Goudsche Courant, woensdag 2 oktober 1940

EMMME BLAD WOmSDAG 2 OCTOffiSR lÜO n S in lit MM M IM MI 91 SI MN JgJ WK HM M SS Ë I s Sn n 3 S I 2 MM 90M OK 9IW MM M4 NM MM Tl IM 4 IM Olf ir I ff M Ml 4K II ft t $ ma M n f IM MX M IM ll Ml MM OH mi lirrEiuiD ITAUE tsaamemcm VMf HÏDIJf Actfvitalt in de lucht b ïijn wewaoachtiberidit no 117 mnüa het lUUaanw kootdkwartier ttet ToigHule bekmd J f Moord Afrüta hebben onze neUe eeliagen tydena vericemiingstochlan eenige gevectit wagen en motormwlelen gevonden welke de vijand ttn Zuiden van Sldi el Barrani op ziJn vlucht had chtergeUten V ens de jongste inlichtingen faliikt dat het aantal vilandelÖke vliegtuigen welke door onze jagers ijn neergehaald waarvan melding ib gciAaakt in het weermachtsbericht van f Uiteren twee bedraagt Voorts Wükt 4at brtialve d drie vöandelü ke Vliegtutijen welke In luchtgevechten zijn neergehaald en waarvan melding is gelhaakt in het weermachtsbericht van eergisteren nog twee andere Engelfche bommenwerpers zwaar beschadigd zijn en een noodlanding moeten verrichten het eiland Kreta De vijandelijke luchtmacht heeft eenige aanvallen ondernomen waarbü vijt personen te Boeg en een te Tobroek gewond werden De aangerichte n aterieele schade is zeer gering In het centrale deel van de Midiellandsche Zee heeft onze duikboot Medusa een viermotorig Engelsch toestel van bet typa Sunderland neergeschoten In het Oostelijk bekken van de Hidde landsehe Zee lieeft onze luchtmacht een vlootformatie aangeval en bestaande uit twee kruisers De luchtbasis van Aden i door een van onze luchUormaties gebombardeerd Al onze totstellen zün behouden terjggekeerd De vuandelijke luchtmacht bombardeerde Gherilli Somaliland zonder ïlachJofferi te maken of schade aan te richien Tijdens een aanval op de spnorUm ten Noordoosten van Diredaoea werd een Askari gedood en werd geen materieele schade aangericht Het bezoek van Suner aan Rome DIKCR BU GRAAF CIANO De Spaansche minister van Binnenlandsche Zaken Serrano Suner heeft den geheelen Dinsdagmiddag doorgebracht In de villa Madama des avonds gaf de Italiaansche minister van Buitenlandsche Zaken graaf Ciano een diner ter eere van den hoogen gast waarliij aanwezig waren vorst Bismarck gezant aan de Duitsche ambasacKle Muti de secretaris generaal van de fascistische partij en Pavolini minister voor de Volkscultuur Na het diner woonden Suner en zijn gevolg op uitnoódfging van den minister voor de Volkscultuur een vertooning bü van de film De belegering van het Alcazar Spanje gewichti element in nieuw Eurippa ONDEBHOVD TVS8CHEN DE DIKJB EN SUNER w Het eerste onderhoud van Sefrano Suner met den duce waarbij graafCiano aanwezig was heeft anderhalfuur geduurd Het bezoek van Suner laan Rome duurt naar in welingelichta zijde verluidt twee dagen De afgezant van Franco aanvaardt Donderdag den terugreis naar Spanje Steun aan Spanje De diplomatieke redacteur van Stefani Schrült dat Serrano Suner te Berlijn belangrijke besprekingen met Hitler en Von Ribbentrop en twee hartelijke gesprekken met den Italiaanschen minister van BuitenlandBt e Zaken Ciano heeft gehad Andere besprekingen zullen volgen Dit contact heeft plaats in de atmosfeer van solidaire vriendschap en volledig v trouwen die sedert den Spaanaciien burgeroorlog bestaat Om voort te duren heeft deze vriendschap geen nieuwe protocolalre bevestiging noodig Haar opbouwende kracht komt voort uit het bloed vergoten door de Italianen en Duitachers die schouder aa Atouder met 4e troepen van Franco voor het Ideaal van een vrü n groot Spanje hebben gestreden HaHë en DnUacbland beschouwen BlMje Indeniaad U een noodzakeliifc m M htig danimt van de aienwe n WMNli Mdo Zij ijn bereid nmje sonih senir voorbehoud te pdat het de plaats kan berwaarop de tradlUes en de van het voUc het recht geven D gevoelens en het politieke beleid éar iMHde spilomgendheden jegens JlMaje onderacheiden zich duidel k b e politiek der weatelijkc mogendIteÜen die altijd hebben getracht de Imi n het aazien van Spanje te rantOdcen AMERfiCA imsim ovnautxiGE winsisn B Ifal van AffBVaardigden heeft het wetsvoonrtel aanlfenomen f iwa as tot ® pet o M l a g hnoge wiastmi OK J tTiemiB ai f DUITSCHLAND VAK HKOm UKmttmmcm Nieuwe groote luchtaanvallen ENCUnjSCBE AANVAIXEN IN fnaHr BvnscBLAND Het opperbevd van de weennacht maakt bekend Het Uichtwia ai bedt op 1 October en in d i nacl t van 1 op 2 October Wfer talrijke voor de oorlogvoering belangrijke doelen in Londen alsmede in Zuiden Midden Engeland aangevallen Omvangrijke branden en ontploffingen konden waargenomen worA ja Deelen van n gevechtsformatie onder l evel van den groepscommandant majoor Hahn bcmbardeerden ondanks het sterke afweergeschut de luchthavai van PembrokeCarew plaatsten treffers van zwaar kaliber op de hangars beschadigden een aantal vijandelijke gevechtsvliegtuigen door bommen en machinegeweervuur op den l eganen grond en keerden zonder verliezen naar hun punt van uitgang terug Andere formaties gevechtsvliegers deden aanvallen op de havencomplexen van Liverpool alsmede op de haven en Industriecomplexen van IWanchester Branden en ontploffln gen veroorzaakten zware schade Voorts gelukte het door een verrasbenden aanval van afzonderlijke gevechtsmachines een wapenfabriek ten Noorden van Londen en een In de buurt gelegen vliegveld voor nachtvluchten met voltreffers van zwaar kaliber te bestoken Bpitsche vliegtuigen werden ovei dag noch boven rijksgebied noch boven de door Duitschland bezette gebieden waargenomen Des nachts deed de vijand met verscheidene vliegtuigen aanvallen op een reeks van steden In West Dultschland waar tal van woningen door brand zware schade opliepen Eenige Britsche bommenwerpers vlogen via NoordDuitscyand ook naar de rijkshoofdstad doch werden hier door het weigemikte vuur van de luchtdoelartillerie uit hun aanvalsrichting weggedrongen Teil Oosten van Berlijn wierpen de Britsche vliegtuigen verscheidene brand en brisantbommen op een pannenbakkerij Andere schade aan personen of gebouwen werd hier niet aangericht De verliezen van den vijand op 1 October en In den nacht van 1 op 2 October bedragen 17 vliegtuigen waarvan 15 in luchtgevechten een door een nachtjager en een door luchtdoelartlllerie werden neergeschoten Twee Duitsche vliegtuigen worden vermist Den laStsten tijd zijn den vijand door de sterk ontwikkelde afweermethoden va i de nachtjagers en van de luchtdoelartUlerie zware verliezen toegebracht Bijna overal werd de vijand verhinderd zijn aanvalsplannen op de beraamde wijze uit te voeren SPANJE Generaal Franco S evierd EEN JAAR AAN DE iVIACHT Ter gelegenheid van den verjaardag van het overnemen der macht door generaal Franco zijn Dinsdag in geheel Spanje groote feestelijkheden gehouden In de kerk van den H Franciscus te Madrid werd om 11 uur des ochtends een plechtig Te Deum opgedragen waarbij o m tegenwoordig waren de leden der regeering beneven hooggeplaatste personen uit het kerkelijke politieke en economische leven en leden van het corps diplomatique Na de kerkelijke plechtigheid begaven de geestelijke en wereldrijke hoogwaardlgheidsbeklceders zich naar het nationale paleis waar om 12 uur een receptie door Franco werd gehouden welke een uur duurde Verscheidene honderden leidende persoonlijkheden van den Spaanschen staat uit de rechtspraak uit academische kringen en diplomaten boden den caudillo hun gelukwenschen aan FRANKRIJK Chautemps in Portugal Onder het opschrift Missie of vlucht maakt de correspondent van de Popoio dl Roma te Lissabon melding van een avontuurlijke reis van den vroegeren Franschen minister president Chautemps naar Lissabo n waar hiJ na een stormachtlgen tocht van zeven dagen met zyn vrouw den Franschen consul in Casablanca en nog zestien vluchtelingen uit Casablanca is aangekomen De journalisten die hem In zijn hotel bezochten vonden hem volkomen uitgeput De avontuurlijke vlucht komt ook de Portugeeiche politie uiterst merkwaardig voor Alvorens zij den negentien vluchtelingen toestemming geeft tot verder reizsr wU zü een onderzoek instellen Intusschen heeft men vastgesteld dat zich onder de passagiers van de motorboot vier lepatrieerende Portugeezen bevonden onder wie de vlieger Da Costa Vasquez die tijdens de revolutlonnalre beweging van Augustus 1931 het garnizoen van Almada heeft gebombardeerd De vroegere Fransche miaister president heeft den journalisten verklaard dat hij een semi officréelë missie had Hij zou een maand geleden uit Vlcfgr zün vertrokken om een Informatieen propagandareis naar ZuidAme ika te ondernemen Xlwss waa hü naar Lialuboa ekomm fl écb in te sijiepen ep e oeeaan 4846 BTUiTSLOTEIUUr niros BLMM Daaoi utwr Trekking van October ftm No MM iew3 ivm um 1SW2 S00S2 22103 23T 3 ƒ M No IBM 8108 1080 t4Xt tWSl tU72 21871 230W 24441 M8W ƒ tM No 1717 4084 72 12178 12810 21445 23n4 23M2 m No 4827 8052 10244 13212 18315 21418 23893 PBUZEN VAN ƒ 10 1014 5603 10300 12S3I 15817 18758 22010 1030 5727 10437 13107 15874 1S810 ÏÏ016 im 5887 1056 13147 15023 18893 22168 1289 8988 10731 18148 18000 19129 2320S 1307 6181 10785 13208 18008 19296 2 55 1S12 8191 10822 13307 1 H 1W18 22422 1366 6267 11008 13 129 16239 19365 22642 1400 6272 11023 13401 16393 1936 22818 1534 6289 11092 13454 16495 19404 22937 1666 6366 11161 13603 16574 18455 23089 1812 6461 11201 13627 16627 19476 23160 Ï178 6502 11264 13647 16632 19711 23167 2284 6541 11284 13708 16671 198l3 23229 2500 6785 1J477 14U2 16724 19903 2323 2516 6871 U550 14181 17041 19915 23454 2679 6897 11556 11208 17098 19940 23476 2692 7033 11563 14230 17160 20068 23494 2737 7071 11569 14360 17201 20125 23635 2791 7335 11574 14446 17371 20164 23692 2875 7661 11700 14475 17477 20319 23696 2B44 7701 11738 14551 17527 20639 23709 3060 7922 11769 14829 17545 20752 23814 3132 8041 11809 14674 17535 20708 23852 3149 8205 11846 14886 17877 20972 23985 3579 8272 11980 14908 18008 21258 24070 3608 8303 11984 14955 18151 21334 24164 3770 8903 12070 15030 18158 21368 24268 3868 8977 12121 15111 18247 21411 24293 4206 9172 12282 15178 18358 21456 24346 4483 9 320 15181 18426 21547 24494 4511 95 12340 15279 18490 21609 24510 22 9671 12845 15327 18B13 21803 24513 4639 9816 12726 153718637 21822 24679 5214 9950 12745 1 492 18643 21841 24716 5447 10132 12786 15777 18665 21846 24784 NIETEN 5616 10305 12799 19004 15032 15051 15073 15074 8062 11271 8066 11327 8100 11330 8219 11401 296 11403 8302 11421 8324 11484 8326 11516 8 3 36 11532 8434 11604 8478 11748 8485 11749 15216 8488 11763 15566 8490 11799 8515 11866 8601 11875 gB9S 11 76 8628 11882 J 01 1 12097 12106 12156 12178 12184 12284 12300 12302 12361 12 ïli8 i 8U 124 33 1019 4662 1028 4680 1066 4750 1078 4760 1090 4795 1108 4804 1107 4864 1121 4890 1137 4920 1140 4931 1230 4932 1252 4 09 1276 5051 1286 51 S6 1440 5 71 1476 5213 14PB 52R7 1512 5309 1518 6376 1600 5397 1065 5441 1671 5503 1732 5535 1800 5561 1832 5573 1935 5586 5390 5592 1948 55981990 56062001 58232058 58382095 58902160 59302107 60032193 60692221 61002236 6142 2 327 6155 2358 6180 2370 6254 2449 62662483 62782508 62842537 62972575 6324 25T8 63362602 63432630 64222647 64892656 bó09 2688 65132701 65172731 65253032 65403083 65643141 66173179 66363193 66443220 6645 S2S2 66553301 67233319 67373322 67933359 68143366 68693400 68723438 6880 345 6895 3560 6971 3583 70SI 3607 70843682 71113744 71693769 71973783 7241 3B02 72463843 72714025 72934030 7308 40 32 7 64 4039 7372 4050 7 388 18606 21293 18625 21299 18638 21344 18644 21358 18712 21391 15170 15187 15204 15214 15280 15291 15320 15 7 16381 15 15620 15638 15665 15784 15799 18728 21400 18734 214 34 18767 2146218878 2147818932 2158318934 2158718963 2160018993 2162018995 2162219005 2163119042 21657 1C044 2166019181 21739 8642 8644 8696 8714 8818 8S50 8868 21753 217B3 19236 2189219244 2192519287 2192619298 21952 15802 19354 21967 15841 19371 22007 15873 15878 15941 15943 15986 12422 16019 12482 16040 12485 12336 12587 12647 12660 12683 12684 12695 12736 12809 12837 12897 12899 12934 12885 13002 13024 13033 8905 8924 8925 8932 8937 8944 8384 89S4 9116 9121 9194 9247 9348 9498 9505 9509 9343 9569 9591 9661 960 9667 9677 9686 9692 9707 9774 9788 9800 9808 9823 9878 9934 9975 lOOOS 10027 10031 10182 10242 10253 10279 10284 10298 10349 10357 10386 104Ï7 10452 10459 10473 10497 10517 10529 10608 10f l 10633 10660 19378 22015 19428 22045 19456 22143 19519 22170 19534 22177 19557 22247 19600 22257 16208 19602 22297 18260 19604 22299 16283 19652 22380 16300 19664 22565 16331 19673 22568 16423 19683 Ï2571 16439 19685 22612 16462 19687 22624 16505 19692 22681 16550 19704 22745 16586 19784 22733 18704 19793 22754 16744 19821 22802 16757 19824 22901 16770 19830 22944 16774 19835 22975 16794 19860 23085 16843 19913 23175 13083 16855 19926 23234 13098 16894 19987 23343 13121 13133 13150 13192 1V04 13290 13293 16914 19989 23256 16950 20003 23292 16976 20069 23397 17035 20096 2 3469 17039 200S8 23493 17149 20107 23519 17222 20134 23541 13393 17246 20153 23546 13423 17261 20154 23963 13478 17310 20251 23569 13543 17317 20292 23618 13587 17321 20302 23677 13605 17349 20313 23734 13684 17383 Ï0339 2W59 13694 17460 20340 23761 13714 17492 20518 23906 13720 17S04 20340 23912 13752 13788 13790 13819 13858 13890 1398S 17522 20545 23964 17541 20592 2 1995 17596 20645 24002 17633 20650 24021 17653 20653 24108 17656 20654 24148 17704 20664 24169 14025 17720 20668 24217 14120 17792 20732 24273 14140 17797 20784 24326 14151 17803 20792 24 345 14185 17850 20798 24 373 142 3 17857 20800 24381 40 52 7 393 4071 7414 4073 7512 4113 7319 7631 7e 4 4190 7698 10839 4213 77C6 10943 4237 7720 10946 4265 7739 10947 4319 7787 10971 43 38 7822 11014 4340 7832 11041 4348 7883 11054 4375 7387 11099 4396 7917 11151 4402 7929 11163 7970 11172 8021 11213 4553 8037 11238 10717 10724 10742 10749 10780 l 254 10832 14261 14283 14304 14362 14437 14474 14509 H844 14232 14235 14247 14250 20814 24 388 20835 2442317916 20878 2444818047 20882 2455518053 20910 2433818082 20913 2453918140 20939 2438018145 20979 2461018162 20996 2461318172 2103 2462718166 21105 24844 18371 21115 246 58 18376 21119 24697 14662 18428 21130 24999 14679 18450 21170 24766 14689 18497 21182 24868 14820 18499 21219 24893 14901 18553 21224 34953 14943 18558 212 J 24978 14885 18575 21272 lijst stond 4165 m z In de vorige 426S 19996 m z 19969 In de vorfge lij t vervalt 20235 In deze lijst vervalt 426S ta de kb M zQn nog InüebleveB 1 prlj van ƒ 100 OW 1 prijs van ƒ 50 000 1 prijs van ƒ 25 000 1 prij van 15 000 1 prijs van 5 000 il S prijzen van 1 500 43 prijzen van ƒ 1 0M Benevens een premie n f 3OO0O roat den laatst ultkoinenden hoogpn prijj een premie van 3000 voor het laatd uitkomende nummer waarom h ip verband met zi n missie eerst naar Casablanca was gegaan terwijï hij evetmijn een vet larlng kon geven waarom hij de reis van Casablanca naar Portugal in een kleine motoiboot heeft ondernomen o duxm ham t K veel gemiddceiyicer vericeeotmiddelen ter besGhlklng zouden hebben ENGELAND LONDBt XUat EBN Londen kr gt een tol iflkeMerdic tator meldt de hmdcasehe correspondent van Dagens Nyheter Zijn taak zal daarin bestaan te zorgen voor aanvulling in de onvjildoende schuilgelegenheld Voor dit ambt ia uitverkoren admiraal Edward Evani Vooral moet hy ervoor zorgen dat de schuilgelegenheden niet alleen overdag maar ook des nacbta voQt het publiek geopend ziJn Voorts meldt de correspondent dat het stadsbestuur WO gelegenheden gaat inrichten waar dak en broodeloog geworden Londenaars een maaltüd kunnen krijgen BEURSOVERZiCHT De handel op de effectenbeurs te Amsterdam was vergeleken met de laatste dagen w l een kleinigheid ingekrompen maar door elkander genomen ging er toch nog vrij veel om en enkele specialiteiten gaven in het bijzonder weer een tamelijk drukke affaire te aanschouwen De stemming was onregelmatig en kon bij de opening goed prijshoudend worden genoemd Reeds spoedig echter gingen de koersen een benedenwaartsche richting volgen zonder dat de tendenz zwak kon worden genoemd Na de krachtige styglng der laatste dagen is een kleine reactie trouwens geen verscltijnsel waaraan bijzondere beteekenis behoeft te worden gehecht Vandaag maakte de markt den Indruk van lichtelijk vermoeid te zijn Van de Duitsche fondsen trokken vooral de obllgatiën uit de Youngleenlng goede belangstelling en geregeld werden die in een groote open hoek verhandeld Bij de opening werd afgedaan op ongeveer het peil van den vorlgen slotkoers maar kort daarna werd een koers van 5DM bereikt Vervolgens kreeg het aanbod de overhand en viel een vrij sterke inzinking te constateeren doch later op den middag kon weer een kleine verbetering worden waargenomen en alles bijeen bleef het koerspeil vrij goed gehandhaafd Verscheidene andere Duitsche waarden waren aan den gedrulcten kant en winstnemingen na de recente sterke rijzing waren hiervoor In hoofdzaak verantwoordelijk Verliezen van beteekenis werden echter niet geleden vooral n t wanneer er rekening wordt gehouden met de belangrijke koerswinsten welke in zeer korten tijd zijn verkregen De Nederlandsche belegglngsmarkt was goed prijshoudend Van de Nederlandsche staatspapieren werd de gestaffelde leening ook thans wederom druk verhandeld Waarbij de koers vergeleken met gisteren In doorsnee niet veel veranderde zij het dan ook dst het slot iets lager was De overige obllgatiën uit de jonge emissies waren prijshoudend De Oude Schuld was zelfs vast gestemd Nederlandsch Indië niet veel veranderd Voor de Nederlandsche provinciale en gemeentelijke obllgatiën bestond een aangename tendenz terwijl pandbrieven kalme vraag ontmoetten Op de lokale markt werd de aandacht wederom getrokken door Aku s waarin flinke omzetten konden worden geregistreerd Bij de opening werd iets beneden het vorige slot gehandeld en nadat de koers vervolgens steeg tot 122 kon een reactie worden waargenomen tot 117V3 waarna ten slotte een klein herstel intrad In Unilevers ging het vrij levendig toe Na opening op 126 4 zakte de koers vrij scherp in tot 119 riiaar vervolgens werd weer een goed weerstandsvermogen aan den dag gelegd De Philipsaandcelen zakten na prijshoudende opening een kleinigheid in en bewogen zich voornamelijk tusschen 191 en 188 Verscheidene bmnenlandschc industriee en trokken op bescheiden voet Sfoüplust De suikermarkt had een kalm verloop H V A waren aanvankelijk goed gedisponeerd en stigen tot 372 Hier echter kwam menig materiaal aan de markt zoodat zich een inzirkmg van eenige procenten voltrok Van de scheepvaartrubriek waren iet de Scheepvaartünies die de aandacht trokken en die m hoofdzaak op het peil van de vorige prijzen wtrden afgedaan Oude Booten konden zich eenige punten verbeteren In petroleumvvaarden was niet veel te doen Olies zakten na vaste opening In van 236 tot 231 waarna echter goede grond in de markt kwam De tabaksaïdeeling was sti en weinig veranderd Voor rubberaandeelen was de animo niet groot Amsterdam Rubbers kwamen wederom beneden de 200 De handel in Amerikaansche waarden was van kahnen aard de koersen herstelden zich meerendeels boven die van gisteren In navolging van die van New York Prolongatie 2 ornciEKU VALOTARosnanN DtB NEDEBLANDSCBB BANK I October Valata i New York IMf w f BalfSa tnst initi BruSHl f Jl M 17 HélaUikl H n ittt Stockholm tHJIl fHM ZOrich ƒ 43 26 43 3t Baafcpapier New Vork nH r tMV BnuKj f ataa tasjif StoekHolm 44 7S a4 Bftrlch 48 21 4 3i KOERSEN NBDRBLANDgCB CLEABINOINgirrVUT Koenen voor storitngen 4 t October 1940 tegen varpllcbtingen luidenae In ikelchsmarken iSM Belga a 90 14 ii w itat rac he tranca n Tl Urei t7 Deensche kronen MM Itaanetie krvmn 4Me ZWMdaelM kranen 44J1 Ta dilavlie kraniB ouda schulden 4t 1M Ma k kramn alainH artmMo IM ahiar taude whiMBBi 3 41 EFFECTENBEURS AHIS 1 EKDAnt rONDHM pR DOOttOOIVNlMi NOniBUML 8tMitdaaln M WoImImiI OMH 40 I r IM 4 U fl M4 1 m tim 4 1911 itm armtlMMk OU MMUOI M a C rt Jnsohr I Graotbeek eU I UM flW losTfiowa M i 09a a ti Qirtttiaatn S i Qrantbcwk ebt 2Vi tOM bum t MM IVt 19 Jsu ê tOM S 1937 fiidW ƒ 190 A 8 I Oct 2 Oct uo m i 4 M mi Wi V IK 41 UI MHt w M MM aUulaad M 44H Dtt Obl 3S SVi ii H dito verkL Kng l 4 dito ketting 4 dito 3 a dito kettlngv i Frankr 4i t dito Inttlnav Chl Mllw S Bank m Cné iHl t4f 1 S Kol Bank MH Ned Ind Bandelsb I04N Ned Hand MH C Ï A M dito Beu A Indiutrieëo nu tl i74K IW IJ6K 1I IW I9l fi AU KuBitlUd Unl 120I2IHBerkei Patent SIHCelvt Ollet C w tlH Centr Sulkw IHK Vokker 191 Lever Proi en Ünle 12314 IMX Ned Ford Aut 3 Fhil gew IM mX PhU P W Hl imiteBlaad HH H U 22H f H t9H 21X M 2 M 16 1T m MH Am C en T Cv A UH nH Am Enka ld MH Anac C ld 2l 2l t BeUil St ld 67 UH Gener M ld H Intern N m verk 2ili IM Idem met verk Cv A Kenner C X H Mk Am Av ISH N Am R Parun Hep St tth UH US Leath U S Steel 44 49K nectrlcttett S H Cities Serv C v B SM Comm and S lit 4 Int Tel and Tel 214 NorUi Am Cy 15 Radio Corp Als Expl Mt RedJ Leb Petrdeui 21 IM 2M Z10 I5X Jt 1Ï 4 I27 UI IMit lUU ltS Ui Dordt£Ch petroleum Kon Ned Petr U1 B6 Perlak Petr Cont OU C 15U Philips Petr jTu SheU Union tl Tide Water 3 Holl Am L HH Jav Ch Japan Lttn l ll M KJJSM 127H 129K Kon Pak M IM Ned Scheepv Unie 136 iM Roti Lloyd 1S II Stoomv Wi NederL I1SII4 Iker V2 3a m a vx Mj ira Javaich cultuur 2i0 N IS O mif Ver VoraUnl Cult tiji Mü and Xakik IM OeU B Ut1 4 IM Dali UU Mt l M Senembali IS7M IW Spawmaea 1 SS A im m ut 1H4 Wlt n Co IJK i IN m Baltimore Oh Chic Mllw dito C V P A Hlln Centr HlH Kaaa N Y Centr N Y Ont Penna R South Pac C South BaUw Wabash B Canad P dito Kett v Bakker m lOS IH 141 I4i 9t IM M lOIJf tm 101 Amat Bubber 1M I97 i Bandar Bubber 140 Oeli Bat Rubber Hessa Bubber 9S Ind Rubb C IM Kendeng Lembar I tf Majangl 5 Oost Java Rub X Oostk SOO IKH Botterd Tap Salatrl Piant Serbadjadi j Selau Sum R n Ver Ind O IMK Wal Sumatra lOi Zuid Preanger 60 Interc Rubb H iH Indaatrieök 10 w loa IllM n A d Bank aand WH HoU Bank Unie dito Inc Bank dito Ned Ind Esc m dito I Nederl Bank A Ned Hand Mtl 230 aand Roti B Ver aand I09W Twenlich B A A Relchab Deutach Aand Franacha B 3 C V A n Dito KettlngverkL Unipref Cert Dito Ketting vert 321 97 12 96 Aig Norlt gew A Batavia Marg Fab r d Bergh i pr wd A lOM Dito B r 1900 Cart en Pap Fab Schalie A Slt Gouda stearine dito Gruyter en Zn pret and IMK 141 IM 117 174K 20 H o lit IW MS IM I K 175 Ml 4ÖÖ 141 IM K 110 Dito B Instd pc 41eemaf nd Helnek A IMK Holl St m b nd I 19a IK I70X ll K 55 4 2tS UoU ndl and Holl Bet Mt A Holl draad en k i A Hon KuDiU lad A Intern Vise A Kon Ned Zout Ind und Kon Br Steem dito Lever B m Unl GA Dito 1 Cioi A MIK 5 IM 174 J49K 395 lUK NI Dito 1009 C v pc A Dito noe t Cpr A Dito f 1000 dit I tmpt A HMltali d Ned BC H O R S r nd HwL KabaU dl o N aeheapM mt dtta Bott O Mtl dit Schelde dito Dlta Nat Bs dtta Schotten dlM Stoomaplnnarlt lïOH NH l tl IM MT r n Span dlta Stotk dtta I 9 191 II IMK M7X Twtlnatn ¥ A VU Aiph fiGawA ons pret wUiatd A Ver il f b to Var Oiani b and Ver Pap tabr O Var Ned Rul I br and var Tonwtabr te Wailapoor A rata WeiteriutkcT dlta f V A tt4tla lM4 m ti4 t 4 Mt IM la 1014 MM Ml f Ml 4 M tmm im 4 Ut uHniat tmimt 1 IHTflMt M HM ƒ MO a irw MN o t imw m wm OA imt v l H tm o L fm inr o L r Mt a a MSaSg yr ï rrovtna b Ctaai Aiaalardan MM V MM DitoltlH7i i M ApaldoomlaimiVi AmhamUM m Davawar 1M t BlndliDvaa im t Gelderland IMI t a Dito l jTlalf M 1 Dito II l uTi Ml s araveab ca ItU a WM aKo MM SVi Dito INT I Gronitigen MM t DttolalMll Haarlem MM t tM Helmond ma Hllvert M l M It mM LaauwaidenMnti i Dito MM I Noord Bollaiid MM Dito Ia MM St t 1 Dito ae MM 1 Dito 3e 10 1 MMiVi Rotterdam ia3 3T 4 Dito 1 en 3 lt3T tt a Mf Dito I MM l M Ttlburg 1 1 SV Utrecht Pr W Dito gem IT Vit HrpoOteakbaBkca Néderiaiid A damacha Hyp L 4 Dito li i mtt Fr Gron Hyp Vm Da en V lt7 T Dito paadb 3i i IM Gron Uyp BJPb lu a MJt RoU Hyp B dito 4 Mtf Hyp b van Nadert Serie M i t Insul Hyp b m Mtl r H Cred Fandb 4 Nat Hyp b dltoli a Ndd Hyp b Veend l i TAI K tv n Noordh flyp b Pandbr i Oaerüss H b dite 4 94 Rott Hyp b dito 4 n ld dito Ji 4M Utr Hyp b 4 Vii Weatl Byp b B FT Zacuwicha H b Bk4 Idam 9 i BoU Can Hyp gld 1 M Ned O Frtewha Pandbr 3i t v N Weat nd Pac l i la Ned Sohaepa verb ld 4 ♦ RotL Sch Hypb ld 4 Idara SV Lrnw i Zaap Mt ObL 4 a M m Pnltaclie faadsen mal ketUagverklaHng Du grootb p MM c I r I ld id p IMt e I r 1 ld ld p MU o I r 1 ld ld p IM3 e I r S ld ld p IM4 e I r 1 ld ld p MM c t r 1 ld ld p IMT e a r S ld id p M41 c r Konversions K sae 4 I G Farben C v B O I G F rbea C v n Aand Wlntanh ll Obllg Va Duitaeh K llByndlc at fIdam idem 9 ft Var Korktauhiittla C T A DaMHIu laadaea mat tatt BerltlB IMS i a Butarverband Mn 4 i Ituhmib nd T Dttltaidie BentNib MM Var DiUtadia Stiaaa Bayerlscha Byp baak Dautaeiia LInid ark T Gebwnklrdh Bargv GutAotfmmiKhuta I Harpeiwr Bargbau Phoenix Akt Geialls 1 Bhelit Elbe Union T Buhr Chemie f Siemens ea Halaka IVi Ver Stahlwerka T m idem 6i Viktor Gawerkschaft Wi Bhain Weatph Klektr Tidem idem I Hagener Strassenbalm I Vareia Glanzitotf Aand WinterahaU Akt Gea Aand MvetMiW Rh Elbe Uu Ver Stahlw Ber 8t dt Elect W Cities Senr gos obl I Idem 1998 obL I RheUi West elect 1107 obl I Umb Steenk obL 4 Bataafsche P M 99 ObL 4Vj Idem obl 3V Int Mere SF G O Obl I Amat Grondbr b 9 Nat Grondb MIS 5 Ned Grondbr b 4 Chem de F cv obl 9 idem n t ketting verkl Atchia Topeka 4 Centr Pac 4 Kanaal C 3 BiUss Kansas 5 Hart en W Oec 4 South Pac Goudobl SouUi Pae Hyp 4 Amat 1IT4 IW I dito IIMO I04K dito Olymp L IMt Witte Kruis MM Bclg Antw lMT Il t dito M03 1 B PJt Cv Obl gi t Fraiücrtik MM 7 dito m ket Nw Int Btp I Pandb 1 Nlev Ooodr A Mn Da Ma C vA Mtj Oastaee A Int tt n Ma KrUin Sulk A Pagotian A SuUcer Out Mt A Ver Vorst C II Ml M Wlnatiand Arendab A Beaoekl A Sodiow L ndb A Amit Thee Cult A Ban Thaa Rubb A Boaui Landb A Sadai Ctdt A Ml Bindings Cult A Bbniwii VrtesseT A Byaakort A Routb Alberts A BMini JoBgoMri A HoUUi Pont ge ft Routb P it prWA Maxwell A MuBar 7 R I A Olta SlMl TtMl A NJÖ V Bavenw A Zedh a b c v A triMiign A Pamv Cm Cv A Dit ItMiMginHia mta C v PvMdHa nito krtpnuvtrU