Goudsche Courant, zaterdag 28 september 1940

TWEEDE BLAD ZATERDAG 28 SEPTEMBER 1940 DE ONDERGETEKENDEN BERICHTEN DAT HUN KANTOI MET INGANQ VAN 1 OCTOBER A S NA 3 UUR N M VOOR HET PUBLIEK ZULLEN ZIJN DES ZATERDAGS BLIJVEN DE KANTOORUREN ONGEWIJZIGD T GOEDEWAAGEN ZONEN INCASSO BANK N V WED KNOX DORTLAND J VAN MENSCH PZN NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK M J OGIER CO ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING N V G 3067 40 Verhooging der Omzetbelosting per 1 October Toelichting op de nieuwe regeling STADSNIEUWS G en rundvleesch verkrÜRbaar ER IS ECBTEK VOLDOENDE VAN ANDEKE SOOBTEN Gouda eet morgen géén ründvleesch De slagen hebben niets voorhanden OnmkIdelMjk kan er bJwevoegd worden dat men geen vleeschloozen dag behoeft te vreezen want er is va rkensvlee ch en voldoende ander vleesch om een smafceUiken schotel op tafel te brengen BU het ingaan van de vleeschdistributie is van bevoegde z jde gezegd dat de regeling in het begin wel even kan hokken en dit is te dezer stede het geval X e voor Gouda bestemde koeien moeten hier op de veemarkt gekocht worden en in het algemeen is daarmede de vleeschvoorziening by de vraag die aan het einde van de week het grootst is verzorgd De aanvoer was Donderdag evenwel gering 1 de dieren die er waren bleken van mindere kwaliteit dan men gewend is en er bestond weinig animo van de züde der slagers maar uiteindeiyk moeten de dieren overgenomen worden Dit is ook gebeurd maar nu het vleesch tegenviel was het nie mogeiyk er vandaag al van te verkpopen Het zal nu volgende week in de consumptie worden gebracht en zoo kbmt het dat er vandaag geen rundvleesCh verkriijgbaar is In verband hiermede heeft de Vee houderijCentrale van Gouda nog twintig varkens meer beschikbaar gesteld I3it is uiteraard niet voldoende om iedereen te voorzien maar er is voldoende aanvulling van andere soorten üet feit dat aanvoer en de kwaliteit van het vee beneden verwachting watén vindt zlJn oorzaak hierin dat de veeprüzen op de Goudsche rayonmarkt lager zijn dan op andere markten en vanzelfsprekend brengen de aanvoerders hun l este vee naar die markten waar zij de beste pryzen krügen Daar door is deze week te Gouda een klein aantal en van geringe kwaliteit op de markt gekomen Van de zijde der plaatselijke toewijïingscommissie zyn inmiddels teneinde herhalmg te voorkomen met de bevoegde Instantie besprekingen gevoerd die er toe hebben gebeid dat een herliening van de prijzen is toegezegd Op grond hiervan wordt verwacht dat volgende week ook in Gouda het i etere vee op de markt komt en dat het voortaan niet meer zal gebeuren dat de Goudsche slagers des Zaterdags geen ründvleesch voorhanden hebben De huisartsen bU de bvzondere omstandigheden DRIEMAAL PER WEEK GEEN MIDDAGSPBEEKUUR MEER De verduisteringsvoorschriften en de benzine beperking hebben ook voor de huisartsen hun bezwaren en de doktoren tot eenige maatregelen in het telang van de regelmatige uitoefening der praktijk genoopt Met ingang van 1 October zullen tien der huisartsen driemaal per week op Dinsdag Donderdag en Vrijdag de midda fespreekuren laten vervallen Bovendien is het voor een juiste indeeling der bezoeken gewenscht dat visites des morgens vóór negen uur worden aangevraagd WEBK GEGUND De Rijkswaterstaat heeft het maken van de toeritten naar de brug over de Dieze te s Herto genbosch met bükomende werken gegund aan de N V tot aanneming van werken voorheen H J Nederhorst alhier laagste in chryfster voor f31 765 Van de züde van de inspectie der invoerrechten en accynzen schryft men ons het volgende Omstreeks 10 September J l is inde pers het besluit van den secretarisgeneraal van het departement vanFinanciën gepubliceerd waarbij deOmzetbelastingwet 1933 werd gewijzigd Intusschcn zyn de nadere uitvoeringsvoo rschriften vastgesteld waardoormenige belangrijke nadere aanwijzingwerd verkregen i Het kan van zeer veel nut zijn aan de onderstaande punten nog eeri aandacht te schenken Uitbreiding aantal fabrikanten Een aantal fabrikanten die vroeger als zoodanig buiten de werking van de Omzetbelastingwet bleven zullen met ingang van 1 October onder deze wet vallen als fabrikanten van belaste goederen kweekers van bloemen fruit groenten en peulvruchten vlsschers grocntenzouters haringrookers droogers van peulvruchten voor zoover zij andere producten dan gedroogde groeneen grauwe erwten bruine boonen en capucyners vervaardigen zullen voortaan omzetbelasting moeten gaan volden bij de levering van goederen Van visch welke door tussehenkomst van een vischafslag wordt verkocht wordt de verschuldtgde omzetljeiasting door den exploitant van den afslag voldaan Van groenten en fruit door tussehenkomst van een veihng Verkocht IS het veilingbestuur de omzetbelasting verschuldigd Groentenveilingen en vischafslagen worden dus eveneens m de belasting betroltken Het aantal gevallen waarin een producent fabrikant wordt in den zin der omzetbelastingwet wordt thans dus uitgebreid ledere belanghebbende zal dus goed doen nauwkeurig na te gaan of de huidige wyziging ook voor zyn bedrijf gevolgen met zich brengt Verhooging van de belasting In verschillende opzichten wordt de heffing verhoogd Ie Een aantal goederen welke tot nu toe vrijgesteld waren van omzetbelasting worden thans belast Behalve de boven genoemde goederen als versche bloemen fruit visch enz zyn ook boeken weekbladen en alle andere periodiek verschijnende geschriften voortaan belast 2e Indien voorheen 4 pet of 10 pet verschuldigd was worden met ingang vas 1 October deze percentages 6 resp 12 Dit geldt voor alle ingevolge de nieuwe bepalingen belaste goederen uitgezonderd de in artikel 2 van het wijzigingsbesluit opgesomde goederen boekweitgrutten boter fruit ènz 3e Bü de berekening van de belasting mogen accijns crisisheffing belasting op gouden en zilveren werken monopolieheffing niet meer op den verkoopprijs in mindering worden gebracht Naheffing over de op 1 Octobef aanwezige voorraden Een ieder die onder de bepalingen van artikel 5 van het wijzigingsbesluit valt is verplicht vóór 20 October ópgave van zyn handelsvoorraad per 1 October te doen Het niet doen het onjuist of onvoliedig doen van deze opgave is strafbaar gesteld De opgave moet worden gedaan aan den inspecteur der invoerrechten en accijnzen ioove mogeiyk zal getracht worden aan alle belanghebbenden een aangifte biljet hiervoor toe te zenden Mocht men echter door welke reden ook geen aangiftebiljet hebben ontvangen en men in ingevolge artikel 5 van het wijzigingsbesluit omzetbelasting voor het doen van aangifte gehouden dan is mpn verplicht eigener beweging de opgave te verstrekken In dat geval zal men eerst een aangiftebiljet ter inspectie moeten aanvragen Het zal dus zaak zijn zich zorgvuldig op de hoogte te stellen onze collectie s zijin compleet I en oonen U een prachtvolle keuze Wintermantels Japonnen Hoeden Kinderkleeding Bontmantels enz Wij garandeeren U uitiluHend primastoffen bonfen afwerking terwijl de prijzen U bijzonder zullen meeyallen Ook in zwart en marine brengen wij U een ipeciale collectie in onze bekende prima stoffen tot de grootste maten MEDEDEELING Deeerste bekendmaking lerverkrijging van een bewijs vooreen nieuwe Wintermantel op bon A en AA onderbepaalde voorwaarden it verschenen en verzoeken onze geachte clientele beleefd de verdere berichten hieromtrent in de dagbladen enz te willen volgen nn Bon m veeoBssssssssssssssssssssss U3080 47 Wie zijn tot aangifte verplicht Alle groot en kleinhïumeiaren voorts fabrikanten indien zij tevens het beroep van handelaar uitoefenen ook fabrikanten aan wie een vergunning ingevolge artikel 4 der omzetbelasting is verleend splitsing in een fabrieksafdeeling en een handelsafdeeiing moeten den handelsvoorraad opgeven indien ingevolge deze vergunning de omzetbelasting verschuldigd is op een vroeger tijdstip dan dat van aflevering aan den afnemer Handelaars aan wie een vergunning ingevolge artikel 19 lid 2 der omzetbelastingwet is verleend zyn niet t t aangifte verplicht indien zij geen andere goederen in voorraad hebben dan de op bestelorder ingekochte artikelen Waarvan moet aangifte geschieden Van den handelsvoorraad welke ten verkoop voorhanden is Goederen voor eigen gebruik voorhanden blijvender dus buiten De grond en hulpstoffen van een iabvtj snt blyven er eveneens buiten tenzij hiJ deze stoffen zonder nadere bewerking ook verkoopt in welk geval de daartoe bestemde stoffen wel moeten worden aangegeven Oit laatste geldt ook indien een fabri Modelwasscherlj Bedrijfswoter zoo zacht als regenwater Graaf Floriswsg 113 GoudaT lefoon 2084 o 2532 8 W AT AAR ANNEER Schouwburg Bioseoop Het geheim van luitenant Runeberg met Willy Birgel en Brigitte Homey Aanvang 7 uur Zaterdag vanaf 4 30 uur Zondag vanaf 2 uur 28 Sept 8 nnr De Beursklok Feestavond athletiekvereeniging Vires et Celeritas 3t Sept 11 nor Kunstuin Verknoping notaris J van Kranenburg 1 Oct ï Dur Nieuwe Schouwburg Opvoering Gaslicht door Tooneelgroep Het Masker T m 5 Oct W0hing lnrichtiog B de Jong 2 6 uur Meubelexfiositie en tentoonstelling van werken van Nellie Goedewagen en Rini Nagtegaa ZONDAGSDIENST DOKTOREN By afwezigheid van den huisarts yijn van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren A J Kettler Gouwe 166 telef 3358 en H Reedijk Crabethstraat 45 telef 3132 APOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts alléén voor r eeepten Apotheek Dee Westhaven 14 Diftributtedata IMAANDAG Stadhuis archief ingang voormalige Boterhal 8 30 12 30 en 1 30 5 30 uur Geldend maken distributie stamkaarten als identiteitstiewijs voor alle ingezetenen Stadhuis archief ingang voormalige Boterhal 6 8 uur Geldend maken distributiestamkaarten als identiteitsbe wys voor personen die op voorgeschreven data niet konden komen St Catharlna Gasthuis Oosthaven 10 9 4 30 uur Uitreiking brandstoffenkaarten voor personen wier geslachts naam begint met een der letters A tot en inet D kant andere goederen belast inkoopt en deze zonder nadere bewerking weer doorverkoopt hij is dan naast fabrikant van het eigen product tevens handelaar in andere producten Van de naheffing zijn uitgezonderd versche bloemen weekbladen en perio dieken fruit en andere goederen diealle vermeld zijn in de toelichting ophet voorraadaangiftebiljet Met raadplege deze toelichting dus nauwkeurig Hoe moet de aangifte geschieden Overeenkomstig de aanwijzingen op het biljet De belasting die ingevolge de per 1 October geldende bepahngen meer verschuldigd is dan voor deze goederen bü den inkoop is voldaan moet worden opgegeven Over de bedragen van waarborgbelasting crisisen monnopolieheffiftg statistiekrecht kan de naheffing achterwege blijven Over de accijnsbedragen moet wel worden bijbetaald behalve voor wat betreft vleesch Over het algemeen zal naar den toestand op 1 October geïnventariseerd moeten worden In den regel zal de inspecteur kunnen toestaan dat wordt uitgegaan van een op een vroeger of later tijdstip opgemaakte inventaris mits devoorraèd op 1 October aan de hand hiervan kan worden bepaald Indien de boekhouding voldoende gegevens bevat om het bedrag van de naheffing op redelijke wijze te bepalen kan het opmaken van een inventaris geheel achterwege worden gelaten Nieuw wegdek op de Hoogstraat De Hoogstraat heeft een nieuw wegdek gekregen Vandaag is het werk om het fisttiU te vervangen door een klmkerbestratmg gereed gekomen en nu heeft ook deze dnikke weg een keurig kimkerdek zooals tegenwooi dig by alle herstratmgen wordt gelegd en dat het zoo uitstekend doet Het staat niet alleen veel beter dan keien maar het is ook de weggebruikers veA prettige dan de vroegere wegdekken Radiodistributie in gemeentelijke ploïtatie OP 1 OCTOBER GAAT HET BEDRIJF OVER Ingevoige het door den raid g nomen bfsluit tot naasting komt het bedrijf van de N V Maatschappy tot exploitatie der machtiging voor radiodjstributu in Gcuda volgende week m exploitatie bij de gemeente na juist vyf jaar als particuliere onderneming te zyn gevoerd Aanvankelijk was de datum van ovA gang op 24 September bepaald maar om practische redenen IS deze ten week verlaat en nu komt het bedrijf op I October onder de vleugelen der gemeente als de jongste gemeentedienst Voor de abonné s zal van de wyziging der exploitatie weinig te merkenzyn alles blijft z n ewone gang gaanen ook de tarieven blyven zooaIs zezyn De radiodi tributie komt te ressorteeren onder de gemeente lichtfabrieken en dus onder de leiding van de directie van du bedryf te staan Het personeel van de radiodistributie gaat voorloopig in gemeentelijken dienst Domaniale Anthracietnootjes 5 uitsluitend voor Anthracietlasgeneraloren op auto s uit voorraad leverbaar Antoon Dessing Kantoor OOST HAVEN 24 GOUDA TEL 2404 O 3082 20 Er wêt MM an Khifcbi w Laraa Die d kaïui nn t piaiier wdd paren Roode Star leldnam tielii Deed i o duel lu de Inchi Vcx z kunnvofiea erbeid yetgwn ROODE STER Zeldzaam zacht en licht in de pijp i O 30S I 32 over met mogelijkheid van vaste aanstelling en de directeur van de radiodistributie wordt met de dagelijksch bemoeimgen belast De door den overgang noodzakelijk verordeningen zullen binnenkort aas den raad worden aan eboden Gouda bleef stipt J binnen VANNACHT GEEN ENKELE OVERTREDING VAN UITGAANSVERBOD Cïouda heeft zich op den twc a avond en nacht van iiet uitgaansverbod perfect aan de bepalingen gehaiiden er is niemand v n de ingezetene naar het bureau gebracht en geverbaliseerd Alleen kwamen met den laatstea trem die na tienen uit Utrecht arriv rt twee personen een verpleegster eri een soldaat mede Beiden waren met verlof geweest en met de nieuwa verordening niet op de hoogte hetgeen voor de pohtie ook ditmaal nog een redt n is geweest voor een soepele houding Zij heeft de reizigers laar huis gebracht Uit vroKpger tyden DE GOUDSCHE COÜBANT MELDDE 75 JAAR GELEOEN De kantonrechter heeft iemand ia eene geldboete van ƒ 10 bü wanbetalmg een dag gevangenisstraf veroordeeld wegens net met voorzien van zyn kelderopemng op een onafgesloten stoep te Gouda met kruislings geplaatste yzpren banden of steekdraad 50 JAAR GELEDEN Uit den gemeenteraad Ingekomen was een adres van T N Joosten bleeker aan de Bleekerskade verzoekende maatregeen te nemen dat het water m de Vlaamsehe haven niet langfr verontreinigd worde door de Stearine Kaarsenfabriek daar adressant daardoor benadeeld wordt in zyn tjeroep In handen van B en W om bericht en raad Aan de orde is de benoeming van 5 regenten voor het HoffmaiWge sticht Benoemd wonden de heeren J M Noothoven van Goor dr H IJssel de Schepper G J de Jong G J zn A J Biezena ir en G Prince Tot leeraar in de Hebreeuwsche taal aan het Gymnasium wovdt benoemd de heer A Ketellapper 25 JAAR rjELEDEN De beer H J Ritter onderwijzer aan de Tweeede Burgerschool voor jongens alhier is benoemd tot hoofd van school no 20 ie Arnhem FEUILLETON Nadruk wrSodea ALLE SPOREN LEIDEN NAARUlf 0 De commissaris blijft zitten Hm zegt hij en grijpt plotselmg naar ztjn hoed Hij staat Ungzaam op en ook Lore staat op en kijkt hem vragend aan Ik zou graag de kamer van uw broer zien zegt hij Lore neemt een aanloopje Zeker commissaris met genoegm maar ik krijg hoe langer hoe meer den indruk dat u Ulf verdenkt en Zü wordt onderbroken door het geluid van de bel Met een woord van verontschuldiging verlaat zij de kamer om de deur te gaan openen Commissaris Petermaim die haar gevolgd is gaat nu snel op den man die voor de deur staat toe Aha brat u bet Schweikert iKimt u em oogenblik ttinneo Kü k jkt een seconde rond ea trekt den and r dan in de kamer van Lore terwijl bü de deur acttter slcfa sluit Lore büjtt tn de ang staan Sidiweilwrt eeft ittUctitbi ga Mttiilietf HATtmana ia gfanètn noei precies op t d op tiin ktaOo ekomtB VolgaM wltlariagf mm de typiste die ik in haar huis heb opge zociit heeft hy een afspraak met een zakenvriend van zyn chef gemaakt om des middags samen in een restaurant te tten Om half zeven was hjj volgens de verklaring van Lieske den tuinntan van Hermabach in Wannsee in de villa welke hij om ongeveer acht uur verlaten heeft Dr Petermann denkt een oogenblik na Dus hü is volgens deze verklaringen werkelijk in den loop van den avond by julfrouw Merzbach geweest en de bewering van de portiersvrouw dat zij hem om tien heeft gezien kan juist zifn Toen zij in de gang terugkwamen zag hij Ijore in elkaar gezonken op eert stoel zitten de handen voor de oogen gedrukt Zij springt op en kijkt hem verward aan De kamer van uw broer zegt hiJ kort en dan alsof hü zich iets herinnert laat hy erop volgen U vroeg rfü daarstraks waarom ik mij juist ioo voor uw broer interesseer alle feiten wyzen er op dat uw broer de laatste bezoeker ié dien juffrouw Merzbach heeft ontvangen Uit Lores zicht Is alle kleur geweken IMP zegt zü toonloos De commÜSans trekt de schouders op Met langzame slepende stappen gaat Lore hem voor an opent de deur an DlTa kamer Op den drempel tdyft xü ataan Zooab zijo gewmntc is neemt de commissaris eerst eren de kamer op dan gaat hü cev lcd door Schweikert binnen en het onderzoek begint In de volgende minuten wordt Lore Hartmann getuige van de grondige doorzoeking van een kamer niets wordt overgeslagen niets blijft onaangeroerd Op de tafel in het midden van de kamer worden brieven verzameld welke de commissaris snel doorleest Het is meerendeels onbelangryk maar er zyn enkele brieven van Hilde Merzbach by De commissaris leest enkele daarvan opmerkzaam door Den laatsten brief welken Hilde Merzbach kort voor haar dood heeft geschreven leest hü tweemaal door en streept enkele zinnen daarin aan Hilde Merzbach schryft daar Meen je dat ik niet merk dat je Je terugtrekt Je ontloop my je vermydt het angstig om mij te ontmoeten Ik vraag my af waarom je niets meer van my wilt weten Het is waar je bent nooit heelemaal vertrouwelijk geweest Ik had altyd het gevoel dat je gedachten ver weg waren terwyl je bü mü was Ik wil zekerheid hebben Ulf en de hoop je liefde niet verloren te hebben Of heb je nooit van mü gehouden De oogen van den commissaris rusten op zyn hoed welken hü naast zich heeft neer gelegd Schweikert onderbreekt zijn gedachtengang Commissaris I roept hij met opgewonden stem komt u een hier Schweikert Uat bij het raam en buigt flch ver naar voren Petermann komt naast hem staan Wat it er dan Sohweikertr De beambte wyst naar de binnenplaats beneden Kijkt u eens commissaris precies onder dit raam staat de vuilnisemmer waarin mevrouw Breitspecht het mes heeft gevonden Het is intusschen volkomen donker geworden maar de commissaris kan nog juist zien dat dicht tegen den muur de vuilnisemmers staan Inderdaad zegt hij verrast Dan keert hij zich naar Lore die ieder woord heeft gehoord Zy staat nogVeeds tegen den deurpost geleund en het lijkt alsof zij zich met uiterste krachtsinspanning op de been houdt De commissaris fluistert den ander enkele woorden in waarop Schweikert onmiddellijk weg gaat Dr Petermann is in twee stappen bij Lore Juffrouw Hartmann zegt hij en zijn tem heeft een vaderlijken klank U blijft er bij dat uw broer gisteravond niet thuis is geweest Zij knikt Ja fluistert zij Het bloed hamert in haar slapen met uiterste krachten vecht zij tegen het gevoel van zwakte dat haar overvalt Donkere vlekken dansen voor haar oogen haar hoofd doet pijn en haar keel ia ala dichtgesnoerd Er heerecht een diepe stilte in het vertrek een stilte die de sterkste zenuwen sloopt Schweikert komt terug bij had de huisdeur slechts op een kier laten staan Zijn plotselinge verschijning doet Lore beven Zij wankelt naar de tafel in bet midden en zinkt daar gesteund door den com missaris op een stoel neer Schweikert heeft een actetasch op een stoel gelegd hij gaat op een wenk van den commissaris naar de keuken en haalt een glas water Lore drinkt Dank u zegt zij zacht De commissaris opent de tasch Een oogenblik nog juffrouw zegt hij en haalt een in een doek gewikkeld lang voorwerp te voorschijn Lore durft pas na enkele minuten te kijken op de tafel ligt een lang blinkend mes Zij ziet dadelijk de donkere vlekken op de kling en huivert Als van heel ver hoort zij de stem van den commissaris Kent u dit mes Juffrouw Hartmann Met haar laatste krachten schudtzij ontkennend het hoofd Neen commissaris Haar woorden zijn bijnaonhoorbaar Dr Petermann pakt hetmes weer in en grijpt naar zijnhoed En nu nog een laatste vraag zegt hij en er is een beetje vriendelijkheid in zijn stem Weet u eriets van dat uw broer nu en dangeld van juffrouw Merzbach kreeg Had hij rechten daarop Is het ubekend dot hij gisteren weer geldvan haar heeft ontvangen Zij slikt heftig Ik weet zegt zij dat mijn broer haar leerlingen aanbracht en daar was juffrouw Merzbach dankbaar voor zü bood mijn broer vaak aan hem daarvoor provisie te betalen Maar UB wUde daar nooit iets van weten Ik geloof ook niet dat hij gisteren opeens berioten had er geld voor aan te nemen De commissaris antwoordt niet da delijk Hij neemt enkele brieven die nog op de tafel liggen stopt ze in zijn tasch eb staat langzaam op Zoo zegt hij dan en nu heb ik uw moeder nog enkele vragen te stellen het zal niet moeilijk voor haar zün Den anderen morgen stopt een donkerblauwe limousine voor het huis op den Kurfurstendamm De chauffeur steekt de hand door het geopende portierraam en grijpt naar da kruk Wanneer kan ik u afhalen mijnheer Hermsbach vraagt hij daarbü Theo Hermsbach denkt een oogenblik na Ik weet het niet Schrader zegt hy rüd naar Wannsee terug en wacht totdat ik opbel Hermsbach is een groote flinke man van v ertig jaar Hij is keurig gekleed Zijn gelaatstrekken zijn krachtig Het machtige hoofd heeft kort geknipt haar De oogen zijn lichtblauw Het opvallendste is de snor zij bedekt de geheele bovenlip Zü is niet modern geknipt maar breed en lang De snor is zwart terwijl het hoofdhaar lichtbruin is Men heeft er Theo Hermsbach vaak van veN dacht dat hij zijn snor laat verven Hij lacht daar dretmend om Hermsbach s kantoor is op de tweede étage De secretaresse juffrouw Heine wacht een beetje xenuwachtif op haar chef die vandaag van zija korte aoantlM is teriigcekomeik tWmrit vtTMWJ