Goudsche Courant, maandag 30 september 1940

f TWEEDE BLAD MAANDAG 30 SEPTEMBER 1940 Gouda had geluk en een uitstekende keeper VOETBAL PRACHTIGE DAG VOOR GOUDSCHE TEAMS Eea geUik spel en verder aHenuuiI overwinniiigen De Goodiehe elftaOen hebben nfisteren MD bovensten baten dag gehad Uit MfBi wedstrijden acht overwinningen CS ecB gelqk l het is een grandiooze oogst en een bijzonder record VOOTal sok u het resultaat zoo aardig ondal verschillende teams een lastige klip badden te omzeilen hetgeen in het bijzonder geldt voor de uitspelende eerste elftallen De wedstrydverslagen leeren dat het geluk de Goudenaars vriendeU k beeft toegelachen maar een beetje fortuin moet er nu eenntaal bykoisen Gouda heesch de vlag der overwinning in Dordt bij Fluks en met hun drie punten uit twee wedstrijden n nen de rood witten al dadelqk een moedgevende po itie in Hetzelfde geldt voor O H A die in Krinpcn a Ussel de E FLUKS jGOUDA 1 3 Gouda heeft een vrij fortuinlijke overwinning geboekt Over het algeirteen geelden de gasfheeren technisch beten hun plaatsen w s zuiverder ze speelden sneller en bovendien vormde hun ploeg een beter geheel De Goudsche aanval waarin Rijke ontbrak kwam maar zelden behoorlijk op gang van doortastendheid was weinig sprake toe Keijzer op den rechtervleugel deed weinig nuttig werk terwijl Hul tem aan den anderen kant te weinig in het spel betrokken werd vpomamelijk een gevolg van het falen van den linkshalf die Spee onvoldoende verving Mogelijk was dit ook de oorzaak dat C de Jong ver beneden zijn gewonen vorm bleef Dat Gouda desondanks met de overwinning ging atryfcen is voor een groot deel te danken aan keeper Gerritsen die zijn doel voortreffelijk verdedigde en meerdere zeker schijnende doelpunten voorkwam Voorts was voor de Goudsehe zege een belangrijke factor het gelukkige verloop van den wedstryd doordat de rood witt n reeds na 10 minuten vrij gemakkelijk aan een Z rO voorsprong kwamen die Fluks hoewel ze daarna bijna steeds den toon aangaf met vermocht in te loopen Na eenige wederzijdsche verkennirigen onderneemt Gbuda een goed opr gezetten aanval uit een pass van OU tevanger krijkt Multem een kansj doch zijn schot mislukt Eenige tegenattaque van de thuisclub worden door de Goudsehe backs goed bijgestaan door Boet tijdig onderbroken Daarop komt Gouda weer aan bod na goed werk van Hommels zet de Keijzer scherp Voor maar Ottevanger wordt het inkoppen belet Even later schiet Ottevanger uit een door Multem keurig geplaatsten vrijen schop hilrd ir Hardenbol keert vallende het Ieder maar kan niet wegwerken waarop de foesnellende IJsselsteijn Gouda de leiding bezorgt 0 1 Strafschop beaut De gasten blijven in den aanval Als UsselsteQn gevaarlijk wordt begSat Scheerling een overtreding dejiaarvoor toegekende strafschopjwoiw door C de Jong benut 0 2 Fluks gaat tot een hevig tegenoffensief over Een gevaarlijk schot van Baerveld stopt Gerritsen verdienstelijk Steeds meer dringen de Dordtenaren naar de Goudsehe veste op Een als voorzet bedoelde bal van Boet belandt achter het doel evenzoo een schot van Baerveld Een kogel van Porst scheert de lat Midvoor Gerritse kopt van dichtbij net naast De Goudsehe aanval slaagt er hierna in voor eenige opluchting te zojrgen Wel blijven de gastheeren het beste van het spel houden doch hun aanhoudend offensief is gebroken Nadat Gerritsen een door Baerveld uit een corner ingekopten bal heeft vervferkt werkt Gouda zich geheel los Een drietal goed opgezette aanvallen strajiden echter op buitenspel Aan den anderen kant ontstaat een spannende situatie als Gert itsen bij het wegwerken zwaar gehinderd wordt en het Ieder te lang vasthoudt Resultaat blijft evenwel uit Uit een voorzet van Boet na een fraaien snellen aanval schiet Gerritse ineens in Hü vindt den Goudschen doelnian echer op de goede plaats Kort voor de rust biedt de Keijzer aan IJsselsteyn een goede kans doch deze kopt naast Kor na de hervatting komt Gerritse in gunstige positie voor het Goudadoel maar zijn schot f aU De bezoekers nemen daarop het inviatief over zonder evenwel ernstig glvaarlnik te worden Dan kcmt FIüM weer bod Een van haaiTsnelle aanv ïf wordt besloten met eVn scherpen v zet van Segers Van d Winden W cht dezen te onderscheppen dosif mist waardoor Boet maar voor bey ptrappen heeft 1 2 Dit succes spireert de thuisclub tot nog beter aanpakken Eenigea tijd heeft de Goudsehe verdediging het zwaar te verantwoorden hindernis tegen D C V nam ook al een Ifuuw prestatie Keurig herstelde Olympia zich met een secure 4 1 op Pechvogels een na de zware nederlaag voorai voor het moreel gi stige verrichting die vertrouwen geeft voor het verder optreden De vierde klassers blijken in hun element beide behaalden de tweede ver winning G S V deed dit in Voorschoten tegen de nieuweling V V L die een pittige tegenpartij bleek en D O N K beklonk een royiUe 5 1 op eigen veld op Ammerstol daarmede wederom too nend dat zij ziehen de nieuwe omgeving oitstekoid thuis voelt In de resferve afdeelingenging Gouda II op den goeden weg voort met de grootste zege van den dag 7 2 op 0JJ C ni Het tweede van OJ A stak met een overwinning op V I O S II van wal 4je net aan behaald werd 5 4 was de score Ea fraai succes boekte Olympia II dat uitspelend tegen Sparta 4 met een goede 4 2 victorie startte Het elftal dat geluk speelde wa OJN A in dat daarmede in Schoonhoven overigens een bevredigende prestatie leverde en nu bet eerste punt aan de lei heeft Reeds na tien minuten 20 voorsprong Een ernstige bedreiging ontstaat als Gerritse het leder vrij krijgt hij snelt op het Gouda doel af doch Gerritsen loopt ter juister tijd uit en werpt zich moedig op den bal In eigen dod Hierna raakt het spel weer verdeeld Snel gaat het van doel tot doel De Dordtsche attaques zijn door het steeds ineens doorgeven van den bal en de betere afwerking het meest gevaar l jk Gerritsen blijft evenwel in brillanten vorm Hij ontneemt den Dordts=hen midvoor met veel bravour een nieuwe scormgskans Ook een kopbal van dezen speler uit een voorzet van Boet keert hij meesterlijk Deze aanval blijkt de inzet van een nieuw offensief der gastheeren Dè Gouda dê fensie weerstaat het echter goed Als na eenijjen tyd de strijd weer gelijk op gaat komt Gouda met geluk aan een derde doelpunt Een door de keijzer ingeschoten bal die ver naast dreigt te gaan wordt door Poots van richting veranderd en verdwijnt onhoudbaar voor Hardenbol in de touwen 1 3 No g eèft Fluks zich niet gewonnen doch gVlei elijk neemt Gouda hel spel meer en meer in handen zonder er echten meer te doe punten D V C O N A 2 3 GOCWENAAES BEGONNEN EN EINDIGDEN GOED In dezen in prettige verstandhouding en van weerskanten sportief ge peelden strijd kreeg Ó N A eigenlijk iets meer dan haar toekwam want fe ploegen waren volkomen aan elkaar gewaagd Beide speelden een goed open spel Bij O N A was de achterhoede viel het beste deel van het teaoi ook de halflinie was goed op dreePvdoch bii de gastheeren was deze lin stelhg h g beter met den spil als uitbhnker In de Goudsehe voorhoede was Biesheuvel de beste man terwijl voorts keeper Hofman genoemd mag worden aan wiens voortreffelijk doelverdedigen O N A voor een belangrijk deel haar zege dankt Voor een ander deel was het succes het gevolg van het feit jdat de huisclub langer werk had om op dreef te komen waardoor de rood zwarten de gelegenheid kregen reeds in den aanvang een voorsprong te netncn O N A neemt direct het spel in hande i Met steun vaft de halflinie wordtl aanval op aanval op de D C V veste bndernomen Na tien minuten hebben de gasten succes Een keuiigen pass vin Huisman belandt bij Veldhuizen 1 die met een goed schot de score opent 0 1 Ook hierna blijft O N Al in het offensief Vijf minuten later wordt de voorsprong vergroot Uit een goeden voorzet van Veldhuizen kogelt van Maaren ineer s in 0 2 Dit inspireert de thuisclub tot beter aanpakkeh Zij komt er Jieter in en neemt meier en meer het spel in handelt De boudsche verdediging moet niP op haat beurt alle zeilen bijzetten Geruimen tijd houdt ze verdienstelijk stand Tiep minuten voor de rust slaagt de linksbinnen der gastheeren er in het welverdiende tegcnpunt te scoren 1 2 derde verstre Om door h 242 O N ont het verloi In de twe Kle helft harvat D V C onmiddellijkl haar offensief Vooral dank zij het icmmente werk van Hofman slaagt de Goudsehe achterhoede erin den druk te weerstaan Onvermoeid blijven ide Krinvp iaren attaqueeren en als de tweede helft voor t ee derde verstreken is hebben zij wederhun linksbinnen succes A4 stelt alles in het werk verloren terrein te herwinnen Sj slaagt erin zich los te werken en op haar bfurt het initiatief te nemen Haar goed opseiette aanvallen brengen telkens gevaar voor de D V C veste Een door Huisman naar voien espeelden bal weet Bieslj uve é be machtigen en na eenig drijven langs den D C V doelman te jagen 2 3 In de laatste minutm zet D V C er alles op on dai achterstand weg te werken maar zü slaagt daarin echter niet zoodat O N A een zwaar bevochten zege uit het vuur sleept Olympia Pechvogels 41 THUISCLUB BENUTTE DE KANSEN BETER Het was te verwachten dat Olympia na het teleurstellende begin alle krachten zou inspannen om nu een beter resultaat te bereiken De overwinning was wel verdiend maar als het 4 2 of zelfs 4 3 was geweest zou dit de verhouding beter hebben weergegeven Een buitengewone wedstijd was het overigens niet bij beide ploegen werden mooie kansen gemist terwijl er van samenspel of samenhang dikwijls geen sprake was Ondanks het feit dat Pechvogels bü vlagen het spel goed opengooide waardoor de voorhoede meerdere kansen kfeeg bleven hier na één doelpunt meerdere uit door slecht schieten Het moet gezegd dat het Olympiadoel somtijds wèl nauwelijks aan doorboring ontkwam paal en lat hielpen doelman De Jager enkele malen In het elftal der gastheeren klopte het ook lang niet altijd er werd zéér onregelmatig gespeeld waarbij perioden van goed en vurig spel en van doelloos heen en weer getrap elkaar afwisselden Dat viermaal werd gescoord was mede een gevolg van het feit dat de Pechvogels achterhoede niet al te safe bleek Het spel is even aan den gang als De Jager tweemaal achter een aan den tand wordt gevoeld doch beide keeren werkt hij weg Er vplgt een corner op het Pechvogelsdoel ook deze loopt op niets uit De eerste helft is voor meer dan de helft verstreken als de Pechvogels midvoor eep prachtkans krijgt zijn club de leiding te geven maar de bal springt af op de lat Olympia begint nu meer aan te vallen Mallon schiet in de keeper slaat en bal voor de voeten van Hooimeyer die insphiet 1 0 De thuisclub komt goed opzetten maar hpt spel is te kort Bijna dadelijk na de rust valt Olympia weier aan in de Pechvogels achterhoede ontstaat eenige verwarring Mallon die met Maarleveld van plaats hteft gewisseld en nu rechtsbuiten èÏBt schiet hard in en het is 2 0 Dw zwart witten laten bet er niet bij zitten en een minuut of vijf later verkleint de midvoor den achterstand 2 1 Pechvogels wordt nu beslist sterker waarbij komt dat t in Olympia s achterhrede wat begint te rammelen Toch blijven hier de doelpunten uit Het is integendeel de thuisclub die door Hooimeyer de score opvoert 3 1 Dit geeft den rood zwarten weer moed en a s bij een van hun aanvallen T Duys goed naar voor plaatst is Mallon ter plaatse om er 4 1 van te maken Nog even spant het als in de laatste minuut in de Olympiaachterhoede hands wordt gemaakt de enalty wordt échter door De Jagereïtopt V V L G S V 1 2 IN DE LAATSTE MIlJuUT BESLIST G S V heeft een kleine maar welverdiende zege op V V L geboekt Over het algemeen waren de groenwitten de sterksten Zij speelden e2r goed opengehouden spel doch hadden daarmede tegen hun gastheeren die het stopp spil systeem toepasten weinig succes maar toch net genoeg om beide punten mee naar Gouda te brsrgcn Het door de thuisclub toegepaste systeem bracht alzoo geen succes Wel was de in vooruitgeschoven positie spelende midvoor vaak gevaarliik naar doelman Brem was in uitstekenden vorm G S V verschijnt volledig doch reeds na 5 minuten valt C Brem uit hij wordt vervangen door van Noord Aanvankelijk is het spel verdeeld Geleidelijk wordt echter de thuisclub gevaarlijker Bij een overrompelenden aanval voorkojnt Brem op fraaie wijze een zeker schijnend doelpunt De weggewerkte bal wordt onmiddellijk geretourneerd maar wederom keert Brem verdiensteliik Na circa 20 minuten slaaft G S V er in de rollen om te 4ra3ien Uit een snellen aanyal schiet Lakerveld hard in den doelman geen schijn van kans gevend O 1 Even later laat aan d r anderen kant de V Vi mi voor de beide Goudsehe bfck riin hielen zien Brem loopt echter tijdis uit en redt door 7 eh resoluut op den bal te werDen Bii een volgende aanval der sastheeren kopt de midvoor fe r de lat De groen witte voorhoede laat 7irh evenmin onb tnipd orh heeft b i de versterkte V V L defersie wei Direct na de nist ia de thu sclub weer in den aanval Daarbij begaat pn der G S V verdedigers een overtredin binnen h t strsf rhoogehied De fitrflf hnn woi t door Brem echter aosinrf Het hl kt evenwel uitstel w hii een vo cnd r aarvaT mapkt V T if r n 1 Inmiddels is bh G P V W Slamsn vervanpen door F r Vpr f d De strijd Rsaf vrüwel gelijk on P nirfpl nps ii n de doelen in oevaar Met het verstrijken van den tiid stijft de spanninc Stpeds weer wefpn apn weerskanten de verdedi ers srorinespocinBen te vefiidélen fn de laatste minuut gelukt het P Nuvpleteitn door fikt leder handig tussch n keeper en back door te olaatsen GS V d e overwinning te be D O N K Ammerstol 51 GELETOEUIK UITGELOOPEN In iiet eerste gedeelte van dezen prettigen en fairen kamp beheersohte D O N K het spel volkomen en in deze periode is het fundament gelegd voor de overwinning In de tweede helft liet Ammerstol meer van zich spreken Bij D ON K werd er toen vaak te kort gespeeld waardoor enkele hachelijke situaties voor haar doel ontstonden Het gelukte Ammerstol echtCi niet de kansen te benutten De Gondsche zege was volkomen verdiend Na het beginsignaal wordt al spoedig met goed opgezette aanvallen bet doel der gasten op de proef iesifid maar de backs weten de iiogingen af te slaan Als de bal dan bij den linkshalf Bakker komt geeft deze een goede pass naar Sevenhoven deze laatste dribbelt even waarna hij een schot lost dat doeltreft 1 0 Dit succes geeft den gastheeren vertrouwen en direct vallen ze weer energiek aan De achterhoede van Ammerstol ia nu echter op haar qui vive Toch kan ze niet verhinderen dat de rechtsbuiten van D Ö N K met een goed gericht schot den voorsprong vergroot 2 0 Dit vinden de roodbroeken te bar Er volgen nu eenige keurig opgezette aanvallen van links maar door buitenspel gaan eenige kansen verloren Bijna doelpunt de midvoor van Ammerstol maar de linksback kan dit door corner te werken voorkomen Het blijkt echter uitstel van executie want als de hoekschop genomen is bemachtigt de linksbuiten het leder zet goed voor waarna de toeloopende rechtsbuiten Ouweneel den D O N K keeper het nakijken geeft i 2 1 D O N K probeert het nu maar een goede voorzet van den rechtsbuiten Brouwers wordt door alle andere voorhaedespelers femist Even latei owtstaat een goede ksui voor D O N K nSar Sevenhoven aUeen voor den keeper staande mist Na de pauze zijn de elftallen goed aan elkaar gewaaml Over het algemeen is DO NJC iets in de meerderheid Er wordt echter bij Ammerstol meer over de vleugels gesjjeeld waardoor soms het doel der tegenpartij danig in het nauw komt Brouwers verdedigt echter zijn doel uitstekend Bij D O N K daarentegen worden aanvankelijk de aanvallen te kort gehouden Als dan de bal bij Kashergen komt geeft deze een through pass naar de Boer die met een ouhoudbaar schot doelpunt 3 1 Hierna komt Ammeystol weer aan bod maar tot doelpunten brengt zij het niet Bij D O N K gaat het beter Na eenige scrimmages voor het doel der gasten gelujft et Sevenhoven den bal tussehen er langs vele beenen achter de doellijn te plaatsen 4 1 Ammerstol gaat niet bü de pakken neerzitten en valt verwoed aan maar het beslissende schot ontbieekt De gasten probeeren het nog door het elftal te veranderen maar ook dit haaf niet Even hierna krijel de Boer esr kans zijn schot gaat echter rckelinps over Hierna weer een aanval van D O N K De bal gaat van C Bakker naar linksbuiten v d Bns Deze eaat alleen op het doel af en besluit zün ren met een prachtig doelpunt 5 1 Stolwijk wint opnieuw gedecideerd OOK TWEEDE ZEGE VAN IVIOER CAPELLE MAAR BERGAMBACHT VERLIEST VAN GOUDA Overgangers bevesligKB eerste sueeesscn De uitslagen van de gisteren voor de onderafdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond gespeelde wedstrijden luiden als volgt Ie klasse Groeneweg I D O N K II 5 3 GS V 111 Stolwijk I 0 4 Gouda IV Bergambacht I 4 1 O N A IV Moercapelle I 1 3 Gouderoak II Nieuwerkerk I 2 1 Overgangsklasse Haastrecht II Lekkerkerk II 2 4 Olympia III Zwervers II 3 5 D R D I Moordrecht 11 S 1 Dilettant II Groot Ammers I 1 4 2e klasse A ft Waddinxveen II Woerden II 2 4 U N 10 I Bosk Boys II 2 1 R VC I V E P I 0 6 D O N K Il O N A V 2 2 Gouda V Overschofje I 3 0 2e klasse B Stol iik Ammerst S V II O I Woerden III Olympia IV 5 0 O NA VI Lekkerkerk III 0 6 Nieuwerkerk II GS V IV 3 O 3e klasse A Bbdegiaven II E S T O I 4 Moordrecht lU DRD II 6 1 Overschotje II R V C U 4 2 3e klasse B Zwervers 111 Moordrecht ÏV 3 Moercapelle II D O N K IV $ 0 3e klasse C Oudewaler II U Ni O Il 4 0 Gr Ammers II Bergambacht U afg Stolwijk heeft den goeden indruk van haar start volkomen bevestgd en opnieuw nu bü G S V III een geticddeerde zege behaald Ook Moercapelle D voor de tweedë Maal thans uitspelend tegen O N A IV waareategen kon Bergambacht het ditmaal niet bolwerken beslist verloor zij bü Go da s ienle 4at zich aldus keurig herstelde Groeneweg liet eveneens op ée oedKUag van vorige week een overwinning volgen waardoor D O N K 11 een negatief debuut maakte Goudcrak II stak goed van wal In de overgangsklasse nieuwe icce sen van Lekkerkerk 11 Zwervers II en Groot Ammers die alle drie buitenshuis speelden DJUD wai ditmaal beter op dreef en bleef Moordi echt □ resoluut de baas De wedstrijd tusschen de goed begonnen nieuwelingen R V C en V E P in de 2e klasse A leverde een klinkende zege voor V£ P op wcüker plaatsgenoot Woerilen II eveneens voor de tweede maal won Overigens tegenstellingen van den eersten competitiedag nu wonnen UJ1 L0 en Gouda V terwül de Boskoopsche elftallen Boskoojische Boys Tl en Overschotje verloren Met een onderling gehjk spel boekten D O N K III en O N A V het eerste ptmtje In de 2e klasse B zette Lekkerkerk rn de tweede dikke streep aan den balk De overige winnaars waren verliezers van vorige week en omgekeerd Een keurige prestatie leverde in de 3e klasse A E S O bij haar eerste optreden met een zege in de derby tegen Bodegraven II In de B groep waren Zwervers Hl en Moercapelle II opnietrw winnaars De plaatselijke ontmoeting Oudewater II U Jf I O II in 3 C leverde een kloeke zege voor Oudewater op OVERWINNINGEN BIJ JUNIOREN ZONDER TE SPELEN Voor de juniorencorapelitie van de onderafdeeling Gouda van den Nederlandschen Voetbalbond zijn Zaterdag gespeeld de wedstrijden Af deeling At Bodegraven A Moordrecht A 5 O weger s nifct opkomen Af deeling B Groep 2 Gouda D Zwervers A 5 O wegens niet opkomen tTEn ETIEK A A V uit Alphen wint den singellöop FAVORIET HOLLAND WERD OVERTUIGEND GEKLOPT msselbeker van het gemeeatebestuui De Zaterdagmiddag gehouden Croudsche Singelloopestafette trok weer vele belangstelelnden naar de singels en de binnengrachten vooral naar start en finish maar toch was het aantal kijkers bü dit jaarhjksche evenement niet zoo groot als gewoonlük De verwachting dat de opbouwdienst met een of meer ploegen zou deelnemen bleek niet in vervulling te zün gegaan zoodat slechts negen teams den strijd aanbonden Klokslag half zes loste de waarnemend burgemeester mr H P C M de Witt Wynen het startschot voor de een afstand van 3 K M beslaande race Op de eerste 800 Meter wist Slükhuis voor Holland dat sterk favoriet was de leiding te veroveren doch pp de daaropvolgende 400 Meter drong de A A V 3Cman Van Muijen na een duel met v d Hoven den Leidenaar van den kop af Aanvankelijk bleef het verschil tusschen de beide kopploegen vrij gering doch geleidelijk liepen de Alphenaren meer uit By de ingang van het tweede gedeelte van de race had A A V 36 een vnj veiligen voorsprong terwul de positie van Holland ernstig bedrejgd werd door het eerste team van D O S Bü dreigen bleef het niet na een vinigen stryd op de tweede 8O0 meter bezetten de Rotterdammers de tweede plaats Intusschen was de positie van de leiders vrijwel onbereikbaar geworden zelfs de nationale spnntkanipioen Nota die voor Holland de tweede 200 Meter liep kon aan de situatie van zijn ploeg niets veranderen Slechts slaagde hij er in het verschil van zün ploeg met D O S tot een minimum terug te brengen Was zoodoende aan den kop de spanning er vrü spoedig uit in de middenmot en aan de staart spande het meer Vires et Celeritas laezette de vierde plaats Minerva verdrong D O S II van de vüfde plaats terwyl Vires U zwh van hekkesluiter naar de zevende plaats wist op te werken en Mmerva H na feilen kamp op haar beurt het sluiten der rü aan Velocilas overhel Na afloop van den wedstrüd die adnk zü de goedl zorgen van de Cïoudsche politie een uitstokend verloop had verzamelden deelnemers officials onder wie de leden van het N A U bestuur en vele belang =itellenden zich m het Veemarkt restaurant Daar voerde als eerste de lieer H C Heyneroan voorzitter vanjfie GA C het woord die de GoudSlw sportvereenigingen door welker deelneming voorheen de Singelloop steeds een speaaal Goudsch karakter hrd opjvekte te zorgen dat het volgende jaar dit karakter weer hersteld zal worden Vsrvolgens sprak de heer G E v d Werf Jr voorzitter van de N A U Deze deed de verra isende mededeeling dat het gemeentebestuur als eersten pnjs voor den singelloop een fraaiei zilviren wisseJloeker ter beschikking had gesteld Voorts bracht hü dank aan allen die tot het welsla ge van de estafette medewerkten sii eciaal aam de heeren H C HeynemaA en T Tuinman voorzitter en semtaris van de G A C Tenslotte coBipliroenteerde hij namens het NaA U Èwstuur de vereeniging Vires et Celeritas wet haar 12 2 jarig jubileum en i 33W y é re gelegenheid Af dteling I Ie kluse DF C Hermes 2 1 t Gooi Stormvogeli 3 1 Sparfa Feüenoord 2 4 DJIC KJF C 3 D W S AJD O l O Afdeelingn Ie klasse Haarlem Blauw Wit 2 1 H BJS V U C Ï S C V V Xerxes O ö D OjS Ajax 1 S V S V HJ C 1 Aideeling m Ie klane A G O V V N E C l t Hengelo Heracles ft 4 Enschede Ensch Boys Quick Tubantia 8 2 Wageningen G ahead Afdceling IV Ie klasse Limburgia NJLC 0 2 Noad M V V l Lonc Juliana 3 4 RoonoDd P V i t Eindho ven Willem n 9 B V V Helmond 2 1 A fdeeling V leUatac Veendam Be Quick 2 2 W V V Velocitas 7 0 Hecrenveen Leeuwarden 2 9 gebzruik haar U httldig i met een zilveren plaquette Waarnemend bvirgemeester mr De Witt Wijnen sloot de rö der sprekers Hü verklaarde dat de singelloop steeds de wamoe sympathie van het gemeenlebtttuur heeft tenvql dit tevens van oordeel is dat het juist in dezen tyd wenschelük is dat de jeugd zich op de sport gaat toeleggen Hü gaf uiting aan zün ergernis over het doelloos langs de straten flanecren van vele jongelui en was van oordeel dat de sport door de opvoedende kracht die hiervan uitgaat daarvoor het eemge heelmiddel is Tenslotte reikte mr De Witte dea wiss elbeker uit De uitslag luidde I AJV V 36 Alphen a d Rijn 7 min 18 1 sec 2 D O Rotterdam 7 min 25 9 sec 3 Holland Leiden min 26 sec 4 Vires et Celeritas fGoiida 7 min 44 1 sec 5 Mioerv Rotterdam 7 min 54 4aec 6 D O S II min 0 1 sec 7 Vires et Celeritas H 8 mia 5 4 sec 8 Minerva II 9 Velocitas Gouda Vires viert haar koperen feest LUSTIGE EN ZEER GESLAAGUE HERDENKING Dank zü de medewerking van da autoriteiten is het Viies et Celeritaa mogelyk geweest haar 12Vi jarig bestaan m intieroen kring te kunnoi vieren Dit feest dat Zaterdagavond in De Beursklok gehouden werd is buitengewoon geslaagd Er was slechts één bezwaar aan verbanden Door de bekende be alincen moest n en of vóór 10 uur of na 4 uur de zaal verlaten Het meerendeel koo bet laatste tvi istip en dit zegt hoe de stemmmg is geweest Na een pittige openings marsch van het ensemble Van Berkel heeft dfc voorzitter van Vires de heer B Wiitz een kort herdenkmgswoord gesproken Na gewaagd te hebben van het vele dat hij Vires is tot stand gekomei wekte hy allen op 6p den ingeslagen weg vocyrt te gaan om gezamenHik de vereen iging nog grooter en nog krachtiger de nieuwe periode te laten ingaan Namens een tweetal Alpensche sportvrienden bood de heer Jac Verkerk vervolgens twee medailles aan De Vires Iedert die een bepaalde nog nader vast te stellen prestatie leveren zullen er mettertüd in het bezit van komen Hierna volgde de afwikkeling van het programma De junioren brachten er al direct de stemming in met JUle voor de sport een vroolijke demonstratie boe men niet aan sport moet doen Zeer geslaagd was de idylle van een pierrette en een pierrot De goede zang het vlotte spel en de frissche aankièeding maakten dit stukje dat door den heer en i vr Keij voor bet voetlicht werd gebracht tot een waar succes Niet minder aandacht was er voor de piano recital van de dames van Balen Heel veel sucqes hebben de Viresleden geoogst met de opvoering van een blijspel in drie bednjven Getemüe vrouwen Dit vroolüke nie lendalletje werd zóó goed en zóó vlot ten toonscle gebracht dat hier van uitstekend amateurswerk gesproken kon worden Kostelük beeft men zich geamuseerd om den pantolfelheld die in samenwerking met zün scifoonioon eindelijk de kans kreeg zijn vrouw een toontje lager te laten zmgen Een spontane gul Ie lach klpnk telkenmale Het klaterende applaus na bet einde van de laatste acte was een welverdiende beloonmg oor de jwestaties van deze leden die om dit te bereiken maanden van voorbereiding hadden opgiofferd Een woord Van lof aan den heer R Luitjens die de grime en de aankièeding verzorgde mag evenmin ontbreken Tenstette volgde tot 4 uur het bal dkl der léidmg stond van den he r wl Kok terwül het ensemble van Bmel voor vrooHjke dansmuziek zorgde Op dit feest kunnen de Vires ledeo 0 1 p uezien