Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1940

WOENSDAG 2 OCTOBER 1940 TWEEDE BLAD STAfiSRfEUWS Graaf Flori weg w k iieeft eigen poflkantoor m mxotujim or eersten oêtn TOONBN AAN DAT AGBNTSCHA MET VmVBDB BEGBOET IS Btonneti prijkten sk Wvkefi van medekïen ia het knusse kantoortje aan den Ot rioriïweg wssr het po tagecljebap en telegraafitation zijn geveftigd die g tercn geopend zijn Ook met de daad i de voWo ning getoond die bij d tiewonew van bet de laat te j t rt ïterk uitgegroeide noordelijk tadsdeel beataat met de totstandkoming van een postagentschap in bun eigen w jk las pei nen verichenen op den eersten dag voor het kiket om htin postale zaken af te wikkelen Toen anderhalve maand geleden het agentrehap in De Korte Akkeren zijn geuren opende kwamen er den eeralfn dag 22 bezoekers en reed nu marcheert bet daar uitstekend zoodat al vastitaat dat dit bUkantoor in n behoefte voorziet Meer dan honderd per cwen op den openingsdag van het tweed agentschap is das een zeer bemoedigend begin Met de decentralisatie van den post dienst wordt het publiek belang ten zeerste gewaardeerd Handel en induïtrie hebben op de vestiging v n gentscliappcfl aangedrongen en oek de particulieren waardeet en het vlak bU hm hun postzaken ta kunnen be handelen Het belangrijke voordeel is uiteraard dat m n niet meer heelemaal naar het postkantoor beho ft te gaan Het is een groot g mak dat de post dichtbü II en dat men niet me r een eind behoeft te loopen JDe afstanden zijn Jüer wel niet zoo buitengewoon groot maar toch een wandeling heen en weer naar bet postkantoor voor de bewoners van de buitenwijken vraagt heel wat tüd en deze is nu aanmerkelijk ingekort Een ander voordeel is dat de uren van openstelling aan hat agentschap wat rulmer zUn De ouderen van dagen b v die hun renten in ontvangst aan nemen kuntien er den geheeien dag terecht en vooral voor hen is van belang dat zy niet heelemaal naar de stad moeten Het gentschap aan den Graaf Floriaweg is in handen van den heer J 0 Polei Men kan hèt kantoor het best een postwinkel noemen een particu lier bedrijf dat de ondernemer met taatsfrkenning en staatsaanstelling voert De agentschappen hebt en een eigen stempel In de Korte Akkeren aangeboden stukkon krijgen het stempel Gou la Prins Hendrikslraat en thans is er ook het stempel Gouda Graaf Florisweg M n kan aan het nieuwe agentschap voor vrywel alle liandelingen terecht dfe ook op het postkantoor verricht worden Een uitzooflerlng vormt de verkoop van omzetzegels De vraag die reeds op den eersten dag ook naar dezen zegel bestond toont aan dat het publiek heti op prijs zal stellen dat deze eveneens aan het agentschap zullen worden verkrijgbaar gesteld Overigens verricht het agentschap in de huiieltUè sfeer die aan eea klein MHOor eigen is üe vele nauaeimgen die de postdienst kent Binnenkort zal in het agentschap aan den Graaf Florisweg ook nog een telefooncel geplaatst worden maar intusschen is het reeds mogelijk er te telefoneeren Ook komt er nog een brievenbus Niettemin kan men er ook thans zijn poatstuikken kwijt die over het loket worden aangenomen Eenige malen per dag is er vervoer naar het hoofdpostkantoor A oorts zullen er voor de uren dat het agentschap ges oten is postiegeiautomaten zoodra deze voor de nieuwe waarden zijn ingericht worden geplaiaist Overigens gaat het agentschap pas laat dicht UJJI iiL ta B tneti kan er van 8 tot 8 uur terecht Met dit agcntsthap ïieeft de Graaf FloiJsweg wUk een met mstemmmg oegroetê aanwinst gekregen dio de bewgners goede dJertsten kan bewuzen Optreden tegen pr verhooging rOUTIE ROÏPT E MEDEWERKING VAN HET PUBLIEK IN Door den secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Handel NUverheid en Scheepvaart ia er met den meesten nadruk op gfewezeii dat scherp opgetreden moet worden ki gevallen waarin eigentaiifbüg in afwijking van de vastgestelde regelen tot p rijs verfa Oog ing wordt overgegaan Jn verliand hiermede vestigt de commissaris van politie te Gouda er nogmaals de aandacht van het publiek op dat het voor een goeden gang van zaken zeer geweitscht is dat gevallen van prijsopdryving te zijner kennis worden gebracht Ieder dient te begrijpen dat hij dearmede zoowel zijii eigen als het algemeen belang dient en dat voorkomen dient te worden dat enkelen gebruik makende van de tijdsomstandigheden zich onrechtmatig trachten te bevoordeelen ten koste van velen voo wie deze abnormale verhoogingen van de dikwyls meest noodzakelijke l v pnst ehoeften zware financieele lasten beteekenon Met betrekking tot vleesch en vleeschwaren kan ieder op eenvoudige wuze zelf controle uitoefenen Zooals bekend is is hij die varkenavleesch runden kalfsvleesch paardenvleesch schapenvleesch of vleeschwaren aan uiteindelijke gebruikersverhandeld en aflevert verplicht inzijn winltel duideluk zichtbaar eenprijslijst van deze artikelen aanwezigte hebben De vleesch en vleeschwarenpryzen op deze lijsten mogen met hooger zyn dan vóór 16 September 1940 Het blijkt dat er liog slagers zgn die in gebreke zijn geheven aan deze verplichting te voldoep Tegen hen zal ingaande Vrijdag 4 October as proces verbaal worden opgemaakt Den koopers wordt verzocht alvorens te betalen zich op de lijsten te overtuigen dat het te betalen bedrag overeenkomstig aan de noteeringen op de prijslijsten is en indien deze notecringen hooger zyn dan vóór 16 September de politie daarvan zoo spoedig mogelgk kennis te geven Winkelier vervalschte tabakszegels OM HOOGEREN PRIJS TE KUNNEN MAKEN De poKtie heeft proces verbaal opgemaakt tegen een 45 jarigen sigarenwinkelier te dezer stede wegens vervalsching van zegels en prijsopdrijving dat zegels van za vjes rooktabak werden vervalseht om een hoogeren prijs te verkrijgen werd een onderzoek ingesteld A aarbij bleek dat de winkelier op 25 cents pakjes het cijfer 25 had weggeschrapt en met 50 overgeplakt welke cijfers hy verkreeg door letters en cijfers van goedl oopere zakje uit te knippen welke het publiek toch wel met verbroken zegel n m Ook werden van zakjes de oude zegels afgehaald en door duurdere vervangen Er werden nog negentien bewerkte zakken van een half poraryookin beslag genomen is Pro verOTal is opgemaakt Uit vVoeger Hiden DE COITOSCKE COHHANT MELODB 75 JAAR GELEDEN Als uï ertui nd bewys dal de hear henue veeziekte op kapitalisten hypotheekhouders noch landbouwers overwegenden gntmocdigendeh invloed uitoefent kan strekken dat eme m publieke veilmg te flaastriaht verkochte hofstede met 22 bunders wei en hooiland mot inbegrip der kosten de enorme som van ƒ 37000 opbragt SO MAR GELADEN Twee ingezonden st jfliken M de Redacteur Ntf alles wat er in den laatsten tijd ower de groote kaa imarkten te dociy is geweest ver dient het openlijk vermeld en af gekeurd te worden dit de waagmeester Woensdag eigendunlfelyk de waag gesloten heeft gehoutien Br waren boe ren met kaas ook kaagkoopers maar de waagmeester ontbrak Vei dient deze eigendunkeijke handelwijze geen bestraffing Z Den volgenden dag M de redacteur Schrijver van het ingezonden stuk geteekend Z Is een pertinente leugenaar en ik raad hem in het vervolg aan eer hij iets aan het publiek bekend maakt zich beter op de hoogte der zaak te stellen De waagmeester 25 JAAR GELEDEN Des middag ongeveer S uur werd brand ontdekt in de schuur behoorende tot de stalhouderij van H G van der Woll aan den Stolwykschenweg te Stolwijkersluis Het vuur vond gretig voedsel in hooi en hout zoodat m een oogwen de vlammen hoog optaaiden en op grooten afstand zichtbaar werden Na eenige oogerJ likken werd door de te Stolwijkersluis gestationneerde brandspuit water gegeven doch met één straal was tegen het vuur niets te beginnen Na êenigen tijd bepaalden de spuitgasten zich dan ook tot het nathouden van het gedeelte vlak aan de herberg gelegen en werd de nog slaande muur van de brandende schuur met een zwaren boom omgestooten Nadat de Stolwykersluische brandweer zich op deze wijze kranig had geweerd kwam na een goed uur de spuit van het dorp Stolwijk aangereden die direct in dienst werd gesteld Herberg en woonhuis zijn gespaard gebleven De zich in den tal bevindende beesten zijn alle gered Het perceel dat verbran i is was eigendom van den heer F van Vliet en verzekerd Openstelling van het belastingkantoor De secretaris generaal van het departement van Financi i heeft bepaald A de ontvangkantoren zyn nietvoor de betaling van directe belastingen opengesteld 1 gedurende de maanden December en Januari a op de ee sle vijf werkdagen der pr lr u A ó f Q ir r rtti 1 hut b des Zaterdags v ó ó r 9 uur en na 12 uur 2 gedurende de maanden November en Februari a op de eerste vyf werkdagen derweek V 6 6 r 9 uur en na 15 30 uur b des Zaterdags v ó ó r 9 uur enna 12 uur B Voor het overige blijven de voorde V beta ing van directe belastingenthans aangewezen dagen en uren gehandhaafd behoudens de wijzigingen welke met inachtneming van het onder A voorgeschrevene voor bepaaldeontvangkaarten door de daartoe bevoegde autoriteiten mochten wordenvastgesteld Abonnementan en Advertentiën i De Qoudsche Courant i wordt eiken avond by vele duiI zenden abonoé s oezorgd m OO0OA Alpben a d Rijn Ammerstol Bergambacht Berken woude Bodegraven Boskoop Driebrugge Gouderak Haastrecht Hekendorp Hoeniepeiie Moordrecht Nieuwerkerk a d IJstei Ouderkerk a d IJssel Oudewater Polsbroek Reeuwijk Schoonhoven StolwUk Waddlnxveertf Woerden Zevenhuizen ABONNEMENTSPRIJS voor Gouda 17 £ ent per weelc f 0 75 per maand of ƒ 2 25 per kwartaal buiten Gouda 10 cent per week overal waar de bezorging plaats vindt Poilabonnement per kwartaal ƒ 3 IS Alles bi vooruitbetaling AbVERTÉNTIKPRWS 1 5 ge iwone regels t 1 05 elke regel f meer ƒ 0 20 © INGSZONOEN MEDEDEEUNGEN op een gewone lekstpagma 1 3 regels f 1 25 elke regel meer ƒ 0 40 Bif overeenkomst gereduceerde prijzen 1 volgens speciaal tarief KWARTJESKUBRIBK kleine ad verten tien allaeri des Zaterdags 1 3 regel ƒ 0 25 elke regel meer ƒ 0 10 maximum grootte 6 regels Uitsluitend bij vooruitbetaling Inzending tot Vrijdagmiddag 2 uur Opgaaf vao abonnementen en advertentiën in te zenden aan het Bureau Markt 31 Gouda Tel 2745 en bij de plaatselijke agenten Cursussen voor werkloozen OOK DEZEN WINTER WEER GELEGENHEID TOT j VAKBEKWAAMHEID Het comité voor ontwikkelmg en outspanning van werkloozen deelt ons mede dat de van de gemeente Gouda uitgaande vaken ontwikkelingscursussen voor werkloozen evenals vorige jaren ook gedurende de a s wintermaanden zuHen worden georganiseerd teneinde bestaande vakbekwaamheid op peil te houden en te vermeerderen De deelneming aan de cursussen is geheel gratis terwyl alle benoo4igde gereedschappen teekenbehoeften enz in het cursusg bouw voor algemeen gebruik aanwezig zijn Bij voldoende deelneming zullen 4e autogeni ch en eleetrisch lasscheu bankweri n machineteekenen timmeren bouwkundig teekenen betonijzervlechten meubelmaken meubelteekenen huisen decoratieschiideren deooratitteekenen radio alg ontwikkeling algebrameetkunde boekhouden handelsrekenen stenografie en machineschry ven Daar verwacht mag worden dat erin de naaste toekomst op allerlei gebied veel vraag naar bekwame vaklieden zal bestaan wekt het cora éalle werkloozen op ongeacht van welken leeftijd ze zyn zich voor het volgen van één of meer cursussen aan temelden Geraffineerd oplichter gepakt IN EEN WeÊk tijd MET VüRZINSELS ƒ 2000 BINNENGEKREGEN Op banutei acht van liet publiek gespeeuleerd De Goudsche politie heeft een jongeman aangehouden die kans heeft gezien bewoners van verschillende plaatsen van ons and ia een week tijd voor 2000 op te lichten en die alleen in Gouda een buit van ƒ 950 had De true van den betrokkene een 24jarige handelsreiziger uit Den Haag was berekend op de geneigdheid vanhet publiek om allerlei artikelen te hamsteren Met zorg zocht feÜ zijn slachtoffers uit en hij wendde zichalleen tot die personen van wié hiJverwachtte dat zij een belangrijkkwantum zouden afnemen Hy had z g vet boter thee koffie suiker en slaolie te koop en als de koop tot standwas gekomen zegde hij toe zoo spoedigmogelyk te zullen leveren Echter voorvracht en andere onkosten moest hijaan zyn opdrachtgever 10 an h ttotaal bedrag vooruit betaleK Hetgoedgeloovige publiek betaalde doorgaan en waslijn geUJuuift want er is nooit iets geleverd jt Sommigen vroegen wie zijn opdrachtgever was en kon hij er niet buiten dan noemde hü de namen van Doomheim of Daniels in Susteren namen die volkomen gefingeerd waren Op deze wyze gelukte het d n oplichter in Gouda Montfoort Amersfoort Soest Rotterdam Den Haag en RceuwiJk tal van voorschotten te krijgen en het genoemde bedrag van ƒ 2000 bmnen te halen De goederen kwamen natuurlijk niet w AT f AAR f ANNEER Schouwburg Bioscoop Het geheim van luiternt Runebérg met Willy E s oil Brigittjl Horney Aanvang 7 uur T fn 5 Oct Woniag Inricbting B de Jong 2 6 onr Meubelexpositte en tentoonstelling van werken van NeUie Goedewagen en Rini NMtegaal Z Oei 7 30 uur Ned Geref gemeente Spreekbeurt ds Joh van Welzen 3 Oct 7 30 uur Vrije EvangeGscbe ge meente Bijbellezing en bidstond 3 Oct 7 30 unr Daniël Spreekbeurt Th Woudwijk 5 Oct 3 uur Nieuwe Schouwburg Concert Arnhemsehe Orkestvereenigmg 15 Oct 10 uur Stadhuls Aanbesteding vergrooten slachthal en darmwasscherij aan openbaar slachthuis U Oct 7 uur Markt Paardenmarkt 19 Oct 2 39 uur Reunie Opening nieuwe cursusjaar Volksimiversiteit cau serie Charles A Cocheret 28 Oct 2 30 uur Reunie Eerste vooi dradit leergang prof dr H Mifinaert voor Volksuniversiteit APOTHEKCBSDIENST Steeds geopend des nacl 4 alléén voor recepten Apotheek Dee Westhaven 14 Distributiédata MORGEN Stadhuis archief ingang voormalige Boterhal 8 307 12 30 en 1 30 uur G ldend maken distributie stamkaarten als id i teitsbewys voor alle ingezetenen St CMharlna OasUinis Oosthavett 10 9 M uur Uitreiking brandstoffenkelen voor person en wier geslachtsnaam begint met een der letters T tot en met T st Met telegrammen of brieven trachtte hy zijn afnemer Zioet te houden Meermalen werd medegedeeld dat de vrachtauto met goederen at onderweg was nu eens met liJn broer dan weer met een vriend als chauffeur maar altyd had de auto pech Daa weer moest de rijvergunning verlengd worden of werd weer een ander smpesje verteld miaar geleverd werd erniets TensloUe ia aangift Wj de politie alhier gedaan die heel wat moeit heeft gehad den jeugdigen oplichter ta vinden daar hij op diverse adressen woonachtig wan en steeds van adrea wisselde Ten skitte is hij in samenwerking met de Haagsche politie ta da Residentie gekhipt Thans is zün rijk lit en nu mag hg zijn fanfastisehe verzinsels an de jus title vertellen De Jongeman Is in het Huis van Bewaring te Rotterdam ingesloten KUNST EN LEHEREN Tponeelseizoen in Ons Genoegen geopend SUCCESVOLLE OPVOERNG VAN GASLICHT VAN PATRICK HAMILTON DOOB TOONEELGBOEP JBET ÏMASKER Wie meenen mocht dat in dezen emstigen f d het publiek geen behoefte zou hebben aan tooneelopvoeringen die iieeft zich gisteravond in den schouiMiurg van het tegendeel kuimen overtuigen De zeer groot belangstelling die er was voor da eerste der reeks tooneelopvoeringen welke het bestuur der sociëteit Ona Genoegen den leden on hunne hui genooten en invite s in de komende winterm aanden Als eerste der yeeks braeht de Tooneelgroep Het Masker onder leiding van Ko Amc di eeri opvoering van Gaslicht tan Patrick Hamilton door Guys Vdprlwrgh uit het Engelsch vertaald Tm titel lijkt vreemd maar in wezeft is ze niet zoo mal wanf het is indettlaad het gaslicht dat in dit mysterieuze spel dé aanleiding wordt tot dfe ontknooping van een drama waarnBar de justitie twinti aren blieft gezocht Gedurende al oien tiJd heeft de dader van een moord op een oude dame zic i door allerlei geraffineerde manipulatieii onvindbaM weten te makrn tot dat eindelijk door de loslippigheid van een gedienstige een scherpzinnig speunaer e n vermoeden krijgt dat hen op het goede spoor brengt en hem in staat stelt den gewetenloozen schurk te ontmaskeren en aan de g recbtigLeid oVer te leveren op het moment waarop deze op het punt staat een nieuwe misdaad te begasA In drie bedrijven is deze sensatie uitgesponnen Het eerste bedrijf dat nifesteert van Manningham Cruyi Voorbcrgh en zijn vrouw Bella WiHy Haak doet allerlei vragen rijzen die in het tweede bedrijf reeda beantwoording vinden IJan komt da oudipolitie inspecteur Rough Ko Ai noldi ten tooneele die mevrouw Manningham ongewild dingen doe vertellen die hem de zekerheid verschaffen van zijn vermoeder waai door hi in staat is de ongelukkig vrouw té onthullen dat de man dien ziJ haar echtgenoot waant een misdadiger is die ook haaj naar het leven staat Van moment tot moment stijgt dan de spanning die ziJn climax vindt in het laatste bedrijf wanneer Man AlLE SPOREN LEIDEN NAARULF 12 Volkomen uitgesloten commlasaris Oe cammisaaris ataat op en gaat naar het raam Hü staart een tijdlang naar de atraat Dan keert hij naar e achrijftafel terug hij heeft plotfflsms baa t hij neemt ziJn hoed m geeft Ueske en hand Dank u wel Uea e zegt hU m verlaat haastig het huls idet op de nieuwsgierige Ueske te In Bwian begeeft Peterroann zl ih adeJyk weer naar het kantoor van Hermabach waar jufirouw Heine de eüretareaae hem noiet alle teekwen aa HWtnding ontvangt Mifnheer Heftn ch wüde juist de politie op elte eidte ik zal u adtelijk anf i i X I DéÖalök dAr batoeedt ir Pelerto voor im twaadoi keeé vandaag kantoer vma m imx Hermsbach w mmlddêfiQk i n i n teel Ew geMt dat i komt c mmbiiariï dreunt iéB stam D FEUILLETON die in zake Hartmann komt wil spreken Nadruk verboden De commissaris is een beetje verrast over de opgewonden ontvangst Hy neemt plaats en kijkt Hermsbach onderzoekend a n Is er iets bijzonders gebeurd Hermsbach trekt nerveus aan zijn sigaar JHaii was een paar minuten langer in mijn huis gebleven nauwelijks was u weg of daai belt Ueske mij op en yert Sit mü zijn nieuwste ontdekking ZiJt nieuwste ontdekking vraagt de coimnissaris Henmsbach zinkt met een zucht in zijn stoel Maar ditmaal is het ernst mijiuieer Petermann Er is in mijn viu4 gestolen f Vertelt u eais münheer Hermsbach Ueske heelt mU zooeven verteld dat hij na uw weggaan pas heeft gemerkt dat er twee schilderijm uit i e muziekkamer ontbreken Volgens z n beschrijviag gaat het om een Manet en e i echte Frans £ als Ik wUde juist de politie opbellen en dan naar Wannsee gaan toen u hier kwam De commissaris staart voor zich uit Geen spier bi zijn gezicht vertrekt en Theo Herm mch dte vna vraag verwacht heeft wordt steeds zaïuwachtiger hij springt tensloti op en toopt als een getergde leeuw in de kamer op en ieer Pas na e langen tijd komt r beweging in de gestalte van den cwiMnlasaris Wi am zich secretar aé inlaat st ioMv ar Hermsbach die H Miivoi staan i kantoor zou i aag je te h n vol i mnnlng aankijkt sebbea waarover de e miinhear Zegt u eens kMt u dit bier Bü deze woorden heeft de commissaris den gieurenden dameszakdoek uit zijn portefeuille gehaald en hem op de schrijftafel gelegd Theo Hermsbach is nieuwsgierig naderbij gekomen kijkt naar het doekje m dan naar den commissaris Nu vraag ik u bar it hij los ik meld u een diefstaü van waardevolle schilderijen en u antwoordt mü met eoi dameszakdoek I Dr Petermann lacht zacht voor zich heen Kent u het vraagt hQ nog eens Wat bl ik ken bet nieti Wilt umij nu misschien uitleggen wat Kunt u mü zeggen valt de commissaris hem hl de rede of mü heer Hartmann yeel omgang met dames had Herjnsbach s gezicht drukt bü deze volkomen onverwachte vraag de grootste verlegenheid uit Hü ia zéS verbluft dat hy mOet gaan zitten Hartmann en omgang met dames Hy schudt het hoofd Dat geloof ik niet Hü werd Vaak opgebelden dan was ik meestal onvrüwllUgegetuige van deze telefoongesprekkoi Ik had steeds den indruk dat hetoude bekenden waren Hartmann wasdan erg beleefd maar ook zeer afwijzend Pr Petermann denkt na O wHt zeggen dat münheer Hartmann vroeger meer omgang met dames heeft gehad maar dat vo omea heeft afgebroken toa ongeveer commissaris maarals u iets meer wilt wetm wendt n zich dan tot de Berlüoscha zeücbib te Waimsee daar was Hartmannvroeger lid van Nu meent de commissaris dat de tüd gekomen is Hermsbac ele ophelderingen te geven over ziJn vragen Voor alles zoo befindigt hü moet u terug naar Wannsee en iipersoonlijk overtuigen welke schilde rüen ontbreken Geeft u my dan ophet commissariaat een nadere aanduiding hü dwdet een oogmiMik na dat wil zeggen pas over twee uren Misschien kom ik vanavond nog eens naar Wsmnsee om de plaats van demisdaad te bekyken Hermsbach wil nog meer weten Denkt u commissaris dat münheerHartmaim iets met dezen diefstal temaken heeft Dan acht u hem tenslotte o dc in staat dien afschuwelykenmoord in de dinges de Sandelstraatgepleegd te hebben Dr Petermarm Is opgestaan h4 kükt Theo Hermsbach lachend aan U gelooft daar nog steeds niet aan nünheer Hermsbach Theo Hermsbach schudt het hoofd Neai commissaris nog altüd niet ik acht hem daar niet toe n staat De commissarla heeft weder zün ondoordringbaar masker opgezet Als ik den diefstal nwet constateert en daarbü moet vaststellen dat Hartmann in het geheim een dame die op erai zonderUiq e manier het huis Is bizmengekomen heeft ontvan1 0 dan moet ik een bevel tot inbechteaiinemlng te hem uitvaardigen Bü nam afscheid nadat Hermsbach hem beloofd had over twee uren op te zullen bellen Op straat btki t de commissaris een liogenblik staan en kykt op zyn horloge hü heeft honger en dat is zeer verklaarbaar omdat het byna vüf uur is Hy gaat een telefooncel binnen en belt de firma Bragansky op hü wil enkel weten hoe laat deze firma haar kantoor sluit Om vüf uur wordt hem medegedeeld Als u echter onzen münheer Stephen nog dringend wilt spreken dan Dank u antwoordt dr Petermann haastig ik kom liever morg i bü u aan Als hü den autobus neemt kan hij vóér het sluiten van het kantoor in de Mauerstraat zün Hü moet in de Mauerstraat nog even wachten voordat de eerste employés naar buiteM komen Büna ais laatste en met sleepende stappen komt Lore Hartmann naar buiten Zü kykt zoekend rond en schijnt teleurgesteld dat zy niet opgewacht wordt Dr Petermann die haar vanuit een tegenoverliggend por ti k bespiedt begrüpt heel goed op wien Lore had gerekmd maar hü vindt het prettig dat het jongmensch op wien zij wachtte niet gekomen is langzaam loi t Lore door zü gaat de Friederichstraat in en liad blükbaar het plan Unter den LindeD te volgen en dan door MoabM naar da BandelsUaat te gaan Dr Petermami zet zich in beweging bü loopt door de C harIottestraat oi ia daardoor nog véAr ha aan de straa rutoing Unter dfsi Unden Friederichstraat Nu komt Lore Hartmann hem ojk tegemoet Dr Petermann kad als het il moet ook een beetje Comedie spelen Dat hoort nu eenmaal tot zün beroep Hü is dus buitengewoon verwohderd Lore Hartmann te ontmoeten Datno m ik een verrassing spreekt hyhaar plotseling aan en ziet haarschrikken maar hü gaat voort gisteren hebben wü elkaar onder merk waardige omstandigheden leeren kennen en vandaag komt u mü al in d iweg Zonder dat zü het merkt blyfthy naast l aar loopen en praat voortdurend Hü heeft het over het prachtige weer en maakt haar op de vroolyke ménschen opmerkzaam wüst naar de caféterrassen en naar hetdrukke verkeer op straat Hy ïs n een echt vroolüke stemming en n aakt nu en dan een grap zoodat itelfar Lore moet lachen Ik heb mü u eigenlüVheel anders voorgesteld zegt iü riyk Zün gezicht verdui ert Laten wü toch niet over mün werkkring praten juffrouw Hartmaan Denkt O dat ik het prettig vind mün t eroep maakt iemand erhstig men moet er daarom voor zorgen dat men het lachen niet verleert Alleen caitbreekt het vaak aan tüd Ik verlang er vaak naar rustig op een caféterras te Inn nen sitten en als een aardig mei daarbü is ben ik niet boos HU kükt haar vao terzüde aan en Lora wordt verle pm Waarom doet u het diw olatT vrajgt U