Goudsche Courant, dinsdag 1 oktober 1940

TW££1 £ MAD OINSDAC 1 OCTOBER 1940 Uit vroeger t jd n OC GO n C0E COURANT MELDDE 7SJAAR GELEDEN üil een advertentie Beurtschippers Schroefstoombootdienst voor passagiers goedereni en vee tusschen Gouda Moordrecht Oudeikerk a d IJsscl Cape le en Rotterdam met de schroefstoomboot Stat Gouda Zomerdienst Vertrek van Gouda Dmgidagvoorm ten 5 i uur Woensdag en Donderdag namiddag ten 1 uur 2 ondag voormiddag ten 8 uur Vertrek van Rotterdam Maandag namiddag ten 12 uur Dmgsdag namiddag ten 3 uur Donderdag voormiddag ten O uur Vrtjdag namiddag ten 2 uur Nadere informatiën te Rotterdam aan boord van den ligter Zuidblaak bU de Beursbrug alwaar de goederen dagelijks ir ontvangst worden genomen te Gouda by A W Michaëlis commissaris ligplaats Westhaven De Ondernemers J Pot L Ouweneel Jac Pot P de Jong 50 JAAR GELEDEN Woensdag 1 October zal de afdeeling Gouda van het Nederl onderwijzersgezelschap een vergadering houden in het lokaal Het Schaakbord De heer G D Hey zal alsdan inleiden Het zangonderwijs in de lagere school Nederlandsche VoetbalBond SECRETARIAAT ONDERAFDEEUNG GOUDA Karnemelksloot 209 Gouda Telefoon 2 64 AT n AAR f ANMEER w T m S Oct WwAv bukMiiig B it Jaag 1 4 Mu Meubelexpr sitie en tentooaatelling var wei ken van Nelïie Goedewagen en Rini Nagtegaal I Oet 7 mr Nleawe SelMBwbiirg Opvoering Gaslicht door Tooneetgruep Het Masker Oct 7 nur Daniël Spreekbeurt ds H J Gritnigt Oct T W mir Ned Geref goBceatc Spreekbeurt ds Joh van Welzen 1 Oet 7 M nar Vrije Evangelische geDicnite BybeUeztug en biipstotid Oct 7Jt uw Daailêl Spreekbeurt Th Woudwyk IS Oet M ntu Stadhob Aanbesteding vergrooten slachthal en darmwasscherij aanopenbaar slachthuis APOTBEKOUIDIENST Steeds geopend des nachts alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Dittribtttiedata MORGEN Stadhuis archief taigang voennaUge Boterbal 8 3 12 M ta lM 4 uur Geldend maken distributie stamkaarten als identiteitsbewijs voor alle ingezetenen Zwervers II Dilettant II L van Schaik Groot Ammers I Olympia III K F L Nolte 2e klasse A O N A V Gouda V 11 30 uur D de Khegt Bosk Boys II D O N K III Th V d Veer Overschotje I Waddinxveen II G V Wijngsardeu Woerden II V E P I M Homis 2e klasse B Woerden IHO N A VI 11 45 uur H Kramp O S V IV Stolwijk II 11 uur J Hilgers Lekkerkerk III Nieuwerkerk U 11 30 uur L V Wijnen Olympia IV Ammerst S V II 11 uur C Compeer 3e klasse A D R D II Overschotje II V E P n E S T O I Th Steenkamer B Cammeraat Bosk Boys III Bodegraven II 12 uur F Geukes 3e klasse B Moordrecht IV Moercapelle n 11 3p uur J Baas Groeneweg II Zwervers IH G Lakerveld 3e klasse C U N I O II Bergambacht II Joh Tak Alle wedstrijden voor zoover met anders vermeld en behoudens nadere wijziging vangen te twee uur aan R K JUNIOREN Programma voor Zondag 6 October U N I O D O N K 12 30 uur J Sinke V E P a E S T O a 12 30 uur J Goudraan Uitslagen van Zondag 29 Sept 1940 R V C a D O N K b 3 2 J F Jaarsveld E S T O a D O y K b 3 2 J F Jaarsveld E S T O a U N I O a 0 4 F Robertz Scheidsrechter Binken niet opgekomen BOETEN Opgelegd No 1 D O N K wedstrijdforra 11 spelers niilformulier 10 spelers P Kotster ontbreekt wedstrijd Over schotje 11 Donk III ƒ 1 No 2 Groot Ammers geen scheidsrechter ingevuld wedstrijdformulier Unio ll GrootAmmers II ƒ 1 No 3 Woerden tweemaal speler A Blok op ruil en wedstrijdformulieren G S V IV Woerden III ƒ 1 Nq 4 Boskoopsche Boys wegens niet opkomen in den wedstrijd Esto I Bosk Boys Hl f 5 No 5 Boskoopsche Boys wegens niet inzenden bericht nie doorgaan wedstrijd Esto I Bosk Boys III ƒ 1 No 6 Zwervers wqgens nielop komen in den juniorenwedstrijd Gouda D Zwervers A ƒ 1 No 7 Moordrecht wegens nietop komen in den junioremvedstrijd Bodegraven A Moordrecht A ƒ 1 l o hnptf n nf arT T rtphiteprfnpfn i moelau bimiei drie wtiieu na dagteekening van dl orgaan zijn voldaan op straffe van ƒ 2 50 boete plus ƒ 1 voo iedere ingegane week van verzuim OVERSCHRIJVINGSBEPALINGEN De voornaamste hiervoor geldenderegels zijn Een aanvraag om overschrijvir g behoeft niet te worden ingediend door lo een speler die de laatste 3 jaren niet voor een vereeniging in bmdende wedstrijden is uitgekomen en al dien tijd niet geroyeerd is of is geweest nóch overschrijving lieeft aangevraagd naar een andere vereeniging hetzij hier of in het buitenland 2o een speler die tot dusver nog nimmer voor een andeijê vereeniging hetzij hier of in het buitenland in bindende wedstrijden is uitgekomen 3o een speler die lot dusver voor een vereeniging aangesloten bij een der bonden van de voormalige R K t is uitgekomen en reeds vóór I Augus lus 1940 door de vereeniging voor welke hij wenseht te gaan spelen als lid aan den N V B is opgegeven 4o een speler die tot dusver voor 23 JAAR TELEDEN Uit een adverten tie Zaal Kunstmin der Soc Ons Ge noegen Zondag 10 October 8 uur Grootegevarieerde sensationeele voofstejlmgen van schijnbare wonderen Velocitas non tft veneficium te geven doorde vermaarde illusionisten Chambly enKardec Groot succes in alle hoofdsteden van Europa Raadselachtige bewegingen van levenlodze voorwerpen door onzichtbare kracht in het volle licht geheel yrij zonder schermen of gordijnen door mevrou Chambly Kardec hijgen De stille kracht Mysterieuze onverklaarbare experimenten Het Ameukaansch Kabinet In het rijk der illusie en der dtoomen Mysterieuze werkingen De onzichtbare bl emenfee De vliegendebilj 9rtbal De Onentaalsche wondervojels De onzich tbare hand van Monte Cliristo alsi zoogenaamd schrijvend medium Het toppunt van onbegrijpelijkheden De gedachten van het publiek worden geheinixinnig opgeschreven in een 7 maal gezegelden brief Nieuw Asra Het vlammende raidset Een d me worjJt ytveHd verbrand voor de oogen van hef publiek tot op hel geraamte en weer tot leven geroepen in de Egyptische kamer falies zonder spiegels St Catharina Gasthais Oorthavoi 10 9 i M imr Uitreiking brandstoffenkaarteen voor personen wier geslachtsnaam begint met een der letters K tot en m t N Voor den politierechter t DffirSTAL EN BELEEDIGING De poiitierechter te Rotterdam heeft een arbeiders uit Gouda dte ten nadeele van een collega var diens in de rijwielhPrgpiaais van het bedrijf staande fiets het rijwielplaatje had ontvreemd overeenkomstig den eisch veroordeeld tot f 10 subs 4 dagen Een Goudsche huisvrouw werd wegers beleediging zij had een by haar woning wat Vumoer makenden jongen toegevoegd dal diens vader de grootste oplichter van Gouda was eveneens conform den cisch veroordeeld lot ƒ 15 subs 6 dagen Uitslag verkooping door notaris J van Kranenburg Bij de gisteren In Kunstmin in ver band met de verduistering des avondsin de morgenuten gehouden verkooping door i otaris J van Kranenburgvan de volgende alle te Gouda gedegen onroerende goederen zyn koopersge onden van het woonhuis Turfsingel 9 de heer W F Wiltenburg alhier voor ƒ 2300 Van het woonhuis Ridder van Catsweg 88 de heer W van Eyk qq alluer voor ƒ 1925 van het woonhuis Ridder van Catsweg 90 de heer W van Eijk qq alhier voor ƒ 2075 weg 92 de eer C Dogtcrom Ver burg en ar deren te Stolwyk voor ƒ 20 0 van het woonhuis Ridder van Catsweg 94 de heer A Bóntekoe alhier voor ƒ 1875 van het pakhuis Lange Willemsteeg 11 de heer J Spruijt alhier voor ƒ 730 Het woonhuis met grond Winterdijk 25 werd niét verkocht DISTRICTSHUIS DER N S B GEOPEND taris generaal kam Huygen de aangetreden W A vendels onder commando van hopman Van der Bijl Na deze ontvangst begaven de aanwezige kameraden zich naar den zolder van het gebouw welke als vergaderzaal is ingeifkht Ondertusschen werden nog de vocn zilter van de Duitsche kolonie en de commissaris van politie aan den leider voorgesteld plaatsje liebben weten te bemachtigen men puilt letterlijk de trapgaten uil is het allereerst districtsleider Meys die zich tot den leider en de kameraden richt De e dag aldus kam Meys is een bnijlpaal in de geschiedenis van het district Spr vertelt van de moeilijkheden die men bij het vroegere districtskantoor te Leiden had en van de tegenwerking die men hier in Gouda van dfe zijde der eigenaren ondervond tpen naar een ander gebouw werd uitgezien Reeds vóór September van hêt vorig jaar had men dit gebouw op net oog De koop werd echter opgeschort totdat het onmiddellijk na den 15den Mei door de Beweging werd gekocht l MUSSERT OVER DEN TOESTAND Nadat vervolgens kam Van Bilderbcek he t district namens het hoofdkwartier een groot portret van denleider heeft aangeboden neemt deleider zelf het oord Allereerst eenterugblik werpend naar het verleden naar de verkiezingsnederlaag vanMei 1937 vraagt Mussert den kameraden Wie waren er toen ook bu Enals van alle kanten handen in dehoogte worden gestoken vervolgt hU Nimmer heeft men ons kunnen ontmoedigen als was de strijd bitterhard ons Godsvertrouwen heeft onsgeleid Wij hebben doorgezet ondanksalles En nu is het 1940 Zoo goed als alles is veranderd Het is mi n vaste overtuiging aldus riep Mussert uit dat de revolutie dje momenteel ons werelddeel Ifcroert alles weer goed zal maken Na de terreur legen de N S B en de vlucht an He volksverraders naar Londeiy te hebben aangestipt wilde Mussert antwoord geven oji de vraag die allen bezig houdt Wal zal er van Nederland worden Ik heb een onverwoestbaar vertrouwen in het rechtvaardigheidsgevoel van Adolf Hitler aldus de leider en ik kan u verzekeren dat het Nederlandsche volk een vrij en sterk volk zal worden een vriend en een bondgenoot van het Duitschc Het zal zichzelf regeeren en het zal nationaal socialistisch geregeerd worden want niet voor niets Rede van A A Mussert ir H t gebouw Oosthaven 18 waar vroeger het Goudsch Volksblad was gevestigd is ingericht tot districtshuis van district 22 der Nationaal Socialistische Beweging Zaterdagmiddag heeft de leider der N S B ir A A MuSsert het knnghuis geopend Aan het verslag van deze gebeurtenis in Het Nationale Dagblad is het volgende ontleend Het was met recht een feestelijke dag voor district en kring jarenlang moesten beider fupctionnarissen zioh behelpen in enge ehuizingen zonder dat ooit een bevredigende oplossing werd verkregen De ingebruikneming was er tes te vreugdevoller om temeer dtuft de de leider zich pers nlijk naa Gouda had begeven ort tezamen tnet honderden kameraden dit heuglijke feit te vieren Toen de leider te ongeveer kwart voor drie per auto aankwam hadd n zich in dpn grooten tuin a ter het gebouw eenige honderden kameraden verzameld waaronder verschillende hoofdkwartiers en andere function narissen en twee vendels W A De lei der die door de kameraden Van Bil derbeek en De Block vim Scheltinga vergezeld was begaf zich na de begroeting door den districtsleider kam Meys onmfddellijk haar den tuin waar allen hem temidden van den stroomenden regen met een geestdriftig HouZee begroettfn De leider inspecteerde vervolgens jn gezelschap 1 van den algemeen commandant der I W kêm Zjmdcrvan en den secre daan De gerechtigheid diene ons tot richtsnoer Slechts door dit voor oogen te houden zullen wü ons onze plaats in het nieuwe Europa waardig toom aldus besloot de leider zün met bü valsbetuigingen begroete ledi Hitma bezichtigde de leider eli aoor de functionarissen h bouw dat onder de vaardige 1 van dtn architect kam Doorew in een maand tüds een ware gedaante verwisseling heeft ondergaan Het 18 kamers tellende gebouw zal behalve als districtshuis ook als kringhuis voor d kringen Gouda en Lfkstj eek dieiisi doen Ook de W A heeft er zi 5 kwaniei fiding VERKEER DOOR DE MALLEGAT8LUIS Vorige maand kwamen door de Mallegatsluis 767 stoomvaartuigen metende 51 346 B e nl49 andere schepen metende 10 846 M totaal 916 v iai Groote drukte voor iden titeiUbewus 09 laatsten daf VÓÓR tan WIEB PArattCN NOO Kmt m UROE ZUN NOC TOT EN MTT DONOeniAU GEUMSENHEID Oe la tft dag dat gelefoiheid ftond de dittributiestimkaarten ali IdeotUeitibewiJi te i t n geldend maken dat van vandaag iedi r NederUnder boven IS jaar bi rich moet hc4 ben heeft een bulteiigewone drukte gebracht lader haastte zich om zijn papieren nog in orde te laten brwigen en den ganachen dag tot na het vastgesteld uur golfde een troom wachtenden hel nauw p6ortj van de boterbal Jn Voor veleft is het een langdurige gesch edenli geweest want er war n nog tal van personen die hun foto nog moe t t afhalen en eent btj den fotograaf in de ni dienden te itaan om vervolgMM op de Markt queue te makm Hoeveel menschen er gisteren welke dag ongetwUf W een record drukte heeft gegeven geweest zgn kon men ons op het stadliuis niet mededeelen en evenmin het totaal aantal personen dat thans In h t bezit van een identiteitsbewijs is maar in elk geval zijn er nék mgezeteijen die op hun foto wachten en dus nog gei n geldige legitimatie hebben Daarom is de gelegenheid om het identiteitsbewijs t verkrijgen verlengd Voor ieder mgeaetene van Gouda van 15 jaar en ouder die zich tot dusverre nog met daarvan m het brait kon stellen wordt nog de geleffenheid gegeven om op Woensdag en Dorderéa $ 2 en 3 Octökter telkens van SU tot iVk en van Hf töt 8 uur yij di trifauliestamkaart geldig te doen maken als idontiteitsbewus Ook heden be tbnd daartoe geipgciiheid Aei metding dient uitsluitend te geschieden in het archief voormalig Boterha van hei raadhuis iiiKang onder het achterbdrdes X Uitdrukkelnk wonll onderde aanif dacht gebracht dat de verwdening houdende verbod om zich zonder identiteitsbewiis op straat te bevfeden heden van kracht is geworden J H Bakker Niemeüer hersteld Onze oud itadgenoot de heer J H Bakker Niemeijer de radio omroeper van het A N P op i im op den avond van den 89stpn Juli een aanslag is geplecKd tengevolge waarvan hi langdurig in het ziekenhuis heeft moeten VerbHjvcn is thans hersteld Hti heeft gisten zfjn werkzaamheden a s omroeper horvat DRUKTE IN DE GAAJIKECKEN September is In de Gaarkeuken eefi drukke maand geweest Er werde i in de zaal gebruikt 2629 en afgehaald 700 portiM totaal 3229 porites OP TUD NEN Oe politie heeft gisteravond niemand wegens overtreding van het uitgaansverbod britoevm aan e houden Abonnementen en Advertentiën De Gtmdêche Courant wordt eiken avond bij vele duizend i abonnés bezoi d in GOÜOA A en a d RUn AmmerstoJ Betgitmbacht Berken woude Bodegraven Boskoop Driebrugge Qotiderak Haastrecht Hekendorp Moercapelle Moordrecht Nieuwerkerk a d Ussel Ouderkeik ♦ d Ussel Oudewater Pobbroek Heeuwijk SchoonhovMi Stolwük Waddinxveen Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRUSt voor Gouda 17 cent per week ƒ 0 75 per maandjDf ƒ 2 28 per kwartaal buiten Gouda 18 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Posubonnement per kwartaal f 3 15 Allea bU voorultbe taling ADVERTENTIEPRIJS 1 S gewone regel f 1 05 elke regel meer 0 20 INGEZONKEN MEDEDEELtNGEN op een gewone tekstpagina l S regels f 1 25 elke regel meei S OM Bü overeenkomst geredu f ceerde prijzen volgens speciaal tarief KWARTJESBUBRHX kleine advertentiën alleen des Zaterdags 13 regeU f 0 25 elke ge meer f 0 10 maximum rootte 6 regel Uitsluitend bfl vponiitbetaling Inzending tot vrödagmiddag 2 oftr Opgaaf van abonnementen en adiprtentien in te zenden aan het e U Markt 81 Gouda TeL en bif de plaattelijke gen llSSt UITSLAGEN JUNIOREN COSIPETITIE Zaterdag 28 September 1940 Afdeeling A Bodegraven A Moordrecht A K F L Nolle 5 0 w n o Afdeeling B Gouda D Zwervers A A Hofstede 5 O w n o U SLAGEN ZONDAG 29 September 1940 Ie klasse Groeneweg I D O N K II D Valk 5 3 G S V III Stolwijk I J IJsselstein 0 4 Gouda rV Bergambacht 1 W Bruijniks 4 I O N A IV Moercapelle I J C d Riet 1 3 Gouderak II Nieuwerkerk I 2 1 K F L Nolle 2 1 Overgangsklasse Haastrecht II Lekkerkerk II G van Wijngaarden 2 4 Olyrapia III Zwervers H J Hilgers 3 5 D R D 1 Moordrecht II M Hornis 6 1 Dilettant II Groot Ammcrs I A Hofstede 1 4 2e klasse A Waddinxveen II Woerden II D de Knegt 2 4 U NI O I Bosk Boys H i H V d Speld 2 1 R VC I V E P I Joh Tak 0 6 D O I K III O NA V Th Steenkamer 2 2 Gouda V Overschotje I C Vonk 3 0 2e klasse B Stolwijk II Ammerst S V H G Lakcrveld 0 1 Woerden III Olympia IV Th v d Veer 5 0 O N A VI Lekkerkerk III N den Haan 0 6 Nieuwerkerk II G S V IV F Lensen 3 0 3e klasse A Bodegraven II E S T O I L van Schalk 4 8 V E P II Bosk Boys III H Vlug 2 0 Moordrecht III D R D II F Geukes 6 1 Overschotje II R V C H J de Knegt 4 2 3e klasse B Zwervers IHr Moordrecht IV H Kramp f 1 Moercapelle II D OJf K JV M P Spet fr 0 3e klasse C Oudewater II U N I O II C Compeer 4 0 GrootAmmers II Bergambacht II J Baas afgek SCHEIDSRECHTERS Niet opgektoen zonder kennisgeving J Goudrialiii VERBETERING Uitslag U N I O U C ot A imcrs II 7 1 in plaats van 7 PROGRAMMA JUNIOREN Zaterdag 5 October 1940 Afdeeling A Gouda B Moordrecht A 4 uur M Homis Afdeeling B O N A C Zwervers A 4 uur G den Boon PROGRAMMA ZONDAG 6 OCTOBER 1940 Ie klasse Nieuwerkerk I Gouda IV J Usselstein D O Ï J K II Goudcrak II W Bruijniks Moercapelle I G S V Hl D A de Koster Bergambacht IO N A IV D Valk Stolwijk I Groeneweg I H v d Speld Lekkerkerk II D R D I Overgangsklasse M v Gooswilligen Moordrecht II Haastrecht H J C den Riet marcheert de N S B reeds negen jaar Reeds in 1935 verklaarden wij ons soIid ir met Duilschland en Italië vijf jaar ziin wij de vrienden geweest van hel vernieuwde Duilschland en wü zullen de vrienden blijven Vol vertrouwen kunnen wü de toekomst tegemoet gaan Slechts één zorg is er en dat is het lot van Indië Daarover valt met zekerheid niets te zeggen Wü gelooven in de kans Indië te behouden en met ons imperium mee te bouwen aan de nieuwe orde Ook voor Zuid Afrika zal d dag der bevrijding aanbreken Nederland wordt nationaal socialistisch L at die zekerheid t geloof dat u tot hier heeft gedragen ve erken zonder te vergeten dat voor dé verwezenlü king ervan nog veel arbeid moet worden verzet Wy moeten het hart van het volk winnen endat kun nen wü slechts door ons voorbeeld door onze daad Wü mogen niet dulden dat iemand onrecht wordt aange den N V B of voor een by xün rntémafdeelin n angesIot i vereenlgli ai bindende wedstrijden is uitgekomiA en viSór 1 Augustus 1940 door de K K club voor welke hi in den N V li wenseht te gaan spden aan een va de bil de voormalige R K F aangesloten bonden werd opgegeven Een aanvraag om overschrijving behoeft wel te worden ingediend door lo een speler die de laatste 3 jaren voor een vereeniging fn bindende wedstnQden is uitgekomen en voor een andetfc club welke ook in den N VA speell wenseht uit te komen fOnder bindende wedstrijden worde terataan competitie beker en seriewtdstryden kortom alle wedstrijden uitgeschreven door den N V B of door een vatf zijn Onderafdeelingen 2 0 een speler die hetzij als rfederlander hetzij als buitenlander het laatst ongeacht wanneer voor een buitenlandsche vereeniging in bindende wedstrijden in bet buitenland is uitgekomen en voor een andere vereentgmg welke in den N V B of een van ziin onderafdeelingen speelt wenseht uit te komen 3o een speler die voor de laatste maal nog geen S jaren geleden is uitgekomen voor a een inmiddels ontbonden vereeniging b een vereeniging welke inmiddellmet een andere club ia samengesmolten C een vereeniging welke zich uiteenig competitie heeft teruggetrokken 4o een speler die tot dusver voor een vereeniging aangeslomn bij de bonden van de voormalige R K F is uitgekomen en die om welke reden ook niet voor 1 Augustus 1940 als lid aan den N V B is opgegeven door de club voor welke hy wer scht te gaan spelen 5o een speler die gedurende den lijd dat hu geroyeerd of geschorst was voor een andere vereeniging is uitgekomen dan waarvoor hü vóór ziJn royement of schorsing speelde en die na afloop van zijn royement of schorsing weer voor ziin oorspronkelijke vereeniging wenseht uit te komen In de onder sub 1 2 en 3 genoemde gevallen kan de toestemming na 1 maand worden verleend COMPETITIE INDEEUNG 3e klasse B Nog ingedeeld Gouderak ni 3e klasse C Nog ingedeeld Haastrecht III H H CONSULS Aangezien de meeste scheidsrechter niet in staat zullen zijn een telefoonnummer op te geven waarheen afkeuringen kuiinen worden gezonden worden H H Consuls beleefd verzocht indien men den belrokken scheidsrechter te Gouda niet kan bereiken dan den secr cl op te bellen 2784 De scheidsrechters in de Korte Akkeren te Gouda kunnen zich bij den heer F de Jong Veerstraal overtuigen of hun wedstrijd doorg aat daai een lijstje der wedstrijden zal worden gepubliceerd waarheen de secr cl de afkeuringen zal doorgeven voor zoover deze hem worden medegedeeld en ieder wordt verzocht zooveel mogelijk mede te werken deze regelihg zoo goed mogelijk aan het doel te laten beantwoorden iDCtJI IJST De adreslijst wordt deze week aan de betrokkenen toegezonden Het nauwkeurig bijwerken van gepubliceerde veranderingen wordt tenzeerste aanbevolen ten einde abuizente voorkomen RH SCHEIDSRECHTERS De aandacht wordt er op gevestigd dat het off orgaan geldt als aanstelling voor een wedstrijd Nadere convocatie worden niet verzonden Bij verhinde f ring wordt omgaand bericht bij den secr cl ngewacht H H SECRETARISSEN EN AANVOERDERS De ruil en wedstrüdformulieren moeten volledig worden ingevuld daar Uw vereeniging anders in boete vervalt Ook de voorletters dienen volledig overeenkomstig de ledenlijst te worden vermeld althans de eerste voorletter Namens het bestuur G VAN TILBURG secr compL tuigen met een inhoud van 62 1 2 M Voorts passeerden 2 houtvlotten metende 48 M Burgerlüke stand Oebw September Adriana d vanA Degenkamp en E IJsselstein CHuijgenstraat 108 September Johannes Martinus z van P J van Maaren en J C de Kroon Peperstraat 48 September Cornells MariaN J Boer en A C de Vos 1 straat 81 lartinus z van A sdiop en N B Zuidervliet Gr Beatrixstraat 20 Overleden 28 September Johanna Cetharina Maria Triisbuig geh met H M Teunissen 45 j Johannes den Houting 8j