Goudsche Courant, maandag 30 september 1940

MAANDAG 30 SEPTEMBER 1940 ZIJ VROUW OP HAAR VERZOEK DOODGESCHOTEN In December 1937 is te Rotterdam een drama voorgevallen dat aan de echtgenoote van een vrij bejaard architect het leven heeft gekost al was het dan op haar uitdrukkelijk verlangen Het bureau van den architect was dermate achteruitgegaan dat de man niet meer aan zijn fmancieele verplichtingen kon voldoen Daarom hadden hij en zijn vrouw besloten een einde aan hun leven te maken waartoe de man eerst zijn vrouw en daarna zichzelf met den revolver zou doodschieten Tevoren had d e architect den huisarts ontboden om op zeker uur bij hem te komen Welk uur zoodanig was gekozen dat naar de architect meende de dokter slechts de lijken van beide eciitlieden zou aantreffen Toen de geneesheer kwam was inderdaad de vrouw reeds overleden doch het revolverschot dat de architect op zichzelf had gericht bleek ziJn doodelijke uitwerking te hebben gemist en aileen eenige verwonding te hebben toegebracht Het gevolg was dat de architect zich eenige maanden later voor depotterdamsche rrchtbank moest verantwoorden en deze veroordeelde hemtot vier jaren gevangenisstraf te onétgaan in een biizondere strafgevan enis t De veroordeelde kw m hiervan in hooger beroep bij het Haagsche gerechtshof Het hof hederf uitspraak doende veroordeelde den man tot zes maan iien gevangenisstraf met aftrek van de preventieve hechtenis die eveneens zes maanden bedraagt tot Voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regeering met e n proeftijd van drie jaren en met bepalmg dat rubberwaarden meerendeels hooger af gedaan Amsterdam Rufebfer steeën eeniee punten en ook divel se mindercangbare soorten kwamen naar boven De tabaksafd eling was stil goede vantoon maar niet veel verand rd In luikeraandeelen was weinig te doen V a werden ingezet on 360 enbedoncen later in den middac S2 r De ffaire in petroleumwaarden wasvan gerinee afmetingen Olies werdenin hoofdzaak afgedaan tegen prijzenloopende van 224 tot 225 4 iProlongatie 2 4 I BDITEiUNS DülTSCHLAND tXGBnBERICBT VAH HEOm Haven van Londen en Liverpool bestookt Het opperbevel van de weermacht nuuüttjbeltend De Vfergeldingsaanvallen op landen en tp voor de oorlogvoering belangrijke doelen in Engeland en Schotland zijn ionder onderbreking voortgezet De voomaamate doelen van den aanval waren weer Londen en Liverpool Zy werden door gesloten formaties en talrijke afzonderlijke vliegtuigen gebombardeerd Zware verwoestingöi en groote branden vertoonden de uitwerking op belangrüke doelen in de havengebieden der beide ateden Andere aanvallen golden verscheidene havns in Zuid Engeland Voorts be tookten gevechtsvliegtuigen des nachts de Schotland steden Aberdeen Edinburgh en Leth met bommen van zwaar kaliber In de Midlands werd een byzonder belangrijke wapenfabriekin een duikvlucht aangevallen Een voltreffer van het zwaarste kaliber richtte in de fabriek groote vernielingen aan Voor de Engelsche Oostkust gelukte het twee konvooiep uiteen te drijven Bij de nachteluke vluchten van gisteren naar het gebied van het Duilsche riuk drong de vyand met afzonderlijke vliegtuigen tot de mark Brandenburg door zonder echter de rijkshoofdstad te kunnen bereiken Op e iige plaatsen in het Westen werden bommen geworpen Ef werd geen militaire schade aangericht De aangerichte materieele ichade aan objecten der burgerbevolking is met van beteekenis Daarentegen werden onder de bevolking weeit talrijke personen gewond In de luchtgevechten van 29 Septem ber werden 17 Britsche jagers en een gevechtsvliegtuig neergeschoten Vier Duitsch vliegtuigen zijn niet teruggekeer De vermelde aanval op eery wapenfabriek in de Midlands werd door een gevechtsvhegtuig onder bevel van den eersten luitenant von Butlar uitgevoerd SVNER IN MVNCHEN De Spaansche minister van Binnenlandsche Zaken Serrano Suner is Zondagavond met verscheidene leden van zijn gezelschap en den Spaanschen ambassadeur te Berlijn uit de rijkshoofdstad in München aangekomen De Spaansche gasten werden op het perron hartelijk verwelkomd door den rijksstadhouder in Beieren ridder von Epp den Beiersdien minister president Siebert gouifleider Adolf Wagner den eersten burgemeester van München Fiehler en den generaal der artillerie voB Wachenfeld ITALIË LEGERBERICHT VAN HEDEN VüandelO k slagschip getorpedeerd Het hoofdkwal tier van de Italiaan che weermacht maakt bekend In het oostelijk bekken van de Middellandsehe Zee heeft een vijandelijke duikboot een klein Italiaansch schip van 700 ton getorpedeerd De begeleidende torpedoboot Gosenz viel de duiboot met bommen aan De onderzeeër verscheen op den zijkant ligdende aan de oppervlakte om daarnji te vergaalï Een van onze luchtformaties heeft een vyandelijk eskader in de buurt van de kust van Marmarica Libye ondanks het hevige afweergeschut der schepen gebombardeerd Een van onze vliegtuigen werd omlaag geschoten Vijandelijke jachtvliegtuigen die van een vliegtuigmoederschip waren opgestegen werden door onze vliegers aangevallen Drie vi andelijke vliegtuigen van het Hurricane type verden in luchtgevechten neergeschoten Aan een andere formatie van lor f dovliegtuigen gelukte het inmidIs eenvijandelijk slagschip met een torpedo te treffen Het schip stopte en werd terstond door vijandelijke toi pedoiigers omgeven Een derde luchtformatie heeft onlangs de opslagplaatsen en magazijnen van Haifa gebombardeerd In gevechten met vijandelüke jagers die onze vliegtuigen aanvielen werd éen vijandelijke machine neergeschoten welke in zee stortte AZIË De Japansche campagne in het Zuiden OPPERBEVELHEBBER JAPANSCHA STBUOKRACHTEN GESNEUVELD Maar eerst thans bek nd wordt is de opperbevelhebber der Japansche Jtrüdkraehten in Zuid China kol Tsoentaro Aomoera by de operaties in Fransch IndoChjna gesneuveld Kol Oomoera die ook benoemd was voor de leiding der operaties in Fransch Indo China werd bij de botsingen in het gebied van Dondang op 25 September door verscheidene kogels zwaar geWond Een kogel die in zijn hoofd to n veroorzaakte ten slotte nog fenzelfden dag zljn dood nadat hij echts voorlooplg verbonden tot het IMtst persooniyk zyn troepen had aan IwoOTd Japan en Rusland WOOBOVOEKDEB WEIGEBT ZICH Onr TE LATEN De woordvoerder van het Japansche departement van Buitenlandsche Zaken heeft geweigerd commentaar te leveren op de mogelijkheid der sluiting van een Japansch Russisch nietaaii valsverdrag Hü ieide Deze zaken zi n te delicaat om in de persconferentie te worden besproken Hij verklaarde verder niet op de hoogte te zijn van de reactije te Mosk ou op het pact Het drielandenpact NIET GROOT AZIATISCHE MAAR GROOT OOST AZIATISCHE BDIMTE In de vertaling van den tekst van het driemogendhedenpact van Be liJ T die wij Vrijdag publiceerden stnat een onjuistheid In artikel 2 wordt n l gesproken van Groot Aziatische riimte Dit is onjuist en moet zijn Groit 0 o s t Aziatischo imte RUSLAND COMMENTAAR VAN DE PRAVDA OP HET DRIELANDENPACT De Sovjet Unie niet verrast Onder groote koppen publiceert de P r a v d a op de voorpagina een commentaar op t drielandenpact welk commentaar naar inhoud en vorm uit hooggeplaatste officieuse bron afkomstig scnijnt te zyn Het blad begint njet te ccnstateeren dat het pact voor de Sovjet Unie in het geheel niet sis een verrassing komt Omdat het eigenlijk slechts vorm geeft aan de betrekkingen die tusschen Duitschland Italië en Ja pan cenerzijds en Engeland en de Vereenigd e Staten anderzijds reeds bestonden Voorts is het daarom geen verrassing omdat de Sovjetregeering door de regeering te Berlijn voor de publicatie ervan op de hoogte was gebracht dat hét pact gesloten zou worden Wanneer de oorlog zoo vervolgt HlBt blad tot dusver tot Europa en Noord Afrika in het Wtsten én tot China in het Oosten met schieding van deze lieide ruimten beperkt bleef dan wordt daaraairthans een eind gemaakt daar van heden af aan Japan de politiek van niet inmenging in Europa opgeeft en omgekeerd de asniogendheden afzien van de poliiek der niet inmenging in aangelegenheden van het Verre Oosten Deze ontwikkeling komt vereen met de laatste rede van Molotof voor den Oppersten Raad der Sovjets waarin hij sprak van het gevaar eener verdere uitbreiding van den oorlog welke in eeh imperialistischen wereldoorlog wordt omgezet Er bestaat geen twijfel aan vervolgt de P r a v d a dat het pact van Berlijn vooral door de laatste feiten op het gebied van de versterking en uitbreiding der militaire samenwerking usschen Engeland en de Ver Staten ontstaan is Daar moet men nog bi teOen de steeds verder toenemeende militaire ondersteuning van Engeland door de Ver Staten de overdracht van Engelsche vlootbases op t Westelijke halfrond aan de Ver Staten en de toestemming van Engeland om zijn steunpunen in jiet Verre Oosten en in Australië voor de Ver Staten beschikbaar te stellen Een andere belangrijke bijzonderheid van het pact is zijn voorbehoud ten aanzien van de Sovjet Unie volgens hetwelk de hui dige overeenkomst op geen enkele wijze van invloed is op den politïeken status welke op het oogenblik tusschen de verdragsluitende partijen Duitschland Italië en Japan en de Sovjet Unie bèrtaat Dit voorbehoud moet men vooral verstaan als een hulde namens de verdragsluitende partijen an de houdmg van neutraliteit w ke de Sovjet Unie sinds den eersten aBg van den oorlog heeft aangenomen en moet men verder opvaaten als een bevestiging van de kracht en de beteekenis van het niet aanvalspaet tusschen de Sovjet Unie en Italië Haar politiek vaa vrede en neutralitiet getrouw zoo besluit het blad kan de Sovjet Unie ook van haar kant bevestigen dat deze politiek voor zoover het van haar zal afhangen ongewijzigcjl blijft en zal blijven BELGIË Twee mil Hoen cigaretten in beslag genomen OORSPRONKELIJK VOOR SPANJE BESTEMD De Brusselsthe politie heeft tweemillioen cigaretten in beslag genomen ZZij waren destijds bestemd voor hetroode leger in Spanje maar werdendoor den vertegenwoordiger der Spaanschen regeering in België geweigerd Sedertdien wefd op allerlei wijze detracht de cigaretten aan den m n ebrengen Het grootste gedeelte ervanbleef echter onverkocht Een firma inhet centruni van Brussel had de goederen in een magazijn opgesla gen waarzij nu door de politie in beslag zijn genomen Onder valsche namen en etiketten werden deze cigaretten t russelverkocht tegen 8 én 7 frank W kje Bovendien had deze rookwaaft zwareschade geleden en was het gebruik ervan in hooge mate schadelijk voor de gezondheid AMERIKA De positie van Canada PLEIDOOI VOOR AANSLUITING BIJ AMERIKA Het prommente Fransch Canadeesche blad L e J o ur pleit voor een aansluiting van Canada bij de Vereenigde Staten Volgens een bericht uit Montreal schrijft dit blad ojn dat hoe de oorlQH ook afloopt het met Engeland gedaan is Canada s toekomst ligt op het Amerikaansche vasteland en in een zoo nauwipnogelijk verband met de Vereenigdff Staten Dan zullen beide staten gemeenschappelijk worden tot het bolwerk der Angelsaksische wereld en haar idealen Het blad schrijft dat dit de Walste oorlog moet zijn geweest dien Canada met zware offers aan menschen en materiaal buiten het Amerikaansch vasteland voert Thans heeft Canada gelagenheid zooals die in 2000 jaar niet zal terugkeeren zoo besluit Le Jour om zich uit de Europeesche oorlogen uit te schakelen en een zelfstandig Amerikaansch leven te leiden BINNENLAN0 HET IN BESLAG OENOMEN VERMOGEN DER VRIJMETSELAARS LOGES De comniissaris gcneraal voor bijzondere aangelegenhd n heef in opdracht van den Rijlfscommissaris voor de bezette Nedei landsche gebie n de volgende besehikking genomen over de inbeslagneming van de vermogens der ontbonden vrijmetselaarsloges en gelijksoortige vereenigingen Het bü beschikking van den bevelhebber van de Sichcrheitspolizei envan den Sicherheisdienst van 3 September 1940 voorloopig in beslag genomen vermogen der ontbonden Vrijmetselaarsloges en soortgelijke vereenigingen met inbegrip van hun onderen nevenorganisaties eh onder hun invloed staande privaatrechtelijke rechtspersonen stichtingen en inrichtingen wordt op grond van art 1 der verordening no 33 1940 van den Rijkscommissaris voor de bezette Nederlandschegebieden voor doeleinden van algemeen nut overeenkomstig art 4 van deverordening no 33 1940 in beslag genomen Als beheerder van het in beslaggenoipen vermogen is aangewezen deadvocaat mr Joan Muller Mentinckstraat 8 Den Haag Hij is gemachtigdom tot liquidatie over te gaan AUe vragen deze beschikking betreffend moeen worden gericht tot gericht tot genoemden advocaat mr Muller RECHTSZAKEN Drama te Rotterdam hy gedurende twee jaren in een psychiatrische inrichting zal worden opgenomen IJ De LeidschendAijaische moordzaak BEHANDELING VOQK DEN HOOGE RAAD Maandag 2l October zal de Hooge Raad behandelen het cassatieberoep van den 30 jarige R A te Rotterdam die zoowel door de Haagsche recljtbank als iri hooger beroep door het hof te s Qravenhage is iveroordeeld tot levenslange gevangenisstraf we ens moord op den veekqopman Van der Horst te Leidschendahi A die voor de rechtbank is verdedigd door mr Kokosky uit Amsterdam en voor het hot door mr J H Rdlandus Hagedoorn te s Gravenhage zjl in c satie worden bijgestaan dobr mr E A Kan te s Gr venhage LAND EN TUINBOUW Bedrüfscredieten voor den landbouw alleen voor defensiescha de GEEN KCNS IEST KN ZAAIZ AO MEER GRA nS Het Rijksbureau voor de voedselvoorziening in oorlogstijd maakt hetvolgende bekend Zooals bekend werden voor en tijdens de oorlogsdagen groote oppervlakten land geïnundeerd waardoor aan honderden bedrijven zware schade werd toegebracht Voorzoover mogelijk is en wordt de schade aan landerijen in natura vergoed in dien zin dat getracht wordt deze landerijen weder te herstellen Er werd echter ook groote schade geleden doordat de landgebruikers hun bedrijf niet of niet naar behooren konden uitoefenen en de normale bedrljfsinkomsten verminderden of zelfs geheel ophielden Aangezien de vaststelling der schadevergoedingen hoewel met kracht ter hand genomen door het zeer groote aantal vaak zeer ingewikkelde gevallen nog geruimen tijd zal vorderen is in overleg tusschen de desbetreffende ambtelijke instanties besloten de mogelijkheid te openen in noodzakelijke gevallen bij wjjze van voorschot op de geleden bedrijfsschade credielSn toe te staan Deze bedrijfscredieten zullen worden geadministreerd door de boerenleenbanken en dienen te worden aangevraagd bij den provincialen voedselselcommissaris Bij gebleken noodzaak kunnen voor een crediet in aanmerking komen de boerenbedrijven welke ten gevolge van de defensiemaatregelen bedrijfsschade hebben geleden waarbij de wet in schadeloosstelling voorziet Tevens wordt ter algemeene kennis gebracht dat de gratis verstrekking van kunstmest zaaizaad en pootgoed aan de beschadigde bedrijven welke op bonnen geschiedde afgegeven door den landof tumbouwconsulent wordt beëindigd Het motief hiervoor in het belang van de voedselvoorziening dés lands van de beschadigde landerijen nog een zoo hoog mogelijke opbrengst te verkregen is door de vordering van het seizoen zooals vanzelf spreekt komen te vervallen terwijl bovendien de bedolflde credietregeling hiervoor in de pmats kan treden BEURSOVERZICHT Tijdens het weekend hadden zichg n gebeurtenissen voorgedaan welkeeen bijzondere nieuwe kijk op de poliieke situatie kon openen Afgescheiden hiervan echter bestond op deAmsterdamsche Effectenbeurs eenaangenaam sentiment en in die eersteplSats kwam dit tot uiting in een zeervaste stemming van de NederlandscheStkatspapieren Vooral in de gestaffelde leening ging het druk toe en ditfqnds kon zelfs willig genoemd worden Bij de opening werd onmidöellijkhooger afgedaan i hoewel daarnaeen kleine inzinking plaats vond tot 87 Vs werd nadien in een sneltempo een opwaartsche richting ge volgd zoodat tenslotte in de onmiddeU t ke nabijheid van 90 werd gehandeld De 4 obligatjën Nederlandex bel fac konden zich iets verbeteren terwijl de spoorweg drieën nietonbelangrijk hooger waren Ook deOude Schud werd over de geheelelinie hooger afgedaan Jerwijl deoMigatiën Ned Indië sMvig in demarkt lagen 4 Het feit dat meerdere Duitsche fondsen in de officieele noteering zijn opgenomen h d de handel in deze popieren niet veel doen toenemen maar over het geheel genomen waren deze stukken goed van loon Speciaal werd de aandacht getrokken door de obligatiëo uit de Youngleentng die zeer druk verhandeld werdeft en daarbij een willige stemming aan den dag legtl n Na vaste opening trad een kleine reactie in tot mostreeks 42 4 doch vervolgens liep de koers vlug naar boven zoodat later op den middag werd gehandeld tegen ongeveer 45 Mi zoodat ten opzichte van Zaterdag een belangrijke koerswinst werd gemaakt OrFICIEi L VAt DTAItOEIISKN OER NEDEUjAKDSCBE BANK 30 September V Iuta New York l 8 Vi l esVi 1 Berian 75 28 75 43 J Brussel 30 11 30 17 BelslcJu I 3 81 r 3 82 Stodtholm 81 44 90 Zurich 43 06 43 16 BuiKpapier New York f 1 86V2 I W j BrusKl f90 08 30 30 Stpekholm ƒ 44 7S 44 94 Zffiich 43 02 4 19 Op de locale markt werd de aandacht getrokken door Aku die weder om in een groote open hoek werden verhandeld Na vasten inzet viel eerf regelmatige verbetering te constateeren en ondei beurstijd steeg de koers van 112 tot U5 IJnilevers hadden een kalm verloop dOch konden zich eveneens boven hst vorige peil verheffen en bewogen zich in hoo nzaak tusschen 117 A en 119 De Philipsaandeelen stegen eenige procenten en bewogen zich tusschen 179 en 182 Verscheidene minder courante Nederlandsch industrieelen werden hoven de vorige prijzen genoteerd Bij kalmen handel werd n de EFFECTENBEURS AMSTERDAM FONOSKN MET DOOSLOOPBNDK NOTUKIN Staatsleeniac Nedeilaad Indlë 28 Sept 30 Sept o 1 loeo 4 100 looi 40 Ie ƒ 1000 4 964 ili 40 Wf lOOO 4 luo ioo2 i n 11000 Jv tsK Grootboek obl 31 1898 1905 obl 3 TTH K Cert V Jiuchr 1 77H 79 Grootboek obl 7rK so 193S tlomi 9 x KM 1937 lOOO 3 $ 1H tin 193 MOOO 3 31 iJ l7K i7K UH tOH Certlflcalen H Mft M Grootboek obl tiy gu 1 3 Indig 1000 Ji t l 37 In llS lOOO J UH KH 1937 Indli 1000 K i S2 UH MW 40M 41 4l mi Obl 30 5 dito verkl Bngel 4 dito ketUncv ditojéi i dltifketUngv 31 1 FraBkr 3S 4V dito kettlngv ChJe MIw B Baqk en Cred but Kol Benk iwm n Ned Ind Handelsb 102 lOt Ned Hend MH C V A U 90 dit esc A Indnstrieëii il2 rll7l4 J 10 170 117 h IJJ IS 179U2 142 Alg KuMtilJde Unl 1O6K IO Berkel s Putent 4 Calvé Olief C g w 78 Centr Suiker i SX Fokker XM Lever Broa en Unie II9K 115 Ned Ford Aut JU Phil itew 178 175 Hill P W IJJ BiiltenjABd 21X 2JH J9 21H 214 67X 46H 41 2lftt 2IK 29X 28A 19 16 I6 4JH 19M Am C en F C v A 2 M ZIH Am Etika id 21H 214 UU au 40K 2IX J1 Anac C id Bethl St id Gener M id Intern N m verk Idem met verk C v A Kenner C 2S 28M 14 lilt N Am Av N Am R Param Bep St léi lti US Leath VS Steel 47 f 47 Eleetrlcitelt Cities Serv C v B 54 Comm and S 2i 16 m 4A Int Tel and Tel North Am Cy Radio Corp AIB Expl MU BfSj Leb Petroleum 209 ll f37 I5 VH IW 8J4 91 2I I2J I24HIJ6J4 112 IM III lil Dordtsche petroleum NtH Kon Ned Petr 220 221X Perlak Petr Cont Oil C CU Philips Petr 5 SheU Umon nu tu Tide Water 11J Z Holl Am L 4 i lJ l 2M124 4 KN SM 2J I24 Kon Pak Mij 192 Ned Scheepv Unie I34 1l24i Rott Lloyd iij V Stoom V Mij Neder II Salkar H V A M7 w Javatche cultuur 20714 N I S U Ver Voratenl Cult UH Ht aand Tabak Dell Batavia 1J5 lu Deli MO 190H 191 I9 I9 N Senembah IS9 S ISSM IM SpoorweceB WUson Co Baltimore Oh Chic Milw dito C v P A niin Centr Miss Kans N Y Centr NY Ont Penna R ui iji South Pac C J South Ratlw S14 Wabash R Canad P t J dito Ke V Rubber iH A 12 ll 4J 1 Amsl Ru ber 1000 190 I94 195 Bandar Rubber 1 7 It Deli Bat Rubber 140 141 He sa Rubber 9J 95 Ind Ruhb C Kendeng Lembar 124 Uajangl Sii4 51X Oost Java Rub lOiH 101 Oostk 500 Rotterd Tap 1 Salajri Plant Serbadjadi SeUu Sum R Ver Ind 0 1 Wal Sumatra Zuid Preanger loterc Rubb 3 S iBdnstrieën A d Bank aand 97 9714 Holl Bank time dito MH 94 Inc Bank dito 9JX Ned Ind £ sc ra dito 7 it 75 Nederl Bank A 13 ¥ 1 2 Ned Hand MtJ 2S0 aand Rott B Ver aaod mn lot Twentsch B A A lorx Relchsb Deutsche u7 Aand Fransche B 3j C ï A U Dito Kettingverkl Dmpref Cert Dito Ketting vert Alg Norlt gew A lit JI5 BaUvia Marg Fab M 95 V d flergh s pr wd A 1000 Dito B t IMO Cart en Pap fab Scholte A Gouda stearine dito SOI 510 Gruyter en Zn A pret aand Olto B win£ld pret Heemaf aand a Heinek A 106 li tOIH 175 ni Holl S m tab aand I IJ9X HoUandia aand 85 Holl Bet M A JOiH Holl draad en kab A 166 Holl Kunsti Ind A 107 IM Intern Vise A 47 50 Kon Ned Zout Ind aand Kon Br Steem dito 215 Lever B en Unie GA Dito 7 Cum pr A Dito lOOO C V pr A 104 Dito flOO C pr A Dito 1 1000 dito 95 I7J Meelfab d Ned BC 2M 245 N G en S F aand WA 3S9H Ned Kabelt dito 1 J96 N scheepsb mU dito hm 111 Rott D Mi dito 272 a Schelde dito Dito Nat Bi dito 51 54 Scholten dito StoorotplJinerll Sp nJ dito 87 W Stork dito II5M tl M Twijnstra Pref A Utr Aaph fa OewA Dito pref tinstd A 95 Ver BI fab dito mtt 200 Ver dhem fab aand 104 105 Ver Rp fabr t G in IM Ver Ned Rub fabr I5 K 94W 144 aand Ver Touw r dito H Werkspoor A dito W tersuiker dito 148 Wijtbn Feyéngew A 150X I5 i Wewtra L en H IM J9 OBUOAniN StuldMBiaca Matetead 1940 Ie noot 99X 9u I 40 i SeO t 99K 99Ü ia4 ae lS0t 95M 9tw 1940 bM 100 i 99K nu 1040 1c 90 4 94K 95i IMO bM f9W t 99M 9 i 1 3 f 100 I93I f 0O 3 91M 1937 f IN 1 ij 1937 7900 3 82W 1031 100 3 3 i UX SIH 1S3 fSOOl 3 t S6M 1939 O L 100 S i 1939 O I 7 900 IVa 1937 O L 100 3 Uu 1937 0 I 900 1 8IX l3 1937 0 t 100 SIN U 1 37 O I f 900 1 814 OM ProlongatI ProTinc aa Gum iMalNIia Anuterdam 1939 31 1 Dito 1917 3t t mn Apeldoorn 1 1M7 11 loit Arnhem 1938 3 Deventer HM Gelderland U3i IVt ü Olto 8 Ie l 11 i Dito I0 telg 381 Gravenhaga 1911 t Dito 1930 31 j Dito 1931 I 3 90 lli Groningen 1938 1 Dito Ie l 3t 1 Haarlem VOt 1 gjw Helmond 1937 l f Hürera 10 J Il § 92H Lemwaiden 1911 4t Dito 1938 1 85U Noord aolland IIMI 85 Dito ie 19 11 t 88 Dito 3e 1938 1 14 84K Dito 3e 10 1 193811 1 Rotterdam 1938 TI 4 5 Dito 1 en 1 1937 It 95 95 Dito J 1938 IVi 4H niburg 1 1937 S H Utrecht Pr 37 3V Dito gem 311 Hjrpotheek banken warioUM l ederlaiuL A damsche H p Dito 3 i 87 88 4 Fr Gron Hyp leen Da en Va IVt 95 Dito pandb 3V 3 B5M Gron Hyp BPb 3 6 8SK HoU Hyp B dito 95 Hyp b van NederL Serie M ti i t Inaul Hyp b My T H Cred Pandb 90 KH Nat Hyp b dltol i Ned Hyp b Veend l i Dito K H ix 91V Noordh Hyp b Pandbr li t OTertJs H b dito 92 nü Rott Hyp b ditd 4 90Ji 91 ld Jlto 31 1 utr Hyp b 4 94 95K Westl Hyp b B5 FT IVi iZeeuwsche H b Bk 4 Idem 31 a 9S Hou Cnn Ryp gid 9 9 89 Ned O Frtesche Pandbr 3 t tl Weit and Pac 4 t Ia Ned Soheepa verb ld 4 24 Bolt Sch Hypb ld 4 Idem 3Vj LevA i Zeep MU Obl 4Vt 98 nn Duitsche fondaen met kettligverklartng Du rootb p 1940 Ctrl ld ld p 1941 e r 1 88 ld ld p 1941 e e r 1 K ld ld p 1943 c O r 1 m ld ld p 1944 c e r I M ld ld p 1948 e r 1 ld ld p 1947 c 8 r 1 ld ld p 1948 c 8 r 1 Konversionj Kaase 4 78 85 I G Farben C van O 101 I07 I G Farben C vait Aand 156 lli Wlntersball Obllg Vt 78 Duitsch Kallsyndicaat T 81 ei idem idem 8Vt 58 80 Ver Korklndustrle C A t 10 Dnltache ftondsen met eert voor conponbl ft Berian 1929 i Ruhrverband 1927 4i i 82 Ruhrverband 7 Duitsche Rentenb 1929 7 59 60lff Ver Duitsche St leen T itfl 8IM Qayfriscbe Hyp bank 7 Deutsche Llnol werke 7 C r nklrch Bergw 8 81 88 Gutehoffnungshute T 81 Harpener Bergbau 8 Phoenix Akt Oeaelli 8 Rhein Elbe Union 7 It 8ltf Ruhr Chemie 8 Siemens en Halake 6V 7 Ver Stahlwerke 7 Idem Idem 81 1 59 Viktor Gewerkschaft Wi 88 71 Rhein Westph Elektr 7 58 id m idem 8 Hagener Strasaenbahn 8 91 9T Vereiit GUnaatoff Aand Wintershail Akt Ge Aand 118 Divetseoa Rh Elbe Un Ver Stahlw Ber StSdt Elect W Cities ServlSOS obl 9 idem 1958 oW Rheln Westl elect 1917 obl 8 Umb Steenk obl 4 92 92X BaMafIche P M obl 41 97K 7 idem obl 31 j fcj Int Mere SJ G O g obl 8 Amst Grondbr b 9 Nat Grondb 1919 9 Ned Grondbr b 4 Chefft de F cv obl 9 idem met ketting verkl Atchls Topeka 4 Centr Pac 4 Kansaa Ó 3 Miss Kanaas 9 T Norf en W Oec 8 South Pac Goudobl South Pac Hyp 4 Amst 1874 f 100 3 dito I 1000 3 dito Olymp L 100 3 109 lOI Witte Kruia 1888 nH Belgi Antw l887 l t dito 18 3 1 B P M C V Obl SVi Frankrijk 1924 7 dit S itt kelt Nw Int Hyp 8 Pandb 8 Nlev Goudr A Ml De Maas CvA lOlM lOlli Mi Oostiee A 14214 Int Mere Mar Krlan Sulk A Pagottan A TT suiker Cult MIJ A Ver Vorst C Winstaand 8 l Arendsb A Besoeki A Soekow Landb A Amst Thee Cult A BanJ Thee Rubb A JJ l Rongga Landb A Sedep Cu t A Slndangs Cult A Blauwh Vriessev Bijenkorf Houth AlbertvC M Houth Jongen A HO 117 Houth Pont ge A H m Houth Pont pref A MaxweU A MuUer W H A Dito 92001 79000 A NJ D V Havenw A 26 4 M Zeeh Sab C v A Krviifler A Peruv Corp C V A Dito keWngvarkl Dito C v He to Dito kettinrrerkl = ear R C v geirA 9