Goudsche Courant, dinsdag 8 oktober 1940

DINSDAG 8 OCTOBER 1940 OISTRIBUTIEWEUWS RUIM 100 NEDER GEAR RESTE ERD Represailles tegen de bdiandeling van Duitschers in Indië zoo NOODIG NOG MEi AJUtESTAnSS Als sallfe tetea § b i mi a de otitHk mii m m Uer te bath iitoim ttweiwi j met 4e cevaageanoik vpa mm autai penwum 4 traM hu poaMe f aa kan datief B ftti Indië tadil kaaaea vordea voer Indti eea begtit ie vertegenwoojrlHgea Maa aairfal bdo niim IjM lo es dexe ttgwanaatMfei geea effect heeft tal lat de aa hoadfag van eea sraater antol wordea evergegaaa Onder de angehoadeacB bevinden lidi keen vtaawen Petroleumdistributie De vfecrelaris genenuil waarnemend hoofd van het departement van Handel Nijverheid en Scheepvaart maakt bekend dat gedtirenr de hettijdvak van Weenadeg 0 October a tot en met Zohdag 10 Kovember aj de met jwriode a gemerkte aegel van de erie welke 1 uitgerelit pen behoeve mn hen die voor verlichting ia b t hui bouden uitsluitend op het ebruik van petroteum zyn aangewenen recht geeft $ het ko en va twee Bter petroleum Zeepdistributie VOOR WASCMiOCD IM T 4oN WORDEN APGECaVIH I De aecrelarii fa era I waamcineBd hooM van het depaiteaaeot van Bandel Küverbeld en Scheepvaart maakt bekend dat met ingang van heden zoowel de wastcherijen alt het pii Uek en instellingen verplicht tjn veor iedere 8 kg droof aach oed welke gew aaOicn mo watden de geldige xeepbcn in tmtvancrt te nemea c q af te geven Deze maatregel moeit gtBomen Worden om aao de ongewmacbte ecacur aitie van de waascteryen end Tlitig met betrekking tot hel al dan r iet i t ontvangst ntmen van bonnen ven liet publiek een e ide malKn Voertx wordt r ep Dcweieii d bel noodzakelitk ia dat alle wa h schertjen bij bet Ruksborcau voer chumsche producten eeetie aeed Laan Copes van Cattapborcft 1 sGraver hage worden Kgnebreven Waaecheruen welke n g aiet Zvn tageselBeven dienen zicii n v e r w y 1 d tchrifteiyk tot bet bovenopnoemde rijkibureau te wenden Patrouillesdbqi getorpedeerd DRIE LEDE DER BEMANNING VEKMKT Het Spaansche a s Neptuno beeft e Huelva 28 geicdden aan laad gezet van een igel h patrouilleachip dat op de reia naar Gibraltar ter hoogte van Ka Trafalgar bidten de Sjpêansche rritcriale wateren is fe t u a pe deerd Drie ledea der beawning worden vermist SPANJE Maarschalk de Bobo naar Si nje 0M raANC Tl OVERIIANDKSN Naar het officieele SpaansdM pmbureau Cifra meldt zal de ItaliaaoKbe maarsc aik De Bono de kcanende d gen in Spanje aanksnien om go raal Franco de versiefselen te overhandigen van de orde der Anouaziata waike de koning vn Italië aan bet Spaaaacbe staatshoofd veVleeod beeft By dese gelegenheid zal maarschalk De B mo eer rondreis door Spanje maken en de oorlogsterreinen bedchtjgen vaa den Spaanscben iMirgeromloc AMEROCA De spjlmogendl en ói Roosevelt n ij Abcoude btachtcn aaa zeven penunen lichte venKmdia es toe OiA Stellendam maakte een ancstifea nacht mee bj een poging om dt plaats te bonbardeeren vielen IxMaaaan waar onder o kcttiafbomnen p bouw land TydMJf it l borabuditoent werd met mitrai leinli naj bawdea gevuurd iKaandoot verschillende buizen zim betchadigd Nabi Broek m Waterland is een boeaderu geheel verlu and Vooritarig bericht wfffiia RTAr VOOR bet BceaarsLEVEM Een door een Kederiandach blad men zie eMerx in ons Uad gepubliceerd bencht over de instelling an een Atfo jpescfae generale staf voor het bcitoSfeleven kent naar ons tnordt medegedeeld in dezen v Min niet met de vratkelukheid overeen en loopt in ieder geval de feiten vooruit Opgave niet conuner cieele vereenigingen e stichtingen TERMUN VratLBNÈ De termijn binnen welke nietcom nterdede vereenigingoi en stichtingen baar opgaven wf Ike bü in onlangs verschalen verordening zün verlangd ktumai indienen is verfcngd tot 15 October De voor de opgave bmoodigde formulieren moeten terstond woifzz ii li cvr y 4 pi c r generaal die opdracht hebben ontvangen ook op mondelinge aanvragen de formulieren uit te reiken Den vefeenigingei waarotptrent twjjfej bestaat of aanmelding noodig i wordt aangeraden in ieder geval de aanmelding te verrichten indien dit ten onrechte geschied is zal haar dit door d i procureur generaal worden bericht Het uitgaansverbod MBW MAG ZICa OOK lOET IN tXSïïNKS EN W ratVEN KVINDEN Van bevoegde zyde wordt er op geweioi dat een deel van het publiek nog een verkeerde uitlening geeft aan de bepalingen van het uitgaansverbod voor bepaalde streken van ons land tussdien 22 en 4 uur Daarom is het nuttig er de aandacht p te vestigen dat het eveneens verboden is zich in dien tijd op te houden ijS afgesloten ntimten in open lucht zooals tuinen erven e d De bommen op Haarlem OVE VERKIEZING IN BK V S MAAKT ITAUK ZICH GBN ZCmCEN In veitand met de uitwijzing van den Amerikaanschen jeumalust Herbert Mattews corresrejnd it van de New York Times geeftJde Giornale d 1 1 a 1 i a een cortroentaar waArin gezegd wordt dat deze journalist ter begunstiging van de veriuezingscampagne vaa Roosevelt aait zgn blad een aanteekening had gezonden waarin beweerd werd dat er een Iteüaansch plan bestond om de berkiezing van Roosevelt te verhinderen Dat is onjuist en bovendien is reeds gezegd dat Italiè rm Thl f lfFtyi tw VT iw l r M W legen laten liggen aan het succes of de mislukking van de derde candidatuur van Roosevelt Ztj maken er zich zelfs geen zorgen over of zijn politiek een politiek van vrede of van oorlog is of zal zijn Italië en Duitschland weten dat zij den oorlog zullen winnen wat er ook gebeurt en zü maken zich geenszins tsezorgd over nieuwe eventueele bondgenootschappen die Engeland nog aiu kunnen sluiten Italië wen t echter dat niemand zelfs om verkiezingsredöien spetniletrt op itjn politiek Italië bemoeit zich niet met de binnenlandache Amerikaansche politiek en wil dat de Amerikanen het geen plannen loeachrijven die het niet heeft BIMNENUII op ons maanvaUen land DRK DOODEN EN OMIGE ZWAARGEWONDEN IN WRSTNOORD BRABANT EN AALSMErat Behalve de acht slachtoffer van het bombardement w Aroatesdam zijn tengevol van faichtauivallen elders Sn het land ni drw dooden e aice zwaaifeanmden te betretnen zoodat de balaas vam den 4 doapen nacht fel totaal elf dooden aanwijst By een aanval ep Iteteloord ia een wbeider 4Mood Ia ff Murt uraid een petaocm doodelQk troKen en een wder xanar gewemd Te Aaloieer werd een buis vernield waarbij een persoon en vjjf andere min of meer rwaar werden gewond Brandbommen TMAHm a OOtMHCN Het bombardement van Haarlem in den wuitt vaa 2 cv 3 October heeft lb a nog een slachtoffer feÜM t denae tei dag dat zijn moeder en twtm kmat b itrrea werden ia in het S t ffiHbethgaaaiuJs de IS jarige O MakfaUe overleden die bq den bominslag Jif de Camphuysstraat ernstig werd gewond Zjjn vatier en zijn 17Jari htmt worden nog in het ziekenhiiia verpleegd Met totaal aantal btiiton is tbara tot 27 gestegen lUITENUND SCHLAND LEGËRBERICHT VAS HEDSti Talryke kraditige aamrallen emaJxmxs nmmt mÊvan g M fonnatJee gerochtoTHciaerE Mrn ésterta M ima vergeWin en op Londen talrijke bomjreffeM van ïvraar ktf er H spoorwegcoBplex ten Westen van de bocht in de Theems alsmede op de CoB mfflcial e West Indla docfci geDl tst HieriJij onderecheidden ïich vooral de 1ichte bonanenwerpe van den gene Keaselnag InJïuidimeiiiDd werden waMOÖWeken oorlogvoering Q te doelen krachtdadig gebcimb deerd Ook tydöis den geheekn nacht bestookten gevechfsvhegtui cn tonder ophouden verkeerswerken ondewsaninÉcn d bevoorrading en awtee doelen in de Britache hooldjiad met bommen van midden en iwaar kaliber Talrijke branden in het tadgebied waren het gevolg Tijdens nachleliike aanvallen c Manchesier Liverpool en Edmburgh kon bijzonder mare achade als gevolg van brand worden w rgenomen Men gmg voort met hrt leggen van mynen voor Bntttbe havens In oi al loopen nacht vlogen Brit1 vliegtuigen via verscheidene n atsen naar Duitschland Het voorniamste doel van hun aanval was BerUja Door aiweerraaatregelen gelukte het de roeerte toestellen te verdrtv n terwyl een deel de rijkshoofdstad bereikte Bommen vielen weer op T t iadfUe riekenhuizen voorts op woMAuizoi opslagloodsen en spoorHjaen w richtten op eenige plaatsen inirteneele schade aisn Onder de beV ting ajn talrijke dooden ea gewoor den te betreuren Twee Britsche vliegtuigen werdeJi tijdens hun vlucht naar de rijkshoofdstad door luchtdoelartillerie neergeschoten In totaal verloor de vfliiid gistertn 32 vliegtuigen Dtrtieo eigen toe ellcn worden vermist t BritKhe TÜegtaigeB Vslgess tot dusver beschikbare getaBtffl warai er tot hedenochtend vroeg iocl de beide bij Berljjn neei geschoten bommenwerpers Ï9 Brit clM vlieglui n neergehaald De Dtdtache verlieren bedragen etf toe felJen Dl AANVALLEN VAN VANNACHT IBe alleen Londen ook Manchester en Liverpool zijn vannacht aangevallen door surke Duitsche afdeelingen De neCTgeworpen bommen veroorzaakten vete vernielingen aan objecten die voor den oorlog van belang z n Te Londen zijn zes nieuwe groofe toandea ontstaan In midden Engeland is on4er meer een reehtstreeksche treffer op een belangrijk spoorwegknooppu t geplaatst In het Noorden van Kngeland is ernstige schade aaageri W in n groote fabriek Door den gedaagden aanval t p de bauxietwerltplaatsen is aanzienlijke schade toegetaacht daar banxiet dient ter productie van hef in Engeland zeer schaaische altiminiuni voor vliegtuigonterifcelen De torpedeermg van de Highland Patriot ESN 8UZONDKB D€ TSC8 SDCCBS land Patriot hMft deDuitsche oorlog voering ter zee een büzonder succes behaald aldus het D N B De Highlat d patriot is een der viJf zusterschepen van de Royal Mail Line welke enkele jaren geleden gebouwd zijn en elk 14 175 bt inhoud hebben Deae naot sch en vajra in vredestijd in lijndienst tusacheti La Rata en Engeland Van giwH be B voor de voedselposjtie van Groot Bnöannië is dat Engeland daarmed hidiip met koelruimte voor het er o r van vleeseh en andere levensnud uit Ziiid Amerika verloren heeft f Itoopvaardyschepen met een ke speciale koelinrichting is O bekend zeer bqierkt iTAiie LEGSaSEftlCHr VAS HEOtir elsdi iMtroiaUevaartuig t l aidcen Eag MJAAmNai m MR de wr wwBMdai öat Br 0 tóat ia tm betaüMi tef k wenw tffaMHsd o 1 1 hmtt Hi mm m opaiein nedi ep UW KINDJE VjERKOUDeN p so T uToS o Am DAMPO i84 S den vorigen dac aangevallen onvosi met bommen Bestookt Andere vliegtuigen hebben liet radioatatkm van Oèadi Joeioef ten Noord Oosten van Ohedaref gebombardeerd alsmede vtiandelyke afdeelingen in de buurt van de grens van den beaeden Soe dan AI onze vli tuigén zijn op hun bases teruggekeerd ENGELAND DE TOEKOMSTIGE BRITSCHE WEER MACHT Vlieger uit Canada en Nieuw Zeeland DUFF COOPER NOEMT ajFEKS Het Engclsche blad Spectator bevat een beschouwing over een X aadeesch plan dat rooet dienen om bü het Engelsche volk hoop te wekken op een gunstigere ontwikkeling van den oorlog in de toekomst In dit verband is een re e van belang welke de Engelsche minister van Voorlichting Duff Cooper dezer dagen gebocttei heeft waarin een reek s gelallen vermeld worden welke de sterkte van de toekomstige Britsche weermacht moeten aanduiden Duff Cooper stelt al zijn hoop op de opleidingsscholen van vliegers in Canada 125 000 jongemannen zouden zich vru willig voor de jlriding hebben aangemeld 19 000 worden er thans opgeleid jaarlyks woipden ruim 25 000 piloten afgeleverd Nieuw Zeeland hetft toegezegd 3000 man te zullen storen van wie 900 reeds in dienst zijn Hiertegenover moet geconstateerd worden aldus het A N P uit Berlijn dat de opleiding van vliegers in deze bijzondere oorlogs omstimdigheden en gezien de eisdien welke aan bestuurders waanden e d gesteld worden zooveel tijd rgt dat slechts dan een werkelgke hulp voor hw personeeitekort van de R A F gesproken kan worden wanneer n n m Engeland meent verantwoord te zijn half of slecht opgeleid p rsooeei dm onbekwame beaianningen in de kost oare machines te zetten Be Duitsche t £volkiiig heeft dan ook maar al te vaak bespeurd dat de Sngelsche vliegers die huil bommen lukraak uitwierpen zoo al niet van slechten wil dan toch onbekwaam waren Duff Cooper maakt den menschendus maar wat wijs e T probeert hiermede diba indruk te w ken alsofGroootBrittannië toch nog groote kansen heeft Men meent daar dat mennwt gaed succes door een tijdvak vanden oorlog is beengekomen omdat hetde Duitsche weermacht tot dusver nfctgelukt is Engelschen bodem te betreden Na de nederlagen in dezenoorlog is dit een nieuw bewijs voor degewetenloo eid waarmede de Engelsche leiding haar volk behandelt zooals hef ook een dwaze mettiode is omtot het volk en daarmede tot de wereldte willen zeggen Engeland heeft inAugustus en September slechts eenigehonderden vliegtuigen verloren Duitschland echter 2161 Volgens deDuitsche weermachtsbenchten wejkergeloofwaardigheid en betrouwbaarheidreeds vele malen gebleken zijn werden 2474 Engelsche vliegtuigen Vernield engingen 706 Duitscl Jfiéstellen in het If V wfvtiifwrki I Verwarring in het po tverkeér ERNSTIGE SCHADE VOOS BET ZAKENLEVEN Naar de Times meldt ia op 1 October op alle Engelsche postkantoren bekend gemaakt dat de wsteryen niet meer de verantiyoordelijkheid voor de veilige bezorging van briefkaarten brieven telegrammen postciièques en postpakketten op zich kunnen nemen Het is aan te bevelen dat de geadresseerde onverwijld de ontvangst aan den afzender bevestigt en dat iedere afzen der twee of drie afschriften van telegram of brief l waart om na een week een dier afschriften te verzenden indien nog geen ontvangstbevestiging is binnengekomen De Times schrijft dat deze maatregel pnctisGh een verdrievoudiging van het pcatverkeer beteekent Het gevolg daarvan zal ZQn dat roet het op het groeiende gebrek aan personeel een groot deel van het verkeer onmogelqk gemaakt wordt niet alteen door de ich je van de bombardementen niasr ook éoor de te hooge eiscben an de krachtai van het peisooeel gebeld Het zakenleven wordt echter dow dii alles ernstig beknnBwrd en de dawdoor venxraaakte aehad kan IVkgetleM wwden met ie Khade door ét bemmen angerichL KmrrTAARoeim m mmblao Volgnw i Heut e rb ericht heeft de BriUehe awaiater ui Kaopvasrd medegedeeld dal met ingoiig van 15 October de kustvaarders in bsslag rerdan feaeiBen BEOISOV£Ba0HT Wederom zjjn tal van fondsen aaiv gewezen die met ingang va4 Woensdag 9 October in de d gelijksche noteering der officieele pri s 0UTanten zuUeü wordea opi nomen Kim mén rleeda bij de laatste uitbreiding inet voldo iing gewiig makenvan h feit dat de pryicourimten vr wel weer een normaal i iwkcns hadd gekregen Thans mn men zonder laear apieken behoudent eenenketa DtiaAndering van een algeheelevolledigted IP Het zIjn b aa yooitwmeltfk AmeriItaanache fondsen die in de nieuwe lijst zQtt opgeooiaei en ei naast minder eourii aandeelen de prelerente diaras van groote ondernemingen mim t Bethlehem SteeL Bepublk Steel VS Stee itmede tal van iMrefertnle wvarden van openbare nutibedrljven De kooplust die zich t i zicMe van de affedenbeurs eenige dag i cbuil had iphoudeo kwaï vafidaair met nveraiinderite kradii weer opzet o Voer v e ac ti Hl en di fondaen beitond g ade vraaf en daarfaq ont w kelde ndi een opgeweirte bukdei Er waa niet vd4Made loMeriaaJ aaa de siarkt om de pe difMn tot hH bestaande koertpett tevredn te inin nen stellen met bet cevoig dat tider beuntyd in een aacl teavo een opgaande Ujn werd gev gd fa verscheidene aandeelen in kt tea tgd een aanzieniJUte keetawini maakten Wel trad M Uenbeani een Jkl ie adempoBzt in doeb beiwadea cnk e oitzonderbwen blevcH de hdegde koersen vj Joed gebandbauiM Aku s hadden zi jdivaaktiljk eèr van de era iie a a ee ater gnnaafct en na geopend ie Zijn op Iltk lAmm deiie tot IW i procent waarna fechter een te e febng viel aarj te nemen De animo die zich gisteren later op den dag veor de HiüipEa ideeien opeAbeerde was beden nlóf niet geluwd Na vafteo inzet opl MC procent wird finmiddellyk daarna betani k hsoger aff e daa n zoodat ten slotte gehandeld werd opi 198 i procent C Uaileven werden neg drtik verhandeld en steden vafi tJêMt tot 138 prootnt Tc aaa het eijsde toe bleven de toonaaageveode daatneelen een flinke tfatttt te aanactuiDwen gev n Di erse minder courante industriepapiered werden hooger genoteerd De aandacht werd vn v igens petnkken door de arhcepvaartndmk waarvan vooral Nedcrlandacht Scheepvaart Unies in de tweede helft van den beurstqd druk verhaadtid werd 3i in era grooleta open hoek Aanvankeluk werd gehandeld tegen 139 procent of een vol punt bcwen het vonge slot maar geteide k aas aieeg de koers tot 144 prooent Oède BotOKt Stegen van S13 lot 141 waarna een klem terugslag v de Oude Vaarten Kwamen boven d i pankoers terwyl JapanUjaen zicb een vu fbal punten konden we i bete re n Van de petroleumfbndaeit werden sites op b t aUi eiden doet verhandeM de stemming was echter ook gededdaerd vast want nadat oorspronkelük was afgedaan tegen 2 K pnwQit kan later op den midd SÜ procent worden bedongen wiaama echttr een reactie van eemge pjocenten volgde De affaire m cultiitirfondsen was van geringe omvang Suiireraandeelen waren desniettemin coed ged fponeerd en H 7j s werden verhandeld tegen S70 procent terwyl later op den middag 377 procent te voorschijn kwam In rublaetaandee len aas weinig te doen An tenlam Rubbers kw amen echter tiTiimschoots bofen 200 procent Diverse minder courante soorten werden hoofeer genoteerd De tabakken hadden oen rustig j verloop De Sumatra aandeelen konden zich over de geheele lijn eenige bunten verteffrn ue beleggin afdeeling was kalm voor de Nederlandscbe staat iapieren De koersen waren niet veel vranderd De prijsbeweging was eenigszias c rpgelmatig Provinciale en gemeentelijke oblifjatjên waren prushoudend Opder de Duitsche fondsen w s het wederom de Youngleening die een drukke affaire te zi n gaf en tot 49 procent opliep waarna echter eeta mzinkin plaats vond diverse andere Duitjsche waarden w erden hooger af De Amerikaansche markt was stil en had een traag vocrkomBi In overeenstemming met Wallstreet werd over het algemeen op een lichte iik verlaagd peil verhandeld Prol 2 i procent OmcIdXJt VAt OTAKORK l I MEK KnasHLamscm mank a October Vmiftal He Y 1i f J Ji IJC m Bertltn TSZI fT943 Brttsw 1X11 f n HclBlikl fSIl lSai Stockholltl 44J1 4iM Zürtch 3 Hvtl Vork llmf r ilMV i Bninel i n tm Stotirtiolm f 44 7 4481 Zükch I 43 40 43 J MARKTBERICHTEI KAASMABKt Be C3MAVI l 8 Oct Aanvoer 195 partijen Coudgche k 7undc 8775 iMk wegende 7 a75 kf Pil Ie wt 4 i dem 2e srt r e aB 0 ZvismrOtn tot f411911 HanOel vlug MELTTtCHB eaOCNnEKVEKJNG 7 Qctob WoeiBkaal te soort Mta 14 0 Ie wort 3 8a pa 1 9 t kool mode IJ 4 M Bavoye ia 4 M groene 188 4 per M kf eriadc 1 wort 18 186 er sMa pmi 3M S5 ptTM 1Mi aii4 te Mpam ttuks MhtariS 7 II ptt IMMalein aJB 4J nufesonen u 44 smaim iJ Wanire tfnil n 8 IlM aer MS hg PIJNACKER 5 Oct Komkommers 3e soort 3 10 j ier 100 stuks komkommersitek 45 et per 100 kg tomaten A 6 50 B 6 50 CC 4 50 bonken 3 80 per 100 ptmd amjboonen 24 00 nnprineesxênboonen 6 00 8tokpr baon 10 00 pronkboonen 6 80 8 00 alt per 100 kg and vie 1 00 per lOO ttruik bos e n 8 70 per im hm im 8TAAXSI 0fJBKI VIWDÏ XUnfe tlVENM 1 1 1 t Trekking van 8 October 18M No 16852 22229 ƒ 49 No 10606 14167 15319 23408 2349L t tm No ilM 8781 711 102 7 U4S5 18495 23404 24376 f U8 No 2782 4448 6145 6421 7658 9499 10161 15034 1S052 nUSEN TAN lli tam S2M Mts IMM lEOSS 18754 22145 18 ll 0 98M 12808 1SU8 18778 22182 uaa HU 8715 hho ut88 imz 22207 1877 5488 9888 12582 ISNB I8B8S 22211 nt8 S75S 8818 U6 18783 Uau 22344 S0 5 18 MDU U8K1 18618 18836 224S6 U88 8888 18056 18785 1888 iSOll 22S6B t 4 8488 tSOTt 13888 M06T 9S 22562 8181 8888 lem U88S 8 7 188M 22604 2 31 88a 18161 128IS UIfi 18 61 22764 Êta W7S I8K7 11 18 18668 22377 13 8 7214 M44t 18840 8181 1 70 23035 nas 7136 10960 12864 16150 1 781 23255 WK 72 UM i illO tl27 1 754 23352 1814 71 10711 13356 HSOl 1 I 23410 8806 740 10716 18461 16314 30018 20550 tUB 7614 IM12 lISdA 18371 20111 23575 1428 7634 U6 B IS6I0 1 431 301 23630 3428 645 11118 11 23 M45S 3041 23716 8 58 781 11266 13 2 18502 XmM 2 3396 88 8023 11303 11134 IC71S 107 3 23944 MU 1054 11316 J3S3 16891 30116 2 i9 0 81M 1 1132 13 74 1 01 210 24i 28 S a 8331 11415 14031 16879 111 24047 88 875 1143 M H 11888 21U8 24054 88 $ m 118 M16 17177 31131 14061 MB Mt4 U 3 Ml m 4 lis 24064 O 1 M U8K WM 1741a 21403 24 ül 378 8 87 in 143 17 03 21431 24270 417 OM 117 M47 18165 31434 2434 M 80 117 i 66 1 881 21447 24518 45 8 8186 0774 1 901 1 812 2I4 24838 te 813 n818 14 a 1 404 11478 24715 4877 81 IM 14881 MtM 115M 24736 mu tan las i m 18485 htm 24759 itm 84 I8H8 14 3 187 218 24761 5IM 5I4 11181 148 187 218 24i 47 5303 830T NIETEN 100 4471 2e7 11521 15068 17912 21520 1 47 4566 R8M 115 4 I5I27 17996 21658 4 30 8317 11621 15156 laOIS 2ie II 46 12 8340 11630 I5I16 130 32 21738 nn 4 M 8359 11637 1 U20 laOM 21760 1183 4746 84 2 lUO 15368 1 054 21761 1243 4761 508 Das 15297 18089 217S6i 1247 4771 54S 1UC3 15302 1R094 31791 1 7 77 11 71 ISm 18154 2183 18 tl 8 46 11 78 I l 181 11863 18 50 8845 118 15381 181 21866 M81 5010 SW7 118 tSSt I83S7 2188 1403 5t2 8718 IMM 18 15 18118 21890 14 5135 8780 net 18441 18408 21 30 M 5157 87 IMia O 184 21961 14 5175 87 186 UOO 184411 2204 M7 517 87 tMM 18 18t t 23108 1 53 1 83 U1I4 18846 16501 22118 1541 S341 87 121 188 2 18591 22115 li 535 W 12187 18734 1 5 22124 MM S 88 maO 1 981 18S7T 32163 M 9608 88 123 1 157 18SM 22187 5541 8 0 imi 187 1 IMM 22218 5571 123 18 31 l tt 22260 5 82 004 12363 158 18 n 22376 t72 04 12371 UB 186 27381 57 1 056 12413 188 1 BH 22381 ISll 57 8112 135 IMM 1 7 22408 184 5773 81 138 18871 18778 224 18M 5774 8H7 IMI UT 22480 ino 5784 81 OM 188 188M 22516 IMI 57 5 8816 12718 11813 188 22543 18 581 88 4 137 1 053 1884 21567 18 S8M 88 18814 188 188 235 8 18 IMM 181 ISOat 22001 98 nS4 UN43 Ml 181 22633 1D17 58 8 07 188 1 187 18 13738 1883 C61 12 12874 18U8 183 22758 3B 7 a064 531 11 1 183M 32815 1134 6067 SSir 13011 18B1 183M 22875 2144 6084 8M1 UBM 1083 18M8 22692 2M4 61 8 18 1MI8 18M 1 408 22914 21 au 8616 13667 f6180 18441 22938 2230 6277 623 13108 IC3H 1 451 22948 2MS 6168 712 131S8 16M1 184 8 22848 237 3 m 13164 16321 1 1M 22995 22 6 13 7 7 13251 1 3M 1 4 2303 22 6306 06 13274 16M1 1 M 23036 2343 6331 M14 11341 163 4 1 538 23061 2407 338 4S 13464 16896 18553 23161 2614 6415 658 1 470 16 10 185 23192 2641 6454 10903 13485 1 447 1803 23200 2C42 6470 10026 13525 1 4 1 54 23211 2631 6543 10039 1 3596 16S5S 1 671 23237 2718 6546 10075 13601 1 575 197 23263 M14 663 10077 I3 S2 1S5M 1 765 2335 3131 6C 10141 136 16813 19777 23366 31 6713 10186 13759 16620 19 34 23450 2254 6727 101 5 13794 16640 19 44 23504 U 6733 10197 13624 16661 1984 23520 33 S761 10225 13829 16692 18904 3561 3354 775 10297 13847 16706 1 18 3566 3365 6776 10304 13865 16711 1 53 23576 3389 6792 10348 138 1 802 1 23671 3394 6796 10355 13870 1 815 MlOl 23732 3403 6875 10374 13W2 1 1 201 23743 1 76 10376 13831 1 87 3770 S472 6907 10429 13841 188 2 M241 23803 K 3 7031 10481 13944 16845 89M1 2380 3514 7040 10502 1 3953 168 aOM 23877 iS04 7099 16536 13977 17840 8M18 23908 7171 1 71 139 7 ITO 2M36 23948 ï M tn n 1W47 17 4 1 M 23958 3690 7 0 0778 14010 IVUB i n iL 3712 7198 10783 14029 17104 10522 24016 S7 10848 14032 17151 20S93 24074 3741 8 10861 14113 17250 20666 24098 3752 7 357 10862 14154 17301 20724 24128 3795 7376 10881 14160 17398 20735 24188 3844 7406 10682 14163 17 3 20759 24219 3 74 74 18887 14215 174 108M 24259 3976 7576 10 142 I7 l 108 24315 397 7 21 109 14 1 174 10H8 2 318 4602 7636 11007 14385 17534 808 24360 4014 Tfi7 11009 14445 17639 308 2439 4048 7686 11647 14453 17641 2Mtt 24400 40 4 7697 11060 14482 17642 20961 24419 4104 7700 11063 14M7 17644 20881 24432 4135 7802 11120 14566 17664 209 24498 4177 7835 11143 14061 17709 21070 24548 4189 7M7 1IM12 14S92 17762 2IMS5 24588 4204 7906 11244 14742 177B4 21103 24582 42 10 7923 11285 14754 17778 21116 24616 42 4 7936 II321 14762 17781 21243 2462 7 56 11369 14S22 17782 21276 34633 7 eS 11381 14975 17784 2127 24636 4330 6002 11 38 3 1S0I 3 177 3 21302 247254336 047 11420 1 5031 17795 21386 247274351 81 5 11423 15037 17824 21417 2484141 M14 11424 15045 l HHl 214 243444414 81 114 ISO 178 7 21431 24846401 8360 11431 156 17887 21436 24938 M8 8M1 fai de vorige il t stond 88 1 m z 2 a 14843 m T 1 73 24711 m t 34721 In deze klasse zl aog ing devenl 1 pi4is van 8W 1 prttt van 3Q8M 1 rijs van 18 8 3 prü2 n van ƒ IJ I prijien van f 80 mic van f 30 80 voor beoKen vU en r WK veer iMt laaUt uit PUNACKER 7 Oct Glaaala Ie to wt 1 00 1 20 komkomroecs 2e aoort 4J 4 W idem Se non 3 10 3 70b beid per 100 tuk kwnkonunersstek 60 et tmiwlen A em B 6 50 CC 3 50 4 per 100 pood anpoootn UM 10 60 Jdam ateg MM êa M aplMile IM 10 30 gtawpr boonen t K ltM pronk i ni n 80 B fO postelein 4 10 8 80