Goudsche Courant, maandag 7 oktober 1940

EEDE BLAD MAANDAG 7 OCTOBER 1940 HaMtrecht Mt l de thttiiciub errte Helft d cht over het v s and a rt optdmen Week Mra dat ter niet tegen de e zwarten op W Al direct helaagdw J eren het deel en de rood L M en geen kans het ipel te iLfiwTDe WPdedlgtog wlat echter tijd in te r pen Steeds Ag ihui l opnieuw goed ge r de haUltale t rög Dat het Sloodanks een hall uur duurde alZZfigg de r K t innen uit e i pracht v n J raWoö onhoudljaar JSwntte was louter aan pedi en t SfrSit te wüten Vöf minuten maakte de reditsbuiten van Sewatw met een fraaie kopbal ge T Voor de pauïe wist de thuiscUib uw een voonjirong te nemen den linkrbjnnen 2 1 v de pauze was de strijd vanzelf Jl meer eenziidlg Gesteund door den hri ben óo geel zwarten de volle je kwartici het doel der tegenparyt wihoad jnd onder vuur gehad Ze waren uitstekend op schot en voegden g negen doelptmta aan de score toe atde eindstand 11 1 werd De raidvoor maakte 7 doelpunten de andere voorhoede spelers ieder één BUBGEBIXIKE STAND Geboren Johanna Elizabeth d n P Rietveld en van C P Snoek Ondertrouwd Th A de Wit 28 Jr Snelrewaard en G van Dijk 23 JaarG J Stubbe 28 jaar en W A van der Neut 2 jaar Gouderak G e t r o u w d P M de Korte 26 jaar en C T de Bruin 21 jaar J Valk 40 r itOouda én D Koot 39 jaar overleden W VennU 43 jaar Mhtgenoote van T Loendersloot K Bnlk 89 jaar weduwnaar van A Kloot SciMMnhoveii SCHOONHOVENSCHE ZWEMEN POLOClÜB Vrijdagavond is in Hotel Oskam een vergadering gehouden van de Schoonhovensche zwemen poloclub Voorzitter was de heer Th Malingré Onder meer werd besproken het al of niet deelnemen aan de wintercompetitie te Gouda De voon itter wees in dit verband op den slechten financieclen toestand der vereeniging en op de moeilijkheden van de reisgelegenheid Voorgesteld werd deel te nemen aan de competitie en wel in afdeeling B De spelers zouden dan echter zelf de reiskosten moeten belalen Met algemeere stemmen werd daarop tot deelneming besloten Hierna werd o m voorgesteld om bij wüie van propaganda iederen Dinsdagavond zwemmers en zwemsters mee te nemen naar Qouda voor training Ook dit voorstel werd aangenomen AFSCHEID VAN DEN HEER BRÜOfïFMAN Hartelijke hnlde vari alle zijden Zaterdagmiddag heeft in de Willem i de Zwijgerschool voor Christ TJ L O het hoofd de heer H Brusgeman die wegens pensioengerechtigden leeftijd het onderwijs verlaat afscheid genomen Tevens gesch edde de installatie van den heer W Ovaa thans onderwijzer aan die school vals hoofd in de plaats van den heer Bruggeman Aanwezig waren o m alle leerlingen en vele oud lecrUng n dierschool tevens het bestuur en de ledender schoolvereeniglng benevens degemeentesecretaris als afpevaardigdevan het gemeentebestuur De voorzitter def schoolvereeniging sprsk d3nKepr Bruggenmn zeer hartelijk enwaardeerend toe en bood hem namens het bestuur een verrekjiker aan De heer Ovaa bood hem daarna namens de drie onderwijzers een vuloenaan Daarna overhandigden de jonee dames der hoogste klasse aan hunhooWonderwijzer een rookstel en eenoarapluiebak namens de leerlingen Nog verschillende personen voerdenhet woord t 8CHOONHOVEN r SPOORWUK 2 3 Al spoedig ontwikkelt zich een aar spel met Spoorwijk dat den jWnd mede heeft iets in de meerderheid Een hard schot van den rechtsbinnen van Spoorwiik wordt goed door den keeper gestopt Even later is het de Sportclub midvoor die hard mschiet maar ook dit schot wordt gehouden De wind doet veel afbreuk M het spel Als er 25 minuten ge eeH is krijgt de midvoor van Spoorwiik een schietkans oo ± 20 nieter die h sj b iut 0 1 Na een half uur brengt de Sportclubmklhalf voor zijn doel keurig redding Hij n eelt den bal to eh geeft door naar den rechtsbinnen Deze plaatste fP zun beurt keurig naar den linksnmten diemet een fraai schot gel k maakt 1 1 Na de rust verwacht iedereen dat Schoonhoven wel het beste van het J zal krijgen door het windvoorwel maar het loopt anders uit Na mimiten ma t de Spoorwijk Srïl T ri vrij en SP i l P 2 N t d rJS Minuten oud is weet de Worwijk roidyoor na een doel W t dm atMïd op 1 3 te bren s oonhoven werkt hard maar US T SP rwyk ia onpas 3V VUI minuten voor het t dt Sportclub rtchtjiiuiten Orr DE PERS MuêêertM persoonlgkheid In De Waag wordt de vraag of Bluasert het noodige talent de noodige overttji ende kracht bezit om het Nederlandsche volk tot eenheid tot ware eendracht te brengen of hij de geschikte bemiddelaar tusschen Duitschers en Nederlanders is ontkennend beantwoord Munert kan bij dit werk zeer veel nuttige diensten bijdragen De doiT hem geleide tieweging kan als een goed ferment blijven werken Om als de senige allen bezielende lei der op te treden ia hü echter niet de geschikte man De man die als historische held wil treden en om dit te willen doen dient men over heet wat moed te beschikken moet ook als historisch personage beoordeeld mogen worden Mussert is een uitstekend organisator wie hem van nabij kennen prijzen hem ook als een man die het verstaat de verschillende stroomingen en temperamenten in de party met elkaar te doen harmonieeren maar er zit in zijn persoonlijkheid ergens een psychoogische fout die hem verhindert een woord te vinden dat tot het hart van het volk gaat ja iets dat er hem telkens toe brengt woorden te spreken of gebaren te wagen die het volk er tqe brengen zioh steeds meer van hem af te wenden Het woord van de gekruiste armen het gebaar van de klok het al te haastige geroep van moordenaar naar aanleiding van hét overlijden van den ongelukkigen W A man Ton het zijn op zich zelf allerminst groote catastrofen maar de herhaling van dergelijke fouten wordt op den duur wel catastrofSal Ieder leider kan fouten maken Vooral in het vuur van een rede of onder invloed der ontroering over een of andere groote gebeurtenis kan ook de allerbeste man wel eens ontsporen Mussert schijnt dit te beseffen en het pleit voor hem dat hij in den laatsten tijd zeer zelden optreedt in publieke vergadering Er zit bö Mussert blitkbaar rancune over den ouden nartijstrüd in het eigen hart om hem den weg naar het heelg volk te doen vinden Ontstellend was b v de aanvang van zijn artikel in Volk en Vaderland van 27 Seotember Daar heet het In het vooriaar van 1937 wem dr H Coliin den verkiezingsstrijd tepen de N S B Dienzelfden avond hosten in Rotterdam duizenden volksgenooten arm in arm door de straten w nt zy hadden het gewonnen Wat hadden zij gewonnen De ketenen van onderdrukking en slavernü hadden zij zelf nog eens extra aangehaald en mij stond vast hetgeen ik den volgenden dag in Volk en Vaderland schreef dat harde slagen dit volk zouden moeten treffen voor het uit een roes tot de werkeUikheid zou terugkeeren Welnu de hejde lagen zijn gekomen en het wat Rotterdam die de hardste kreeg Ook wu hebben den verkiezingsuitslag van 1937 als een ramp beschouwd Wil waren toen evenmin als thans volgelingen van Mussert miar wij vreesden dat een zóó groote nedei laag van de N S B door al te velen zou b chouwd worden als een overwinning van de vermoUnde krachten in onze oolitiek Wat Mussert hier schrijft doet echter bij vele Nederlanders dé gedachte opkomen dat hij de komst van de Duitschera hier te lande en de bommen op Rotterdam als zijn revanche beschouwt Veripoedelyk meent hij het niet zoo maar telkens treft hij precies den verkeerden toon zoodat hij steeds meer ergernis opwe t onder het volk dat hem toch in zün geheel lief is Mussert zal ah medebestuurder goed werk kunnen doen voor dit volk en als pleiter voor Nederlandsche belangen wellicht meer dan eens een succes kunnen oogsten bij de Duitsche overheid en bij de Duitsche Rijksregeering Ma ar hij mist de trouwens zeer zeldzame geniale vonk die den waren volksleider ma kt Daarom Juist hopen wij dat de Duitsche overheid die naar een kameraadschapoelijke verhouding streeft tusschen Nederlanders en Duitschers de feiten zooals ze nu eenmaal zijn zal willen aanvaarden en hier te lande naar andere methoden zal zoeken dan die van een ingesteld leiderschap Is een aldus aangesteld leider trouwens wel een echte leider Hitler heeft Europa en vooral het Germaansche Europa nationaal socialistisch gemaakt Uit dit feit volgen er ook voor Nederland buitengewoon belangrijke consequenties Het lijk t ons echter alles behalve noodij dat er nu in alle kleine staten miniatuurleidera worden aangesteld Er is hier een zeer groot werk te verrichten A lr goede en welwillende krachten moeten er toe gebracht worden daaraan hun medewerking ts verleenen Mussert is wellicht een van de beste Alles zou echter misloopen als men hem een t£iak opdroeg waartoe het onmisbare genie hem ontbreekt BSben kleingeestigheid en wraakzucht Uit een artikel van dr T GoedcwaagenmVolk en Vaderland Rechts richten wil zeggen dat wijons boven kleingeestigheid en zurewraakzucht verheffen dat wij nietworden wat de tegenstander van onshoopt maar onszelfi in toom en tuchthouden Het beteekcnt ook dat wij ons niet verheffen op wat wü in de dagen van Mei van anderen ontvingen onze vrijheid dat wij grootspraak bannen uit onzen mond en partijPWogmoed uit onzen blik Wij werden immers be ijd op een oogenMik waarin ons vaderland zijn vrijheid zag zieken Onze bevrijders waren immers degenen die on volk overmanden In die keurig voor en de midvoor maakt met een kopbarer 2 3 van Hierbij blijft het De uitslagvgeeft 8e verhouding tr glsche siluatk watrin onze vreugde zich met leed vermengt en di bjjwifjlen ab een last op on drukt hebbjj wij in imieriüke zelftiKht iederen n to t te wrm den JX iltuttJe wreischt hoogtt correctMd en iaimM ken en uit i iken st Z verBpKfat van ons nationïai socialisten uit allen stand en allen kring voornaam d van houding en zelfbeheeraching De N S BAmdera te Berlgn Volk en Vaderland bevat de volgende mededeeling over het bezoek van de lieren Mussert Van Geelkerken en Rost van Tonnii ö aan Berlijn Op 22 September jj Is onze leider met den nachttrein naar Berlin gereisd waar de Fiihrer hem op 2S September om vier uur heeft ontvangen In een onderhoud dat tot halfzeven duurde heeft de leider ifln vertrouwen in den Fiihrer bevestigd gevonden De Fiihrer heeft het beste met Nederland voor mits ook het Nederlandsche volk zich dit waard zou toonen Het moge voor allen die zJch het vaderland getrouw weten een bemoediging zijn dat Mussert daarbij vergezeld van zün medewerkers Van Geelkerken en Host van Tonningen met dit bezoek aan den grooten Germanenleider den eersten stap deed opdat wij atraks als vrij volk in broederlijke samenwerking met bet Duitsche volk onze taak voor den opbouw van het nieuwe Europa kunnen opvatten ESR BIRNENUND Het bombardement van Haarlem BEGRAFENIS VAN DERTIEN SLACHTOFFERS Vele malen trok vandaag een droeve toet door de straten van Haarlem Dertien slachtoffers van dep laffen Engelschen aanval op de burgerij werden naar hun laatste rustplaats gebracht aldu het A J P Het waren menschen die niets met den Oorlog uitstaande hadden en die zich in hun bescheiden woning veilig waanden omdat zich in wijden omtrek geen militaire objecten bevonden Dat het medeleven der R arlemache burgerij met de getroffenen zeer groot is bleek hedenmorgen op de r k begraafplaats St Barbara waar talloozen zich rond de plaats haddea geschaard waar het stoffelyk overschot van iea 48jrigen heer A Oostermeyer dir aan den Schalkwijkerweg heeft gewoond aan den schoot der aarde werd toevertrouwd nadat in de R K kerk aan bet Spaarne de plechtige uitvaartdienst werd gehouden Onder de vele bloen slukken bevond zich eey fraaie krans van den Rijkscommissaris Rljksminister SeyssIn quart die daardoor getuigde vïn zijn medeleven met de zoo zwaar getroffen nabestaanden Zeer groot was ook de belangstelling op de begraafplaats aan de Kleverlaan waar de dertigjarige mevrouw D A Aftoldus Bel een der vele slachtoffer die in de Voortingstraat het leven lieten begraven werd Des morgens was in het gebouw van het leger des heils een rouwdienst gehouden en ook op de begraafplaats geschiedde de plechtigheid met het gebruikelijk ceremonieel Ook hier gaf de Rijkscomraissaris door een bloemstukbiyk van zijn medeleven De Engelsche bomaanvallen EEN SCHEPELING GEDOOD Op Texel zijn gisteren versciullende Engelsche bommen geworpen waardoor een Nederlandsche schepeling wei d gedood De njaterieele schade ia niet groot BcmniAi op Staveren Gistermiddag zjjn zes bommen geworpen op Stavoren De bommen kwamen in een weiland terecht Een schaap en vier kalveren werden gedood Er is veel schade aangericht aan vensters Er vielen geen dooden Door duisternis misleid ZES PERSONEN VERDRONKEN Ruim tien wielrjjdcrs on wandelaars zyn gisteravond door dt duisternis misleid te Utrecht in het water terecht gekomen Drie personen zijn verdronken n l de 42 jarige de Ruyter de 48jarige van Wijk en de 65 jarige van Dijk Te Rotterdam is gisteravond de 82jarige lieer W Krul tengevolge van de duisternis fn het water van de Lange Geer geraakt en verdronken Te Leeuwarden zijn twee personen verdronketv Uit de Tuinen werd de 54 jarige F Gazzl levenloos uit het water gehaald terwijl in de Weave een 17 jarige schipp ïrsknecht is verdronken VERVOER VEILEN VERHANDELEN EN EXPÖRTEEREN VAN APPELEN De secretaris generaal waarnemend hoofd van het departement van Landbouw en Viasch ij maakt bekend dat het met ingang van Maandag 7 October 1940 verboden is verscfac appelen van door de Nederlandsche Groenten erf Fruitcentrale aan te geven soorten en varl eiten te vervoeren te vellen te verhandelen of te exporteeren Tot nader order wordt van dit verbod algemeene ontheffing verleend voor a Den verkoop en het hiermede inverband staande vervoer van winkeliers en ahdere kleinhandelaren aanconsumenten voorzoover betreft de inhun bezit zijnde appelen voor tenhoogste 5 kg per keer en per afnemer b Voor het vervoer van deze appelen door bij de Nederlandsche Groenten tenen Fruitcentrale aan gesloten telersof pachters van geoogst fruit vanafden boomgaard naar hun opslagplaatsen c Voor het veilen van kroet vandeze appelen De hierboven bedoelde soorten en variëteiten zijn vastgesteld door de Nederlandsche Groentenen Fruiteen trale en zijn gepubliceerd In de gelijktijdig met dit bericht In de bladen geplaatste publicatie BESTRIJDI NG VAN GESLACITTSSnEKTEN De volgende toelichting wordt gegeven op de dezer dagen verschenen verordening in zake bestrijding van geslachtsziekten welke de secretarisgeneraal van het ministerie van Sociale Zaken noodig heeft geoordeeld uit te vaardigen in het belaag van de Openbane gezondheid De verordening schrüft voor dat personen die aan een geslachtsziekte lijden verplicht zijn zich te onderwerpen aan een geneeskundige behandeling totdat het besmettingsgevaar geweken is Bovendien zijn verdere voorzorgsmaatregelen getroffen om verspreiding van geslachtsziekten welke zooals bekend is in tyden van oorlog een bijzonder gevaar oplevert tegen te gaan De adviesbureau op dit terrein die in Nederland zoowel in de steden als op het platteland bestaan blijven zooals tot nog toe gedragen door het vertrouwen tusschen bevolking en arts voortwerken onder uitbreiding van hun bevoegdheden De samenwerking tusschen de inspectie der Volksgezondheid en de adviesbureaux zal in de toekomst een vruchtdragenden arbeid op het gebied der volksgezondheid beteekenen Op deze wy ze zullen besmettingshaarden dis zooals bekend zich in vele gevallen bij a sociale elementen voordoen in de toekomst uitgeroeid worden door een doelmatige geneeskundige en wider bepaalde omstandigheden ook ziekenhuisbehandeling Het zondigen tegen dt in de verordening vastgelegde bepalingen zal gevangenisstraf of geldboete ten gevolge hebben REORGANISATIE INSPECTIE LITCHTBE8CHERMING De secretaris generaal van het departement van Binnenlandsche Zaken heeft in verband met de reorganisatie van de rijksirspectie voor de bescherming van de bevolking tegen luchtaanvallen aan de burgemeesters medegedeeld dat in overeenstemming met de Duitsche luchtbeschermingsautoriteit thans aan genoemde inspectie vijf territoriale inspecteur zün toegevoegd Als zoodanig zijn thans in functie In ressort 1 Zuid Holland en Zeeland J J M Wieman Waldeck Pyrmóntlaan 1 te Wassenaar tel 9805 In ressort 2 Noord Holland en Utrecht K Rijpma Heussensstraat 22 te Haarlem tel 24916 In ressort 3 Gelderland n Overijssel W A Couzy Höygenslaan 69 te Arnhem tel 26890 In ressort 4 Limburg en NoordBrabant G J C J Eissens Bosscheweg 20 te Vught tel 3112 sHertogen bosch In ressort 5 Groningen Friesland en Dr nthe A H J Visch Hcereweg 22d te Groningen tel S329 Deze territoriale inspecteurs hebben Ieder voor hun ressort eenerzijds tot taak persoonlijk contact met de burgermeesters te onderhouden en dezen van voorlichting te dienen terwijl hun anderzijds de controle op alles wat de Ipchtbescherming betreft is opgedragen BEROEPSGOEDERENVERVOER LANGS DEN WEG Door het in het Verorteningenblad verschenen besluit van den secr generaal van hot departement van Waterstaat op het beroepsgoederenvervoer wordt in de plaats van de talrijke tot nu toe bestaande organisaties en vereenigingen op het gebied van het beroepsgoederenvervoer een eenheidsorganisatie met f rechtspersoonlijkheid in ifet lev n geroepen De overige bepalingen der verordcr iiig betreffen de veranderingen van de uitvoeringsbepalingen omtrent het berocpsgoederenveiyoer welke door ip oprichting der eenheidsorganisatie Moodjg worden f Het besluit maakt het mogelijk het goederenvervoer centraal te regelen ONGEVAL TE BLARICUM Zaterdagavond omstreeks tJen uur stak de 55 j rige C C Fekkes uit Laren met zijn rijwiel dwars den wig over terwijl er een autobus van de Gooische Tram naderde Een aanrijding volgde waarop de man bewusteloos bleef liggen Dokter de Vries Robbé verleende hem eerste hulp Met ear achedelbasisfractuur is het slachtoffer In hoogst emstigen toestand in het Si Ja ziekenhuis opgenomen 484e STAAT8I 0TEBU TUTOE KLASSE ZESIW Ultt Trtkkinc van 7 October fsm MNg IS649 t IMO No 3765 6629 9069 4MN 14121 23941 ƒ tM No 1623 2830 5374 7435 11246 11369 l No 2332 3123 4r 9893 9440 604 10909 10997 11119 14365 15164 15677 17708 18359 21981 24504 PRUZEN VAN 1 70 1012 4519 7729 11610 1S155 16208 21262 1023 4532 7772 11724 15M9 16458 21369 1250 4700 7899 11797 15445 18502 21382 1327 4848 8123 11915 15551 18668 31402 1351 4984 8341 12297 15661 18936 11440 1365 5011 8393 12481 19615 18994 21590 1404 9029 440 12531 15641 19003 21777 144 537Ï 8483 12889 1S699 19006 21818 1572 5443 8610 12718 1S643 19013 31828 1587 5451 8762 12720 16197 19066 21937 1 2 5488 9223 12824 16230 19117 21980 1657 5675 9m 12825 16298 19132 22144 1674 6921 232 12848 ie2 2 19246 22171 1718 6099 9159 12883 16426 19260 32178 1045 6520 9583 12902 16571 19421 22539 2067 704 9794 19041 16987 194JS 22548 2187 709 9792 13194 18601 19945 22606 23S4 6763 9812 13268 16672 19588 22 4 2540 6823 9960 13406 16765 19699 22889 2 0 6829 10198 13472 16793 19773 23123 2 K 898 10181 1 3580 16811 19606 23177 2789 7018 10220 13719 16000 1 06 33167 2832 7249 10353 13973 16820 19958 23237 2843 7280 10383 14066 J7032 19960 23657 2937 7315 1084O 14141 17086 20040 23890 301S 7387 10936 14225 17162 20127 2 33 3338 7373 11032 14271 17407 20163 24111 3594 7375 11127 14381 17213 20222 24266 3853 7379 11147 14386 17262 20299 24378 3902 7425 11324 14549 17391 20581 24383 4029 7501 11331 14596 17393 20698 24541 4040 7612 11440 14717 17415 20978 24751 40 8 7640 11441 11904 17771 21188 24888 4108 7 43 1IS6S 14972 17987 21247 24932 4357 7844 NIETEN 1053 4660 8329 11616 15038 18 M5 21756 1095 4715 8501 11623 15046 18599 21832 nn 4723 8542 11739 15048 18646 21837 llM 4828 8598 11772 15064 18656 21858 1204 4877 8602 11805 19077 18661 21873 1294 4922 8612 11824 15103 18669 22002 1289 4924 8690 11843 15154 18760 22027 1295 4933 8749 11850 15200 18770 1463 4964 8792 11898 15201 18821 22190 1514 4966 8771 12027 15202 18901 23169 1523 5018 8785 12045 15254 18989 22199 1525 5039 8788 12057 15269 19014 22251 154 5961 8794 12058 15365 19025 22364 1585 5118 8804 12091 15372 19035 224B6 1596 5147 8861 12105 15396 19051 22511 1810 9192 873 12173 19498 19064 22599 170S 5178 8927 12201 15465 19148 22579 1711 5182 1934 12207 19523 19168 22609 1712 5184 8952 12213 19557 19159 21630 1719 5199 8974 12246 15579 19230 22634 1739 5310 8979 12249 15597 19305 22671 1745 5319 9040 12262 15647 19330 22728 1803 5350 9041 12319 19678 19347 22796 1823 5355 9053 12339 15701 19393 22797 1858 5391 9070 12399 15717 19406 22800 8 3 5399 9074 12403 15790 19413 22813 1877 5437 9107 12436 15823 19419 22829 1940 5462 9129 12142 15825 19423 22660 1998 5484 9165 12485 15836 19444 22911 1968 5472 9167 12484 15877 19478 22929 2006 9488 9175 12984 15991 19621 22931 2013 5499 9252 12628 16021 19629 21964 2051 5590 9281 12679 16044 19647 23000 2083 5 28 9287 12708 16076 19717 23011 2089 5f31 9321 12739 16105 19770 23026 22U 2Z1 5 5 9458 12749 16192 19788 23 n7 5638 495 12770 16212 19850 23 08 2257 5677 9497 12872 16302 19906 23043 2264 5768 9514 12890 16374 1990 23054 2299 5798 9536 12892 16379 20038 23106 2340 5913 9599 12913 16437 20043 23189 2357 5919 9604 12946 16450 20076 23185 2397 5937 9605 1295S 10493 20097 23193 2411 5840 9618 13036 16464 2i5 104 23247 2418 5970 9637 13119 16473 20157 23276 2434 8023 6700 13130 16639 20168 232831 2438 6159 9745 131 19 16566 20172 23399 2447 6176 9790 13174 16622 2023 23401 2493 6186 9833 13258 16642 20248 23415 2 571 6188 875 13314 16647 20352 23423 2572 6280 9930 13327 16723 20391 23448 2577 8381 9940 13S71 16725 20421 23464 2S99 6412 9962 1 M87 16731 20510 1 1497 2624 643 1 9973 13412 16732 20531 23602 2899 0430 10086 13434 16769 20535 23643 2681 6451 10128 13440 16816 20551 23564 2720 6491 10157 13479 16835 20559 23601 2813 6555 I0I6B 13516 16844 20662 23628 2SI8 6357 10221 13518 16860 20568 23646 2869 6632 10324 13592 16888 20582 23660 28T6 6G67 10228 13643 18907 20588 23668 2842 G684 10236 13673 16927 20595 23683 3011 6810 10239 13688 17008 20604 23712 3019 8826 10269 10288 13711 17053 20651 23717 3023 6828 13718 17136 20678 23809 3081 6832 10289 ir 58 17204 20731 23810 3093 6888 10295 13784 17252 20738 23812 3166 6947 10328 13816 17269 20803 23862 3190 6961 10330 13894 17327 20850 2 1872 3208 7010 10352 1 1964 17365 20890 23900 3223 7023 10356 13971 17399 20904 23940 3226 70 38 10480 13975 17422 20929 33946 3241 7074 10484 14018 17448 21003 24020 3382 7121 10558 14088 17456 21020 24079 3384 7184 10619 14211 17479 21068 24085 3414 7194 10636 14219 17538 21059 24116 3451 7207 10720 14293 17591 21123 24147 3503 7210 10725 14334 17603 21127 24227 3509 7236 10773 14363 17617 21135 24313 3517 7258 10830 14370 17659 21169 24421 3669 7284 10849 14413 17702 21189 24434 3717 7329 10889 14457 17705 21279 24491 3760 7444 10978 14478 17790 21338 24503 3767 7470 10990 14489 17794 21347 24520 3808 7506 11011 14567 17813 21366 24985 3884 7S34 11030 14599 I78J8 21383 24663 4083 75S8 11037 14632 17828 21404 24671 4090 7617 11178 14668 17896 21408 24669 4098 7635 11185 J4677 17894 21410 24709 4121 7725 11220 14688 17937 21451 24711 4122 7745 11231 14719 17985 21477 24732 4188 7833 11269 14737 18001 21494 24745 4193 7P17 11299 I47 9 18016 21516 24765 4222 43 U366 I48U6 18043 1528 24788 4282 7885 11370 14859 18063 21583 24850 4272 7914 11389 14860 18164 21341 24867 4314 7918 11 10 14863 1818U 21585 24870 4339 7930 11417 14890 18193 21604 24874 4409 7976 11448 14905 18263 21637 24876 4432 8104 11451 14905 18319 21644 24914 4530 8105 11528 14909 18400 21727 24944 459S 8108 11542 14911 18455 21733 i4962 124979 4609 820 11548 14941 18494 21743 4641 8290 11998 14943 18 i41 21745 24982 46 8 8305 11606 14987 18544 In de vorige lijst stond 21975 m z 21S79 In deze klux sijn nog iasebleven 1 prijs van ƒ lOOOuu 1 prijs van ƒ 50 000 1 prtjB van ƒ Ï900U ï prijzen van ƒ 1 500 24 prtjze van ƒ lOeo Benevens e n premie nn r 9U00O voor den laatst utUcomenOea boegen iirtji en een premie van 3000 vo bet laatst uitkomende nummer orriciESLa valt akoarscn DB NKDEBLAMDSCRK BAMC 7 OC tÊT ValaUl New York ƒ iu iir l 1JI m BerlUn I79ia f79 4 Bru6 el y 30 11 30 17 Hrlimkl l3ai 3I2 S ockholm r Sl 44 r Zünch 43 ƒ 4341 BAnkpairtar New Vorli 1 leVj lJ Brunei I 30 M 130 20 eliholm 44 7i 44M arlcti M31 43 BEURSOYEIIZICMT Wederom droeg de koersbeweging op de Amsterdamaehe effectenbeun gedurende de afgeloopen week een onrcgelntatig karakter In het begin der verslagperiode traden bjnneslandacbe Induatrieela fondsen weer sterk op den voorgrond Tegelijkutüd echter dient de obligatiemarkt te worden gemomoreerd waar naait de Nederlandsche oUigaties ook Duitsche waarden zeer leven dig werden verhandeld hetgeen gepaard ging ten aanzien van het laatste met aanzienlijke koerswinsten By een afzonderlijke beoordeeling van verschillende leidende fondsen moet vooral gewezen worden op de aandacht die werd besteed voor aandeden Aku In de eerste drie dagen der vorige week verwisselden niet minder dan ruim f 3 5 mlllioen aandeelen van eigenaar Het totaal van Maandag tot Vrijdag jJ bedroeg bijna f4 8 millioen tegenover f3 5 millioen rin de overeenkomstige periode van een week geleden In twee weken tijds derhalvef 8 1 millioen Hoe belai iryk dit cijferis moge bUjken uit het feit dat metdit bedrag bijna 10 vai het aandeelenkapitaal van f86 millioen werdomgezet De noteering kwam tegenhet einde der week met 116 Tela beneden het vorig peil te liggen nadattijdelijk flink boven de 120 was gehandeld Het koerspeil van Unilevers bleef nagenoeg onveranderd terwijl oQk de omzetten met 1 150 xtukg vorige VNi k 1157 stuks nauwelijks een wijziging ondergingen In aandeelen Philips werden 325 stuks verhandeld tegen 290 waarbij dé noteering zich aan vankelijk even beneden de 190 grena bewoog om de week ten slotte met 178 te beëindigen Goede aandacht werd verder l esteed aan minder courante fondsen Op de oblig iemarkt werden Ned staatsfondsen aanvankelijk zeer levendig verhandeld hetgeen een gevolg was van de belangrijke beleggingsvraag per 1 October j l Zooals bekend was per dien datum een bedrag van f24 millioen obligaties der leening Indië afgelost welk bedrag voor n ge deelte ter beurze moest worden herbelegd Dientengevolge steeg de gestaffelde leening tot 90 bij een omzet van f2 05 millioeft Tegen het einde van de week kwamen de staatsfondsen over het algemeen op een iets lager niveau Dit geldt voornamelijk voor Ned Indische obligaties die per saldo 2 lager noleerden Groote aandacht werd besteed aan de Yoimgleening die aanvankelijk tot 54 wist op te loopen Daarbij bedroeg de omzet f 3 3 millioen tegen f 1 80 milliox in de vorige week Groote belangstelling bestond eveneens voor de overige Duitsche obligaties en aandeelen die op onze effectenl eurs ijn genaderd De nieuwe wc k wer i op de beurs in opgewekte houding aangevangen In diverse fondsen ontwikkelde zich een flinke bedrijvigheid en daarbij kreeg de markt als geheel een voorkomen van bcwegelijkheid Daarbi bestond een vaste stemming De koersen waren meerendeels beter en legden onder beurstijd een gedecideerde neiging tot oploopen aan den dag By het l égin beurs werd de aandacht in de eerste plaats getrokken door Unilevers Tlie een drukke affaire te aanschouwen gaven en in een grooten open hoek werden verhandeld Da eerste transacties werden afgedaan tegen 131 procent of omstreeks een 7 tal punten boven het vorige slot waarna zich een stijging van een viertal punten voltrok Alstoen viel een kleine aarzeling te bespeuren en trad een kleine reactie in maar spoedig werd de opgaande lijn wederom gevolgd en steeg de koers tot 136 Mi Aku s werden eveneens druk verhandeld e l bewogen zich daarbij hcrhaaldelük tusschen 1164 en llSVi In de Philipsaandee len was aanvankelijk niet veel te doen en de koers stelde zich met 175 procent epn drietal punten beneden het vorige slot Middenbeurs echter kwamen er plotseling koopers opdagen en de vraag was van dien aard dat in een ommezien van tijd een aanzienlijk avance werd gemaakt en een stijging intrad tot 187 1 4 procent terwijl e koerseo vervolgens gemakkeliik 7ich konden handhaven De bi dsche industrieelen waren over het geheel genomen goed prüshoudend zy t dan ook dat hier en daar kleine winstnemingen naar voren kwamen Naast de industrieelen waren het de scheepvaartwaarden die de attentie voor zich opvorderden Vooral Scheepvaartunies lagen stevig in de markt en liepen naar ijoven van 136V4 tot 2 waarbij zy werden vergezeld door de aanverwante aandeelen Oude Booten monteerden van 133 tot 135 4 f procent terwijl diverse andere soorten mede iets naar boven kwamen De petroleumafdeeling was kalm olies waren niet veel veranderd de omzetten waren klein en voornamelijk werd afgedaan tegen 227 a 229 procent In cultuuraandeelen was weinig te doen H V A s waren goed prijshoudend Tabakken eenigszins onregelmatig Rubberfondsen trokken nauwelijks belangstelling Amsterdam Rubbers waru zoo goed als onveranderd Voor Duitsche fondsen bestond een aangename stemming Sr openbaarde zich cenige vraag met het gevolg dat in verscheidene gevallen hooger 90leeringen te voorschijn kwamen Ook thans ging weer het meest om in de Young leening die verhandeld werd tegen priizen Iqcnerfde van 45 procent tot 47 ptccent De belegginjsafdeeling had een kalm voorkomen De Nederlandsche staatsfondsen waren prijshoudend De ge staffelde leening die vast werd inge zet liep later op den middag iets terug en zakte aldu in van 89 procent tut SèVn procent Provinciale en gemeen telijke obligatiën alsmede pandbrie ven waren prijshoudend Het zakenverkeer op de Amerikaai he markt was van gerihgen omvani De stemming waa traag De koersen teigden tot achtexuitgang iloniratie i procent