Goudsche Courant, maandag 30 september 1940

TWEEDE BLAD A MAANDAG 30 SEPTEMBER 1940 IS ostagentschap in den Graaf Florisweg MORGEN WORDT RET GEOPEND Ook in de Graaf Floriswegw jk wordt thans een postagentschap en lelegraafstation geopend Het u gevc tigd Graaf Florisweg 15 17 bü den tunnel en daar kunnen de bewoners vut dit stadsdeel met ingang van 1 October morgen dus alle pottale hand lingen verrichten loodat zy niet meer speciaal naar het postkantoor behoeven te gaan Het agentschap is geopend van 8 tot 8 uuif en des Zatei dags van 8 tot 3 uur voor de telegraaf ook tot 8 uur De openstelling is dus op de vyf werkdagen een half uur langer dan van het postkantoor en wat b v het giro en postwisselverkeer betreft kan men r nog drie uur later terecht dan op het hoofdkantoor Men kan op het postagentschap postzegels rentczegels plakzegels van 10 cent en spaarbankzegeU koopen aangeteekende stukken aanbieden en in ontvangst nemen alle belastingl etalingen verrichten briefkaarten formulieren e d verkrijgen postpakketten verzenden telegrammen aanbieden rentekaarten en renteboekjefl afgeven telegrammen verzenden en fijwielmerken koopen Voorts kan men er girobetalingen doen postwissels verzenden en borderellen met kwitantie aanbjeden en cheques postwissels en postbewijzen en afrekeningen van kwitanties innen Ook is het agentschap geopend voor inleg op en terugbetaling van spaarbankboekjes Ten slotte geschieden er uitbetalingen van invaliditeitsrenten oudersdomsrenten en uitkeeringen der ongevallenwetten Men kdn ei dus vlywel alle aangelegenheden afwikkelen BEVOEGDHEID TOT STEMMEN BIJ VOLMACHT i 8 AAR Wanneer Schouwburg Bioscoop Het geheimvan luitenant Runeberg met WülyBirgel en Brigitte Homby Aanvang 7 uur Zaterdag vanaf 4 30 ujur Zondag vanaf 2 uur SS Sept 8 uur De Beursklok Feest avond athletiekvereeniging Vires et Celeritas 30 Sept 11 uur Kunstmin Verkooping notaris J van Kranenburg 1 Oct 7 uur Nieuwe Scliouwburg Opvoering Gaslicht door Tooneelgroep Het Masker T m 5 Oct Woning Inrichting B de Jong 2 6 uur Méubelexpositie en tentoonstelling van werken van Nelhe Èioedewagen en Bini Nagtegaa APOTHEKERSDIENS I Steeds geopend des nachti alléénvoor Irecepten Apotheek Deer Westhaven 14 j Distributiedata J MAANDAG Stadhuis archief ingang voormalige Boterfaal 8 30 1130 en 1 30 5 30 uur Geldend maken distributie stamkaarten als identiteitsbewijs voor alle ingezetenen Stadhuis archief ingang voormalige Boterhal 6 8 uur Geldend maken distributiestamkaarten als identiteitsbe wijs vo personen die op voorgeschreven data niet konden komen St Catharina Gasthyis Oosthaven 10 9 4 30 uur Uitreiking brandstoffenkaarten voor personen wier geslachts naam begint met een der letters A tol en met D Indiening van verzoeken vóór 1 Januari B en W deelen mede dat een kiezer met inachtneming van het in da Kieswet bepaalde bevoegd is bij volmacht te stenim en indien zijn beroep of werkzaamheden medebrengen dat hij herhaalöelyk of althans gedurende het gedeelte van het jaar waarin de stemming gewoonlyk valt werkzaam pleegt te zijn buiten de gemeente De kiezerslijst wyst aan welke kiezers bevoegd zijrW iJ volmacht te stemmen en voor welke verkiezing zi daartoe h evoegd zyn De aanwijzing geschiedt niet dan nadat de belanghebriinde een daartoa strekkend met redenen omkleed verzoekschrift aan het gemeentebestuur heeft ingediend de indiening moet geschieden vóór 1 Janijari en niet eerder dan October van het voorafgaande jaar Formulieren voo de bedoelde verzoekschriften zyn tot en met 31 Deceml er fer geri ente secretafie kosteloos voor de kiezers verkrijgbaar Abonnementen en Advertentiën De Goudsche Courant wordt Iken avond bij vele duizenden abonnés bezorgd in GOUDA Alphen a d Ryn Ammerstol Bergambacht Berkenwoude Bodegraven Boskoop Dnebrugge Goudefak Haastrecht Hekèndorp Moere pelle Moordrecht Nieuïj erkerk a d IJsset Ouder kerk a d IJssel Oudewater Po pbroek Reeuwijk Schoonhoven Stolwijk Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABdNNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 cent per week f 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwSrtaal buiten Gouda 18 cept per week overal waar de bezq ing plaats vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Alles bij vooruitbetaling SPORT ADVERTENTIEPRIJS 1 5 gewone regels ƒ 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONDEN MEDEDEELINQEN op een gewone tekstpagina 1 3 regels 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bij overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUBRIEK kleme advertentiën alleen des Zaterdags 1 3 regels ƒ 0 25 elke regel meer f 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen enadvertentiën m te zenden aan hetBureau Markt 3l Gouda TeL 2745 en bij de plaatselijke agenten V KORFBAL UITSLAGEN I Zuid Bolland Eerste klas Fluks Ons Eibersnest 0 6 Deetos D K C 6 4 Het Zuiden H K V 9 3 Tweede kl as A Gymnasiasten Vicus Oricntis 6 1 H S V 2 Ready 3 2 Ons Eibemi t 2 Achilles 2 3 3 Tweede klas B Quick Het Zuiden II 6 5 Regenboog O S C R 1 7 Rozenburg Deetos TI 2 5 Derde klas A A O Zuiderkwartie 0 6 H K V 2 Achilles III 1 5 On Eibemest III Phoenix 1 10 Derde klas B Ready II Emma 2 i V1 K4 II Gymnasiasten II 2 4 Die HagTie Dg Algemcene 7 1 Derde klas C Sperwers Trekvogels 4 8 O D O Merwede 2 2 Derde klas i Deetos III Vlug en Lenig 4 1 Rozenburg II Quicfc II 1 3 Mm WKW MUMM 1IUk m W m WW i9 STADSNIEUWS De heer Akkerman verlaat het Gymnasium Zes en twintig Jaar was de trouwe concierge er het hart en de ziel van WARME HüUJIOmC De heer H Altkerman heeft Zaterdag officieel af heid genomen als concierge van het Stgdeltik Gymnasium Per 1 Juli J l by het einde van den cur sus beëindigde hij wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd zyn dienstverband maar hy is nog wat gebleven om alles voor het nieuwe schooljaar te helpen tegelen en zijn opvolger drai heer J de Bruin voordien Nolgaarder aan 4e Haastrechtsche brug die per 1 Septem ber in fuhctje ia getreden in te le deBi 0 1 W 4 I M m i mm f k m f H Alkeimau Tiet lag in den aard van den heer Akkerman het bijltje er zonder meer bij neer te laggen maar daar heeft meh terecht een stokje voor gestoken want deze trouwe funrtionnaris is zoo lang aan het Gym verbonden geweest en hij heeft zijn werk altyd met zooveel lust en liefde verricht dat het ondenkbaar geweest zou zijn den stuggen Noorschen kop zooals hij het zelf heeft uitgedrukt maar dat hij niet meende omdat allen veel te goed weten dat deze grimmigheid maar schijn is en dat er integendeel een warm hart klopt zlJn zin te gefen Aller vrjend geworden Zoo is Akkerman zooals ieder hem kent feestvarken geweest en dat heeft hij verdiend Een en veertig jaar heeft hijf de gemeente gediend Vijftien jaar was hij by de politie en zes en twmüg Jaar heegt hij ijn scheptcr op het Gymnasium gezwaaid Kr zijn van die figuren die gestalte geven aan hun functie die de insteliing waaraan zij verbonden zyn Vepresenteeren en zoo iemand is de heer Akkerman Hij was volkomen vergroeid met het Gymnasium en het Gymnasium met hem en het is daarom begrijpelijk dat bij allen den wensch leefde om nog eens den toegewijden concierge die aller vriend is geworden in hun midden te hebben eni hun sympathie en waardeering te toonen Dal is Zaterdag na afloop van den schooltijd in veen sfeer van groote hartelykheid gebeurd De auto s staan wegens de benzinebeperking in de garage en dies togen de praeses en de ab actis van de ByïMiasiastenvereeniging Utile Duici per rijtuig naar de woning van den heer Akkerman om hem naar de vertrouwde omgeving te brenger Daar wachtt hem ds F W G Verheul en dr H Vixseboxse curatoren van het Gymnasium de rector en de leeraren en de oud leeraai dr I H Nort de leeriimgen en ook tal van oud leer I liflgen dia hem met hun aanweiifgheid vriendschap kwamen betuigen De leeïaren en de leerlingen hadden voor mooie bloemen gezorgd en ar stond één stoel en nu had Akkerman eefis mets te l eggen en te gaan zitten te midden van al zijn getrou wen Waardeering en sympathie van curatpren en leeraren De voorzitter van het college an curatoren ds Verheul sprak het eerst Er zit voor den heer Akkerman iets weemoedigs m zoo zeide hy het Gymnasium te gaan verlaten maar omgekeerd is dat ook voor dcjschool hetgeval want de heer AkkaHhan is erhet hart en de ziel van geweest Opvoortreffelijke wyze heeft hij de belangen behartigd en hem hartelijkdankzeggend voor al zijn arbeid verzek de ds Verheul hem dat er prettige herinneringen aan zyn verblijfverbinden blijven De voorzitter sprakdenlJ jWensch uit dat hem nog velegoe de jaren geschonken mogen worden Als blijk van waardeering boodhy hem een geschenk onder couvert aan l Dr A A W M Lievegoed de rector van het Gymnasium zeide den heer AkkTerman dat de bedoeling van dtt samenzijn is hem een herinnering aan het Gymnasium te geven die hem zal byblijven Ook de rector verklaarde dat de heer Akkerman altyd met hart en ziel zijn taak vervuld heeft nooit is tevergee s een beroep op hem gedaan Z n werk heeft hij altijd op de goede manier opgevat hij had er hart voor en ook en dit is een zeer te waardeeren eigenschap voor zyn kinderen voor zijn leerlingen De rector wees er op dat hy als een van die gelukkige menschen nog heel link is en hij wenschte hem een goede en mocjiie rust en nog menig gelukkig jaar toe De leeraren die Akkerman voor de vacantie al een geschenk in enveloppe hadden aangeboden voegden daar thans een taart aan toe Op geestige wyze sprak de heer H P Nieuwenhuijsen namens de leerlingen en namens de gymnasiastenvereenigmg Utile Dulci Je kon zeide hy op het Gymnasium niét veelbeginnen als je Akkerman niet medehad en je kon veel van hem te wetenkomen al mocht hij niets vertellen enzeide hy ook nooit iets Hij was hetmedium tusschen de leeraren en deleerlingen Met een Lang zal hijleven waarop uit aller mond driehoera s klonken N rhandigde de woordvoerder der leerling en een gedenkbord en een enveloppe met inhoud Fraai geschenk der leerlingen Dit speciaal voor deze gelegenheid ven aardigd bord is een fraai gesjfenk Als symbolen van de functie van den heer Akkerman staat er dè sleutel en de bel op afgebeeld en in het randschrift lè vermeld Ter her Hiering aan leerlingi n en oudlcer lingen van het Gymnasium te Gouda aangeboden bij Uw afscheid als claviger 1 October 1914 1 Juli 1940 De heer t Nagtglas Boot vertolkte de gevoelens van sympathie en vriendschap der oud leerlingen Hij bracht de waardeering tot uitirig voor het bemoedigend woord in moeilijk oo£ enbIikken en voor de hartelijkheid van den heer Akkerman voor die is medeleven met de leerlingen Aan de beste wenschen voor goede dagen verbonden de oud leerlingen een geschenk onder couvect Eindelijk is Akkerman gezwicht voor hef verzoek piTi hie te komen zoo zeidena dezg warme huldiging Je betrokkene zelf en ik ben blij flat oogenblik te hebben mogen medemaken Hartelijk dankte de heer Akkerman allen voor deze ftjlBi V vrien lschap n hij verz fèrde dat hij wel weggaat ma ar terugkomt want hij kan niet buften het Gymnasium en hij hoop l noetóie ni maal om half elf de brug ovef ïe loepen Jullie zijn m n kinderen en blijf echte vrienden besloot hij om te eindigen met het verzoek zijn opvolger in denzelfden geest tegemoet te treden zooals men dat l em altijd heeft gedaan Met een handdruk nam de heer Akkerman van allen persoonlijk afscheid Ten slotte nam hij in aller midden ophet binnenplein voor het maken van een foto plaats 3 Uit vroeger tO den DE GOUDSCHE COUBANr MELDDE 75 JAAR GELEDEN Het voornemen bestaat om postzegels in omloop te brengen tot een hooger bedrag dan 1 cents en om postzegels ter frankcering van drukwerken voor het pubjjek gebruik beschikbaar te stellen I AR GELEDEN De heef J D Emeis onderwijzer aan de Openbare Tusschenschool alhier herdacht zyn 50 jarige werkzaamheid l ls onderwijzer Van deze 50 jaar is hy ruim 36 jaar in deze gemeente werkzaam geweest Het was te denken dat deze dag niet onopgemerkt voorbij zou gaan en op ondubbelzinnige wijze is den jubilaris gebleken hoe zijne verdiensten gewaardeerd worden zoowel door de school en gemeente autoriteiten als door zijne collega s terwijl ook van de zijde zijner leerlingen hem een bewijs van hoogachting en toegenegenheid werd geschonken In het schoollocaal dat zoo vele jaren het terrein zijner werkzaamheid was en dat recht feestelijk met bloemen was versierd werden den heer Emeis tal van hulde blijken vereerd De inspecteur van het lager onderwys de heer Fabius was overgekomen om hem namens de regeering geluk te wenschen met zijn feest Daarop voerJe de wethouder J M Noothoven van Goor tevens f als voorzitter der commissie van toezicht op het lager onderwijs het woord om den jubilaris namens de gemeente een souvenir aan te bieden en namens genoemde commissie eveneens een huldeblyk te overhandigen Dit laatste bestond uit een fraaie pendule Voorts sprak de arróndissements schoolopziener dr D Terpstra een hartejijk woord van waardeering mede namens den heer mr A M de Cock districtsschoolop ziener die verhinderd was tegerwoordig te zijn Eindelyk voerde nog de heer P C Schriek hoofd der Tusschenschool het woord en bood den heer Emeis namens de schoolkinderen een gemakkelijken stoel en namens t personeel een fraai bewerkt muziekkastje aan Zeer getroffen betuigde de jubilaris zyn warme erkentelijkheid voor de ondervonden waardeerings 25 JAAR TELEDEN Mevr M ten Bosch Scholten herdacht den dag dat hij voor 25 jaar gekozen werd tot presidente van de afdeeling Gouda van het Roode Kruis Ona fgebroken heeft zij 25 jaar lang die functie vervul waarvoor haar door de secr penn namens het hoofdbestuur ondej woorden van warme synip athie het Kruis van Verdienste werd aangeboden De dames rfledebestuursleden brachten de jubilaresse een bloemenhulde Eerste overtreders van uitgaansverbod ZEVEN PERSONEN EEN NACHT OP HET POLITIEBUREAU De eerste overtreders van het uit gaansverbod tusschen 10 en 4 uur zijn bekeurd Nadat er in den nacht van Vrijdag op Zaterdag toch nog iemand aangehouden en geverbaliseerd is die dus de eerste was zyn m den nacht van Zaterdag op Zondag vier personen op straat aangetroffen Zij zyn tot 4 uur op het politie bureau vastgehouden Vannacht heeft de politie twee personen aangehouden n ook deze konden tot 4 uur de vele schoonheden van hét bureau hoeveel jaren praat men hu al over een nieuw politiebureau en wi nneer hakt men nu eindelijk den knoop eens door bewonderen In al d e zeven gevallen is proces verbaal opgemaakt Leden van Ambachts school bezichtigen i iieuwe aan winsten TEGELTABLEAU EN SCHAFTLOKAAL Do vereeniging De Ambachtoschoj voor Gouda en omstreken heeft Zaterdagmiddag in het schoolgebouw onder voorzitterschap van den tfeer P D Muylwijk een ledenvergadering gehouden Bij de bestuursverkiezing werden de heeren A Kuipers en P B Sips herkozen In de commissie voor het nazien van de boeken werden benoeaid de heeren H de Meer J R C A Wolff en J F W Turion Na de korte vergadering hebben Je aanwezigen de nieuwe aanwinsten van de school bezichtigd een tegeltableau dat de militairen die tijdens de mobilisatie in het getmuw hebben gelegen als herinnering aan hun verblyf te Gouda aan de school hebben aangeboden en een schaftlokaal dat aan de achterzijde is verrezen en welk ruim en keurig lokaal de leerlingen zelf hebben gebouwd Voorts werden bezichtigd de vernieuwing en uitbreiding van de bestrating en eenige wijzigingen in het terrein en tenslotte de verduistering van lokalen ten behoeve van de avoiyl nijvej heidsschool District van Volksondefwys bijeen TE NATIONALE EENHEID DIENT GROEIEN IN EEN SCHOOL Zaterdag vergaderden in Ter Gouw de afdeelingcn van Volksonderwijs in Zuid Holland Oost onder leiding van den heer J J C Mastenbroek prppa gandist te Waddinxveen Dertien afdeelingcn waren vertegenwoordigd terwijl enkele andere afwezig waren ondar welke de afdeeling Gouda De voorzitter hield een inleiding over volksonderwys en de openbare school in dezen tijd De vereeniging Volksonderwijs blijkt de werking van de oorlogsdagen met een bEtrekkelij k gering veriies aan leden glansrijk te hebben doorstaan Thans is in ons volk eet sterke drang naar eenheid ontstaan Deze nationale eenheid kan nooit blyvend zyn als zij slechts tot stand wordt gebracht door kunstmatige aaneenhechting van vroeger gescheiden volksgroepen Die eenheid zal moeten groeien Daartoe moet zeide de heer Mastenbroek de jeugd in één school wordn vereenigd Hy wees erop dal de openbare school de nationale school bij utnemendheid is De tyd is ryp aldus spreker voor een stevige actie voor de Openbare school Laten wij besloot de voorzitter voortgaan die school onzer vaderen te propageeren on der de oude leuze Eén volk één school de openbare Hierna volgde een levendige gedachtenvN isseling waarbij vele vragen werden gesteld en beantwoord Dr E Lopes Cardozo internist aan de Wijk verpleging Met ingang van heden heeft zich te dezei stede gevestigd als specialist voor interne ziekten dr E Lopes Cardozo die tevens als zoodanig aan het Diacohessenhuis De Wijk verbonden is Dr Lopes Cardoao was tot nu toe hoofd van de Universiteitsporikliniek te Amsterdam en hoofd assistent aan de conserveerinrichting Noord van den bloedtransfusiedienst van het Roode Kruis aldaar TWEE Ko nUNEN ONTVREE MD Ten nadeele van een scholier zyn twee konijnen ontvreemd OOK neon letters niet veilig Uit een op de Markt staande ki5t zijn ten nadeele van een firtóa te Amsterdam twee letters van een neonv rl ch ting orfvreemd f FEUILLETON Nadruk verboden ALLE SPOREN LEIDEN NAAR ULF 10 Wel Juffrouw Heine begroetHermsbach haar alles nog inorde Komt u dadelijk met de geheelepost binnen Zijn dreunende stem vult de vertrekken met lawalai Hermsbach heeft dit lawaai om zich heen noodig menschen zaken bevelen hij kan er niet buiten De secretaresse heeft een bouquet bloemen ter verwelkoming op zijn séhryftafel gezet Hermsbach die zijn hoed heeft opgehangen kijkt nauwelijks naar de bloemen Zij vallen héij niet op hij is met zijn gedachten alweer midden in het werk Wat is er eigenlijk met Harti iann aan de hand vraagt hij met zijn dreunende stem Lieske heeft Xiii verteld dat hy eergisteren indl villa was om een telefoongesprekcp te nemen Hij zegt ook dat ugister ïn hebt opgebeld waarom Hartmann niet op het kantoor is gekomen f De secretaresse legt de post op de schrijftafel Ja piijnheer Hermsbach wij kregen gisteren een brief van Hartmann waarin hij schreef dat hij plotseling op reis moest Daarom belden wij Lieske op of hij soms iets na ders wist 4 Op reis zegt Hermsbach ge ergerd ja waarom dan eigenlijk Juffrouw Heine trekt Be schouders op fli weet het niet mijnheer Hermsbach Maar hier tusschen de post is nog een persoonlijke brief voor u hij komt van Hartmann Hermsbach heeft den brief reeds ontdekt Hij scheurt hem open leest en schudt het hoofd leest nog eens en heft dan plotseliflg het hoofd op Lee st u dat eens door Zijnstem klinkt als de rollende donder Is de kerel plotseling gek geworden Hij dwingt zich tot eenlachje terwijl juffrouw Heine denbrief van Ulf Hartmann least Zeer geachte heer Herm ach Ik verzoek u voor een dringende aangelegenheid die geen uitstel kan lyden om een kort verlof Helaas kon ik u niet van ftvoren waarschuwen en heb daarom eigenmachtig gehandeld Hett spijt mij dat ik u ha uw terugkeer op deze wijze voor een feit moet stellen Zakelijk is alles in orde ik hoop dat u mij de enkele dagen van mijn afwezigheid niet isult missen Ook juffrouw Heine trekt een verwonderd gezicht Wij hebben hier allen gedacht dat mijnheer Hartmann voor u op reis moest gaain Theo Hermsbach is besluiteloos Eigenlijk is hij boos over het eigenmachtig optreden van Hartmann a Sn den anderen kanf wil hij zijn secretaris tegenover het andere personeel niet hard vallen Het is goed beslist hij daarom en meent de zaak zeer tactvol te hebben behahdeld Op dit oogenblik kopit een klerk binnen Buiten wacht een zekere dr Petermann hy zegt dat hij inzake Hartmann komt Hermsbach kijkt nijdig op Di Petermann ken ik niet Maar danbedenkt hij zich plotseling I atdien Hc r binnenkomen Samen met den klerk verlaa ok juffrouw Heine het verftek Zij was er rfatuurlijk graag bijgebleven als haar chef met dezen dr Petermann over Hartmann komt spreken Zij is een weinig beleedigd dat de zaak Hartmann niet zoo eenvoudig en duidelijk is aJs mijnheer Hermsbach het wil doen voorkomen Jammer en nu men misschien iets naders zal Ijooren In haar ergernis heeft zij niet gemerkt dat dr Petermann bümengekomen is en nu langs haar heen loopt 4erwijl hij haar met een doordringenden blik bekijkt Zy huivett de zaak Hartmann klojit niet voelt zij dat s haar raste overtuiging Intusschen zit commissaris dr Peteripann tegenover Theo Hermsbach die hem verstolen bekijkt O komt in verband met mijn privésecretaris bij mij vraagt hij Jawel antwoordt Petermann en toont zy n identiteitspapier en politiepenning Theo Hermsbach is in dit oogenblik werkelyk ontsteld Wou nou poliiie mijnheer Hartmann heeft toch niets uitgehaald Dr Petermann wacht een oogenblik Neen mijnheer Hermsbach hij is enkel op reis dat is alles Zop denkt Jlermsbach alweer die reis Ja waarom is Ulf Hartmann plotseling op het idee gekomen op rjis te gaan En waarom stelt deze commissaris daar zulk een belang in Ik vermoed commissaris dat uw bezoek met Hartmann s reis in verband staat Dr Petermann kijkt op Dusdeze reis is voor u ook een verrassing jammer ik meende dat u niijdaaromtrent een inlichting had kun en geven bijvoorbeeld waarom mynheer Hartmann plotseling zoodringend op reis moest j Mijnheer Hermsbach kan dr P etermann helaas deze opheldering nietgeven Hij vertelt hem in het kort 4at hij zelf nog het meeste verwonderd is geweest bver dit feit Hijmerkt dat de commissaris opmerkzaam naar hem luistert en om elkeonnoodige verdenking af te wijzen zegt feij snel Maar er js geen enkele onregelmatigheid ontdekt commissaris Dr Petermann antwoordt niet hijstrijkt nadenkend over den rand vanzijn hbed Eindelijk kijkt h op en zegt j Het is heel gek dat mynheer Hartmann juist nu op reis is gegaan Hebt u vanmorgen de kranten gelezen mijnheer Hermsbach Hetelverslag over den moord in de BandUstraat Hermsbachs stem drfunt door de kamer Een moord in de Bandelstraat Gelezen niet even doorgekeken Wat heeft mynheer Hartmann daarmee te maken Dat zou ik hem o k graag gevraagd hebben maar helaas is hij een beetje plotseling en onder merkwaardige omstandigheden op reis gegaan Theo Hermsbach kijkt zijn bezoeker aan hij twijfelt aan diens verstand Een drukkende stilte ligt over beiden Eindelijk lacht Hermsbach zyn schallenden lach Ulf Ha rtraarm in verband met een moord Hfeen comrnissaris u bent op den verkeerden weg Het idee is zoo dwaas dat ik er geen oogenblik aan behoef Ie denken Dr Petermann is erg vriendelijk als hü nu antwoordt Ik moet iedere mogelijkheid onderzoeken mijnheer Hermsbach denkt u niets verkeerds De reis van mijiiheer Hartmann gebeurt onder hoogst verdachte omstandigheden Ik zelf zotl niets liever willen dan dat de verd king geheel zonder grond was Nu vertelt hij in het kort van de gedane onderzoekingen en de evonden resultaten I heo Hermsbach hooi t hem met groeiende verbazing aan 1 De kan er geen wijs uit worden commissaris maar dat is mijn zaak ook niet Dus mijnheer Hartmann is volgens u on middellijk uit mijn villa daarheen gegaan Zonder eerst nog thuis te zijn geweest Zoo schijnt het tenminste na hetgedane onderzoek tè zijn antwoordtde eomijjissaris voorzichtig Theo Hermsbach staat plotselmg open loopt met groote schreden door de kamer Dr Petermann bekykt hem in spanning Er gaat op dit oogenblik kjaarblijkelijk iels iij Thpo Hermsbach om dat hy zelf nog niet begrypt Een keer blijft hy staan lacht kort en schudt liet hoofd waarop hij onmidt ellyk zyn wandeling voortzet Oe commissaris stoort hem niet bij ziJn overpeinzingen Hij houdt zich met zyn hoed bezig en werpt nu en dan een korten scherpen blik op den opgeu onden man Met een plotselinge beweging keert Theo Hermsbach zich om en blijft i oor den commissaris staan Het is natuurlijk alles onzin zegt hij na een korte aarzeling maar ik moet u iets vertellen v Gaat uw gang knikt d commissaris Theo Hermsbach gaat zitten hij trekt zijn stoel na ast dien van den commiasaris Het heeft immers eergisteren geregend vraagt t ij dan plotseling t ordt vèfvolgd 1 A