Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1940

vm m 8 ocwwÊM 1940 atg worden gestraft met gevangeniattrat van ten hoogste twee jaren en ipet geldboete van ten hoogste twee dttizend gulden of met een iettp straffen Men vrage dus tüdig de formulieren w T kt l tLlj an en zorge er voor dat zü vóór 10 Moordrecht cwbct 1940 zün ingeleverd Het adres voor Gouda en omgeving is den heer Procureur Generaal fun SCHEIDSRECHTERS OEBITEf RINGEN OVtm DE MAAND SEPTEMBER 194 Dilettant ƒ 1 62 Lekkerkerk 1 62f Nederlandsche VoetbalBond SECRETARIAAT ONDERAFDEELING GOUDA Karaemelksloot 209 Gouda Telefoon 2764 OFFICIEELE MEDiEDEELINGE UrrSIiAGBN JUNIORENCOMPETmE ZATBIt9AC S OCTOBEK IMf Afdeefmg A Qoud B Moordrecht A A Q van Wijngaarden 3 Afdeeling B O N A C Zwervers A G dep Boon O w n o Nieuwerkerk t 0 85 O N A 0 73 Zwervers 0 85 Bovenstaande debiteeringen zyn de saldilyst per 30 Sept 1940 verwerkt ADRESLU8T Vereenlgitigen G S V teL dagelüks behalve Dinsdags 3198 Zaterdags tot 12 s Zondags telefoonnummer 2019 1 wE e k E BLAD fnulSMIEBiS DR H W VANRIET SCHOTEN OVERLEDEN Rinm 25 jaar directeur der fi V Goudtche Waleirleidingr Maat tchappv MtOOTK VBEDKNSTEN VOOB DE WATBEVOORZnENÏNG Qduel onverwacht i g ste Ochter d ia het ziekenhui in zijn woonplaats Z t l op 11 iaHgfHi leeftijd overladen dr H W van Bfrtscjioten directeur je N V Ctoua che WaterWduigHaatsdjappö Dr H BS Rietachoten H t heengaan van dr Van Rietscho if gevolgd na en korte ongesteid die zich aanvankelijk niet emstig aanzien Er trad evenwel in een èperatie die hü Zaterdag heeft ondergm een ongunstige wending in waarna de toestand snel verergerde Het plotseling verscheiden van dv Tan Eietschoten heeft de Goudache WaterieidingMaatschappü een direc rer ontnomen die een lange reeks van pgvi op voortreffelijke wijze het beIriif beeft geleid en dit tot een gewaakt dat zijn belangrijke taak voor de volksgezondheid op uitnemende wijze verricht Ruim vüf en twintig jaar heeft dr Van Rietschoten aan het hoofd Van de Waterleiding gestaan Op 1 Juli jl vierde hü 2Ün zilveren directeursjubileum Voor hü naar Gouda kwam was hü in verschillende andere functies werklaara en zijn langjarige Ipopbaan als cheikundig ingenieur is ongetwyfejd en belangrijke inte fes sante en veel dige geweest Dr Van Rietschoten wewi op 29 Juli g B9 te Rotterdam geboren bezocht de B S in zijn woonplaats en zette zijn ÏU voort aan de Eitgenossi che Fotechnische Schule te Zurich waar hjj to 1992 als chemisch ingenieur slaagde m het volgend jaar promoveerde hij ra de Kantonale Universiteit in dei ide Zyrftsersche stad tot doctor phll 4t en chemisch proefschrift Ia de practyk is dr Van Rietschoten irift werkzaam geweest als assistent pon de Univeriteit van Würzburg in Buitïchland daarna al5 chemiker bij 4b gemeente gasfabriek te Leiden waar flp hi naar Sopron in Hongarije vertrok naar hij voor een Belgische maatfchappü directeur werd van de gasfabriek en tevens belast was met de door tem met succes uitgevoerde opdracht tot ja diensiatelUnc van de electrisctie oentrale la 1902 werd dr Van Rietschoten directeur van het gas en waterleidingbedrijf en later ook van het electriciteitsbedrüf te Schiedam Dertien jaar Neft hü deze betrekking vervuld tot 1915 toen hü als opvolger van den heer M C ïat tot directeur van de Goud b Waterleiding Maatschappü be oeind werd AU hoofd van het Goüdsche wattrleidintóïedrüf heeft dr Van Rietschoten zün levenswerk gevonden Hü had n er In de perfectionneering van de watwWdlftg een taak die hem zeer inieWMeerde ook al doordat hü als chel sch ingenieur met tal van ingewik tóe scheikundige problemen te doen tot de oplossing waarJ kü zich met zün geheeI Jeraoon zette Het is hem gelakt op de vele vraagstukken die zich t ® Je juiste oplossing te viri eh aan de uitmuntende mzichtea oote kennis van dr Van Rietschown dankt Gouda het dat het zulk goed ter heeft en dat de watervoorziening or de toekomst van jaren fa SewasT Souda Twee belangrijke aangelegenheden Vitale lakra van een waterleidingbe W zün het vooral geweest waarvoor r Van Rietschoten zich verdiensteliik emaakt de omzetting van het rjjf van rivierwater op bodemwa f 1 m ons land önieke de kunstma infijtratie Het eerste heeft er toe ww dat de vroegere gebreken zijn oe vaa n en e i product van iio wt t eR4e kwaliteit wordt geleverd ie kunstmatige infiltratie Ss M dat de watervooratning voor v wr Jtüd i eetnm een voor f m van veilig i betrouwbaar w L2S lleri H te tarieven die mmmt kent fcM te moei ajifld go t wu dm W S van dr Van Bietschotel Oe die m n hem daarom bil VnSI AGEN VAN ZONQAG OCTOBER 194 Ie klasae Nieuwerkerk 1 Gouda 4 J IJsselstein 2 1 D O N K 2 Gouderak 2 W Bruijnlks 2 3 Woercapelle 1 G S V 3 D A de Koster 2 2 fiergarolMcht 1 aN A 4 D Valk 3 2 Stolwijk 1 Oroeneweg 1 H van der Speld S O Overgangsklasse l kkerkerk 2 p R 0 1 C Stoppelesburg 4 1 Moordrecht 2 Haastrecht 2 G den Boon 4 1 Zwerver 2 Dilettant 2 L v n haik 4 3 GrootAmmers 1 Olympia 3 K F L Nolte afgekeurd 2e klasse A O N A 5 Gouda 5 D deKnegt 1 3 Bosk Boys 2 D O N K 3 Th V d Veer 1 2 Overschotje 1 Waddinxveeri G van Wüngaarden 4 1 Woerden 2 V K P 1 M Homis 4 2 2e klasse B Woerden 3 O N A 6 H Kamp 5 0 G S V 4 Stolwük 8 J Hilgers 3 1 Lekkerkerk 3 Nieuwerkerk 2 h van Wünen 7 0 Olympia 4 Artmerst S V 2 C Compeer 3 2 3e klasse A D R D 2 Overschotje 2 Scheidsrechter n o V E P 2 E S T O 1 Th Steenkamer 2 3 Bosk Boys 3 Bodegraven 2 F Geukes 2 4 3e klasse B MoordrecWt 4 Moereapelle 2 J Baas afgekeurd Groeneweg 2 Zwer ers 3 G Lakerveld 1 3 3e klasse C U N tO 2 Bergambacht 2 Joh Tak 4 0 Scheidsrechters Niet opgetomien zonder kennisgeving B Cammeraat PROGRAMMA VOOB ZONDAG 13 OCTOBER f lé klasse Gouderak 2 Stolwyk 1 J C den Riet Gouda 4 G S V 3 11 uur H V d Speld Groeneweg 1 O N A 4 K F L Nolte Bergambaph 1 Nieuwerkerk 1 M Homis Overgangsklasse Ifeastrecht 2 Zwerevers 2 A Hofstede Olympia 3 D R D I 11 uur W Bruüniks zyn heengaan kan brengen is te constaitéeren dat hü heeft gezorgd dat Gouda s water s ea s Dr Van Rietschoten gaf zich geheel aan zün werk en bewoog zich niet op ander terrein Hü is yroeger secretaris geA eest van de Verèeniging vBor waterleidingbedryven De teraardebestelling is bepaald up Donderdagmiddag 2 uur op de Nieuv e Algemeene Begraafplaats te Zeist Verhooging van de omzetbelasting niet voor boeken enz VERPLICHTING TOT AANGIFTE De inspecteur der Invoerrechten en Accünzen deelt ons nader het volgende mede Zooveel mogelük is getracht aan alle daarvoor in aanmerking komende grooten kleinhandelaren en fabrikanten die tevens het Beroep van handelaar uitoefenen een aangiftebiljet toe te zenden Oo i degenen die geen aangiftlïbiljet hebben ontvangen zün echter wetteljjk verplicht om vóór 20 October a s aangifte te doen van de goederen welke op 1 Ctetober j l in hun handelsbedrüf in voorraad waren voorzoover de omzetbelasting het büzonder invoerrecht ovetdie goederec met ingang van 1 Octolfer j l is verhoogd Het niet doen vah de aangifte is strafbaar gesteld met een boete van ten hoogste vyf duizend gulden VrQiteliliig voar badtcn weekbladen enz tot nader order griuuidhaafd Door tiet wüzigmgsbeshiit is de viiüstelling vooor boeken weekbladen i alle andere periodiek vezschQnende geschriften met ingang van 1 Oetober J L vervallen Over den voon ad t oeken p r m datum zou dientMgevo e moeten worden bybetaald tarwdl Dilettant 2 Moordrecht 2 L van Schaik GrootAmmers 1 Lekkerkerk 2 Joh Tak 2e klasse A R V C 1 Bosk Boys 2 N den Haan Widdinxveen 2 O NA 5 J de Knegt Ü N I O 1Woerden 2 F Geukes D O N K 3 Gouda 5 12 uur G van Wüngaarden 2e klasse B 0 N A 6 G S V 4 11 30 uur C Compeer Stolwyk 2 Olympia 4 Th Steenkamer Nieuwerkerk 2 Woerden 3 J Goudriaan Ammerst S V 2 Lekkerkkerk 3 J Baas 3e klasse A E S T O 1 H VX 2 G Lakerveld Overschotje 2 JBosk Boys 3 H Kramp Bodegraven 2 Moordredit 3 12 uur J F V Jaarsveld 3 klasse B Zwervers 3 Moereapelle 2 11 30 uur W Baas Moordrecht 4 Groeneweg 2 11 30 uur D deKnegt Gouderak 3 D O N K 4 12 uur M P Spek 3e klas e C Lekkerkerk 4 Bergambacht 2 1 30 uur C van Wünen Haastcecht 3 U N I O 2 12 uur J G Sinke Oudewaier 2 Groot Ammers 2 11 30 uur J Hilgers Voor zoover niet andera vermeld en behoudens nadere wüziging vangen alle wedlstrüden te twee uur aan HJS JDNIOREN COMPETITIE Programma voor Zondag 13 Oct 1940 UNIO a D O N K b 12 30 uur R V C a V E P a 12 30uur Ilitslageii van Zondag 6 Oct 1944 V E P a E S T O a 1 5 J Goudriaan UNIO a D OXK a 6 ö J Sinke SALDILUST VEREENiaiNGEN PER 30 SEPTEMBER 1940 Debet Credit Ammerstolsche S V 0 18 Bergambacht 1 23 iBodegraveil 10 78 Bosk Boys 1 593 Dilettant 1 24 Gouda 0 79 Goüderak 1 75 Groenèweg Groot Ariimers 10 40 G S V 19 83 Haastrecht 2 53 Lekkerkerk 0 30 Moereapelle l U Moordrecht 1 95 Nieuwerkerk 1 37 Nieuwkoop 0 31 Olympia 2 35 O N A 0 08 Oudewater 3 98 Overschotje O tó Schoonhoven 0 77 Stolwük 5 07 Waddinxveen 4 08 Woerden u O Ofls Zwervers 8 43 weekbladen en periodieken van die böbetaling waren vrügesteld Thans ia ecnter naaer aoor atn secreiansgeneraal wnd hoofd van net Departement van Financiën bepaald dat de vrüstelling van uTekci weekbladen en alle andere periodiek veiichynende gescb ten tot nader order wordt gehandhaafd De naheffirtg over boeken niet kantoorboeken enz en de met het oog daaropvoorgeschreven aangifte van op 1 October voorradige boeken kan derhalve achterwege blyven Koepokinenting en herinenting Op den eersten VrUdag van elke maand des voormiddags te 9 uur bal in het St Catharina Gast en Bestedelingenfaul aan de Oosftaven 10 voor ieder die zich daarvoor aanmeldt gelegenheid bestaan om zich geheel kosteloos te doen inenten of herin en ten Gevaccineerden worden er opmerkzaam op gemaakt dat by het niet opkomen van de pokken na de ee te vaccinatie de belanghebbenden verplicht ziJn zich bü den vaccmateur aan te mekien en dat kinderen die huiduitslagen vertoonen of wier huisgenootén aan huidziekten lydende zün gedurende het voortbestaan der onge telcBieid voor inenting niet in aanmericing kutuien komen Dira STAL VAN JUTE ZAKKEN OPCEBEU EBO De politie te Rotterdam heeft aangehouden weg u het verduisteren van een aantal rijwielen den 28 j8rigen musicus A V aldaar Het bleek dat de betrokkene tev i rignaleerd stMid voor diefstal van jute zakkoi te Gowla VEaCIVNNING VBHLIBND B en W hebben vergunning verleend aan J de Wit tot bet ricliten van een vleeichrookerti met am nwkkait In het perceel Gouwe 213 uur i Zwervers telefoonnummer veranderen in 89 Scheidsrechters L J Binken adres thans Groenèweg 13 Boskoop Consuls C Oraafland Stolwyk büvoegen tel 11 BOETEN togetrokken No 3 Woerden Opgelegd No 8 Boskoopsche éoys wegens niet tüdig betalen scheidsrechters deb Augustus boete plus 1 week verzuim 1 3 50 No 9 Gouderak wegens niet tüdig betalen scheidwechtersdeb Augustus boete plu 1 week verzuim ƒ 3 50 No 10 Zwervers wegens niet opkomen in den juniarenwedstrüd O N A c Zwervers A f 1 ADRES ST I9 m De nieuwe adreslüst is j L Vrijdag aan alfl yereenigingen en officials toegezondem Niet pntvangst gelieve men aan ondergeteekende te berichten H H Officials worden beleefd verzocht gepubliceerde veranderingen in dit orgaan nauwkeurig aan te brengen VERORDENING VAN DEN RUK8COMMI8SARIS Krachtens de verordening van den Rijkseommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied houdende bepalingen ter verkryging van een overzicht van vereenigingen van personen en stichtingen zonder economisch doel moeten alle voetbalvereenigingen in Nederland vóór 10 Oct ajt zich try den bevoegden Procureur Generaal fungeerden Directeur van Politie opgeven Bevoegd is de Procureur Generaal fungeereM Direetpur van Politie binnen wiensVechtsgebied de verèeniging van penionfen of de stichting Is gevestigd Wanpeer er geen plaats van vestiging is dan Wordt de bevoegdheid bepaald naar de plaats waar het bestuur wordt uitgeoefend Is ook deze niet aan te wyzen dan geldt de plaats waar hy die tot aanmelding gehouden is zfln woonplaats of zijn gewoon verblyf heeft fie besturen van de voetbalvereeniging zijn tot het doen van de opgave gehouden De opgave geschiedt door het indienen van een ingevulde vragenlyst en een vermogensstaat De imliening dezer stukken geschiedt in duplo Twee exemplaren van de Statuten dienen te worden bygevoegd Personen die de opgave niet tydig doen of die bU de opgave onware of onvolledige gegevens verstrekken j Uit vroeger tv den DE GOÜDSCHE COURANT MELDDE 75 JAAR GELEDEN Uit Boskoop Omtrent den naamsoorsprong dezer gemeente wondt het volgende gemeld Aangezien er niet veel over de geschiedenis van Boskoop wordt aangetroffen vajt er weinig met zekerheid desaangaande mede te deelen zooveel is editor zeker dat de naam van Bos koop zeer waarschynlyk afkomstig zal zijn van eene sterkte Ten Bussdie genaamd en met houtgewas bezet gelegen in het noprdoostelyk gedeelte van Boskoop genaamd de Biezen ttabü den biczenivlonder en hetwelk thans nog de schans wordt genaamd welke ten tüde van den hoUandschen graaf Willem den 1 tegen den Utrechtichen bissehoop Dirk van der Haare omtrent het jaar 1204 opgeworpen doch door den lagtsten op zünen togt naar Leyden spoedig weder bemagtigd Werd Nadettand is Boskoop een domein geworden van de Abdij van Rynsburg en daardoor aan de ridderschap van Holland De sterkste Ten Bussche schünt met zekerheid den oorsprong van den naam Boskoop te wezen doch werd geschrev i Boscbcoop Welligt afgeleid van het hout of boschgewa dat zich op de iterkte t t Busache bevond Deze dii fwifze heeft zich lang staande gehouden tot in de 17c eeuw hetgeen oók nog blykt uit een zesregelig venje dat men op den grooten bel of klok vindt alfaier in doi kerktoren hangende n dat iuidi al volgt Die buiten t gelooft Koorende doof Waeien geüick den kloeken Oowriiiifnen Uack Tot Boi co 9 émek Moet iek ter aarbeUt ktckni geerend Directeur vftn Politie te s Gravenhage ÉI FTALOPGAVEN OCTOBER 1940 Amn ersl S V te elftal p Stuuman O v d Werken J B v d Vlies Adr Kooy C Ooms M Dubbeldam A de Jong G Stigter J W Oom Kr V d Werken T Treure Bergambacht Ie elftal C den Haan J de Vreugt A van Wüngaarden te Ligthart P Graafiand L C van Zoest P Stolker W Noorlander C Romeyn H Oskami B van Vliet Boskoopsche Boys P Spaarman J van Nes J de Kw8adsteniet M Kers bergen C van Oyen H H ndriksman M van Kleef P van Herk W Sekeris C Toor A J Pannebakker V 2e elftal D Schinkel C den Hooglander R Hcn j acSm8n H Straver Th Steenkamer H Hoogendoom Th Overes W Hoofdman A van Bemmel F de Bruin D R D Ie elftal P Tom J Schoon derwoerd A Schoonderwoerd W Eerland A Gibbon L v Oudshoorn H Verboom H de Hoop R Kplster M van Gent W Reenen Dilettant Ie elftal J van Krimpen C Ponsen J van Oevercn C Noorland J de Butter C J van Nieuwenhuyzen J Dekker J Hoogendyk F W de Boer W Goedhart C J Hoogendük Gouda alle elftaleln onveranderd Gouderak Ie elftal C Baas W Baas C van Zyll Abr van Duivendijk Sr Abr Van Duivendyk Jr L van DuiVendyk Joh van Duivendük C Kasbergen A van Vliet Fr de Brum J W Baas 2e elftal G van Eyk L Mudde C Huisman A Smalberg C de Vrij A Evegroen T Stouthart Abr Vuyk R van Duivendyk D van Meeteren J de Bode Groeneweg Ie elftal C van Mannekens H Boerop Joh yan Helden J Meindert Ant van Vliet G Kranenburg A V d Berg M Dekker Jac Schmidt C Koppenaal P Brandhorst Haastrecht Ie elftal onveranderd 2e elftal J Hogendoom M Straver W Eeiehard J van Zuilen J Boer K Reichard A Kompier A de Wiid P Reiehard M Kompier K Steehouwer Lekkerkerk Ie elftal J v d Wal J van Doiigen W Pottuit L Mudde Jb Sterrenburg A Hoog dük A Broere Cz J Pottuit Az A Hoogenboezem G Deelen G v d Voet 2e elftal P de Bruin D v d Graaf J Pottuit G van Eyk J H Hoenhorst W den Boer W Berkouwer P Both Mar Neven A Polderman de Jong Abr van Zoest 3e elftal K Mudde M den Boer Pz M Burger B Ae Bruin A Burger L Burger Ckfloogendyk J Breyer Bak B Graafiand J v d Velden Moereapelle Ie elftal W Boevee vervangen door P Brandhorst Moordrecht Ie elftal A Vis C de Joode R Kreuk H Overeynder A v d Heuvel Sch v d Weyden P van Adrichem H Bongers G Stobbe H de Wilde J Woordmeyer 2e elftal G v d Weide C v d Kaa P Vis J Verkaaik L Tuinenburg N V d Weiden J Kranenburg G Kranenburg P Kerkhof L Byncveld C Tróuwborst 3e elftal M Boere A v Adrichem Kort hierna schijnt men de ch er uit gelaten te hebben en is men begonnen ie scnryven ouocoup u i 1 0 uit vele handschriftoi blykt en welke c later n t eene k is verwisseld en men alzoo is begonnen te schrüven Boskoop Het naburige Middelburg üéais vereenigd met Reeuwyk schünt gen groot dorp geweest te zyn omdat men eertyds Boskoop aanduMde van te liggen by Middelburg £ JAAR GELEDEN In de vergadering van den gemeente raad kwam een voorstel in van Burg jn Weth waarby medegedeeld werd dat dykgraaf en hoogheemraden van Schieland de gemeente jïouda nu deze niet bereid is de som van ƒ 7541 25 besteed voor de verzwaring van den Hoogen Zeedük terug te geven voorde Arrondissements rechtbank te Rotter dam hebben gedagvaard zoodat Bui en Weth den raad voorstellen zich in rechten te verdedigen en die verdediging op te drageh aan mr Vlielander Hein advocaat bü den Hoogen Raad te srGravraihage Zonder hooldelykc stemming werd dat voorstel aangenomei J e commissie belast met het nazien der begrooting der schuttery voor 1891 had voorgesteld daarop ƒ 300 uit te trekken om door het muziekkorps der schutterü een tiental openbare muziekuitvoeringente dben geven tusschen 1 Mei en 1 Octobêr Na een uitgebreide discussie werd dit voorstel verworpen met 8 tegen 7 atemmen JAAB QELEDEN Noteering kaatmailcL Aangevoerd 44 partyen Goudaehe kaa Ie soort ƒ 73 a ƒ 74 zwaard re 7Ï a ƒ 76 Se aoort TO a tU KMn per 80 K O Handel ceer vlug met oamdttia W VerdooId H Slobbe L Termeer 0 WO Hattum O GWeneveM M 4 Bruin Ck M de Bruin Hz P TttAêriks H Kortleyer Nieuwerkerk Ie elftal onveranderd Olympia Je elftal J M de Jager Joh Joe Joh Spek F Coiak H v n Zutphen M Duy M Maarleveld W Mallon F Hoeimeyer L Duy J Breeman j 2e elftal P Dükshoom J Rond J c de Jong J Donker G de Oraauw 0 Stuurman A de Jong B Hagendyk A Graveateyn C Groen P Rünaart 3e elftal C van Hsfwegen C de Knoop M Schrave J Bak J Kroon M Pronk H Gammeraat W van Tilburg E Krom L Swets C de Groot 0 N A Ie elftal Alb Wiltenburg St WiJtenburg W Ouweneel C Brenkmta S Sterk Jafc Soestbergen W d Ho L van Maaren ThJ van Willigen cxae Jong R Biesheuvel 2e elftal J Flier B Wiltenbiirg H Ketsbergen L de Jong H Zuidveld D Sterk H v d Broek L v d Heuvel Dlck de Jéng R v d Berg B Veldhuizen 3e elttal S Hofman J Valk C Spriut J Remeyer M v d ap lt M Huisman D van Leeuwen J Overeynder L Eakerveld L Kerkhof B de Kogel 4e elftal D de Jong J v d Berg J Zoet H Keppel H Bezem F Jongeneel P Rietveld A de Vrie F Korevaar S Luitjes G Vreeswyk 5e elftal B Vecmey D Jonkman C Vooys G Langerak A Meerveld D Pre voo T de Bruin P Blok J van Hoorn M Schoonderwoerd P Prang Oevrs chotje Ie elftal W Bunnik L Eikenboom F Eikenboom J Eikenboom B van Grieken A van Grieken J de Vries J Lafeber C Boere B Slappendel A de Jong B V C Ie eltfal S van Vliet Joh Schryvershof C Janmaat B Janmaat W Hoesbeek W v d Hoogen N Groen W Stolwük W Kraan J Janmaat H Verwey Schoonhoven Ie elftal S Kok C Mesker J Router L v d Horst L de Lange H van Putten A Sterrenburg M Berkouwer B v d Horst J v Ipenburg A Oskam U N I O Ie elftal J Bode vervangen door J van Lun V E P Ie elful J van Rooyen A Everwün J Didden J Rünbeek W van Loon M Everwün A Peerde man W Stolwyk G Streng G v d Vlist Jan Marten Waddinxveen Ie eÖtal H Romein J van Dyk A Tol E Vermey P Broer C Zwanenburg P Mon ter W V d Zijden F v d Berg N Rupke W la Grand Woerden Ie elftal H v d Renst G Klein K Wiegeraad J Ruigrok M J V Mouwerik H Vrolyk R Blok Wden Daas J Weerelts H de Kn ff O van Doom 2e elftal C BfliSrnebal E Ultee A Hemmer I Ravensbergcn A Slagter P de Groot Ph Eberwyn G v d Mee G Hennuin H C Schellirg Th Busscher Zwervers Ie elftal E Nobel P de Bruin M Terlouw J Zeeuw K v Uzeren J Koppenol J H Vers H Koolmees C v d Graaf M v Adel Jr C van IJzeren 2e eUtal H Heuvelman H Maat A Maaskant Gt Hoogerwaard J Verkaaik W Mulsem C Vermeer II Luchtmeyer Offerman W de VrieS A de Wit Alle niet genoemde vereenigingen en elftallen zijn onveranderd Namen het Bestuur Q VAN TILBURG secr cL UfUTEIITIE Mantels Overjassen Mantelcostuums Winterjassen worden door ons STOOMEN VERVEN weer zoo 0 i ais niouw STOOMEN M VERVEN is m oeiil M it De PeliJCaan StoomsriJ m VarvirQ vanaf IMT GOUDA Kantoari Flinraelaa Singel XI Tal OSS a MTS atmm iik