15 cents zegel dat vervalt door nieuwe worden vervangen Hiertoe wordt het bestaande zegel van 3 cent groen voorzien van een guilloche opdruk en de waardeaanduiding beide in zwarten druk De frankeerzegels van 7 D van 12 j4 cent krygen echter in verband met de bestaande intemationalf bepalingen een rooden resp een blauwen ondergrond Tevens zal in deze reeks een zegel van 17 cent verschynen De formulier £met zegelopdruk van $ pent en hoogep 2i llen eveneens in hel nieuwe type verschynen met uitzonv d b4efkasirt n m St gelvan 10 cent fAmstèrdamBan doenf die vervallen Ook zullen postzegelrsUen diet zegels van het nieuwe ty wofdpn uitgegeven De pósfiegelboekjes met zegels van 3 cent zullen niet meer worden aangemaakt Ni we postzegelboekjes zuL len worden uitgegeven met zegels van 714 cent alsmede gemengde boekjes met zegels van 1V4 2 5 en 714 cent De boekjes met zegels van 5 en 12V4 cent zulW met zegels van de nieuwe uitgifte verschynen De verkoop der nieuwe postzegels en postwaarden zal voor zoover mogelyk op 1 October a s aanvangen De verkoop der overeenkomstige zegels en waarden van het oude type wordt dan gestaakt 0e 15 cent postzegels en de briefkaarten met zegelopdruk van 10 et zullen in ieder geval na 30 September niet meer verkrygbaar zyn De postzegels enz van het oude type blyven voor frankeering geldig Inruiling tegen zegels van heit nieuwe type vmdt niet plaats Zegels m opdruk Cour permanente de justice internationale zullen in het nieuwe type niet worden uitgegeven Voor en volgtreinen vervallen MEN REIZE SLECHTS BIJ DRINGENDE NOODZAAK De directie van de Nederlandsche spoorwegen deelt mede dat ten einde irt staat te zyn te voldoen aan de eischen gesteld aan het goederenvervoer noodig voor de economische en maatschappeiyke verzorging en in het byzonder voor het kolenvervoer tot nader order het aantal voor en volgtreinen sterk zal worden beperkt Er moet rekaiing mede worden gehouden dat genoemde treinen geheel komen te vervallen Daarom wordt het publiek ten zeerste aangeraden slechte by dringende noodzaak op reis te gaan BETALINGSVERKEER MET DDRSCBLAND In aansluiting op de mededeeling van officiéele zyde over de betaling van uit Duitschland betrokken goederen welke bestemd zyn voor overheidsbedryven wordt nader med edeeld dat de verplichting om aan het Nederlandsch Clearinginstituut opgave te verstrekken van de in Duitschland geplaatste bestellingen van goeedren bestemd voor overheidsbedrijven met ingang van 31 Augustus j l is kom i te vervallen Er kan derhalve thans worden vol staan met het opgeven aan bur iu Duitschland van het departement van Hfudel Nijverheid en Scheepvaart van d faiiragm welke in de N der laidscb rDuitsche deariug zUa wig w aankoop van Duitsche goede BEUfiSOYERZICIiT Hflie in de fgeloopen weken het koersverloop van rubberaandeelen volgde heeft kunnen waarnemen dat tal van fondsen sedert de heropening van de effectenSeurs en vooral na de joi fsfe uitbreiding van de officiéele pryacourant ii koers zyn opgeloopen Vergeleken met de onderpandskoersen die waren gebaseerd op de ter beschikking staande gegev van vóór 10 Mei zyn vele waarden in de rubberrubriek op een aanzienlyk howef niveau gekomen msterdan Rubber byv steeg van 162 pet tot even boven de 200 pct gréna een verbetering derhalve VS n veertig punten Banda Rubbar Sepen van 120 pet op toj 145 pet Dell Batavia Rubber vaa 129 pet toi 150 pet om maai enkele voorbeeldsa fe noemen De minder courante soorten zyn eveneens up een hooger peil gekomen al bleef de styging hier minder geaccentueerd In de pryscounmt heeft men thans öiider de rubriek actieve fondsen nog slechts een dertiental rubberaandeelen opgenomen tegen 32 aandeelen vroeger Dezen maatregel kan men zonder meer begrypen indien men bedenkt dat de handel van vele rubberfondsen de laatste jaren aanzienlyk is ingekrompen Binnenlandsche industrieele fondsen stonden heden vooral ten aanzien van Aku s en ünjlever in het centrum der belangstelling Wel zyn de omzet ten in deze twee fondsen de laatste dagen aanzienlijk gedaald echter blijft by voortduring van bepaalde zyde goede vraag naar voren komen Het fonds opende een tweetal punten boven het vorig lot Naar voren tredende winstnemingen werden goed opgenomen en bij toenemenden han del kon dé noteering zelfs tydelyk tot 110 procent stygeji Dit hooge niveau lokte eenig aanbod uit zoodat de koers daalde tot even beneden de 109 pro cent Desondanks werd per saldo een koerswinst van 5 procent behaald Ook voor Unilever bestond eenige vraa Voor Philips bestond een iets gemakkeiyker stem ihig hetgeen tot gevolg had dat de daling tot 178 procent intrad De minder courante soorten waren goed prijshOödend Voor cultuurfondsen bestond weinig animo Van suikeraandeelen verloren H V A s een drietal punten en daalden dus tot 363 Tabaksaandeelen la gen veronachtzaamd in de markt Voor sche jvaartaandeelen was de atemming iefa luier Evenals gedurende de vorige dagen l en de noteeringen in deze afdeeling een afbrokkelende tendenz te aanschouwen Schaepvaartunie daalde tot 133 procent Oude Booten tot 125 procent Olies waren vergeleken met gisteren aan den kalmen kant Nadat de opening 2 procent lager was geschied zakte het fonds onder beurs in tot omstreeks de 227 procent Amerikaansche shares hadden een gedrukt voorkomen hetgeen niet alleen het gevolg was van de lagere Sew ï5orksche koersen maar ook tengevolge vap het feit dat het aangeven van buiiaBKBasdw effecten minder gui ti iiw d gecommenteerd ja zelfs tot eefig aan leidde Zoowel koper perajs taalfoBdsen verloren een vol punt Op de Nederlandsche beleggingsmarkt gaven s iatsfondsen wederom een zeer vast verloop te zien De gestaffelde leening liep niet minder dan ruim 1 procent omhoog tot even boven de 87 procent De nieuwe emissies waren eveneens een stuk beter evenals oude schuld wa arvan de procent certificaten tot even beneden de 77 procent stegen de 214 procent integralen tot SSV Eenige belangstelling bestond wieer voor Duitsche obligaties waarvan de Young leening tot 39 procent steeg Geld op proL 2 procent OmGIFKU VALCrrACOmSEN DIB VSOEILANDSCHB ANK IS September Valuta s New York 1 8 i ƒ Ifitf u Berlyn 75 28 75 41 Brussel soit ai n Helsinki 1 3 tl r 3 13 Stockbolm ƒ 44 81 7 MUS Zurich 42 91 43 00 Banjcpipier New York ƒ 1 8 i i ƒ LSOV Brussel 30 0S f30 8S Stockholm ƒ 44 78 44M Zürlcb 42 87 43 04 RADIONIEUWS Zaterdsi tt Septemftetl JAARSVEUI 414 4 M A y B O 8 00 Nieuwsberichten ANP gramofoonmuzlek H M Morgenwijding 19 15 Gramofoonmuïiek 10 30 Voor de vrouw 16 35 Zang met pianobegeleiding 11 00 Causerie Kleeding voor de schoolgaande jeugd 11 20 Omroeporkest Om 12 00 Berichten en graraotoonmuziek 12 45 Nieuws en economische berichten ANP gramotoonmuziek 1 00 AVROMusette en semble en giamofoonmuziek 1 30 Viool en piano 2 00 Ii TrovalBrc opera grpi 4 00 Omroeporkest en solist 5 15 Nieuws en economisch berichten ANP 5 30 De Ramblers S 25 Gramo oonmuziek met toelichting Om 45 Berichten 7 00 Vragen van den dag ANP 7 15 Gremotoonmuzlefc 7 40 Causerie Een open brief aan de mannen van 2 1 13 BA S 00 Nieuwsberichten ANP sluiting KOOTirUK 1875 H Jtjï 0 7 80 B ichten Oultséh 7 IS Berichten Eng 7 30 Wy beginnen den d g 8 00 Nieuwsberiditen ANP 8 15 Gramotoonmuziek 11 15 Berichten Engelsch tlJO Gramo oonmuziek IS 00 Rococooctet I2J0 Berichten Duitsch 12 45 Nieuws en economiaohe berichten ANP 1 00 Gnumoloonmuziek 1 15 KRO ork st 2 00 Berichten Duitsch 2 15 Gramo ooruntiziek 3J0 B lehten Engelsch 3 45 Cramotoonmuziek HM Berichten Duitsch 5 15 Nieuws en eoonantische berichten ANP S M Muslquette en gramofooiunuziek t lS Berichten Engelsch SJO Reportage 7 00 Vragen van tSaa dag ANP 7 15 KRO Groot Amusementsorkest en solisten S 00 BericbtMi Oultscb 8 15 Nieuwsberichten ANP gramolooffinuzlek JO Berichten Engelsch 8 4S Qramofeonmuzlek 8 10 WO sluiten den dag JS Nleuw berlcbten ANP aluiUng rai biïtenid voor Nederlandsche overheidsinstellingen Deze opgsven dienei te geschieden ep daartoe gratis bü tMi iepartemtét vm Handel Ntjverm SciHMvivaarC V cr0 b e formuUercB ia 1 t iss t u lOOO 4 W bit IWM 4 J ll fl 0 S s erootbMk obL SVi U98U ebt S t V Jtuchr I E UMfldOeS 1S31 Mooos 7 IMS lOM I St i CertUleaten p t Grootbook obl tf t 1B3S IndlS lOOt 31 a IS3T IndtS loo S U37 Indlt 1000 A S BiitMnlaaS PU Obl 30 SVt JIX dlto verkl T Engel 4 dito kettlntv 4 Sto 3i dito kettingv Si j rrankr 32 4i t to kelilnsv Chle iutw i Bank en Créd but Kot Bank ISS Ned Ind Randelsb lOJM 101 Ned Hand MU C V A 91 n dito Resc A ladnsMeëB Alg KunstztJd Vnie to M i04K Berkei s Patent t7H Calvé Oliel C gew TIM Centr Suiker I Fokker ns Lever Bros en Unit 117 1 IS Ned Ford Aut JM PhlI gew ITO IIIM Phll P W 1 Buitenland Am C en F C v A lif UH v A i jk mi i Am Enka ld Anac C ld Bethl St ld 21H U KH XH Wi Gener M id Intern N m verk Idem met verk C V A Kenner C N Am Aï N Am R Param Rep St ITi ITN tJ S Leath U S Steel SON II Deetrieltelt t Cities Serv C v R Comm and S Int Tel and TeL North Am Cy jji Radio Corp u Alg Expl MM Eedj Leb Petroleua Dordtsche petroleum Kon Ned Petr 22T 2II Perlak Petr Cont Oil C i 1 Philips Petr is Shell Union Rll tJS Tide Water 2 JJt Holl Am L W M Jav Ch Japan Lyn i ij6U K H5 M n S Kon Pak MIJ 194 Ned Scheepv Unie ItT inu Bott Lloyd 116 Stoomv Mij Nederl IISM Salker H VA MT Ifi Javasch cultuur 209 NIS U Ver VorstenL Cult nu Mö aand Tabak Dell BaUvla m Dell Mö joix Senembah 161 16 SpoMwesea J Wilson Co Baltimore Oh Chic Milw dito C v P A nU Centr Miss Kans I3 C N Y Centr N Y Ont Penns B lO South Pae C uth Rallw 914 9 Wabash B rih Canad P fc dito Keti T Bakker Amst Rubber lOM IW W Bandar Rubber 144 DeU Bat Rubber I45W Hessa Rubber 97H Ind Rubb C Kendeng Lembar 128 MaJangL Oost Jav Rub Wl Oostk 900 Rotterd Tap Salatri Plant Serbadjadi au Selau Sum R Ver Ind O Wal Sumatra Zuid Preanger loterc Rubb A A iBdosMeia A d Bank aand 9IK 92 Tl 150 Hall Bank Unie dito Inc Bank dito Ned Ind Esc m dito Nederl Bank A Ned Hand Mil r3S0 aand Rett B Ver aand Twentsch B A A Reichsb Deutsche Aand Fransche B 3 c V A n Dito Ketllngverkl Unlpiref Cert lit 9J 490 496 Drto Ketting vert Alg Norit gew A Batavia Marg Fab d Bergb s pr wd A 1000 Oito B t 1000 Cart en Pap Fab Scholte A Gouda stearine dito Gruyter en Zn A prei aand Dito B winstd prel Heemal aand Ifeinek A 1 7 IS5 294 165 105 48 Holl St m Cab aand Hollandia aand Holt Bet Mtl A Hall draad en kab A Holl Kunstz Ind A Intern Vise A Kon Ned Zout I0 101 Ind aand Kon Br Steero dlto Lever B en InleCA Dito 1 Cum pr A Olto lOOOiC v pr A Otto lOO C pr A Dito nooo dlto Lyempt A MeeUab d Ned BC M O en S r aand Htd K beU dlto N scheepsb my dlto Rott O Mtt dlto Bchelde dlto Dlto Nat Bi dlto Sdwlten dlto 8toomsplim Span dlto SiorlE dlto 91M 191 MJ 101 III TwtJnStra FriC A ntr Aqli SaXknrA Oito Diet wtostd A Vm m fab dUo Ver Chera fab tMaA Ver Pap fabr O Var Nod Bulk fabr aafid 91 148 144 ISO Var Touwfstar dtto SSerkspoar A tU SCxitenuUior dtto ISttt n fa e ar A W y T L en i isas wf i r t 5b U9floes aiM oh It 100 S il 8M mttmtl tii 8SN 8u2 is 0 I mT ISSS 0 t f SOS tt a ISST O L to S 81 ini 0 C Bss s im o L Its s issi o i t m iftH Prolongatl etvfia sa Gsas fciMlBgSB Amsterdam ISSS i a DltalelS Si s Wt 88 ApatdoomtoltSTSi a 90 Arnhem ISaS 3 Deventer tSSO S i e Eindhoven ISM t t Gdderund ISSS S Olto S 1 Klf SS S Dlto IO SeTs aSS 3 s GravenhaH ISXl Si e Olto 1998 S i u Olto 1S37 I S i rtrT GrontagMiJars Jlm ItSI SVs I 88 HUvera IS 38 fiu Leeuwarden 1SS141 S i Dlto ISSS S Noord Holland ISSSS SIM Otto Sa loss S 85 Dlto 3e 1S3S S Dlto Se 10 1 ISSS Sl t Rotterdam ISSS ST 4 91 tM Olto 1 en 3 IS3T S i K 95 Dlto 1 1938 31 s 1N 84 TUburg 1 1937 3V H 84 Utrecht Pr 37 SV Olto gem 37 3 H HjrpothedcbaBkai WMtaaus tal Nedtilaai A damsche Hyp L 4 Dito 3Vs IT Fr Gron Hyp leen Ds en Va Si s 9IM SIK Dito pan db 3 i S SIM S5I Gron Hyp B Pb S 8tN Holl Hyp B dlto Hyp b van Nedert Sene M Si m IS Insul Hyp b m m MU V H Cred Pandb t 89M ISM Nat Hyp b dlto 31 Ned Hyp b Veend Ji i Olto K 3Vt 9IM 9IM Noordh Hyp b Pandbr Overtlss H b dlto i 0 9l Rett Hyp b dlto 4 a9 S Id dito 3Vi 82 Utr Hyp b 4 95 m Westl Hyp b EE FF 31 a Zeeuwsche H b BkS Idem 3 9 lf Holl Can Hyp gld S Ned O Friesche Pandbr St i v N West and Pac 4Vs Jl le Ned Scheeps verb id ST 34 IH BotL Sch Hypb ld Idem 3 Lever s Zeep MQ Obl 4Vi n Daltache fondsen teal kettingverklarfng Ou grootb p U40 c S r 1 It TS id Id p 1941 c S r S id Id p isa c S T S 4 yrg Id id p 1S43 c S r S M Id p 1944 c S r t fctM p 194Sc tS id Id p 1S47 e S t Ï 221 id Id p 1S48 c S r 1 nf Konversions Kasse S 7S 7881 I e Farben C van O I 90 I G Farben C van Aand 137 US WlnterAaU Oblfg Si s TIM TS Dsltach Kallsyndicaat f f aS idem idem SVa 5 5r Vee Korklndustrle C v A 81 SS Doitseke oada met c iS Tear conpoBM Beidljn ISIS i a SS 51 Ruhrverband ISST f a Siig ft Rubrverband 7 99 AIM Otiitscbe Kentoib ISSS T SI 86 Ver Duitsche StJeen T SO ii Bayerlsche Hyp bank T a Dcutacho LInol werko T 4 Gelsenklrch Bergw S ft m Gutehoffnuncshute T Harpener Bergbau S Pboenlx Akt Geaells S Rheln Elbe Unl m T Ruhr Chemie ê Siemens en Halak S i Ver Stahlwerlm T Idem idem S i 53 VUttor Gewerkschatt S a S 8 Rheln Westph Elcktr T 93 Idem idem 30M Hagener Strassenbabn t 48 SI Verein fflaaiatotf Aand WintershaU Akt Ges Aud NS III DiTeraea Rh Elbe ITn ► Ver Stalüw Ber sadt Elect W Cities 8erv l90S obl S Idem 1968 obl 8 Rheln Westf elect 1S17 obl 8 Limb Steenk obL Bataatsche P M obl 41 1 idem obl 3 x mi Int Merc SXG O obl 8 Amst Grondbr b S r Nat Grondb 1918 S 9M Nod Grondbr b 4 SIM Chem de F c v obl 8 Idem met ketting verkl Atehis Topeka 4 Cenir Pac 4 Kansas C S Miss Kansas 5 è Norf n W Gee 4 South P e Goudobl Sotith Pac Hyp 4 Amst 1874 100 S dHo 1 00 3 dlto Olymp L ISO 3 ISI mtte KnUs ISSS ito B u Antw isn 2 a diti 1803 3 B P M C V Obl 3Vs Frankrijk ISS4 7 1 dito m kett Nw Int Hyp S Pandb S NIev Goudr A 351 SSH De Maas C vA I09 109 mi Oottaee A 141 Int Merc Mar S Krlan Sulk A SJ Pagottaa A Suiker Catt M A Ver Vont C WInstaaiML MM Arandsb A r miSkl A 59 SoriiO Landb K Amst Hiee Cult A Banl lliee Kubb A m BoBHa Landb A sedep out A ffindaiiss CuH A MMfVh Vl Ieasev A atftocf A SS Pont p f A MaxwtU A 91 Wmw W B A Otto SSOOl ISSSS A llJig v Bav w A U atoc St C T A 1 A COI C V A IXto C V I DHo lnMB HM8É SMrs R je ttmA 9