Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1940

COIBAHT Zaterdag 5 October 1940 T9e Jaargalifc No 2 M44 NIEUWSBLAD VOOR GOUDA EN OMSTREJCEN Directeur f TIETER Postglro 48400 Bur Markt 31 Tel 3749 HITLER EN MUSSOLINI CONFEREERDEN DRIE UUR Völkischer Beobachter Geen woorden maar daden geven het antwoord op de vraag welke vraagstukken op de Brenner behandeld zijn Duitsche bladen wijzen op Engelands isolement Stefam meldt dat gistermiddag om 13 S0 uur ha onderhoud tusschen Hitler en Mussolini geëindigd was De duce de Führer graaf Ciano en Von Ribbentrop verlieten de ry tuigen waarin de besprejb fu n gevoerd waren en begaven zich naar een dmrnaast staand spoorwegrijtuig om gezamenlijk het noenmaal te gebruiken Van semi oificieele Duitsche zijde wordt gemeld Ten aatuden van de Vrijdag gevoerde besprekiogen met den duce Op den Brenner wijst men in Berlijnsche politieice kringen op liet feit dat het hier de zevende ontmoeting betrof van de bevriende leiders dar verbonden spUmogendheden Omtrent de thema s der besprekingen verluidt niets zooals bet iauners nog nooit de gewoonte is geweest van de beide bevriende BOgendhe n om onderwerpen van beraadslaging nit te bazuinen voordat z als politieke of militaire feiten zichtbaar en eifecfiei geworden zijn Men vergelijkt in Berlijn de vroegere ontmoetingen van den Führer en den duce en wijst er op dat zij niet steeds direct na het einde Tan dergelijke beteekenisvoOe besprekingen voor het wereldpubliek abhfbare gevolgen hadden In het bijzonder vMtigt men te Berlijn de aandacht op de laatste Mtffloeting van Adolf Hitler met Benito Mussolini Zooab men weet ymtd deze bespreking in Juni plaat een oogenblik toen een zekere aMigeodheid reed voor de ineenstorting stond Afscheid op den Brenner slisstagen in verband met de versterkt actie langs de Oostel ke kusten van de Middellandsche Zee zün te verwachten Het blijft dus mogelijk dat de bijeenkomst aan den Brenner zich in hoofdzaak daamiede zal bezig houden Het bombardement van Hqarlem Duitschen minister van Buitenlandsche fVonnen is en Engeland geen dagZaken met Mussolini en graaf Cianote Rome gemeenschappelijk en eenparig conclusies getrokken en besluitenvoor de toekomst genomen alsmede deomstrekken van een nieuwe orde eschetst zün die zich van het Noordenvan Europa tot in h t heetste van Afrika zullen doen gelden Het front van deze reorganisatie strijd is met het driemogendhedeiipact tot het totale front ter bevrijding van de wereld van de Engelsche willekeur gegroeid De ontmoeting op den Brenner is op een oogenblik geschied naar men in dezeKde kringen betoogt waarop de Engwschen hun rijk niet slechts aan de TheeMs maar ook aan hel Suezkanaal moeten verdedigen De beide asmogendheden zyn besloten hun vooruitziende politiek zoowel op diplomatiek als militair gebied zonder compromissen tot de definitieve overmeestering van den Engelschen tegenstander voort te zetten hem geen pauze te gunnen en hem te verslaan Duitschland en Italië In den nacht van Woensdag op Donderdag hebben Engelsche vlieger een aanval ondernomen op Haarlem De burgerbevolking had zeer zwaar te lijden van dit bombardement waarbij de Engelsdie nadityliegers blijkbaar hun bonunen weer lukraak hebben neergeworpen Cta M nor 40 tapten de Fiilirer ê doee voa Ribbentrop en gnat duw alt dea trein Hitler in eeteer een compafnie crenadien alvorens la elgea tnia te sUppeQ Met Üatteacewom Itorteltjklieid nam hij Ibdkdd van den dace waarop de trein V nk Onder het weerklinken van Vaationale liederen stapte de doee Vttvalfeas in lijn trein die om 14 nr 45 votrok terwijl het pubUek iMkU Tenunen met den doee is inuf Ciano vertrokken Officieel con muniqué Van den Brenner werd gisteren in en ofiicie I contmuniqué gemeld b het kader van de gebruikelijke Duitsch Italiaansche gedachtenwisseB g zjjn de Führer en de duce vandaag op den Brenner büeen gekomen In een in den geest van de il gevoerde hartelijke bespreking die drie uur heeft geduurd en waarbif de beide toinistera van buitenlandsche zaken aanwezig waren werden alle vraagItukken die voor beide landen vatf fc l ng n besprokeh Bij het aa ste gedeeltes van het onderhoud wa gene raalveldmaarschalk Keitel nwezig De bespreking werd ge iiirende het aoenmaal in kleine kring voortgezet Geruchtexóver vredes onderhandelingen De rynsche correspondent van Ml b 1 d meldde gisteren In versthlUeade Znidoost Enropee ehe hoofdirtedea liep vanochtend k hardnekkige maar nog niet te Mtre en gemekt dat deie bij e onat verband ion honden met I en Hocelljk verzoek van Londen Kende bekendnukiag van de voerwtirdea voor eventueele vre MderhaadeHagea Hiervan was Bttlija echter een bevéstiginK aet ia natuurlijk mogeUjk dat het fS deze geruchten weer eens gaat om f ProetbaUon maar desniettemin is van belaox er kennis van te nemen dwï uit doorgaans betrouw bronfltomen d i anderen kant kon men gis reed te Berlijn vernemen dat i WWW Duitsch Italiaansche be Commentaar op de ontmoeting Dnltschland Officieus wordt door BerUjn gemeld Nopens de ontmoeting tusschen Führer en duce op den Brenner verwijst men in politieke kringen alhier naar de verklaring in het officieele communiqué dat alle vraagstukken die beide landen raken binnen het kader van de regelmatige DuitschItaliaansobe gedachtenwisseling behandeld zyn Indien het communiqué niet in bijzonderheden verraadt welke vraagstulckenbesproken zyn dan moet het feit in gedachte gebracht worden dat reeds bij de besprekingen van den beschouwen de problemen van hel groote gebied van Europa dat zij ten nauwste met dat van Afrika verbonden achten en waarvan zü de reorganisatie in hun vaandel geschreven hebben als één g eel en nemen dienovefdenkomstig hun militaire zoowel als diplomatieke besluiten De wet der actie zoo wordt tot slot opgemerkt hebben zü thans sterker dan ooit in de hand De asmogendheden zullen het verloop der g uzteais sen ook in de toekomst bepalen te weten zoowel wat tijd plaats als methodebetreft De Deutsche Diplomatlschpolitische Korr espondenz schrijft dat de nieuwe samenkomst tusschen de beide leiders der spilmogendheden wederom valt in eai tijd die wordt gekenmerkt door zware militaire nederlagen harer tegenstanders Terwijl de slagen der beide verbondenen hoofd en hart van het Britsche rgk zonder ophouden weten te treffen geraakt de mogendheid die eens in staat was haar tegenstanders te omsingdea meer en meer in een vereenzaming die nauwelijks nog spendid isolation genoemd kan worden De leiders disr pUmogenheden wier verzoeningsgeziadhcid door Engeland steeds weer werd beantwoord met biltere spot en van haat vervulde bedreigingen willen thans het eilandenrijk dat in een Hga nische reorganisatie in Europa of waar ter wereld ook een inbreuk op zyn aangematigde voorrechten aiet voot goed zij i plaats wijzen Sedert Engeland den oorlog heeft ontketend ii het initiatief steeds bij hen geweest wier taak het is geworden de volken van de Britsche dwingelandij te bevrijden Du chland en Italië zün vastbesloten dfn vijand op militair zoowel als op diplomatiek gebied het vuur na aan de schenen te leggen Engeland kertt Je mijlpalen die de machtspositie van t a rijk steeds maer heben verzwakt Zij heeten op militair gebied Warschau Andalsnes Duinkerken op diplomatiek gebied is het het inzicht der volken dat heeft geleid tot bet uitstooten van Engeland en het pact van Berlijn En dit proces daar kan de wereld op vertrouwen zal onverbiddel k zün loop hebben De Beriynsche ochtendbladen wijzen op de ernstige crisis waarin zich Engeland nauwel ks een half jaar na de eerste bijeenkomst op den Brenner bevindt Na een onafgebroken keten van diplomatieke en militaire nederlagen moet Engeland tegen den muur gedrukt machteloos toezien hoe uitsluitend de spilmogendheden zonder den vijand op adem te laten komen de verdere ontwikkeling bepalen De Voelkischer Beobachter schrijft Geen woorden maar daden geven het antwoord op de vraag welke vraagstukken op den Brenner behandeld zijn Duitschland en Italië zijn vastbesloten hvB grootscheepsche militaire en diplomatieke politiek zonder compromis voort te zetten tot Engeland over rust te geven De Berlin e r Lokalanzeiger twijfelt er ittet aan of de pers aan de andere zijde zal ook thans ratien naar den inhowl der besprekingen op den Brenner De bezorgde politici aan de Theems zullen echter ook nu niets daarover te weten komen alvorens zij de uitwerking der genomen besluiten ondervinden De Frankfurter Zeitung herinnert eraan dat het resultaat van persoonlijke besprekingen tusschen Hitler en Musolini nooit onmiddellijk door officieele mededeelingen bekend is geworden maar pas later door historische beislissingen Dit zal ook voor de samenkomst van gisteren jgelden Alle kwesties concentreeren zich llereerst op de voltooiing van den eindstrijd tegen Engeland Volgens de National Zeitung vormde de bespreking van gisteren een laatste schakel in een lange keten van diplomatiek politieke initiatieven Voor het overwinnen van EngeUmd zijn th ns alle diplomatiek politieke voorwaarden getroffen voor zoover zü van tevoren opgehelderd kunnen worden Besehoowinf van Megofe Dr Karl Megerle die in het gevolg van den Duitschen minister van Buitenlandföhe Zaken aan de reis naar den Brenner heeft deelgenomen schrijft in de Berliner Boerienzeitung van iwden 3Ü hun üaf De zomertijd v oorals nog gehandhaafd Th s tfefc rig generaa wnd hoofd van het departement van Binnenlandsche Zaken heeft aan de gemeentebesturen bericht dat de zomertijd in Nederland vooralsnog zal worden geliandhaafd durig en hartelijk ohderhoud hebben de Führer en de duce met de grootste voldoening kunnen terugzien op de groote militaire en diplomatieke resultaten die de politiek der spil sedert hun laatste bijeenkomst op deze plaats die van 23 Maart behaald heeft De Britsche tegenstander bevindt zich overal op den terugtocht of is legen den muur gedrukt Het militaire en diplomatieke initiatief was en is zonder ophouden by de verbondenen by welke zich door het pact van Berlijn nu ook Japan heeft aangesloten dat evenals zy en met hen de politiële van reorganisatie en wereldvemieuwing in zün banier heeft geschreven De spilmogendheden zien de vraagstukken van het groote gebied der Europeesche sferen welke bevrijding van de vreemde Britsche heerschappij zij ter hand genomen hebben om ten bate van de volken en van geheel Europa tot een reorganisatie te komen als een geheel en dienovereenkomstig nemen zy haar militaire en diplomatieke besluiten Bij deze besluiten stellen zij en zij alleen plaats en tyd en methode der tenuitvoerlegging vast De aanwezigheid der beide ministers van Buitenlandsche Zaken bij de besprekingen en die van generaal veldmaarschalk Keitel by het laatste deel van het onderhoud moet zoo begrepen worden dat de beide verbonden mogendheden vastbesloten zijn de tot dusverre doeltiefend gebleken politiek van een moedig aanpakken op het diplomatieke en mililaire slagveld zonder onderbreking voort te zetten en den Engelschen tegenstander overal aan te vatten en te slaan zonder hem op adem te laten komen Evenals tot dusverre zal de Engelsche propagandaoorlog die erop uit is den verbondenen termijnen methoden of aanval punlen in de schoenen te schuiven om een Engen 3h succes te kunnen construeeren waaneer de zaken niet volgens h t Engensehe recept verloopen tot nieuwe nederlagen lijden Zooals Noorwegen België Nederland Vlaanderen en de Maginot llr ie hebben aangeloord bepalen slechts de spilmogendheden in dezen oorlog de ontwikkeling der ge beurtenissen naar tüd plaats en methode In dezen geest zün ook de veel omvattende en buitengewoon belangrijke besprekingen op den Brenner gevoerd Itettë De onmoeting op den Brenner taal in het middelpunt van de belangstelling der Romeinsche avondbladen Zij noemen deze bijeenkomst een nieuwe etappe op den door Duitschland en Italië vastbesloten ingeslagen weg voor de politieke economische en sociale nieuwe ordening van Europa Het Giornale d Italia schryft dat men voor het oogenblik slechts kan Zeggen dat de ontmoeting geen complot vormt tegen den vrede of de rust in die landen die zich niet in oorlog bevinden De Messagero schryft ctat Mus solini en Hitler opnieuw bijeen zyn gekomen om belangrijke beslissingen te nemen en den loop der gebeurte nissen te bepalen De onafwendbare uitschakeling van Engeland als overheerschenden staat kan een kwestie van tijd zijn maar maakt reeds deel uit van de werkelijkheid Duce en FührCr zullen de middelen van den strijd vaststellen en plannen en tempo bepalen De Popoio di Roma legt er den nadruk op dat de aanwezig heid van Keitel bij het laatste deel van de bespreking opheldering geeft over den aard van het onderhoud De Corriere dell Sera zegt dat Mussolini en Hitler hun werk slechts hebban onderbroken voor een ernstig ondèi oek Van de problemen van oorlog en vrede De nieuwe bespreking heeft bevestigd dat de beide leiders het volkomen eens zyn en vastbesloten zijn den stryd tegen de Erüsche overhecrsching en de internationale reactionaire plutocratie voort te zetten d d Ch HUuUt i Zonu 7 7 47 onder 19 09 Maan op 13 40 onder 21 48 Men is verplicht te verduisteren van zonsondergang tot zonsopkomst Lantaarns van voertuigen moeten uur na zonsondergang ontstoken worden anxtnnnnxvMM m x xtxKaxtA WANNEER KOMT DE INVALr In feite is hy er reeds Houdt u maar kalm Hjj komt heeft Hitler in zijn laatste rede in het Sportpaleis te Berlyn gezegd daar bij doelende op de invasie van Engeland Dit woord van den Führer wordt sindsdien in d geheele wereld geciteerd wat ten minste een bewijs is schrijft Wilhelm Liske in de Deutsche Zeitungin den Niederlanden dat men aan de verwezenlijking van dit woord van den Führer ook geloof schenkt Ieder een wil de laatste phase van den grooten strijd bijgewoond hebben want zij zal niet alleen beslissen over het resultaat van den oorlog maar ook over het tijdstip waarop Duitsch land en Italië de nieuwe orde in Europa kunnen invoeren Desondanks is de vraag naar het juiste oogenblik van den Duitschen inval in Engeland niet van het aUergrooljte gewicht Het meest wordt zü in Engeland zelf gesteld waar men na de ervaringen der vier laatste weken blijkbaa een einde met verschrikking prefereert boven een verschrikking zonder eind Wij kunnen daarop ontwoorden dat het tijdstip van de laatste afrekening door Hitler alleen vastgesteld wordt De Führer heeft er geen twijfel over gelaten dat een inval zeet zorgvuldig en grondig voorbereid moet worden want met halve maatregelen pleegt het nationaal socialistische Duitschland zich niet te vergenoegen Als de slag valt zal hij l s meer te wenschen over laten TJaarteger over staat dat de buitenwereld die de Duitschfe voorbereidingen met zooveel fantasie omkleedt eigenliik beter deed met een objectieve bescliouwing van den toestand in welken Engeland zich reeds bevindt en met de vraag of in de gegeven omstandishcdpn een inval nog noodrakelijk is Eigwlijk behoeft hij al niet meer te komen want in feite is hij èr reeds Of gelooft iemand soms dat Engeland thans de uitwerking van de DuiNche oorlogvoering minder ondervindt dan het geval zou zijn hij een Duitsche invasie Het Britsche eilandenrijk bevindt zich immers reeds in den toestand van een belegerde vesting die van de geheele wereld afgesneden is die geen ontzet meer kan verwachten en op welke het vijandelyk vuur van uur tot uur naar binnen hagelt Het veilige eiland van den wereldoorlog is een gevangenis geworden waaruit geen onL appen meer mogelijk is De Tyd waarop Engeland als bondgenoot gerekend heeft werkt niet vóór maar tegen de Britsche belangen Want hoe langer het beleg in zijn tegenwoordigen vorm voortduurt des te grooter worden de verwoestingen op alle voor de oorlogvoering be langrijke industrieën havens en opslagplaatsen ledere Duitsche soldaat zal met hoogachting erkennen dal de Engelschen zich tegen hun ondergang verweren met alle taaiheid die hen steeds gekenmerkt heeft Of die taaiheid een ge olg van de laatste krachtsinspanning is weten wij niet maar wól weten wij dat geen volk op d n duur tegen een voortdurenden bommenregen bestand kan zyn ook niet het Engelsche dat bovendien nog nooit zulk eon tegenstander tegenover zich ieeft gehad Wij willen niet ontkennen dat Engeland over talrijke hulpbronnen beschikt of juister gezegd zou kunnen beschikken als ook de toestanden daar waar die bronnen vloeien zich niet sterk ten ongunste van Engeland ontwikkeld hadden Beschouwt men aldu s tenslotte het artikel in de Deutsche Zlg de feiten in hun geheel dan ontstaat het volgende beeld In het moederland wordt Engeland belegerd en met den dood bedreigd het is van zijn overzeesche bezittingefl afgesneden en wordt op zijn sleutelpunten door Italië en Japan bedreigd Engeland hangt reeda in den strop dien het ons toegedacht had en het i de gevangene van zijn eigen politiek geworden In deze situatie komt de vraag naar het tijdstip van den Duitschen inval op het tweede plan Want de invasie is niet meer dan een der middelen tot het doel d at weg kan vallen als het doel de ineenstorting van Engeland ook lanès een anderen weg bereikt is Dit oogenblik al vroeger of lafer opdagen en hangt af van het feit of Engeland en hoe lang nog in staat zal zijn het gebouw van zijn wereldrijk tê schragen Een Duit sche inval zou dit oogerblik ongetwij feld bespoedigen maar de ineens orting is ook dan onvermijdelijk wan neer die inval nog eenijtcn lijd op zich zou laten wachten Bü de grondigheid die iedere Duitsche onderneming kenmerkt zou de slag dan sights des te doodelijfcer aankomen