Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1940

WOENSDAG 2 OCTOBER 1940 VROOM DREESMANN GOUDA VkAAGT voor hoor nieuw te openen bedn f CASSIÈRES AANKOMENDE LAKSCHRUVER BEKWAME VERKOOP STER M Schorton AANK VERKOOPSTER ofd G rdi nitoff n Pei soonlijke aanm j uisluitend voor bo v e m e wwi e io t oii Oj Donderdag 3 October van 12 30 5 uur HOTEL DE ZALM MARKT 34 tOUDA wollen hcmdschoenen Nappa Handschoenen Wollen Halsdoeken Wollen Truien ans van Camp INCHBN U QSHBEt € UiAWHAHK£iMiK VAN BENZINE itt lijn e U toch Uw ratlitviacefl ihmv dig hetrt vraagt dan inlichtiagee omtreet 2ELL AY G EN ERATOREN aüTO CENTRALE UTRECHT N V Tal tlMt OPSnBAAT i9 UTS£CIiT Door C I V L orkead tebaw niati4Ui voer geheti provlBcie Otreekl Goot Goado otc By de Vork is een bom ontploft welke geringe schade aannchtte In een iioomgaard en een eiland achter het huis van den heer Van de Pol is een aan a bommen ontploft waardoor enkele trechters werden geslagen Van verscheidene huizen vuerdeitde ruiten vernield Ook bommen op Aalten Gisteravond zijn in Aalten een esn tal bommen neergekomen Een drietal kwam terecht in een boschje tegenover de wonmg van den heer Stronks op De Haard Alie ruiten aan de voorzijde werden vernield Een andere Ijom sloeg een trechter van ongeveer vyf meter doorsnede juBt voor het hUis van den heer De Vnes hoofd der Chnstelykc nationale 5 hooI te De Haard Ook hier sloegen alle ruiten stuk terwyi de voordeur werd vernield Persoonlyke ongelukitrn kwamen niet voor asaaaen ap Amsterdam Het ANP meldt De EngtUche v ie gers zetten ook hedennacht hun ver radernrkc aanvallen op de Nederalnd chr iurgcrbtvolkmg voort In den algclool en nacht verschenen wederom vyandiitjlte vhegtuJScii bo ven de hoofdstad Zy trachtten hui eh m het oo de Jk JtadMieel te treffen De hommen liwamcn echter tereclitaan den bmn kant van een dyfc Dedyk u rd licht beschadigd terwyi ruitLH van woningen m de omgevicf sprüogeii Bovendien ts var nacht een i efer Rde iichtkogi m den ta n ven Iwl perceel lïertte Helmerstraat W gev alien Het projeclid m gein f hadc veroorraakt Hm It IS vanmorgen door deskundigen verwijderd In het West NieuwJand te Ouddmp H n gisteren 3 bommen gevallen weHie enige schade aan de gewassen veroorzaakten Persoonlyke ongelukken zyn 1 t vwrsekom m Engelsche vitegtidgen boven Nijmegen In den afgeloopen nacht werdicn in Nymegen eenige zware bommslagen gehoord aar wy verremen i $ te mid demaebt een achttal tmmmen n erge komen m het open veld te Ewyk tusschen Nijmegen tr Druitn Er zou geen ernstige schade zyn aangericht Sosenburg In den algtiooper nacht is dfc vyftig ste Engelsche bcmi sedert den aanv arg van de bombardementen op het eiland Rozenburg neergekomen Hy tiehoordf tot een acne van reven brisantbom men T ct pro tttu m ontploften niet De tiommeii die wtl tot ontpliiffiri kwamen brathten groatc schaoc l i aan een v I a m hrt enirum Verder wtrden virscbeidfcne vkoonhuizen be chadigd tcrwyl hei c ettriich net en het telefoonnet werden g toord Persoonlyke ongelukken K a ntr mtt i jjr Mïl IE AAVGE lE0ES EN GEDOOD Gisteravond omstreeks n en v T a op den provincialen wr van Steenbergen n ir Halsteren een doodeiyk ongeval gebeurd Op d zen weg wandelde het vij ienjange mcisjt E Gmffen met haar vriendm Op e n gegeven moment naderde uij de rwhting Strer bergen een personenauto waarvan de bestuurder het tweetal Itlaarbl keiyk niet opmerkte De vijftienjarige E O werd gegrepen en een eind meegesleurd Zy w s VTijWel op slaf dtjpd De toto reed eenige meters verder jn ftm sloot Oe bostourder nm zekerrti P C M Uit Smt Maartensdjfe We k k v i AWiT w w db onder Inv iced van iterltcn i riink te i a Oei A rivetr ïm oart M GouUmiw Jjjj rU ren I erd door de politie m 1 Tu JmSr J m J l iirïoopige bewar ng genomen t i uu TWEEUE BLAD e m Btefhsm BS wa l eft ge eéne nbet lU t nw voor éen plot verschtftjsulen Imeetenr onUnrtst lenifwjjkt dk IBm vfn z P ndtaMd t ac iuldi t en 4oer 4 nrannen doet cFverwel4ii D dne hier genoemd hootóper oiiei hftaten dogr bun tflo en tr nd p l en levendige aette dit too ceUebfuren tot tten gematie fenadkt die het lalröke pubhek wet inteiitie belangïtelling lot htt emde iMCn g vo d Sfamt d i dne vervulden 14 e ServBM en Ura de Wind de rollen van de gedienstig de eerrte de oude titKjwe nirabetb de andere de hnp e Nancy die blBlf gaf van een mo rtJc met den heer fles hwzes niet afkeerig te n 0 P Wen vlot en gaven charme en levendigheid aan het geheel De i eerste tooneclavond heeft iet winterseizoen goed ingeret SPORT 8POO WECKN dPBOUWDICNST Gisteravond i ooi het voormabg Gouda terrein een l ed tröd gespeeld tusichen de Sportyewatuïinfi Spoorwegen Gouda en een elltal van den Opbouwdicnst n piitslag was 3 3 PUATSaiJK MEtfWS BetgamhauAt RIJItSrOSTWAASBANK Gedurende September werd op de Rijk ostspaarbank ingelegd 3443 28 en i rugbetaaM 8244S Bedkenwoude lANDBOtrWWINTEBCURSüS V EGOmHEN Uaandagavtuid i £ de crste cunsueavond geboudrat van deo iaAdJbouw wiotercursus Jaffleng B en W werd tet woovd gevoerd door burgemeesto Cautier De beer Voorsluis epak al voorritter van den Jongemaigroep van den Bond van Kaaeiaxiducenten De conus staat mdej leiding vlia de heef K Kievit bi landbouwenkrmgtn bectaat voi dezen cur a veeJ belant teUing Boskoop I Oct Rüzefl pcT bos Hidley 27 48 et Roiialandia 25 40 et Briandif 21 48 et Wjlh Korde 2Ï 88 et Auguft Noack IB 22 et Butterfly 33 42 et Pechtcld 30 4 et Vierlanden 25 6 cl Ellen Fouh a 36 SZ et Polyantbaiozen 44 68 et Oranje Trjuaaph 30 50 t Steward 33 45 cl Edith Tlelen 38 57 et Wendland 30 46 et Rosa Mundi 45 60 et Florex 48 48 et Ingai Olason 80 46 et Dorus Rijkers 38 74 et gemengde rnzcn 20 et Divecsen pet bu Ccmatis Ditrandi 18 25 et idom Prins Hendnis 83 et idém Mevr Je Coulten 1 20 et Phyaali £ Francelti 15 22 cl Chrjsamhen gr bloenug eb lJ20 idem klem bloemig SO 50 U idtm tros 9 13 cf idem Helrendoiv AJUTOBVSDGEKST OP VIICECBT HCVAT De autobundjeost Utrecht ondernemer de lieer 3 Vertwef welken dienst eenigen tijd geleden moest orden stopgezet ib met ingang van gisteren neer gaan n iden Voorloopig zullen vier diensten per dag gereden worden Het her atten van den dientt werd hier in de oragevmg met grsote vreugde vernomen 1 WNOEMnra Mcj P Ophujsen onder yzeresaan de Bijz School m Lange RuigeWeide IS benoemd tot onderwyzeres an het Doofstommen Instituut Ef fatba te Voorburg f TE WA1SB GOfast Tetifevolfe van de duisternis reed d heer van R alhier met rijn rijwiel te water Het ongeluk wiTd opgemerkt door den Iwer V die den drenkeling wtot te redden Na van droge kleeren te 1 voorzien kan de wielrydcr ryn rm vervolgen Reeuwifk Bs A VAN KOOnSN t Tfwgrr ppc UuBt deaor mmrtmtÊ Ch en n te i Graveattage 8 iaar o d avMMen de heer A van Kiwten in pred der Ned Hervormde k rk De tie raf iuual Dondeid nm half drie de Mgeaiaentf teR aafpIaitti aan de KerkboBaan plaat hebben ei Rottentom plaatt jtand Vlirt msrvAmti Aii dsw buk J de Jt ii BKt lenlwagen waarin zyn vrouw mn kiwl att ifa Mi m km had phats genomen van den dyk gestort WaBder rn w r kregen de inzittenden Ot Van Kooien diende de gemeenten Gardjirras cuw jlc Zevenbergen In laatatgenoetnde van I9S8 tot IS jnj weflt jasr hy op 1 October emeritus J w d 2 venliuiz n JCBIttKM H BOGEBRUd VQftig jur b4i laoUüe vaa 4er Torren Gisteren herdacht e r H Hogebrug het t dat hij vjftig jaar m dienst was op het landiKmwbedryf van de fanttie Van der Torren in den Zuid plaspoldcr Te midden van het personeel il de ubiiBn6 mei zyn echtge noute haitelqfc gehuldigd De eigenaar tan het i ednjf de iieer K vaa der porren i rak hem zeer waardeerend toe en veitiandigde hem als bluk n erkentelijkheid en sjmipathie een gou den hprioge met inscriptie Nadat het gezeluhap eenigen tijd samen had doongebrariit vertrok de jubiJaris om in huitelijken kring dezeti i estb £ verder te herdenken Daar bereiüen item nog vele blaken van belangstelling BAAGSOI i ECHISiiOF 1 T ni n knake aanrijding bevesHgd Enkele jongcbeden uit Zevenhuizen K ilden m de dagen van sneeuw en s per auto naar Rotterdam gaan om aich te V ermaken Maar daar werd de l iet sor L Verkaik uit Zev enbuiaenl de dup ¥ van want hjj weid op het Zuidemde aangeredeit dooi de auto eUce werd bestuurd door den 26 jafigen J C M De rcchlbank te Bolterdam haid M drie wekeij gc angenis£traX Opgelegd doch ia hooger beroep was de procu reurgeneraa bij het Haagsche hof van meeninfi dat M er nog te goed as afgekoihen ömdal hij zeer onverantwoordelijk had gereden Htj eischtc bovendien een jaar intrekking van het rijbewijs Het Gerechtshof heeft thaba uitspraak gedaan en verdacht veroor deejd ot betalihg n ée ackade die door het ongc al is ontstaan en oor het overige het onnis der ttei dam sche rechtbank bevestigd LID COMMISSIE SCKOOItVEBZqi Tot lid der oommlsie tot wenng van schoolverrurm m de vacattire van den heer A an Kooten is benoemd de heer J Rejrtcn lioofd der bigzoiiaerc school aan de Rotte BLECTRICITEIT GEVRAAC5D De bewoners vmn rt Knibbelweg hebben aan den raad het verzoek genekt 001 aangesloten te worden aan liet elcctncrteitsnet yiTENUM AZIË Japan eo de Sovjet Unw BETEKE B£TI 8 NGEN BEPLEIT Het drietnogendhedejipacl van Berlyn en zyn mogelyne g olgen Oi men luog steeds het voomaapisic ttó ma van de Japansche pers OpAeA voorgrond s cap thans Japan s betro kingen nset de Sovjet üiie AJgwnetii rordt de wensdi iia rtr eeïi v r slrek Atuoe vedjetermg tot urtsfci iijg ge De Hotsji SjimVoen meent aat iiet sluiten van eaypact tusschen Japan en Sov et Unie niets slecht votr geheel Oost ie maar ook nx het algemeen voor de verdere bctreic kingen tussdaen de raogenflieden ia hot Berhjnsche act en de Sovjet Unie 1 t nstig zou jn Voori aarde is de n ïrmaltseenng van de betrekkmgei van Japajvfcet Rusiand Volgen de Tokio AsahiSjim boen gaat het b j het Beriijnsc e pact niet slechts om de bevestigi ig van de nauwe DUitsdh Ramiwriic i e tivitkaicen nitÉ r tevens om een to t Uiiind iut9g baneogen vm de l ereidheid tot dr regelaig van de SnssisenJapansche betrekkingen Een oplossing van alle tusschen Japan en R hiand bamgexide kweities is mogelijk Rus and moet echter zyn neutralitut ook uitbreiden tot Tsjang Kaï Sjek Ook de Yomioeri Sjimboen wyst op de noodzakelykiieid van diplomatieke onderhandeling i tus schen Rusland en Japan Engeland e Amerika traiJiten deze toenadering door tendeniieuze berichten te verhwdexen De benoeaiung van Tatekana tot fibassadeur m Moskou wyst on dubëelzinntg op den wil van Japan iof verbetering van de tegenwoordige betrekkm n Er b taat tbans exn volkomoB nieu e wereUbiIjMitit zoadat het verleden by de vjsrm n vaa nieuwe betrekkingen btiitwi besdiou wsig moet worden selaten BELGIË De Toedselvoorzieniiisf aOBKCN OTBOCr OT D beer de Winter s er Uns gen r raal bw iKt aitnMtnte van Landbour leeft vaar de mdio en oproep geneht tot de Bdcurche btadbouvers wmnin 1m erop wuft d nu het land vea tOtm Mqft an de gaedetnj mtAm gmtpmU k mA den wtmmée vmém èmgsvmi vm de hmnfn mm Nwi W femdsteHMpan iiig gever wowM Mn wet leveuaundegliouil van de mw i 4iur tici te tnendtercn Dere Ii r i1i lrf i m n wt iag keitnt daann de l uis il i l p i i Bdutfte i i van den oom ¥ 1 m IHt te po ti te levr i dyn AdverteaUen CURSUSSEN VOOR WESKLOOZEN Cvriusccbaiiw P Al A BUS GOUDA Formuherea voor iasehrijviug iot deelname aaa de vaa de gemeente Ouuda uiti ande vak en ontwikfceliogscursussen voor wcrkloozen zijn vtrkrttgbaar ia het Oirsnsgebotiw Paradijs No 9 blj het Bureau voor leogdregistratie Regentesseplantioen No 9 e een aan de Arbeidiboini Nieuwe Haven No 308 te Oooda Deelaanw geliMl gratis o 3124 25 ENORM is de forteering Schrijlaiachin i die wij U momenteel kunnen oanbieden Nieuwe raachinei r zen vanaf f 75 Takijke goede ge bruikte mochines um vim DEI lEUYEi WESTHAfCI 19 TEL ku o 3 26 ao IE KOOP zoo goed ali nieuwe zwarte Bontniaatel einhros met vossenkraag pnjs tÓ maat 44 Bn ren No O 3127 bur van dit blad i LOSSE NURIMERS vaa de COÜl dac n GOUbSCHE RANT zQn é S eani Tcrkrijgbaar bij N V P t tNOENBURG Veerstal W G BAKXE8 Spoontraat i E BRUYNIKS Kon Wrthelinirawcg2l5 A HAMOtN Burg Martenssingel 96 J DE GROOT Wachtelsttaal 43 De Kiosk N RI S JCarnemelk oof J SCHOUTEN Vofldelstraat hoek Koenier Voscherstraat SPOORBOEKHANDEL Station e b de agenten ladcesitiggendi gemeenten A OVERTEHTIES e e Oiiiscfi opgegeven worden oitslailend aangenonco voor risico Van denapdraehtgever den niet verstok n zullen bleven Van voorraden by cventueele vertraging of tydelqke bemoeilnkmg van het verVber In gevione tydert voerde het land Ijeiangnjke hoeveellieden tarwe m uit overzeesche landen Thans kan iiet land siechts rekenen op zyn gen oogst van tarn en rogge l eze oogst moet dus m e r sneller tempo op de markt gebracht 1 aan de maaldenjtsi geleverd worden als dekking voor het tekort aan buitenlandsche tarwe welke maioaal tol 75 procent in de aamcnsteiling der granen voor de maalderijen voorkomen De boer dient thans onverwyld te dorach Hi opdat de maaldenjta de belangryke hoeveeUwden broodgraan welke ze noodtg fariiben kunnen ontvangen Het wachtwoord zv dds zoo besloot de iieec de Winter OnmiddeUyk dorvliea en sonder vertraging teveieo BmNEHLAND Bommen oo ons land ELST EN OMGEVTNe KTROiniM In den alfieio en nacbt ain Entclsche twBimen gevallen te E st Bet Een br indbom viei op hft terrem van de betcrafabnck van den teer Van Dtjk aan den Mermsdieweii Het per soBcei i i Ë€t den bam tydig nadiac lijk gemaal t Vier bammes vwlen oabq ée Wnieouutraat Een trof de woning van den heer G Peter welk IH g deeltiHpk werd vernield De vfouw werd id t gewend De woning naast die van de Imt ne Peten werd beachadigd Voorts v é een bom m het nstiygelegen weiland waar Het t BJeetiid een twrten t Jfteg Een andere wam niet lot erptosie r bij L Il 32 1 10 1 r w Il Jl l h OFFICIEÊLE PUBUCATIE VAN HET DEPARTE ffiNT VAN HANDEL NUvIr IffilD £ N SCHEEPVi AHT DISTRIBl TIF VAN ihERPfcN TUN kS UJNOLIE VOOK SCmLDEBS De Secretaris Ut neraal waar nimend Hoofd van het Departement van Handel Nyverheid en Stbcepvaart maakt in aanaiuitmg op figeen in de bladen van 4 Septflhberjl is gepubliceerd betreflende dk distributie van terpentijn en lijnolie voor schilders bekend dat de hoeveelheden terpentyn en lynolie wtlke op de door de plaattehjke distributicdienslen uit te reiken bonnen kunnen worden betrokken voor de periode van 1 October tot 1 November 1 4 als volgt z n vntgesteld Si 4 liter terpentin per bon voor terpentyn en 4 Iitti lynoiie per bon voor lynoiie Tl gen afgJte van deze bonnen door de cHildersbedi y en kunnen de leveranciers van tcrpmlyn en lynolie de hiert iven vermelde hoeveelheden verstrekken Ue leV€3Tine ers verzamelen de ingekomen bonnen op by de plaatselijke dutributiedierslen vei krygjaar gestelde opplakte lpn waarop zy hpn voorraad kunntn daniulkn by dt fabnnanten e q importeurs r De fabr kartttn eq importeu zcnnen de oppi kvei n voor terpentyn op naar het Ryks bursaa von Cnemnche Producten Korüngckade 15 t Gravcnoagt en oor yno rf naar de afdeeltn mririarme vetten a ciien van Jt Medtnandsche Zu veicentraV Na snulaan Grav enhag 3021 S2 VElf EN VEKTbSdNOSTOFFEN De Secretans Generaai waarremeod Hoofd van het Defdrtetement van andei Nijverheid en Scheep aart breng ter ken ♦ na van b anghfbbcnae dat voor ir geschreven ondernemingen btj Of Sectie Verf en Verfgn ndïtoffen va h Rnk inireau voor Cbemuch Producten de tot 2 Oetoiier a geldende aispensatie van net verbod tot het ko 4 en Ictrkoopen en if lev eren van Verf en VerfgroidiUiffen alsmede van het verbod tof het verwerken i ver gTOndatoffeft tot I November 1940 iS vtr en d Voor geno R ie ondtmemmgen is het derhalve gedurende bo enoedoeid ydvaa zonder vergunn g van den Dire eur der Sectie toege taao te vericoopen af te leveren of te vervieriten roorzoover het daarby aat om hoeveelheden van ten hoogste 0 van die welke in de oveiteenkomstiee per ode van ijTi gekcdht verkocht afgcieV rd cf vwwerkt Wellicht ten overvloede drdt er nog op genezen dat de nengtrsemac verboder el M nu 1 gcSeel van kracht bj jv a cc Tmver htt oetreft odmenie fn merj ieis van drog rerfs offen welke mt r dan SO fe lood me lie evat en en verf weike Uit ïoodmei e en m ngs i van droge verfstolfen bevittende m r dan JOI ioodmenk Ji ver lard gd Mm 3 By den wederopbouw van het norm Ie zakenleven w advcrteeren een der machtige hulpmiddelen Oebuio RAOIONIEIfWS a rasz I Onaa i JAABCVno tUA M ATILO sas wim i rtchtM A K P irramolosnï mu kl issö Mo tierwitimi IS is Gtrsmotourtl alitü 10 30 Voor de vrouu ISJS En mto JorrtY Krl ofi IlISS 11 SS Hutrhoudeij e wirkcri 12fle Be richïen Hlems VVRO imusew iïH iit f en sol t oprv 12 45 N euv er ec noir yhe bflchten AKP IM Otrtlspe IJS AVRO MuMttóeïlM 1 b e c T io i opn 21 Vo r de vrou 7 lt Or reK pork f t Il J f e i SIS J C tiys Jn dr £ Üiunw rpee se G arr im nt ïi k 4 SS Vaat leuod MS Fn T b r $ 11 Micuws en eonomtsehe bencMrn A 1 P i M K HWrJ tt soMlM tn tfn k 4 3 1 C olfl eJn Ai iek J rsc UI tWn m n BttlMAVRO CIS B i i1 teB irrsirrerftwnmgziek 7 0S Viatr vén ii rt daS lA CPi 1 IS ConwrtJtct oinvt Kr r t n i er Sis Nle uw berichten ANP Jt RaiwrIMc S OrselMKi tja lf Nieuw b i il icfn ANP e l r xo ooTiiua ans VJtKA JJS aeriefhijU t ii li TM BtnchtM ng IJt Oitmit mia utmk On SM N uwUm n tr aSpj 1 M o in pe II ll Berleh n Eei II JS CietrCTfonnc e rek HM E neraia t soiin dll ItSJ B rt t n OfcitMïl 12 15 I SS Ntuw rn c€ rfw m wl e bericttitii ANP 11 O nofoMimtuWk tl rtHrbtrii OutiKtil tU VARX orketi JS t SS JS NMuwilbo MARKTBERiCHTEll G 1 til inl J Ber chl n lïllg l l 14V Vmi rte VI u 411 G mfiloonmuillk jai KcukwBtsatK M Cr m rfoon m rl k lÊa ae Mr Ouu i I Miniiiini e 1 n M ht e fr AVP M E meraieia IS JW iH fr ir f 6 3MI VARA ftrk t I ril Vi um VUT a i HM AfPi BertcBwn Btmlfh ra RcixirtMe SSS BerifWmn DuitaxI SUN tx Hchlfn ANP JtS GiwielMnnutUik J MirMiiM l ir At GtMmnfarmmuTiei