Goudsche Courant, maandag 30 september 1940

MAANDA 30 SEPTEMBER 1940 Amerika en het Driemogendhedenpact Steun aan Enget nd en versnelde bewapening bepleit Congres Géén Inmenging Pers De ooHog als einddoel Overieg met Canada en Engeland LONDENSCHEHAVENS WEDEROM BESTOOKT Bommen op vliegtuig industrieën Duitsche successen bij iuchtgevecfiten EEN UITEENZETTING VAN DAS REICH Onder het opschrift J3e vervallen landing houdt het bekende Duitsche weekblad Das Reich zich bezig met de door de Engelsche propaganda verkondigde these dat Duitschland met de uitvoering van zijn program ten achter is kortom dat de termijn voor de landing vervallen is Het blad wijst op de van Engelsche zijde aangevoerde gronden 4at de beste tüd voor den weg over bet water reeds voorbij is dat de herfststormen zün gekomen die ih Engeland s belang biyven dat mist zidi i eschermend ate bondgfinopt om de eilanden legt dat echter in het voorjaar als de woedende elementen tot rust gekomen zijn eeo landing in het geheel niet meer owgeItjk is daar Engeland dan zoo versterkt is dat het niet is te overwinnen Indien nieit deze stelling nader oderzoekt aldus bet blad das lost de inhoud zich op in vage boop op de goden an wind en gety en op de helpende natuur Zü bevat dat regentijdargument wé4ruit in de dagen van het Abbessünsche conflict tot de overwinning van den negxis werd geconcl In de Zaterdag g hoiiden persconIcrestic heeit de merüwansclie minUter v n Buitenlandscfie Zaken Huli de volgende fonneele verlkaring afgelegd Het dTMmotfendhedenpact tusïchen Duitschland Itató n Japan brengt jiaar de mcening der Ame rikaansche rfcgecring niet veel verandering in en toestand die reeds edert verscHeidene jaren heeft be taan lie aankondiging van het bondgenoétaehap maakt alleen de geheeU wereld een betrekking dtiidelijk die de facto sedert vrij langen tijd bestond Dat een der gelijke overeenkomst in voorbe reiding was waa hier edêrt eenigéli tijd zeer goed bekend De Amerikaansche regeering heeft 1 het bepalen van haar builenlandsehe politiek met dit feit ten volle reketiing gehouden Huil weigerde verdere mcdectoelirig te doen en Verklaarde dat hij zich over dit óort vragen niet aan een kruisverhoor wilde onderwerpen BEACrriES IN rdUTIËKE WEBELD De weerklank van het bondgenoot chapsverdrag van Berlijn uit zich in congrrakring te Washington deels In eiscben tót versnelde bewapening deels in nadrukkelijke onverschilligheid ten deele echt r ook in de aaniporing dat de Verenigde Staten er goed aan doen voor de eigen aangelegenheden te zorgen en zich van Inmenging te onthouden CANADEESCn AMENKAAXSCU OVERLEG De gemeenschappelUke vérdedislngs coBunissie vsa de Veréenigde Staten en Canada zal Woensdag a s over het bondgenootschaps n drag v i Berlijn t Best ii verl vlegea Lord LotMaii bij Huil Het ttóbek van den Engelschen mbasMdeur lord Lothian bü minister CJordell Hüll hield naar Huil ln iedeelde verband met de nieuwe léunpunten die Amerika van EngeAanA op het Westelijk halfrond heeft gekregen SVHNER WELLES HULP AAN ENGELAND EN INTENSIEVE BEWAPENING De Amerikaansche vice minister van Buitenlandsche Zaken Sunim r Welles heeft te Cleveland Ohio iiet woord gevoerd en verklaard dat de y r Staten zullen voortgaan met Engeland alle hulp in den vorm van leveringen van allerlei aard te verleenen Wat het vraagstuk van het VerreOosten betreft eike desbetreffende kwestie kan door onderhandelingen vreedzaam worden opgelost De Ver Staten wfnlwhen dat aldaar de rechten van Amerika en van de Amerikaansclie burgers door alle mogendheden overeenkomstig de bestaande verdraigen over overeenkomstig het volkerenrecht zuUen worden geëerbiedigd Alle handeldrijvende landen dienen aldaar gelijkgerechtigde mogelijkheden te hebben D Ver Staten verwachten ook dat de internationale verdragen zullen worden nagekomen Dé Ver Staten zijh bereid eventueele wijzigingen in deze overeenkomsten of verdragen welke naar de meening van de betrokken landen noodig zijn te overwegen Japan heeft tiet vooriienien te kennen gegeven alleen te willen beslissen in hoeverre met de belangen van de Ver Staten en met de verdragsrechten van de Amerikaansche burgen rekening gehouden moet word n Als licfitpunt noemde Wellea de toenemende samenwerking der Amerikaansche republieken Ten slotte legde hy den nadruk op de noodzakelijkhekt Tóor 4e Ver Staten met alle kracht en nelhéid te gaan bewapenen B PEKS OP DE HAND VAN ENGELAND De Amerikaansche ochtendbladen maken van het driemogendhedenpact melding met opschriften als De Veréenigde Stalni zullen het hoofd bjeden aan dit bondgenootschap door een bespoedigde bewapening en door een vertterkte hulpverleening aan Enge laad en China Amerika zal ondaidm m nietiwc at Engeland blijven m New Tar Tia a Mt Wa tegtan dat RwtsewK mMdeUIjtr ca grandlg beatodeertag van alle aagcli heden van bet aieuwa baod mailaOM beeft keveleif Talrijke bladen beschouwen den ITALll hEGtüBsmorr VAN ZOUDAG Schermutselingeo v in Kenia Het haofdkwartier van de Italiaatiache wéennacht maakt bekend te Noord Afrika is bij de gebruikelijke verkenrjingsvluchtfn een bestuurder van een der vliegtuigen die in het veermachtbericbt van Zaterdag als neergeschoten vermeld waren gevonden en gevangen genomen toestand na het sluiten van het driemogendhedei iact alt critiek De New York Herald Tribune geeft de vatttag van goedingeljchte waarnemers weer met de aanduiding dat de Veréenigde Staten zich in het ajL voorjaaf indien niet vroeger in oorXog zullen bevinden waarbij natuurlijk afhangt wan bet door zetten van Engeland Hetzelfde blad zsm het feit dat de Engelsche vloot niet overwonnen is en bet vlootbouwprogramtga van de Veréenigde Staten als lichtpunten willen zien Zoolang bekle vloten niet bedwongen ztjn behoeft Amerika niets te vreezen Terwijl Engeland zich verbitterd te weer stelt kan Amerika zich met de nieuw verworven steunpunten in den Aflafttischen Oceaan onaantastbaar majcen De toestand in den Stillen Oceaan daarentegen is ongunstiger en zou kritiek kunnen worden in het geval De vijand heeft zjjn luchtaanvallen op Bardia Derna fa op het gebied van ISt lloem en Giarabub zonder succes hervat De verliezen bleven beperkt tot een gewonde persoon en een beschadigde auto In Oost Afrika zijn eenige botsingen t jsschen patrouilles aan de grens van Kenia bij GherilH tsn Oosten van Wajir en bü Todignac in bet gebied van het Rudolfmeer voor ons gunstig verluopen De vijand is overal op de vlecht geslagen en heeft b elkaar zes dooiden onder wie een onder officier alsmede talrijke gewonden op het slagveld achtergelaten Aan onze fijde werden vier koloriiale soHaten gewond Onze luchtmacht heeft het radiostation van Uadi Jusuf ten Noordwesten van Gallabat gebombardeerd een autocolonne en afdeelingeh luchtdoelgeschut met machinegeweren vangtringe boogte tieschoten en uiteen gedreven dreven en is daarna tot haar steunpunten teruggekeerd Het vijandelijk luchtwapen heeft Assab Dessie en Combolcia zonder schade aan te richten gebombardeerd Voorts werd Uesca ten Zukien van Magi zonder verliezen of noemensran een Engelsche nederlaag In Ieder waardige schade aan te richten ge I bombardeerd geval moeten Amerika en Engeland Petroleum en spoorweg instellaties in Haifa beschadigd BOMBARDEMENT VAN VLIEGVELDEN OP MALTA EN TE ALEXANDRie Naar uit Palestina wordt gemeld heeft de jongste Italiaansche luchtaanval op de petroleum en spoorweginstallaties van Haifa eien groote uitwerking gcha3 Tank installatics die bij vroegere aanvallen gespaard waren gebleven werden thans getroffen en gingen in vlammen op De reparaties aan de installaties der petroleumleidiijg die bij de vroegere aanvallen is getroffen werden vernieW De spoorwe erkplaatsen die grenzen aan de installaties van de Iraq Petroleum Company en aan de nieuwe gebouwen van e petroleum raffinaderijen werden zwaar getroffep De acties van het liiditwapea De speciale luchtvaartcnrrespondent van Stefani meldt dat een bommenwcil er van het type Blenheim op het eiland Lampedoesa een noodlanding heeft gemaalit Het Vliegtuig stootte hierbij op een rif en werd vernield De bemanning werd gevangen genomen In dit verband worden de waarnemingen bevestigd van de verkenningsvliegtuigen die zouden hebben opgemerkt dat zonderlijke Engelsche vliegtuigen zich trachten te begeven van Malta n r Alexandrië Er moesten daar dus Of clergrondsche vliegterreinen zijn die de mogelijkheid tot tusschenlanding bieden aan doorgaande vliegtuigen Na verscheidene verkenningsvluchten werd besloten de twee vliegvelden te bombardeeren Twee formaties bommenwerpers stegen op cn vertrokken vergezeld van jachtvliegtuigen naar het eiland De behaalde resultateij waren zeer belangrijk met de Britsche Dominions ook in X den Stillen Oceaan hun militaire po sities versterken De New York Daily News spreekt in een bericlit uit Washington van de z g algemeen verspreide meening dat de Veréenigde Staten een uitstapje maken met den oorlog als einddwl en dat de beslissende cr sis nog vóór de verkie ngen in November zou kunnen komen Vrijdag heeft in de ministeries e i groote spanning geheerscht De New York Times is van meen ing dat de toestand voor de Veneenigde Staten duidelijk is Amerika heeft nóch den wensch nóch de vereischte middelen om tegen Japan oorlog te voeren Wat Engeland beb eft is het Amerikaansche volk van de noodzakelijkheid overtuigd dat Engeland ook in het belang van de veiligheid der Veréenigde Staten alle hulp verdient AMERICAN LEGIO WXSCWt HULP MAAR GEEN OOWM De conventie der American Legion heeft te Boston na levendige debatten over de buitenlandsche politiek den cisch geformuleerd dat de Veréenigde Staten aan Groot Brittanje alle hun ter beschikbare hulp zouden verstrekken zonder echter deel te gaaq neméri aan den AFRIKA ENGELSCHE BOMMEN OP DJIBOtJTI Volgens een te Addis Abeda ontvangen bericht heeft een Engelsch vliegtuig onlangs Djibouti de haven van Fransch Sopialiland gebombardeerd Het toestel vloog op geringe hoogte De bommen kwamen in het gentrum van de stad terecht en maakten een tiental slachtoffers ENGELAND KAN DEN OORLOG NIE T MEER WINN EN Landing o geen hmdir beslist in het geheel niet over overwinning of nederlaag Waarom het thans gaat deerd en zij bevat dezelfde propagandistische elementen welke gedurende den Veldtocht in Frankrijk ten grondslag lagen aan de bewering dat de zege nieds half behaald zou zijn als men het nog acht dagen kon uithouden In den grond van de zaak is het de oude geschiedenis van Hitler s strategische fout in Noorwegen en van de gemiste bus die hier gevarieerden vorm weer opduikt H lad wijst er op dat het eenige militaire gezichtspunt waarop dit Engelsche luchtkasteel steunt bü góéd toezien een wenschdroom blijkt welke niet uit de werkelijkheid voortkomt Reeds Churchill heeft in zijn jongste rede in het Lagerhuis tegen de door hem erkende enorme supei ioriteit van den tegenstander in de luchV niets anders weten aan te voeren dan fantastische cijfen over neergeschoten Duitsebe vliegtuigen die eok bü benadering nooit zijn bc Feikt Oe werVelijke toestand is dus deze zoo stelt Das Reich vast dat de Duitsche superioriteit in de Itiiht welkt van het begin af aan bestond en die voorwaarde voor de thans aangerichte verschrikkelijke schade is niet vermindert doch juist toeheemt in hetzelfde tempo waarmede de Engelsche luchtmacht wordt gedecimeerd Belangrijker is echter nog het Volgende Prielandenpact voor uitbreiding vatbaar SPANJE EN RUSLAND GESUG REERD De Popolodi Koma wüst p de volkomen geestelijke solidariteit van Spanje met de asmogendhcden en noemt in dit verband de volgende beteekenisvoUe factoren 1 Serrano Suner de Spaaijsche IBinister van Btiinenlaoijsche Z en was aanwezig bg een ontvangst aangeboden ddor Von Ribbentrop ter eere van graaf Ciano en den Japanschen ambassadeur te Berlijn 2 Het onderhoud tusschen CianO Suner en Von Ribbentrop na afloop waarvan een officieel eommtiniquè liet weten dat volkomen opheldering tusschen de as cn Spanje bereikt was 3 De aankoudiging van het komende bezoek van Serrano Suner aan Rome Inderdaad besluit dé Popoio di Roma het drielandeiipaet is voor uitbreiding vatbaar De hoofdredacteur Van het blad Teiegrafo schrijft dat de reactieop het drielandenpart over h algemeen gunstig is voor de a mogen i heden Met betrekking tot Ruslandmoet gewezen worden op de verklaringvan Von Ribbentrop betreffende demogelijkheid van nieuwe overeenkomsten tusschen de contracteertn dc partijen en de Sovjet Unie etji verklaringdie op hadr voJle bciangrijk jcid geschat moet worden OUITSCHLAND Britsche vliegtuigen boven Duitschland EENIGE SCHADE IN HET RIJNLA VO Gisternacht hebben Britsche vliegtuigen boven Noord en WestDuitich land gevlogen met de kennelijke bedoeling door te dringen tot het Roergebied en de Rijkshoofdstad In eer slad in het Rijnland vielen boiffmen op een voorplaats en op buitenhuisjes De aangerichte materieele schade is niet aanzienlijk De vijandelijke vliegers die Berlijn probeerden aan te va Un ontmoetten ioe treffend afwe geschut in het westen van de Rijkshoofdstad en werden deels gedwongen terug te keeren deels naar het Zuidoosten e vliegen Het stadsgebied van grfiot Berlijn bleet derhalve dezen nacht ver Britsche vliegtuigen verschoond Eer toestel met een Australische bemaBning werd door luchïdoelartiUerie omlaag gehaald CIANO UIT BERLIj VERTROKKEN De Italiaansehe minister v ui Buitenlandsche Zaken graaf Ciano die Zaterdagmiddag nog een langdurig onderhoud met de Führer had gehad i gistermorgen met de heeren van ijij gezelschap uit Berlijn vertrokken om naar Rome terug te keeren SUNER VIA MUNCBEN NAAR ROME 4 De Spaansche minister van Binn rlandsche Zaken Serrano Suner is gistermorgen met verscheidene heeren van zijn gezelschap uit Berlijn naar München vertrokken Na een kort bezoek aan deze stad zal de Spaansche m dister doorreizen naar Rome Qok de overige leden van de Spaansche delegatie zijn gistermorgen uit Berlijn vertrokken om via Parijs naar Spanje terug te keeren ineenstorting van Frankrijk ütaire beslissing van dezen veld Deze beslissing nog eeris ipén daartoe is Engeland niet staat Dal zou echter noodzakeals Engeland een kans wilde om de H oorlog nog te winnen blokkade alleen zijn op zijn de vroegere Engelsche bondgenoot n te treffen Opdat Engeland den oorlog wint zou Duitschland echter op de ïfcropeesche slachtvelden moeten wordeh verslagen In werkelijkheid beslist daarom de vraag invasie of geen invasie invasie vandaag of invasie morgen in h t geheel niet over overwinning of nederlaag Deze vraag is door de Duit che overwinning op het vasteland reeÖj beantwoord Waarom het thans nog gaat is de termijn cn de vorm van de Engelsche ineenstorting Deze fase kan kort of lang duren maar een dwanglermijn kent het Duitsche Rijk niet De Engelsche leidende groep verstopt zich voor de erkenning dat zij den oorlog niet meer kan wirnen Daarin ligt haar verblinding én uit deze verblinding is de zinneloosheid van den huldigen strijd te verklaren Het blad herinnert tenslotte aan de bekende vraag van den Amerikaan schen staaUsecretaris Huil aan de En gelsche regeering of zij gesloten was haar vloot noch te vernietigen noch tot zinken te brengen indien in den loop van den huldigen oorlog de wate ren otji de Britsche eilanden onhoud baar zouden worden Wü zijn er zekW van aldus Da Reich dat deze dag zal komen Op dien dag ziil len de Engelschen inzien dat de ge schiedenis van de vervallen landing net zoo weinig waard was als die van de gemiste bus Eaterdaginiddag heeft het Dvltsche luchtwapen zijn vergeldingsaanvallen op Looden voartgezét aldas wordt alt Berlitn geneM Eeidieden mw gevechtsafdeclingen bestookten in het havengebied van de Britsche haaldsiad venchiljende belangrijke doelen ondanks het he vuren van het lucbtdaelgejcbiit en hf t nptrtita vaa jagen doeltreffend met bommen van zwau kaliber In de omgeving van de EastIndia docks OBtittoiMlen xware at to fingen en gre te branden Tijdens de e actie kwam het apaieuw lat vencbUlende luchtgevechten die voor onze vliegers zeer succesvol verliepen Volgens de tot dusverre ontvangen berichten werden 23 vijandelijke vliegtuigen neergeschoten Van de Duitacke vliegtuigen keerde er één niet terug Haveninstallaties geteisterd LEGERBEHICHT VAN ZONDAG Het opperbevel van Üe wcermacht maakt beker d De vergeldihgsaanvaüen van het Duit sehe luchtwapen waren gisleiid cn in den n ac it van 28 op 29 Siptember nicl het zwaartepunt tesm Londen en bovendierv t en Liverpool en andere haveridoelen in het Zuiden van Eiifjcland gericht Ernstige scha ie werd in Londen aan de Silvertondocks in Gravesend bij de Tilburydocks alsmede n de bocht van dr Theems en bij East lndia ocks aarjgericht Voor de Oostkust van Schotland gelukte het door aanvallen ui de lucht uit een krachtig brveihgd convoo Iw ee kixjpvaardijschepen van eik ongeveer 6000 iw t door vollreffeis tot zinken te biengen ln het verloop van de aanvalle i overdag ontwikkelden zich boven Londen op eenige plaatsen heftige moot n land zeer succesvolle luchtgevechten Het Bntsciie luciitwaptM ü suti nachteli ike aanvallen vooraX op pet Westelijk en Zuidw stelijke Duitsche grensgebied Eenige Britsche liommenwerpcrs die tot dicht bij Berlijn doordrongen werden door het afweer ge schut van de luchtdoelartiUerie gedivongen een andere richting te kiezen zor der tot de kern van de rijkshoofdstad te iijn doorgedrongen In West en Zuidwest Ouitschland wierp de vijand ver scheidene bommen zojider schade van beteekenis aan te richten jj In een West Dui jsc he stad werden opnieuw W onwijken aangevallen en verscheicfene personen die iwh niet in chuiigeiegfnheden bt vonden gedood of gewond De vijand verloor gisteren bij elkaar 28 vliegtuigen waarvan drie door luchtdoelartillerie Slechts één Ouitsch vijegluig wordt vermist De Britsche verliezen aan vliegtuigen zijn inmiddels gestegen tot 102 Groote branden Ecnig honderden Duitsche vliegtuigen hebl jn Zondagnaciit bommen op Londen geworpe Naar de Duitsche bemanningen der vliegtuigen eensluJdend rapporteer n was de afweer door luchtdoelartillerie zwakker dan gewoonlijlt De vliegers gelooven dat dit té wijten is aan den laag boven Ixjnden hangenden rook en walm welke van de sterk uitgebreide branden in alle deelen der stad afkomstig was Het uitzicht van onderen uit moet daardoor sterk belemmerd zijn Een groep Dtiitsche vliegers meldt alleen in het centrum van Lorjjien in de buurt van de Theems zevfn groote branden Ie hebben waargenomen De Duitschers hebl en al hun bommen welgcnukv kunnen laten vallen en nieuwe buitengewoon groote schade aangericht Hevige ontploffingen en fel oplaaiende nieuwe branden toonden de wrnietigende uitwerking Ais doei van den aanval golden ook wéér vooral de Silverton docks een verzamelnaam voor de Victoria de Royal Albert en de Kmg George Docks Britsche afweer verzwakt Uit talrijke verschijnselen blijkt dat e onafgebroken Duitache bomaanvallen op Londen steeds meer resultaat opleveren In den laatsten tijd is herhaaldelijk opgemerkt dat de BriUche afweer door jagers zwakker wenf dat buiten Londen nog sleth s zeer belangrijke objecten door jagers be schermd worden en vooral dat de vliegprestati èa der jagers a nzienlyk gedaald zijn In het bijzonder dit laatste feit wonlt door de verliescijfers van het weermachtsbcricht zeer 4iuideliJI geïllustreerd Van de 28 vliegtuigen die de Britsche luchtmacht verloor Zjjn er 25 bü luchtgevechten neergehaald waartegenover slechts één Duitsch vltegtuig w isr t iinlijk verloren ging Hier is dus duidelijk de meerderlie d der Duitsche vliegers gebleken en niet grond kan men aannemen dat de Britaciie hahtmachf den laatsten tijd haar zware verliezen voor hel groot ste deel heeft jnoeten goedmaken door indicnststeijmj van onvoldoende gescijoold personeel waaruit d f hooj e verliezen verklaard wuiden In d 7 vcrbaïid kan nog opgemerkt word dat de Britsche luchtmacht blijkbaar ook moeilijkheden Heéh bij hel btmaiinen van de cvechtü toestelleii Van de bemanning van een vliegtiüi dat bij Berlijn is neerjrcseholen zn i twee feden gevangen jgenomen bleken Australiërs te ri ia Het Br sche moederland is derhalve niet nK r in staat zelf genoeg per oneel vde l jc1 fnia t te ver xJial Succesvolle lu gevechten Ook gisteren liebben Duitstiie gevecht formaties herhaaldelijk tralegische doelen in Engeland aangevallen Te Londen is viermaal lu hlalarm gemaakt Verder Zjjii aanvallen ondernorain op verschei dene havens aan de Zuid en Öo stkust alsmede op öf do ks aari 4e beneden Theems In de Ti bur v docks zijn nieuwe nevjge branden uitgebroken Voor de Britsche Oostkust hebben Duitsche gevechtsvliegtuigeneen sterk verdedigd convooi verstrooid Tensotte is nog met grootsucces een biizonder belangrijkewapenfabriek in de Midlands jebombardeerd Bij de luchtgevechten die zich in den loop van den dag boven ZuidEngeland onfi ikk lden hebban voigt ns de tot dusverre ontvangen berichten dé Duitsche jagers 10 Britse jachttoestellen neergeschoten zonder zelf verliezen te lijden In de Royal Albert docki is Zondagnacht een pakhuis ontploft nadat een Duitsch vliegtuig een bom van het zwaarste kaliber in een duikvlucht er op had geworpen B ALKAN LANDEN BEZETTING DER ZIIDELUKE D0B80EDSJA VOLTOOID De bezetting van de Zuidelijke DobrqedSja door de Buigaarscfie troepen is Zaterdagmiddag voltooid Op 1 O tober zal de laatste stad Silistii aan den Dojjau bezet worden waarmede de inlijving van de Zuidelijke Dubroedsja definitief haar beslag heeft gikregen MINISTERWERVELING ONDEK KONING CAROL In een officieele bekendmaking wordt gr op gewezen dat tijdens dt tien jaar van ex koning Carols regeering elke duurzame stabiele politieke arbeid onmogelijk was daar de ministers voortdurend wisselden In deze tien jaar heeft Roemenië niet minder dan 390 ministers en 2 3 or derst at5 secretarissen gehad Alleen in het ministerpresidium hebben in deze periode 25 premiers 6r nünisteri en ri onderstaatssecretarissen elkaar afgelost De meeste ministeries hebben gedurende dit tijdvak 27 tót J9 miiii trTSgehad I minister van Leger is eïfs 30 maal gewisseld HaNG 4iRIJE DE PIJLKROSERSBEWEGING Naai te Boedapest verluidt zal de cnliings uit den kerker ontslagen leider d r Pijlk uisersbeweging Franz Szalasi een foot gedeelte der kleine partijtjes n en Pijlkruisersbeweging aaneensluiten Indien hel hem zou gelukken 44 ah de 48 afgevaardigden van den Rijksdag in de nieuwe partij te vereen igen zou hierdoor een op een na sterkste gr p in den Honrgaarschen rijksdag ontstiaan Naar verluidt zouden de onderhandelingen met de kleine partijtjes reeds zeer ver gevorderd zijn Korte berichten De Grieksche kroonprins isVrijdagavond vanuit Athene per autote Istanboel aangekomen Ook deGrieksche kroonprinses wordt eendezer dagen uit Rome daar verwacht In diplomatieke kringen woedt ditbezoek in Verband gebracht met diplomatieke be sprekingen tuMchenAthene en Ankara over den polifiekentoestand Sta itsraad dr Lunde heeft denadvocaat Christie met de leiding vande Noorsche radio belast en hem volmacht gegeven voor reorganisatie daarvan r De Itsliaansche minister Fan nacci komt heden op uitnoodi ing n rijksminister Goebbcls en rijksper chef Dietrich te Berlijn aan voor b Zock van verscheidene dagen In het hooge Noorden van hetEuropeesche deel der Sovjet Ume aande monding van de Petsjora i s bij eentemperatuur van 1 tot 2 graad onder de eer n ow ppvrll