Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1940

DINSDAQ 8 OCTOBER 1940 SS SBRBBBS WP ï a vah caéthago Zoo zal de verwo ting van tonden in de geschiedenis worden opgeteekend aldus een neutrale diplomaat Vreeselijke toestand in andergronéschs stations Vrijwel voortdurend luchtalarm te Londen Duitscf oonvollen onverminderd voortgezet Nieuwe branden èn verwoestingen veroorzaakt Londensche onderwereld komt steeds brutaler uit haar schuilhoeken Over iiiudc weken s l M li nffleaf dal DaiiMhe vii t s nag la f r Lm cb bmatedeerea wMinaer tot loelaBg defboUsehe aantallen ven tutensicf worden vaortfCaet als het gevat was fljdeas de laatste dKgen van wil verhHJt in Loadta Oc yerweestiag van L n xal dan in de geschiedenis worden geteekend als de ohder gang van Carthago zoo verklaarde een aentrale diploraaat die jop 23 Septemher uil Lenden is vertrokken en die thans in Geneve is aangekamen TKN ONDEBCiANC CEDOEMD De laatste da en van zijn verblijf in Londen zoo wordt in deze indrukwekkende beschryviijg gezegd was liy er zich bewast van geworden dat het grootste economische centrum der wereld ten ondergang was gedoemd Er bestaat in Jjonden en omgeving geen Induïtriewflk meer die niet geleden heeft onder tfe Duilsche bomaanvallen Geen verstèndig njensch kan meer spreken van een normale voortzetttmg van het voor Orool Buttanje zoo beslissende Londensche economische le en Ieder economisch en handelsverkeer dat zich op het oogenblik in Londen en een Ijondensche haven afspeelt dient alleen nog tot het transporteeren van de daar aanwezige grondstoffen naar het binnenland en om het machmematenapl van belangrijke Londensche oorlogsinduitiieen vao de vernieling Ie redden De deBorganifatie van het Londensche verkeeiïleven is reeds door de Duitschers tot slant gebracht De voorziening van de Londensche bevolking van levensmiddelen is intusschen t t een netelig probleem der autoriteiten geworden nu aan duizenden dakloos en broodeloos geworden menschen ook nog maaltijden moeten worden verstrekt Hoe dapper de Lendenaars zich tot dusverre ook gehouden hebben toch kén hun moreel gezien de slechte voorbereiding van Londen op het groote Duitsehe luchtoffensief niet op peil gehouden worden AUeen zy Ote één enkele maal een nacht hebben doiorgebrach op een der Londensche ondergrondsche stations kunnen met eemg recht een oordeel Uitspreken over de zenöwproef die de Londenaars sedert eenige weken dageUiIcs moeten afleggen Hy de bovengenoemde dipJUanaat zelf heeft tweemaal moeten vluchten in een ondergiandsch station Nooit zal hij de paniekstemming vergeten dis hij beleefde op Waterloo station toen eenige B conden lang de eleclnsche stroom door het dreunen der m d nabuheui inslaande bommen verbroken werd De tweede maal bevond hy zich in den ondergTondscheo tunnel van Piccadilly C v j l 1 fs i t der spoor ijn en dikke rookwolk Ie voorschyn kwam Tei gevolge van het lichtzinnige geroep gas was onder d opeengepakte menigte een vreeselyke paniek ontstaan Wat hij daarbii lieieefde behoort tot d verschnkkeIgkste mdrukkeo xan zijn leven Evenal vele anderen heeft htj d voorkeur aan gegeven de hel onder de open lucht te beleven dan ooit zich weer t begeven m de hel van PiccadiiUy Circus SCBADE NIET TE OVEBZIEN Van d aangerichte schade kunnen ndenaars xelf zich volstrekt geen denkbeeld vormen zoo bevestigt de neutrale diplomaat verder De het meest getroffen industrie en havenw en zijn afgezet De journalisten van Europeesche dagbladen kunnen lidi nog aUeen door middel van hun Amenkaansche collega s eenigsiins e i indruk yormen van hetgeen bij de laatat faomb i d menten ia aan valkn Da officicelc mcdedaeljngen bfvatten In den regel tepvens over cfiade die cht dagen te vonm ia aangericht Men kan alleen nog in de City komen wanneer men kan a8i oonen dat men in dat deel der stad woont of iets te doen h ft Sedert 30 September kun de gewone sterveling noch aan de St Pauls kathedraal noch aan de bank van England een bezoek béngen 00 verklaurda de dipioraaat woordel k Mettertijd i d Londensche bevolking er aan gewMid ovecdag te vlaehteR in d parken ofschoon dat v rbedtn is Het bewust zun dat de Duitsehe vliegers alken éeonomiaehe D mtiitiiire objecten aanvallen geeft een grooter nrael van veibgheid dan de aehuilkWders Wanneer het in de do Ung dür Ouitechei zou Iwbbm ge egm om Lwideasche mcmumenten te woesten zou r waarschijnlijk o Parlementsgebouw thanc KWh noch een Westminster Abbey noch een St Paula kathedraal meer z n Ken bewaker van het St James Fatace heeft hem verteld hoe een Duitsche vUmer vlak over de Trafalgar iuil is ge lO gen Ket leek bvina of h in WhitahaU wou landen zoo laag waa hü pletteUng gedaald waarop hij vlak laqgs de BigBen over het Parleroentsgebouw wa gevlogen Daarop liad hu Waargenonien hoe het Duitsehe vliegtuig in een stelle opwaartsche curve over de Theems was gezwenkt om z jn bonunen te werpen op t groote kantoorgebouw van een scheepvaartmaatschappy BET FOSTVEBKEER ONTWBICHT Toen in dejweek van 16 tot 21 Septemlier het plaatselyke LoBdensche postverkeei tweemaal was onderbroken deed het geruefit de ronde dat het Londensche hoofdpostkantoor even eens vernield moest zijn Het postverkeer had d laatste dageij van mtjn verblijf iA Londen steeds nog zw stonngen Zoo had een brief van bekenden uit Surbiton dat met de trein van Waterloostation 23 min af ligt tien dagen noodig De voorsteden van Londen zijn door de Duitsehe luchtaanvallen onbereikbare streken geworden Omgekeerd kunnen de meeste bewoners der voorsteden ftiet meer naar Londen rijden Het spoornet van de spoor voor de Ijuitenwyken d w z de lijnen die in Wat loostation nit Surrey binnenkomen moet iwaar geleden hebben Van de ongeveer 18 l jnen die in Waterloostation aankpmen zgn er drie geheel uitgevallen E enals de meeste Ijondenaars kan ook ik geen omvattende mededeeüngeft doen over de in Ixmden ontstane schade Wie niet dringend zïjn huia uit moet doet al sedert weken geen stap m eer naar bulten De Londenaar weet van den omvang der sdiade precies even veel en even weimg als de buitenwereld die aangewezen is op het Reuterbericht Wanneer ik er aan denk dat sedert mijn vertrek uit Londen de Duitsehe aanvallen verdubbeld zgn zoo besloot de neutrale versl ggever lukt het mU onmogelijk dat men in korten tyd van Londen nog ate van een st kan spreken die m economisch of strategisch opzicht een nuttige fuQctie voor de Brltscb verdediging kan vervullen DUITSCHLAND GENERALE STAF VOOR HET EüRa PEESCHE BEDRIJFSLEVEN Onder Goerings leiding De Berlijnsche correspondent van de Tel naeldt J In het kader van de economische reorganisatie van het Europeesche vasieiaim m i w 1 T i T opperste leiding van ruksraaarscbslk Goring e n generale ataf voor liet Europeesdie bedrijsleven in het leven Vorden geroepen Tot dezen staf zullen behooren staatsraad H C Wohltat minister dr Fischbock en Generalreferent KehrL In politieke Duitsehe kringen itaat men n l op het standpunt dat het thans nu Duitschland het grootste de van Europa beheerscht tijd is het vasteland met de economisdie ideeën van het nationaal socialisme ta doordringen Beeds ziet men in deie kringen aan den horizon de contouren opdoemen van een nieuw economisch leven van de Vereenigde Statoi van Europa Het zal de taak van doi economischen generalen staf zijn grondslagen voor dezwi nieuwen toestand te leggen en het is opmerkelijk dat niksmaanchalk Gering voor dit vemntwoordeHjk werk waarvan veri voor de welvaart van het nieuwe Eur M zal afhangen geen uitgetpro ken ambtenaren heeft kozen maar vakiiedep die in het practiscbe econo miache leven reeds van hun cspacilei ten hebbes blijk gegeven DUITSCHE VLIEGERS ACTIEF OnguiMtig vUeffweer ▼ ermindert aanvallen op Londen niet Ret frontbericht van gisteren van bet D N B luidt ais volgt In het weennaehtbericht v n heden is vrelllcht het meestzeggendi dat het in tegenstelling tot de voorafgaande weken in het geheel geen melding fwiaakt meer kan ma en van yluchWk Van Brtbehe oofwnenTittper mm Duits ch g 1 ied Daarmee wdid kennelijk behi ve het sterke vertieis aan machines van de R A F dé at ji afhankelijkheid der Kngelsche vliegers van het waer bewezen Sinds het middea der vori wedt heeracht boven middenen West Europa zeer slecht vliegweer gekenmerkt door stopn en nevel uist boven de gebieden die voor de lucbtoperaties essentieel ziin In dien zelfden tlid heeft de rijlMhoofdstad geen Engelsch vlieeluig eer te zien gekregen terwijl de Duit c e aanvalltn ep landen onondprbroken voortgingen Ook aan het einde van de eerste maand der vpf eeldindsvluchten die gisteren eindigde blükt dat de groote bekwaamheid van onze vliegers het met d ongynstiee omstandisheden van het oogenblik klaarspeelt Weer konden zoowel overdag als s nachts vreeselitke verwoestingen aan objecten die voor de oorlogvoering belangrUk zHn aangericht en daarmee het steeds sHnkesnde weerstandvermi een van den tecenstander verder peknot worden Te Londen vloog eefi proote gasfabriek in de lucht Andere ti effers beschadigden een waterleidinsbedriif zeer zwaar De stelselmatige voortzetting der aanvallen op Bngelsche vliegvelden volcehs AmerVaansche waamemipgen is van 130 velden reeds meer dan de helft ta den loop der vargeldinwvluchten totaal onbruikbaar gemaakt heeft ook de afgeloopen 24 uur tnt vernieling van andere vliegvelden geleid Daarbij konden talrijke hangars tot Instorten jrebraeht worden fn da daarin aanwezipe vlieetuigen werden door bommen en mitrailleurvuur verntetlfri Aan de methodische vernieline van qjoorweehistaüaties al hulpniiddel ter verminderinE van het weer tandsvermopen van den tegenstander besteedt het Duitsehe luchtwanen den laatsten tijd meer aandacht Zoo kan het weermachtbericht voltreffers vap zware bommen op een station en op emolacemenfen on vele punten In Engeland melden Daarenboven rlin weer verschelden troepCTkampen ten Zuiden van Londen met groot succes geteisterd vooral daar op drie plaatsen talriike voltreffers oo barakken en onderkomens terechtkwamen ÖE DUITSCHE LUCHTSTRATEGIE Een deskundige beschouwing Van deskundige zijdc is aan het D NB een uiteenzetting gegeven betreffende de Duitsehe luchtstrate gie Daarin wordei de auccesse welke tot dusver door de Duitschers iii de lucht zijn behaald in vijf punten samengevat 1 De Engelsche luchtverdediging Is stap voor stap van het Kanaal naar de Zuidkust en van de Zuidkust naar de Zuideltjke graafschappen en van daar naar Londen teruggedronjfen Dat blijkt onweerlegbaar uit de plfialse der luchtgeve ten zeoals deze o in de Sinds de vroege morgenuren van gisteren gaan de Duitsehe aanvallen op Londen en steden van ZuidOost en Midden Engeland weer ononderbroken voort In de groote boclit van de Theems ziJn indu strieinstallatiea met bommen van zwaar kaliber bestookt Dichte rooknevels en een brandlucht hangen inds gisterocfateod beven de stad Gistermiddag tün weer nieuwe formaties voor den aanval gestart Op mndere plaatsen zijn fabrieksinstulaties stations en spoorwegemplacementen getroffen en ten deele door voltreffers vernield Op een vlieg eld werden treffers op de gebouwen geplaatst Nadere byzonderheden zijn nog niet be kend Vi wd oaalgebrélien taeUaluni Te Londen werd gisteren haast onafgebroken luchtalarm gemaakt Duitsehe gevechtsvliegtuigen vielen ten deele onder bescherming van jachtvliegers Lenden m doelen in het Zuiden en Zuidoo tan van het Britsche eiland aan Haveninstallaties wapenfabrieken nivltallleeringsinstallatles spoorwegen vliegvelden i andere belangr kc doelen kregen treffers die 1 andden m verwoestingen ten gevolge badden Op verschillende fc Engelad e beriphten ondubbelzinnln ver d rordeit Het Kapöl en h Xuidten van Engeland zyij daarmede to gebieïJen van de Duitsehe hfenchappij in de lucht geworden Het hart van het Engelsche wereld riik Londen is in zijn functies ernstig gestoord Deze verlamming van betleidinggevend apparaat heeft noodzakelijkerwijze momenten van zwakte tengevolge en deze zijn thans reeds duidelUk waa te nemen Er zvj hierherinnerd aan de verdedigingscommissie te Dehli die zkh bezig moet houden met de nauwere aaneensluiting van de ten Oosten van het Suez Kanaal gelegen deelen van het empire sanden steun die Canada bij de Ver Staten zoekt aan de sluiüdg van d Katoenbeur t Liverpool e d Dezeleekenen spreken een duffdtibjke taal voor het geheïle empire De blokkade ter zee die door duikbooten en de luchtmacht geijandhaafd wordt wordt op doelmatige WAjze door de methode van de hamerslagen der luchtmachi aangevuld Davernieling van de havenwerken wapenfabrieken opslagplaatsen van olie en levensmiddelen gas en electriciteitswerken en van de spoorwegen mde beide centra van Londen en Liverpool verlamt niet slechts het geheelezakenen bedrijfsleven en de productie doch ook het alledaagsche leven van het menschelyk bestaan De Duitsehe aanvallen strekken zidi uit van L nden over Zuid enmiddenEngeland tot de Shetlandseilanden De uitwerking die de verschrikkelijke hamerslagen van de Duitsehe luchtmacht in hun onverbiddelijke consequentie op het moreel der aanvallen hebben blykt uit verklaringenvan gevangenen en uit neutrale uitlatingen De Brilsche luchtverdediging is door de verhezen aan jachtvhegers de laatste weken zwaar ge trof f au Demetbode van de hamerslagen dwingt de jacbtvliegers steeds weer in tegenstelling met hupL instructies den strijd aan te bmdea en daarmede bij hun beproefde terughoudendheid die zij nog voor he laatst tydens den slag m Vlaanderen ten koste van den Pransche bondgenoot aan den dag legden te laten varen Zijn ifl echter gedwongen den strijd aan te bmden dan zyn zij echter ook aan de steeds op afzonderlyke punten in massa en bü verrassuig optredende Dwtscha jagersovergeleverd Daarmede is de weg via superioriteit in de lucht naar heerschappij m de lucht voor de Duil che luchtmacht afgebakend ITALIË LEGERBEJWCHr VAK GISTEREN Dfiikboot tot zinken gebracht BEDRIJVIGHEID VAN VLIEGERS IN OOST AFBIKA In zijn weermachtsbericht no 122 maakt het Itakaansche hoofdkwartier het volgende liekend Dezelfde flottielje waarvan melding gemaakt is in weermachtsbericht no 121 heeft een andere vijandelijke plaatsen ontwikhelden iich luchtgevechten en trad luchtdOelartiUerie in werking Bij de luchtgevechten werden 22 vijasdelijke en 7 eigen tempellen neergeschoten De stemming in Lenden De stemming in de wijken van Oostl onden is ioo dreigend geworden naar te Stockholm uit Londen gemeld wordt dal de nieuwbenoemde mmister van Binnenlandsche Zaken Morrison eergisteren een inspectietocht moest ondernemen door da openbare schiiiikelders en de onderkomens ii den ondergrondsche Deze mspectietocht was een uitvloeisel van den toenemenden ernst der verslagen die mj het ministerie van Binnenlandsche Zaken en de pollUe autoriteiten bmnenkomen over de gemoedsgesteldheid der bevolking wier ifenuwen m een mate als men zich eenvoudig met kan voorstellen overpriiüield z n niet u de laatste plaats ook omdat tot aan het einde an oe vierde week der Duitsehe luchtaanvallen nauwelijlu een minister of andere hooggeplaatste persoonlykheld zich in het Eastend vertoond had Morrison trachtte op ztjn tocht de menschen er van te overtuigen dat nu alles beter zou worden en werkciuk doortastende maatregelen voor betere bescherming en betere verzorging der bevolking genomen zouden worden Ook na de vierde week der aanvallen zün nog steeds honderdduizenden bewoners der voorsteden van het Eastend zonder eenij rlel bescherming tegen liichtaanveUn Men heeft titans bevel gegeven nMpasgeboaw de sta duikboot tot zinken ebrafh n de Jioole ZeQ j $ Mn vÜimdeUlk cwvooi dat geescoEteerd werd door kruisers en torpedojagers door e i van nae luchtforroaties gebombardeerd In Oost Afrika was bcdriivighcidvan onze vcrkenningsafdeelingenvoorb K sala en m de z ne van El Zoean ten Wasten van Omager De vijandelyke luchtmacht bombardeerde Gallabat waarby vier Askaris gedood en se gewond werden Bij andere luchtaanvallen op Otoeralo Massaoea en op Metemma werden drie personen gedood en twee gewond onder de inlanders Eenige hut ten weMen vernield Een vijandelijke duikboot rtvelke opdook in de omgeving van l avona heeft enige kanonschoten gelost op de stad waarbij burgerwoningen getroffen werden en onder de bevolking eei persoon gedood en zes gewond werden De materieele schade is nie groot De verliezen der marine GEDVREf DE SEFIEMBER Het hoofdkwartier der Italiaansche strydkrachten publiceert een lijst van verliezen der marine gedurende de maand September De lost bevat de namen van 57 dooden onder wie 2 burgerasbeiders 116 vermisten en 60 gewonden Verder lijn 6 Askarimatrozen omgekomen AZIË JAPAN S BUITENLANDSCHE POLITIEK VERKLARING VAN MAT80EOKA Goede betrekkingen met SovjetUnie bepleit De Japansche minister van Buitenlandsche Zaken Matsoeoka begon zijn buitenlandsche politieke verklaring voor de gouverneurs der provincies met uiteen te zetten dat bepaalde staten tot dusver steeds weer gepoogd hebben de pobtiek van Japan en zijn noodzakelijke taak binnen groot Oost l AziS te onderdrukken Dit heeft ten slotte tot het sluiten van het drielandenpact geleid Japan is niet voornemens gebieden te annexecren of Aziatische volkeren te onderdrukken en uit te zuigen zooals dit eenige Europeesche en Amenkaansche staten gedaan hebben Integendeel Japan wil deze volkeren van den imperialis lischen druk bevrijden en op grondslag van gemeenschappelijke welvaart met hen samenwerken De botsing in China zoo vervolgde Matsoeoka toont twee verschillende opvattingen Japan heeft de stabiliseenng van Oost Aziè op het oog door vreedzame samenwerking terwijl Tsjang Kal SJek de stabiliseenng tracht te bereiken door front tegen Japan te maken Wat de lietrekkingen tusschen Japan en de SovjetL nie betreft meende de minis tion vén den ondergrondsche in Bethnal preen voor vluchtelmgen open te stellen Daar kunnen overigens ten hpdgste achtduizend personen onder bracJit worden Scotland Yard oentra vlagschsiften Naar uit e en bericht in de Daijy T I ♦ v lJln m rnrzia op groote schaal ondernomen ieg n de uitdeelers van vlugschriften op de stations van den ondergrondsche die voor luchtbeschermingsdoelemden gebruikt worden Omtrent den inhoud van deze pamfletten wordt slechts medegedeeld dat hiJ defaitistisdi was Een reeks kantoorlokalen is doorzocht en men heeft bu deze gelegenheid groote hoeveelheden vlugschriften in beslag genomen Toenemende crimina Uteit te Londen Volgens berichten uit Londen veroorzaakt de eenvoudig beai stigende toeneming van de criminaliteit groote bezorgdheid bij de autoriteiten Geheele misdadigersbenden hebben zich m de havenvvu en gevormd en gaan tudens de luchtaanvallen stelsehnatig op roof uit Zy vinden ook ruken buit daar de politie anderszins beziggehouden wordt Men heeft thans versterkte politiepatrouilles in dienst gesteld om nieester te worden van t mi sd digersgilde Men vreest evenwel dat een doeltreffende bestrydmg van het misdadigersgilde m Oost Londen met mogeluk is zoolang de Duitsehe aanvallen in den huldigen vorm voortgezet worden De onderwereld die thans steeds brutaler uit haar scfiuiihoeken te voorschyn kruipt overstroomt ook de openbare schuilkelders en vooral de turnels van den ondergrondsche waar diefstallen n ro overvalien ain de orde van den dag Éjn Bafrtnh tchip Een Engelsch koopvaardijwhip van 600 tor IS getorpedeerd ter hoogte van Punta Teneriffa buiten de Spaanache wateren De Spaansche trcller Netuno heeft 28 schipbreukelingen opgepikt Hel schip had 31 man aan boord De overlevenden zijn naar Huelva gebracht Zu verklaarden d nationaliteit van de duikboof die hun schip had getorpedeerd niet te kennen tiMmStiir wéreia verkeerd lott ijn indien beide mogemlhedten in het Ven Ooitea met flka ider in conflict zouden geraken ÏVenlueele otisveistanden dienen terstond te worden weggenomen en hangende vraagstukken dipnen ie Worden opgelost Het parool moet luiden voor een groot doel saipenwerken Vóór sommige landen zou hèt de groottte vreugde z in wanseer Ruslend en Jepan met itlkander in confhct geraakten Daarom ii in hef drielandcnpact ook de SovjetRussische kwestie duidel k vastgesteld De oorlog In China De minister zeide in zijn verklaring vpifder dat h tf zoolang de oorlog in China duurt niet te vermijden Is dat de rechten en belangen van vreemds mogendheden geraakt wprden vooral wanneer deze belangeti liggen in hit gebied van de Japansche operatiet Wanneer derhalve vreemde mogend heden hun ifechten en belangen wenschten te be ehermen behoorden tageftiteres$eéi d te zvin btj een spoedige büleggmg van h t eonflict Hts Jaji wche Tege mo gin Matsoeoka voort verwacht thans met de greoiste belangstelling of Engel land den weg door Birma tal iMropenen Japan heeft niet h t veememen om twist te leeken at een el ender taod maar moei met beslistheid ieder peglBg van de hand wljsen on den vrede in Oost AiU door Mrtfn ittvm aan T iang Kia iSjek te veralo ren en durmede den eorlot fauigar t doendnnoB Vorte tpnk Mataoeehe deii leMch vH dM Nederiandseh Iadie Bmasoh fado CIdna en Ttuilami gcmeeqiohap elijk met Japan aan den eyboaw xanden medewerkm De Japansch Roadsebe onderhandeUngaB De hrroegere Japansche ambaisad raad in Moskou Sjicbida heeft bij zun aankomst in Tokio aan Japanacht journalisten verklaard den tndrvk uit Tokio te hebben meegenomen dat dt diplomatieke onderhandelingen tusschen Japan en SovJet Husland op grondslag van de Jongste vferklarinj van Molotof in zake de wederzijdtch l etrek tingen vorderingen raakan IW AMERIKANEN IN HBT VERRE OOSTEN 0e Standard Vacuum OU Company heeft naar de China Press meldt haar personeel in China aangeraden him famibeleden zgo spoedig mogelijk naar de Vereenigde Staten te laten vertrekken Ook de Texai 011 Cony pany heelt een deel van haar l fersoneel aangeraden him gezlnaleden thans reeds te Jaten vertrekken btJ wijze van voorzorg daar er door dentoestand in het Verre Oosten wallldit gebrek aan scheepsruimte kan onVstaan ENGELAND Londens langste luchtalarm bU dag TIEN VVR ACBTEREEN Londen heeft gisteren overdag het langste luchtalarm sedert et uitbreken van d n oorlog gehad Van tol 18 uur vlogen Duitsehe toeatellen boven de stad Zij wierpen alle aoorten bommen tot het zwaarste kaHbef ue Sedert vanochtend vroeg tiJn weef Duitsehe vliegtuigen opgestegen om de aanvallen van gisteren voort te zetten aldus het D N B FRANKRIJK BEZOEK VAN FARINACCI AAN PABUS De Italiaansche minister van Staat Farinacci bevindt zich op het oogenbhk in Parijs Van deze gelegenhe i heeft hij m het bijzonder gebruik gemaakt om verbetering te brengen in het lot van de talrijke in Frankrijic wonende Italaansche gezinnen Naar verluidt is een grootsch repatneeringsplan voor alle In Frankrijk w nende Itahanen ui vo rbereidmg nutROwsME m atéaatua Voor de tweede maal tn acht dagen tijds m te Shanghai een Japansr i officier in uniform het slachtoffer geworden van een terronstlschen anvpl De kadet Ji ijihide Imai werd in den rug tieergeschotep toen hij Japansc t patrouiUeposten inspecteerde In e 2 ccaweiwuk bU da Fransche conct sie Op vier plaatsen getroffen atorf hij ineen terw l de niet herkende Chinee vluchtte met achterlating v a ztJQ pistool Men herinnert er aan d t majoor Josjie Isoba op 29 September in het Ilcngkioe district ernstig gewond werd door een terrorist AUSTRALIË DB NiEI7WEK ANDSf E DBTENSiK De Nieuw Zeelandscbe mtnistar v Landsverdediging heeft verUawd d de opleiding van de itrijdkraehti voor te verdediging zooveel anogelu bespoedigd wordt Oe reeaering ipe zich de grootste moeite frvoor t zo gen dat ingeval van mobilintte h ieger zoo toel mogel k geteed ui tv