Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 1 OCTOBER 1940 Uit vroeger tyden DE GODDSCHE COORANT MELDDE 75 JAAB GELEDEN Uit een advertentie Beurtschippers Schroefstoombootdienst voor passagiers goederen en vee tusschen Gouda Moordrecht Ouderkerk a d Ussel Capelle en Rotterdam met de schroefstoomboot Stad Gouda Zomerdienst Vertrek van Gouda bingsdagvoorm ten 5 4 uur Woensdag en Donderdag namiddag ten 1 uur Zondag voormiddag ten 6 uur Vertrek van Rotterdam Maandag namiddag ten 12 uur Dingsdag namiddag ten 3 uur Donderdag voormiddag ten 6 uur Vrijdag namiddag ten 2 uur Nsdere informatiën te Rotterdam aan boord van den ligter Zuidblaak bU de Beursbrug alwaar de goederen dagelijks in ontvangst worden gcDo men te Gouda bü A W Michaëlis commissaris ligplaats Westhaven De ondernemers J Pot L Ouweneeji Jac Pot F P de Jfong SO JAAB GELEDEN Woensdag 1 October zal de afdeeling Gouda van het Nederl onderwüzersgezelschap een vergadering houden in het lokaal Het Schaakbord De heer G D Heü zal alsdan inleiden Het zaragonderwys in de lagere school 25 JAAR TELEDEN Uit een advertentie Zaal Kunstmin der Soc Ons Genoegen Zondag 10 October 8 uur Iroote gevarieerde sensationeele voorstellingen van sqlijjn are wonderen Velocitas non est veneficium te geven door de vermaarde illusionisten Chambly en Kardec Groot succes in alle hoofdsteden van Europa Raadselachtige bewegingen van levenlooze voorwerpen door onzichtbare kracht in het volle licht geheel vrij zonder schermen of gordynen door mevrouw Chambly Kardec bügen De stille kracht Mysterieuze onverklaarbare experimenten Het Amerikaansch Kabinet In het rük der illusie en der droomen Mysterieuze werkingen De onzichtbare broeraenfee De vliegende biljartbal De Orienfaalscbe wondervogels De onzichtbare hand van Monte Christo als zoogenaamd schrüvend medium Het toppunt van onbegrypelykheden De gedachten varf het publiek worden geheimzinnig opgeschreven in een 7 maal gezegelden brief Nieuw Asra Het vlammende rtadsel Een dame wordt levend verbrand voor de bogen van het publiek tot op het geraamte en weer tot leven geroepen in de Egyptische kamer falies zonder spiegels Ned rlandsche Voetbal Bond SECJIETARIAAT ONDERAFDEEUNG GOUDA Karnemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 T m 5 Oei Wo ilng Iiirich Bf B de Jong Meubelexpositie en tentoonstelling van werken van Nellie Goedewagen en Rini Nagtegaal 1 Oet 7 mr Nieuwe Sehoawburg Opvoering Gaslicht door Tooneelgroep Het Masker Oet T nr Daniël Spreekbeurt ds H J Grisnigt f Oct 7 3 oor Ne Gerei gememte Spreekbetjrt ds Sbh van Welzen S Oct 7 30 nor Vrije Evangelisclie ge meente Bijbell img en bidstond i Oct 7 39 unt ltaniël Spreekbeurt Th Woudwij k IS Oct 10 nor Stadliuis Aanbesteding vergrooten slachthal en darmwasschery aan openbaar slachthuis AFOTHEKERSOIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Distributiedata MOBGEN Stadhuis archief ingang voormalige Boterlial 8 30 12 30 en 1 30 6 uur Geldend maken distributie stamkaarten als identiteitsljewijs voor alle ingezetenen St Catharina Gastliuis Oostliaven 10 9 4 30 uur Uitreiking brandstoffenkaarten voor personen wier geslachts naam begint met een der letters K tot en met N taris generaal kam Huygen de aangetreden W A vendels onder commando van hopman Van der Byl Na deze ontvangst begaven de aanwezige kameraden zich naar den zolder van het gebouw welke als vergaderzaal is ingericht Ondertusschen werden nog de voorzitter van de Duitsche kolonie en de commissaris van politie aan den leidef voorgesteld Als allen zich op den zolder een plaatsje hebbén weten te bemachtigen men puilt letterlijk de trapgaten uit is het allereerst districtsleider Meys die zich tot den leider en de kameraden richt Deze dag aldus kam Meys is een mylpaal in de geschiedenis van het district Spr vertelt van de moeilykheden die men by het vroegere districtskantoor te Leiden had en van de tegenwerking die men hier in Gouda van de züde der eigenaren ondervond toen nèar een ander gebouw werd uitgezien Reeds vóór September van het vorig jaar had men dit gebouw op het oog De koop werd echter opgeschort totdat het onmiddellük na den ISden Mei door de Beweging werd gekocht Ir IMVSSERT OVER DENf TÓESTAND Nadat vervolgens ksjm Van Bilderbeek bet district namens het hoofdr kwartier eeÊ groot poflret van den leider heeft aangeboden neemt de leider zelf het woord Allereerst een terugblik werpend naar het verleden naar de verkiezingsnederlaag van Mei 1937 vraagt Mussert den kameraden Wie waren er toen ook by En als van alle kanten handen in de hoogte worden gestoken vervolgt hy Nimmer heeft men ons kunnen ontmoedigen als was de strijd bitter hard ons godsvertrouwen heeft ons geleid Wü hebben doorgezet ondank alles En nu is het 1940 Zoo gl ed als Blles is veranderd Het Is mijn vaste overtuiging aldus riep Mussert uit dat de revolutie die momenteel ons werelddeel beroert alles weer goed zal maken Na de terreur tegen de N S B en de vlucht van de vj lksverraders naar Londen te hebben aangestipt wilde Mussert antwoord geven op de vraagt die allen bezig houdt at zal Ir van Nederland w brden Ik Beb een onverwoestbnar vertrouwen n het rechtvaardigheidsgevoel van Adolf Öitlcr aldus de leider en ik kan u verzekeren dat het Nederlandsche volk een vrij en sterk volk zal worden een vrierjd en een bondgenodï van het marcheert de N S B reeds negen jaar Reeds in 1935 verklaarden wü onssolidair met Duitschland en Italië vüfjaar zyn wü de vrienden g eest vanhet vernieuwde Duitschland en wyzullen de vrienden biüven Vol vertrouwen kunnen wy de toekomst tegemoet gaan Slechts één zorg i er en dal is het lot van Indië Daarover valt met zekerheid niets te zeggen Wy gelooven in de kans Indië te behouden eji met ons imperium mee te bouwen aim de nieuwe orde Ook voor Zuid Afnka zal de dag der bevryéing aanbreteen Nederland wordt nationaal socialistisch L t cW zekerheid t geloof dat u tot hie heéft gedragen vejpterken zonder te vergeten dat voor de ver wezenlüking rvan nog veel arbeid moet worden verzet Wü moeten het hart van het vojk winnen en dat kunDuitsche Het al zichzelf regeeren en nen wy slechts door ons voorbeeld het zal nationaal socialistisch gere1 door onze daad Wy mogen niet dulgeerd worden want niet voor niets den dat iemand onrecht wordt aange AT J AAR f ANNEER w STAOSIIEONS Groote drukte voor iden titeiUbewv op laaUten dag voos BEN WIEB PATIEREN NOG ttmt IN OBDE ZUN NOG TOT EN MET DONOEBOAG GELEGENHEID De laatste dag dat gelegenheid be tcHut de distributiestamkaarten als Sdentlteitsbe ivüs te laten geldend maken dat van vandaag al ieder Nederlander boven IS jaar bw zich moet iiebben heeft een biritengew ae drukte gebracht Ieder haastte zich om zIjn papieren neg in orde te laten brengen en den ganschen d g tot na het vastgestelde uur golfde een stroom wachtenden het nauwe poortje van de tMterhsI la Voor velen 1 het een langdurige geschiedenis geweest want er wanen nog tal van personen die hun foto nog moesten afhalen en eerst by den fotograaf in de rij dienden te itaan om vervolgens op de Markt queue te maken Hoeveel menschen er stèren welke dag ongetwijfeld een record dm te heeft gegeven geweest zijn koii men otjs op het stadhuis niet mededeelen en evenmin het totaal aantal personen dat thans in hel bezit van een identiteitsbewijs is maar in elk geval zijn er nog ingezetenen die op hun foto wachten en dus nog geen geldige legitimatie hebben Daarom is de gelegenheid om het identiteitsbewijs te verkrijgen verlengd Voor den politierechter i DIEFSTAL EN BELEEDIGING De politierechter f Rotterdam heeft een arbeiders uit Gouda die ten na deele van een collega van diens in de rijwielbergplaats van het bedrijf staande fiets het rijwielplaatje had Ontvreemd overeenkomstig den eisch veroordeeld tot f 10 subs 4 dagen Een Goudsche huisvrouw werd wegens beleediging zij had een bij haar woning wat Vumoer makenden jongen toegevoegd dat diens vader de grootste oplichter van Gouda was eveneens conform den eisch veroordeeld tot f 15 subs 6 dagen Uitslag verkooping door notaris J van Kranenburg BU de gisteren in Kunstmin n verband met de verduistering des avonds in de morgenuren gehouden verkooping door notaris J van Kranenburg van de volgende alle te Gouda gelegen onroerende goederen zyn koopers gevonden van het woonhuis Turfsingel 0 de heer W F Wiltenburg alhier voor ƒ 2300 Van het woonhuis Ridder van Catsweg 0i8de heer W van Eijk qq alhier voor ƒ 1925 van het woonhuis Ridder van Catsweg 90 de heer W van Eijk qq alhier voor ƒ 2075 van hèt woonhuis Ridder van Catsweg 92 dt heer C Dogterom Verburg en andere te Stolwijk voor ƒ 2000 van hef woonhuis Ridder van Catsweg 94 de heer A Bontekoe alhier voor ƒ 1875 van het pakhuis Lange Willemsteeg 11 de heer J Spruijt alhier voor ƒ 730 Het woonhuis niet grond Winterdijk 25 werd piet verkocht DISTRIcfsHUIS DER B GEOPEND Voor ieder ingezetene van Gouda van 19 jaar en ouder die zich tot dusverre nog niet daarvan in het bezit kon stellen wordt nog de gelegenheid gegeven om op Woensdag en Donderdag 2 en 3 October telkens van SVt tot 12 lé enivan ÏV tot 8 uur zyn distributlestainkaart geldig te doen maken als identiteitsbewijs Ook heden bestond daahoe gelegenheid Aanmeïditag dient uitsluitend te geschieden inXhet archief voormalige Boterhal Van het raadhuis ingang onder het acHterbordes Uitdrukkelijk wordt onderde aandacht gebracht dat de veroMening houdende verbod om zich zonder identiteitsbewijs op straai te beviAden heden vaft kracht is geworden J H Bakker Niemeü er hersteld Onze oud stadgenoot de heer J H Bakker Niemeijer de radio omroeper van het A N P op wien op den avond van den 29sten Juli een aanslag is gepleegd tengevolge waarvan hij langdurig iri het ziekerrtiuis heeft moeten verblijven is thans hersteld Hü heeft gisteren ziJn werkzaamheden als omroeper hervat DKUKTE IN DE GAARKEUKEN September is in de Gaarkeuken een drukke maand geweest Er werde i in de zaal gebruikt 2529 en afgehaald 700 porties totaal 3229 pontes OP TUD BINNEN Abonnementen en Advertentiën Da Gotujsche Courant wordt eiken avond by vele dui 3lta abonnés bezorgd in GOVOA a d Rijn Anunerstoi ambacht Berkenwoude Boiven Boskoop Driebrugge ak Haastrecht Heken dorp Moercapelle Moordrecht Nieuwertcerk d Ussel Ouderkeik a d Ussël Oudewater Poltbroek Reeuwük Schoonhow glolwijk Wjiddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voof Gouda l ent per week f 0 76 pef maand of 2 25 per kwartaal buiten 3ouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaatt vindt Postabonnement per kwartaal ƒ 3 15 Aljes bij vooruitbetaling ADVERTENTIEPRIJS i S gei one regels fM OS elke regelmeer ƒ 0 20 De politie heeft gisteravond niemand wegens overtreding van het uitgaansverbod behoeven aan te houden T Rede vain ir A A Mussert Het gebouw Oosthaven 18 waarvroeger het G oudsch Volksblad wasgevestigd is ingericht tot districtshuisvan district 22 der Nationaal Socialistiséhe Beweging Zaterdagmiddag heeft de leider der N S B ir A A Mussert het kringhuis geopend Aan het verslag van deze gebeurtenis in Het Nationale Dagblad is het volgende ontleend INGEZONDEN MEDEDEELIÏJ GEN op een gewone tekstpagina j 13 regels ƒ 1 25 elke regel meer 0 40 Bü overeenkomst gereduceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESRUHttna kleine dvertentiën alleen des Zaterilags 1 regels t 0 25 elke wgel meer f 0 10 maximum 8 otte 6 regel Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf van abonnementen en adVertentiën m te zeilden aan het B reau Markt 31 Gouda TeL en bü de plaatselijke agen tea Het was met recht een feestelijke dag voor district en krjij j jarenlang moesten beider functionferissen zich behelpen in enge behuizingen zonder dat ooit een bevredigende oplossing werd verkregen De ingebruikneming was er des te vreugdevoller om temeer daar de de leider zich persoon lijknaar Gouda had begeven om tezamen met honderden kameraden dit heuglijke feit te vieren Toen de leider teongeveer kwart voor drie per auto aankwam hadden zich in den grooten tuin achter het gebouw eenige honderden kameraden verzameld waaronder verschilleude hoofdkwartiers en andere functionnarisser en twee vendels W A De lei der die door de kameraden Van Bilderbeek en De Block van Scheltinga vergezeld was begaf zich na de begroeting door den districtsleider kam Meys onmiddellijk naar den tuin waar allen hem j midden van den stroomenden regen met een geestdriftig ili Zee b gr etten De leider inspecteerde velTfoIgens in gezelscliap van den algemeen commandant der W A kam Zjndervan en den secre UITSLAGEN JUNIORENCOMPETITIE Zaterdiv 2S September 1940 Afdeeling A Bodegraven A Moordrecht A K F L Nolte 5 O w n o Afdeeling B Gfouda D Zwervers A A Hofstede 5 O w n o UITSLAGEN SSONDAG 29 Septembei 1940 Ifi klasse Groeneweg I D O N K II D Valk G S V III Stolwyk I j IJsselstein 0 4 Gouda rV Bergambacht 1 W Bruyniks 4 1 O N A IV Moercapelle I J C d Riet 1 3 Gouderak II Nieuwerkerk I 2 1 K F L Nolte 2 1 Overgangsklasse Haastrecht II Lekkerkerk II G van Wyngaarden 2 4 Olympia III Zwervers II J ilgers 3 5 D R D 1 Moordrecht II M Homis 6 1 Dilettant II Groot Ammers I A Hofstede 1 4 2e klasse A Waddinxveen II Woerden II D de Knegt 2 4 U NLO I Bosk Boys II H V d Speld 2 1 R VC I V E P I Joh Tak O e D O N K III O NA V Th Steenkamer 2 2 Gouda V Overschotje I C Vonk 3 0 2e klasse B Stolwyk Il mmerst S V II G Lakerveld 0 1 Woerden III Olympia IV Th v d Veer 5 0 O N A VI Lekkerkerk III N den Haan 0 6 Nieuwerkerk II G S V IV F Lensen 3 0 3e klasse A Bodegraven IIrE S T O I L van Schalk 4 B V E P II Bosk Boys III H Vlug 2 0 Moordrecht III D R D II F Geukes 6 1 Overschotje II R V C H J de Knegt 4 2 3e klasse B Zwervers III Moordrecht IV H Kramp 3 1 Moercapelle II D O N K IV M P Spec 6 0 3e klasse C Oudewater II U N I O II C Compeer 4 0 GrootAmmers II Bergamba rlit II J Baas afgek SCHEIDSRECHTERS Niet opgekomen zonder kenniïgeving J Goudriaïin VERBETERING Uitslag U N I O Il Groot Ammers II 7 1 in plaats van 1 7 PROGRAMMA JUNIORENCOMPETITIE Zaterdag 5 October 1940 1 Afdeeling A Gouda B Moordrecht A 4 uur M Homis Afdeeling B P N A C Zwervers A 4 uur G den Boon PROGRAMMA ZONDAG 6 OCTOBER 1940 Ie klasse Nieuwerkerk I Gouda IV J Usselstein D O N K II Gouderak II W Bruyniks Moercapelle I G S V III D A de Koster Bergambacht I O N A IV D Valk Stolwijk I Groeneweg I H v d Speld Lekkerkerk II D R D I Overgangsklassen M V Gooswilligen Moordrecht II Haastrecht II J C den Riet Zwervers JI Dilettant II L van Schaik Groot Ammers I Olympia III K F L Nolte 2e klasse A 0 HJl V Gouda V 11 30 uur D de Knegt Bosk Boys U D O N K III Th V d Veer Overschotje I Waddinxveen U G V Wyngaarden Woerden II V E P I M Homis 2e klasse B Woerden III O N A VI 11 45 uut H Kiimp G S V IV Stolwyk II 11 uur J mlgers Lekkerkerk IH Nieuwerkerk il 11 30 uur L V wynen Olympia IV Ammerst S V II 11 uur C Compeer 3e klasse A D R D II Overschotje II V E P II E S T O I Th Steenkamer B Cammeraat Bosk Boys III Bodegraven II 12 uur F Geukes 3e klasse B Moordrecht IV Moercapelle U 11 39 uur J Baas Groeneweg II Zwervers III G Lakerveld 3e klasse C U N I O II Bergambacht II Joh Tak Alle wedstrijden voor zoover niet anders vermeld en behoudens nadere wyziging vangen te twee uur aan R K JUNIOREN Programma voor Zondag 6 October U N I O D O NK 12 30 uur J Sinke V E P a E S T O a 12 30 uur J Goudraan Uitslagen van Zondag 29 Scpt 1940 R V C a D 0 N K b 3 2 J F Jaarsveld E S T O a D O y K b 3 2 J F Jaarsveld E S T O a U N I O a 0 4 F Robertz Scheidsrecht 1 Einkeli niet opgekomen BOETEN Opgelegd No I D O N K wedstrijdfijrm 11 peiti S ruijformulier 10 spelers P Kolster ontbreekt wedstrijd Overschotje II Donk III ƒ 1 No 2 Groot Ammers geen scheidsrechter ingevuld wedstrydforniulier Unio II Groot Amme rs II ƒ 1 No 3 Woerden tweemaal speler A Blok op ruil en wedstrijdformulieren G S V IV Woerden III ƒ 1 No 4 Baskoopsche Boys wegens niet opkomen in den wedstryd Esto I isk Boys ni ƒ 5 No 5 oskoopsche Boys wegens niet inzenden bericht niet doorgaan wedstrijd Esto I Bosk Boys III ƒ 1 j No 6 Zwervers wegens nietop komen m den juniorenwedstrijd Gouda D Zwervers A ƒ 1 No 7 Moordrecht wegens nietop komen in den junioren wedstrijd Bodegraven A Moordrecht A ƒ 1 Alle boeten of andere debiteeringen moeten binnen drie weken na dagteekening van dt orgaan zyn voldaan op straffe van f 2 50 boete plus ƒ 1 voor iedere ingegane week van verzuim OVEBSCHBIJVINGSBEPALINGEN De voornaamste hiervoor geldende regels zyn Een aanvraag om overschryving behoeft niet te worden ingediend door lo een speler die de laatste 3 jaren niet voor een vereeniging in bindende wedstrijden is uitgekomen en al dien tijd niet geroyeerd is of is geweest nóch overschryving heeft aangevraagd naar een andere vereeniging hetzy hier of i het buitenland 2o een speler die tet dusver nog nimmer voor een andere vereeniging hetzy hier of in het buitenland in bindende wedstrijden is uitgekomen 3o een speler die tot dusver voor een vereeniging aangesloten bij een der bonden van de voormalige R R F is uitgekomen en reeds vóór 1 Augustus 1940 door de vereeniging voor welke hy wenscht te gaan spelen als lid aan den N V B is opgegeven 4o een speler die tot dusver voor daSn De gerechtigheid diene ons tot richtsnoer Slechts door dit voor oogen te houden zuUerf wtj ons onze plaats in het flieuwe Europa waardig toonen aldus besloot de leider zyn met byvalsbetuigingcn begroete lede Hierna bezichtigde de leider vergezeld ooor de functionarissen het gebouw dat onder de vaardige leiding yan dtB afcffitect kam Doorewaard in een maand tyds een ware gedaante verwisseling beeft ondergaan Het 18 kamers tellende gebouw zal behalve als districtshuis ook als kringhuis voor de kringen Gouda en Ltkstreek dienst doen Ook de W A heeft er z n kwahiei VERKEER DOOR DE AIALLEGAT SLUIS Vorige maand kwamen door de Mallesatsluis 767 stoomvaartuigen metende 51 346 iB e nl49 andere schep i metende 10 846 M i totaal 916 v iar den N VJB of voor een bij zyn onderafdcelingen aangesloten vereeniging in bindende wedstryden is uitgekomen en vóór 1 Augustus 1940 door de R K club voor welke hy in den N V B wenscht te gaan spelen aan ee i van de bü de voormalige R K F aangesloten bonden werd opgegeven Een aanvraag om overschryving behoeft wel te worden ingediend door lo een speler die de laatste 3 jaren voor een vereeniging in bindende wedstryden is uitgekomen en voor een andere club welke ook in den N V B speelt wenscht uit te komen Onder bindende wedstryden worden verstaan competitie beker en seriewedstryden kortom alle wedstrijden uitgeschreven door den N V B of door een van zyn Onderafdeelingen 2o een speler die hetzy als Nederlander hetzy als buitenlander het laatst ongeacht wanneer voor een buitenlandsch vereeniging in bindende wedstryden in het buitenland is uitgekomen en voor een andere vereeniging welke in dgn N V B of een van zyn onderafdeelingen speelt wensclit uit te komen 3o een speler die voor de laatste maal nog geen 3 jaren geleden is uitgekomen voor a een inmiddels ontbonden vereeniging b een vereeniging welke inmiddelimet een andere club is samengesmolten c een vereeniging welke zich uiteenigp competitie heeft teruggetrokken 4o een speler die tot dusver voor een vereeniging aangesloten bij de bonden van de voormalige R K F is uftgekomen en die om welke reden ook niet voor 1 Augustus 1940 als lid aan den N V B is opgegeven door de club voor welke hy werscht te gaan spelen 5o een speler die gedurende den tijd dat hy geroyeerd of geschorst was voor een andere vereeniging is uitgekomen dan waarvoor hy vóór zyn royement of schorsing speelde en die na afloop van zijn royement of schorsing weer voor zyn oorspronkelijke vereeniging wenscht un te komen In de onder sub 1 2 en 3 genoemde gevallen kan de toestemming ra 1 maand worden verleend COMPETITIE INDEELING 3e klasse fe Nog ingedeeld Gouderak ni 3e klasse C Nog ingedeeld Haastrecht III H H CONSULS Aangezien de meeste scheidsrechtÖ s niet in staat zullen zijn een telefoonnummer op te geven waarheen afkeuringen kunnen worden gezonden wor den H H Consuls beleefd verzocht i ndien men den betrokken scheidsrechter te Gouda niet k n bereiken dan den secr cl op te bellen 2764 De scheidsrechters in de Korte Akkeren te Gouda kuinien zich by den heer F de Jong Veerstraat overtuigen of hun wedstrijd doorgaat daar een lijstje dl wedstrijden zal worden gepubliceerd waarheen de secr cl da afkeuringen zal doorgeven voor zoover deze hem worden medegedeeld Een ieder wordt verzocht zooveel mogelijk mede të werken deze regeImg zoo goed mogelijk aan het doel te laten beantwoorden ADRESLIJST De adreslijst wordt deze week aan de betrokkenen toegezonden Het nauwkeurig bijwerken van gepubliceerde veranderuigen wordt tenzeerste aanbevolen ten einde abuizente voorkomen t H H SCHEIDSRECHTERS De aandacht wordt er op gevestigd dat het off orgaan geldt als aanstelling voor een wedstryd Nadere convocatiei worden niet verzonden By verhinde f rmg wordt omgaand bericht hij den secr cl ngewacht H H SECRETARISSEN EN AANVOERDERS De ruil en wedstrydformuheren moeten volledig worden ingevuld daar Uw vereeniging anders in buete vervalt Ook de voorletters dienen volledig overeenkomstig de ledenlyst te worden vermeld althans de eerst voorletter Namens het bestuur G VAN nLBURG secr compL tuigen met een inhoud van 62 132 M Voorts passeerden 2 houtvlotten metende 48 M Burgerlijke stand GelMren van IJsselstein C 27 September Adriana d A Degenkamp en EHuygenstraat 108 September Johannes Marlinus z van P J van Maaren en J O de Kroon Peperstraat 48 £ September Comelis Maria z vanN J Boer en A C de Vos Heerenstraat 81 Martinus z van A Benschop en N B ZuidervUet Gr Beatrixstraat 20 Overleden 28 September Johanna Catharina Maria Trysbuig geh met H M Tennissen 4S j u Aihannés den Houtinf 8j