Goudsche Courant, vrijdag 27 september 1940

Zaterdag 28Sept 1940 1de Jaarganc No 20 3 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETER Postgiro 4840Ö Bur Markt SI TeL 2748 dat den afgrond tegemoet tuimelt klampt zich iils een drenkeling vast aan een strobhalm en hoopt op de deelneming dar Vereenigde Staten aan den oorlog aldus de Tokio Nitsji N i t a j i Het verdrijven der Angelsaksers uit het Verre Oosten en de opbouw van een Ooit Azië voor de OostAziaten IS hetzelfde doel dat Duitschland en Italië ten afzien van de suprematie der Angelsakkers in Europa nastreven Door de onverbrekelyke vereeniging der drie ntogendheden is voor de geheele werel een niéuwe 1 dageraad aangebroken De oude demon is weggevaagd DeJomioeri Sjimbaen noemt het pact een ondubbelzinnige waarschuwing aan Amerika Men heeft het drievoudig verbond opgericht ten behoeve van den nieuwen opbouw der wereld op den grondslag van de gerechtigheid Het pact zal nog niet te overziene reacties hebben op Engeland en de Vereenigde Staten De Kokoemin Sjimboen constateert dat het pact welks noolzakelilkheid reeds vroeger heeft bestaan het welzyn der geheele wereld ten doei heeft en gericht is tegen degenen die trachten dit werk te verhinderen Tegen dergelijke krachten vormen de drie mogendheden een vastberaden gemeenschappelyk gevechtsfront propaganda ook dit door verdraaiing der woorden te verdoezelen en te spreken van uitbreiding der militaire wet tot verschillende burgeriijke cateforiën Generaal Wavell heeft daarmede bereikt dat hy alle antiEn el sche elemerjten kan neerschieten aldus het D N B BALKAN De nieuwe koers in Roemenië De oude 3 cents zegel met opdruk miir im MAATREGELEN TEGEN DE JODEN Het bureau van den Roemeenschen ministerpresident deelt mede dat in een zitting van den kabinetsraad besloten is onroerend bezit van Joden in de landelijke gemeenten te onteigenen tegen een schadeloosstelling Het ministerie van Financiën deelt Door het Staatsbedrijf der Post rijen Telegrafie en Telefonie worden ter vervanging van de bestaande post zegels van 5 eert en hooger uitgenex rainisiene van rmaneien deelt Ig yen postzegels van 3 cent met op talrijke vroegere waardi eidsbekleeders in het bijzonder ministers die met de betaling hunner belastingen zeer tMi achter waren voor een deel sedert jaren geen belastingen meer jiebben betaald Er zyn maatregelen genomen opdat ook deze acht stallige belastingen van oud ministers en waardigheidsbekleeders geïnd zuil kuftnen worden en waardeopdruk Polygoon HET KABINET BIJEEN Het kabinet heeft een zitting gehouden waarin het zich naar verluidt büna uitsluitend met den internationalen toestand heeft beziggehouden Te voren had Roosevelt een gemeen schappelijke bespreking met de beide mmisters van Defensie den minister van Financiën den leider der bewape ningsproductie en de chefs der staven van leger en vloot ENGELAND De Engelsche wapen productie AMERIKA MOET HELPEN De kortelings m de Vereenigde Staten aangekomen afdeelingsohef in het ftitsche ministerie van Munitie Sir Walter Layton heeft president RooseveR een rapport overhandigd betreffende den stand van de Engelsche wapea productie De Britsche ambassadeur lord Lothian die by de besprekii en aanwezig was verklaarde daarna tegenover Amerikaansche journalisten dat Engeland een zoo snel mogelijke leverantie van alle soorten wapens uit Amerika levendig zou toejuichen Op de vraag waar Engeland bet dringendst l ehoefte heeft antwoord lord Lothian Meer van alles en sneller Op de vraag of Engeland meer torpedobootjagers van de Vereenigde Staten noodag heeft antwoordde de ambassadeur dat hij niet geloofde dat Engeland wat het ook zU van de hand zou wijzen Gé n Duitsche vlieg velden in Roemenië EEN LOOS GERUCHT Het Roémeensche onderstaatssecretariaat voi r Luchtvaart en Marine heeft de beWring tegengesproken die van buitenlimdsche zijde was verspreid en volgens eike op Roemeensch gebied vliegv den werden aangelegd voor Duitsche vliegtuigen AMERIKA De Eurtqieesche bezittingen in Ai erika SKKfAjT RATIFICEERT BESLUIT FAN AM IKAANSCHE CONFERENTIE Als eerrte van de 21 naties van het Westelijk halfrond heeft de Senaat van de Vereenigde Staten thans het besluit van de laatste Pan Amerikaansche conferentie geratificeerd dat overdracht van territoriaal bezit eener niet Amerikaansche natie op het Westelijk halfrond aan een andere nietAmerikaansdie natie ontoelaatbaar verklaart AFRIKA ENGELSCHE VLOOT ONDERWEG NAAR DAKAR Geruchten over nieuwe landinsrsposring In offieieele kringen te Vichy is verklaard dat men de via buitenlandsche zenders verspreide mededeeling dat vijf Engelsche dnikbooten vijf torpedojagers en minstens tien kruisers en hulpkruisers olt Gibraltar zijn vertrokken en naar Dakar onderweg zijn niet k n bevestigen aangezien men niet op de hoogte is van deze gebeurtenis Hetzelfde geldt voor het bericht dat zich aan boord vaa I de Engelacbe oorlogsschepen seWdnlzead num zouden bevinden i e ibij een nienwe landingspoging in den strijd zouden worden geworpen Stijgende critiek in Engeland Volgens berichten uit Londen is de kritiek op Churchill en de personen I die verantwoordelijk zün voor het fiasco van Dakar nog steeds toenemende vooral daar de regeering zich tracht te onttrekken aan de verantwoordelijkheid Nu eerst recht eischen parlementaire kringen dat Churchili spoedig een formeele en duidelijke verklaring zal afleggen Een reeks parlementsleden wenscht de regeering vragen te stellen over zekere bijzonderheden De Daily Mirror kenmerkt de stemming der openbare meening op treffende wijze door in een hoofdartikel te zeggen dat het fiasco van Dakar voor degenen die daarvoor verantwoordelijk zijn een nieuw onbekwaamheidsrecord vormt De Daily Herald schrijft dat Dakar droeve herinneringen wekt aan Narvik en daarom is men verontrust Het parlement moet onvoorwaardelijk de oorzaak van het fiasco onderzoeken Omtrent het fiasco der Britsche vloot voor Dakar schrijft de Londensche Daily Telegraph Het zou zinneloos zijn te willen beweren dat het zonder resultaat afbreken van de expeditie naar Dakar geen ernstige teleurstelling is Aan schepen èn manschappen vormden de Britsche en de door de GauUe geleide contingenten tezamen een geweldige Armada Het blad eft overigens toe dat de expeditii mislukt is door den hardnekkigen tegenstand der verdediging van Dakar Beoeevelt in antwoord op vWagen dat bij nog niets naders omtrent de overeenkomst wist en xich er jiasrom niet ovw km uitlaten velt ktmdigde aan dat Alj dit weekend met slin jacht jben tocht aaar VUrfUaA al makeal waar Ml verscheiden vUegtuigtjrpeA wU debttgen J at ded vaa de Neord Ameri kaansehe pers dat sinds geruimen tijd met interventieneigingen gespeeld heeft aldus D N B toont dch tamelijk alt bet veld geslagen In berichten van aleawsagentsebappea en redaetioneeie eommentaien wordt de opvatting geatt d t het pact sich uitsluitend tegen de politieke plannen vaa Amerika In Earopa en Axië rioht De New Torfcacbe pers pabUeeert den una onder reusachtige opsehriften als apan Daltsehlaad en Italië oaderteekenen een tegen de V S gerieht pact De indruk te Londen De sluiting van het pact van Berlgn rdt in Londensche politieke kringen klaarblijkelijk beschouwd als een bedenkelijk waarschuwingssein aldus het D N B Zonder twijfel heeft me de strekking van dezen slag terug tegen Engelsche pogingen tot uitbreiding van den oorlog begrepen Een andere verklaring kan niet gevonden worden in de mededeeling van den diplomatieken medewerker van het Reuterbureau die schrijft dat het voornaamste doel van het politieke economische en militaife pact dat te Berlijn werd onderteekend duidelijk 1 n 1 da Vereenigde Staten uit den bOTlog t houden De drie totalitaire onderteekeaaars gevoelen klaarblijkelijk geen zorgen ten aanzien van Kusland omdat in het pact een spe iale reserve ten opzichte van Sowjetfiusland is vervat Een belangrijke wasage in het pact is die waarin de Badruk wordt gelegd op den wensch der drie regeeringen om in andere sferen de samenwerking uit te breiden net naties die geneigd zijn haar Itreven een gelijke richting als zij telve te geven Het pact aldus de correspondent brengt geen wijziging In de situatie Het schijnt betrekking hebbw op den ströd tsp leven en dien GrootBrittanje en de spil Ofnulhedett leveren De reactie l i Amerika op dit pact zal zeer interesttnl zyn Gezien het feit dat democralea xoowel ti rqiubltteinen het Jm Uitbreiding van het uitgaansverbod DE UITBREIDING VAN HET UITGAANSVERBOD De dikke lijft geeft de scheiding aan voor de verbodoi gebiedoi hi onder vallen de Wadden eilanden een deel van de provincie Noord Holland da geheele provincie Zuid Hoiland Zeeland alsmede het Westelijk ded der provincie Noord Brabant Cartogntfiieh bureau voor dt Nederl Dagbladpers et pact Berlijn Rome Tokio EEN MIJLPAAL in de geschiedenis van den oorlog Vreugde in de drie verbonden landen Nadruk wordt gelegd op het streven naar een rechtvaardige ordening CordeüHull mets veranderd aan de sinds laren hier bekende situatie Da AnMtkauMhe nüidirter ywi BdtentaBtoelM ZMieii Cotdell Ball beeft èmtreat ket drienogriflkedenpMst verfclaard dat dit beadgoioetsclup niets verandert aa 4e dnfa jaren te Wadtiacton bellende aitnatie Met de mogelitkbrid van een dergelijk bondceaoot duv la bli de bepaling van de Amerikaaaacbe politiek reeds rekenlBg gebonden Alvorens Bnli deie Tericiaring afgelegd bad liet men op zijn departement reeds doonehemeren dat dexe overeenkomst niet noodnkelIJkravüs de Intonationaie sitoatie behoeft te venwhraiwn Bet maakt den Indruk dat dese evereenkomst een politiek die reeds eenlgen tüd lang door de drie onderteekenaars gevolgd is In een document vastlegt Op de persconferentie on bet Witte Bals verklaarde pn édent voornemen hebben zich buiten den oorlog te houden is het zeer weinig waarschünl k dat de commentaren in Amerika een anderen dan een gereserveerden toon zullen hebben EeiMjTliitsch oordeel Van semi officieele ijde wordt te Berlün gemeld In politieke kringen hier verheelt men niet dat bij het driemogendhedenverdrag kan worden gesproken van een machtsconstellatie van reusachtige afmetingen welke niet alleen voor het heden maar ook voor de toekomst van de grootste beteekenis is Drie groote mogendheden welker militaire kracht niet behoeft te worden uiteen gezet hebben zich op de basis van haar gemeenschappelijke belangen en doelen vereerigd in een bondgenootschap Deze gemeenschappelijke belangen en doelen bestaan niet alleen in de overeenstemmende opvattingen op het gebied der buitenlandsche politiek doch ook in het gemeenschappelijke denkbeeld van sociale gerechtigheid Zooals minister von Ribbentrop naar voren heeft gebracht eischt deze gemeenschap van opvattingen een gelijke ordening in de betrekkingen tusschen de volken Zooals uit den tekst van het militaire bondgenootschap ondubbelzinnig blijkt streeft het niet naar aggr sieve bedoelingen Eft toch zal men niet kunnen zeggen en in politieke kringen hier dbet men dat ook geerszins dat het pact tegen nieman gericht is Veeleer is in de verklaringen afgelegd door de Duitsche en Italiaansche ministers van Buitenlandsche Zaken en door den Japanschen ambassadetn op sdierpe wijze gezegd dat het verdrag weliswaar niet gericht is tegen een ander volk maar wel tegen de oorlogsophitsers en de onverantwoordelijke elementen die streven naar een verienging of uitbreiding van dezen oorlog ledere inmenging in de reorganisatie die in Earopa plaats vindt onder leiding van Dultscliland en ItaUë en in het Groot Oost Aziatische gebied onder leiding van Japan zal tot gevolg hebben dat de drie mogendheden gemeenschappelijke verdedigingsmaatregelen nemen Het pact heeft das de bedoeUng iedere stoornis in de reorganisatie te verhinderen In zooverre kan het beschouwd worden als een natuurlijk resultaat van de bezigheden der kringen die zonder bevoegd te zijn voor de innerlijken en uiterlijken opbouw in de levensruimten van anderen sedert lang een inmenging en een stoornis trachtten voor te bereiden in dienst van de Britsche plannen tot uitbreiding van den oorlog en als vertegenwoordigers van internationale en kapitalistische belangen met gebruikmaking van een leugenachtige propaganda Het is bekend dat reeds meermalen groote politieke en later ook militaire beslissingen zün uitgelokt door de bereidwilligheid om de Engelsche plannen tot uitbreiding van den oorlog te dienen In politieke kringen legt men er verder den nadruk op dat het verdrag van het grootste belang is voor het bereiken van den wereldvrede doordat het streeft naar het verhinderen van storende invloeden bü den herbouw van groote deelen der wereld Dit valt nog duidelijke in het oog bij bet bezien van de bijzondere vermelding van de Sovjet Unie zoowel in het verdrag zelf als in de verklaring van Von Ribbentrop Terwijl artikel vijf zegt dat dl tusschen de drie mogendheden gesloten overeenkomst geen invloed heeft op de betrekkingen tusschen elk der verdragspar en en de SovjetUnie heeft von Ribbentrop nog den nadruk gelegd o A constateering dat de strekking van het pact een ver andering der betrekkingen tot de I Sovjet Unie met weUc oOt Itaitsefalaiul een pndubbdiiniiige afbakening der belangen heeft getroffen zins noodig maakt In dezen zin het pact zelfs worden beschouwd W een stabiliseering van de goede betrekkingen tusschen de drie partüen en de Sovjet Unie Reacties elders Bdë De bekendmaking van de ond teekening van het driemogendhedaaverdrag is door de Italaansche opa bare meening met geestdrift ontvang Het nieuws wer bekend gemaakt speciale kranlenedities die zeer dig uitverkocht waren en via de In verscheidene groote Italiaa steden vormden zich spontaan op ten van betoogers die door de sti trokken en den duce den führer 4É I Japan toejuichten Deze indrukwekkei de optochten zongen vaderlandsebe liaderen en liederen van da lascistisdie revolutie Zy juichten over de zefc overwinning van de drie mogendheda vereenigd door een boBdgenootscb tegen de oude democratieën BUITENLAND De Gazetta del Popoio noe lde overeenkomst van Berlijn een waallyk imponeerende daad Drie jongt volken treden gem eenschappelük eM poging tegemoet om hun toekomst W belemmeren Niemand buiten Eng I behoeft zich over dit bondgenoo I ongerust te maken Voor de V S het geen bedreiging Slechts Bri en foodsche propaganda heeft de Am rikanen willen doen gelooven dat hm belangen bedreigd worden De as Ram Beriyn wordt thans de as Bome Berlijn Tokio waarbij zich ongetw feld alle jonge vernieuwde kracht zullen aansluiten I Spmiia De avondpers te Madrid verkeert geheel onder den indruk van het dri mogendhedenpact dat naar de bieden betoogen de eerste schrede § den weg naar reorganisatie van dl wereld vormt De Madrid meent dat dit paÉ niet slechts een meesterituk is éi t overeenkomt me den geest der buitel landsche politiek van jonge mogendheden tegenover de moeizame afbr kende politiek van Engeland doch een opzienbarend bewü voor blBt snel handelen waardoor de hoop de Engelschen op da V S verijdi wordt Ook de Alcazar is van meenbigf dat Groot Brittannië zijn laatste troef ii V S wilde uitspelen en thans een stre door zijn rekening krggt Het oude continent vernieuwd door den geest van jonge volken heeft opnieuw bewezen dat het dank zü cultuur geschiedenis en overlevering gerechtigd en bekwaam is om den scepter der wereldheerschappij te dragen Geen bijzondere verraariag in China Een officieel standpunt ten aanzien van het sluiten van het Duitsch Ita liaanschJapansche pact is té Tsjoengking nog niet te krijgen Bevoegde kringen verklaren dat Clsina over de onderteekening van het driemogend hedenpact niet bijzonder verrast i Overigens is men in deze kringen van meening dat het pact gericht is tegen de Vereenigde Staten evenals tegen GrootBrittanje in het Verre Oosten RasUad In politieke kringen der SovjetUnie waar men van den inhoud van het driemogendheden pact natuurlijk op de hoogte was gesteld wordt in het bijzonder de aandacht getrokken door de duidelijke mededeeling in de verklaringen der staatslieden die het pact hebben onderteekend dat het driemo 1 gendhedenpact de oude betrekkingen der erdragsmogendheden tot de Sowjet Unie op geenerlei wijze verandert maar integendeel dienen moet tot de verdere ontplooiing daarvan Pe bedoeling van Duitschland Italië en Japan om met hun de wereld omspannende verdrag een nieuwen slagboom op te werpen tegen de plannen der oorlogsophitscrs wordt eveneens met belangstelling opgemerkt Japaa Uiteraard wijden de Japansche bia den groote aandacht aan het driemogendhqdenpact van Berlijn Engeland icHUt tHaah Standrecht in Egjrpte ONDER ENGELSCHEN DRUK tfm Of i yi onder i9M Maan of 3 22 iwder l li Mep ia verplicht te verdaiateren van Kn80 iergaa tol laiaaphamX Lantaama vaa voerfi ea iBOct i t aar na aouoMari jaag MlatoiEai wordas Het Forcing Office en het Britsche ministerie van Koloniën hebben volgens te Rome ontvangen berichten aan generaal Wavell strikte bevelen gezonden welke deze in den vorm van een ultimatum aan de Egyptische regeenng heeft gegoten De Egyptische regeering heeft onder den druk van 30 000 soldaten moeten toegei i Het Engelsdie ultimatum heeft nractisch in Egypte het stai recht l l condigd al tracht da Engelsche