Goudsche Courant, vrijdag 4 oktober 1940

VRIJDAG 4 OCTOnSR 1940 UWE BONS voor dQ komende periode hsndeld waarb wat betreft zee scheepvurt zeesleepvairt n Imctvnart dt aanvrager ztin anvrage n oet laten voonicn van advte van de cheepVsat inspectie in het betreffende district alvorenè dezelve aan het r ksbureau voor ulrdoUq ix ducten In tt zenden Visscherij De distributie voor donkere olje ten behoeve van de visscherij wordt vanaf 1 October 1940 uitsluitend behandeld door de NederlandiChe visscherij centrale of door de door de centrale aangewezen personen Alle overige yerlMliikew De distTibutie van donkere olie voor alle overige gebruÜers blii t in hapden van het rijkibureau voor aardolieproducten De wijze Vafï aanvragen voor het verkrijgen van een vergunning blijft ongewijzigd dus een groen formulier d o S voor de eerste aanvrage en voor v erdere aanvragen door invuUing van de aehterzyde van het door het rijksbureau voor aardolieproducten aan den verbruiker te zenden bericht van besehikbaarsteTling Distributie van papier en carton VERPLICHTE ÜJSCHRIJVING De secretsris fenei aal waamemmd hoofd van het departement van Handel Nijverheid ea Scheepvaart maakt bekend dat maatregelen zullen worden getroffen op het gebied van de distributie van alle soorten papier en carton waaronder stroocarton in pollen en vellen Deze maatregelen zullen worden uitgevoerd door het rijksbureau voor papier gevestigd Schotersingel 9 te Haarlem Directeur van genoemd bureau is mr F H A de Graaff Er zal een beschikking in de Nederlandsche Staatacourant worden geplaatst waarin onder meer aan alle verwerkers Van en alle handelaren In papier als bovenbedoeW voorzoover zii bUikens hun jaarbalansen in de jaren I9S8 en 193 overi een gemiddelden voorraad papiiT van minstens 5000 kg beschikten de verplichting wordt opselegd hij genoemd rijksbureau een verToek tot nschrijvmg in t diïcen Hetzelfde gi ldt voor alle importeurs en jienten in papier on lje manschappen van den oldjouw geacht de voorraden waarover deze beschikken of betcWktéh Het rtiksbureau zal te ziiner tijd bij inwilliging van de ingekcmen varzoeken lot Inschrijvm vergunning tot voortzetting van de bedrijven verleen en Er wordt op gewfzen dat een beperking van de aflevering van papier niet zal behoeven te geschieden terwijl naar zich laat aanzien evenmin maatregelen znllen worden genonten tot regeling van de levering van papier aan het publiek Ter bespoediging is thans reeds de gelegenheid tot inschrijving bij het rijksbureau voor papier opengesteld Den belarghebbenden wordt dan ook aangeraden zich onverwijld met een verzoek tot inachrijving tot dit bureau te wehdwi m BINNENLAND Het Noorderlicht WAARGENOMEN OP 2 EN 27 SEPT EN 1 OCTOBER Het K N M I te de Bilt deelt mede In de avonden van 26 September 27 September en 1 October werd hier te Iwide Noorderlicht waargenomen Aan het metereologisch instituut te de Bjlt werden over bet poollicht van 26 September zeven berichten ontvangen en w l uit Zeeuwsch Vlaanderen Westelijk Noord Brabant Rotterdam Wassenaar en Ede Over het poollicht van 27 September kwam een bericht m n l uit Schiermonnikoog terwijl over het poollicht van 1 October elf beriditen ontvangen werden uit de provindes Friesland Overysel Utrecht ZuidHolland Noord Holland en I oordBrabant Het Amagnetisme was in de bovengenoemde avonden het sterkst gestoord op 26 September toen de grootste afwijking der declinaüe te de Bilt 47 minuten bedroeg In d i avond van 27 September was de grootste afwijking II minuten en in dien van 1 October 25 minuten VLECHTIGE OPENING VAN hEt NIEUWE ORBODW VAN BET RJC WERKUEOCNVESBOND Hedenmiddag is bet nieuwe monumentale gebouw van het R K Werkliedenverbond in yisweert te Utrecht ficied geopend toe 700 can ende e t tm eretaits g a l w am n id I vgn het deiMirtement vao l nd Vüischerfl maakt bekend dat uje h tiWvak van Zaterdag S ict en wet Vrtdag 1 Novemkyr w i enunimerde bon S M algemeen distributicbonboekje St Jt op koopen van 2 4 ons 5eb 0 m o ta wemeel óf roggeSwi óf rüaend bak Iwekweitineel of gruttemneel meel Grutterswaren bon 76 t bon 77 haver mout jccretaris gencraal waameaaeiid eeid van het departeaieBt van Land ggft en Viïscherij maaSct bekend dat gg jrentfe het tijdvak van Zaterdag 5 S er tol en mei Vi jdag l November Is genuniinerde bon flO het algemeen distrlbutiebonboekje t geeft op het koopen van 250 tam rt t U rijstemeel 6f r jïtebloero Voorts geeft gedurende bovenge eend dvak de mat 77 genumd ebon van Tiet algemBen distrlS ttfebor oekje e t op het koopan Tin 2S0 gramhavennout of havervlokk n of gort of gputten yieeach en vleeachwarent bon 03 De tecreteris gi neraa i aamemend hoofd van he d partement van Landbouw en Visscnerlj maakt het volgende bekend Gedurende het tijdvak van Maandag 7 OctoTser tol en met ZondagU C tober a s geelt ello der vier met o3 vleeKh gemerkte bonnen van de vleeschkiart recht op het koopen van 100 gram vleesch been inbegrepen óf en rantsoen vleeschwaren De met 03 wwst vletachwaren gemerkte bon g eft uitsluitend récht op het koopen van een rantsoen vleeschwattnytft Tfonnen welke op 13 October M nog niet gebruikt zijn blijven nog C iMif tot en met Zondag 20 October imet dien ve itande dat zij gedulend de week van 14 tot en met 20 October as niet galiruikt lullen negen worlfn voor bet betrekken MO vleejch f vleeacbwaten in hoteU ïêstiurants e d Het rantsoen vléesstrwMM dat per kon kan worden gekocht bedraagt 75 fram voor gerookt of gekookt varkens nind of kalfsvleesch en voor geipokt worstaoorten lOO gram vpor I fAookte worslsporten rolpens en taakwoTst 125 gram voor leverarUkeym tongenworst en nierbrood en 150 lEini voor bloedworst Brood bon 9 Jk ecreiaris generaal waarnemend hoofi van h departement van Landhw en Viïicherij maakt bekend dal gedutende het tydvak van Maandag 7 October tot en met Zondag 13 October a de met 9 geniïmmerde bonnen vait et brgodbonboekje tezamen recht geven op het koopen van 2600 gram wggfbrood of 200O gram ander brood Elk der bennen eeft derhalve recht op het koopen van 12S gram roggebrood of 100 gram ander brood Be bonnen w cike 13 October nog oiet gebruikt zijn zullen voorts nog eldig lün lol en met Dinsdag 15 Oct t met dien verstande dat zij op 14 n 15 October a s n i e t gebruikt zuUeij mogen worden voor het betrekken van brood in hotels restaurant e d Distributie van donkere olie srewüzigd GEEN AFLEVERING VAN GASOLIE BBESELOLre DUNNE STOOKOUE ENZ ZONDER VERGUNNING De secretaris generaal waarnemend mofd van het departeoMnt van Han Nijverheid en Scheepvaart brengt wt volgende onder de aandacht van Wanghebbenden fa de Nederhmdsche Staatscourant an 1 October 1940 no 191 is opgenomen de donkere oliebeschikklng 1939 Jo1 gewyzigd wearbU i s b e p a a 1 d Jat met ingang van 1 October 184 Oelkeafl e veringvan donkere oVie tonder vergun ng geldig bon of bewijs tuk verboden is Hiermede lün percentages van 70 voor overheidsbedrijven en 30 voor andere wrbniikers vervallen Voor e 1 k e af ermg moet derhalve een vergun mg wwden aangevraagd zooals hieronder IS voorgeschreven pviart 1 J P ee regeling waarby de ribul va donkere olie voor de mspeeteur generaal van het verÈTk weretariaten en agent pp van de bevrachtingscomlniiDe iSf Wijft bestendigd Zjff iS yoQT veerdiensten en P zeescheepvaart zeesleep wn en kustvaart wordt doer het keer Hikrtureea ZcmshT 7 aaraoMeproducten tei Mden van HET B0IIIUR1 BIENT VAK HAARLEM LEERAAR ETREKKING VOOR MmQi omasiEN De wQzigïng det postzetefaiutomtlMB tjo mmmm RiuaLS Kuuw AA BBHJkG I HN oantotn De wyziging der posttarieven op 28 Aagustus jl maakt herziening der postzegelen briefkaartautomaten noodig Alleen de automaten we ke nar het Inwerpen van 3 cept twee zegels VBi l 4 cent leveren kunnen onge wflzigd bigven aangezien het tarief var drukwerk waarvoor deze zegel bcetemd jiin niet is gewtizlgd De briefkaartautomaten welke voortaan na het ihwerpen van één dubbeltje twee kaarten van 5 cent zullen leveren nullen het eerst in de gflDote steden btenant enkele dager weer in gebruik worden gesteld D Voor den verkoop van postzegel EBi 7 cenf tl eiiilasiriné gevonden dat deze eveneens na het inwerpen van een dubbeltje ion postzegel vaa 7 i cent en één vSh 2H cent leveren be wijziging van deze automaten is onder b d n eiv zii vermoedelijk binnen enkele weken haar beslag bcbbdn geltregtn In ieder geval zal worden getracht den noodzakel iken termijn van buiten gebrmkstcUing zoo kort mogelijk te houden Welke Bört Vergrooting van de kans op aan teUuig C0NCLU81SS BU COMftllifiW ELXOWA De Staatscourant van gisteren be at het rapport van de op 15 Juli j L ingestelde commjtsleElzinga aan welkt eammiseie was opgedragen te ondertoeken welke jnaatrcgelen kunnca worden genomen om de kans op aanstelling in een keraarsbetrekkuig veoiionte offJcjeren te vergrooten In haar rapport komt de commissie KM 4e volgende conclusies I BiJ sollicitatie naar leeraartbe trekkingen worden bij persoanlijke gaacKiktheid met wachlgÊldcJi gclüjsgfïleld de beroepsofficietei ao Jmden zeemacht die op 14 Juli l 4 nog 1 atrtieven jéort v nren eurfiie bji grond van etn 8an A uitif siteit of hoogcschoel afgelegd eianten af vm eert middelbère acte vopr die betjrekkingen bevoegd zijn tf voor zopver het betrekkingen van leeraar in de wiskunde en de mwhaüica betreft op grwid van art 89 der Midde baar Onderwijswet tjevoegd zijn en bovendien helzy door voortgezette tujlie aan de Technische Hoogt school te P lft gedurende hun dien ttijd een getuigschrift van meer uitgebreide kerniis hebben verworven hetzij in het bezit zijn van het getuigschrift van na het doorloupec van een speciaien wiskundigen cursus van een jaar aan een universiteit met goed gevolg afgelegd tentamen Voor oJficieren die krachten art 89 der Middelbaar Ondenvuswet bevoegd tun tot het geven vaii onderwijs in de wiskunde wordt aan ten of meer universiteiten een speciale curaus van ten jaar ingericht ter uitbreiding en verdieping van hun kennis ia het bi zor der met betrekking tot de grondslagen der wiskundige wetenschap en de beteekeni daarvan voor het achoolonderwijs Aan het einde van den cursus wordt de gelegenheid gegeven om door tentamen een getuigschrift te verwerven 3 Officieren vap administratie die aan de Koninklijke Militaire Academie of aan het Koninklijk Instituut voor de Marine den cursus hebben ten einde gebracht worden Indien zij dit behoeven bui het staatsexamen hoogere ïiUrgerschool A vrijgesteld van ander Sderzoek in alle vakken Andere offiren die aan de Koninklijke Militaire Academie of aan het Koninklijk IMtituut jooT de Marine den cursus lebben ten einde gebracht worden by het staatsenamen hoogere burgerschool B vrygÉSteld van nader Ofidtrzoek m alSi vakkeru Thans 21 dooden 6 zwaar en 56 licht gewonden 0e gevolgen van het bombardement van Haarlem tm oog ernstiger dan aanvankelijk werd geroeid Volgtni de laatste officieele gegevens i n niet minder dan 21 burgers het alaehtöfï geworden van zestien brisantbommen dile de Engelschen lukraak over de stad hebben uitgeitrooid Bij het opn en der pulnboopen van de door een voltreffer vemieWe huizen in de VoortingetrA t heeft toen nog etvkele Bühen geborgen wsardodr te komen vast te staan dat alleen in deze straat reeds zestien personen om bet leveo Ijn gekomen Voorts la vastgesteld dat 56 personeii licht en zes zwaar gewond zijn Behalvede huizm welke door voltreffers werden vernield hebben nog ongeveer 2f0 woningen schade opg Ipopen doordat tengevolge van den luchtdruk de ruiten sprongen en de pannen van lie daken werden gerakt WONDERBARE REDDING Een wonder mag het heeten dat bU den bominslag aan het Spaame geen slachtoffers te betreuren zijn Hier vielen drie bomtreffers een op de woning va nden heer Van Melïe en twee op een t elen4ende fabriek Oe heer en mverouw Van Melle en de daar inwonende 14 jarige zoon van den heer Opdenberg lagan te bed De heer Van Melle zag hoe de zoldering van zijn slaapkamer neerboog De Zuidel ke muur der woning was door de ontploffing grootendeels weggesl igen Hij zag uit zijn b d naar buiten Hu wist uit het huis te springen en slaagde er in hulp te verkregen om zijn vrouw die het bewustzijn verleen had en bekneld lag te bevrijden Inmiddels had de jonge Opdenberg al een goed heenkomen gevonden Intuïtief had hij direct na de explosie zijn bril gered Hij was door een gat naar beneden gevallen en bewusteloos geraakt doch kwam reed spoedig bij door de hitte van het oplaaiende vuur Met alle krachtsinspanning had nij zich vervolgens een weg naar buiteri gebaand en dank zU zijn tegenwoordigheid van geest waren brandweer en politie reeds spoedig ter plaatse Van de woning staat alleen nog het oaderste gedeelte der buitenmuren TsTièt alleen de Brandweer dotrh ook L Teowniddeleiidbiribiitk HtOC Met S genummerde tebbde bw wiMt a tfiiiiiaiufcjii gr a kMo t MM craraM wkfM Bfe ereiikete bennen 12 gnm raggebrood f Mt tnm Mder kroeil t ar periode van 7 Oct t m 13 October met S dagen extra geldlgbcjdsdiiur SUIKER BON No I K Q Milker gel g at en net ts October MMEL ON Nb 7t H w terweMMH of lanveMcei of boeh weWn e cl f eeggebiaen € refgenee tt cHrOMirt MikaMel grtdif tot BOTER EN VET BONS S t 4 ea BMt 19 van 4 HEBBENOKMINC BURGEMEESTERS Bij besluit van den secretaris generaal van het departement van Binnenlandsehe Zaken zijn opnieuw benoemd tot burjemeester Van Ruinen jhr A W van Holthe lot Echten van Utingeradeel jhr mr P M Baerdt van Smmia van Ruinerwold dr mr W S Gelmck van Baflo jhr W F van Spengien van Broek huizen J G A Hutten van Zyidwolde H Boelens van Itteren J L Keusers van Vlodrop J Th Mooren van Schaesbefg mr A P J M Lempers en van Geulie jhr A M H E van Aefferden Het besluit van den ecretatis gene raal van het departement van Binnen landsche Zaken is aan J H Ruyper wegen opheffmg van zijn betrekking m velband met de toevoeging van de gemeente Schin op Geul aan de gemeente Valkenburg met ingang van 1 October 1940 eervol ont lag verleend al burgemeester deï gemeente Schm op Geul 1 baterkaart U tnm Mar gal diff tat en BMt U Oeto r ONS 5 6 en 7 van de veikaaHi 2S gnu margariof of 2M gr bater geld tet ea vet M Oetaber BON g vaa de vetkaart 250 gr gesoaotteo pijkvet et 2S0 graM hater geldig Urn II Oetabar BONS 9 t m 12 van da vatkaartt tSO gram beter met It eest rcd M tie per 250 gran geldig tat en out 1 October VLEESCH BON 03 Vteescfa 1 eoa vleaach been iabegrepeu óf een rant aaen vleeschwaren Bon 03 Want vlceaebwaren rantsoen vleeschwaren geldig t m 13 Qct4aicr mat een waak extra teidigheidsduiir JBON 01 Idem b nog geldig t m October BON 02 Idem ii uog geldig t m 13 Oetaber THHE OF KOfTIE BON No 114 i ons thee f H pond koffie geldig tot en met 8 November PETROLEUM MEISJE HET SLArHTOFrER VAN ROKKELOOZE FIETSER Een aehtienjarig mei tje uit Almelo dat op de fiets van haar werk huiswaarts keerde is gistermiddag door een vrachtauto overreden Het meisje fietste in de groote straat en werd door den truck met oplegger gepasseerS Op dit oogenblik drong een jongeman met zijn rywiel tusschen haar en de vraehtauto nwt het gevolg dat het meisje viel en voor een der achterwielen van de auto terecht kwam welke over haar heen gmg en haar zoodanig verwondde dat zij kort daarop overleed De politie zoekt thans naar den jongeman wiens roekeloos Tijden vermoedelijk de oorzaak van het ongeval IS RENTEN INVALIDITEITSWET EN DE OUDERDOMSWET Op 1 September 1940 werden 46 718 weduwenrenten er 14 994 weezenrenten krachtens de Invaliditeitswet genoten terwyl op genoemden datum krachten artikel 37 3 dier wet 109 998 personen in het genot waren van een vrucht hunner verzekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week Voorts genoten 82 116 personen een invaliditeitsrente als bedoeld in artikel 71 dier wet Krachtens artikel 24 der ouderdomswet 1919 waren op vorengenoemden daturff S 708 personen in het genot van een als vrucht hunner verzekering verkregen ouderdomsrente van drie gulden per week JHR MR M P M VAN KABNEBEEK ALS BURGEMEESTER VAN ZWOLLE GEÏNSTALLEERD Gistermiddag is de nieuwe burgemeester van pwolle jhr mr M P M van Kamebéck m zijn functie ge PETROI £UMZEGEL Periaëa VI 1 L petroleum geldig van September t m 3 Navember GRÜTTERSWAREN BON no 76 250 gram rUst et rijstemeel geldig tot en met 1 November BON no 77 2U gram havermout of havervlokken of gort of grutten geldig tot en met 1 November dienst hebben m Haarlem iwachug werk geleverd Raedl in den laten namiddag was men Donderdag zoov r met het opruirain swetk gevorderJ dat een duidelijk overzicht van den omvang der ramp verkregen was De identificatie der slachtoffer welke in vele gevallen gruwelijk verminkt In d pumhoopcn gevonden werden gaat met alie kracht voort Dat de Haarlemmer zijngevoel van saarahoongheid nooit verliezen zal blijkt wel uit eht feit dat degenen die thans dakloos geworden zijn of wier woning zoozeer beschadigd is dat zü niet bewoonbaar is big anderen liefderijk onderkomen hebben gevonden Rapport aanvaard en Tergenomen Het rapport der commissie is door den waarnemenden aecretarisgene raat van het Dept van Ondcrwys biriaten eo Wetenschappen ongewijzigd aanvaajd en overgenomen Deze heeft ter uitvoering van de conclusies het volgende bepaald 1 De op nen acti itelt gestelde be wepsofficitren moeten om op de l j t voor wachtgelder gtpiaatst te kunjjen worden zich aan een Nederlandsche universiteit gedurende een jaar als student laten inschrijven voor het volgen vaa de Ie jaars coUeges m de wiskunde Deze oflciertn moeten aan de univertiteit waar zii zyn ingeschreven tevens de voordrachten volgen inde didactiek van de wiskunde indien deze voordrachten althansworden gegeven Zij moeten eveneens de voordrachten volgen van hen aan wie onderverantwoordelijkheid van de betrokken faculteit een speciaal daarvoor ingestelde leeropdracht u veratrekt By sollicitatie naar leeraarsbetrekkingen worden tegelyk met d gelijkstellmg van de ub 1 bedoelde officieren met waéhtgelders zoomogelijk met ingang van 1 October BON no 18 100 gram maizena of griesmeel of pnddiagpoeder geldig tot en met 1 November BON no 15 IM gram aaaearanl et rermicelU ef spaghetti getdig tot en met 1 November ZEEP BON no 104 150 gr eenheMatoilelzeep af 12 gr hoMiaad aaep ét MO gr zaebt aeep it 250 gr aeeppaeder èf 12 i gr zecpvlokken èf 250 gr lelfwerkende wa schmlddelen öf 200 gr vloeibare zeep geldig Tan IS September t aa IR Qetobar Daaa boa geldt aak voor geaiaawwch per 8 K G droog waacbgoed aan Winterkleedinghulp landgenopten BON no 116 50 gr seh eeneep èr Mai tnbe sckeererime af één pot scbeeneep GeMig vaa 31 Aagaatas t m 31 December Op een bon één rantsoen toileiieep mag verkocht worden een stuk toiletzeep van de oude samenstelling van 75 gram LEVERTRAAN EEN NIEUWE WINTERJAS VOOR DEN tÉN BEZORGT BOVEN KLEEOING Or DEKENS VOOR DEN ANDER Het rijksbureau voor de distributie van textielpixxiucten voor den handel in samenwerking met het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart tracht een eoo rechtvaardig mogelijke verdeeling van kleeding en tcKtlelproducten te bevorderen Daarbij wordt ook gedacht aan landgenooten die alles hebben verloren of die door de omstandigheden Inoeite hebben zelf de noo dieg kleeding aan te schaffen Dit is de reden waarom voorgeedirevcn werd dat men alleen een winterjas of wintermantel kan koop indien daarvoor goede bovenkleeding costuum winterja of wintermanel of een wollen deken word ingeleverd De leiders van de plaatselijke distributiediensten zullen gaarne inlichtingen verstrekken over de wyze waarop de goederen kunnen worden ingeleverd De winter staat voor de deur Vele getroffen of behoeftige landgenooten zijn niet in saa de noodzakelijke kleedujg en dekking te koopen Het departement en het rijksbureau hopen dan ook dat er velen zullen lün die méér zullen inleveren dan voor bet koopen van een winterjas of mantel noodig is Hoe meer men geeft des te beter helpt tnen zijn medeburger Laat de huisvrouw de kleerkast eens nazien en de dekens tellen Zonder twijfel zal Alleen op bon van arts max ZM e e par hoofd per weck VOOR DE HUISDIEREN 19 1 by persoonlijke geschiktheid I mstalleerd Deze plechtigheid had met wachtgelders eveneens gelyk lplaats in de oude schepenzaal van het BON na t vacdarkaart vaar honden van 1 t m 30 Sept groep I 10 kg hondenbrood groep n 10 kg idem greep III 8 kg tdêm groep IV 5 kg Idem greep V 4 kg idem groep VI 3 kg idem BON no 5 vèederkaart vaar katten van 1 t m 30 September m kg kattenbrond gesteld uj die het doctoraal examen in de wis en natuurkundige weten achappen met hoofdvak wiskund hebben afgelegd mit zij een wachttijd van twee jaren hebben stadhuis die voor deze gelegenheid op sobere doch fraaie wyze met bloemen en palmen was versierd SUBSIDIES AAN AMSTERDAMSCBE KUNSTINSTELLINGEN B en W van Amsterdam hebben den Raad in overweging gegeven aan het Concertgebouw voor het seizoen 194fl 41 een subsidie van ƒ 100 500 te verIcenen en bovendien een garantie van ƒ 20 00 in een mogelyk tekort in uitiicht te stellen Voort wordt voorgesteld aan da NederlandiChe Opera Süchting een subaidie van f 10 000 te verleenjn GRAANTEELT V IN WERKVERSCHAFFING Het provinciaal waterleidingbedrijf te Haarlem heeft na bekomen machtiging van Gedeputeerde Staten be loten aldus het verslag van Ged Staten aan de Provinciale Staten van Noord Holland een duincomplex van rond 200 ha gelegen onder Egmond Binnen Castricum en Heemskerk in cultuur te brengen en ceichikt te maken voor roggeteelt zulks met het oogmerk zoowel de belangen van de werkverschaffing als die van de voedselvoorziening te dienen De kosten van dit werk zijn geraamd op ƒ 220 000 aan arbeidsloon welk bedrag ten volle als overheidssubsidie door Sociale Zaken tieschikbaar is gesteld en ƒ 80 000 aan andere uitgaven LaatstgiKoemd bedrag l door het P W N en de provincie Noord Holland ter becchikking gesteld De installatie van burgemeester Van Kamebeek werd behalve door mevr Van Kamebeek en ziin vader den commissaris der provincie Zuid Holland o a bijgewoond door verschillende burgemeester uit andere gemeenten BOND VAN KLEERMAKERSPATROONS IN NEDERLAND Te s Gravenhage werd dezer dagen overgegaan tot de stichting van het district ZuidHolland van den Bond van Kleermakerspatroons WHENSCHAP H F Tillema EERE DOCTOR IN DE GBNKK8KUNIME Volgens het H b 1 d heeft de Senaat van de Rijksuniversiteit te Groningen inszijn vergadering van 28 September besloten aan den heer H F Tillcma te Bloemendaal het eere doctoraal in de geneeskunst te verlecncn op grond van zyn uitnemende verdiensten op het gebied van de verbetering der hygiënische toestanden in Ncder landschIndi De uitvoering hiervan was door de tijdsomstandigheden eenigszins vertraagd doch de afdeeling Den Haag had op verzoek van het hoofdbestuur thans het initiatief genomen De vergadering stond onder leiding van den heer H Hoek voorzitter van de afdeeling Den Haag Tenslotte ging men over tot het verkiezen van een voorloopig bestuur bestaande uit de heeren Jac Mcynder Rotterdain Ph Koekkoek Den Haag N Molenaar Derft respectievelijk voorzitter secretaris en penningmeester Voorts de heeren A de Lfever Dordrecht alg adjunct G v Zwieten Leiden en G v Houten Gouda commissarissen De afdeeling Vlaardingen blyken dat er veel gemist kan worden Than werken by dit object rond 400 zonder zelf schade te lijden 1 arbeiders uit omliggende gemeenten zal n een commisaaria aanwijzen