Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1940

TWEEDE BLAD DINSDAG 8 OCTOBER 1940 Adverfentten Bij ons Oanidsl Attentie iaat Vvr CMFFURE vakkundig verborgen bij NI J de Jong OROCNtNDAAt aoUDA TtLEFÖON 2319 G 3180 10 Te hmr gevraagd door Heer Eeiiik lit M Slaiphner met pension Brieven no G 3176 bM V d blad 5 VOOR VEIUGBEID OP SnUAX Kedat reeds de Havkn en Wiortaavefll voorzien waren van hekken iei tevei liging van het verkeer in het dmker is men thans bezig om de hoeken der trottoirs wit te schilderen Evenci heeft men de boomen langs de iotda witte kenteekenen gegeven BURGERLIJKE STAND GEBOREN Wouter Comelis x van J de Gruiiter en H M Roies De kweekers van de parochie hadden hun bedehuis in een feestel gewaad gestoken Van talrijke buizen van katholieke ingezetenen wapperden de geö witte Wimpele ter eere van het feest en ter verwelkoming van d i Bisschop Bij den ingang van de kerk stonden de St Hicfaielsfcnapen van het St Tar cisiuswbort in uniforra opgesteld toen ds Bisschop arriveerde Nadat de Bisschop zich op hef presbyterium gereed gemaftkt had voor het opdragen van de H Mis ving het heilig Offer aan waarbu de vallende assistentie vfxleend werd Presbyter assistens was de hoegeerw heer J F A Bots deken van het dekenaat Gouda T T r i y pn tK f vervuld do rr de pasto 3 D Bont uit feestdag Haastrecht en H Vonk uit Waddinx adverte€rt IN DIT veen liiaconus Missae was pastoor der parochie A Hakkeling en Sub d aconus was pastoor Cornet van Boskoop Sdwiiwkarf mimtm § Wint port en Minnebrie en met Lui Trei er Carla Rart en Paul Heidemann Aanvang 1 uor ïjn Oe a 4 mur WwOafinrielitiiic B 4e Jtrag Meubelexpositie en tenfoonatalling van chjWerijen van Nellie Goeiiewaaite en Einl Nagte Oct Jt ut Bekort KdwntrMt Ofwnioc tmobouwemrsus MaatschcgppU voor tuinbouw en plantkunde 9 Oei t ma Centtaal GTaniKe Verkooprng meubilaire en huishoudelijkegoederen door detirwaarder B J N Alritendyk Oct 13 uta N 4 Geief Gemeeiite Spreekbeurt d Joh van Welzen 10 Oct 1 uw Vilje EvxDgcUaeii Gemeente B bellezuvg en bidstonit 15 Oct 10 uor Stadboia Aanbesteduig vergiooten ajachtbal en damnwasscbaaii aan openbaar dacbthnii U Oct t UT Markt Paardenmarirt 19 Oct 2 30 uur Reunie Opening liieuwe cunuijaar Volktuniversiteit causerie Charles A Cocheret M Oct 2 30 oor RcwMe Hfite voott dracht leergang prof dr H Minssert voor VolksuDiversitcit APOXBBKlgBSDIEMST Steeds geopend dea nachts alléén voor recepten Apotheek E Qrendel Lan e Tiendeweg 9 en Prins Hendrikllraat 15 Burgerlüke stand Geboren October Rita d van C M Signer en M Baas Roerdompatraat 119 Octoben Maria Gerardifia d van G J de Jong en li J Krook Qx BeatrixstTOBt 1 Jantje Kermina d van H Knol en D Korenbiik Sophiastraat 26 t October Erich Martin August z van K A Ehlert en J P Boer Kon Wilh weg 22S Gösbertus i van A W J Sirre en J S VogeleiaiH d Jong F W Reitzstraat 50 7 October Cornelia z van J Borst en J L de Jongh Scheletmastraat IC Nicolaas Jan z van N den Uijl en A M Schouten Boekenbergstraat IW Overiedea i October Geertrui Cornelia Maria de Jong geh met P C van der Laan TE ROTTERDAM IN BET DONKER TE WATER De 5ï 5arige reiziger A Dekker uit Gouda is te Rotterdam tqdens de duisternis in plaats van over de KameVielksbrug te gaan erlangs geloopen en in de Rotte gevallen Spoedig kwam hulp opdagen en men slaagde erin den drenkeling weef op het droge te brengen SPORT ATHLETIEK DE HEER G VAN T CLOOSTER LEGT LEIDING VAN ACHILLES NEER Tot eere voonitter benoemd De heer G van t Clooster th ns wonoide in Den Haag heieft het voorzitterschap van de Goudsche athletiekvereeniging AchiUes neergelegd In de ledenvergadering der vereeniging is de heer Van t Clooster tot eere voor De heer T Tuinman die secretaris was ia als voorzitter gekozen en de heer J Amesz als secretaris penningmeester Overige bestuursleden zijn de henen P Schouten H J Schouten C van Duk en C Bontenbal PLAATSELIJK NIEUWS Alplien a d Kin JONGETJE XE WATEB CERAAKT EN VBBIHtONKKN Zondagmidrlig zag het ruinl 2 jarige zoflotje van den veehouder J Rijlaaisdana toen de moeder vai naar de kaasniaker j was kans de ouderlijke woning te verlaten Het kind waagde zich op een plank over een sloot en ia vermoedelijk dóór den wind In het water geraakt en verdronken E i kwartier later is het Ujkje opgehaald Bergambadbt KOK VERMIST De landboinrer D v d R aUüa he t bij de politie te Rotteixlam aangifte gedaan dat op de veemsrkt vermoedelQk te zonen nadeele een zwartbonte koe is gestolen Boskoop COÖP VEREENIGING DE BOSSOOPSCBE VEILING 7 Oct Rozen per bos Wilh Kordeï 24 30 et Vierlanden 6 78 et Ellen Poulsen 40 50 et Polyantharozen 56 62 et Hadley 92 et Pechtold 53 71 et Wendland 25 35 et Steward 40 60 et Butterfly 40 62 et Edith Helen 44 71 et Claudius Pemet 52 73 et Rosalandia 3l 57 et Briardif 42 74 et DOTua Rijkers 56 72 et Duisburg 24 46 et Juweeltjes 38 52 et Else Poulsen 30 48 et Better Times 19 28 et Ingar 01sson 30 48 et Rosa Mundï 45 65 et Flor x 36 49 et Aug Noach 17 24 et Queen Mary 52 57 et E G HJU 32 48 et gemengde rozen 20 30 et Qivergen per bos Clematis Durandi 15 2Ii t idem Piii Höidrik 52 83 et idem mevr Le Coultre 1 26 1 50 et Chrysanten gr bloemig 0 80 1 10 id kl bloemig 28 40 et idem tros 8 12 et Physalis Francctti i 20 et Haastrecht CANDtDAATSEXAMEN RECHTEN Aan de Vrije Oniversiteit te sterdam fi geslaagd voor het eaB li atsexamen rechten de heer M C Smit alhio RecuwUk DES AVONDS GEEN MCLKBEZOBGING MEER De melksl jters in deze gemeente zullen voortaan des avonds de melk niet neer aan huis bezorgen zulks in vaband met de verdnistering nastrege ien LOOP DEK KVOLKOrO Gevestigd Alexander U Nachtbar in E 120 uil Rotterdam Vertrokken P van der Ploeguit H45 naar Baradeel Gijsberta Maria £ on uit F 6 naar Utrecht WERKLOO EID GEDAALD Eij de arbeidsbemiddeling staan deze week 40 werkzoekenden ingeschreven tegen 52 in de vorige week Een 22 tal zijn nu in Duifschland tewerkgesteld GOUDEN JUULEUM RJC KERK GETIERD Btasebop van Baartcm draagt Pontificale Hoogmis ap Zondag heeft de parochiekerk St Petrus en Paulus alhier haar vyftig jarig bestaan gevierd Met grooten luister is het feit herdacht dat deze kerk een halve eeuw geelden door mj Boitwnaiu e fc j consascreerd Het hoogtepunt van den vormde de pontificale Hoogmis welke door Mtt J V Huibers in de jubileerencke kerk werd opgedragen EET NU CoBWiiesftrissen der N V Goudsche Waterleiding MaatsefaatHHJ geven met diep leedwezen kennis van het flverlyden van Dr W H VAN RIETSCHOTEN in leven Dii cteur der N V Goudsche Waterleiding MaatsebafDij Namens Commissarissen A DOH ttAND Sr Pres Comm STOKVIS m gratis recsptenboekla Scharleman s VISHANOEL LTlMcUwaaTS WUiistrtatU T t foon 3202 e 2896 O 3184 15 U3rëftl6 m BM Pergoaed der N V Goudsche Waterleiding Maatschappy geeft met groote diwefheid kennis van het overlijden van zijn Hooggtachten Directeur Dr W H VAN RÏETSCHOTEN Met November biedt zich aan WERKSJER voor tenigï dagen of als dIeastlMMie v g g V Bc B G 3183 Bur v d bl 5 Nfimens het gezamenBjlr Personeel J JARING Adj directeur dI ter ardebeslelling zal plaats vmden Donderdag 1 October a s n m te 2 uur c de Nieuwe Algemeene Begraafplaats te Zeist Vertrek van Sterfhuis Lyceumlaan 1 te Zost n m 1 u 3 ♦ ti 31 i6 M Olièieete puUkatie van hft Departement van Handel Nifverheid en Scheepvaart NAALBüOeT rOPULIERE BOBT BRANDBOBT Oe SecretariSrgpneraal waarnemend hoofd va het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt b cp J onder verwijzing naar z n piiWicalie van 10 Aogustus j l Trat de directeur VKi het rijksbureau voor hout de bij Toomorande publicatie ver lesnde dispensatie met ingang van Bedpi intrekt ten aanzien van J het koopen verkoopen afleveren bewerken verwerken doen bewerken en 4oeB verwferkea van inlaadsehe rondhout naaldhout voorzoover dit op stam met schors gemeten een doorsnede op borsthoogte had van H cm of meer 2 a het koopen verkoopen afleveren bewerken verwerken édtn bewprken en doen verwerken van popuKerenhout anders dan zware kwastvrije onderstammen voorzoover dit populierenhout niet m Banmeiking komt voor de fabricige van triplex lucifers of klsanyen b het kogpe verkoopen afleveren bewerken verwerken doen beweikat es iaat vcïwerkëh van zware kw stvrije populieren ondoUammen vooraoover deze op stam met schors gemeten een doorsaedc c borsthoogte hadden van 45 cm of meer voor alle andere dan voor schUdceleinden tes behoeve van de fabricage van triplex fineer en lucifers als onderstam wordt beschouwd het onderste deel van dei stam tot een doorsnede aan het dunne einde van 40 cm 3 htt beweritïB verwerken doen verwerken van rondhouf dat in aanmerkiag kmnt voor zaaghoi mijnhoot werkhost of paalhout t t brasdhaut krandhoutblokjaa blokjes voor gasgeneratoren Het bepaalde onder 1 en ï is niet eer van toepassing op het vetkoeym en afleveren door deo producent die £ eeo handelaar is Derhalve is het vanaf heden verboden d onder 1 2 en 3 genoemde handelingen te verrichteji zonder vergunning van den directeur van het rijksbureau vodr hout l it hel onder 1 bepaalde blyk dat de dispensatie van kracht bliift voor inlaadache iwidhout naaldhoul dal bestemd is voor mijnhoot VergHUmsgea als bevwilwïoeld dienen te worden aangevraagd bij het Bijksbnrcaii voor Hout Driekoningenstraat 4 te Amsterdam Onder de H Mis hield de Bisschop eea geestdriftig toespraak Met reden ia ons hart vervuld vant diepe dankbaarheid aldus mgr Huibers j I it gebouw is immers het huis van God en de Poort des Hemels Gij legt offe aven op het altaar Engelen stijgen omhoog en brengen uw gebeden en offers voor den troon van Gorf en zij dalen hier neermet rijke zegeningen ën gaven Hier woont God om ons te steiken op onzen levensweg Ka ziin toespraak gSf de Bisschop den Pauselijken zegen Het heilig Misoffer werd hierna voortgezet De kerkelijke plechtigheid werd beëindigd met bet geestdriftig zingen van een feestlied W d H Mis volgde in den tuin van de pMlorie een aaraige KjnQ ni j c Vele bruidjes die ieder bloemen in de hemd droegen en andere kindepen wai en onder leidi ig van de onderwflzeresse opgesteld toen de Bisschop RundmtopiMM ÓO cent p r pond Gehakt 40 caitt p r pond Biefstuk en Haas 80 cent per pond Vergaat niat nza havfIQka Levsrworat dagelijks varic i varkrijgboor 6 10 cant par ent A van Leeuwen HOOGE GOUWE 7 vlok b i da Mark O 3177 24 42a BSCO nEniNO Ba BJUnS 8a UIST TSESBNa VAM POMDAO OCTOBEa l 40 HOOOE nEMOM t 2000 3637 ƒ looa ais3 13SM 17M1 laoa ƒ 400 esa 80 8 itsaa 300 7304 8831 319 11846 1481 18680 18888 ƒ 10 8804 8000 latas I3S48 13897 18178 18193 30779 PBEMBM VAH ƒ 70 S8 84 79 188 341 244 333 608 1004 1383 1404 t893 1704 1996 2033 2052 90 8 3819 3866 3878 2891 2791 2820 3900 3923 3424 3427 3S62 3688 378 SaaO 4064 4084 4344 4883 4824 4748 4906 8013 6085 StB9 6198 E220 5242 6615 5618 5700 8184 8470 6686 8986 7329 7434 7883 7898 7918 7836 7976 1 a Mn 8134 8247 8377 8404 8623 8676 8704 8033 80 lal 9316 9400 476 9479 9e5r 9888 10014 18881 10046 16148 10170 1C343 10337 10410 10611 10857 116 a 11173 11 06 1184S 113 1 11431 11476 11486 11867 lieie 11960 11982 12027 13111 1316T 19U6 13 88 13468 13406 13603 13868 12719 12847 12849 13988 ia8 1 037 13119 13134 18353 13656 13696 13771 18963 1 480 146 8 14 77 14831 I4B38 14886 14881 14969 16207 18446 1844 18 03 1S671 16878 16824 1687 15986 18804 18014 1800 ia4 0 186 0 168 18783 18819 17110 17114 17603 17749 17 13 1798 17946 18081 18083 18071 18349 18448 18880 18602 18680 18809 18833 18834 18 68 18889 1 146 1817 19840 19809 3004 30194 3S40 30618 30516 20686 30730 2075 30 00 GEEN PBEMIEN 18 168 ISS 227 266 366 407 634 188 860 664 732 747 750 819 946 968 986 8 7 1001 1032 1129 1140 1161 1194 1234 1277 1370 1478 1496 1503 1546 1647 1814 1649 1771 1777 1811 1864 1 91 1926 1949 2013 3034 2040 2104 2133 3193 334 3338 3420 3454 2463 3488 2600 264 384 3663 MSS 3711 2736 2737 3780 2789 3788 STK 3 4 3000 3997 3014 3198 3241 3299 3 23 3333 SMW S4aa 3464 3484 3533 8639 3631 3866 3677 8698 Vm 3844 3919 3026 3994 4008 4018 4043 467S 4138 4359 4278 4279 4340 4363 4388 4413 4433 480 4618 4627 4701 4719 4764 4780 4838 4873 4908 4929 4931 4946 4998 5007 6038 6083 6083 1U07 6132 6177 t 94 8349 5416 6433 I43 6443 T4 6677 6610 6830 6649 5698 6724 6907 5981 OaOS 8062 6083 8109 6134 6148 8199 838 6375 38 3681 3943 3435 3816 4194 4617 4918 6131 8486 6027 6448 6869 7213 7665 8173 8509 9052 9413 8374 6764 7083 7612 7924 8391 8963 9341 9817 6377 8846 7193 7644 8172 8413 8043 9390 9906 8454 8901 7244 7661 8204 8660 9103 9491 6861 6930 7205 7748 8216 577 9111 9607 6563 6944 731 7768 8217 8801 9115 9551 6309 U39 6366 8992 1309 7775 8228 8608 81 80 sas 6991 € 648 6694 6878 7016 7072 7365 7378 7458 7852 869 7837 8249 252 8363 644 Co70 8703 8192 9193 9283 9971 10002 10007 10021 100 9807 9759 9783 10181 10203 10213 10227 10238 10249 10353 10386 10180 10376 10401 16437 10516 10S30 10684 10686 10668 1D87B 10661 16700 lOTiajOSOO 10818 10913 10931 11093 11174 11203 11310 11340 11377 361 11363 11387 U416 11897 11612 11640 11681 11673 11713 11718 11728 11801 11867 11870 11935 11947 11 68 13010 13073 121 1 13301 12310 13331 13336 13380 13337 1333 13483 12663 12636 12640 12861 13700 12757 U778 13834 13893 13888 12999 13020 13041 1305 $ 13065 13114 13141 13315 13344 131 i 13391 13319 18345 1S38S 13470 13619 13637 13702 13730 13813 U 37 13968 14036 14070 14080 14093 14138 14333 1437 14383 14801 14395 1 414 14451 14497 14941 14844 14664 14603 14810 14623 14643 14 74 14777 14830 14827 1 843 14888 148 3 14801 14907 14967 14868 16048 15154 153S3 15387 16374 15 84 164 0 15481 16521 19681 19601 15603 16649 1S68I7 1571 15808 18830 16833 16837 1995e 16998 16003 16106 16119 16146 18185 1630 18316 16236 16 8 iai8 16 1 16 68 1 960 18630 16633 16837 18799 18845 168M 16848 1 52 16969 11083 170 7 IT1Q3 17127 17283 17400 17 19 17491 17602 17654 17688 17689 17703 17720 17734 17788 17 01 17810 17823 178 8 17893 17395 17896 17936 17968 18001 18008 18046 18135 18156 1 333 18300 1 808 1 340 18368 18371 18377 18379 18417 18509 1 536 18694 1 688 U73 18762 18B03 18953 19034 19073 19146 18149 18175 1930 19313 19371 19318 19361 19377 1 433 194S5 1 7 19714 1 778 300891 30064 30103 30159 20328 30349 20360 30383 30874 30430 30478 30518 30537 30537 20803 30636 20644 30684 30706 30783 30601 30841 20978 Verteterinnn Se Uum le lyst Hoof p mi n t IPOO 3946 moet zqn 3976 Premtêii ven f 70 11549 mon ttjn 11647 13313 moet xQa 13324 17604 moet ü n 1760 Oeen preniKn 9034 xuxt aUn 8034 13201 Temlt 1818 1017 10196 18SS4 ontbreken 140 en de pastoor der parochie naar buiten kwamen De Bisschop uitté zijn dankbaarheid in een hartelijk woord s Middags werd een plechtig Lof geclebreerd Schoonhoven OIT EEN BOOM GEVALLEN Een zoontje van den heer Van den B wonende Olivier van Noortplein is op den Lekdijk nabij de gasfabriek uit eeij boom gevallen De jongen werd thui onder behandeling van een dokter gesteld die een hersenschudding constateerde AFBRAAK ONBEWOOMtAAS VFKKLAARDE WONINGEN Men is thans begonnen met het fbreken der vi onihgcn Haven 38JM0 die reeds eenigen tijd onbewoonbaar verklaard waren FEUILLETON Nadruk vcrOodm ALLE SPOREN LEIDEN NAARULF De diditer luid de schouders opgehaald yW moeder heeft rust noodig dat is alles Ik kan weinig voor haar daen Maar ik zal er voor zorgen dat zij tenminste een nacht kan slapen 0an bad hij Lore met een recept naar de apotheek gestuurd waar zij enkele poeders kreeg En mi slaapt baar nnoeder inderdaad Lor hoort haar dtepe Klemhaltog Terwijl zij waor naar haar eigen kamer terugkaert en bij hel raam gaat ataan krijgt zl een nieuw idee Bettbenti ooian niet gemerkt dat zijgMShaduwd witrdï Als Segelke nuop attaat veridii en Lore lecqithem na zal dat niet dadelijk doorde poliUe worden opgemerkt Enbl da paMte er as weet i haarfebael plan A ntet bi algnit Zi aata mma mA InM Hma rijptslj oaMt da sleutels en verlaat vastbfilotcn het hul ï im ü V 8 teapi staan en loopt daarna voorzichtig naar beneden t e benedenpoort de smalle deur die naar de birmenplaats voert Eii da r is het kelder aam lan Segelke s huis Er brandt licht Segelke is dus tln We r kijkt zij voorzwhtig om Het ia hee stil m het groote nuis men gaat hier vroeg slapen Neen zij wordt niet beteerd Voorzichtig sluipt zij langs het verlichte raam zij moet daarbij erg oppaasen dat zij niet tegen de vuilnisemmers loopt die e ondier staan Aarzelend met kloppend hart tikt zij tegen het raam Het gerucM dat zij een oogenblik iLng gehooid heeft verstomd uniddellijk een poos laag blijft het doodstil Pas na geruimen tijd waagt Lore het nog eens te kloppen Ditmaal hoort zij sluipend schreden Het gordijn voor het raam wordt een eindje terzijde geschoven Lore ziet l et verwoeste drinkersgezichi van Segelke dat haar verschrikt bekijkt Dan verdwijnt het gezicht en tegelijk wordt de kelderdeur geopend Lore snelt den kelder bfamen duwt de deur achter zich dicht en staat voor Segelke die langzaam achteruit wijkt Haar blik glijdt door de ruimte In een hoek staat een kleerenstandaard waaraan een paar melancholieke kleedingstukken hangen Er hangt een kleed voor dat echter batf verscheurd is Een ijzeren waschtafeltje met een kom mA smerig witer 8ta t er naast Een i oel en een raw getimmerd limrten tafel Vaa i H plafnnd haaft eeft eenzame gloeilamp na r b die r n k bcht veinijic Jl Ue bedompt McM belemmert haar de ademhaling Segelke wiens hemd op de borst openhangt maakt een beweging alsof hU haar uitnoodigt op den stoet plaatste nemen Hij veegt hem eerst af Zij hebben totnutoe geen woord met elkander gesproken Lore valt zwaar op den sto neer Segelke gaat tegenplArer haar op het krakende bed zitten Hij doet zijn best de eogen open spferren Een paar maal strijkthij over bet haar dat rdtg 9 er zijn vooorhootd Imngt Lore js ptot seUng bang Een worgende angstst4gt naar haar keel omhoog Zijmoet siadcen voordat zij ecu woardkan spreken Mijnheer ScgeBte zegt zij eindelijk met zenuwachtige haast ti bebt gisteren iets verteld u weet waar mijn broer is Segelke richt zkH m w ygLOlfHet komt Uwc voor tSmii wP jma iets als een tevreden grijas a r siin gezicht gaat O zoo zegt hij dan gaat bet hierom I heb er nv4 al over terwonderd waaraan ik de eer van Mr bezoek t danken heb Nu kan Lore duidelijk zifit dat Segelke werkelijk lacht Het is e i onbeschaamd lachje Een laülije dat tiOre een huivering over den rug doet gaan Zij haalt iets uit haar tascbje en geeft het hem Mijnheer gÜke fluistert zij wilt u mij alstublieft bij hem brengen Segelke antwoordt niet dbdefijk Aarzelend steekt hij zi i arm cdt en grijpt naar bet üik papier dat Lore hem toesli kt RQ Imidt het ter hpt M w haatt SBef adatn Het i B Mljct ip n i ijllig mark Hij lacht zachtjes Goed zegt hij dan ik zal u bij hem brengen Zij staat haastig op en dadelijk verrijst ook Segelke Hij staat zóó dat een schaduw op haar valt l ore huivert opnieuw Wanneer vraagt zij haastig Morgen antwoordt hij en komt langzaam naan haar toe Zij wijkt onwillekeurig achteruit Waarompas morgen nijnheer Segelke waarom niet vandaag Hij schudt het hoofd Het gaat niet morgen heb ik gezegd Lore iioet wel tevreden zijn maar plotseling bedenkt zij zich iets Maar wij mogen niet samengawi men moe ons fliet zien Hij houdt het hoofd scheef en L e kan niets van zijn gezicht zie dmr hetim de schaduw blijft Plotsétim ataat hij beel dKht voor haar zotidcr dat zij ter kan wijken Zij voelt zijn slecht ruikfnden adem en maet de oogen shuten Hij beschrijft haar een lokaal in de nabijheid van het Schlesische station waar hij haar den anderen avond om acht uur zal wachten Zij heeft nauwelijks kracht om nog te loopea 2Ullt u stellig komen vraagt ij nog Weer lacht Segelke en zwaait roet bet vijftig nwirkt biljet Ab u ag meer df irvan hebt zegt hij Morgen als u mij bij hem hebt gebracht Zij wacht zijn antwoord iet af Danr zijn de treden van de keldertrap die naar boven voeren daar is Je deurr Oe binoenplaats Lucht fr che lucht Zij blijft even staan frimw peft itan vrwrwaarts en tegen eea der vuilnisemmers die rinkelt wat haar opnieuw doet rillen Gejaagd beklimt zij de trappen naar haar huis Morgen weerklinkt het in baar morgen Ulf brengt een onrustigen nacht door telkens vliegt hij op en staart naar de klok Het is vreeselijk eenzaam in hem Hij is blij als het eindelijk dag wordt Hij houdt het beneden in de ontbijtzaal niet lang uit hij moet iets doen Ttelkomen doelloos loopt hij door de straten totdat hij bij een huis komt waarop een bord met den naam cimsulaat tjevesftigd is Had Isabella hem niet een paar dagen geleden den raad gegeven zich tot het consulaat te wenden Weliswaar gelooft hij niet dat hij hier ook maar een stap nader komt maar hij wil niets onbeproefd laten on helderheid te krijgen Zekerheid voor een ander mensch HoeWvl dezen om hem volkomen onbekende redenen met een zekeren dokter Joachimczyk naar Warschau IS vertrokkep f f Hartmann wil hier niet aan denken om niet voDiomen moedekws te worden Ik zou den consul graag willen spreken De bediende bekijkt hem een ooitenblik De consul heeft op het oogenblik geen spreekuur Pa vanmiddag Of bent u uitgenoo d Is de zaak dringend Ulf kijkt verward Dringend Natuurlijk Maar dadelijk daarop bedenkt hij zich Hij heeft den tijd ï e bediende kijkt hem verwonderd na Op straat gekomen bedenkt Ulf zich dat Isabella irjsschien temnekomen is Hij rent terug naar tet hotel Natuurlijk is Isabella éc Biet zij kan er ook onmogelijk zijn Gi teravond is zij vertrokken een ocIh tend zal zij wel in Warschau moeten zijn zu kan dus hoogstens de avonds terug zijn Intusschen heait hij verscheidene tijdschriften doorfebladerd en kruiswoordraadsels opigelost Maar hij kan geen rust vindoi hoewel hij goed merkt dat hij een slapeloozen nacht doorgebracht liarft Onrustig loopt hij in de kamer been en weer Zal Isabella wel terugkomen Of zal zij hem aan het duistere noodlot overlaten waarm hij zich om harentwille heeft begeven Wonderlijk dat hij bü aUès oog helder over zijn toestand kan n denken Het was een sprong in de duisternis De roep van het avontuur dat hij zonder tegenstand gevolgd heeft Maar was het dat alleen Ulf Hgrtmaim behoeft slechts de oogen W sluiten om te weten wat er gebeivd is Er is g li terug nleer Nu minder dan ooit Eo als Isabella niet meer terug komt en hij tevergeefii wacht wat speelt de tijd dan nog voor rol Op een dag zal er geklopt worden Hij zal binnen roepen en dan zullen twe heeren met indrukwekkende snorren de kamer bbmenkoroen terwtijl eoi in uniform buiten blijft wachtan Deze beide heeren zullen korte vragen doen Misschien zij hem oolc bec maal niets dedh hem verzoiriccti mede te gaani tWordl MrDOtod