Goudsche Courant, maandag 30 september 1940

GOUDSCHE com Am Maandag 30 Sept 1940 rae Jaargang No 204 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREKEN Directeur F TIETEB Postglro 48400 Bur Markt ÏL Tel 2745 Rijkscommissaris Seyssinquart over Duitsch Nederlandsche scnnenwerking Het Duitsche volk tot kameraadschap volkomen bereid mKmmÊÊmmÊmmKmÊÊmmÊmmÊm mmÊmmÊmÊmmmamÊmÊmiÊÊÊmmmÊmimmKimÊmmmmm mm mmmmmm Er moet gestreefd worflen naar een in het volk ▼ erwortelde cultuur N S B LEIDERS TE BERLIJN Wij haasten u niet O p tea te GnTenhage gehouden vergaderinjf van den onbngs gerichten Nederlandsche KultaorloAai heeft de Rijksconunissaiis Rijksmiauter Seyss Inqoart een rede gehoa en waarin hij nitweide over de Doitsch NederlandBcfae samenwerlcing welke de Knitaurkrinif zich evejieena ten doel telt Wanneer U sprak over samenwerking met ons zoo zeide dr Seyss Inquart in antWoord op de rede vai den Kringvoorzitter dan beschouw ik dat niet zoo zeer als een samenwerking met ons in onze hoedanigheid van Duitsch gezag als wel met ons als hier aanwezige vertegenwoordigers en dragen der Duitsche cultuur opdat het tot een juiste harmonie van het Nederlandsche volk en het Duitsche cultureele leven moge komen En Huist daarom is deze bijeenkomst voor jnU niet een bijeenkomst van politici naar van menschen die naar de geesteiyke en daardoor moreela beteeketiis van het leven streven en daarmee jlan tevens ook op weg zijn den dieperen zia van het politi e gebeuren te beseffen Dr SEYSSINQUART Foto archie D C Met wars voldoening hoorde Jk u constateeren dat u de door mü uitgestoken vriendenhand wilt zien en wilt giijpen en daarmee heeft u tevens de yoor u belangrijkste vraag beantwoord Vriendschap kan slechts tusichen zelfstandige vrije volkomen verantwoordelijke menschen bestaan En wat het cultureele leven betreft too kan ik u slechts de verzekering geven dat Juist wij een echt volksch Nederlandsch cultureel leven willen ja er direct naar verlangen en er eker van t in dat evenals het eigen karakter van de Duitsche stammen dto toch heden een door één geloof i éé nwil bezield volk vormen niet tot tplitsing maar tot verrijking van het geheele Duitsche cultureele leven strekt evenzeer de verscheidenheid vaa het Nederlandsche en Duitsche cultureele leven geen splitsing betadcent maar slechts een verrijking van beide kanten Weliiv ar zooals U zeU zegt kan het niet gaan m dat steeds naar het WMten kijkende BMiieticisma dat evenals vroeger ons ook uw eutturecle streven beheerschte fa leidde tot tpVAóag tot een boventaatig cctaitueerai der dialectiek tot een ddi vetmeien in de nuancei Iran ondergang i twijfel Het cuÜh rMe ievoi vm een volk moet in yn diepste dlvte gegnmdvest ztfn op een hechte wereldbesdiMtwing die liaw isaelit we r put uit het besef van eigen volk en het opgaan in de gemeenschap van dit volk eischt KAMERAADSCHAP U sprak over het Nederlandsche en het Duitsche volk als over twee broeders en daarmee raakt U aan den grondslag van onze gemeenschappe lijke Germaansche afstamming Ik wil bovendien nog wijzen op de kameraadschap die deze beide volken moet omsluiten Kameraadschap der volken beteekent evenzeer als bij kameraadschap der erkelingen het vaste bcshJit eikaars lot te deelen en voor elkaar in te staan Het Duitsche volk is tot deze kameraadschap volkomen bereid en zal voor deze kameraadschap alles in het werk stellen wanneer het om het bestaan van den ander mocht gaan Het mag dan op het oogenblik schijnen alsof van het Nederlandsche volk op het oogenblik meer gevergd wordt Doch dit houdt alleen verband met de uiterlijke levensomstandigheden die juist ten gevolge van de gemeenschap van het lot aan dezelfde beperkingen onderhevig zijn in welke het Duitsche volk zich op het oogenblik schikt Doch Nederlanders die een ruimeren kijk op de dingen hbben zullen begrijpen wat het beteeker n kan wanneer de gansche reëele macht van het Duitsch 85millioenen volk en het groot Duitsche rük als het er op aan komt bereid is p de b es te staan voor het bestand van het Ne derlandsche volk en den Nederlandschen staat want hierin schuilt juist de kern van het lot van dezen staat dat zijn reëele machtsbasis verre ten achter bleef blj zün uitgestrektheid En zonder mij nu biJ deze gelegerheid met politiek of zelfs problemen der buitenlandsehe politiek te willen bezig houden zoo dient u toch te weten dat onder alle omstandigheden de gansche uitgestrektheid van het toekomstig gebied waarover de invloed van et Duitsche rijk en het nieuwe Europa zich uitstrekt te uwer beschikking zal staan en wel ter beschikking van vrije Nederlanders onze kameraden Het gaat dus niet om vrijheid zelfstandigheid en onafhankelijkheid En het verwürvan heulen met den tegenstander of zelfs verraad treft vrfKomen ten onrechte de mannen d voor het Nederlandsche volk een weg aan de zyde van het Duitsche v lk zoeken Wat beteekent verraad dan eigenlijk Wij Duitschers weten het maar al tfe goed Wanneer wij volk en volkskarakters als hoogste goed beschouwen dan pleegt diegene verraad die zich juist aan dit hoogste goed vergrijpt Wie Volksvreemde of zelfs voor het volk schadelijke biologische geestelijke en moreele invloeden toelaat of zelfs bevordert is evenzoo een verrader als diegene die de kracht van het volk meedoogenloos voor zelfzuchtige doeleinden misbruikt In tijden van plotselinge nederlagen hoort men dan ook steeds het woord verraad maar nooit hoort men het uit é ek mond der dappere soldatpfi in Ae voorste linies die de overweldigende militaire macht van en tegenstander leerden kennen en respecteeren Men noemt ook die mVnschen graag verraders die tegen stand en klassegrenzen optomen wanneer deze verschillen hun economischen en geschiedkundigen zin verloren liadden en het leven van het volk beklemmen Ik kan u verzekeren dat juist die NeiJ Itache mannen die men boesaarfig of nnadenkend verrader noemen wil by de opperste leiding van h t rijk heel X Door Hitler ont vjingen Naar wif vernemen heelt de é Führer de vorige week dea S Rijkscommissaria Toor het be Ig zette Nederlandsche gebied K Rijksminister Seyss Inqnart 9 in wiens gezebchap zich coai B missarisgeneraal Schmidt S abmede df heeren Mussert 8 Van Geelkerken en Rost van S Tonningen bevonden in de 8 nieuwe rijkskanselarij vow B een langdurig onderhoud wf vangen diNeias MoseH ioei BO goede en waardige vertegenwoordigers van de Nederlandsche zaak en de Nederlandsche vrijheid waren over welk laatste punt door het rijk nooit eeniige tw jf l was gelaten DE GODSDIENST Ik kom ook nog graag terug op uw opmerking dat de godsdienst de hoogste geestelijke uiting van alles om ons heen is Ook wy hebben deze vaste overtuiging Hoe zouden wij anders ook zoo n onmetelijk streven der hervorming en vernieuwing der geestelijke en reêele verhoudingen der Europeesche menschen met het vaste vertrouwen op succes kunnen beginnen wanneer wy ons in ons werk niet met God verbonden en aan God gebonden zouden gevoelen Misschien iï dit ons loof niet zoo zeer vervuld van ang voor het leven en gesmoord door den druk van de onbeduidendheid daarvan als wel gedragen door het bewustzijn van de volkomen juiste invoeging in de schepping waarvan de beteelcenis ons meestal verborgen blijft wy moeten er echter tegen opkomen wanneer banden der dognS tiek als politieke kenteekencn worden beschouwd en zoo tot splijting van het volk leiden Want voor ons zijn de volkeren in hun door den bloede bestemd karakter de door God gewilde bouwsteenen der menschheid U hebt er juist aan gedaan toen u zich in uw streven niet door mij lipt legitimeeren Dit geldt voor u precies zooals voor ieder de gemeerschap betreffend en daarmee politiek streven U zult en u wilt zich geen macht door den staat laten geven om deze macht dan op politiek gebied uit te buiten maar het is u daarom te doen de Nederlandsche merrschen van de juistheid van uw weg te overtuigen en hen voor uw overtuiging te winnen Hier is sl chts één ding voor noodig moed en wel de moed van het inzicht het besluit en de volkomen toewijding U verzocht mlJ u of wel het Nederlandsche volk tijd te laten Wij haasten n niet Want de beslissingen vallen hier niet voor ons Onze beslissingen die bevechten wij In de overige wereld Maar juist voor deze beslissing is het van het grootste belang dat het Duitsche volk het Nederlandsche volk als zijn kameraad beschouwt De richting van den weg moet by het begin van den marsch worden gekozen De bouw van den weg kan dan met uiterste zorgvuldigheid en overleg geschieden In dezen zin is uw redevoering een daad en wij zyn getuigen dat mannen in Nederland die zich bewust zijn van hun verantwoordelijkheid reeds nu op het oogenblik de kameraadschap van het Nederlandsche met het Duitsche volk gekozen hebben in het Iwwustzijn dat déze ineenvlechting van ons beider lot ons groot maakt en beiden ten goede komt Daarvoor dank ik u Op de rede van den Rijkscommissaris Ryksminister Seyss Inquart volgde een langdurig applaus 24fH Ch tHaoH I Zon op 7 40 Mder 19 21 Maan op 5 54 onder 19 15 Men i verpBöht te ▼ erddar teren van Eouoader aa tot zonsopkomst Lantaarns vu voertniiM moeten nar na lenondcrgaag wtstokea wotitm DE DUITSCH ENGELSCHE WORSTELING IN DE LUCHT Bommen op Londen Edinburgh en de motorénfabriek van Rolls Royce Een Duitsch gevechtsvliegtuig heeft Zondag van een hoogte van 50 M bommen van het zwaarste kaliber midden op de fabrieksinstallaties der Rolls Rc ce motorenfabriek In Derby geworpen De Duitsche bommenwerper die onder commando stond van Oberleutnant Freiherr von Bntlar maakte precies boven de montageballen een steile duikvlneht en wierp zijn bommen neer op het moment dat zij zonder mankeeren de centrale installaties der fabrieken moesten treffen Bij het optrekken van het vliegtuig konden de Inzittenden het instorten van lullen en het barsten van muren waarnemen aldus bet D N B DE AANVALLEN OP LONDEN Reeds in den aanvang der avondschemering van Zondag begonnen de nachtelijke aanvallen varhet Duitsche Inehtwapen op Londen met onverminderde felheid Verscbeidentt golven vUegtnigen startien Naar hét D N B verneemt konden reeds de eer Bte dertig vliegtuigen hun bommen m t goed succes van geringe hoogte zonder belangrijke belemmering van het alweervuur werpen op industrieën en werven BOltlMEN OP EDINBURGH Als opraerkelyke byzonderheid van de aanvallen in den nacht van zkteTdag op Zondag verneemt het D N B van welingelichte militaire zijde dat een i eeks bommen van het gaarste kalil er op Edinburgh is neergeworpen De inzittenden der vliegtuigen konden nog ter hoogte van Middlesbrough d w z op een afstand vaa 200 k m duidelijk den vuurgloed waai nemen De branden schijnen te zyn ontstaan in getroffen olietanlcs en kmltmagazijnen BNG SCHE TOES TELLEN BÜVEN DCITSCHLAND Vljandélüke vliegtuigen zijn in den nacht van 29 op 30 September in West Duitschland binnengedrongen aldus het D N B Kleinere groten drongen door tot midden Duitschland en de nabylieid van Berlyn zonder echfer boven de rijkshoofdstad te verschynen In een plaats in de provincie Hannover is een lykenhuisje getroffen Elders zijn verscheidene particuliere woonhuizen beschadigd Uit Kloppenbufe meldt het D N B In den nacht van Zaterdag op Zondag hebben Britsche vliegers zooals zij dat lederen nacht doen getracht den gouw Weser Ems te teisteren Opnieuw strooiden zy brandplaatjes neer boven dorpen akkers en Iwsschen gelukkig zonder schade aan te richten Daarbij voerden zy weer eens evenals in Potsdam Friedriclisruh en Weimar het speciale bevel van Churchill uit om opzettelijk Duitsche cultuurmonumenten te treffen Zoo werden dien nacht o m talrijke brandplaatjes geworden op het grootc openluchtmuseum het museumdorp in Kloppenburg Deze instelling met haar twintig gehouwen met haar beide ruim honderd jaar oude boerenliuizen met haar adellijk heerenhuis uit 1680 met haar molen en dorpsvyver die ook uit de lucht duidelyk te herkennen is vormt met haar gebouwen en kostbare verzamelingen boerenhandwerkkunst een uniek en onvervangbaar vaderlandsch museum van het Oldenburgsche Munsterland en een van de scivoonste cultuurmonumenten van den Duitschen boerenstand Het is slechts te danken aan de gelukkige omstandigheid dat geen enkel brand plaatje op een de daken viel en aan het onmiddellijke optreden van opsporingstroepen dat hier geen on overzienbare en hooit te herstellen schade is aangericht Eenigen tyd geleden was reeds in de directe nabijheid van het museumdorp een bri santlram neergekomen KNGELSCH VLIEGTUIG NEERGESCHOTEN Bg het binnenvliegen van liet Duitsche luchtruim in den afgeloopen nacht boven West Duitsrfïland is naar aan het D N B wordt gemeld een Engelach machine door Duitsche nadttjagets neergeschoten AZIË i en peciale japansche kabi TSRAAD Beslisa de phace der Japansche politiek Minister president Konoye heeft naar bekend wordt gemaakt met het oog op de beslissende phase der Japanschepolitiek besloten tat de instelling van een specialen kabinetsraad bestaande uit tien persoonlijkheden der weermacht der politiek en der economie De tegenwoordige kabinetsraad zalzich bezig houden met dit pbu van Konoye De minister president heeft reeds contact gezocht met talige persoonlijkheden Voor zoover tot dnsverre bekend is betreft het hoofdzakelijk oud minlsters wier kennis en bekwaamheden niet alleen voor de regeering maar tegelijkertijd ook voor de beweging van de nieuwe structuur de bekende beweging tot steun aan de keizerlijke politiek gebruikt moeten wordeh Onderhoud tusschen Gandhi en onderkoning HET HEEl DRIE UUR GEDUURD Gandhi heeft Vrydag j L een onder houd van drie uur gehad met den onderkoning Hy was toen voornemens MAHATMA GANDHI fFoto archief D C tot Zonda of Maandag te Simla te blijven doch men wist niet of hy nof een tweede ontmoeting met den onderkoning zou hebben aldus Reuter Engelschen in Roemenië gearresteerd LONDEN VRAAGT ONVERWIJLDE OPHELDERING Drie leden van het personeel der petr Jeummaatschappij Steaua Komana ond wie twee Engelschen zyn m hechtenis genomen Men gelooft aldus Heuler dat deze arrestaties in samenwerking met IJzeren Garde gescnied zijn Voorts zouden in Plosti twee Britsche zakenlieden en een vrouw ge arresteerd zijn Oeze kwestie wordt door de Britsche autoriteiten zeer ernstig opgevat Volgens een later be richt wordt officieel bevestigd dat de Britsche legatie m Boekarest aan het Roemeensche ministerie van Buiten landsehe Zaken om onverwijlde opheldering over de arrestatie van Britsche onderdanen en over de hun ten deel geworden slechte behandeling verzocht heeft Vrydagmiddag was hierop nog geen antwoord ontvangen SPANJE Weer bommen op Gibraltar GROOT AANTAL DOODEN Ook Vrydag zijn enkele eskaders Fransche bommenwerpers naar de Stampa uit Milaan meldt over Gibraltar gevlogen Het luchtafweergeschut opende het vuur op de Fransche vliegers die verscheidene bommen boven de vesting lieten vallen Volgens Spaansche berichten uit Gibraltar zou het aantal dooden by het laatste bombardement ongeveer tweehonderd bedragen De Engelsche autoriteiten hebben gelast dat de slachtoffers in alle stilte ter aarde moeten wonien besteld Ook het aantal gewonden zou aanzienlijk grooter zijn dan van Engelsche z de wordt toegegeven DE STRIJD OM DEN BABY Gerechtshof bevestigt uitspraak AAN DE FAM STEDfMETS TOEGEWEZEN Het gerechtshof te s Gravenhage heeft heden arrest gewezen in de procedure tusschen de famili Steinmetz en Van der Winden om het i ezit van den baby waarvan na den Iwminslag in de Bethlehemkliniek op 10 Mei niet vast stond tot welke moeder hy laboorde Men herinnere zich dat de president der Haagsche rechtbank in kort geding den traby die Zich toi huize van de familie Van der Winden bevond heeft toegewezen aan de familie Steinmetz In hooger beroep heeft het gerechtshof toen een interlocutoir arrest gewezen waarin een enquête lievolen werd ten aanzien van het vinden van twee kinderlykjes in de puinhoopen van de kliniek Thans heeft het hof het vonnis door den president gewezen bekrachtigd Hiermede is deze treurige procedure naar alle waarschijnlijkheid ten einde Wehswaar staat vooi de verliezende party nog geen beroep in cassatie open doch het is niet waarschiji lijk dat dit in de thans gevaUen beslissir g dat het kindje toebehoort aan de familie Stein metz nog verandering zou k innöl brengen DE HOUblNG VAN AMERIKA Het wil zich niet mengen in territO riale kwesties in Europa of Azië Transocean meldt dat Early de secretaria van het Witte Huis Zaterdag j L namens president Roosevelt een verklaring heeft afgelegd waarvan de essentieele deelen aldus luiden Het ligt niet in de bedoeUng van de regeering der Vereenigde Staten zich te mengen in eenige territoriale kwesties ia Europa of Azië De Amerikaansche regeering is van meenlag dat er een toegepaste Monroeleer van elk van deze continenten diende te bestaan en zon gaarne zien dat dit ook inderdaad het geval was Duitsch schip naar Canada opgebracht SCHENDING VAN AMERIKAAN SCHE NEUTRALITBf S ZONE De Amerikaansche pers meldt dat het Duitsche schip Weser door het Canadeesche schip Prince Robert ter hoogte van Manzanillo is opgebracht Dit Canadeesche schip wordt m de berichten een hulpkruiser gepoemd De in de Amerikaansche berichten aangegeven plaats ligt binnen de veiligheidszóne die op de Panama con ferentie op aandringen van de Vereenigde Staten door Slle Amerikaansche staten is afgekondigd Het opbren gen van een Duitsch koopvaardüschlp dat zonder eenige kwade bedoeling vaart vormt natuurlijk een duldclyke oorlogsdaad De overval op do Weser is derhalve aldus het D N B een grove schending van de Amerikaansche veiligheidszone welke schending juist gepleegd is door een schip van een land dat zelf tot het Westelijk halfrond behoort Het staat niet eens vast of het opbrengende schip een gewoon toorlogsschip was dan wel eea bewapend koopvaardyschip PERUVIAANSCH OPPEROFFICKX NAAR WASHINGTON De chef van den generalen staf van Peru kolonel de La Barra is Zatep dag op uitnoodigmg van de regeering der Vereenigde Staten naar Washington vertrokken om de nationale verde digingswerken der Vereenigde Staten te bezichtigen Een dergeiyke uitnoodiging heeft Washington gericht tot da cheö der generale staven van alia ZukiAmerikaansche landen