Goudsche Courant, maandag 30 september 1940

WEEDE BLAD MAANDAG 30 SEPTEMBER 1940 AdvertofiHiii Nel persoon zoekt voor direct NET KOSTHUIS Hefst onKcriag Markt Br awt prijs no G 3109 bur v d blad 5 Imad ffinb HiiiisilBli die zelfst kan werken v g g Aanm s avonds tusschen 7 8 a Ned Henr f storie Bleekers iaget G 3007 6 Wi hebben steeda eeo ktarige collectie Dameshoeden g reed HOOGE GOUWE 1 GOUDA 03071 16 score op tot 1 3 Uit een scrimage deponeerde de rechtsbuiten nimrmer vier in t net 1 4 Na de rust het zelfde beeld het steeds anvallend Haastrecht kon het nu niet ve der dan in buitenspel gemaakte en daardoor geannulleerde doelpunten brengen Het laatste kwartier luidde Moordrecht een prachtig offensief in maar de verdediging met den linksachter aan het hoofd stond pal Eenmaal wisten de blauw witten een achterstand te verkleinen 2 4 doch daarbij bleef het Ni uwerkeric a d IJssel AÜTOMATISEERING TELEFOON Op 27 dezgfis de automatische telefooncentrare alhier in dienst gesteld Het net omvat den volgenden sector Barendrecht Bergschenhoek Berkel Kethel Krimpen Lekkerkerk Maassluis Nieuwerkerk a d IJssel Ouderkerk a d IJssel Oud Verlaat Poortugaal Hhoore Ridderkerk en Zevenhuizen Deze automatiseering betreft alleen het locale verkeer Voor het interlocale verkeer is men dag en nacht aangewezen op de tusschenkomst van de Botterdamsche telefoniste goede gezondheid was oorzaak dat hij nooit zijn werk wegens ziekte behoefde te verruimen WERKLOOSHEID VERDER GEDAALD Het aantal ingeschrvcn werkloozen bedroeg m de afgeloopen weelj 48 van wie 33 boomkweekers Vorige week waren deie cijfers resp S5 en 37 Gouderak TOT DIAKEN BENOEMD De kerkeraad der Ned Herv Kerk heeft tof diaken Ijenoemd den heer A van den Berg STAND DER WERKLOOSHEID Bij den agent der arbeidsbemiddeling stonden deze week 16 werkzoekenden ingeschreven Er waren 15 werkloozen geplaatst in de werkverschaffing te Jrouderak Haastrecht NOORDRECHT HAASTRECHT 2 4 Hoewel Noordrecht spoedig de leiding wist te nemen heeft Haastrecht voor de rust steeda het spel in handen gehad en de 1 4 voorsprong gaf de verhouding juist weer Prachtig combinatiespel bradit een afgemeten voorzet van den rechtsbuiten waaruit de linksbinnen met een fraaien kopbal gelijk maakte 1 1 De geelzwarten voerden het tempo op Het was wederom cfe linksbinnen die voer HaasinAt doelpimtte 1 2 Even daarna passeerde de midvoOT op fraaie wijze de backs fH keeper en voerde de kanten en predikantsvrouwen die mej V d Willik heeft meegmaakt esh woord van afscheid hadden geschreven terwijl ook velen een foto hadden gezonden Bovendien komen in hel album voor kiekjes van de vroegere kerk aan dè Voorkade en een foto van het interieuf van de tegenwoordige kerk Zooals begrijpelijk was mej van der Willik ten zeerste onder den indruk Mevr dr L M Mispelblom BeyèrVan dai Bergh van Eysinga uit Leiden en enkele leden van den kerkeraad uit Waddinxveen waren eveneens aanwezig MARKTBERICHTEN KAASMARKT ODDEWATER 30 Sept Aangevoerd 60 partijen zünde 2700 stuks wegende 13500 k g Prijs ƒ 39 50 per 5 k Handel vtag EIERVCILINe APH dOOIIII AaBvo r S tW Wit P Kt 7 iwaar gemenpd 7 00 7 06 brum groot 7la r JS Handel rfdelijk mlHneerde wedstrijd op den Plas ZBSLEBS NAHEN ES AAN MEBaU De laatste gecombineerde zeihvedItrijd van dtt jaar van de beide Gou che watersportvereeniging de vereen i lfhoeven en de roei en zeilvereen Gottda werd op den VGravenbroekichen plas van de jachthaven der Z V Gouda af gehouden Ingeschreven was door S3 zeilers van wie J9 v o Elfhoeven en 24 van de Jloei n Zeil De matige wind uit NoordeJijke Tichting flauwde na de eerste Itarta pkHseling sterk ai zoodat nadat de laatste der 8 klassen om 3 10 gesUrt was het wedstrtjdcomité besloot den wedstrijd met ean baan in te korten Tijden de tweede ronde stak een flinke iries jpp die echter een stevige bui fegen meebracht maar die tocli oorlaak KVas dat er meer spanning in den strijd kwam Enkele scheepjes kregen sver en moesten den strüd opgeven Te kwart voor vyf was de laatste deelnemer f innen en kon begonnen worden aan het cijferwerk dat voor het opmaken van den uitslag noodig was De voorzitter van de roei en zeilvereeniging de heer Sixma reikte tot slot de prijzen uit waarna de voorzitter van Elfhoeven de heer Hulleman nog een opwekkend woord sprak De tritslagen zijn Giethoomsche Punters i W Zuydam Jr 2 Fr v d Straat 3 W Bokhoven 4 Mej D Engels 5 J Klaaren beek Twaalfvocts jollen 1 J Both 2 Fr V d Want 3 J Hulleman Bergiimermcer jachten 1 H C Polman 2 C J v d Bül 3 P Lommerse Kleine scherpe jachten 1 D Stuurman 2 R Breema n 3 J Engels 4 P MacDaniël Vergroote B M jachten ongeregistreerd 1 H v d Kroef 2 J Koudyk 3 Aj Jii v d Hoorn GrtKte scherpe jachten A 1 C J den rtog Jr 2 G Roelofs Groote scherpe jachten B 1 Th Steen land Noord Nedsrl 16 M klasse 1 G Steenland 2 N H van Schelven Jr 3 N Both 4 S L Boegheim 5 O de Roos J E Jaspers 7 B L van Veen Bodegraven BVRGEBLUKE STAND Gcborm Nicolaas Antoüius z v A J v Niekerk en A M Alkemade Neeltje d v T Scheer en W A v d Waaij MarflgjCj d v P P Andewsg en M V Wensveen Ondertrouwd IJ v d Kaa 22 j en J V Gulik 23 j J Materman 28 j en M M Hoosbeek 24 j G Oosterbe ± 32 j en T Varbree 34 j iM v d Wilt 22 j en B Molenaar 2i j Getrouwd J v Dissel 27 j en J C Verboom 28 j Overleden G Barten echtgenoote v J Jansen 56 j Boskoop AFSCHEID MEJ T t d WH LIK Vttgetreden kosterea zeer hartelijk gehaUigd Ia de godsdiienstoefening van Zd dagmorgen in de Remonstr kerk heeft mej Trijntje van der Willik afscheid gencanen als kosteres Na de pieek waarin door ds Zuurdeeg w gesproken naar aanleiding van Matth 5 8 Zalig zijn de reinen Van hart want zij zullen God zien en het gemeenschappelijk zingen van eenige liederen uit den bundel van den Nederl Protestantenbond door Mej van der WiUik zelf gekozen sprak ds Zuurdeeg een persoonlijk woord tot de sdieidende kosteres Hij wees er op dat mej v d Willik fin feite al ruim 50 jaar in functie is cent als helpster en plaatsvervangster van haar vader waarby de pr ikant memoreerde dat ook de grootvader en overgixwtvader koster der Rem Gemeente waren geweest Bijóa 200 jaren is deze functie in handen van de familie v d Willik geweest Voorts gewaag ie ds Zuurdeeg van de gevoelens die bij mej v d WUik bij haar afscheid op den rgrond dringen gevoelen van dankbaarheid dat God haar in staat gesteld heeft om haar werk zoo lang vol te houden Ook is er dankbaa heid bü den Kerkeraad en gemeente Trüntje v C Willik was altijd vol toewijding en nauwkemigheid vbsr j4ar werk en vooral vol liefde voor dé gemeente terwijl zij tevens was een groote hulp voor d predikanten van wien zij er dertien medemaakte Hierna ging ds Zuurdeeg over tot de installatie van mej de Bruin Geers als kosteres Na dên kerkdienst bleven de aanwezigen in het kerkgebouw nog bijeen Hiejbii pfrak de heer J C van Groos die eve lang lid van den kerkeraad is als mej v d Willik kosteres Onder een hartelijke toespraak overhandigde hy haar een geschenk in couvert Hierna bood n evr Van Nes Kok namens de gemeenteleden een plaid en een voetenzaft aan Mej Nel van der Willik nichtje van de kosteres voerde het woord namens de catechisanten en bood bloemen aan Ds Zuurdeeg als laatste spreker overhandigde de scheidende kosteres een album waarin de meeste predi Iemebntewerken va n gou da mm mmmi Baigemeciter en Wethouder van Gouda zurien op Dinadag 1 OatabartS40 d a voormiddaga 10 umr tea Stadhiiiic ia bet opeabaar aanbesteden Bet verfrottcB 4e slacktF kal a dunwaMcherii net bijkomcBie warkM aas het baar slackthata Ie Ge 4a Bestek ea teekeoing i9n vertritgbaar vanaf Waanadag X Ooiefter a a bq Geraeentewerkea AM Boekhouding tegen de prijs van 4 restitutie f2 mits Waaea 2 weken in ongeschonden staat Oeuda 30 September 1940 Burgemeester ea Wethouders vootooerad G 310t 26 BEVESTIGD ala opvottfar an Dr A Monlagne Dr J P DE JONG itslititend voor chirar ie tyaaecalogie cb verloskunde Spreekuur l A 2V uur en Polikliniek Maandag 8 9 uur Dinsdag 3 i 4Vi uar overige dagen 8 i 9 uur in het Diaconessenhuis De Wijk Telef 2 56 a 3JOT 15 b g g 3318 4 4e STAATSLOTBBUr vuruK KLAaas MMam Lun IVekkisg rmt tp September ZMtNo I1I4 GEVESTIGD Dr E Lopes Cardozo SPSCIALIST voor teweatfga ziektan KKUÜERLAAN 79 Sprceknrtn lot 15 October Woensdag en Zaterdag van 2 4 anr daarna nader vast te stelles In bet Diaconessenhuis J e Wijk O 3108 12 fiedipi Boekhouder heeft tijd bcschikb voor inrichteii biiboudea en coalr van boekhon dingen Br no G 3105 bur v d Had 5 B i a aen nalMaiaie 17 jaar voor d en n goed kunnende werkea en cenigszins bekend met koken Adres N v Mannekes Tweede Tochtweg D 33 Nieuw a d I sset O 3106 5 8776 8811 8853 8930 8947 8P67 89£6 9000 9064 9128 9130 9134 9149 9 57 9188 9250 928S 9340 9347 9363 9 76 9380 93C2 9396 9432 9441 9508 9323 91 17 9630 9d 0 i639 9i09 9716 9923 9969 lüUlO 10033 10194 1209O 15590 19684 22475 12139 16611 19701 22S08 12147 15626 19719 22521 15664 19795 22360 16680 19796 22611 1532 5243 1554 5330 1559 5356 1564 5434 1608 5449 1645 5467 1679 5505 1771 5533 1780 5536 1809 5367 1884 5594 1931 5596 5609 66262014 5656 5669 56902091 57502097 57672102 57892132 58412171 59752188 59772396 60282413 605 2422 61572492 61622625 6187 Lj34 62792342 6314 2b00 63762603 64362628 64392644 64732699 64852879 64932920 64972963 65333024 b S61 3043 6eS £ 3048 6B60 1U202 3056 6714 102463075 67383088 67843130 68003138 68073194 68163222 8173293 68443303 68773307 688 3313 69063340 68703388 70153390 7839 3iJ5 70673419 71463453 71703466 1853475 7192 7195 7237 7240 7274 3614 72793664 74683700 73113735 75433743 76023755 76063834 76114013 76384027 76504062 76834076 7748 IMt No 1S33 llia 12SM 178 41 W No 9S51 7 fii 100S4 11239 15594 20837 22488 24285 24B03 MHo OUUI Z2966 23386 IMNo 4 184 5994 117S3 12093 12470 16917 17880 181W 18SM 19981 22031 23702 PBUAs VAA I i 1043 4342 8586 U0I2 15078 18908 ai37 102 4347 8629 12048 15211 18917 22378 im 4755 8702 U140 15433 18929 233 4 1245 4 05 877 12181 15643 19031 23435 12 N 4S80 8938 12328 16658 19144 33583 1435 5062 9115 12356 15733 19183 23834 1544 SOOS 9125 12606 16770 19301 23882 1627 M81 9163 12760 16840 1945 22938 lem 5278 9168 12817 16887 19502 23015 1770 5410 91S2 13030 16930 19Ö29 33350 1828 5144 9231 13090 16131 19856 233 7 182 5454 9479 13118 16389 19870 23277 2142 5540 95U3 1314 165B7 18933 23382 2162 5880 9521 1319 16720 20037 23413 2224 S027 9571 13425 16721 20071 23541 2375 Sl 9980 13473 16768 20072 2360b 2423 6259 10089 13611 16805 20177 2360f 2521 6334 10167 13675 16841 20255 23624 2616 6348 10275 13721 16853 20306 2372J 2725 416 10361 13815 1701 20333 2334tr 2954 6434 10468 13974 1707 20400 24040 3230 6440 10487 13976 17091 20406 2408 3234 534 10526 14180 11102 20413 24121 3333 6 75 10605 14234 17112 20424 24143 3349 6722 10729 i4259 17543 20580 24281 3435 7112 10793 14i70 17668 20963 24302 3467 7176 11013 14C51 17839 21004 24S05 3557 7349 11015 14372 17851 21017 24538 3573 7427 11100 14464 17921 21018 24950 3505 7429 lll t 14556 18026 21183 24561 3704 7566 use 14575 18076 21217 24620 3836 7764 H59ü 14715 18257 21376 24668 3 t2 7783 11613 14788 18467 21399 248 6 3876 7958 11620 14862 18549 21468 24834 40Ü4 8195 11624 14871 18713 21472 24832 4045 8268 11818 14893 1878 21827 24880 4074 8448 11869 14931 187S0 21857 24905 4134 8564 11971 15024 18868 21985 mil 4149 7759 11131 14o ï 18713 2177Ï 1026 4184 7773 11152 145i 4 18784 2185i J032 4217 7788 11216 14601 1 812 2187e 1049 4282 7808 11263 14621 18882 21891 1073 4300 7889 11314 14627 18902 21949 1135 4309 7905 11318 14658 18912 2196 1208 4363 7943 11322 14667 18926 21984 1249 4377 8S13 11384 14791 18935 2200S 1259 4424 8081 11433 14942 19017 22020 1265 4438 8130 11476 14971 19024 2203 1306 4465 8177 U543 I499 19055 22100 1319 4401 8184 11560 15018 19131 23135 1325 4590 8194 M 15021 19168 23173 1356 4610 8222 15055 19216 iaiu 1361 4630 8270 11619 15102 lano 22232 nm 4867 280 11844 I5I34 19257 22270 ita 4727 8285 11649 15168 19303 33274 1388 4P23 B TiS 116P6 15 T1 1 S tj 1400 4930 8385 11711 15278 19346 32399 1422 4 43 8437 11733 15298 19353 23424 U41 4lif 2 L S4 lI7o2 1447 5022 475 11821 15383 19486 22443 1477 5032 484 11861 15442 19523 22446 1487 5034 8641 11905 15449 19533 22452 1513 5154 8712 11911 16463 19575 22400 1535 5227 8734 11912 15553 19633 2246 Hypotheek 12206 15716 19872 22618 12308 16726 19924 22644 15736 19937 22649 16849 19938 2265f 16933 19935 2265t 15944 19979 22672 15962 20012 22677 15968 20046 226S 159SO 20078 227 18049 20090 227 £ 16070 20121 2290 16093 20130 2395 16113 20148 230r 16144 20212 231 16186 20224 2 il 16242 20272 232 16378 20320 2326 16383 20342 2321 16489 20358 233 16608 2P401 233 13765 16612 28476 2331 12788 18670 30488 2338 16853 20552 2343 IbajO 205 4 2ü51 170U 2063 235 1704 20736 2354 niAO 20743 335917128 20777 335 17319 20780 23 € J7364 20808 23 t 17397 20818 237 17417 20823 237 20824 238 30827 2381 13166 17484 20841 2385i 13197 17490 20844 2387 17494 20846 23902 173U9 20861 3397C 17511 20875 24022 10346 13 146 17321 20899 24043 10351 13357 17523 20940 24U83 13481 17525 20968 24104 13547 17811 20997 24107 13590 nsïO 21015 24186 13596 17843 21019 24226 1370 17846 21033 2422S 13780 17875 21045 24261 13813 17881 31093 24262 13836 17893 31173 24363 13960 17913 21268 24532 13968 17942 21269 2454 1400 17981 21287 24584 14039 18020 21318 24609 14077 18036 21324 2461 14131 18039 21355 24656 14166 18051 21390 24711 14178 18137 21418 24734 14263 18161 31428 24835 14275 18163 21441 34858 14299 18292 21448 24871 14306 18324 21453 24873 14315 18361 21S07 24878 14335 18363 21329 24886 14369 18372 21535 24901 14441 18403 21538 24909 14447 18412 21582 24926 14469 18462 21635 24959 14506 1G707 21694 24972 14532 18720 21758 2497C 14555 18763 12331 12344 I23S7 12383 12389 12402 12440 12486 12626 12529 12578 12686 12590 12649 12667 12693 12699 12732 90OO gevraagd 0 v3 nieuwe panden Br met prq8 no Q 3103 bnr V d blad 5 4 LOSSE NUMMERS Tan de GOUDSCHE COURANT A S oani zijn van morgen af dagelps verkrijgbaar by N V P I ENDENBURG Veerstal 18 12797 l i8t9 12838 12921 12930 13938 12959 13034 13094 13098 13124 13134 a BAKKER Spoorstraat 1 A HAMOEN Burg Martcnssingel 96 L DE GROOT Wachtelstraat 43 De Kiosk N RI S Karnemelksloot Vondelstraat Viascherstraat J SCHOUTEK boek Roem4 SPOORéÓEKHANDEL Station 13189 113239 13324 lU2bü 10282 co b de agenten in 4 omliggcade emeeoten 10387 10422 10533 10618 10634 1U658 10665 10673 10714 10726 10746 10763 10786 10788 10804 10814 10826 10833 10949 10962 10965 10968 10984 10997 11000 11058 11065 11106 11111 COÖPERATIEVE VEREENIGING 4ïE BOSKOOPSCHE VEILING 28 Sept Hoz per bos Hadley 30 58 et Edith flWpen 38 57 et Rosalanden 23 41 W August Noack 25 32 et Pechtold 27 45 et Queen Mary 28 46 et Else Poulsen 20 24 et Steward 26 42 et Butterfly 37 44 et Windland sfi et Wilh Kordes 20 34 et Briarclif 27 38 et Florex 26 40 et E G Hill 24 et EUen Poulsen 4 52 et Mevr v Straaten vap Net 14 et Vierlaiiden 54 et Gloria Mundi 18 38 et Gemengde rozen 1 14 17 et Diversen per X s Clematis Durandi 10 15 et idem Mevr Ie Coultre 120 et idem Prins Hendrik 75 et Zinnia s 7 et Chrysanten gr bloemig 70 80 et idem kl bloemig 50 et idem tros 9 15 et f Q2e klasse zun Pïijs van nog ingebleven loojjoa so ooo 25 000 15 000 10 000 5 00O 1 500 1000 BVRGERLUKE STAND 1 1 prijs 1 prijs 1 prijs 1 prijs 3 pi SI pri van van van ƒ van ƒ van an f Geboren Pieter z van A Pols en L C Schouten Ondertrouwd J A van Eük en H J van Tol Overleden Johan de Bruin 5 Johannes Herman Geers 46 j TWINTIG BEKEURINGEN WEGENS ONDEUGDELUKE FIETSLAMPEN De politie heeft een 20 tal personen geverbaliseerd die hun rUwicUantaarns niet behoorlijk hadden afgeschermd JVBILEVl I A GOODKADE Op Woensdag 2 October a s is het 30 jaar geleden dat de incasseerder A Goudkade in dienst trad bij de Ge meentebedrijven van Boskoop De aanstaande jubilaris kan terugzien op een 30 jarige loopbaan waarin hij een groote ijver en plichtsbetrachting aan den dag legde Zijn OFnCIEELE PUBUCATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSCHERIJ KO FFIE EN THEEDISntIBDTIE De Secretaris Generaal waarnemend Hoofd van het Departement van Iiandbouw en Visscberij vestigt in verband met de reeds in de bladen bekend gemaakte vaststelling van het koffie en theerantsoen op 250 gram koffie of 75 gram thee voor het tijdvak van 2S Septemt er tot en met 8 November a s de aandacht van belanghebbenden op het volgende In verband met de verlenging van de distributiepcriode van 4 tot 6 weken is het theerantsoen van 50 gram gebracht op 75 gram Dit brengt mede dat vanaf 28 September ook de toewijzingen voor een bepaald aantal rantsoenen koffie of thee recht geven op rantsoenen thee van 75 graaa Dit geldt zoowel voor de toewijzingen die n og zullen worden uitgereikt alsVvoor de vóór 28 September uitgereikte toewij zin gen voor zoover de toegewezen hoeveelheid op dien datum nog niet was afgeleverd Op een aantal van deze toewijzingen staat vermeM 1 rantsoen = 2M gram koffie of 50 gram thee Dit is dus nu het theerantsoen op 75 gram is gebracht niet meer juist De toewijzingen geven ook al staat er op verrheld 1 rantsoen = 250 gram koffie of 50 gram thee recht op rantsoenen van 250 gram koffie of 75 gram thee till 47 BROOD Voor de maand October kunnen de hotels restaurants cafe s e d biJ de üstrïbutiediensten een toewijzing voer brood afhalen en een aanvraag ter verkrijging van een aantal losse bonnen voor een rantsoen vleesch indienen Bovendien zullen de distributiediensten ook na October aan deze instellingen in beperkte mate toewijzingen voor vleesch kunnen uitreiken ter voorziening in bijzondere behoeften welke nietr éoor de door de beaoriiers ingeleverde consumentenbonnen gedekt kunnen worden Tenslotte wordt er de aandacht op gevestigd dat ook Wehrmachtsmarken en Duitsche Reisen Hotelbonnen voor brood en vleesch door de instellingen moeten worden in ontvangst genomen Zij kunnen deze bonnen bij de distributiediensten mruilen tegen gearane bonnen voor een rantsoen brood of een rantsoen Vleesch Zoowel op de Wehrmachsmarken als op de Duitsche Reis en Hotelbonnen staat de hoeveelheid brood of vleesch waarop deze recht geven vermeld 1112 4 Waar dm rinco het minst is Advcrteeiwa ia da AagHiaópta levert vooral in dezen tijd de ministe risico op Want deze rcelasie iaa men wanneer het ndkidig is direct veranderen of uitsteBco Cebued PROVINCIALE PUBLICATIE VAN HET DEPARTEMENT VAN LANDBOUW EN VISSOIERIJ HET OFFICIEEL BESLCIT INZAKE DE AARDAPFEL REGEUNG Dit besluit waarover reeds een algemeen persbericht is verschenen luidt als volgt Het Dagelijksch Bestuur der Stichting Nederlandsche Akker bouwCentrale gevestigd te s Gravenhage brengt ter algemeene kennis dat het ter vergadering van 24 September 1940 Heeft besloten gelet op de Besciuldiing van 23 September 1940 No 5890 R B V V O Afdeehng Algeneene Zaken te bepalen dat de bij genoemde Beschikking verleende ontheffing van het vervoers en aflcveringsverbod voor aardappelen behoudens nadere ontheffing door of vanwege den Provincialen Veedsekommissaris niet geldt voor telers a voor vervoer of aflevering van aardappelen van de rassen Bevelander Zeeuwsche Bonte Zeeuwsche Bl auwe Westernde Bonte Westeinde Blauwe Furore Roode Star Bonte Star b voor vervoer of aflevering van aardappelen van alle rassen geteeld in den Haarlemroermeerpolder de Upolders de Wijkermeer Spaamdammer meren Houtrakpolders alsmede in de Zuid Hollandsche districten 5 12 13 19 en 4 met dien verstande dat in de gevallen sub a en b bedoeld vervoer van den akker naar de bedrijfsgebouwen van den teler geoorloofd blijft Dit besluit treedt in werking met ingang van heden en kan worden aangehaald als Bestuursbesluit No 1135 Vervoer en aflevering aardappelen De Brovinciale Voedselcommissaris vestigt er de aandacht op dat dit besluit in het kort beteekent dat voorloopig géén vervoer en aflevering mag plaats hebben van de soorten Bevelander enz De niet genoemde soorten mogen wèl afgeleverd en vervoerd worden mits met officieel leveringsbewijs behoudens in de onder b ger oemde gebieden waar voorloopig elke aflevering en vervoer vanaf de telera is verboden 1115 75 Adverteeren doet Verkoopen OFFIOEELE PUBLiCATtE VAN HET urAKmiEirr VAirHA MDBt tBJVBR HEID EN SCHEEPVAART CONRCnE DOHlSTRIR De Secretaris Generaal waarnemend Hoofd van bet O porte ment van Handel Nijverheid ea Scheepvaart maakt bekend dat het fabrieksmatig verwerken of doen verwerken van stoffen geheö of gedeeltelijk vervaanligd uit wol kunstwol katoen linnen kuastzqde en aUe ter vervanging hiervan dienende texti grondsIfdCen vanaf heden dcehts is tocgeataan aan bO de sectie Confectie van het Büksfanreau voor V l en Jjoanpen en van het RijksTeztielbureau Kcizersgraclit 542 te Amsterdam ingeschreven ondernemingen die in het bezit zün vsui een door den Directeur van genoemde sectie verieende vergunning Ondernaningen weBce uitzliii tend in eigen bedrijf vervaardijde tricotstoffeu verwerl n of doen verwerken vallen niet onder bovengenoemde sectie doch zijn gebonden aan de terzake geldende bepalingen van het Rijksbureau voor Wol en Lompen te Tilburg en of het RijhsTextielbnreau te Arnhem 1110 39 DISTRIB17TIE VAN ZEEP De Secretaris Generaal waarnemend Hoofd van het Departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart brengt het vi gende ter kennis van belangheUwiden Geconstateerd is dat een Aptalzeepfabrikanten en handelaren de bestaande distributievoorschriften hebben overtreden Deze firma s hebben namelijk ten aanzien van toiletzeep en medicinale reep van oude samaistelling onjuiste voorraadopgaveaingediend terwijl zij bovendien genoemde zeepsoorten zonder toestemming van het Bijlk bureau voor Chemische Producten Sectie Zeep hebben afgeleverd Deze vergrijpen zijn de te zwaarder daar genoemde zeepsoorten gereserveerd dienden te blijven voor de verzorging van zieken en kinderen voormedlqi enzoovoorts In verband met het bovenstaande is thans de verkoop en aflevering van alle soorten medicinale naleen toiletzeep van oude sammstelling met ingang van heden verlMden Overtredingen ztïllen ten strengste worden ge straft I De vertcoop van de genoemde zeepsoorten door den kleinhandel aan het publiek blijft evenwel toegestaan tegen inlevering van de daarvoor aangewezen bonnen 1 rantsoen toiletzeep Aflevering door den kleinhandel op andere dan genoemde bonnen of zonder bon zal uiteraard ten strengste wtirden gestraft De detaillisten kunnen tot nader order hun voorraad toiletzeep en medicinale zeep oude stamenstel ling niet aanvullen De door do détaillisten in ontvangst genomen bonnen 1 rantsoen toiletzeep dienen zorgvuldig door hen te worden bewaard De grossiers en tusschenhande laren dus ri i e t de détailliiten zijn verplicht op te geven welke voorraden toileten medidnala zeep oude samenstelling in hun bezit zijn Deze opgaven diraien op formulieren te geschieden welke Dins dagochtend 1 October a s bij de plaatselijke distributiedienSten moeten worden gehaald en uiter lijk Donderdag 3 October a s bij deze distributiedisnsten ingevuld moeten worden ingeleverd Den fabrikanten en importeurs is een mededeeling van bovenstaanden inhoud door het Rijksbureau voor Chemische Producten Sectie Zeep rechtstreeks toege zonden 1113 7t RADIONIEUWS Slosdac 1 October JAABSVELO iUA M K CJI V m Nieuwsbertehten AWP I0 SohrUOexlai Meiljutie ij G wfl le iiiBZ k an tJu Gramofoonmuziek 9 00 CeUsU elü atola n grariKïfoonmuzlek 10 15 Gramofooamuciek laj MorgendieMl 11 00 CranwfooBinazickl 11 15 Ceijo piano en gramolofltlRiuxMl AJ Berichten ir is Gramafooiunuztek 124 Nienws en economische berichten AHP tM Itfolto Cantabile en gramoComumixiek U Voor tuinMefhebber i 3 00 Zang met pl tnb geleiding en gramoloonTn Jziek 3 U Gram foonmmiik 4 00 Btibeiiezing 4J anmofoonmuzuk 5 15 Nieuws en econooUMIM berichten ANP Orgelspel en graraofoon muziek V P B O 3 Jeugultzendtng tAA Benchten 7JM Vragen van den dag ANP 7 IS jOnze woning causerie 7M Orgelconcert opn 1 8 0O Nieuwsberichten A NP 8 10 Utrechtsch stedelijk orkest fneraa schriftlenng l ± 8 30 8 35 Beeldhouwt de Kapitelen causerie 8 55 9 00 Kievwsberichten ANP en sluiting SOOTWMK I87S M K K O T t Berichten tDuitsch 7 II Berichten Eng 7 30 Wij beginiwn den dag S M Nieuwsberichten ANP SÏ15 Gramofoonmuziek 9Ja Schiedamsch mffhnenkoor Orpheus en het Rotterdamsch Phllharmonlsch orkest opn 1 0 Gramoloonmuziefc 111 15 IIJM MrtAten Engelsch 12 00 Boeoeo aetet iBJa Berichten Duitsch HAS Nieuws en economische berichten ANP en gramoteonaoaslek 1 11 KHO orkest 0O Ï I5 Berichten Duitsch IJH Gramofoonrauzlek 11 3 4S Bertcbtan Engelsch 5 0 Berichten Duitsch JS lïleuws en economische berichten ANP T D SM Cyclus Omgang met di ren KJI 0 1 0 Cramofoanmuiiek 0 15 Berlehten Kaa S 30 Musiquette 7 00 Vragen VU deB dat ANP 7 15 KRO M lodislen en solist Mfc7 45 Berichten Ingelschl 8J B rtelH aiDuttsch g 3 Niejiwsbettctlteil AH graai foonmuziek 8 3 Beriehtea EngelJCb Maeaaraofoonmuilcfc J wt statten den dMt i SVf 0 Nieuwlberlchten AKP EiEKTEii itfc onotawD Aanroer Ijnotm Klehi ler n J l roote eieren 9M TW eendefieidrB m sso