Goudsche Courant, zaterdag 5 oktober 1940

TWEEDE mJkD ZATERDAG 5 OCTOBER 1940 STMSMgWiS Ofmieuw te weinig nmdlvleescii mMCMtS n N KWAST VAN DE BSNOOBUSOB BOBVEELBEIO BBSCHmiAAS Ook de week zUn er moeilükhejten voor de voorziening van rundyl ch De Goudccbe slagers hebben bü gebrek v n het vereischte kwantum vee maar een klein percentage toegewezen gticregen en het gevolg lal aiin dat norgen vele huismoeders biet in staat zullen zün nindvleesch H tafel te brengen G ekend naar het percentage van teventig van het overeenkomstig verbruik in het vorig jaar zouden er voor Gouda 29 koeian mAet zijn maar er zijn er slechts twaalf zoodat Gouda met circa een kwart van de benoodlfde boeveelheid vleesch moet doen hetgeen beteekent dat de slagers slechts een beperkt aantal van liun klanten kunnen bedienen Is de aanvoer dus I even klein als vorige week de Kwaliteit is iets beter Pt slagers hebben besloten het vleesch ditmaal niet tot de komende week te bangoi maar het heden in verkoop te i brengen zoodat er ditmaal althans wat is Van varkensvleesch is er het normale rantsoen zoodat m$n het vertgens met paarden en schapen fleesch moet doen dat er wél is of cboon de verkoop voor de slagers naar ons werd medegedeeld door de tooge iafcoopprijzen weinig animeerend ts De oorzaak van het tekort aan rundvleetch is dezelfde als vorige wtek er is op de Goudsche rayonBiarkt te weinig aanvoer omdat op andere markten de prijs 2 cent per kg levend gewicht hooger is en de aanvoerders uiteraard huh vee op die mai kt brengen waar zij de beste prijien krijgen Wel was een pr jsverhooging van de markt te Gouda in overweging genomen maar dit is tot dusver nog niet Ingegaan Voor de slagers is de situatie al even onaangenaam als voor het publiek De plaatselijke toewijzingscommissie die vele beperkingen heeft gevoerd blijft streven naar een verbetering hetzij door vertiooging van den prijs van vememing op de Goudsche veemarkt dan wel door aanvoer van vee van elders Intusschen beteekent de situatie dat wordt van elders een vleesch Aangevoerd er na den verkoop van den kleinen voorraad die natoittHjk dadelijk weg is er tot de volgende markt eenige dagen zullen zijn waarop heelemaal geen rundvleesoh vttrkrijgbair is Het doel van een menach moet steeds xl n aen goede gedacKte omzetten In dn ÖAAO Zet een goede gedachte om ineen daad en begin te iporan bij de saösepa diRBAnk couwe 3 Ih Wfdalr Het zal U voldoening geven Itigez Med 0 3151 8 ASTOOR P VAN DE PAVOORDT VRAAGT EMERITAAT Onze oud stadgenoot de zeereerw beer P J M J van de Pavoordt heeft om gezondheidsredenen aan den Bisschop van Haarlem eervol ontslag iievraagd als pastoor der parochie van O L Vrouw van tSoeden Raad te Beverwijk met ingang van 1 November a s Pastpor v d Pavoordt wordt molienteel verpleegd in t St Antoniusil kenhuis te ÏJmuiden Oost Hü is voornemens na zün herstel zün intrek te nemen in Velzen Driehuis AT AAR fANMEER w poging tot diefstal in bet Huis van Bewaring te Rotterdam was ingesloten S bmi rbalr ioM o y Wintersport en Minnebrieven met Luis Trenker Carla Rust en Paul Heideroann Aanvtuig T uur Zaterdag vanaf 4 30 uiur Zondag vanaf 2 uur 8 Oet $ M uur Sdiool Keiseratraat Opening tuinbouwcursus Maatschappij voor tuir i ouw en plantkunde 15 Oet U nnr Stadhuis Aanbesteding vergrooten slachthal en darmwasscherij aan openbaar slachthuis Oet 7 uur Markt Paardenmarkt Oei 2 30 nnr Bennie Opening nieuwe cursusjaar Volksuniversiteit causerie Charles A Cocberet 26 Oct 2 39 nnr Reunie teerste voordracht leergang prof dr H Minnaert voor Volksuniversiteit Vóór het bombardement op 14 Mei is verdachte op vrije voeten gesteld H ia toen weer naar Gouda gegaan waar faU op het bureau van Maatschappel k Hulpbetoon om hulp heeft gevraagd Men heeft hem toen een rijksdaaWer gegeven onder de conditte ïat hij uit de gemeente zou vertrekken Verdachte heeft dat toen gedaan doch is iri den nacht terug gekomen om te zien of hy op het bureau voor Maatschapelijk Hulpbetoon iets kon bemachtigen Z0in A08DIEN8T DOKTOREN Bil afwezigheid van 4en huisarts zün van Zaterdagmiddag 3 tot Zondagavond 12 uur te consulteeren de doktoren D Bakker Graaf Florisweg 30 a telefoon 3550 en J H F Remme Fluweelensingel S7 telefoon 3003 APOTHEKERSIHENST Steeds geopend des nachts voor recepten Apotheek E Grendel Lange Tiendeweg 9 en Prins Hendrikstraat 15 De verdediger van het O M mr J S Loke zeide in z jn requisitor dat men hier met een debutant te doen heeft die al dadelijk flink van wal is gestoken met twee inbraken Er is over verdachte zoowel een reclasseeringsals een psychiatrisch rappoijt uitgebracht Het eerste heeft voor spr geen waarde omdat hij toch van plah isjeeik straf ta vragen hooger dan voor een voorwaardelijke mogelijk is Wat het andere rapport betreft het daarin tot uiting gebrachte verlangen verdachte in een inrichting te doen verplegen kan op grond van het Stopwetje geen doorgang hebben Het eenige kevolg van het rapport zal dus kunnen dat verdachte zijn straf zal ondergaan in een bijzondere strafgevangenis Spr eischte 1 jaar en 3 maanden gevangenisstraf met aftrek De verdediger mr J 1 de Visser alléén drong er op aan dat het reclasseeringsrapport zal worden gevolgd en dat verdachte tot een voorwaardelijke straf zal worden veroordeeld onder voor Woninginrichting B de Jong Gouwe 89 Door het groote succes zijn wij besloten onze meubelen en sehilderlfeoexpOBiÜe te verlengen tot en met 12 October Wij noodigen U alsnog gaarne tot een bezoek uit ing Mededeeliiig U3159 40 Rechtbanic te Rotterdam waarde dat hü zich in een landkolonie zal laten opnemen TWEEMAAL INGEBROKEN IN GEBOUW DER ARBEIDSBEURS Voor de Botterdamsche rechtbank heeft gisteren terechtgestaan de 23JMige varensgezel J V B uit Gouda t ake van twee pogingen tot diefstal met braak In den nacht van 5 op 6 April zou verdachte gepoogd hebben in te breken in het gebouw waarin de Arbeidsbeurs en de dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon is gevestigd aan de Nieuwe Haven aan de achterzijde uitkomend in het Regentenplantsoen Een deur die toegang gaf tot een binnenplaats was met geweld opengerukt waarna verdachte zich door het openschuiven van een raam toegang tot het gebouw had verschaft Met sleutels die hij in dit gebouw had gevonden had hu getracht de brandkast te openen maar dat was niet gelukt Van een van de sleutels was de baard afgebroken en deze was in het slot blijven steken In den nacht van 25 op 26 Mei zou verdachte op dezelfde wijze het geixjuwvan den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon zyn binnengedrongen Toen heeft hij met behulp van een ijzerzaag gepoogd de brandkast te openen doch ook thans had hij geen succes Met een wapenstok die in een der bureaux aanwezig was benevens een kleine hoeveelheid tabak en een sigaretenroller die aan een der ambtenaren behoorde had verdachte toen het pand weer verlaten Verdachte legde een volledige bekentenis af Het bleek dat hy na de eerste NOG EEN INBRAAK BU MAATSCHAPPELIJK HULPBETOON In den nacht van 8 op 9 Augustus heeft het gebouw voor den dienst van Maatschappelijk Hulpbetoon te Gouda bezoek gehad van den 27 jangett banketbakker C V d H uit jouda thans gedetineerd Deze man had zich door het klimmen over een twee meter hooge schutting toegang verschaft tot een bmnentMTein aan het RegentesseoJantsoen waarop de achterzijde van het gebouw van Maatschappelijk hulpbetoon aan de Nieuwe Haven uftkomt Aan die achterzijde had Xü een ruit vernield en vervolgens een raam opengeschoven waardoor hjj naar binnra is geklommen Verdachte heeft vervolgens een stalen kast opengemaakt en daaruit een geldkistie gehaald Dat heeft hij opengebrokfn en met den inhoud ƒ 52 90 heeft hy weten te ontkomen Reeds dezelfden nacht werd de inbraak ontdekt en niet lang daarna werd verdachte aangehouden Het ontvreemde geld bleek de opbrengt van een collecte te zijn geweest De vertegenwoordiger van het O M zeide dat men met een debuut te doen had en wel een dat tamelyk raak was Uit de inlichtingen die spr over dezen verdachte heeft ontvangen heeft hij den indruk gekregen dat onder goede leiding deze man misschien nog wel op het goede pad terug te brengen zou zijn en er dan ook wel gehouden zou kun nen worden Dat was voor spr aanleiding tegen hem 1 jaar gevangenisstraf te eiachen m t aftrek en onder de bepaling dat i maanden van de straf voorwaardelijk zullen worden opgelegd met een proeftfld van 3 jaar Mr J de Visser die dezen verdachte verdedigde drong aan op een lichtere gecombineerde straf Uitspraken 18 October CITSFRAAK De rechtbank heeft vernietigd het vonnis tegen den 38 jarigen bakker F M M te Güuda wegens overtreding der Vestigingswet verooi deeld door den kantonrechter te Gouda De straf werd bepaald op ƒ 20 boete subsidair 4 dagen hechtenis Modelwasscherij edrijfswater zoo zacht als regenwater Ghaof Florisweg 113 GoudaXelefoon 2084 u 2632 8 KeVkdiensten vervroegd AVOND GOOSDIENSTOEFENINGEN WORDEN s MIDDAGS GEHOUDEN In verband met de verduisteringsbepalingen zijn met ingang van morgen in de verschillende kerken de aanvangsuren van de namiddagdiensten vervroegd In de beide Ned Hervormde kerken begint de dienst thans om 3 uur In de Creref kerk is de aanvang bepaald op 2 30 uur in verband waarmede de morgendienst een haU uur vervroegd en op 2 30 uur bepaald is Op 4 uur zijn de diensten vastgesteld van de Qeret gemeente Chr Geref gemeente en de Vereeniging Calvijn en eenzflfde aaiivangsuur heeft ook de dienst van de Ned Geref gemeente waar het aantal godsdienstoefeningen van drie op twee is teruggebracht Om 3 3Q uur beginnen de diensten in de Oud Katholieke Kerk en de Vrije Evangelische gemeente In drie maanden 1174 werkloozen minder AANTAL INGESCHREVENEN BEDRAAGT THANS I0l2 348 Oouwenaais in Dnitschland De werkloosheid blijft steeds dalen Aan het einde van Septen ber waren ingeschreven 1012 werkzoekenden tegen 1205 een maand geleden Zeer aanzienlek is de daling van het aantal steuntrekkenden Was dit bij de vorige opgave van eind AugMtus nog 801 thans zijn er nog slechts 165 een gevolg van de uitzending naar Duitschland en de tewerkstelling in de werkverschaffing Sinds drie maanden is het aantal werkloozen met 1174 verminderd Op 22 Juni bedroeg het aantal ingeschrevenen 2186 De laagste stand over 1939 werd bereikt op 28 November ingeschreven waren toen 1423 De laagste stand vóór 10 Mei was 1383 Op 30 September jl werkten 348 Gouwenaars vorige opgave 212 in Duitschland bouwvakarbeiders kaaspakhuiskneehts en ongesclfoolden Nog steeds worden Gouwenaars naar Duitschland uitgezonden Tot boeveel dit aantal zal oploopen is niet bekend Er zijn 485 werkloozen vorige jaar 447 tewerkgesteld bg de werk verruiming Deze waren verdeeld over de volgende objecten gemeentelijke werkverruiming 211 Noorderbuurterpolder 64 Krimpenewaard 30 Morwedekaaaal 120 Vianen 60 PORTEMONNAIE GEROLD Uit den mantel van een juffrouw die des avonds omstreeks wart voor zeven voor een winkel op den Kleiweg stond te kijken is een portemonnaie met een bedrag van ƒ 2 50 gerold Gev Miden voorwerpen Omtrent de volgende gevonden voorwerpen kunnen aan het bureau van politie in ichtingen worden verkregen op alle werkdagen van 9 uur tot 8 uur Armbandje zweep rozenlurans schakelai mbandje zwart dameshoedje slgutel 3 bandenlichtcrs halskettinkje geelo etui met rozenkrans paar zwarte regenpijpen pakje inhoudende kaart elastiek knoopjes broche rijwielmerk wieldo van kiderwagen pasfoto s zwarte vulpen kosteloos rijwielmerk wit e hond riem advindersmodel groene heerenhoed mantelceintuur snelbinder sleutel van melkbus foxterrier bruingvüze ceintuur herdershond taschje met baterfx nen étui met blauwe rozenkrans IJcht blauwe gebreide muts roode das zwarte hond handelsrekenboek zak aardappelen blauwe overall wit kindersokje sleutel Burgerlüke stand GEBOREN 2 October Cornelia Pietemella Johanna dr van E Oudenaarden en A W Schook Zoutmanstraat 34 A Johannes Wilhelmus zn van H Sirre en J Brandse 3eKade 45 P 3 October Adriana Geertruide dr van F Eikenboom en A G Slekelenburg Mosstraat 12 Johannes Adrianus Maria zn van A I Kraan en D Vlaar Willens 127 ONDERTROUWD 3 October Th van Uunen en J M Dekker P 3orissen en D Lens G de Groot en O H van Waas H Jongenburger en M H Heijkoop D Lekkerkerk en E F Markus H J van den Berg en J C de Keijzer OVERLEDEN 3 October Elizabeth de Korte wed Th Romijn 78 j OVERPLAATSING BU DE SPOORWEGEN De heer J J Peters assistent van den stationsdienst bü de Nederlandsche Spoorwegen is met ingang van 20 October a s overgeplaatst van Breukelen naar Gouda ALS BESTUURSLID GEKOZEN De heer G van Houten alhier is gekozen als lid van het voorloopig bestuur van Het dezer dagen opgerichte district Zuid Holland van den Bond van kleermakerspatroons Bontmantels vri van Dittributiej Een prachtvolle fceuze uitsluitend prima kwaliteiten o a Antilope Seal Ilactric Ceich Kalf Veulen Bisom Ind Lam Pers Pattes enz Japonnen Enorme verscheidenheid n de nieuwste modellen Wol Zl de Chiffon enz Zeer lage prijzen imann G 3169 40 dohh Ik schep april oi MMppnln SctHgcn In mlln pi p Rootft Sier sleed tietagenl u Wwl dw heer kt geur Houdt mij In m ii iuMiew Oo op minder fortaMflte dagen ROODE STER Zeldzaam zacht en licht in de pijp O 31 0 31 BB Uit vroeger tüden DE GOUDSCHE COURaItT MELDDE 75 JAAR GELEDEN De burgemeester van Gouda brengt bü deze terkenntó van de belan heb benden dat ddor den heer Oommissa ris des Konings in de provincie Zuid Holland op den 26sten September 1865 is executoir verklaard het kohier van het patentregf over het dienstjaar 1865 66 lïte kwartaal Dat voormeld kohier ter invordering is gesteld in handen van den heef ontvanger dat ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bü de wet bepaalden voet te voldoen en dat heden mgaet de termijn van drie maand n binnen welke de reclames behooren te worden ingediend De burgemeester voornoemd Van Bergen Uzendoom sa JAAR GELEOEN Onder voorzitterschap van den arrondissements schoolopziener den heer dr Terpstra had de vergadermg plaats van de onderwyz rs in het arrondissement Gouda De heer Ouderkerk hie d eene voordracht Over het gymnastiekonderwys in dejagtfre school Op verzoek van de leden zal deze voordracht door eene openbare les gevolgn worden Een deel van de vergadering was gewüd aan deelneming in het feest door den heer J D Emeis gevierd In hartelijke bewoordingen bood de voorzitter den jubilaris een cadeau als bewijs van sympaUhie der leden van welk cadeau door den feestvierende werd aanvaard met een gevoelvol woord van dank 25 JAAB GELEDEN Er had een dfor den burgemeester bijeengeroepen vergjideriug plaats van de besturen der vereeniging van vee houderszoetverkoopcrs voor Gouda en omstreken en der Joudsche Vereeniging van melkhandelaren ten einde Voor den a s winter vast te stellen melkprijzen te bespreken Uit de beraadslagingen bleek daé door het omhoog loopen van den prys der volvette Goudsche kaas een stüging der melkpryzen is te verwachten en dat de mogelgkheid zou kunnen ontstaan dat de melk voor velen onbereikbaar voedsel wordt In verband met het hooger belang van melk voor de volksvoeding werd door alle aanwezigen veehouders zoozoowel als melkhandelaren aangedrongen op een absoluut uitvoerverbod van kaas naast vaststelling vin een maximumprys voor de melk De burgemeester nam op zich een en ander aan de regeering mede te deelen en naar aanleiding daarvan da voorstellen te doen die hy noodig zou achten FEUILLETON Nadruk verboden AUE SPOREN LEIDEN NAARULF 34 Weichert was heelemaal niet boos toen de heerlyke versche melk als een beek over de straat stroomde Hü Jiad Segelke de kan uit de handai ge onien en een korte rede tegen hem uitgesproken welke Segelke echter luet begreep Maar toen Segelke dien middag voorbij den winkel kwam oe t hü zich ptotseling iets van de nachtelijke predicaüe hebben herin er hü kwam tenminste binnen stotterdeVtón verontschuldiging en voelde iichz erg ongelukkig Wiödemar Weichert hield zün préoicaüe opnieuw Segelke knikte een paar maal met het hoofd omdat het hem ïoo n pün deed maar Weichert neende dat hü op zün woorden Intmg En toen de man den winkel verBe eloofde Weichert vast een zaadkorrel to het hart van den man gestrooid te hebben In ieder geval hoe M ïfl Segeike ging regelrecht naar kroeg en dnmk zich een nieuwen BwHAyiniddeg had Segelke wad n inkel van Weichert be N ga luUterd naar diens woorden een zure augurk aangenomen en was daarna weggegaan Dat zyn de betrekkingen welke tusschen Weichert en de schrik des huizes zooals Miima Breitspecht den beschonken Segelke noemt bestaan Dit zyn echter niet de eenige betrekkingen welke tusschen Segelke en zün buren bestaan Terwül Segelke op dez n avond in het café om den hoek juist zün eersten borrel drinkt neemt Fritz Schroter aan zyn tafeltje plaats en schudt het hoofd Nou mynheer Segelke ik weet wel iets beters te doeh dan lederen avond hier te zitten luieren Segelke die op dit uur nog tamelük nuchter is bekijkt zün vis a vis met wantrouwen maar dan ontspant zich zün gezicht U bent toch fle münheer die met het meisje boven verkeert vraagt hy Fritz Schroter begrypt wat hy meent Hü zou niynheer Segelke kirnnen uitleggen dat hü niet met juffrouw Lore verkeert maar dat hy met haar verloofd is Maar Segelke zal waarschynUjk dit verschil wel niet begrüpen Juist zegt iiij daarom kort Segelke bekijkt hennt opnieuw met gewekt wantrouwen ÏIou en wat wilt u van mlJ vraagt hij Fritz kijkt hem verwonderd aan Nou en wat zou ik van u willen mijnheer Segelke niets Segelke schijnt voorloopig tevreden met dit antwoord Hij neemt een slok uitzün glas en staart voor zich uit Dan keert hij zich vol vertrouwen tot Fritz Nou hoe staat het hebben zij Ulf Hartmann al gepakt Natuurlijk niet antwoordt Fritz waarschijnlijk zoeken zij hemheelemaal niet meer hij heeft Immers niets met de zaak te maken Segelke die juist weer een slok wil nemen zet het glas met een bons op het tafeltje Niets er mee te maken hoe komt u daaraan Wie was het dan Fritz trekt de schouders op Dat weet ik evenmin als u mynheer Se gelke Dit antwoord noodzaakt Segelke den slok te nemen dien hij van plfjn was Daarna kijkt hij weemoedig naar zijn leege glas en knipoogt tegen den waard Maar deze maakt een afwerende handbeweging Niets meer m n waarde eerstje oude schuld voldoen anders geefik geen crediet meer Fritz lacht Nu dan brengt u ons twee borrels op mijn kosten roept hij Deze bestelling brengt een dankbaren blik in Segelke s oogen waarna hij zich verplicht gevoelt iets tot de conversatie bij te dragen ij kan echter geen geschikt onderwerp vinden en keert dus tot den moord terug Fritz luistert verstrooid en zwijgend Zijn gedachten zijn bezig met zijn theorie Inderdaad zijn Lore en hij geen stap verder gekomen Aia Ulf werkelijk in Berlijn is hos cal men hem dan vinden Hflsschien zoa Tllf zich allang mét zijn zuster in verbinding hebhen gesteld als zij niet bewaakt werd Twee dagen geleden hebben zij dit voor het eerst gemerkt Natuurlijk was Lore ontzettend geschrokken en Fritz heeft de grootste moeite gehad om haar te kalmeeren Zij moest hem vooral beloven haar moeder wier zenuwen toch al zoo van streek waren niets hiervan te vertellen Bijna onbewust beg int Fritz zijn gedachten uit te spreken en Segelke hoort hem met open mond aan Nu en dan schijnt het dat hij een tegenwerping wil maken maar telkens slikt hij de woorden weder in Fritz ergert zich na een poosje dat hij gesproken heeft Zoo n onzin maar dat komt ervan als men zenuwachtig wordt Het is ook niet meer aan te zien hoe Lore zichzelf pijnigt en bang maakt Hij wil juist opstaan als Segelke hem aan zijn mouw trekt Een GOgenblik mijnheer Hij Weet den iaam niet en stapt over dit euvel heen ik heb u iets te zeggen Kaar u moet mij beloven te zullen zwijgen Zijn glazige oogen monsteren Fritz die hem verwonderd aankijkt Segelke maakt een veelbeteekenend gebaar naar de leege bierglazen die voor hem staan Fritz begrijpt en bestelt zuchtend nog twee glazen Segelke moet zich eerst met een slok versterken Dan als hij zich weer naar Fritz toekeert heeft deze den indrulc dat de man langzamerhand in zijn dronkenheid verzinkt Ik weet iets van Hartmann fluistert Segelke hem in Ijet oor Fritz schrikt maar wendt zich walgend si U wat zoudt u weten vraagt hij Segelke schuift zijn stoel dichter bij dien van Fritz Wij soort menschen komep overal Daar waar u nooit een voet zoudt zetten snapt u Als ik u nu vertel dat ik weet waar Hartmann is Fntz staart hem verbluft aan U weet dat en waarom hebt u daar dan niet eerder over gesproken Segelke lachj zachtjes Omdat ik toch eerst meende dat Hartmann werkelijk iets met die geschiedenis te maken had Ik ben een nette vent ik heb gedacht de politie moet alleen maar zoeken niet waar Maar nu nu u mij alles hebt uitgelegd Fritz drinkt de lest van zijn glas in een teug uit dan keert hij zich weer naar Segelke wiens oogen glimmen Fritz staai op en gobit zijn stoel met een ruk tegen de tafel U bent dronken volkomen dronken zegt hü enkel Hy gaat naar hetbuffet betaal en verlaat het café Segelke schudt bet hoofd zün glazige oogen vestigen zich op een punt in zijn bierglas hij probeert scherp na ta denken en dat valt hem moeilijk Hij is er zoo druk mede bezig dat hij niet mefkt dat Minna Breitspecht met den waard over hem spreekt Mmna Breitspecht i vandaag jarig en haalt gauw een paar flesschen bier voor haar gasten Zit die dronken keral al weerhier zegt zij minachtend Niet lang meer verzekert dewaard terwijl hij de flesschen inpakt Het crediet loopt niet langmeer de lei is vol Minna Breitspecht wordf opmerkzaam Crediet wat is dat Maar de waard verklaart haar dat Segelke h m steeds credietwaardig IS voorgekomen Hij is nog niet lang klant van mij pus sedert een paar dagen toen hij nog meer had gedronken dan nu en baar betaald heeft Hij heeft hier vaak tien tot twaalf mark per avond verdronken Nou dan is men toch niet kleingeestig als iemand eens geen geld heeft niet Minna Breitspecht is oprecht verwonderd Zonder dat zij het eigenlijk wil komt een gedachte bij haar op Sedert wanneer komt hij hierbij u Nu sedert drie dagen knikt de waard Sedert drie dagen herhaalt zijen voelt zich opgewonden En eerst heeft hij voortdurend betaald Lieve deugd dat kon wel eens kloppen en als haar idee juist is dan dan Zij is zoo opgewonden dat zy zelfs het wisselgeld dat de waard haar heeft terug gegeven laat liggen Hallo mevrouw Breitspecht het wisselgeld roept hij haar na enzij laat zich met een afwezig lachjehet geld in de hand duwen Segelke ia intusschen moeilijk van zijn stoel opgestaan en verlaat met wankele stappen het lokaal