Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1940

Vrijdag 4 Ottober 1940 No 082 KAH en de RASBAKPAN Wat Miren dat t 5 Vul op d M steire tiet in eerste K fisiosiRaCd tweede rü soort CM tua deiw rtj roewvood v n huisbcdddtlng vlade rij joegen naam vijfde rtj intwest Oe woord kunnen oidE van boven naar taiedMi worden gelezeti 0P X 6SINGEN van de raadseb uil het vorfge nummer 1 H pCn gaSen griTfel leOSchip HERFSTASTXR brigAdier beesten beTon bBd B 2 De koter is erg wetk faosr Neem niet te ved Ik Ml aaar andnenemen en baal nieuwe Zeiden had ik er zo n last mee Smeer je brood maar doe mK Jam er e Aardig gauwKom J 2 er doorfaecflt dat weet ikwel Is de mat er al van de boenen Ut gs appels halea ti k Make tbee er is toch in de bus Haast je en ittk je schoenen toch aan je moet weg Ans is al vooruit gegaan daar en dieraak je nog kwijt Morgen maak ikkersen in en dikkei verse pruimen er gaan ongeveer kaaderd in een fles Ik zal er wel veel suiker voor nodigbebben Oe verborgen woorden zijn bot eekhoorn zalm aal ezel mees arend ez paard eend lijster aap ekster hinde liaas iioen haan gans rendier kikker kever bond voorn ScbooM aal selMHdlcAaaL Jan hoorde de klok 7 uur claan daarna 1 slag voor half acbt en xoverder tot en roet half één Hij hoorde dus 7 1 8 1 1 10 1 11 1 ia 1 slagen dat is tezamen 3 slafsn 5 Zo leg je met II buttm i vierkanten KIT leert paardrijden Op bminoog Oom vond t best Even later Uep hij met Kit mee naar de stal Zoek er maar eentje uit zei oom K il zocht een mooi bruin paard uit dat Bruinoog heette Alle paarden hadtfen namelijk een naam Het paard was al gezadeld en had z n hoofdstel al op I at moet Je later zelf doen zeioMn Kif had even moeite on op het paard te k en Wat was zo n beest hoog Maar oom gaf hem een zetje en toen ging het wel Die middag brachten Kit en 3ruinoog door met staroen en de laatste paar minuten met draven Allemensen wat hotste je door elkaar bij dat gedraaf Dat gaat later beter zei oom dan leer je vanzelf je knieën buigen en liet i aard gooit je dan netjes in de maat op Voor vandaag is t genoeg ging hij verder Kom er maar af waardigd Ja die had z n leven lang IClt kwam er gnnakkelijkw af dan onder de paarden doorgebracht op maar natuurlijk ging óok het af Kit had het zó heerlijk gevonden dat springen nog niet op de goede manier bij afsprak elke dag in de vacantie te Let er op dat je altijd naast het komen rijden En elke dag Iwacht hijpaard gaat staan en niet achter hef klontje voor Bruinoog mee paard want hij schopt wel eens met z n achterbenen zei oom Achterpoten t edoeK u riep Kit lachend tieei jongen weet jij niet eens dateen paart heneti heeft En een hoofd en een mond zei oom Denk er aan Een ech1 e paardenliefbebl er spreekt nooit van de kop en de poten van een paard Het paard behoort tot de edele dieren Oma s skem klonk warempel veront e t te t in de muizenuicTcId atit vtndaag gaat tUtnmUtp AOtrmftte Muaenmeitj oiasw m t haar Snorrcpi lewmkpje draagrt en sluier in Het ƒ n w o eiemiep ky l J geluWeS ttM 0H tutor schoonste dag ion pt p óók keurig tietjes Mis hoor pcesje niets te halenf Mft MM zimrte hogt hoed ij bent niet op t feest genood M Hoenipie in z n l nooptg t l4 er tnoor roor het hot de vrettffd m étt ttaat hem wondêr aei U iamom niet mttMier groot Snorrepiep en Mieremtepje Smullen aw d bruilo tttaort Trelcllcen spottenif lanpe neuzen Kaierkat zwiept bee xiin lUtmrtl OKO TREKT DE WIJDE WERELD IN 1 1 1 I II lil I 111 11 I Heer tegen jongetje dat ep de hoek van de straat ataat Wat wU je ventje Jongetje Hoeder heeft gezegd dat ik wachten moet tot alte auto s voorb zün en nu imtai et geen één Gönhie Moeder de juffrouw opschoot weet met eens wat een paardis Ik had èr een op t bord getekend i ze wist niet wat bef wasi Verrast en blij dankte Joko ll t dier en toen de klok tien uur sloeg ororbandigde hij den burgemeester de handschoen De burg eme e s ter was zeer verwonderd dat de jongen zijn nmogelijke taak had vervuld Sprakeloos bekeek hij zijn handschoen Hum trjm Niet Icwaad gedaan bromde hij Weet je wat bet is nog vroeg Ik heb trek in honing bQ mijn mUdagbrood Haal een paar pond veise boning en denk er om dat we om twaalf uur eten Bnitieti Joko spoedde zicfa heen en liep een winkel binnen Ha Iiij stond versteld toen hij vernam dat in de hele stad al sinds weken geen druppel boning te krijtien was Ja wat nu te doen Joko liep bedroefd de stadspoort uit en Verborg zicli in het bos Toen atond opeens een grote schaduw voor hem Het was 4e lieer Wacht hier ik lien dadelijk terug bromde het kolossale dier En toen er nauwelijks een kwartier was verlopen stond de beer alweer voor hem met een vijftal honingraten in de bek Hier dit is zeker wel vijf poiid honing zei de beet Breng gauw naar je baas Lang voor de klok twaalf uur wees bracht Joko den burgemeester een pot gevuld met geurige goudgele honii ft Mt mf mf snoof de burgemeïster Dat ruikt lekker En hij smeerde de honing dü op zijn brood Toen hij klaar was met eten veegde hij zijn mond af en zei Je bent een flinke Ijverige kerel ik neem je in mijn diensti Joko lu eeg een mooi pak kleren goed eten en een behoorlijk loon wawi an hij elke week zijn ouders ihuis flinlt wat kon afstaan En hij bleef vele vele jtu n tdj deA twrgenteester in betrekking en werd later een welgesteld mani Dat bad Joko te danken aan zijn goede medelijdende hart Dank voor jt bnoi jangtn zti it rel Jt bent ttn goei ment Ah je ooit in inoeilyUerfen komt zal ik het jt sergeUen K0 as de oudste van zeveo ZMH idt een arm houthakker getiB Het eten w daar schaars ims waren er dagen dat er geea op tafel kwam en de kinderen rig naar bed werden gestuurd Zij den midden in een groot somtwr In een twuwvallig hutje 11 Jelco twaalf jaar was gaf zijn hem een half brood een mes en iijl en hij zei Hier heb je voedsel en gereedverstand heb je van jezelf Ca de wi wereld in eq ie geluk want wij kunnen je niet onderhouden zd de vader niet omdat hij zo rocMig was maar omdat er zoveel en in dat gezin waren open te n konden zij het niet meer bij a Dus moest de oudste jongen naar zelf zijn kostje trachten te enen 0 begreep dat Hü nam zijn halve zQn mes en zijn scherpgeslepen nam afscheid van zijn ouders en en trok door bet bos de wijde d in Iwle dag lang stapte hij moedig onder de zware dichte bomen tussendoor pleicken gouden zonop het mos vielen Toen begnn het meren en Joko voelde zich moe Mht en zacht beschut plekje uit de stam van een zware brede n ging zitten ngertg was hij óók geworden van mge tocht Hij haalde zijn stuk un zijn zak sneed er met zijn Mak af en begaa te eten Wa epu hij uit een beekje dat daar la hem murmelde dat drimk li ïUn brood Joko berekende dat ngeveer drie dagreiren moest af1 om door het woud heen te kool bij héél zuinig was met zijn W het net halen met zijn en De r f zfw hrtod mpai Hij klaar was met zijn eenvou Itijd sloeg hij zijn gelapti jas ch heen zocht een zacht plekje in rpM en legde zich katai en welgete slapen 1 vroeg in de prille morgen toen 1 nog maar net boven de kim was ontwaakte Joko Hij waste in het water van de beek dronk risse slok en wilde een klein stukje m brood nemen voor ontbijt J opeens zijn brood muste wonderd zocht hij in zijn zakken ft P wiwr hij had geslapen vond Biets Toen hoorde hij riisei m de varens en nu ontdekte J heri ou te rat die ach ng aao het brok btaoi tegoed krabde zich op bet hooU en w hu een p vmi m Het htet j nog te smaken L ïul je er rekenii hou d t aft aUes is wat ik t r nog twee dagen mee W at 1 de ZMiier toch heerlijk dacht Kit die lui op ta rug in t zonnetje lag Bestond er iets fijnersl Wat zou bij ecnc gaaa doen in de vacantie Vier dagen had hi al doorgejsracht met niets doen Dat was een feest na dat harde werken op school Elke morgen trok Kit het boa in waar hy tot bet koffiedrinkuurtje in de z i bleet bakken Het klinkt raar maar na ze drukke liezigbeid van lui liggen bad hij altijd ongelooflijke honger zodat hij tien boterhammen naar binaen werkte Na het koffiedrinken ging hij weer naar zijn plekje terug waar bij tot s avonds bleel I dot wordt fijnt bruiloft Alte asten hier l jten Piepen jolig bruUo tstiedjes DsKMnd em bet bruidspaar heen t s een leven san je teeMé £ n opeens ioert door het gat Near het eestminoer der Muizen t Grunt eg on Ksterkot Begrijp je nu dat xljn vriend Pim hem had gevraagd of hij zich niet verveelde In Pim had ook gezegd dat hij Kit zijn vacantie lag te verknoeien Pim zwom elke morgen zei bij en des middags roeide bij Zwemmen en roeien dacht Kit wat een werk En toch als je et over nadacht leek het toch wel leuk En zijn vriend Jan die reed de hele dag op zo n knol Terwijl Kit zo lui lag scheen het hem Ineens toe of hij z n tt d werkelijk lag te verknoeien Waarcnn zou hij eigenlijk ook niet eens op n knol klimmen Oom Iwd immers een renstal waar hij voor niets kon rijden Welke jongen had io n buitenkansje Kit dacht niet verder Hij sprong op en Uep in de richting van z n oom s stal Het v m niet ver Binnen tien minuten was hij er Daar stonden de paarden Wat een mooie dieren waren het Ja zou t eigenlijk niet heerlijk zijn om boven op zo n t eest te zitten Hij zou oom direct gaan vragen of bij mocht Wie wel doet voel ontmoet den Hij nam zijn iMrare bijl van de schouder zwaaide bet scherpe staal door de lucht en bakte ztiang in de boomstam tot die m tweeën vM de beer was bevrijd Het dier kedc zijn bevrijder aan zette xiCh op de achterpoten en schudde de kop Kolossaal wat een reusachtig dier was het Het stak een tfeel eind boven Joko s hoofd uit Dwik Je jongen Je hebt mij een grote dienst bewezen m me b levengered Ik zal het je vergelden zo gauwik kan briande de be Toen liet hij zich weer op vier poten zakken en drentelde kv tussen hetgeboomte heen it ttti Joko vervolgde zijn eg De zon was bijna ter kimme gedaald toen de houthakkerszoon tot zijn vreugde de zoom van het woud bereikte Vóór hem lag de vlakte wijd in de laatste stralen van de zon en daarginds op nog geen half uur afstand zag hiy een grote stad Ha daar zal ik wel een baantje kunnen vinden dacht hij verheugd Hij overwon zijn moeheid en snelde de weg op naar de stad Maar jammer genoeg waren de poorten van de stad juist gesloten toen hij er aankwam Nu dan zal ik morgen wel verder zien trooste hij zicli zocht een holletjein de zwart stenen muur en ging slapen De Mide rat keek op met zijn kraalog n en antwoordde met een piepstt m Ik l en oud en hongerig laat mijde helft van je brood eten Weet je het was in de tijd dat de dieren nog spreken konden Joke zag vriendelijk glimlachend toe Eet je buikje maar vol er blijft nog wel genoeg over dan zal ik er nóg zuiniger mee doen Ga je gang maar hoor Het dier at met graagte verder tot het was verzadigd Toen sprak bet dankbaió T Dank voor je brood jongen Je bent een goed mens Als je ooit in moeilijkheden komt of mijn hulp nodig hebt zat ik het je vergelden Met een sprong was de rat tussen de hoge varens verdwenen Joko raapte de rest van zijn brood op en borg het in zijn zak Toen n n hij zijn bijl over de schouder en stapte weer vrolijk voort door bet woud Or Iraos t it kttr Wederom Mep hij de hele dag tot de zon onderging Hij vond een beek en een ge d plekje vocht de nacht en sneed de helft van zijn overgeschoten brood waarmee hij zijn avondmaal deed Juist wilde hij zich in zijn jas rollen omte gaan slapen toen hij een schrille angstige kreet hoorde dicht in de nabijheid Joko ging op onderzoek uit en eindelijk vond hij een haas die met de poot in een strik was geraakt Het arme dier keek hem met angstige ogen aan en spartelde vruchteloos lieen en weer Medelijdend boog Joko zich over naat de haas en streelde het dier kalmerend over de rug Hij nam zijn me sneed de strik door en bevrijdde bet beest Ga maar naar je broertjes haagje zei hij Het dier rekte zijn bezeerde poot en ging rechtop zitten Dank je wel jongen je hebt mij het leven gered Eenmaal zal ik je dit vergelden En met een sprong verdween dt haas tussen de bomen Joko jocht zijn plekje op en gingslapen De derde dag was hij jséér vroeg ter been Hij at wat er nog van zijn brood was overgebleven en begon zijn laatste dagreis een vrolijk liedje fluitend Hu had ongeveer e 5 r M4vejl g Aflopen toen hij een veryaarlijk gebrcm hoorde ergens in zijn buurt Joko stond til en luisterde toen liep hij in de ricbtir vanwaar het gebrom klonk HU vond ep een open plek in het tos een beer die onder een boomstam beklemd zat Hoe het sterke dier zich Mk wrong of spartiddc liei zat stevig gevangen Joko tiedacht zich geen ogenolik Medettjdend zag hij de wanhopige pogingen van het bc st om zicb te bevrij Zoctra de ydgende morgra bij bet opgaan v n de zon de poorten werden geopend stapte Joko de stad binnen Hij keek zijn ogea uit want hij was nog nooit in een stad geweest Telkens zag hij nieuwe dingen en hij verbaasde zich over de vete mensen die daar liepen Maar nu moest hij toch zien dat hij een baantje kreeg want hij moest eten verdienen Joko raapte al zijn moed bij elkaar en UJ sprak een man aan Weet u misschien waar ik eenbaantje kan vinden mijnheer De aangesprokene bekeek den havelozen Jongen van top tot teen toen antwoordde hij Probeer maar eens ginds bij datgrote huis daAr woont de burgemeester die zoekt een knecht Ajf itn hirgtmettttr Joko dankte beleefd eii begaf zich naar bet huis Hij gaf daar zijn verlangen te kennen en werd bij den burgemeester tb gelaten JJat was een knorrige oude heer Ik heb een flinken knecht nodig bromde hij Maar het moet geen luilak zijn en geen nietsnut Ik kan alleen Jemai l gebruiken die sterlc slim en ijverig is Joko zei dat hij vol goede wil was en sterk ook Hm dat wil ik eerst wel eens zien Ik zal je drie proeven opleg RAADSELS 1 Het geheel is een spreekwoord van S woordra en tezamen 24 letteri t 20 12 14 is een boog q ita bouwsel 21 1 2 10 i MD kfevCTige tiet in hout IS I 16 3 is een afwaa voorwerp 5 23 9 10 ia een woning 17 22 2 is een dier dat wroet in de grond S 7 10 24 is een struik ook voor Kerstversiering 4 11 is een landbouw werktuig 20 6 13 8 is SchoOTsteenvuiL Wij zijn twee broers lafscheije fk aan elkaar gebonden Wij hebben ieder ién oog wie zich ttissen onswaagt komt er nooit heelhuids af 1 Wie ziJn we T Vul op de streepjes van ODdei staande lettergrepen een lichaamsdedin zodat bekende woorden ontstaan log a wenk oe ei stad zen lem stèren 4 In t m zekere stad bezichtigdePiet de HIBOKBEITIXs de SEBAGIF gen als Je die aBe drie naar behoren volbrengt kun je bU me in dienst komen zei de burgemeester Joko zei dat hij hét graag wUde proberen Toen zei de burgemeester Buiten de stad ligt een stuk land dat mij toebehoort en waarop korengroeit Ga daarheen en zorg dat het véór zonsondergang helemaal gemaaid is Joko spoedde zich naar de aangegeven plaats maar toen hij bij het land kwam bleef hij verschrikt staan Er stond zóveel koren op de uitgestrekte ak cer dat drie mannen er zeker we drie dagen werk aan zouden hebben om al dat koren van het land te halen Terneergeslagen stond hij te kijken en hij gaf alle hoop op aan die zware opdracht te kunnen voldoen Plotseling hoorde bij een gepiep naast zich en toen bij naar tieneden keek stond daar een oude rat Ik ben de rat die Je te eten hebt gegeven piepte het dier Ik heb Je beloofd je te zullen helpen en dat ga ik nu doen Ik zal al mijn makkers uit de hele omtrek bijeen roepen ga maar op je gemak wat in tiet gras liggen wij zullen bet werk doen De rat verdween en riep alle ratten bij elkaar er waren er wel duizend En terv ijl Joko rustig in de schaduw van een heg zat overstroomde bet rsttenleger de akker Zij knaagden met scherpe tanden de korenaren door en toen de zon bijna toven de horizon was gedaald stond er geen halm meer overeind Verheugd rende de knacp naar de stad terug en zei Het koren is gemaald Maar dat geloofde de burgemeester niet HIJ meende dat de jongen hem om de tuin leidde en hij ging zelf kijken Toen zag hij tot zijn grote verbazing dat al het koren op de akker lag Hm dat is goed gedaan bromde bij Kom mee vannacht kun Je inhet voorhuis slapen en eten morgenzal ik je de tweede proef opleggen De Iwteie pntf De volgende dag zei de burgemeester Bij mun bezoek aan Jhet koninklijk paleis verleden wek heb ik mijn linker handschoen laten liggen Haal die maar zorg dat je vóór de middag terug bent WelRemoed ging Joko op weg maar hoe schrok hij toen hij iemand de weg vroeg naar het paleis des konings en vernam dat het gelegen was ra een stad vijftig kilometer verder Dat kon hij nooit in zo n korte tijd bereiken Moedeloos slenterde Joko de stad uit Hij gaf de mold op Wacht hier bij dit bosje ik benin n paar uurtjes weer bij je en breng de handscfioen klonk opeens een zacht stemmetje naast hem Joko zag verbaasd dat voor zijn voeten de haas stond Het dier k nikte hem ticmoecji gend toe ep schoot toen rrroetsjü als een pijl uit de bioog het veld M Binnen enkele seconden was de haas uit het gezicht Joko trok de wenkbrauwen op en deed toen maar wat de haas had gezegd hij ging zitten op een boomstronk bij het tiosje en wachtte af Nog eeu twee uur later sprong hij op Daar stond de haas weer voor hem met de